Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen"

Transkript

1 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer Adm.samarbeidsutvalg (forfall merket(*)): Region Fredrikstad: Jens Espeland Region Halden: Halvard Bø Region Moss: Birgitta Rafshol Region : Kjersti Gjøsund (LEDER) Region Indre Østfold: Runar Stemme SØ: Anne Grethe Erlandsen (nestleder), Irene D. Andersen, Asbjørn Elgen, Per G. Weydahl, Odd Petter Nilsen Jørn Gilberg (praksiskonsulent/ obs.) Mona Larsen (Brukerrepresentant FFO/ obs) Andre: Rune Pedersen, (sekretær/ referent) Trond Birkestrand (sekretær samarbeidsavtale) Veronika Kopreitan (Sak 63-12) Siv Groth (Sak 63-12) Kristine Brevik (Sak 56-12) Kopi til; Varamedlemmer ADMS Adressater for samhandling i kommunene Samhandlingskontakter SØ Fylkesmannen i Østfold v/ E.L. Markhus Østfold Fylkeskommune v/ G. Hjorthaug og O. Haabeth Høgskolen i Østfold v/ H. Ramsdal Helse Sør-Øst v/ E. Hansen KS v/ M. Oppegård SØ, v/ J. Ebbesen og V. Velgaard STATUSGJENNOMGANG: Agenda/møteplan Kort gjennomgang Rekkefølgen på noen av sakene endres av praktiske årsaker Tre saker til eventuelt o Nytt tidspunkt for møte i ADMS i juni o Mandat klinisk utvalg akuttmedisinske kjede o Tidsplan klinisk utvalg rehabilitering BESLUTNINGSSAKER: Sak Godkjenning av referat fra møte 26. april 2012 Behandling : ADMS har ingen kommentarer til referatet : 1. Referat fra møtet 26. april 2012 er godkjent uten endringer 1

2 DRØFTINGSSAKER: Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 2 Retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester skal utarbeides og legges ved Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Noen formuleringer i teksten drøftes. for samarbeidsavtale oppdaterer innspillene fortløpende i retningslinjen. Noe drøfting rundt koordinerende enhets rolle i kommune/ sykehus Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 4 Retningslinje 4 Beskrivelse av kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal utarbeides og legges ved Kristine Brevik, sekretær i arbeidsutvalget, deltar i denne saken. Runar Stemme innleder. Kristine Brevik orienter om forslaget til retningslinje 4 o Har avtalt møte med direktoratet 1. juni angående mulig felles søknad for de fem regionene i Østfold Retningslinjen er i praksis Rammeavtale for døgnopphold øyeblikkelig hjelp Rammeavtalen tilpasses den enkelte region med beskrivelse av lokalt tilbud. Vedleggene bør oppgis som referanse. Det bør gjøres skjønnsmessige vurderinger ved bruk av eksklusjons- og inkluderingskriterier. Behov for gode styringsdata. Pasienter som legges inn på døgntilbud for øyeblikkelig hjelp skal være ferdig utredet før innleggelse. Brukerrepresentant påpeker viktigheten av et likeverdig tilbud på tvers av kommunegrenser Pilotprosjekt med felles søknad for hele Østfold kan bidra til å ivareta likeverdig tilbud til innbyggerne. 2

3 Ved prioritering av planlagte tilbud kan samlokalisering med legevakt telle positivt Forslag om at det legges til et punkt om økonomi i retningslinjen Avtaler underskrives av rådmann i respektive kommune og administrerende direktør Sykehuset Østfold Følgende personer deltar i møte med Helsedirektoratet 1. juni 2012: o Kjersti Gjøsund (leder ADMS), Runar Stemme (leder arbeidsutvalg) Kristine Brevik (sekretær arbeidsutvalg), Per Grunde Weydahl (deltaker arbeidsutvalg), Anne Grethe Erlandsen (nestleder ADMS), Mona Larsen (brukerrepresentant) 1. Tittel på retningslinjen endres til Rammeavtale for døgnopphold øyeblikkelig hjelp 2. Innspill fra ADMS og rapport tas inn i retningslinjen 3. Redaksjonsgruppe redigerer retningslinjen: 4. Redigert retningslinje legges frem for godkjenning i ADMS Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 6 Retningslinje 6 Kunnskapsoverføring og informasjonsutvikling skal utarbeides og legges ved Odd Petter Nilsen orienterer om arbeidet med retningslinjen Hva er det viktigste området det bør satses på? Hvordan skal praksiskoordinatorrollen se ut i fremtiden? Hvilken rolle skal operativt forum og UFAB ha? Retningslinjen bør skille tydeligere mellom eksisterende og planlagte aktiviteter Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 7 Retningslinje 7 Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid skal utarbeides og legges ved Jens Espeland gir en orientering om arbeidet som er gjort i utvalget 3

4 Kan noen av de foreslåtte utvalgene slås sammen? o forskning, utvikling og innovasjon kan være et utvalg o sykehusinterne utvalg tas ut av retningslinjen Bør knyttes opp mot et eksisterende forskningsmiljø? Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 8 Retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester skal utarbeides og legges ved Asbjørn Elgen orienterer om arbeidet med retningslinjen ADMS drøfter kort innholdet i retningslinjen Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 9 Retningslinje 9 Samarbeid om IKT-tjenester skal utarbeides og legges ved Anne Grethe Erlandsen gir en orientering om arbeidet med retningslinjen ADMS drøfter kort innholdet i retningslinjen 4

5 Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 10 Retningslinje 10 Samarbeid om forebygging skal utarbeides og legges ved Birgitta Rafshol gir en orientering om arbeidet med retningslinjen. ADMS drøfter kort innholdet i retningslinjen Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen Retningslinje 12 Retningslinje 12 Samarbeidsformer skal utarbeides og legges ved overordnet samarbeidsavtale. Kjersti Gjøsund orienterer om arbeidet med retningslinjen Skal partnerskapsmøtet ha mulighet til å sette ned et arbeidsutvalg etter behov? Uklart hvilke oppgaver et slikt utvalg skal ha. Dagsorden for partnerskapsmøtet inkl. møteledelse avtales i forkant med leder av rådmannsutvalget og administrerende direktør SØ Bystyresal i er ikke ledig 24. oktober 2012 o Partnerskapsmøtet må holdes et annet sted eller til en annen dato. Operativt forum DPS/ UFAB drøfting av fremtidig rolle funksjon/ sammensetning. o Må følges opp som en egen sak senere. 2. av fremtidig rolle inkludert funksjon og sammensetning av operativt forum DPS og UFAB følges opp som en egen sak senere 3. Redaksjonsgruppe redigerer retningslinjen: 4. Redigert retningslinje legges frem for godkjenning i ADMS

6 Sak Rapport fra klinisk utvalg: rutine følgepersonell Prosedyren Følgepersonell ved innleggelse Sykehuset Østfold er revidert av klininsk utvalg. Jf. sak Veronika Kopreitan og Siv Groth deltar i møtet på dette punktet, og gir en orientering om arbeidet med rutinen. ADMS gir positive tilbakemeldinger til arbeidet som er gjort. rundt følgende punkt i rutinen: o SØ skal ikke faktureres for pasienter med vedtak på 1:1 bemanning eller brukerstyrt personlig assistent, dersom kommunen ikke trenger å sette inn ekstra personell. o Noe ulik oppfatning av hvordan dette skal tolkes ift forskrift. o ADMS foreslår at dette punktet avklares juridisk og omformuleres i lys av dette. o Bør ses på av jurist fra kommune og sykehus. Rutinen vurderes av jurist fra sykehus og kommune Rutinen oppdateres etter innspill fra ADMS Rutinen legges frem for beslutning i ADMS ORIENTERINGSSAKER: Sak Tilbakemelding fra Samhandlingsforum Saken utsettes til ADMS Sak Statistikk avviksmeldinger april 2012 ADMS får månedlig rapportering på omfang av meldinger om avvik fra vedtatte rutiner i samhandling mellom kommuner og sykehus I april er det betydelig mindre omfang av avviksmeldinger enn foregående måneder. Dette tilskrives i stor grad at det denne perioden har vært fokus på omlegging av akuttberedskap ved Sykehuset Østfold. 1. ADMS tar informasjonen til orientering Sak Statistikk utskrivningsklare pasienter ADMS får månedlig rapportering på omfang av fakturerte døgn for sykehusopphold for utskrivningsklare pasienter. Omfang blitt justert noe opp sammenlignet med opprinnelige tall Noen av tilfellene har blitt justert ned etter innsigelser fra kommunene 6

7 Tallene viser fortsatt at kommunene håndterer de fleste pasientene på utskrivningsklar dato 1. ADMS tar informasjonen til orientering Eventuelt 1. Nytt tidspunkt for møte i ADMS juni Neste møte i administrativt samarbeidsutvalg er planlagt , Kl Flere av medlemmene må melde frafall til dette tidspunktet. Det har derfor kommet forslag om å finne nytt tidspunkt for møtet. 1. Nytt tidspunkt for neste møte i ADMS blir satt til fredag 22. juni, kl Møteinnkallinger oppdateres iht til nytt tidspunkt 2. Mandat klinisk utvalg akuttmedisinske kjede Det er satt ned et klinisk utvalg for omforente beredskapsplaner/planer for den akuttmedisinske kjede. Se sak Mandat for det kliniske utvalget legges frem for godkjenning i ADMS. Kort drøfting av mandatet 1. Mandat for klinisk utvalg omforente beredskapsplaner/planer for den akuttmedisinske kjede er godkjent med innspill fra ADMS 3. Tidsplan klinisk utvalg rehabilitering Det er satt ned et klinisk utvalg som bl.a. har i oppdrag å utarbeide områdeplan for rehabilitering. Se sak Tidsplan for arbeidet legges frem for godkjenning i ADMS. Kort drøfting av tidsplanen o Viktigheten av brukermedvirkning presiseres Tidsplan for klinisk utvalg rehabilitering er godkjent 7

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 9 Tid Torsdag 6. november 2014 kl. 10.00 til 14.00 Sted Møterom Borregaard, Kalnes Sarpsborg Tilstede fra kommunene: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Kjersti Gjøsund (leder) Nina Mikkelsen Jon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Sak nr Sak/vedtak Ansvar Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 15.oktober 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer