Dato: kl og kl Sted: Norges Forskningsråd, møterom Abel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 24.09. kl. 12-17 og 25.09. kl. 09-12 Sted: Norges Forskningsråd, møterom Abel"

Transkript

1 6DNVOLVWH3URVMHNWOHGHUIRUXP±1 ULQJVUHWWHW+ JNROH6DWVLQJ Dato: kl og kl Sted: Norges Forskningsråd, møterom Abel 7LUVGDJ6WDWXVRJHUIDULQJVXWYHNVOLQJ Lunsj Nytt fra Forskningsrådet Status fra Prosjektene og erfaringer - Økonomi status v/andreas - Status rekruttering SMB-Kompetanse Prosjektlederne presenterer status innen en tidsramme på 5 min hver. - Erfaringsutveksling og evt. korrigering av kvoter SMB-K - Status SMB-Høgskole Prosjektlederene presenterer status innen en tidsramme på 5 min hver. - Erfaringsutveksling SMB-H Gjennomgang av budsjett SMB-K og SMB-H. Er det behov for omdisponering av midler til SMB-K og SMB-H? Innledning ved Arthur og Andreas og innspill fra prosjektlederne Middag på by n 2QVGDJYLGHUHXWYLNOLQJRJV NQDGVSURVHVVQ Søknadsprosess nhs - - Søknadsbehandlingen prosedyrer - Spørsmål og diskusjon Kreativ time - gruppearbeid - Innledning til gruppearbeid - Kriterier for prosjektvurdering Hva mener dere Forskningsrådet bør legge vekt på i søknadsbehandlingen? - Videreutvikling av nhs Hvordan bør arbeids- og ansvarsfordelingen være mellom Forskningsrådet og høgskolene? Presentasjon av gruppearbeid i plenum diskusjon Orientering om igangsatte og planlagte utviklingsprosjekt i nhs Oppsummering Lunsj

2 $GUHVVHOLVWHWLOGHOWDNHUHSnSURVMHNWOHGHUIRUXP ²VHSWHPEHU + JVNROH Høgskolen I Finnmark Høgskolen I Tromsø Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nord Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen Ålesund Høgskolen Molde Høgskolen i Bergen Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Agder Høgskolen i Telemark Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Østfold VINN Norges Forskningsråd Norges Forskningsråd Norges Forskningsråd Høgskolen i Hedmark 'HOWDNHU Knut Korsnes Alf P. Rudi Heidi Rapp Nilsen Heidi Angell Bentsen Erling Reinslatt Elisabeth Roman Eirik Pedersen Tom Kilskar Gunnar Egil Røv Ragnhild Nisja Alf Slinning Ottar Ohren Morten Morå Atle Våge Anders Fitje Georg Arnestad Jens Chr. Lindaas Rein Terje Thorstensen Leif Aage Eilertsen Erlend Espedal Kristian Kløvstad Laila Sveen Kristoffersen Steinar Kjuus Karsten Jacobsen Andreas Hanssen Arthur Almestad Inger Midtkandal Idun Henden Alhajjam Liv Hodøl Thoresen

3 3URVMHNWOHGHUIRUXPQ+602%, Dato: Sted: VHSWHPEHU )RUVNQLQJHQVKXV6WHQVEHUJJW2VORP WHURP$%(/ Til stede: Se navneliste, vedlegg 1 Adresseliste, vedlegg 2 Program: Se vedlegg 3 6DN1\WWIUD)RUVNQLQJVUnGHW Orienteringen ble holdt av Arthur Almestad. Det vises til lysark utdelt på møtet. 6DN6WDWXVIUD3URVMHNWHQHRJHUIDULQJHU NRQRPLVWDWXV Orientering ved Andreas Hanssen, VINN. Rapporteringen fra høyskolene for 2. og 3. tertial 2002 skal sendes til VINN, Narvik. Andreas sender beskjed til prosjektlederne når det er frist for innsendelse av rapporter. Det stresses at HQSHUVRQ ved hver skole bør være ansvarlig for å samle inn alle rapporter og sende dem samlet til VINN. Dette vil være svært arbeids- og tidsbesparende for Andreas. Han ber også om at tilsendte elektroniske rapporteringsskjemaer ikke endres. Legg heller ved et forklarende og utdypende vedlegg fremfor å endre skjemaer, noe som fører til en komplisert databehandling. Sjekkliste for rapportering ble vist og gjennomgått. VINNs prosjektregnskap viser at det for SMB-kompetanse-delen er forbrukt 41%. For høyskoledelen er det forbrukt til sammen 51.1%. Aktivitetene under Læringsopplegg har vært lavere enn antatt. Det ble informert om ledige midler under postene Innovasjonsforum, Prosjektutvikling og erfaringsoverføring, Akademisk arbeid og Regionale samlinger. Det kan også søkes om midler til bl.a. utarbeidelse av papers ved konferanser. Posten lokal prosjektledelse er i prinsippet forbrukt. Høyskolene har mulighet til å søke NFR/MOBI om inntil kr ,- til arena-bygging, for eksempel konferanser og kandidatsamliger. Søknaden må inneholde et budsjett som tydelig viser hva midlene skal brukes til. Se for øvrig VINNs regnskapsoversikt, vedlegg 4. 6WDWXVUHNUXWWHULQJ±60%.RPSHWDQVH Høgskolenes tilbakemelding om status fremgår av vedlagte oversikt, vedlegg 5.

4 60%+ JVNROH±3URVMHNWOHGHUQHSUHVHQWHUHUVWDWXVLQQHQHQWLGVUDPPHSnPLQ KYHU(UIDULQJVXWYHNVOLQJ60%+ Det vises til vedlagte oversikt over høyskolene og pågående prosjekter år 2002, se vedlegg 6. Arthur Almestad tar ved behov kontakt med de lokale prosjektlederne etter gjennomlesing av driftsrapporter. 6DN 6 NQDGVSURVHVVQ+66 NQDGVEHKDQGOLQJHQSURVHG\UHU Søknadsfristen for neste runde er 15. oktober En avgjørelse blir tatt før nyttår 2002 vedrørende nye prosjekter. Kriterier for søknadsprosedyren er under utarbeiding. En ekstern faggruppe skal nedsettes for å behandle søknadene. Søknadsinnstillingen fra gruppen skal legges frem for MOBIs programstyre den Arthur Almestad stresser at når man skriver søknaden må man tenke over hvordan den skal vinkles når det gjelder: gode resultatmål på holdnings-, adferds- og kulturendring i høgskolene hvor mange bedrifter som skal være med innenfor det lokale området funksjonelle regioner, samarbeid på tvers av regioner søknaden bør være forankret spesifikt i høyskolens strategi med aktuelt næringsliv og kandidater vise koblinger til andre aktuelle program 6DN.UHDWLYWLPH JUXSSHDUEHLG Presentasjon av gruppearbeid i plenum - diskusjon Følgende momenter kom frem under presentasjon av gruppearbeidet i plenum: 2SSJDYH.ULWHULHUIRUSURVMHNWYXUGHULQJ±+YDPHQHUGHUH)RUVNQLQJVUnGHWE UOHJJHYHNW SnLV NQDGVEHKDQGOLQJHQ" prioritere en videreføring av eksisterende prosjekter/flerårige prosjekter samarbeid mellom høgskoler mht. gode prosjekter nettverk mellom lokale aktører tverrfaglig samarbeidsprosjekter regional suksess/forventning se etter en faglig helhet i søknaden mellom SMB-K/H og regional nettverksbygging konkrete aktiviteter og målsettinger/beskrivelser (visjoner/mål/handlingsplan) sannsynliggjøre et bredt engasjement hos de fagansatte vise konkret en organisasjonsmessig endring i forhold til ekstern virksomhet fagområder skal være relevant for næringslivet forankring i mål og strategier, ledelsens involvering /engasjement på høgskolen bemanning heltid/deltid utnevne prosjektleder i forkant + CV

5 kompetanseutvikling / profesjonalisering samhandling med andre program/prosjekter oppnådde resultater, gjennomførte prosesser, videreføring & kontinuitet, konkretisering ved målekriterier før/etter forankring i høgskolens strategi eller fagmiljø (ikke one man show ) målbare mål synliggjøre kobling til eksterne miljø strategiene må samvirke nyskapende - orginalitet 2SSJDYH9LGHUHXWYLNOLQJDYQ+6±+YRUGDQE U DUEHLGVRJDQVYDUVIRUGHOLQJHQ Y UH PHOORP)RUVNQLQJVUnGHWRJK JVNROHQH" forutsigbarhet, trygghet for videreføring av prosjekter, ønsker en tidligere tilbakemelding fra Forskningsrådet SNDs rolle som Forskningsrådets forlengede arm forbedres tilgjengelig info: hvordan få tak i relevant info og tilføre bedriftene denne databank tilrettelegge for skolering av veileder åpne for kreditt i akademisk karriere åpne for at større bedrifter kan delta bruke EUs mål på SMB mer fokus på mål, resultat, mindre regelstyring systematisk veilederopplæring, veilederteam (ikke bare faglig), veilederansvarlig (prosesskonsulent) sikre en lærende organisasjon i bedrift handlingsrom på innovasjonsarenaen drahjelp markedsføring/merkevarebygging, ikke bare prosjektlederens jobb forretningsdokumenter på stell et profesjonelt system i NFR dedikert nhs-person rom for kreativitet erfaringsdeling mellom høyskole-arenaen, tema-drøfting, ikke bare rapportering erfaringsutveksling oppfølgingsrutiner (á la SMB-K, håndbok etc.) tema f.eks alle på Karsten-kurs, ledelse, samlinger bygges rundt et tema 'DWRIRUQHVWHSURVMHNWOHGHUIRUXPHU²QRYHPEHU 6WHG2VOR Rådgiver Arthur Almestad,

6

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling.

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Dato: Tirsdag 9.12 onsdag 10.12. 2003, lunsj til lunsjmøte Sted: Norges forskningsråd, møterom Abel Sak 1 Innledning & velkommen v/ Knut B. Haanæs,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Dato: 27. - 28. november 2012 Sted: Thon Hotel Nordlys Referent: Rune Finsveen Vedlegg: Deltagerliste Dag 1: Innledende presentasjoner Robert Hermansen (tidligere

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS Ingunn K. Svendsen Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet Bakgrunn Dagens arbeidsliv er i endring, og

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Ansvarlige for sesjonen: Ingrid Sogner, UiO Troels Gyde Jacobsen, UiS Vibeke Moe, HiOA Oppgave

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken Agenda Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Møtested: Scandic Hotell: Dyreparken Møteleder: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Einar Halvorsen,

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer