Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling."

Transkript

1 Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Dato: Tirsdag 9.12 onsdag , lunsj til lunsjmøte Sted: Norges forskningsråd, møterom Abel Sak 1 Innledning & velkommen v/ Knut B. Haanæs, direktør for Innovasjonsdivisjonen Knut B. Haanæs presenterte kort Innovasjonsdivisjonen og arbeidet med det nye Forskningsrådet. Sak 2 Nytt fra Norges Forskningsråd og MOBI v/ nhs koordinator Arthur Almestad - Regional representasjon Forskningsrdådet skal bli mer synlige i regionene og ansetter derfor syv stedlige representanter i Tromsø. Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo/Sarpsborg og Lillehammer. - Budsjett 2004 Budsjettet er ennå ikke avklart ift våre finansiører. - Faglig utredning av nhs. Forskningsrådet har lagt vekt på at dette skal være en faglig analyse som skal bringe nhs videre i en eventuell ny programperiode fra Kunnskapsgrunnlaget MOBI Det skal lages en rapport skal omhandle to temaer: Styrket absorbsjonsevne i bedriftene hva mener bedriftene selv og FoU-miljøenes samhandling med bedrifter med liten FoU-erfaring. Det kom inn i alt åtte tilbud. - Forskningsbasert Kompetansemegling: Dette er en videreutvikling av TEFT. Budsjett-situasjonen tilsier at oppstart av nytt delprogram ikke er en endelig avklart. - HSS 2005 en nordisk konferanse som avholdes annethvert år skal avholdes i Vestfold år Status pr for Kvalitetshåndboka for kandidat, veileder og bedrift. Håndboken inneholder anbefalinger i forhold til forslag til kontrakt, forslag til avtaler og rutiner. Den inneholder absolutter hva gjelder søknader for bedriftsprosjekt, prosjektavtaler (det skal inngås formaliserte avtaler, men avtaleteksten kan om ønskelig justeres noe) og rapportering. Siste versjon av håndboken vil bli lagt ut på nhs nettsider i nærmeste fremtid. Prosjektlederne har den fått tilsendt alle håndbokens filer pr. mail. Sak 3 PULS-programmet ( ). Presentasjon av Puls v/programkoordinator Øystein Strandli Øystein Strandli orienterte om PULS-programmet. Puls er et næringsrettet forskningsprogram innen tjenesteyting, handel og logistikk. Fokus legges på tjenesteyting som verdiskapende virksomhet i samspill mellom bedrifter / bedrifts-nettverk og FoU-miljøer. Programmet finansierer prosjekter som kan bidra til FoU-basert nyskaping, innovasjonsprosesser i nettverk, mer effektive logistikk- og transportjenester, kompetanseutvikling og internasjonalisering.

2 Puls-programmets mål for å oppfylle visjonen er at programmet skal være en betydelig faktor for økt innovasjons- og kunnskapsinnhold i smart norsk tjenesteyting, inkludert handel og logistikk. Se for øvrig PULS nettsider Sak 4 Erfaringer med SkatteFUNN i nhs i 2004, oppsummering hvor langt vi er kommet (landet rundt) så langt og innledning til gruppearbeid v/ Arthur Almestad. Hvordan går det med nhs-arbeidet (status) og eventuelt spesielle utfordringer: Det er fremdeles dårlige tider og bedriftene er nølende til å ansette flere personer. Problemet har vært å rekruttere til SkatteFUNN i år Det er lov å vise fleksibilitet/smidighet vedrørende SkatteFUNN/kandidat i bedrift, slik at bedrifter som allerede har en kandidat kan bruke denne i et SkatteFUNNprosjekt. Et forslag går på at det må være mulig å få SND lokalt til å finansiere bedriftene, mens nhs finansierer veiledningen. En eventuell samhandling krever en sentral beslutning. Viktig å formidle de gode erfaringer/fortellinger spesielt hva gjelder SkatteFUNNprosjekter. Status SMB-Kompetanse pr , se vedlagte skjema. Sak 5 Gruppearbeid, konkrete innspill til endringer og hvordan bruke SkatteFUNN i nhs relatert arbeid. Hvordan gjøre SkatteFUNN til et godt virkemiddel for nhs. Presentasjon i plenum. Gjengivelse av gruppenes presentasjoner i stikkords form: Hva er de største barrierene for at måltallene for SkatteFUNN-prosjekter under SMB- Kompetanse ikke oppfylles? Gruppe 1) Cashflow: Pengene kommer etterpå Tankegangen tilpasset teknologibasert vareproduksjon Doble søknads-/rapporteringsprosedyrer Generelle konjunkturer et problem Konkurrerende støtteordninger Begrenset kompetanse om SkatteFUNN SND for introvert? Kandidatproblematikk: for strenge krav? Gruppe 2) Lite anseelse av nye Mye fokus på produkt Mange bedrifter er ikke i skatteposisjon, trenger likviditet Mange små bedrifter Søknadsaversjon bedriftene kommer ikke tilbake

3 SND ikke god nok agent for oss Grenser for påtrykk Gruppe 3) Manglende forståelse hos høgskolene i starten ordinær SMB-K og SMB-K med skattefunn side om side kravet i bedrifter mht. rapportering Vi (høgskolene) tok nei for et nei (fra SND/Forskningsrådet) Sett i lys av SkatteFUNN-erfaringene i 2003, hvilke grep skal vi gjøre i 2004 for at SkatteFUNN i sterkere grad finansielt avlaster SMB-K prosjekter? Gruppe1) Bruke eksterne veiledere/instanser Ytterligere markedsføring Forenklede søknads-/rapporteringsprosedyrer Formalisere reduserte krav mht. kandidat Tettere samarbeid med SND Gruppe 2) Henge oss på bedrifter som allerede er i søknadsfasen Ta kontakt med tidligere SMB-K bedrifter (ikke ny kandidat) SND må bli bedre agenter for SkatteFUNN (og høgskolen inn i prosjekter) Bruke gamle /allerede ansatte kandidater Vi må bli mer aktive som søknadsskrivere/-konsulenter for bedriftene Eget markedsføringsmateriell må lages av den enkelte høgskole Gruppe 3) Ny målgruppe: Revisor Tettere kontakt med SND (formelt) Tilby assistanse (no cure no pay) Hvordan kan SkatteFUNN, på andre måter enn å være finansiell avlaster for SMB-K prosjekter, bli et fruktbart virkemiddel for tettere samhandling mellom bedrifter og høgskoler. (mulige veier fra 2005) Gruppe1) Profesjonalisering fra høgskolenes side, selge kompetanse, krav om opplæring Nettverk mellom høgskoler på dette? Empirisk base for forskning Incentiver for høgskolene økonomiske incentiver knyttet til FoU-prosjekter i samarbeid med næringsliv Meretterings-system Intern organisatorisk tilrettelegging ved høgskolene NFR/SND ved høgskolene Gruppe 2)

4 Høgskolenes faglærere må i større grad ut å få kjennskap til bedriftenes behov slik at høsgkolen kan lansere FoU-oppgaven som faller direkte inn i bedriftenes daglige problemstillinger De fra høgskolen som er ute i bedriftene må i større grad trekke inn/ut andre ansatte Bruke SkatteFUNN-bedrifter i undervisningen Bruke regnskapskontor, næringshager, SND og bankene som agenter Nye virkemidler og meritteringskriterier i høgskolesystemet Klarere profilering av hva høgskolene kan tilby næringslivet Markedsføring overfor næringslivet (ikke bare mulige studenter) Ha arenaer hvor felles strategi kan utvikles (SkatteFUNN bør vris til også å støtte nettverksarbeide) Skolere studentene bedre i SkatteFUNN Gruppe 3) Større skattefradrag for SMB-K relaterte prosjekter Høgskolen har produktidé, utvikles i samarbeid med bedrift; det søkes om SkatteFUNN Høgskolen tilbyr kurs til bedrift i innovasjon/entreprenørskap; prosjektoppgave kan inneholde skattefunn-søknad for reelt prosjekt. Sak 6 Presentasjon av nus arbeidet v/ Åse Kaurin diskusjon om skjærings-punkter og muligheter for samarbeid/synergi Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe fram forslag til en universitetssatsing innenfor MOBI. Denne må være noe annerledes enn nhs fordi universitetene er forskjellige fra høyskolene. Med Arthur Almestad som prosjektansvarlig håper man på synergieffekter. Man ser for seg ulike koblinger mellom de ulike tiltak/virkemidler, og man ønsker å oppnå en bedre samhandling mellom universitet/næringsliv. Det skal gjøres mer og andre ting enn kommersialisering. I MOBIs programplan er det slått fast at MOBIs rolle er av eksperimentell karakter, man skal systematisere og prøve ut nye ordninger. Man ønsker et samarbeid mellom høgskoler og universiteter, og ingen konkurranse. - Universitetssatsingen bør være interessant for bedriftene fordi et samarbeide med universitetene bl.a. vil sikre tilgang av kompetent arbeidskraft. - For universitetene kunne et samarbeid føre med seg økonomiske midler og politisk velvilje vedrørende resultater som regional utvikling m.m. Noen mulige veier å gå for å nå målsettingen: Hovedfagstipen ute i næringslivet er utprøvd på Ås. Ordningen kan tenkes utvidet til en nasjonal ordning. Det finnes ingen ordninger/samarbeid hva gjelder doktorgrads stipend. Dette bør man se nærmere på. Forsker på reise, et konsept hvor en forsker er delt mellom flere bedrifter innen fiskerioppdrett på Møre, har vist seg å fungere bra. Denne ordningen kan tenkes utvidet. Erstatningsordninger kan opprettes slik at universitetene kan gi slipp på ressurspersoner i perioder.

5 Professor II-incentivordning ønskes iverksatt når Forskningsrådet får økonomisk mulighet til det. Sak 7 Presentasjon av og diskusjon rundt nhs ved Høgskolen i Østfold v/ Steinar Kjuus Student-oppgaver har ført til holdningsendring ved institusjonen i Østfold. Innovasjonsstrategi skaper handling/avtaler. Viktige erfaringer fra samarbeid med bedrifter med liten Fou-erfaring: klargjør hverandres roller være klar over mulige kommuniaksjonsproblemer; det brukes ulike språk i høgskolen/ næringshager kontra bedriftene. ha respekt for kompetansen som finnes i bedriftene. gjennomfør prosjektene på bedriftenes premisser. finn ut om høgskolen har den rette kompetanse til å drive prosjektet. Implementering av prosjektresultatet er en utfordring. Vedlagt er Steinar Kjuus gode presentasjon. Sak 8 Presentasjon av og diskusjon rundt nhs ved Høgskolen i Finnmark v/ Lars Krogh I forbindelse med Snøvit-utbyggingen og annen faglig aktivitet satser SMB/K m/samarbeidspartnere på fagturisme i området. Høgskolen er aktiv RUP-partner, samvirker også med SND, fylkeskommunen og et kraftlag-cluster. I triangelet Høgskolen Næringsliv- virkemiddelapparatet (SND/fylkeskommunen) er det viktig 1) å få arenaene opp og stå. SNDs og fylkeskommunens faglige plattform bør styrkes. 2) å bryte barrierer 3) å gjøre en rolle- funksjonsavklaring mellom høgskole-næringsliv og høgskoleuniversitet Utfordringene er bl.a. å gjøre noe med årsverk-tenkingen ved høgskolen for bedre å kunne gjennomføre prosjekter/ekstern virksomhet. nhs styringsgruppe i Finnmark fungerer godt, og det kunne tenkes et samarbeide om felles satsing mellom høgskole-universitet. Vedlagt er Lars Kroghs utmerkede og selvforklarende lysark. Sak 9 Presentasjon av og diskusjon rundt nhs ved Høgskolen i Nord-Trøndelag v/ Jorunn Grande Høgskolen i Nord-Trøndelag er en middels stor skole med tre avdelinger fordelt på tre steder. Avdelingene har delvis samme faginnhold. Av presentasjonen fremkom for øvrig at det fokuseres på å ha en aktiv næringslivskontakt. Næringslivsaktivitet ansees som viktig. Studentoppgaver er også her nevnt som viktige i forhold til kontakt med næringslivet. Det jobbes med å tilby kurs tilpasset næringslivets behov.

6 Vedlagt er Jorunn Grandes gode presentasjon. Sak 10 Oppsummering / eventuelt Tirsdag formiddags SkatteFUNN "opplæring" ble godt tatt imot av forsamlingen. Arnljot Skogvang og Gro Anett Olsen informerte nærmere om SkatteFUNN prosjekt- /søknadsskriving. Høgskolene kan være gode støttespillere for bedriftene i dette arbeidet. Vi minner om SkatteFUNNs nettsider: Punkter til forbedring: Det ønskes mer inngående diskusjoner som betyr at man setter av mer tid til dybdeemner og gruppearbeid. Det foreslås at innleggene fra høgskolene kortes ned. Det bør settes av tid til diskusjon etter presentasjonene. Det etterlyses eksempler på konkrete nettverk og samarbeid rundt omkring i landet. Steder og tidspunkter for prosjektledersamlingene i 2004 blir som følger: Møte 1 arrangeres av nhs/ Norges Forskningsråd, 11. februar 2004, møterom Abel Møte 2 arrangeres av Høgskolen i Bergen, mars 2004 Møte 3 arrangeres av Høgskolen i Finnmark, juni 2004 Møte 4 arrangeres av Høgskolen i Østfold, oktober 2004 Møte 5 arrangeres av nhs/ Norges Forskningsråd desember 2004 Arthur Almestad nhs-koordinator Oslo,

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro)

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) NIFU SKRIFTSERIE 13/2004 Per Hetland (red.) Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolene

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer