Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold"

Transkript

1 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 21. februar 2012, kl Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer Adm.samarbeidsutvalg (forfall merket(*)): Region Fredrikstad: Jens Espeland (*) Region Halden: Halvard Bø Region Moss: Birgitta Rafshol Region : Kjersti Gjøsund (LEDER) Region Indre Østfold: Runar Stemme SØ: Anne Grethe Erlandsen(nestleder), Irene D. Andersen, Asbjørn Elgen, Per G. Weydahl, Odd Petter Nilsen Jørn Gilberg (praksiskonsulent/ obs.) Gro Buer (Brukerrepresentant FFO/ obs) Varamedlemmer; Region Fredrikstad: Jon Erik Olsen (tilstede) Region : June Søfting Region Indre: Ingen Region Moss: Tore Ekran Region Halden: Gina Brekke FFO: Vidar Jansen SØ: Ingen Andre; Rune Pedersen, (sekretær/ referent) Anne Margrethe Borgersen til sak og Eivind Reitan til sak Kopi til; Varamedlemmer ADMS Adressater for samhandling i kommunene Fylkesmannen i Østfold v/ E.L. Markhus Østfold Fylkeskommune v Gunnar Hjorthaug og Ole Haabeth Høgskolen i Østfold v/ Helge Ramsdal Helse Sør-Øst v/eli Hansen KS: Nils Petter Wiik SØ: Just Ebbesen, Vigdis Velgaard STATUSGJENNOMGANG: Agenda/møteplan Eventuelt: 1. Forslag om utvidet frist for retningslinjer 2. Forslag om møte i ADMS i april 3. Melderutiner psykisk helsevern 4. Høringssak følgepersonell BESLUTNINGSSAKER: Sak Godkjenning av referat fra møtet 17. januar 2012 Behandling : Noen mindre endringer i sak 5-12 og sak 9-12 Vedtak: 1. Referat fra møtet 17. januar 2012 godkjennes med noen mindre endringer 1

2 Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen retningslinje 1 Saken gjelder: Retningslinje 1, Oppgavedeling skal justeres i løpet av 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Behandling 21. februar 2012 Kort drøfting fortsatt usikkerhet om hvilket nivå vi skal ha på en slik retningslinje, men arbeidet med øvrige retningslinjer vil være førende 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar selv ansvar for vurdering og revisjon av retningslinje 1 Oppgavedeling 2. Arbeidet skal være sluttbehandlet i adm. samarbeidsutvalg innen 1. november 2012 Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen retningslinje 2 Saken gjelder: Retningslinje 2, Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester, skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 2012 Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen retningslinje 4 Saken gjelder: Retningslinje 4, Beskrivelse av kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp, skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer utvalget skal bl.a. komme med forslag til koordinering og prioritering av søknader fra Østfold om prosjektmidler til utvikling av ø-hjelp 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 4 Beskrivelse av kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai

3 Sak Videre arbeid med samarbeidsavtalen retningslinje 6 Saken gjelder: Retningslinje 6, Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 6 Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai Sak Videre arbeid samarbeidsavtalen retningslinje 7 Saken gjelder: Retningslinje 7, Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 2012 Sak Videre arbeid samarbeidsavtalen retningslinje 8 Saken gjelder: Retningslinje 8, Samarbeid om jordmortjenester, skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 2012 Sak Videre arbeid samarbeidsavtalen retningslinje 9 Saken gjelder: Retningslinje 9, Samarbeid om IKT-løsninger, skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. 3

4 Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 9 Samarbeid om IKTtjenester 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 2012 Sak Videre arbeid samarbeidsavtalen retningslinje 10 Saken gjelder: Retningslinje 10, Samarbeid om forebygging skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 10 Samarbeid om forebygging 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 2012 Sak Videre arbeid samarbeidsavtalen retningslinje 11 Saken gjelder: Retningslinje 11 definerer at det i løpet av 2012 skal utarbeides forpliktende samarbeidsrutiner knyttet til krise- og katastrofeberedskap. Denne rutinen skal vedlegges samarbeidsavtalen. Behandling 21. februar 2012 Link til UFAB/ skal det være UFAB som utreder? UFAB har ikke ansvar for beredskapsplaner Drøftes, besluttes i møte i adm. samarbeidsutvalg 20. mars 1. Det nedsettes et klinisk utvalg for å utarbeide retningslinje 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 2. Utvalgets tilknytning til / samarbeid med UFAB besluttes i møte 20. mars 3. Arbeidet skal være sluttbehandlet i adm. samarbeidsutvalg innen utgangen av 2012 Sak Videre arbeid samarbeidsavtalen retningslinje 12 Saken gjelder: Retningslinje 12, samarbeidsformer, skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen 4

5 Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for å utarbeide retningslinje12: Samarbeidsformer. Leder og nestleder i administrativt samarbeidsutvalg utgjør, sammen med sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, et arbeidsutvalg for arbeidet. Leder av rådmannsutvalget og administrerende direktør i SØ konsulteres underveis. Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar selv ansvar for vurdering og revisjon av retningslinje 12 Samarbeidsformer 2. Retningslinjen behandles (senest) 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning) Sak Utskriving av pasienter med medisiner og utstyr Saken gjelder: Avklaring av hvem som skal dekke kostnader til medikamenter og utstyr til utskrivingsklare pasienter, som får videre behandling i hjemmet. Vedtak: 1. Sykehuset Østfold vil inntil videre sende med nødvendig utstyr og medikamenter for videreføring av behandling i hjemmet i kortere perioder for utskrivingsklare pasienter, hvis utgifter til medikamenter eller utstyr ikke dekkes etter folketrygdloven eller andre ordninger. SAKER TIL DRØFTING: Sak Samhandlingsforum 11. april 2012 forslag til program Saken gjelder: Programkomiteen har hatt 2 møter. Quality Hotel & Resort i er bestilt. Foredragsholderne i programmet er forespurt og bekreftet at de kan stille. Foreløpig mangler to temaer og møteledere og programkomiteen ber administrativt samarbeidsutvalg komme med forslag til dette Behandling Administrativt samarbeidsutvalg kommer med flere innspill til programmet 2. Programkomiteen tar med innspillene fra Administrativt samarbeidsutvalg i det videre arbeidet. Sak Avvik januar 2012 Saken gjelder: Gjennomgang av avviksrapportering for januar 2012 mellom kommunene og SØ. Antall avvik, hva det meldes avvik på, og hvem som melder. Det er meldt 35 avvik i januar Til sammenligning ble det i januar 2011 meldt 9 avvik. 5

6 Sak Behandling: 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar rapporten til orientering Forslag om klinisk utvalg områdeplan rehabilitering Saken gjelder: Forslag om å opprette et klinisk utvalg som får i oppdrag å utarbeide en områdeplan for rehabilitering. Både sykehus, kommuner og private aktører bør være representert i et slikt klinisk utvalg. Behandling 1. Forslag til mandat for klinisk utvalg rehabilitering legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg Det kliniske utvalget skal ha i oppdrag å utarbeide rammeplan innen rehabilitering 3. Forslag til deltakere i det kliniske utvalg skal inkludere representanter fra sykehus, kommuner, og aktuelle private aktører 4. Endelig vedtak i administrativt samarbeidsutvalg ORIENTERINGSSAKER Sak Samstemming av legemiddellister v/ Anne Margrethe Borgersen Saken gjelder Orientering om pågående prosjekt vedrørende samstemming av legemiddellister. Funn frem til nå tyder på at an stor andel av legemiddellister inneholder feil. Reduksjon i andel feil vil kreve godt samarbeid og kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fastleger. Behandling 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning. Sak Ambulant team ortopedisk avdeling v/ avdelingssjef Anne Margrethe Borgersen Saken gjelder Orientering om pågående prosjekt med ambulante team fra ortopedisk avdeling. Det har blitt utarbeidet et tverrfaglig undervisningsopplegg. Tilbud om undervisning vil gå ut til alle kommuner i Østfold. Behandling 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning. Sak Statistikk utskrivingsklare somatiske pasienter (januar 2012) v/ samhandlingssjef Odd Petter Nilsen Saken gjelder: Orientering om statistikk utskrivingsklare somatiske pasienter. For januar 2012 vil Sykehuset Østfold sende regning for ett -1- overliggerdøgn for utskrivingsklare 6

7 pasienter samlet sett for alle kommuner i Østfold. Samhandlingen har fungert godt og kommunene har vært dyktige til å ta i mot pasientene. Behandling 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning. Sak Røntgentjenester i Østfold v/ avdelingssjef radiologi Eivind Reitan Saken gjelder: Orientering om prosjekt med mobil røntgentjeneste i Østfold ( og Fredrikstad). Prosjektet har identifisert flere gevinster så langt. Det har også kommet positive tilbakemeldinger fra kommunene og brukerne. Behandling 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning Sak Referat fra operativt forum Det fremkommer ingen kommentarer til referatet. Behandling 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning Eventuelt 1. Forslag om utsatt frist for utarbeidelse av retningslinjer. Saken gjelder: For at gjenstående retningslinjer til samarbeidsavtalen skal kunne bli politisk behandlet innen 1. juli 2012, må utvalgene levere retningslinjer til behandling i ADMS primo april Utvalgene vil da i praksis få underkant av en måned på seg til dette arbeidet. ADMS mener dette er for kort tid til å sikre kvalitativt gode retningslinjer, og foreslår at utvalgene gis utsatt frist til 08. mai Dette innebærer at retningslinjene ikke rekker å bli politisk behandlet innen 01. juli Vedtak 1. ADMS gir utsatt frist for retningslinjer som skulle vært godkjent 01. juli Forslag om møte i Administrativt samarbeidsutvalg i april Saken gjelder: Forslag om ekstra møte i ADMS grunnet stor oppgavemengde. Vedtak 1. Administrativt samarbeidsutvalg beslutter å innkalle til møte 26. april Melderutiner fra psykisk helsevern Irene D. Andersen og Odd Petter Nilsen orienterer om problemstillingen. Det har oppstått uklarheter rundt rutinene for utskrivingsklare pasienter i psykisk 7

8 helsevern. Kommunene skal motta varsel fra sykehuset om innlagt pasient innen 24 timer etter innleggelse. Hver kommune skal kunne kontaktes på ett telefonnummer i følge samarbeidsavtalen. Kommuner som ønsker det kan velge å oppgi ett nummer for somatiske pasienter og ett for psykisk helsevern. Likt meldeskjema benyttes. Hvis kommunene har behov for søknader fra pasienten må sykehuset kontaktes i det enkelte tilfelle. Behandling 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning 4. Høringssak følgepersonell Det oppfordres til å sende inn svar for de som ennå ikke har gjort det. Behandling 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning 8

9 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Sak Godkjenning av referat fra møtet 17. januar 2012 Vedlagt referat ble sendt pr. e-post til alle representantene i ADMS for kommentarer rett etter møtet. ( Det har ikke kommet noen tilbakemeldinger.) Vedlegg: - Referat fra møtet 17. januar 2012 Behandling : Noen mindre endringer i sak 5-12 og sal 9-12 Vedtak : 1. Referat fra møtet 17. januar 2012 godkjennes med noen mindre endringer 1 Side 1 av 26

10 SAK Revisjon retningslinje 1: Oppgavedeling Bakgrunn: Retningslinje 1 skal justeres i løpet av 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Dagens retningslinje har følgende formål: Videre arbeid er definert slik i vedtatt avtale fra : Eksempler: Det finnes i dag for eksempel samarbeid om oppsøkende rusteam i Moss, meldt fra Moss/ Rygge Ambulerende tjenester Rehabilitering/ habilitering Skal disse ha felles retningslinjer med avklaring av ansvar, roller og kommunikasjon? Mandat. Fra nasjonal veileder for samarbeidsavtaler: Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for o å definere hvilke gråsoner/grenseflater er det hensiktsmessig å utarbeide faste samarbeidsløsninger for 2 Side 2 av 26

11 o utarbeide forslag til samarbeidsløsninger med ansvar, roller og kommunikasjon. Er det aktuelt med behandlingslinjer, eller andre modeller? Her kan det være aktuelt å nedsette grupper innenfor de ulike områdene Deltagere: Administrativt samarbeidsutvalg Gjennomføring og tidsplan: Tas opp i møte senere i vår drøfte eventuelt bruk av klinisk utvalg i dette arbeidet. Bygge på arbeid fra andre grupper våren Behandling 21. februar 2012 Kort drøfting fortsatt usikkerhet om hvilket nivå vi skal ha på en slik retningslinje, men arbeidet med øvrige retningslinjer vil være førende 1. Administrativt samarbeidsutvalg tar selv ansvar for vurdering og revisjon av retningslinje 1 Oppgavedeling 2. Arbeidet skal være sluttbehandlet i adm. samarbeidsutvalg innen 1. november Side 3 av 26

12 SAK Utarbeide retningslinje 2: Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester Bakgrunn: Retningslinje 2 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen: Generell innleggelse og utskrivning er allerede definert i retningslinje 3 og 5. Fra nasjonal veileder for samarbeidsavtaler: Mandat Utvalget har ansvar for å o utvikle forslag til ny retningslinje for pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester, herunder: o sikre brukermedvirkning 4 Side 4 av 26

13 o o o o informasjonsutveksling og dialog (f.eks. ta i bruk min journal ) roller og ansvar mellom fastlegene og koordinerende enheter i kommunene og SØ ambulante tjenester for spesialisert behandling individuell plan (IP)/ behandlingsplan vurdere og inkludere dagens retningslinje 13 her Følgende temaer ivaretas separat: o hvordan benytte regelverket når det er aktuelt med bruk av tvang for personer med rusmidler og andre pasienter foreslås som egen retningslinje o å ivareta barn som pårørende (her er det eget arbeid ferdig her i Østfold) foreslås omarbeidet til egen retningslinje o lærings- og mestringstilbud rapporten fra klinisk utvalg legges til grunn for videre arbeid o hjelpemidler egen retningslinje 17 benyttes Arbeidsform: Utvalget kan knytte til seg ressurspersoner, men ikke utvide med flere representanter. Partene bærer selv sine kostnader. Oppnevning: Representant administrativt samarbeidsutvalg Representant fra koord. enhet / IP-nettverk Kommunerepresentant Representant fra psykisk helsevern (SØ) Representant for habiliteringstjenesten (barn) Brukerrepresentant Fastlege/praksiskonsulent Irene Dahl Andersen (leder) Marit Solhøi Jansen Kjersti avklarer Irene avklarer Irene avklarer Gro Buer Jørn avklarer Tidsplan: Resultat av arbeidet skal oversendes adm. samarbeidsutvalg (se nedenfor) senest 8. mai då og behandles 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning). Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 3. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester 4. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 5 Side 5 av 26

14 SAK Utarbeide retningslinje 4: Beskrivelse av kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp Bakgrunn: Retningslinje 4 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen: Fra veilederen: Mandat. Utvalget har ansvar for å o innhente beskrivelser fra alle kommuner om planer for å utvikle et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp pr o utvikle forslag til hvordan arbeidet med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal organiseres ( ) i samarbeid med de lokalmedisinske sentre/helsehus og SØ o koordinere og prioritere søknader fra Østfold om prosjektmidler til utvikling av ø-hjelp Deltagere: Repr. administrativt samarbeidsutvalg Klinikkdirektør medisin SØ Repr. klinikk for akuttmedisin SØ Repr. region Indre Østfold Repr. region Mosseregionen Repr. region Halden Repr. region Fredrikstad Repr. region Fastlegerepresentant Runar Stemme (leder) Per G. Weydahl Liv Marit Sundstøl Tone Løken Kristine Brevik Arild Børstad Bjørn Størsrud Rebecca Setsaas Skage Ola Amundsen Tidsplan: 6 Side 6 av 26

15 Resultat av arbeidet skal oversendes adm. samarbeidsutvalg (se nedenfor) senest 8. mai då og behandles 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning). Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer utvalget skal bl.a. komme med forslag til koordinering og prioritering av søknader fra Østfold om prosjektmidler til utvikling av ø-hjelp 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 4 Beskrivelse av kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 7 Side 7 av 26

16 SAK Utarbeide retningslinje 6: Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Bakgrunn: Retningslinje 6 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen: Fra veilederen: Informasjonsutveksling knyttet til innleggelser og utskrivinger er allerede beskrevet i retningslinje 3 og 5. Når det gjelder kvalitetsutvikling og evaluering av tjenestene så vises det til retningslinje 16 om avvikshåndtering. Den bør antagelig utvikles videre i løpet av høsten 2012 til å ha en mer systematisk tilnærming til kvalitetsutvikling. Denne retningslinjen har grenseflate til retningslinje 7 forskning, utdanning mm Mandat. Utvalget har ansvar for å o foreslå hvordan kommunene og SØ gjensidig skal bidra til kompetanseøkning, kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling i Østfold, herunder tiltak som o praksiskonsulentordningen o etablering av faste faglige nettverk o hospiteringsordning o ambulerende team o pasientkoordinatorer o møteplasser 8 Side 8 av 26

17 o foreslå hvordan partene sikrer dialog og informasjon om endringer i partenes driftsforhold og framtidige virksomhet Deltagere: Representant administrativt samarbeidsutvalg SØ psykisk helsevern SØ somatikk Kommunerepresentant Kommunerepresentant Kommunerepresentant Odd Petter Nilsen (leder) Irene avklarer Bente C. Andreassen Morten Andersen Reidun Heksem Birgitte Skauen Kopperud Tidsplan: Resultat av arbeidet skal oversendes adm. samarbeidsutvalg (se nedenfor) senest 8. mai då og behandles 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning). Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 5. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 6 Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 6. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 9 Side 9 av 26

18 SAK Utarbeide retningslinje 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Bakgrunn: Retningslinje 7 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen: Fra veilederen: Veilederen understreker at denne samarbeidsavtalen ikke skal ivareta samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjonene. Denne avtalen kan ikke binde andre parter enn kommunene og SØ. Avtale med utdanningsinstitusjonene er egne, separate avtaler. Mandat. Utvalget har ansvar for å Utdanning o beskrive hvordan kommunene og SØ kan få en felles tilnærming for framtidig utdanningsbehov o foreslå system/prosedyrer for å utvikle felles etterutdanning, internopplæring og tilbud til lærlinger o foreslå hvordan behovet for samhandling skal ivaretas i all relevant utdanning Forskning o Foreslå system for rapportering, formidling av forskning, implementering av forskningsresultater og ny kunnskap (husk utviklingssykehjem og hjemmetjenester her) 10 Side 10 av 26

19 forskernettverk / samarbeidsfora oppgave og ansvarsfordeling i felles forskningsprosjekter Innovasjon o Foreslå hvordan samarbeid omkring innovasjonsprosjekter skal organiseres Følgende oppgaver er ikke en del av utvalgets mandat, men utvalget bes uttale seg om følgende kan være relevant for et eventuelt klinisk utvalg: o innhente opplysninger om utdanningsbehovet i kommunen og i SØ, for å identifisere områder med felles interesser o beskrive hvilke praksisplasser og praksisopplæring for ulike utdanningstyper som er tilgjengelig i Østfold Deltagere: Representant administrativt samarbeidsutvalg Kommunerepresentant Kommunerepresentant Representant SØ (utdanning) Representant SØ (forskning) Representant SØ (innovasjon) Jens Espeland (leder) Inger Olsen Eivind Bjørnstad Mette Meisingset Morten Jacobsen Helge Stene-Johansen Tidsplan: Resultat av arbeidet skal oversendes adm. samarbeidsutvalg (se nedenfor) senest 8. mai då og behandles 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning). Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 1. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 2. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 11 Side 11 av 26

20 SAK Utarbeide retningslinje 8: Samarbeid om jordmortjenester Bakgrunn: Retningslinje 8 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen Fra veilederen: Områdeplan for svangerskapskontroll i Østfold legges til grunn for arbeidet. I Østfold er fødselsomsorgen sentralisert i dag og vil forbli sentralisert etter åpning av nytt sykehus i 2015,desentralisert fødselsomsorg er ikke aktuelt. Beredskap for følgetjeneste ivaretas gjennom 113/nødnett, det anses unødvendig å ha en egen beredskap for følgetjeneste. Mandat. Utvalget har ansvar for å beskrive hvordan kvalitetskravene i fødselsomsorgen følges i Østfold foreslå rutiner for å ivareta tverrfaglig samarbeid og informasjonsutveksling mellom fastlegene, kommunene og SØ, herunder aktuelle samarbeidsarenaer Deltagere: Representant administrativt samarbeidsutvalg Representant SØ Kommunerepresentant Kommunerepresentant Fastlegerepresentant Asbjørn Elgen (leder) Mette Thomson Ragnhild Folde Simonsen Kjersti avklarer Jørn avklarer Tidsplan: Resultat av arbeidet skal oversendes adm. samarbeidsutvalg (se nedenfor) senest 8. mai då og behandles 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning). Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, 12 Side 12 av 26

21 Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 3. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester 4. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 13 Side 13 av 26

22 SAK Utarbeide retningslinje 9: Samarbeid om IKT-løsninger Bakgrunn: Retningslinje 9 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen Fra veilederen: Veilederen beskriver hvordan bruke IKT som verktøy, til både faglig og organisatorisk. Virker litt usammenhengende. Jfr. meldingsløftet. Det er et prosjekt i Østfold for innføring av elektronisk meldingsutveksling mellom SØ og kommunenes helse- og omsorgstjeneste via Norsk Helsenett. Fastlegekontorene og avtalespesialistene i Østfold er tilknyttet Norsk Helsenett i dag. Mandat. Utvalget har ansvar for å Forslå fremdrift for elektronisk kommunikasjon og telemedisinske løsninger i Østfold (jfr. pasientenes, spes. kronikernes behov) Beskrive prosedyrer for o organisatorisk tilrettelegging, implementering og kompetanseutvikling o rutiner for drift, forvaltning, etc. o Beskrive avvik? Trenger vi noe mer/ annet enn dagens system? Er det beskrevet overfor fastleger og i plo- meldingsløftet? Utvalget presiserer sitt mandat i første møte og legger frem for ADMS i møte 20. mars Deltagere: 14 Side 14 av 26

23 Representant administrativt samarbeidsutvalg Kommunerepresentant Kommunerepresentant Representant SØ Representant SØ Fastlegerepresentant Anne Grethe Erlandsen (leder) Mona Carlsen Aslak Aftenstierne Bjørn Kristian Hauge Ingunn Olsen Jørn Gilberg Tidsplan: Resultat av arbeidet skal oversendes adm. samarbeidsutvalg (se nedenfor) senest 8. mai då og behandles 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning). Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 5. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 9 Samarbeid om IKT-tjenester 6. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 15 Side 15 av 26

24 SAK Utarbeide retningslinje 10: Samarbeid om forebygging Bakgrunn: Retningslinje 10 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen: Fra veilederen: Østfold fylke har etablert Østfoldhelsa, et partnerskap der fylkeskommunen, kommunene og SØ deltar. Det er naturlig å bygge på dette partnerskapet i det videre arbeidet med forebygging og folkehelse. Mandat. Utvalget har ansvar for å foreslå samarbeid om aktuelle områder innefor forebygging og folkehelse helseovervåkning miljø og grupperettede tiltak miljøhendelser med miljømessige konsekvenser smittevern og beredskapsarbeid knyttet til smittevern Deltagere: Representant administrativt samarbeidsutvalg Kommunerepresentant Representant SØ Representant SØ Birgitta Rafshol (leder) Sofie Lund Danielsen Odd Petter Nilsen Gro Bøhler Tidsplan: 16 Side 16 av 26

25 Resultat av arbeidet skal oversendes adm. samarbeidsutvalg (se nedenfor) senest 8. mai då og behandles 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning). Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 7. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide retningslinje 10 Samarbeid om forebygging 8. Utvalget oversender resultat av arbeidet til adm. samarbeidsutvalg senest 8. mai 17 Side 17 av 26

26 SAK Revidere/ videreutvikle retningslinje 11: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Bakgrunn: Retningslinje 11 definerer at det i løpet av 2012 skal utarbeides forpliktende samarbeidsrutiner knyttet til krise- og katastrofeberedskap. Denne rutinen skal vedlegges samarbeidsavtalen. Arbeidsformen er fastsett i retningslinje 11: Fra veilederen om omforende beredskapsplaner: Fra veilederen om akuttmedisinsk kjede Mandat. Utvalget lager forslag til mandat/ tidsplan og legger dette frem for ADMS til møtet 22. mai. Deltagere: Repr. region Halden/ repr. ADMS Repr. region Indre Østfold Repr. region Mosseregionen Repr. region Fredrikstad Repr. region Representant SØ Representant SØ Representant SØ Halvard Bø (leder) Kari Holmås Knut Michelsen Bjørn Størsrud Oddvar Ekeberg/Nina MB? Kjersti avklarer Astrid Rødseth Grete Wahlberg Bente Husvik 18 Side 18 av 26

27 Representant SØ Representant SØ Brukerrepresentant Fastlegerepresentant Sissel Hagen Jan Sverre (AIO, SØ) avklarer Gro avklarer Benny Adelved avvent end. avkl. Tidsplan: Arbeidet må være klart innen 1. november 2012 for behandling i adm. samarbeidsutvalg. Rapportering: Referater sendes fortløpende til sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, Behandling 21. februar 2012 Link til UFAB/ skal det være UFAB som utreder? UFAB har ikke ansvar for beredskapsplaner Drøftes, besluttes i møte i adm. samarbeidsutvalg 20. mars 9. Det nedsettes et klinisk utvalg for å utarbeide retningslinje 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 10. Utvalgets tilknytning til / samarbeid med UFAB besluttes i møte 20. mars 11. Arbeidet skal være sluttbehandlet i adm. samarbeidsutvalg innen utgangen av Side 19 av 26

28 SAK Revidere/ videreutvikle retningslinje 12: Samarbeidsformer Bakgrunn: Retningslinje 12 skal utarbeides innen 1. juli 2012 og vedlegges samarbeidsavtalen. Fra samarbeidsavtalen: Deltagere: Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for å utarbeide denne retningslinjen. Leder og nestleder i administrativt samarbeidsutvalg, sammen med sekretær for arbeidet med samarbeidsavtalen, utgjør et arbeidsutvalg for arbeidet. Leder av rådmannsutvalget og administrerende direktør i SØ konsulteres underveis. Leder ADMS Nestleder ADMS Sekr. for arbeidet med samarbeidsavtalen Kjersti Gjøsund Anne Grethe Erlandsen Trond Birkestrand Tidsplan: Arbeidsutvalget legger frem forslag for ADMS fortløpende i møtene utover våren. Behandling 21. februar 2012 Forslag vedtatt med små justeringer 12. Administrativt samarbeidsutvalg tar selv ansvar for vurdering og revisjon av retningslinje 12 Samarbeidsformer 13. Retningslinjen behandles (senest) 22. mai (drøfting) og 19. juni (beslutning) Sak Utskriving av pasienter med medikamenter og utstyr. Etter dagens lovverk fordeles ansvar for utgifter til medikamenter og utstyr avhengig av hvor pasienten mottar behandling: 20 Side 20 av 26

29 Sykehusopphold: Sykehuset dekker medikamenter og utstyr. Heldøgns opphold på institusjon i kommunehelsetjenesten: Kommunen dekker medikamenter og utstyr. Behandling i hjemmet: Pasienten må selv dekke utgifter til medikamenter og utstyr. (Unntatt er medikamenter og utstyr som dekkes av folketrygden.) Med samhandlingsreformen vil flere utskrivingsklare pasienter skrives ut av sykehus på et tidligere tidspunkt. Helse- og omsorgsdepartementet har fått flere bekymringsmeldinger er om at dette kan føre til en urimelig økonomisk belastning for enkelte pasienter som får behandling i hjemmet. Departementet har derfor satt i gang et arbeid med å utrede problemstillingen. Inntil videre må problemstillingen håndteres lokalt for å sikre forutsigbarhet og ryddighet Forslag: Hvis medikamenter og utstyr ikke dekkes av resepter og andre ordninger sender Sykehuset Østfold dette med pasienten for videreføring av behandling i hjemmet for utskrivingsklare pasienter. Dette gjelder inntil videre for enkelte typer behandling i kortere perioder. Behandling Vedtak: Sykehuset Østfold vil inntil videre sende med nødvendig utstyr og medikamenter for videreføring av behandling i hjemmet i kortere perioder for utskrivingsklare pasienter, hvis utgifter til medikamenter eller utstyr ikke dekkes etter folketrygdloven eller andre ordninger. 21 Side 21 av 26

30 Sak Samhandlingsforum, 11. april 2012 forslag til program Programkomiteen har hatt 2 møter. Quality Hotel & Resort i er bestilt. Foredragsholderne i programmet nedenfor er forespurt og bekreftet at de kan stille. Foreløpig mangler to temaer og møteledere og programkomiteen ber administrativt samarbeidsutvalg komme med forslag til dette Program Møteledere:.og Registrering og kaffe Velkommen Leder adm. samarbeidsutvalg, Kjersti Gjøsund Pause med kaffe Med fokus på det kliniske tilbudet - Er tilbudet godt nok? - Hva kan gjøres annerledes? Rebekka Setsaas Skage Samhandlingsdrøftinger rundt bordet Lunsj Tema: Retningslinje nr Pasientkoordinator hva er det? Pasientkoordinator i Fredrikstad Ingebjørg Olsen Forsterket korttidsavdeling ved Virksomhetsleder Lillian Rosten ved Borge sykehjem, Fredrikstad Samhandlingsreform i forhold til rus/psykiatri? - hvilke retningslinjer er gitt - hva er veien videre Klinikkdirektør Irene Dahl Andersen Pause. Kaffe og frukt Samhandlingsprosjekter Ambulant rehabiliteringsteam Moss Meldingsløftet info om hvor vi står. Kommer den? Hva får man til? 22 Side 22 av 26

31 Stammespråket...jammen, du sa jo Like ord og uttrykk som skaper problemer i samhandlingen.. Kommunikasjon og samhandlingsdirektør Anne Grethe Erlandsen Avslutning Behandling ADMS kommer med flere innspill til programmet 2. Programkomiteen tar med innspillene fra ADMS i det videre arbeidet 23 Side 23 av 26

32 Sak Avvik januar 2012 Nedenfor er avviksrapporteringen for januar 2012 mellom kommunene og SØ vist i tabellform. Tabellen viser antall avvik, hva det meldes avvik på og hvem som melder. Det er meldt 35 avvik i januar 2012 mot 9 avvik for januar Antall totalt Kvinner Ant kom. som har Menn meldt Ant avvik fra komm. Ant. Avvik fra SØ Type avvik Ikke mottatt epikrise 9 Pas hjemsendt tidligere enn avtalt utskriving 7 Ikke mottatt nødvendig dokumentasjon 5 Ikke mottatt eller feil med medikamentliste 7 Annet 7 35 Meldt fra KHT Meldt fra SØ til KHT Askim 7 Rygge 3 Manglende dok Fredrikstad 1 Halden 2 Marker 1 Moss 9 Rakkestad 1 Råde 1 6 Trøgstad 2 30 Melding fra KHT til følgende enheter i SØ: Klinikk Seksjon Antall Sum Akuttmedisin Akuttmot 3 3 Kirurgi A A5 6 A6 1 Skadepol 1 ØNH 1?? 1 Med. service Radiologi 1 1 Medisin A A8 1 B5 1 B6 5 Moss 2 3 Moss 3 2 Nevrologisk 1 24 Side 24 av 26

33 Barneavd. 1 Sum 30 I tillegg har kommune selv registrert manglende varsling innen 24 t etter innleggelse, uten å melde dette som avvik i avvikssystemet vårt. Den viser at SØ ofte varsler for sent etter innleggelse, men tar ikke høyde for at det ikke så ut til å være behov for kommunal bistand etter utskriving på innleggelsestidspunktet. Likevel viser registreringen at SØ ofte er for trege med den første meldingen og det gir kommunene mindre handlingsrom for å forberede mottak. Vedtak Administrativt samarbeidsutvalg tar rapporten til orientering 25 Side 25 av 26

34 Sak Forslag om klinisk utvalg områdeplan rehabilitering Sykehuset Østfold skal utarbeide en egen områdeplan for rehabilitering. Som et første ledd i dette arbeidet ble det arrangert en konferanse om rehabilitering med deltakere fra Sykehuset Østfold, kommuner i Østfold, og aktuelle private aktører inne rehabilitering. Flere private aktører har avtaler om innhold i tjenestene og finansieringsavtale med Helse Sørøst. De vil slik kunne utgjøre en vesentlig del av rehabiliteringstilbudet for Østfolds befolkning. Det forelås å opprette et klinisk utvalg som får i oppdrag å utarbeide en områdeplan for rehabilitering. Både sykehus, kommuner og private aktører bør være representert i et slikt klinisk utvalg. Behandling Forslag til mandat for klinisk utvalg rehabilitering legges frem for ADMS Det kliniske utvalget skal ha i oppdrag å utarbeide rammeplan innen rehabilitering 3. Forslag til deltakere i det kliniske utvalg skal inkludere representanter fra sykehus, kommuner, og aktuelle private aktører 4. Endelig vedtak ADMS Side 26 av 26

35 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Agenda Administrativt samarbeidsutvalg Side 1 av 3 OPPDATERES ETTER HVERT MØTE MØTEDATO BESLUTNINGSSAK DRØFTINGSSAK ORIENTERINGSSAK 23.august 4. oktober (Formannskapssalen i rådhus) 15. november (Sykehuset Østfold, Hospitalet 5. et.) Konst. for perioden , ny leder og nestleder. Rutine ved utskriving av pasienter fra sykehus ved beredskapssituasjoner Agenda Revisjon av prosedyren Følgepersonell ved innleggelse i Sykehuset Østfold Oppnevning av medlemmer i arbeidsutvalg vedrørende revisjon av samhandlingsavtalen med kommunene Revisjon av prosedyren Følgepersonell ved innleggelse i Sykehuset Østfold Statistikk over utskrivingsklare somatiske pasienter (2.tertial) Statistikk over avvik fra vedtatte rutiner (2.tertial) Melderutiner psykisk helsevern Handlingsplan Pågående prosjekter SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet Ny beredskapsplan SØ Pågående prosjekter SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet 25. oktober Samhandlingsforum arrangert av overordnet samarbeidsutvalg kl på Inspiria Ansvarlig OSU Melderutiner psykisk Pågående prosjekter helsevern - Klinisk utvalg for inn- og Forpliktende samarbeid utskriving om svangerskaps- og SØ 2015 barselomsorg i Østfold Ref. fra operative fora Meldingsløftet PLO DPS/UFAB/annet meldinger Gjenoppta vurdering av deling av operativt forum Halden/ Etablering av øyeblikkelig hjelp i kommunene November samhandlingskontaktmøte m/administrativt samarbeidsutvalgs leder og nestleder - klinisk utvalg for ut og innskriving - prosedyre for følge av pasient - samhandlingskontaktens oppgaver - erfaringer som samhandlingskontakt v/rigmor Huth, Fredrikstad? - samhandlingskontakt nettverk 13. desember (Formannskapssalen i rådhus) Ny samarbeidsavtalen (forslag fra arbeidsgruppe og kliniske utvalg) Meldingsløftet PLO Samhandlingsforum 11. april Pågående prosjekter SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet Ref. Fra ambulent team Roald Amundsensgate 17, Sekr Sekr.

36 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Agenda Administrativt samarbeidsutvalg Side 2 av 3 MØTEDATO BESLUTNINGSSAK DRØFTINGSSAK ORIENTERINGSSAK januar (Sykehuset Østfold, Hospitalet 5. et.) 21. februar (Sykehuset Østfold, Hospitalet 5. et.) Melderutiner psykisk helsevern Årsmelding ADMS 2011 Meldingsløftet PLOmeldinger. - Gjennomarbeidet forslag fra arbeidsutvalg. - Retningslinjer til godkjenning Programkomité og agenda samhandlingsforum 2012 Revisjon av prosedyren Følgepersonell ved innleggelse i Sykehuset Østfold Statistikk over avvik fra vedtatte rutiner (3.tertial 2011) Uenighetsprotokoll Lokal plan for redusert bruk av tvang ortopedi Etablering av ø-hjelp kommunene Prosjekter/ annet SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet 8. februar Møte i IP-nettverket. kl Samhandlingskonsulenten innkaller Møtested sykehus, Møterom Sanatoriet 1, 4 et. Hvilke konsekvenser gir den nye loven og avtalene for IP-arbeidet? Videre arbeid samarbeidsavtale Evaluering av hvordan systemet for kliniske utvalg fungerer. Statistikk over utskrivingsklare somatiske pasienter (3.tertial 2011) Agenda Samhandlingsforum Prosjekter/ annet SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet Orientering v/ avd. sjef ortopedi om ambulant team. Samstemming av legemiddellister v/avd. sjef ort. Røntgentjenester i Østfold 20. mars (Sykehuset Østfold, Hospitalet 5. et.) Agenda Samhandlingsforum Revisjon av prosedyren Følgepersonell ved innleggelse i Sykehuset Østfold Lokal plan for redusert bruk av tvang Klinisk utvalg rammeplan rehabilitering Meldingsløftet PLO meldinger Hjelpemiddelhåndtering når pasient er innlagt i SØ. Eget adhocutvalg? Rutine for avklart pasient i akuttmottak, tilbakeføring til kommunehelsetjenesten Status arbeid med retningslinjer Ansvar for BCGvaksinasjon Prosjekter/ annet SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet. mars Møte for samhandlingskontakter Roald Amundsensgate 17, Sekr Sekr.

37 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Agenda Administrativt samarbeidsutvalg Side 3 av 3 MØTEDATO BESLUTNINGSSAK DRØFTINGSSAK ORIENTERINGSSAK Onsdag 11. april - Samhandlingsforum arrangert av administrativt samarbeidsutvalg 26. april Videre arbeide med samarbeidsavtalen 22. mai (Sykehuset Østfold, Hospitalet 5. et.) 19. juni (Sykehuset Østfold, Hospitalet 5. et.) Retningslinjer til samarbeidsavtale Retningslinjer til samarbeidsavtale Statistikk over utskrivingsklare somatiske pasienter (1.tertial) Statistikk over avvik fra vedtatte rutiner (1.tertial) Forslag til møtedatoer høsten 2012 Rutine for kostnadskrevende (medikamentell) hjemmebehandling av utskrevet pasient => Til kommunene Møteplan høsten 2011 Prosjekter/ annet Samhandling svangerskap, fødsel og barsel SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet Prosjekter/ annet SØ 2015 Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet NB! Alle ordinære utvalgsmøter er fra kl Møterommet er ledig for formøte/samhandlingsmøte for kommunene en time før møtestart i adms Roald Amundsensgate 17, Sekr Sekr.

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 8 Tilstede: Anne Grethe Erlandsen (leder, SØ) Jens Espeland (nestleder, Fredrikstad og Hvaler) Per Grunde Weydahl (SØ) Asbjørn Elgen (SØ) Odd Petter Nilsen (SØ) Halvard Bø (Halden og Aremark)

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Vår dato 23.03.2012 Side 1 av 5 Tilstede: Sykehuset Østfold: Anne Grethe Erlandsen, Per Weydahl, Asbjørn Elgen (frem til 13.00), Irene Dahl Andersen (frem til 13.30), Odd Petter Nilsen Region Sarpsborg:

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Vår dato: 12.11.2010 Filnavn (Intern sone): I:\Kommunikasjon og samhandling\samarbeidsutvalg\administrativt samarbeidsutvalg\møter 2010\11-09 møte Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg Tid/sted:

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg Vår dato: 20.11.2008 Filnavn (Intern sone): \\IS-FIL01\Work$\trobir\Mine Dokumenter\ADMS - hjemmeområde\2008\møte 2008-09-09\Ref møte ADMS 2008-09-09 doc TILSTEDE:

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 8 Side 1 av 8 Tid Torsdag 17. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Tilstede fra kommunene: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Jon Erik Olsen (nestleder)

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Tilstede fra sykehuset: Irene Dahl Andersen Anne Grethe Erlandsen Odd Petter Nilsen Per Weydahl Tilstede fra kommunene: Heidi Eek Guttormsen Kjersti Gjøsund Wenche Sydvold Halvard Bø Birgitta Rafshol Observatører:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold OPERATIVT FORUM Mandat: Operativt forum er en samarbeidsarena mellom kommunene, DPS, BUP og SMP som skal bidra til bedre pasientflyt, redusert ventetid, kvalitetsforbedringer og sikre at pasienter/brukere

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 11 Tilstede fra sykehuset: Irene Dahl Andersen Odd Petter Nilsen Liv Marit Sundstøl Per Weydahl Tilstede fra kommunene: Runar Stemme Kjersti Gjøsund Wenche Sydvold Halvard Bø Birgitta Rafshol

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Møtereferat Lokalt samarbeidsutvalg mellom: Asker kommune, Bærum kommune og Vestre Viken HF.

Møtereferat Lokalt samarbeidsutvalg mellom: Asker kommune, Bærum kommune og Vestre Viken HF. Møtereferat Lokalt samarbeidsutvalg mellom: Asker kommune, Bærum kommune og. Møtedato: 5. mars 2014, kl. 13:30 15:30 Til stede: Forfall: Neste møte: Møtested: Jardar Hals, Elisabeth Mork, Bente Bjørnstad,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir.

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir. Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir. Utfordringsbildet. Hvordan beskrives utfordringsbildet i HB? Omforent bilde? Antall

Detaljer

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-30/305/ Øfsti Dato: 10. oktober 2012 REFERAT 170912 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg Møtedato/ 17.september

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Innkalt av Kjersti Gjøsund Vår dato 18.02.2014 Side 1 av 71 Til: Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Kopi til: Varamedlemmer ADMS Samhandlingskontakter Fylkesmannen

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Regionalt legemiddelforum (RLF) Tid: 08.06.2011 Sted: Sykehusapoteket

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg Vår dato: 25.11.2009 Filnavn (Intern sone): H:\Mine Dokumenter\ADMS - hjemmeområde\2009\2009-11-24_møte\ref møte ADMS

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1 Tjenesteavtale nr, 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Arbeidsgruppe kompetanseheving. Sissel Røen Ytrehus Mette Meisingset

Arbeidsgruppe kompetanseheving. Sissel Røen Ytrehus Mette Meisingset Arbeidsgruppe kompetanseheving Sissel Røen Ytrehus Mette Meisingset Resultatmål Oversikt over eksisterende arenaer for kompetansedeling Forslag til hvordan partene kan sikre et mer systematisk kompetansesamarbeid:

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 5

Møtereferat Side 1 av 5 Møtereferat Side 1 av 5 Referent Anne Grethe Erlandsen Tilstede Medlemmer: Mona Larsen, Kari Lundeby, Bjørg Tandberg, Per Liljeberg Monstad Hanne S. Petersen, Jim Melby, Hans Kvåle May-Britt Nilsen, Inger

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Målsetting. Dette skal handle om. Samhandling hva er det? Samhandling hva er det? Samhandling hva er det?

Målsetting. Dette skal handle om. Samhandling hva er det? Samhandling hva er det? Samhandling hva er det? Målsetting Oppdatert status for samhandling for kreftpasienter og pasienter som lever med alvorlig sykdom Dagny Faksvåg Haugen Årlig fagdag, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

LOKALT SAMARBEIDSUTVALG DRAMMEN

LOKALT SAMARBEIDSUTVALG DRAMMEN LOKALT SAMARBEIDSUTVALG DRAMMEN MØTE: 13.06.2014 kl. 12.30 15.00 Møtested: Glitre 1, Wergelandsgate 10 Drammen Medlemmer av utvalget. Arbeidssted Navn Til stede Forfall Lier kommune Kommunalsjef Bjørn

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 12 Tid Torsdag 8.mai 2014 kl. 12.00 til 15.30 Sted Formannskapssalen Sarpsborg Rådhus Tilstede fra kommunene: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Kjersti Gjøsund (leder) Nina Mikkelsen Jon Erik Olsen

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer