Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling."

Transkript

1 Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Dato: Tirsdag 9.12 onsdag , lunsj til lunsjmøte Sted: Norges forskningsråd, møterom Abel Sak 1 Innledning & velkommen v/ Knut B. Haanæs, direktør for Innovasjonsdivisjonen Knut B. Haanæs presenterte kort Innovasjonsdivisjonen og arbeidet med det nye Forskningsrådet. Sak 2 Nytt fra Norges Forskningsråd og MOBI v/ nhs koordinator Arthur Almestad - Regional representasjon Forskningsrdådet skal bli mer synlige i regionene og ansetter derfor syv stedlige representanter i Tromsø. Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo/Sarpsborg og Lillehammer. - Budsjett 2004 Budsjettet er ennå ikke avklart ift våre finansiører. - Faglig utredning av nhs. Forskningsrådet har lagt vekt på at dette skal være en faglig analyse som skal bringe nhs videre i en eventuell ny programperiode fra Kunnskapsgrunnlaget MOBI Det skal lages en rapport skal omhandle to temaer: Styrket absorbsjonsevne i bedriftene hva mener bedriftene selv og FoU-miljøenes samhandling med bedrifter med liten FoU-erfaring. Det kom inn i alt åtte tilbud. - Forskningsbasert Kompetansemegling: Dette er en videreutvikling av TEFT. Budsjett-situasjonen tilsier at oppstart av nytt delprogram ikke er en endelig avklart. - HSS 2005 en nordisk konferanse som avholdes annethvert år skal avholdes i Vestfold år Status pr for Kvalitetshåndboka for kandidat, veileder og bedrift. Håndboken inneholder anbefalinger i forhold til forslag til kontrakt, forslag til avtaler og rutiner. Den inneholder absolutter hva gjelder søknader for bedriftsprosjekt, prosjektavtaler (det skal inngås formaliserte avtaler, men avtaleteksten kan om ønskelig justeres noe) og rapportering. Siste versjon av håndboken vil bli lagt ut på nhs nettsider i nærmeste fremtid. Prosjektlederne har den fått tilsendt alle håndbokens filer pr. mail. Sak 3 PULS-programmet ( ). Presentasjon av Puls v/programkoordinator Øystein Strandli Øystein Strandli orienterte om PULS-programmet. Puls er et næringsrettet forskningsprogram innen tjenesteyting, handel og logistikk. Fokus legges på tjenesteyting som verdiskapende virksomhet i samspill mellom bedrifter / bedrifts-nettverk og FoU-miljøer. Programmet finansierer prosjekter som kan bidra til FoU-basert nyskaping, innovasjonsprosesser i nettverk, mer effektive logistikk- og transportjenester, kompetanseutvikling og internasjonalisering.

2 Puls-programmets mål for å oppfylle visjonen er at programmet skal være en betydelig faktor for økt innovasjons- og kunnskapsinnhold i smart norsk tjenesteyting, inkludert handel og logistikk. Se for øvrig PULS nettsider Sak 4 Erfaringer med SkatteFUNN i nhs i 2004, oppsummering hvor langt vi er kommet (landet rundt) så langt og innledning til gruppearbeid v/ Arthur Almestad. Hvordan går det med nhs-arbeidet (status) og eventuelt spesielle utfordringer: Det er fremdeles dårlige tider og bedriftene er nølende til å ansette flere personer. Problemet har vært å rekruttere til SkatteFUNN i år Det er lov å vise fleksibilitet/smidighet vedrørende SkatteFUNN/kandidat i bedrift, slik at bedrifter som allerede har en kandidat kan bruke denne i et SkatteFUNNprosjekt. Et forslag går på at det må være mulig å få SND lokalt til å finansiere bedriftene, mens nhs finansierer veiledningen. En eventuell samhandling krever en sentral beslutning. Viktig å formidle de gode erfaringer/fortellinger spesielt hva gjelder SkatteFUNNprosjekter. Status SMB-Kompetanse pr , se vedlagte skjema. Sak 5 Gruppearbeid, konkrete innspill til endringer og hvordan bruke SkatteFUNN i nhs relatert arbeid. Hvordan gjøre SkatteFUNN til et godt virkemiddel for nhs. Presentasjon i plenum. Gjengivelse av gruppenes presentasjoner i stikkords form: Hva er de største barrierene for at måltallene for SkatteFUNN-prosjekter under SMB- Kompetanse ikke oppfylles? Gruppe 1) Cashflow: Pengene kommer etterpå Tankegangen tilpasset teknologibasert vareproduksjon Doble søknads-/rapporteringsprosedyrer Generelle konjunkturer et problem Konkurrerende støtteordninger Begrenset kompetanse om SkatteFUNN SND for introvert? Kandidatproblematikk: for strenge krav? Gruppe 2) Lite anseelse av nye Mye fokus på produkt Mange bedrifter er ikke i skatteposisjon, trenger likviditet Mange små bedrifter Søknadsaversjon bedriftene kommer ikke tilbake

3 SND ikke god nok agent for oss Grenser for påtrykk Gruppe 3) Manglende forståelse hos høgskolene i starten ordinær SMB-K og SMB-K med skattefunn side om side kravet i bedrifter mht. rapportering Vi (høgskolene) tok nei for et nei (fra SND/Forskningsrådet) Sett i lys av SkatteFUNN-erfaringene i 2003, hvilke grep skal vi gjøre i 2004 for at SkatteFUNN i sterkere grad finansielt avlaster SMB-K prosjekter? Gruppe1) Bruke eksterne veiledere/instanser Ytterligere markedsføring Forenklede søknads-/rapporteringsprosedyrer Formalisere reduserte krav mht. kandidat Tettere samarbeid med SND Gruppe 2) Henge oss på bedrifter som allerede er i søknadsfasen Ta kontakt med tidligere SMB-K bedrifter (ikke ny kandidat) SND må bli bedre agenter for SkatteFUNN (og høgskolen inn i prosjekter) Bruke gamle /allerede ansatte kandidater Vi må bli mer aktive som søknadsskrivere/-konsulenter for bedriftene Eget markedsføringsmateriell må lages av den enkelte høgskole Gruppe 3) Ny målgruppe: Revisor Tettere kontakt med SND (formelt) Tilby assistanse (no cure no pay) Hvordan kan SkatteFUNN, på andre måter enn å være finansiell avlaster for SMB-K prosjekter, bli et fruktbart virkemiddel for tettere samhandling mellom bedrifter og høgskoler. (mulige veier fra 2005) Gruppe1) Profesjonalisering fra høgskolenes side, selge kompetanse, krav om opplæring Nettverk mellom høgskoler på dette? Empirisk base for forskning Incentiver for høgskolene økonomiske incentiver knyttet til FoU-prosjekter i samarbeid med næringsliv Meretterings-system Intern organisatorisk tilrettelegging ved høgskolene NFR/SND ved høgskolene Gruppe 2)

4 Høgskolenes faglærere må i større grad ut å få kjennskap til bedriftenes behov slik at høsgkolen kan lansere FoU-oppgaven som faller direkte inn i bedriftenes daglige problemstillinger De fra høgskolen som er ute i bedriftene må i større grad trekke inn/ut andre ansatte Bruke SkatteFUNN-bedrifter i undervisningen Bruke regnskapskontor, næringshager, SND og bankene som agenter Nye virkemidler og meritteringskriterier i høgskolesystemet Klarere profilering av hva høgskolene kan tilby næringslivet Markedsføring overfor næringslivet (ikke bare mulige studenter) Ha arenaer hvor felles strategi kan utvikles (SkatteFUNN bør vris til også å støtte nettverksarbeide) Skolere studentene bedre i SkatteFUNN Gruppe 3) Større skattefradrag for SMB-K relaterte prosjekter Høgskolen har produktidé, utvikles i samarbeid med bedrift; det søkes om SkatteFUNN Høgskolen tilbyr kurs til bedrift i innovasjon/entreprenørskap; prosjektoppgave kan inneholde skattefunn-søknad for reelt prosjekt. Sak 6 Presentasjon av nus arbeidet v/ Åse Kaurin diskusjon om skjærings-punkter og muligheter for samarbeid/synergi Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe fram forslag til en universitetssatsing innenfor MOBI. Denne må være noe annerledes enn nhs fordi universitetene er forskjellige fra høyskolene. Med Arthur Almestad som prosjektansvarlig håper man på synergieffekter. Man ser for seg ulike koblinger mellom de ulike tiltak/virkemidler, og man ønsker å oppnå en bedre samhandling mellom universitet/næringsliv. Det skal gjøres mer og andre ting enn kommersialisering. I MOBIs programplan er det slått fast at MOBIs rolle er av eksperimentell karakter, man skal systematisere og prøve ut nye ordninger. Man ønsker et samarbeid mellom høgskoler og universiteter, og ingen konkurranse. - Universitetssatsingen bør være interessant for bedriftene fordi et samarbeide med universitetene bl.a. vil sikre tilgang av kompetent arbeidskraft. - For universitetene kunne et samarbeid føre med seg økonomiske midler og politisk velvilje vedrørende resultater som regional utvikling m.m. Noen mulige veier å gå for å nå målsettingen: Hovedfagstipen ute i næringslivet er utprøvd på Ås. Ordningen kan tenkes utvidet til en nasjonal ordning. Det finnes ingen ordninger/samarbeid hva gjelder doktorgrads stipend. Dette bør man se nærmere på. Forsker på reise, et konsept hvor en forsker er delt mellom flere bedrifter innen fiskerioppdrett på Møre, har vist seg å fungere bra. Denne ordningen kan tenkes utvidet. Erstatningsordninger kan opprettes slik at universitetene kan gi slipp på ressurspersoner i perioder.

5 Professor II-incentivordning ønskes iverksatt når Forskningsrådet får økonomisk mulighet til det. Sak 7 Presentasjon av og diskusjon rundt nhs ved Høgskolen i Østfold v/ Steinar Kjuus Student-oppgaver har ført til holdningsendring ved institusjonen i Østfold. Innovasjonsstrategi skaper handling/avtaler. Viktige erfaringer fra samarbeid med bedrifter med liten Fou-erfaring: klargjør hverandres roller være klar over mulige kommuniaksjonsproblemer; det brukes ulike språk i høgskolen/ næringshager kontra bedriftene. ha respekt for kompetansen som finnes i bedriftene. gjennomfør prosjektene på bedriftenes premisser. finn ut om høgskolen har den rette kompetanse til å drive prosjektet. Implementering av prosjektresultatet er en utfordring. Vedlagt er Steinar Kjuus gode presentasjon. Sak 8 Presentasjon av og diskusjon rundt nhs ved Høgskolen i Finnmark v/ Lars Krogh I forbindelse med Snøvit-utbyggingen og annen faglig aktivitet satser SMB/K m/samarbeidspartnere på fagturisme i området. Høgskolen er aktiv RUP-partner, samvirker også med SND, fylkeskommunen og et kraftlag-cluster. I triangelet Høgskolen Næringsliv- virkemiddelapparatet (SND/fylkeskommunen) er det viktig 1) å få arenaene opp og stå. SNDs og fylkeskommunens faglige plattform bør styrkes. 2) å bryte barrierer 3) å gjøre en rolle- funksjonsavklaring mellom høgskole-næringsliv og høgskoleuniversitet Utfordringene er bl.a. å gjøre noe med årsverk-tenkingen ved høgskolen for bedre å kunne gjennomføre prosjekter/ekstern virksomhet. nhs styringsgruppe i Finnmark fungerer godt, og det kunne tenkes et samarbeide om felles satsing mellom høgskole-universitet. Vedlagt er Lars Kroghs utmerkede og selvforklarende lysark. Sak 9 Presentasjon av og diskusjon rundt nhs ved Høgskolen i Nord-Trøndelag v/ Jorunn Grande Høgskolen i Nord-Trøndelag er en middels stor skole med tre avdelinger fordelt på tre steder. Avdelingene har delvis samme faginnhold. Av presentasjonen fremkom for øvrig at det fokuseres på å ha en aktiv næringslivskontakt. Næringslivsaktivitet ansees som viktig. Studentoppgaver er også her nevnt som viktige i forhold til kontakt med næringslivet. Det jobbes med å tilby kurs tilpasset næringslivets behov.

6 Vedlagt er Jorunn Grandes gode presentasjon. Sak 10 Oppsummering / eventuelt Tirsdag formiddags SkatteFUNN "opplæring" ble godt tatt imot av forsamlingen. Arnljot Skogvang og Gro Anett Olsen informerte nærmere om SkatteFUNN prosjekt- /søknadsskriving. Høgskolene kan være gode støttespillere for bedriftene i dette arbeidet. Vi minner om SkatteFUNNs nettsider: Punkter til forbedring: Det ønskes mer inngående diskusjoner som betyr at man setter av mer tid til dybdeemner og gruppearbeid. Det foreslås at innleggene fra høgskolene kortes ned. Det bør settes av tid til diskusjon etter presentasjonene. Det etterlyses eksempler på konkrete nettverk og samarbeid rundt omkring i landet. Steder og tidspunkter for prosjektledersamlingene i 2004 blir som følger: Møte 1 arrangeres av nhs/ Norges Forskningsråd, 11. februar 2004, møterom Abel Møte 2 arrangeres av Høgskolen i Bergen, mars 2004 Møte 3 arrangeres av Høgskolen i Finnmark, juni 2004 Møte 4 arrangeres av Høgskolen i Østfold, oktober 2004 Møte 5 arrangeres av nhs/ Norges Forskningsråd desember 2004 Arthur Almestad nhs-koordinator Oslo,

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Program for prosjektleder-forum næringsrettet HøgskoleSatsing

Program for prosjektleder-forum næringsrettet HøgskoleSatsing Onsdag 18. juni Program for prosjektleder-forum næringsrettet HøgskoleSatsing 12.00-13.00 Lunsj Dato: 18. og 19. juni 2003 lunsj til lunsj Sted: Høgskolen i Harstad, Havnegata 5, rom 6 Overnatting: Rainbow

Detaljer

Program for prosjektleder-forum næringsrettet HøgskoleSatsing

Program for prosjektleder-forum næringsrettet HøgskoleSatsing Program for prosjektleder-forum næringsrettet HøgskoleSatsing Dato: 1. og 2. oktober 2003 lunsj til lunsj Sted: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerusgt. 1. Overnatting: Rica Nidelven

Detaljer

Dato: 24.09. kl. 12-17 og 25.09. kl. 09-12 Sted: Norges Forskningsråd, møterom Abel

Dato: 24.09. kl. 12-17 og 25.09. kl. 09-12 Sted: Norges Forskningsråd, møterom Abel 6DNVOLVWH3URVMHNWOHGHUIRUXP±1 ULQJVUHWWHW+ JNROH6DWVLQJ Dato: 24.09. kl. 12-17 og 25.09. kl. 09-12 Sted: Norges Forskningsråd, møterom Abel 7LUVGDJ6WDWXVRJHUIDULQJVXWYHNVOLQJ 12.00 12.45 Lunsj 12.45 13.00

Detaljer

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Trond Knudsen Divisjon for Innovasjon Oslo, 9. mars 2004 Puls-programmet 1 Dagsorden Det nye Forskningsrådet Utfordringer for FoU for innovasjon

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Velkommen til prosjektledersamling for Puls-programmet april 2004

Velkommen til prosjektledersamling for Puls-programmet april 2004 Velkommen til prosjektledersamling for 20.-21. april 2004 Øystein Strandli Dette vil jeg snakke om Programmet for samlingen Praktisk informasjon Det nye Forskningsrådet Om Planlagte utlysninger av midler

Detaljer

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007 Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon Gardermoen, 8.mars 2007 Dagens program 10.00 Velkommen 10.15 Regional innovasjon og samhandling: hva, hvorfor og hvordan?

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling.

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Dato: 25. 26. mars 2003, lunsj til lunsjmøte Sted: Høgskolen i Buskerud, Kongsberg Sak 1 Velkommen til Høgskolen i Buskerud - HiBu v/erling Stranden,

Detaljer

AGENDA Prosjektlederforrum 2003 nhs Næringsrettet Høgskolesatsing

AGENDA Prosjektlederforrum 2003 nhs Næringsrettet Høgskolesatsing AGENDA Prosjektlederforrum 2003 nhs Næringsrettet Høgskolesatsing Dato: 25. 26. mars lunch-til-lunch Sted: Høgskolesenteret, Kongsberg. Adr. Froghsvei 41. Rom tir. C108/109, ons. B301 Overnatting bestilt

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2

Detaljer

Tjenesteyting som næringsutvikling

Tjenesteyting som næringsutvikling Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer

Detaljer

Mobilitet - retningslinjer. Prosjektledersamling, Gardermoen juni 2012

Mobilitet - retningslinjer. Prosjektledersamling, Gardermoen juni 2012 Mobilitet - retningslinjer Prosjektledersamling, Gardermoen 12-13 juni 2012 Støtte til lån av høyt kvalifisert personale En liten eller mellomstor bedrift kan låne høyt kvalifisert personale fra en forskningsorganisasjon

Detaljer

Årsrapport Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs

Årsrapport Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Årsrapport 2003 Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs INNHOLD SAMMENDRAG OG RESULTATER 3 STRATEGISKE ENDRINGER 3 GJENNOMFØRING 3 MÅL OG RESULTATER 2003 4 RESULTATER I FORHOLD TIL NYTT MÅL- OG RESULTATSTYRINGSSYSTEM

Detaljer

Strategi for Puls-programmet Kortversjon

Strategi for Puls-programmet Kortversjon Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Kortversjon Sist oppdatert 3. juli 2003 Se også egen lysark-presentasjon Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Visjon 3 3. Mål 3 4. Målgrupper 3 5. Relasjoner til andre programmer

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs (2003-2009)

Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs (2003-2009) Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs (2003-2009) Sammendrag Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs, er en satsing i Forskningsrådet som skal bidra til at de statlige høgskolene blir mer attraktive og tilgjengelige

Detaljer

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere.

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere. Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober 2016 SPØRSMÅL VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER Er det endringer i virkemidlene i forhold til slik det har vært i VRI? SVAR Det er ikke lagt opp til store

Detaljer

Regional mobilisering til Horisont 2020

Regional mobilisering til Horisont 2020 Regional mobilisering til Horisont 2020 Inger Nordgard Avdelingsdirektør, Forskningsrådets regionkontorer Nøkkeltall for den norske deltakelsen i FP7 (2007-2013) pr. november 2013 Norge i FP7: Vi deltar

Detaljer

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008 VRI Status og erfaringer så langt VRI-samling, 16.-17.april 2008 AGENDA 16. april 2008 Velkommen v/ragnhild Rønneberg VRI Status og erfaringer v/arthur Almestad Hva vil vi med læringsarenaen? v/åse Kaurin

Detaljer

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI-

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI- Årsrapport 2015 VRI- I malen har vi lagt inn tips og forventninger til tekstinnhold med grønn skrift. Denne kan dere stryke og erstatte med egen tekst. Dersom det er ekstra punkter dere trenger å legge

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Hva sier bedriftene om fremtidig kompetansebehov? Viggo Iversen, Proneo AS Bjarne H. Sørgjerd, Verdal Næringsforum Agenda Om undersøkelsen Hvem er vi? Hvilke

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Program for Forskningsbasert kompetansemegling

Program for Forskningsbasert kompetansemegling PROGRAMPLAN Divisjon for Innovasjon, Norges forskningsråd Godkjent av programstyre for MOBI 8. mars 2004 Program for Forskningsbasert kompetansemegling 2004-2006 1. Bakgrunn Norges forskingsråd ved området

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Årsrapport Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs

Årsrapport Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Årsrapport 2004 Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Forord Denne årsrapporten for 2004 samler de viktigste erfaringene og resultatene fra Næringsrettet høgskolesatsing nhs. Rapporten er basert på årsrapportering

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

VRI - samling Drammen mai

VRI - samling Drammen mai VRI - samling Drammen 26.-27. mai Nytt fra Forskningsrådet Programkoordinator Åse Kaurin Disposisjon Nytt om VRI-sekretariatet Funn fra VRIs årsrapport Nye rapporteringsrutiner Ny programplan fra 2011

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling.

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Dato: Onsdag 10. mars torsdag 11. mars 2004, lunsj til lunsjmøte Sted: Høgskolen i Bergen Program: Til stede: Se vedlegg Se vedlagte deltakerliste

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status 8.-9. november Ålesund VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon

Detaljer

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø,

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, Forskningsrådet og Forskningsløft Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, 06.10.15 Forskningsløft - prosjektene i siste periode 2014-17 Utfordret prosjektene på: Virkninger etter programslutt

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Samarbeid og støtteordninger

Samarbeid og støtteordninger Samarbeid og støtteordninger Leif Bakløkk Vegdirektoratet Tek-T Hvor kan pengene hentes? Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Nordisk InnovationsCenter Interreg NordFOU EU s rammeprogram (EU 7FP) Etatsprosjekter

Detaljer

VRI samling Nydalen april Læringsarena

VRI samling Nydalen april Læringsarena VRI samling Nydalen 16.-17. april 2008 Læringsarena Hva vil vi med læringsarenaen? Åse Kaurin Vi ønsker Erfaringsutveksling og læring på tvers av prosjekter, regioner og bransjer Økt forståelse for forskningens

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Samarbeid og støtteordninger

Samarbeid og støtteordninger Samarbeid og støtteordninger Leif Bakløkk Vegdirektoratet Tek-T Hvor kan pengene hentes? Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Nordisk InnovationsCenter Interreg NordFOU EU s rammeprogram (EU 7FP) Etatsprosjekter

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe,

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, spesialrådgiver, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag Denne presentasjonen

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Oppsummering grupparbeid - Tema 2

Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Kompetanse og næringsutvikling - Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Detaljer

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS En strategigruppe har fått ansvaret for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helseog omsorgssektoren Skal være ferdig og legges fram for Helse-

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2002 1 ULQJVUHWWHW + JVNROH6DWVLQJ Q+6

Årsrapport 2002 1 ULQJVUHWWHW + JVNROH6DWVLQJ Q+6 Årsrapport 2002 1 ULQJVUHWWHW+ JVNROH6DWVLQJQ+6 ,11+2/' SAMMENDRAG OG OPPSUMMERING... 3,11/('1,1* 675$7(*,6.((1'5,1*(5 25*$1,6(5,1*2**-(1120) 5,1* / ULQJVDUHQDHU.YDOLWHWVVW\ULQJRJRSSI OJLQJ 6 NQDGVSURVHVVHQ±Q+6SURVMHNWHU

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Finansieringskilder - utstyrsutvikling

Finansieringskilder - utstyrsutvikling Finansieringskilder - utstyrsutvikling KDV- seminar 12. okt. 2010 VEKST I BEDRIFTER flere bedrifter skal vokse gjennom økt innovasjonsevne og takt, og oppnå internasjonal konkurranseevne Stein Ivar Strøm

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder. Siren M. Neset Forskningsrådet

Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder. Siren M. Neset Forskningsrådet Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder Siren M. Neset Forskningsrådet Forskning og innovasjon Forskning: Fremskaffe ny kunnskap av original

Detaljer

Årsrapport MOBI Mobilisering for FoU-relatert Innovasjon

Årsrapport MOBI Mobilisering for FoU-relatert Innovasjon Årsrapport 2004 MOBI Mobilisering for FoU-relatert Innovasjon Forord Denne årsrapporten oppsummerer de viktigste erfaringer og resultater fra MOBIs delprogrammer i 2004. Den vektlegger de endringer som

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Ny satsing for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon. Anja Gjærum, mars 2015

Ny satsing for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon. Anja Gjærum, mars 2015 Ny satsing for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon Anja Gjærum, mars 2015 Program Velkommen og presentasjonsrunde Navn, arbeidssted og rolle, evt VRI-rolle, noe personlig Innledning

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Brukerstyrt Innovasjonsarena

Brukerstyrt Innovasjonsarena Brukerstyrt Innovasjonsarena Bred arena: En mulighet for læring mellom bransjer og fag. Øystein Strandli Oslo 22.11.2005 Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA): Erstatter 5 av dagens tematiske og bransjeorienterte

Detaljer

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv?

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv Einar Lier Madsen Hvorfor er forskning viktig? Det fundamentale spørsmålet for alle virksomheter er hva

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Doktorgrad i bedriften Nærings-ph.d En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år) Åpent for alle bransjer og næringer. Kan

Detaljer

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon?

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Vi ser konturene Mobilisere og kvalifisere vi skal fortsette å mobilisere og kvalifisere bedrifter til forskning Sterke

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET NASJONAL KOMPETANSEKONFERANSE 04.02.16 BJØRN AUDUN RISØY, DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER HELGELAND En av landets viktigste næringsregioner >50 mrd NOK pr.

Detaljer