Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013"

Transkript

1 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem Berit Pettersen X Styremedlem Ingar Kuoljok X Styremedlem Hege-Kristin Aune Jørgensen X Styremedlem May Britt Allstrin X Styremedlem Merete Lian X Styremedlem Torstein Foss X Styremedlem Karina Hjerde X Varamedlem Anne Lise Løvli X Varamedlem Tony Jensen X Representant fra Brukerutvalget Turid Høyersten Holm X Til stede fra administrasjonen: Direktør Paul Martin Strand Fung Medisinsk direktør Anne Kristine Fagerheim Administrasjonssjef Gro Ankill Økonomisjef Marit Barosen Kommunikasjonssjef Randi Angelsen HR-sjef Liss Eberg Samhandlingsleder Steinar Pleym Pedersen (kun 10.9) Avdelingsleder Jan Terje Henriksen (kun 11.9) Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 1

2 Styremøte september 2013 Nordlandssykehuset HF, Bodø Sak Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2013 Sak Driftsrapport juni og juli 2013 Sak Muntlig orientering driftsresultat pr august 2013 Sak Sak Sak Sak Sak Sak Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Budsjett oppdatert bærekraftsanalyse Høring vedr organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord Orienteringssak - Risikovurdering ved eventuell omlegging til 5-dagers sengepost i Vesterålen Orienteringssak: Utvikling av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord Orienteringssak: Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF Sak Møteplan for styret 2014 Sak Sak Sak Sak Justering lønn administrerende direktør Høring - innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Orienteringssaker til styret Referatsaker til styret Eventuelt Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 2

3 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig vedtatt Innkalling og saksliste godkjennes. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. juni 2013 Protokoll fra styremøte 26. juni 2013 godkjennes. Enstemmig vedtatt Protokoll fra styremøte 26. juni 2013 godkjennes. Styresak Driftsrapport juni og juli 2013 Styret tar Driftsrapporten for juni og juli 2013 til orientering. Enstemmig vedtatt Styret tar Driftsrapporten for juni og juli 2013 til orientering. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 3

4 Styresak Muntlig orientering driftsresultat pr august 2013 Enstemmig vedtatt Sakene 63 til 66 ble behandlet Styresak Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset 1. Styret er tilfreds med etableringen av programorganisasjonen Utviklingsprogrammet 13/14 og de foreliggende planer for arbeidsområder, omfang og tidsforløp programmet skal ivareta. Adm direktør trakk innstilling til vedtak og la frem nytt forslag som følger: 1. Styret vedtar igangsatt Utviklingsprogrammet 2013/2014 i samsvar med saksfremlegget. 2. Programmet skal legge til grunn klinisk-senter modellen og klinikkorganiseringen. 3. Milepæler, avvik på planer og vesentlige endringer i risikoforhold rapporteres tertialvis til styret. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Styret vedtar igangsatt Utviklingsprogrammet 2013/2014 i samsvar med saksfremlegget. 2. Programmet skal legge til grunn klinisk-senter modellen og klinikkorganiseringen. 3. Milepæler, avvik på planer og vesentlige endringer i risikoforhold rapporteres tertialvis til styret. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 4

5 Styresak Budsjett oppdatert bærekraftsanalyse 1. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere denne etter ikke konsistente regnskapsprinsipper, hvor driftsmessige effekter beregnes til faste 2013 priser, mens framtidige avskrivninger skal ta utgangspunkt i framtidige priser. Styret har videre merket seg at Helseforetaket er pålagt å innarbeide avskrivninger for om lag 250 millioner kroner for framtidige IT investeringer uten gevinstpotensialer utenfor HF ene. Styret ber Helse Nord Styret være tilbakeholdne med framtidige vedtak mht større regionale IT investeringer som ikke har gevinstpotensialer utenfor HF ene. 2. Bærekraftsanalysen viser at Nordlandssykehuset HF i 2017 vil få redusert behovet for omstillingstiltak med om lag 50 millioner kroner sammenlignet med de to foregående år. Denne lettelse bør fordeles på de tre aktuelle år, for å unngå at tilbud avvikles unødvendig. Adm. direktør trakk innstilling til vedtak og fremmet nytt forslag som følger: 1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står ovenfor de kommende år. Styret viser til omstillingsprogrammet styresak og iverksetting av Utviklingsprogrammet 2013/2014 ved foretaket. 2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere analysen med ulike prisvekst-prinsipper for drift og investering. 3. Styret ber Helse Nord være tilbakeholdne med framtidige vedtak mht større regionale IT investeringer. 4. Bærekraftsanalysen viser at Nordlandssykehuset HF i 2017 vil få redusert behovet for omstillingstiltak med om lag 50 millioner kroner sammenlignet med de to foregående år. Denne lettelse bør fordeles på de tre aktuelle år, for å unngå at tilbud avvikles unødvendig. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 5

6 1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står ovenfor de kommende år. Styret viser til omstillingsprogrammet styresak og iverksetting av Utviklingsprogrammet 2013/2014 ved foretaket. 2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere analysen med ulike prisvekst-prinsipper for drift og investering. 3. Styret ber Helse Nord være tilbakeholdne med framtidige vedtak mht større regionale IT investeringer. 4. Bærekraftsanalysen viser at Nordlandssykehuset HF i 2017 vil få redusert behovet for omstillingstiltak med om lag 50 millioner kroner sammenlignet med de to foregående år. Denne lettelse bør fordeles på de tre aktuelle år, for å unngå at tilbud avvikles unødvendig. Styresak Høring vedr organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord 1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø, da dette vil medføre endringer i et behandlingstilbud som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge og som har stor kompleksitet med mange risikoforhold. 2. Dersom vedtaket om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir stående, må det gjøres en grundig risikovurdering i forhold til hvordan man skal ivareta den nødvendige kompetansen på nyfødtintensivavdelingen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet om hentetjenesten. Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal sikre at fødende blir tilbakeført til Bodø når de passerer uke 26+0 og at de svært tidlig fødte flyttes tilbake til Bodø så snart som praktisk mulig og medisinskfaglig forsvarlig uten at dette skaper utrygghet for de gravide og de små barnas familie. Hvorvidt de fødende med truende fødsel før uke 26+0 fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset må overflyttes til Tromsø bør belages på frivillighet, da overflytning mellom avdelingene vil medføre en stor ekstra belastning. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 6

7 Adm direktør trakk innstilling til vedtak og fremmet nytt forslag som følger: 1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø. 2. Styret ser det som risikofylt å gjøre endringer i et behandlingstilbud ved Nordlandssykehuset HF som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge. 3. Flytting av denne delen av virksomheten vil medføre høy risiko for tap av spisskompetanse, herunder nødvendig kompetanse for opprettholdelse av henteteam, samt negative konsekvenser både for den totale kapasitet i regionen og for det samlede tilbudet ved nyfødtintensiv i Nordlandssykehuset. Hensynet til trygghet og nærhet for foreldre/familie er også forhold som må vektlegges i den videre behandling. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø. 2. Styret ser det som risikofylt å gjøre endringer i et behandlingstilbud ved Nordlandssykehuset HF som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge. 3. Flytting av denne delen av virksomheten vil medføre høy risiko for tap av spisskompetanse, herunder nødvendig kompetanse for opprettholdelse av henteteam, samt negative konsekvenser både for den totale kapasitet i regionen og for det samlede tilbudet ved nyfødtintensiv i Nordlandssykehuset. Hensynet til trygghet og nærhet for foreldre/familie er også forhold som må vektlegges i den videre behandling. Sak og sak ble behandlet før sak Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 7

8 Styresak Orienteringssak - Risikovurdering ved eventuell omlegging til 5-dagers sengepost i Vesterålen Enstemmig vedtatt. Styresak Orienteringssak: Utvikling av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord Styret er tilfreds med oppstart av og resultatene så langt i regionalt kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ved NLSH. 3. Styret presiserer viktigheten av en tett integrering med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet mellom foretakene i Helse Nord. Enstemmig vedtatt Styret er tilfreds med oppstart av og resultatene så langt i regionalt kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ved NLSH. 3. Styret presiserer viktigheten av en tett integrering med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet mellom foretakene i Helse Nord. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 8

9 Styresak Orienteringssak: Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF Styret er tilfreds med framdriften i prosjektet, og understreker betydningen tiltaket har som et ledd i utviklingen av en åpen pasientsikkerhetskultur Enstemmig vedtatt Styret er tilfreds med framdriften i prosjektet, og understreker betydningen tiltaket har som et ledd i utviklingen av en åpen pasientsikkerhetskultur Styresak Møteplan for styret 2014 Saken utsettes til neste møte. Foreslåtte datoer holdes foreløpig av til styremøter i Styresak Justering lønn administrerende direktør Administrerende direktørs årslønn justeres til kr pr år, med virkning fra 1. mai Enstemmig vedtatt. Administrerende direktørs årslønn justeres til kr pr år, med virkning fra 1. mai Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 9

10 Styresak Høring - innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 1. Styret mener rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering 2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering lengre sør-vest som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er: a. Befolkningsmønster b. Vektleggingen av primæroppdrag c. Gevinst av samlokalisering med legebil d. Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus Adm. direktør trakk innstilling til vedtak og la frem nytt forslag som følger: 1. Styret mener rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering 2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering ved Skagen flyplass som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er: a. Befolkningsmønster inklusive Lofoten region b. Kapasitet og tilgjengelighet ved Skagen Flyplass c. Vektleggingen av primæroppdrag d. Gevinst av samlokalisering med legebil e. Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus 3. Styret mener ambulansehelikopterbase lokalisert til Skagen vil være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 10

11 1. Styret mener rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering 2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering ved Skagen flyplass som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er: a. Befolkningsmønster inklusive Lofoten region b. Kapasitet og tilgjengelighet ved Skagen Flyplass c. Vektleggingen av primæroppdrag d. Gevinst av samlokalisering med legebil e. Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus 3. Styret mener ambulansehelikopterbase lokalisert til Skagen vil være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen. Styresak Orienteringssaker til styret 1. Muntlig orientering fra styreleder - Kort orientering fra styreledermøtet om den økonomiske situasjonen i helseforetakene. 2. Muntlig orientering fra administrerende direktør - Orientering om brev fra Arbeidstilsynet fra juni 2013 ang vedtak om pålegg knyttet til byggeprosjektet i Bodø. Enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 11

12 Styresak Referatsaker til styret Enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 12

13 Svein Ove Blix Astrid Bjørgaas Erik Arne Hansen Tove Buschmann-Rise Berit Pettersen Ingar Kuoljok Hege-Kristin Aune Jørgensen Torstein Foss Merete Lian May Britt Allstrin Paul Martin Strand Karina Hjerde Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF september 2013 Side 13

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Trud Berg, tlf. 75 51 29 38 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 46-2004 FREMTIDIG ORGANISERING

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Direktøren Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: 13.03.2014 Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Tilbakemelding på styresak

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer