SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 21.09.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/15 15/4278 DYREBESKYTTELSEN - FREMTIDIGE LOKALER Alta, Laila Davidsen Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 DYREBESKYTTELSEN - FREMTIDIGE LOKALER Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: V52 Arkivsaksnr.: 15/4278 Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/15 Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å erverve/kjøpe eiendommen Engeseth for fremtidig lokalisering av Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark. Finansiering av ervervet/kjøpet vil fremlegges for Formannskapet når ervervsprosessen er avsluttet. SAKSUTREDNING: Bakgrunn: Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark har henvendt seg til Alta kommune med forespørsel om nye lokaler til sin virksomhet. Virksomhet: Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark er en avdeling under den frivillige organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge og beskriver sin virksomhet som følger: «Vi jobber aktivt med å ta vare på dyr som er kommet bort fra hjemmene sine. Dette er dyr som ingen andre tar ansvar for. Noen ting vi gjør for lokalmiljøet er å ta inn forvillede katter rundt i hele fylket slik at det ikke dannes kolonier, det blir mindre smitte og sykdom samt mindre irritasjon blant folk som ikke ønsker fremmede katter rundt seg. Vi tar også inn andre dyr om det skulle dukke opp og har tidligere bla. hatt både bortkomne kaniner og rotter. Hundegruppa vår tar inn hunder fra private som av forskjellige årsaker ikke kan ha hundene lengre, vi står også til disposisjon for mattilsyn og politi når de har saker der hunder (og andre dyr) trenger ett nytt hjem. Vi har ett ønske med ett nytt hjelpesenter å kunne ha oppstalling for 2-3 hunder, slik at vi på kort varsel kan ta imot hunder og har ett sted å ha dem inntil vi finner et fosterhjem. Side 2 av 6

3 Etter å ha snakket med politiet har vi fått vite at avtalen politi i Alta hadde med Holmen hundesenter om å levere løshunder dit er opphørt. Pr. d.d. er det bare Kautokeino som enda har det tilbudet i vestfylket. En tanke vi har er og kanskje kunne starte kennel for hund og katt slik at private får ett tilbud til feriepass og lignende. Det finnes ikke noe slikt tilbud for katter i Finnmark i dag. Om vi får i gang ett slikt tilbud vil det kunne være en inntektskilde som gir oss bedre økonomi. Vi ser også for oss, om vi skulle få disponere fjøset i tillegg til huset at vi har god mulighet for oppbevaring av alt utstyr vi har, samt at vi vil kunne ta imot og oppbevare lopper, og da også ha muligheten til å arrangere loppemarked langt mer regelmessig enn vi kan i dag. Den miljømessige siden av å kunne arrangere loppemarked ofte er åpenbar, da ting og tang finner nye eiere i stedet for å bli kastet, og vi får inn penger til vår drift. Vi mener at kattehuset bidrar til ett godt fellesskap for mennesker i alle aldre, samfunnsklasser og situasjoner. Dette er noe vi tenker blir overført til forsøksgården hvis vi overtar den. Vi har ungdommer som sammen med enten støttekontakt eller miljøarbeider, er vakter eller kosevakter på kattehuset. Vi synes det er bl.a. positivt for disse som ofte faller litt utenfor pga. for eksempel sosiale og lettere psykiske lidelser. De får ha ett fellesskap og en tilhørighet, de får bidra med noe positivt og produktivt som igjen gir en mestringsfølelse. Vi har unge frivillige, som med dette arbeidet får lære seg ansvar og moral og vi har eldre over pensjonsalder som får noe og fylle dagene med. Vi driver også holdningsskapende arbeid, sprer kunnskap og informasjon til store og små. Vi har blant annet holdt foredrag på Alta vgs. 3 år på rad. En tanke vi har hatt i forhold til å spre kunnskap er å starte en type besøksgård hvor for eksempel barnehager og skoler kan komme og hilse på og møte dyr og lære litt om de forskjellige dyrene, og om stell og pass av dyr.» Dagens situasjon: «Vi holder pr i dag til i ett gammelt ca 40 kvm sauefjøs på Nilsengården. Hjelpesenteret vi har i dag gikk ikke gjennom inspeksjon utført av mattilsynet. Vi har ikke gode nok karantenebur og vi mangler innlagt vann.» Statistikk: «I 2014 tok vi inn totalt 76 katter hvorav 36 av disse var utefødte kattunger som ville blitt villkatter om de hadde fått vokse opp ute. Vi jobbet med 6 kolonier rundt om i fylket. Kun 10 av kattene våre ble avlivet i 2014 av forskjellige årsaker og 40 av kattene ble omplassert. Vi omplasserte 26 hunder, hvor 15 av disse var fra en sak via mattilsynet. Av andre dyr omplasserte vi 1 kanin og 2 rotter funnet ute. 5 av kattene vi tok inn ble gjenforent med eier etter å ha vært borte over lengre tid. Pr i dag er vi 50 frivillige rundt i fylket, vi har inne 64 katter og 5 voksne hunder og 10 valper.» Økonomi: Regnskapet for 2014 viser inntekter på kr og driften går i balanse. Største inntektspost er grasrotandel kr , øvrige inntekter kommer fra arv, gaver dyrepass, omplassering mv. Største utgiftspost er til veterinær (kastrering/sterilisering) med kr , husleie, strøm og forsikring utgjør kr ,- Side 3 av 6

4 Husleie: Slik regnskapet ser ut for 2014, vil det ikke være mulig å belaste Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark for noen husleie. Dersom Alta kommune vil stille lokaler til disposisjon må dette ut fra ovennevnte være vederlagsfritt. Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark har hatt en sterk utvidelse av sin virksomhet, slik at det ikke kan utelukkes at de vil evne å betale husleie i fremtiden. Alternative lokaliteter Nedenfor følger noen mulige alternativer til lokaler for Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark. ALTERNATIV 1: ENGESETH UNGDOMSHJEM Engeseth er eid av Staten v/landbruksdepartementet, arealet er 3,6 da, det er et eldre to etasjes bolighus samt et uthus/garasje på eiendommen. Eiendommen ligger «i skogen» og avskjermet fra annen bebyggelse. Det foreligger ikke status på forfatning på bygningene, men de antas å kunne være egnet til formålet. Staten -Landbruksdepartementet v/nibio (Bioforsk) er i en prosess hvor eiendommen skal selges, eventuelt tilbakeføres til opprinnelig eier Finnmark fylkeskommune. NIBIO har signalisert at det kan være aktuelt å selge Engeseth til Alta kommune. Reguleringsbestemmelser: «Byggeområder - Område for offentlig bebyggelse. Innenfor området tillates oppført et ungdomshjem med tilhørende funksjoner.» Dersom Alta kommune kjøper Engeseth og ønsker å stille denne til disposisjon for dyrebeskyttelsen, vil det måtte foretas en endring i reguleringsformålet. Erverv/kjøp av eiendommen vil ligge et sted mellom kr 200/ ,-. Endelig pris vil ikke kunne foreligge før ervervsprosessen er gjennomført. Anbefaling: Lokalisering av Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark vil kunne være aktuelt på eiendommen. Dette fordrer imidlertid at Alta kommune kjøper eiendommen. ASU v/grunnforvalter er i dialog med NIBIO vedrørende dette. Dersom det er ønskelig å lokalisere Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark på eiendommen anbefales at ASU gis i oppdrag å erverve eiendommen til dette formål. Side 4 av 6

5 ALTERNATIV 2: FLATEN Flaten (Bioforsk forskningsgård) er eid av Staten v/landbruksdepartementet, arealet er 264 da, det er et eldre bolighus, lagerbygg/garasje, driftsbygning og kontorbygning på eiendommen. Staten - Landbruksdepartementet v/nibio (Bioforsk) er i en prosess hvor eiendommen skal tilbakeføres til opprinnelig eier Alta kommune. Alta kommune og Bioforsk er enig med hensyn til vilkårene for tilbakeføring. Avtalen er ikke undertegnet av Bioforsk med bakgrunn av omorganisering. Nå i august er omorganiseringen på plass med NIBIO som formell forhandlingspart. NIBIO har signalisert at så snart de får nødvendige fullmakter fra departementet, vil tilbakeføringen til Alta kommune kunne gjennomføres. Bygninger: Bolighus - Eldre bolighus med noe etterslep på vedlikehold, men antas egnet til utleie som bolighus. Kan være egnet til Dyrebeskyttelsen. Lagerbygning - Lagerbyggning hvorav 2/3 er kaldlager og 1/3 er varmlager. Kan ved en del ombygging være egnet til Dyrebeskyttelsen. Driftsbygning - Eldre driftsbygning. Kan være egnet til Dyrebeskyttelsen. Kontorbygg Anses uegnet til Dyrebeskyttelsen. Per i dag er mesteparten av dyrket mark forpaktet bort til lokale bønder. Kontorbygget er delvis utleid til Forsøksringen som også bruker arealer i driftsbygning og lagerbygning. Bolighuset er i dag ikke benyttet. Bestående avtaler må gjennomgås og eventuelt reforhandles slik at de passer inn den forvalting av eiendommen som Alta kommune etter en prosess kommer fram til. Ved overtakelse av eiendommen vil Alta kommune måtte gjennomføre akutte tiltak knyttet til avtaler om ettersyn, vannavstenging, elektrisitet og brøyting m.v. Det antas at dette kan løses gjennom en midlertidig avtale med dagens leietaker. Eiendommen er regulert til LNRF område i kommuneplanen (areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag). Alta kommune ved ASU vil iverksette arbeid for å utarbeide drifts- /forvaltningsplan for eiendommen. Formålet med utarbeidelse av planen er todelt: 1. For det første skal den danne grunnlag for konsesjon for erverv av eiendommen, ved at landbruksmyndighetene skal påse at planlagt bruk av eiendommen er innenfor reguleringsbestemmelsen (LNRF kjerneområde landbruk). 2. For det andre skal planen danne grunnlag for hvordan eiendommen skal driftes på best mulig måte innenfor formålet og i Altasamfunnets interesse. Side 5 av 6

6 Alta er i en særstilling når det gjelder landbruk i Finnmark. Og det vises i denne forbindelse til at landbruksnæringen både lokalt og i fylket har stor interesse for «Flaten», særlig med tanke på gjennomføring av tiltak i landbruksplanen og å skape et «Landbrukets Hus» i Alta, en ide om «Senter for Arktisk Landbruk» er fremmet av styret i Forsøksringen og et initiativ knyttet til «Fontenehus» er også fremmet. Alta kommune v/asu vil i arbeidet med planen gjennomføre en helhetlig gjennomgang av eiendommens resurser, herunder nåværende bruk av bygninger og arealer samt kartlegging av uutnyttede ressurser og muligheter. Per i dag er det kommet innspill knyttet til «lokaler for Dyrebeskyttelsen», etablering av «Landbrukets Hus», «Senter for Arktisk Landbruk» og «Fontenehus». I arbeidet med planen vil også innspill knyttet til eiendommen bli vurdert inn i en helhetlig drift-, og forvaltningsplan for eiendommen. Ved ferdigstillelse av arbeidet, vil planen bli fremlagt for politisk behandling. Anbefaling: Lokalisering av Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark vil kunne være aktuelt på eiendommen, men ikke på nåværende tidspunkt. ASU mener det vil være uheldig å binde opp bygninger og arealer på eiendommen før Alta kommune har besluttet en helhetlig forvaltning av en betydelig og viktig landbrukseiendom. Alternativ 3. Oppgradering av dagens lokaliteter Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark er i dag lokalisert i et fjøs i et boligområde i Skaialuft (Skansen). Lokalitetene er dårlig egnet til formålet, og dyrealliansen har fått pålegg fra Mattilsynet vedrørende vann, karantene muligheter samt at bygningen mangler godkjenning fra Alta kommune. Det er i tillegg kommet en del klager fra naboer i området. Dyrealliansen skiver videre at lokalene er for små, og ikke gir noen muligheter for utvidelse. Sannsynligheten for at det i fremtiden blir økt boligbygging i området er reell. Kortsiktige tiltak/kostnader for å få godkjenning fra Mattilsynet vil beløpe seg til rundt kr ,-. Dyrealliansen ønsker ikke å foreta disse investeringene, da de vurderes som helt kortsiktige tiltak. Dyrealliansen ønsker seg mer permanente lokaler med utviklingsmuligheter, og ønsker derfor å flytte til alternative lokaler. Rådmannen støtter disse vurderingene. Side 6 av 6

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 Årsmelding 2013 2 Innhold Organisasjonen og formål... 3 Aktiviteter i 2013...... 4 Dyrevern... 4 Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 3 Organisasjonen

Detaljer

Respekt for individet

Respekt for individet Respekt for individet Årsmelding 2014 Formål Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland (DDOO) er en lokalavdeling under den landsdekkende medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DDOO arbeider

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Formannskapet

MØTEINNKALLING - Formannskapet MØTEINNKALLING - Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.3.2014 Tid: 09:00 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 14/352 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5191 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1 ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK Side 1 INNHOLD 1. Foreningen Side 3 2. Formål Side 3 3. Motto: Respekt for individet Side 4 4. Styret 2008 Side 4 5. Økonomi Side 5 6. Målsetninger

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer