utviklingsmuligheter med vekt på bærekraftig reiseliv og landbruk i området vangslia - bjørklia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utviklingsmuligheter med vekt på bærekraftig reiseliv og landbruk i området vangslia - bjørklia"

Transkript

1 utviklingsmuligheter med vekt på bærekraftig reiseliv og landbruk i området vangslia - bjørklia

2 Innhold 4 analyseområdet 6 Dyrka og dyrkbar jord 8 kjerneområde landbruk 10 Reindrift 12 Naturverdier 14 Kulturminner 16 Fritidsboliger og reiseliv 18 Landskapsverdier 22 utbyggingsinteresser 24 Områdeutvikling 2

3 Forord I forbindelse med sluttbehandling av kommuneplan for Oppdal vedtok kommunestyret følgende: Kommunestyret ber om at det utarbeides en rapport som beskriver utviklingsmulighetene for området Skjørdøla Liabekken. Denne rapporten legges til grunn for anbefaling for bærekraftig landbruk/ reiselivsutvikling i området. Anbefalingen i rapporten legges til grunn for arealbruken i kommuneplansammenheng ved neste rullering. Rapporten som utarbeides på bakgrunn av vedtak i K-sak 06/11 må omfatte området fra og med Håkårslia til og med Liagrenda. Som et ledd i utarbeidelsen av rapporten er det tidligere gjennomført en scenarioprosess for å lage alternative framtidsbilder for mulig utvikling og forvaltning av området. Rapporten Oppdal såklart? i 2025 beskriver 3 scenarioer: På stedet hvil, Lys og varme og Til topps. Rapporten er utarbeidet av ei arbeidsgruppe fra administrasjonen i Oppdal kommune: Jan Kåre Husa, spesialrådgiver Arild Hoel, leder plan og forvaltning Eli Grete Nisja, fagansvarlig miljø Tor Sæther, fagansvarlig landbruk Guri Conradi, fagansvarlig plan og byggesak Plankontoret ved landskapsarkitekt Sissel Enodd har skrevet rapporten og utarbeidet kartene. Oppdal den Dagfinn Skjølsvold, rådmann I 2005 ble det utarbeidet en landskapsanalyse for Vangslia. Analysen omfattet området fra rv 70 og opp til skoggrensa, fra Skarsesbekken i vest og til Skjørdøla i øst. Forutsetningene er ikke vesentlig endret siden denne analysen ble gjennomført og konklusjonene i denne rapporten videreføres derfor. 3

4 Analyseområdet Analyseområdet ligger nord for Oppdal sentrum, og strekker seg både øst- og vestover fra sentrum. Området avgrenses av E6 og rv 70 i sør, av Skarsesbekken i vest og Liabekken i øst, og strekker seg som en trekant opp i fjellet inn til Blåøret i sør. Analyseområdet er tidligere karakterisert som indrefileten i Oppdal. Alpinanleggene i Oppdal med dalstasjoner i Vangslia, Hovden og Stølen ligger innenfor området. Området som var utpekt som utfortrase i Trondheim sitt arbeid med å bli Norge sin søkerkandidat til OL i 2018, Kinnpiken, likeså. Her er det også interesser knyttet til kulturlandskap, landbruk, reindrift, viktige kulturminner, naturverdier, friluftsliv, landskapsbilde osv. For å kunne beskrive utviklingsmulighetene i området, må en kjenne verdiene som ligger i området. I området foreligger en rekke godkjente reguleringsplaner. Gjeldende kommuneplan viser alle arealer som er omdisponert fra landbruk til forskjellige byggeformål eller infrastruktur. De hvite områdene på kartet er landbruks, natur og friluftsområder. Her er det et generelt byggeforbud for tiltak som ikke er tilknyttet landbruket. 4

5 5

6 Dyrka og dyrkbar jord Nasjonalt mål for jordvern er å halvere årlig omdisponering av verdifulle jordbruksarealer innen Kommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og Statens landbruksforvaltning følger opp jordvern for regjeringen. Både dyrka og dyrkbar jord er delt flere undergrupper, og da i 3 hovedgrupper: lettbrukt, mindre lettbrukt og tungbrukt. I fremstillingen er det laget to grupper, dyrka og dyrkbar jord. Når omdisponering av jord vurderes blir det blant annet vektet ut fra kvalitet. Lokale forhold tas også med i vurderingene, og i Oppdal vil for eksempel beitearealer være viktige da sauenæringa er viktig i kommunen. Lokale forhold kommer til syne blant annet i områder som kommunen har definert som kjerneområde for landbruk. Omdisponering eller ikke blir vurdert opp mot samfunnsinteresser som næringsutvikling, boligbygging transport osv. 6

7 7

8 Kjerneområde landbruk Oppdal kommune har utarbeidet kart som viser kjerneområde for landbruk. Kommunen har vektet og satt sammen områder som er viktige for matproduksjon og kulturlandskap. Der disse er sammenfallende, er det definert kjerneområde for landbruk. Kjerneområde for landbruk er behandlet av kommunestyret. I analyseområdet er jordbruksområdene som ligger fra Stølen og vestover definert som kjerneområde landbruk. For å komme fram til kjerneområde landbruk er metode i veileder fra landbruks og mat departementet (LMD) brukt. Regjeringen har satt som nasjonale mål å halvere den årlige omdisponeringen av jordressurser innen 2010 og å sikre en bærekraftig ressursforvaltning ved bevaring og vedlikehold av kulturlandskapet. I Oppdal er gode arealer for dyrking av mat og for definert som viktige områder for matproduksjon etter følgende kriterier: jordsmonn, klima, terrengets hellingsgrad, arealets størrelse og arrondering og produksjonsmiljø. Beitene i Oppdal er (indirekte) viktige med tanke på matproduksjon. I følge kriteriene til LMD inngår beitearealer i utgangspunktet ikke i kjerneområde for matproduksjon, da det kun er forutsatt fulldyrka og overflatedyrka arealer. En del beitearealer vil inngå i kjerneområde jordbrukets kulturlandskap, og beitearealer vil dermed inngå i kjerneområde landbruk. I kartet for jordbrukets kulturlandskap er følgende registreringer og rapporter lagt til grunn: Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag Prioriterte beitelandskap i Regionalt miljøprogram (RMP) Områder i prosjekt Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag Kartlegging av viktige naturtyper i kommunen Landskapsområder med stor eller særlig stor egenverdi avmerket på kart utarbeidet i forbindelse med Kulturlandskapsanalysen i Oppdal. SEFRAK-registeret over bygninger oppført før 1900 (ufullstendig for Oppdal) Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden (ufullstendig for Oppdal) 8

9 9

10 Reindrift Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark har utarbeidet kart som viser arealinteressene til Trollheimen reinbeitedistrikt. Grythattenområdet går inn i analyseområdet. På kartet er det vist reindistrikt som er det området det foreligger konsesjon/leieavtaler med hjemmel i Trollheimenloven. Avgrensning av reindistriktet følger kote 800, og ligger fra denne og høgere i terrenget. De øvre delene av analyseområdet, som ligger i Grythatten-området, brukes som høst og tidlig vinterbeite. Grythattenområdet er et viktig oppsamlingsområde før reinen flyttes til vinterbeite i Igelfjellområdet. Mye utbygging og ferdsel i Igelfjell-/ Grefstadområdet har ført til at reineierne holder reinen lenger utover vinteren i Grythattenområdet enn tidligere for å spare beite i Igelfjellområdet. I følge Reindriftsforvaltningen har reinen blitt vant til skiheisene og de anleggene som er i analyseområdet, og en ser at reinen beiter i nedfartene i de periodene det er rein i omr. Flerbruk av området er mulig, og forskjellig tidspunkt for reinbeite og annen bruk vil være en avgjørende faktor. 10

11 11

12 Naturverdier i n n g r e p s f r i e o m r å d e r Det har siden midten av 1990-tallet vært nasjonal politikk at en ved planlegging skal ta hensyn slik at urørte/ inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad bevares for framtida. Storting og Regjering har i denne forbindelsen nevnt hensyn til blant annet naturarv, friluftsliv, reiseliv og biologisk mangfold. I St.prp. nr. 1 ( ) fra Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål: Sikre at attværande naturområde med urørt preg blir tekne vare på. Innen analyseområdet definert inngrepsfritt område (INON). INON er områder som ligger mer enn en kilometer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep som f.eks. større kraftlinjer, veger og vassdragsreguleringer. INON-områdene er delt inn i tre undergrupper med områder som ligger 1-3 km fra inngrep, 3-5 km fra inngrep og over 5 km fra inngrep. Skiheiser er ikke definert som inngrep som reduserer inngrepsfrie områder. øst, Bjørndalen, Slettvoll, Grøset, Gorset øvre og Gorsetgrenda. Det er ikke utført kartlegginger for andre områder innenfor området enn de som er klassifisert til å ha regional eller nasjonal verdi. Områder som anses som interessante for kartlegging og potensielle funnområder for rødlistearter i analyseområdet er områder med innmarksbeite. v i l t Det er ikke registrert viktige viltområder i kommunens viltkart innenfor analyseområdet. biologisk mangfold Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å ta vare på det biologiske mangfoldet. Regjeringen har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen Naturbasen til direktoratet for naturforvaltning viser kjente registreringer. Det foreligger også naturtypekartlegginger der det er avmerket områder med naturtyper av regional eller nasjonal verdi ved Håker, Skjørstadhovden vest og 12

13 13

14 Kulturminner Register over kjente kulturminner finnes i kulturminnedatabasen til riksantikvaren, Askeladden og SEFRAK-registeret. Databasen inneholder omfattende data og opplysninger om objekter som er fredet (eller som er inne i en fredningsprosess) etter Kulturminneloven. SEFRAK-registeret viser bygninger fra før Kjente kulturminner er vist på kartet. Nordøstover lia ligger flere lag med veger. Den eldste vegen kalt gamlegamle Kongeveg ligger øverst og det finnes både spor etter vegen og sammenhengde trasè. Fra Øvre Gorset til Bjerke er faret av den gamle rideveien som skal ha vært hovedveien fra Rennebu og Grytdalen til Oppdal kirke (og videre gjennom Drivdalen og over Dovrefjell) før den gamle Kongevei ble anlagt registrert. Traseen fra Stølen mot Lia vises best og er vist som traktorveg i kartgrunnlaget. Pilegrimsleden følger denne traseen. Pilegrimsleden går gjennom området. Fra sør kommer den opp over gravfeltet på Vang, går opp til kirka, følger gamle, gamle kongeveg til Skjørdøla før den går ned til rv 70 og følger denne og deretter Gamle kongeveg videre nordøstover til skisenteret i Stølen. Der følger pilegrimsleden den kommunale vegen til skisenteret og deretter den gamle, gamle kongeveg vider nordøstover til Bjørklia. Der går leden så igjen ned på Gamle kongeveg og følger denne videre nordover mot Fagerhaug. sektormyndighet krever det ved utarbeiding av reguleringsplaner. Sør- Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig sektormyndighet har ikke utarbeidet prognosekart for fornminner i Oppdal. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at det kan finnes skjulte bosetningsspor under dyrkamarka i mange områder. Det ble for eksempel gjort slike ved Skjørstad, og her finnes det nok ytterligere spor. Dyrkamarka sør og sørøst for Vang kirke har også gode prognoser for funn, og en ser her på flyfoto at det er mørk jord, noe som kan indikere middelaldersk og forhistorisk tilhold. Det er også mange andre plasser som utpeker seg, for eksempel Bjørndalen. Ved en eventuell regulering vil fylkeskommunen måtte gå inn med maskinell søkesjakting for å avklare om det finnes spor under dyrkamarka. Når det gjelder utmarksområdene er disse i liten grad befart tidligere, men en kan ikke utelukke at det finnes også spor her som kan være fredete kulturminner. Miljøet ved kirkestedet med Oppdal kirke, Raulåna og prestegården er spesielt verdifullt kulturmiljø. Kulturmiljøet har et influensområde der landskapet er viktig å bevare. Kirkas influensområde er definert i landskapsanalysen for Håkårslia- Vangslia. Når det gjelder områder som ikke er undersøkt, har tiltakshaver plikt til å gjennomføre dette dersom fylkeskommunen som 14

15 15

16 Fritidsboliger og reiseliv Fritidsboliger Pr var det i følge statistisk sentralbyrå 2980 fritidsboliger i Oppdal. I følge Norsk senter for bygdeforskning er Oppdal en av kommunene der det er bygd flest nye fritidsboliger da det ble bygd 1235 i perioden fra Innen analyseområdet var det pr registrert 506 fritidsboliger. Gjeldende kommuneplan viser områder for fritidsbebyggelse som ikke er utbygd enda, blant annet i Gorsetgrenda, øst for Rønningslia og ved Stenan. Komersiell overnatting og servictilbud Det er hovedsakelig tilbud om komersiell overnatting i Oppdal sentrum, i dalstasjonsområdene og Halsetløkka. Det finnes omtrnt 1900 senger for komersiell overnatting i Oppdal. Antall senger for komersiell overnatting har av ulike årsaker imidlertid gått ned de siste årene. Det er imidltertid godkjent flere planer i området som vil øke antall senger for komersiell overnatting når de er gjennomført, blant annet Vangslia panorama, hotell ved Hovdin og nytt hotell i sentrum. Sentrum har et godt utviklet servicetilbud med bredt spekter av butikker og spisesteder. I dalstasjonsområdene er det også restauranter, kafeer, skileie osv. Oppdal sentrum har et betydelig større servicetilbud enn det som den faste befolkningen i kommunen tilsier. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2008 viser at gjennomsnittlig oppholdstid i fritidsboligen er 58,4 døgn pr. år. Bruksdøgn og forbruk er størst i hytteområder som ligger nær sentrum og innfartsveiene til Oppdal. De som har fritidsbolig rundt sentrum bruker mest penger med et forbruk på 400 kr/pers/døgn i Stølen. 40% av fritidsbeboerne i sentrumsområdet bruker mer enn 600 kroner pr. dag. Tu r l ø y p e r Hytteundersøkelsen i Oppdal fra 2008 viser at natur og fjellområder, herunder natur- og kulturlandskap, er viktigst for hytteeieren. Likeledes er preparerte turløyper, alpinanleggene og seterdalene av stor betydning. Alpinanleggene er viktigst for hytteeierne i området Vangslia til Stølen. Det er regulert en trase for skiløype fra Vangslia til Stølen. Det arbeides også med en skiløype fra Oppdalstoppen. Begge løypene blir preparert. Utfordringen med skiløypa som er regulert mellom Vangslia og Stølen er at den krysser mange veger. Kommunestyret har også vedtatt at det skal utredes en trase som går høgere i lia enn den regulerte. Gamle kongeveg og pilegrimsleden er også mye benyttet som turveger. Al p i n a n l e g g Det er tre dalstasjoner i området: Vangslia, Hovden og Stølen. Når det bygges rundt dalstasjonene, og heisene skal byttes ut vil de nye heisene som regel kreve mer areal enn de gamle, og heisstartene flyttes oppover i lia. Det ligger mye infrastruktur rundt dalstasjonene som det er naturlig å bygge videre på, og en det er derfor viktig å kunne bygge rundt dalstasjonene, men slik at skiheisene har utviklingsmulighet. Arealene som omdisponeres må derfor ha høg utnytting og brukes til servicefunksjoner og komersiell overnatting. I kommuneplanen har det gjennom flere perioder vært vist flere heiser som ikke er bygd, blant annet heis til toppen av Blåøret. På sikt er det mange som ser for seg å bygge ut heisområdene på baksida av fjellet. En utvikling på baksida vil ikke påvirke landskapet i hoveddalføret. Vintersesongen vil dessuten forlenges, men tidlig vinter vil værforholdene være dårligere i fjellet enn i dalsidene. Ådalen og Blåøret ligger innenfor området for reinbeite som brukes på høsten og tidlig vinter. Reinen har vist at den har tilpasset seg de skiheisene som allerede er bygd, og ved at skiaktiviteten foregår på annet tidspunkt enn reinen er i området kan dette kombineres. Pa r k e r i n g Rundt dalstasjonene brukes store arealer til parkering på bakken. Heisaktørene mener det er for lite parkeringsplasser, spesielt i Vangslia. 16

17 17

18 Landskapsverdier Moen og Feste landskapsarkitekter utarbeidet en kulturlandskapsanalyse for Oppdal kommune i 1991 som fortsatt er aktuell. Der ble kommunen delt i 10 områder ut fra topografi, vegetasjon, jord- og skogbruksarealer og andre kulturpåvirkninger. Analyseområdet berører områdene: 1. Hoveddalføret, det sentrale dalrommet med de sentrale jordbruksområdene og sentrum 2. Hoveddalføret fra Stølen og nordover, dels jordbruksgrender oppdelt av bar- og lauvskogsområder, dels enkeltbruk i skogområder Det sentrale dalrommet er delt inn følgende områder og underområder: 1. Landskapsområder med særlig stor egenverdi a) Området ved Vang: det mest sårbare kulturlandskapsområdet i Oppdal med Vang kirke, prestgården og Vang gravfelt b) Skjørdøla-Slettvollen: et storskala og enhetlig jordbrukslandskap 2. Landskapsområder med stor egenverdi a) Midtbygda: et stort, sammenhengende og levende jordbrukslandskap. b) Gorsetgrenda: åpen jordbruksgrend med innslag av skogholt Om r å d e t ve d Va n g Kulturlandskapsanalysen fra 1991 peker på at dette er et landskapsområde med særlig stor egenverdi og det mest sårbare området. Området hører med til den tidligste bosettinga i dalen. Her lå det gamle senteret i bygda, langs den gamle vegen som gikk gardimellom høgt oppe i lisona. Tunform og plassering med bosetting tilbake til jernalder og det store gravfeltet på Vang viser historisk dybde i landskapet. Her ligger fortsatt kirka strategisk plassert og dominerer hele dalrommet. For vegfarende som kommer over Dovre ligger dette området med kirka som fondmotiv og landemerke, og som en rygg bak Oppdal sentrum som skyter seg fram og deler dalen i to. Terrenget løfter seg ut fra dalsida slik at det får direkte innsyn fra vide områder omkring. Storskala jordbrukslandskap med store og gode hus samlet i tette tun som gir et rikt og variert landskapsbilde kjennetegner området. Landskapsanalysen for Vangslia Håkårslia fra 2005 beskriver at området domineres visuelt både av kirka og bebyggelsen rundt denne og av turistlandskapet som ligger i lia ovenfor. Dette er to miljøer som konkurrerer visuelt med hverandre. Kirka ligger i et rolig, åpent kulturlandskap med bebyggelse som forholder seg til hverandre både kulturelt og estetisk og utgjør et spesielt og verdig stedsmiljø. Turistlandskapet ovenfor er et sammensatt konglomerat av elementer som hver for seg krever sin plass visuelt. Parkeringsplasser og 18

19 19

20 heistraséer er plassert slik i terrenget at de i liten grad dominerer landskapsbildet. Nedfartsløypene med randvegetasjon i mellom skaper mønster og rom som særpreger området. Her er det kulturminner av nasjonal interesse med Vang kirke, prestegården og Vang gravfelt, og kulturminnemyndighetene er opptatt av å ta vare på landskapsrommet rundt disse kulturminnene. Samtidig er det også tunge reiselivsinteresser i området med skisenteret i Vangslia og infrastrukturen som er bygd opp rundt dette. Vangslia har flott beliggenhet og utsikt og ofte bedre vær og klima enn anleggene i Hovden og Stølen. Sk j ø r d ø l a - Sl e t t vo l l e n Kulturlandskapsanalysen fra 1991 peker på at dette er et landskapsområde med særlig stor egenverdi. Området grenser inntil Vang-området i vest, men hovedformen dreier over mot nord-øst. Dette er et storskala og enhetlig jordbrukslandskap der gardstunene ligger oppe i den solvendte lia bak Oppdal sentrum. Eiendomstrukturen går opp ned i landskapet og randvegetasjon i eiendomsgrensene deler landskapet. Hovden alpinanlegg ligger mellom gårdene med dalstasjonen plassert ned mot Gamle kongeveg. På toppen av Hovden er det bygd en restaurant. Sammen med fjellformasjonen må denne bygningen sies å være et landemerke i Oppdal. Det er også bygd en del service- og fritidsbebyggelse rundt dalstasjonen. Utbyggingen her ligger imidlertid nedenfor gardstunene, ned mot Gamle kongeveg, og er ikke eksponert i det store landskapsrommet i tilsvarende grad som Vangslia der bebyggelsen rundt dalstasjonen ligger ovenfor gardsbebyggelsen. Det er derfor lisona med gårdstunene som er mest eksponert og utgjør et helhetlig kulturlandskap og er det som er det mest verdifulle i dette området. 20

21 St ø l e n Kulturlandskapsanalysen fra 1991 peker på at Gorsetgrenda er et landskapsområde med stor egenverdi. Området er ei åpen jordbruksgrend og ligger sørvendt i lia nord-øst for sentrum. Gårdstun ligger spredt mellom innslag av holt og skogsområder. Gamle- og gamle, gamle kongeveg går gjennom området. Området er ikke eksponert mot Oppdal sentrum og preger ikke det store dalrommet i samme grad som Hovden og Vangslia gjør. Området som ligger ovenfor Gamle kongeveg er imidlertid mer eksponert i landskapet enn områdene som ligger mellom E6 og Gamle kongeveg. Bj ø r k l i a Området ligger øst for Stølen og er mer småkupert og har mer vegetasjon enn Stølen-området. En markert rygg stikker fram som skille i landskapet mellom Stølen og Bjørklia. Ryggen er et svært synlig og markert i landskapet, er og derfor et område som en skal ta spesielt hensyn til. Gårdene ligger mer spredt her enn i Stølen. Området er ikke eksponert i det store dalrommet der Oppdal sentrum ligger. Området er betydelig preget av utbygging både med Stølen skisenter og fritidsbebyggelse blant annet ved Slettvoll, Stølen, Rønningslia og Oppdalstoppen. I tillegg er det også områder for fritidsbebyggelse mellom Gamle kongeveg og E6. 21

22 utbyggingsinteresser I området ser en flere utbyggingsinteresser knyttet til utvikling av: 1. Oppdal sentrum: boliger og sentrumsfunskjoner 2. Oppdal som reisemål: aktivitetsområder, utvikling av alpinanleggene, komersiell overnatting og servicefunksjoner 3. Private fritidsboliger Oppdal sentrum Oppdal kommune har uttalt et mål om å bli innbyggere i kommune. Hvis dette skal nås må det tilrettelegges for bygging av mange nye boliger i kommunen, og en god del av disse vil komme i tilknytning til sentrum. Oppdal som reisemål og bærekraftig reiseliv Reisemålsutvikling er et sammensatt fagområde og krever kompetanse på en rekke områder. Det handler om spennet fra enkeltbedriftenes hverdag via strategiutvikling på stedsnivå til markedsmessig posisjonering, måling av kundetilfredshet, fysisk planlegging og bærekraftig utvikling. Verdifulle opplevelser er regjeringens nasjonale reiselivsstrategi som ble lagt frem i Natur- og kulturlandskapet fremheves som vår viktigste kilde til opplevelser, og bærekraftig reiseliv er et sentralt begrep. Et bærekraftig reiseliv er et reiseliv som strekker seg lengre enn til kortsiktige prioriteringer. Et bærekraftig reiseliv fokuserer ikke bare på fordelene for de reisende, men også reiselivets innvirkning for mennesker på stedene som besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn. Natur- og kulturressurser må ivaretas for at kommende generasjoner skal gis samme opplevelsesmuligheter. Bærekraft i reiselivet knyttes derfor til ansvarlighet, kvalitet og langsiktighet. Globalt er bærekraftig reiseliv (sustainable tourism) et sterkt voksende segment. Innovasjon Norge mener at det er liten tvil om at dette er et lønnsomt segment. For å kunne utvikle Oppdal som reisemål vil det være viktig å øke antall senger for komersiell overnatting. I dag finnes ca 1900, og for en del år siden var det en målsetting om å ha 4000 senger for komersiell overnatting. Operatørmarkedet etterspør flere komersielle senger. Det vil være flere utfordringer for å kunne nå målet. En av disse er å tilrettelegge for aktiviteter hele året slik at Oppdal blir en attraktiv helårs destinasjon. Det betyr at det må utvikles aktivitetstilbud for vår-, sommer- og høstsesongen. Belegget for de komersielle sengene varierer etter ulike forhold, men utenfor sentrum ser at Vangslia er kommet lengst i å få et jevnt, høgt belegg gjennom hele året. Alpinanleggene må ha arealer til å utvikle seg, og ikke bygges inn. Områdene rundt dalstasjonene bør ha åpne arealer rundt seg som er formet som en U, og ikke som V. Det vil si at det bør være åpnes arealer ut til sidene også ved den nederste delen av skiheisområdet. Ved ensidig tenking på utbygging av fritidsboliger for ski inn og ski 22

23 ut er det lett å bygge ned og å privatisere alpinanleggene og så presse dalstasjonene lenger oppover i lia. Private fritidsboliger Hytteundersøkelsen i Oppdal fra 2008 viser at de sentrumsnære private fritidsboligene har flest bruksdøgn i året, og at disse legger igjen mest penger i kommunen. Hyttene brukes ca 65 døgn i året av gjennomsnittlig 3,5 personer pr. døgn. Det vil si ca 225 personovernattinger pr år for hytte. Norsk institutt for naturforskning har gjennomført en studie om hytteeieres holdninger til miljø og videre utvikling av egethytteområde hytteeiere i Vang, Vestre Slidre, Geilo og Øyer har svart i undersøkelsen. Undersøkelsen viser at så godt som ingen ønsker en utvikling i retning av mellomeuropeisk resort i sitt eget område. 50 % av de spurte ønsker at landskapet skal beholde nåværende karakter, og det skal ikke legges til rette for nye aktivitetstilbud. 13 % ønsker moderate forandringer, antall hytter kan øke med 50 prosent, og at en vesentlig del av disse er større høystandardhytter. De synes det er greit med nye aktiviteter og at infrastrukturen bygges ut og at bruken dobles. Kun 3 % i undersøkelsen kan tenke at hytteområdet endrer karakter gjennom kraftig fortetting og utbygging av nye tomter der de fleste hyttene har høy standard, området fra å være et hytteområde i naturen til et tettsted i naturlige omgivelser. På den andre siden har utviklingen i markedet de senere årene imidlertid vist at utviklingen går i retning av at de store destinasjonene blir større og at fortettingen vil fortsette. Det er mange som ønsker å være nær en vinterdestinasjon med et alpinprodukt. Dette fremtvinger ski inn ski ut. Arealet rundt bakken er et knapphetsprodukt, infrastrukturen er kostbar og dermed må fortettingen komme. I en travel hverdag er knapphet på tid også en sentral faktor. Mange synes det er viktig å kunne kjøre helt frem til døra en fredagskveld og komme til en ferdig oppvarmet hytte. Innen analyseområdet betyr dette at presset på arealene rundt dalstasjonene i Vangslia, Hovden og Stølen fortsatt vil øke, og at arealene sannsynligvis også i fremtida vil være attraktive for bygging av fritidsboliger og at det er dette som vil gi grunneieren mest økonomisk utbytte. 23

24 Områdeutvikling Se n t r u m s u t v i k l i n g Det vil være viktig å tenke på hvor Oppdal sentrum skal vokse i framtida, og sikre områder for boligbygging. Kommunen har pr ledige byggeklare tomter ved Bjørkmoen og Brennhaug Mjøen. I kommuneplanen er det dessuten satt av ca daa som til boligformål som ikke er regulert eller klargjort enda. Disse områdene ligger ved Bjørkmoen, sørvest for Haugen og ved Bjerke. Nye byggeområder bør legges innenfor gangavstand til skolene. Innenfor en avstand på 1 km er det få arealer som gjenstår som ubebygd. Innenfor 2 km avstand fra skolen finnes arealer som ikke er bebygd øst for Bjørkmoen, ved Røtvegen og ved Skjørstad/ Sætergrenda. Alle områdene vil berøre dyrka mark, minst øst for Bjørkmoen og mest ved Skjørstad og Sætergrenda. Røtvegenområdet ligger fint til i forhold til å kunne gå til skolen uten å krysse veger med mye trafikk, og ligger dessuten i tilknytning til idrettsanleggene og friluftsliv. Arealer som ligger innenfor 2 km avstand fra skolen må kun omdisponeres til bolig- eller sentrumsutviklingsformål. Det vil si at arealene som ligger mellom vest for Gorsetråket og mellom Gamle kongeveg og E6 må forbeholdes sentrumsutvikling. Va n g s l i a Vangslia har flott beliggenhet og bedre klima enn anleggene lenger øst som gjør at området er viktig for skianlegget. I dette området er det sterke interesser knyttet til kulturminner, landskap og området ligger dessuten godt innenfor område som er definert som kjerneområde for landbruk. Dette gjør at det er knapphet på arealer, men området har stort potensiale som opplevelses- og aktivitetsområde med flott landskapsbilde og historisk og kulturelle verdier knyttet til Vang-feltet og kirkeområdet. Det må likevel gis rom for å utvikle området rundt dalstasjonen og skianlegget videre. Det er i tidligere landskapsanalyser pekt på at alpinløyper og skiheiser kan legges i kulturlandskapet og etter hvert gå inn som naturlige elementer i landskapet. Utbygging her må være fortetting knyttet til varme senger og servicefunksjoner. Det bør ikke tillates flere private fritidsboliger i området. Arealene mellom og inn til nedfartene må ikke bygges ned da dette vil privatisere nedfartene. Det er også viktig å bevare lys, luft og åpenheten rundt nedfartene. En ser dessuten at det lett blir konflikter når private fritidsboliger bygges for nært dalstasjonene i forhold til å kunne videreutvikle området. Det er imidlertid avsatt forholdsvis store arealer til parkering som kan være potensielle utbyggingsarealer. Da må parkering enten løses 24

25 25

26 ved å bygge parkeringsanlegg under bakken eller ved å anlegg en stor parkeringsplass et sted i dalbunnen, f.eks ved fritidsparken og legge opp til busstransport eller å bygge gondol derfra inn i skianlegget. Sk j ø r d ø l a - Sl e t vo l d Området ligger innenfor det som er definert som kjerneområde for landbruk, og kulturlandskapet i området ovenfor Gamle kongeveg fremstår som et jordbrukslandskap. Landskapsbildet er viktig som kulisse for Oppdal sentrum, og arealene er potensielle nærturområder for folk som bor i sentrum. Arealene mellom Skjørdøla og Sletvold ligger innenfor 2 km avstand fra skolen. I dette området bør det derfor ikke omdisponeres arealer til annet enn bolig og sentrumsutvikling. Unntaket er arealene rundt dalstasjonene i Hovden og Sletvold. Dalstasjonen ved Hovden er viktig fordi den ligger i gangavstand til sentrum, og må gis rom for utvikling av skianlegg, servicefunksjoner og varme senger. Sonen nord-østover lia der gårdbebyggelsen ligger er godt synlig i det store landskapsbildet i Oppdal, og bør bevares som et jordbrukslandskap og et område for reiselivsbaserte sommer- og vinteraktiviteter. St ø l e n Området ligger i utkanten av kjerneområde for landbruk. Det er interesser knyttet til kulturlandskapet, men gårdene i området er mindre og mer karrige enn lenger vest. Utbygging i dette området preger ikke det store landskapsrommet til Oppdal sentrum. Utbygging i dalbunnen vil være minst eksponert, og eksponeringen blir større dess høgere opp i lia den går. Derfor må området ovenfor Gamle kongeveg ikke bygges ned, men forbeholdes aktiviteter. Tur- og skiløype i kulturlandskapet er en etterspurt aktivitet som trenger areal og luft for å kunne oppleve natur- og kulturlandskapet på turen. Det vil være viktig å ta vare på gamle, gamle kongeveg som en mulig ferdsels- og opplevelsesåre og mulighet for bortoverskiløype gjennom området. Det må likevel gis rom for utvikling av skianlegget, servicefunksjoner og varme senger rundt dalstasjonen i Stølen. Her er det imidlertid relativt mye areal som er disponert til parkering som kan være potensielle utbyggingsarealer. Da må parkering enten løses ved å bygge parkeringsanlegg under bakken eller ved å anlegge en stor 26

27 parkeringsplass et sted i dalbunnen, f.eks ved fritidsparken og legge opp til busstransport eller å bygge gondol derfra inn i skianlegget. I området som ligger mellom Gamle kongeveg og E6, øst for Gorsetråket som er mindre eksponert i landskapet, kan det tillates nye områder for fritidsbebyggelse dersom det ikke er vesentlige konflikter med sektorinteresser. En del arealer innenfor området er allerede omdisponert til fritidsformål. Området har mye infrastruktur på plass, og det planlegges å bygge gang- sykkelveg langs Gamle kongeveg fra Slepphaugråket til Stølen og langs E6 fra Oppdal sentrum til Halsetløkka camping. Bj ø r k l i a Området kan være et utviklingsområde for å bygge ut alpinanlegg, varme senger, fritidsboliger mv. Området ligger utenfor det som er definert som kjerneområde for landbruk og det påvirker ikke det store, sentrale landskapsrommet rundt sentrum i Oppdal. I forbindelse med Trondheim sitt arbeid med søknad om å bli Norge sin søkerkandidat til å få OL i 2018 ble Kinnpiken utpekt som utfortrase. Denne med tilhørende heis er vist i gjeldende kommuneplan. En utbygging her vil dermed supplere alpintilbudet i bygda med utfortrase og barneområde. Det er bygd en del hytter i området, men ellers er det lite infrastruktur i området. Det kan være både en fordel og ulempe å starte med blanke ark. En har da mulighet til å planlegge godt og gjøre alt riktig, men det vil være kostbart når alt skal bygges opp. I dag er det ca 5 km fra Vangslia til Stølen, og det er ca 8 km fra Vangslia til Kinnpiken. Det betyr at pressområdene og den bebygde lia i Oppdalslandskapet på sikt utvides til og med Bjørklia. En ulempe kan være at området ligger langt fra sentrum, ca 6 km, og dermed i mindre grad vil støtte opp under sentrumsutviklingen. Dette kan bety mer transport for å komme inn til sentrum, eller at det på sikt kan utvikle et mindre sentrum eller feriesenter ved Kinnpiken. Selv om området ligger langt fra sentrum er det allerede bygd mye fritidsboliger i områdene østover mot Fagerhaug, og det kan også finnes store områder som gir mulighet for videre utbygging østover der det ikke vil gå på bekostning av dyrka eller dyrkbar jord. Det vil imidlertid være viktig å ta vare på gamle, gamle kongeveg som en mulig ferdsels- og opplevelsesåre og mulighet for turløype gjennom området. 27

28

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPDAL

KOMMUNEPLAN FOR OPPDAL KOMMUNEPLAN FOR OPPDAL 2010-2025 Scenarier og framtidsverksteder Hvordan spisse og forenkle samfunnsdelen? Bruk av handlingsprogram og resultatledelse Arealpolitiske prinsipper som grunnlag for arealdelen

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Jevnaker kommune - Kommuneplan innsigelse mot forslag om areal til campingplass, Nedre Vang gård

Jevnaker kommune - Kommuneplan innsigelse mot forslag om areal til campingplass, Nedre Vang gård Jevnaker kommune, Postboks 70 3521 Jevnaker Vår dato: 26.06.2007 Vår referanse: 200701874-/366.11 Deres dato: 06.06.2007 Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 Lillehammer

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret Planident 19242014001 Planbestemmelser Vedtatt i Målselv kommunestyre 3.12.2015 sak 129/2015 I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen

Landbruket i kommuneplanen Landbruket i kommuneplanen Kola Viken 4.11.2014 Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd. Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring av områder for traseer.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd. Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring av områder for traseer. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Eli Grete Nisja Referanse ELNI/2016/705-1/K01 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt Landskapsovervåking utfordringer Avd. dir. Geir Dalholt Mål Landbrukspolitiske mål Prop 1 S (2009-2010) Opprettholde et levende landbruk over hele landet Sikker tilgang til nok og trygg mat Bærekraftig

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

Innsigelse - reguleringsplan for Osnes bustadfelt på del av gnr 14 bnr 1 Etne kommune

Innsigelse - reguleringsplan for Osnes bustadfelt på del av gnr 14 bnr 1 Etne kommune Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Vår dato: 09.03.2009 Vår referanse: 200904085-/366 Deres dato: 23.02.2009 Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN Postadresse:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Vennesla kommune Postboks 25 4701 Vennesla Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Norges Naturvernforbund ble dannet i 1916. Det er en landsomfattende miljøorganisasjon med ca 19700 medlemmer.

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Asker kommune har gjennomgått kommunale planer i henhold til Markalovens 8. Følgende utdrag er å finne i LOV 2009-06-05 nr 35: Lov

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Sauherad kommune Gvarv Vest

Sauherad kommune Gvarv Vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Gvarv Vest Bilde 1. Gravhaug (id 70993) vest i reguleringsplanen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Vi ser ikke at arealet kan brukes til næringsformål på bakgrunn av følgende momenter:

Vi ser ikke at arealet kan brukes til næringsformål på bakgrunn av følgende momenter: Innspill til Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010 2021 fra beboere på gnr./bnr. 23/2, 23/2/1, 23/4, 23/7, 23/8, 23/10, 4/11, samt 149/1 (Trondheim kommune), 149/5 (Trondheim kommune), 149/6 (Trondheim

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Pbl og landbruk Jordverngrep i pbl 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Regional plan Regional planbestemmelse

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012

Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012 Oppdal hytte/bolig nr 2 Ola Røtvei 2012 ..bildet av bygda ..fjellbygd med landbruk ..ferdsel og skysstasjoner Dovrebanen åpnes i 1921 Fra Drivstua stasjon i Drivdalen Stasjonsbygningen.. ..Turisthotellet

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet JORDVERN Jordvern: Sikre jorda som ressurs for fremtidig matproduksjon Mye gjengroing og nydyrking uansett

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Mål og metoder 3.1 Mål for dokumentasjonen 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø 4.1 Områdebeskrivelse 4.2 Områdeavgrensing

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 120/001 - Søknad om anleggelse av Veg til eks. hytter med dispensasjon i LNFR området

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 120/001 - Søknad om anleggelse av Veg til eks. hytter med dispensasjon i LNFR området Selbu kommune Arkivkode: 1664/120/001 Arkivsaksnr: 2017/266-7 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 120/001 - Søknad om anleggelse av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 45/12 Arkivsaksnr.: 11/1872-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 45/12 Arkivsaksnr.: 11/1872-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 45/12 Arkivsaksnr.: 11/1872-9 OLAV STØLEN - FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSFORMÅL FRA GNR 45, BNR 12 Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende.

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende. 1. Byggeområder Bestemmelser Det tillates ikke oppført stengsler eller andre tiltak som hindrer de allmenne frilufts- og ferdselsinteressene langs stranda. 1.1 Byggeområde bolig a) I B1, B.2 og B3 kan

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy.

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy. Til Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Attn: Mats Marthinussen Saksnr: 2015/5827 Dato: 22.04.2016 Innspill til kommuneplanens arealdel Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan På veg mot 10 000 innbyggere ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan DELTAKERE I ONF HØRINGSGRUPPEN Ståle Rian/Oppdal E.verk (leder) Morten Erik Stulen/Coop Oppdal Ole Erik Vognild/Oppdal Elektro SteinTerje

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel DBC arkitektur AS Hans A. Tandberg Utvikling i Tverrlia området 24.09.2012 Innspill til kommuneplanens arealdel HR 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTAKTINFORMASJON... 3 2 FORSLAGSSTILLER...

Detaljer

VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE

VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE Revidert: 15.08.2014 Vurderinger er gjort på basis av data tilgjengelig i databasen «skog og landskap», http://www.skogoglandskap.no/

Detaljer