Program for Forskningsbasert kompetansemegling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Forskningsbasert kompetansemegling"

Transkript

1 PROGRAMPLAN Divisjon for Innovasjon, Norges forskningsråd Godkjent av programstyre for MOBI 8. mars 2004 Program for Forskningsbasert kompetansemegling Bakgrunn Norges forskingsråd ved området for Industri og Energi har gjennom programmene Brobygging mellom næringsliv og forskning (BRO) og Mobilisering til FoU-relatert innovasjon (MOBI) siden 1994 arbeidet systematisk for å skape tettere kontakt mellom næringsliv og FoU-miljøer blant annet gjennom delprogrammet Teknologiformidling fra forskningsinstitutt til små og mellomstore bedrifter TEFT. TEFTs programperiode gikk ut i 2003, og er ikke videreført. Bakgrunnen er ønsket om et bindeleddsprogram som omfatter et bredere spekter av forskningsinstitutt og fagfelt. Norges forskningsråd har gjennomført et forprosjekt og skrevet en rapport som grunnlag for nytt program. Det nye programmet er basert på moderne systemisk innovasjonsteori og ti års erfaringer fra TEFT, men videreutvikles med bredere faglig base, sterkere regional forankring og flere involverte aktører. Forskningsbasert kompetansemegling skal være en fleksibel ordning der alle landets regioner har incentiver til å vektlegge forskningsbasert kompetanse i regionalt innovasjonsarbeid og der forskningsinstitusjonene er en aktiv part i utviklingsarbeidet. Ordningen skal opereres regionalt, men ha nasjonale samlingspunkt for felles læring, erfaringsutveksling, videreutvikling og nasjonal kompetanseflyt. 2. Mål Programmet for Forskningsbasert kompetansemegling vil søke å øke innovasjonsevnen i norske virksomheter gjennom to likestilte hovedmål: Å fremme økt innsats på forskning og utvikling (FoU) hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring for å øke bedriftens innovasjonsevne og dermed verdiskapningen og konkurransekraften (FoU etterspørselsstimulans). Å styrke forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet (FoU tilbudsstimulans) Delmål 1 Å adressere bedriftenes økte FoU-innsats ved at programmet skal bidra til: at bedrifter får tillit til og blir mer positive til å samarbeid med og nyttiggjøre seg av kompetansen i forskningsmiljøer at bedrifter som deltar kan rapportere om økt effektivitet, nye eller forbedrede produkter, nye eller forbedrede prosesser eller nye kundegrupper og markeder som sikrer økt omsetning at bedrifter som deltar kan rapportere om ny kunnskap, informasjon eller erfaring som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter langsiktige og varige FoU-arbeid og FoU-strategier i bedrifter større nasjonalt og internasjonalt nettverk for bedriftene gjennom flere og nye relasjoner med andre bedrifter, forskningsmiljø, virkemiddelapparat og myndigheter

2 2.2. Delmål 2 Å styrke forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet, synliggjort gjennom: en dokumentert mer positiv holdning til å samarbeide med bedrifter med liten FoUerfaring som en likeverdig part et FoU-tilbud, en kommunikasjon og en arbeidsmetodikk tilrettelagt for bedrifter med liten FoU-erfaring nedfelt strategi om å spille en rolle som samarbeidspartner for næringslivet, også i forhold til bedrifter med liten FoU-erfaring at forskningsinstituttet er representert i regionale samarbeidskoalisjoner 3. Sentrale FoU-oppgaver og målgrupper Program for Forskningsbasert kompetansemegling har som oppgave å være brobygger mellom forskningsinstitutt og bedrifter med liten FoU-erfaring, samt tilrettelegge for økt regional innovasjonsaktivitet. Det er egne utfordringer knyttet til de forskjellige målgruppene; bedrifter, forskningsinstitutt og regionale koalisjoner Bedrifters eksterne relasjoner og absorbsjonsevne Innovasjonspotensialet i norsk næringsliv blir ikke utnyttet tilstrekkelig på grunn av ulike hindringer og barrierer som svekker bedrifters absorbsjonsevne. MOBI skal tilstrebe å senke innovasjonsbarrierene i bedrifter samtidig som rammevilkår for innovasjon må forbedres. Bedrifters innovasjonsbarrierer er både knyttet til høy risiko, mangel på kapital, tid og hensiktsmessig organisering, men også manglende kjennskap til hva FoU-miljø kan tilby, liten teknologisk kompetanse, manglende strategisk tenkning og tiltro til muligheter for å beskytte egne forsprang og innovasjoner. Forskningsbasert kompetansemegling skal gjennom FoU-prosjekter, langsiktig relasjons- og nettverksbygging samt introduksjon til FoU-miljø og virkemiddelapparatet for øvrig, bistå bedriftene i å overkomme de hindringer og barrierer som er knyttet til bedriftens kunnskap om og erfaring med FoU-arbeid, virkemiddelapparat, nettverk og tillit til FoU-miljø. Bedriftens evne til å tilegne seg nye, og gjerne internasjonale samarbeidspartnere og ny kunnskap, skal økes som et resultat av programmets aktiviteter. For å fremme langsiktig forskning og utviklingsarbeid i bedriftene, er det viktig at innsatsfaktorer i første omgang ikke overstiger den opplevde gevinsten. For å skape og gi rom for innovasjonsdyktige næringsmiljø, kreves åpenhet og samarbeid parallelt med konkurranse. Innovasjoner skjer sjelden i et lukket rom, men i felleskap der ulik kunnskap møtes. Åpenhet om utviklingsprosesser krever imidlertid tillit. Eksterne relasjoner og tillit bygges ofte best gjennom felles møteplasser. Programmet skal oppfordre og legge til rette for at bedrifter, FoU-miljø og andre støttespillere har jevnlige samspillsarenaer basert på felles interesser. Programmets primære målgruppe er bedrifter med liten erfaring i å samarbeide med FoU-miljø, liten erfaring i forskningsbasert utviklingsarbeid og liten FoU-kompetanse. Dette er ofte små og mellomstore bedrifter (SMB). Imidlertid bør ikke større foretak med tilsvarende kompetanse- og innovasjonsutfordringer og som søker et styrket samarbeid med ulike FoU-miljø, ekskluderes fra programmet. Det er bedriftens kompetansemessige utfordringer og potensial for kunnskapsbasert nyskapning som er avgjørende. 2

3 Delprogrammets bedriftsmålgruppe som kan få støtte til FoU-prosjekter, bør i utgangspunktet ikke omfatte ufødt næringsliv eller bedrifter helt i startgropa. Det er andre ordninger i virkemiddelapparatet som retter seg til denne typen bedrifter Forskningsinstituttene Forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for næringslivet må styrkes og forbedres for å imøtekomme næringslivets behov. Program for Forskningsbasert kompetansemegling er et virkemiddel som gir incentiver overfor forskningsinstituttene til å utvikle arbeidsformer, formidlingsmetoder og samarbeidskultur som skal være tilpasset et næringsliv som ikke har erfaringen i å høste av instituttenes kompetanse. Forskningsinstituttene må selv definere hvilke fagområder de kan tilby bedrifter med liten FoU-kompetanse, og på hvilken måte instituttet best kan bidra med sin kompetanse overfor næringslivet. Som et resultat av tettere kontakt med næringslivet bør fagområdene på sikt tilpasses bedriftenes behov. Forskningsmiljøene som er potensielle deltagere i Forskningsbasert kompetansemegling, er alle forskningsinstitutt som får basisbevilgning fra Forskningsrådet eller fra departementer. Både de teknisk-industrielle, primærnæringsinstituttene, de samfunnsvitenskapelige instituttene, miljø- og utviklingsinstituttene og de medisinske og helsefaglige instituttene kan være aktuelle deltagere. Hvert enkelt institutt skal selv vurdere om og på hvilken måte de kan bidra overfor et regionalt eller nasjonalt næringsliv. Det er viktig at ordningen er forankret i ledelsen ved forskningsinstitutt som deltar og at dette er synliggjort gjennom et uttalt mål og strategier for å nå bedrifter med liten FoU-kompetanse. Høgskoler og universiteter vil gjennom MOBI har anledning til å søke midler gjennom næringsrettet høgskole- og universitetssatsing. Disse vil være gode samarbeidspartnere for arbeidet innenfor Forskningsbasert kompetansemegling Regionale innovasjonssystemer Forskningsbasert kompetansemegling skal stimulere til at aktørene i triple-helix-modellen (det offentlige, FoU-miljøene og næringslivet) arbeider godt sammen på regionalt nivå. Det regionale innovasjonsmiljøet, og dermed inkludert aktører som er sentrale støttespillere for næringslivet, er en målgruppe fordi det regionale miljøet kan være et sentralt utgangspunkt for et godt innovasjonsklima der både bedrifter og FoU-miljø kan blomstre. Det ligger et uforløst verdiskapnings- og innovasjonspotensial i en tettere regional samhandling mellom regionalt næringsliv, FoU-miljø, lokale/regionale myndigheter og virkemiddelapparat og derfor må flere aktører enn bare bedrifter og forskningsinstitusjoner mobiliseres. Innovasjoner skjer oftest i samhandling mellom flere aktører. I forbindelse med økende politisk vektlegging av regional utvikling og innovasjonsmiljø, har Fylkeskommunen fått en forsterket rolle som regional utviklingsaktør. Program for Forskningsbasert kompetansemegling legger til rette for at Fylkeskommunen kan utøve rollen som utvikler av et FoU-fokusert næringsliv som vil komme både regionen og nasjonen til gode gjennom økt konkurransekraft og innovasjonsevne. Det understrekes at et godt og tett innovasjonsklima i regioner sjeldent er nok for å hevde seg konkurransemessig verken nasjonalt eller internasjonalt. En regionalt fastlåst situasjon der de regionale aktørene er for tett bundet i relasjoner til hverandre, kan hindre at internasjonale trender og ny kompetanse fanges opp tilstrekkelig og tidsnok for å kunne hevde seg på en større internasjonal arena. Helt essensielt i arbeid på regionalt nivå er at nødvendig ekspertise hentes 3

4 utenfra, gjerne internasjonalt, og at regionen bygger opp gode relasjoner med kompetansemiljø og relevante næringsmiljø på nasjonalt og internasjonalt plan Nasjonal og internasjonal kompetanseflyt og koordinering Forskningsbasert kompetansemegling vektlegger på den ene siden regional forankring og regionale innovasjonsaktiviteter. På den andre siden er det en nasjonal oppgave å sørge for god koordinering og nasjonal kompetanseflyt mellom de ulike miljøene. Norge er et lite land og hver region kan ikke ha all nødvendig kompetanse som vil kunne forløse et verdipotensial i alle typer bedrifter. Noen forskningsinstitutt har regional forankring og en stor rolle å spille i sitt regionale innovasjonsmiljø, mens andre er av nasjonal karakter, er unike i sin kompetanse og har et nasjonalt ansvar for spredning av kompetansen. Det er et nasjonalt ansvar å koordinere og å konkurranseutsette FoU-miljøene for å sikre høyest mulig kvalitet og spesialisering gjennom krevende forskningsinnhold. Forskningsrådet har i dette delprogrammet et nasjonalt ansvar for det første ved å tilrettelegge for uttestingsarenaer der regionale krefter får spillerom til å (videre)utvikle regionale konkurransefortrinn basert på FoU-kompetanse. For det andre er det et nasjonalt ansvar å sørge for god nasjonal kompetanseflyt og gode læringsarenaer for kompetansemeglerne. Kompetansemeglerne som skal finne den rette kompetansen for bedrifter, må ha et godt nasjonalt (og internasjonalt) nettverk for å vite hvor kompetansen kan hentes og for å kunne koble inn hensiktsmessige nye aktører i de regionale innovasjonsaktivitetene. I tillegg er det viktig at kompetansemeglerne og instituttledelsen har gode arenaer for gjensidig erfaringsutveksling og kilder til motivasjon for at programaktiviteter og kompetansemeglerens rolle kan utvikles best mulig over tid og med erfaring. Innovation Relay Center Norway (IRC Norge), har vært operativt integrert med TEFT de siste årene. Dette letter tilgangen på europeisk FoU-kompetanse til norske bedriftsprosjekt. IRC- Norge bør integreres som en naturlig del av Forskningsbasert kompetansemegling fordi kombinasjonen av et nasjonalt, landsdekkende kompetanseformidlingsprogram med et europeisk IRC-nettverk er meget interessant og nyttig for norsk næringsliv. 4. Plan for gjennomføring Gjennomføring av Forskningsbasert kompetansemegling avhenger av fylkskommunenes prioritering og vilje til finansiering. Forskningsrådet disponerer ikke lenger midler til å kunne finansiere regional aktivitet, men vil sørge for den nasjonale koordinering og felles læring. Aktiviteten bør bygge på kompetanse og erfaring som ligger i TEFT slik at denne blir båret videre og delt med nye krefter. Aktiviteten bør også eksperimentere med ulike nye former for bindeleddsaktiviteter, både med hensyn til faglig fokus og involverte aktører. 4.1 Samarbeidskoalisjoner I det nye programmet skal samarbeid og koordinering mellom forskningsinstitutt, fylkeskommuner og andre utviklingsaktører regionalt og/eller nasjonalt vektlegges i stor grad. Forskningsinstituttene som ønsker å delta må inngå formelle samarbeidsavtaler med fylkeskommunene og andre utviklingsaktører det er naturlig å samarbeide med. Samarbeidspartnere kan være Innovasjon Norges distriktskontorer, høgskoler, NHO regionalt, bransjeorganisasjoner, næringshager og forskningsparker eller andre. En koalisjon kan med fordel romme både nasjonale institutt av særlig interesse for regionens næringsliv og institutt med regional forankring. Minst tre aktører kreves i koalisjonen, og arbeidet bør organiseres som et prosjekt. Sammen står aktørene ansvarlige for planlegging og gjennomføringen av prosjektet, 4

5 koordinering med andre regionale og nasjonale utviklingsmidler og for å tilrettelegge for relevante aktiviteter på regionale og/eller nasjonale samspillarenaer. Det er ønskelig at forskningsinstituttene tar en aktiv og førende rolle i arbeidet. Koalisjonen skal være styringsgruppe for kompetansemeglerens arbeid. Samarbeidskoalisjonen skal selv peke ut én eller helst flere kompetansemeglere som skal være ressurspersoner med gode kontakter både til det aktuelle næringsliv og til forskermiljøet. Erfaring fra TEFT tilsier at det bør være minst to kompetansemeglere knyttet til hver node for å sikre et arbeidsfellesskap. Minst én av disse bør være tilknyttet deltagende forskningsinstitutt. Hver enkelt samarbeidskoalisjon skal i prosjektbeskrivelsen vektlegge et faglig fokus og en geografisk, bransjerettet, klyngerettet eller annen tilnærming/avgrensning av bedriftsmålgruppe samt hvordan denne er tenkt adressert. Samarbeidskoalisjonene bør utpeke en lokal prosjektleder som på vegne av samarbeidskoalisjonen skal ha ansvar for å lede og gjennomføre prosjektet. Det presiseres at allerede eksisterende samarbeidskoalisjoner med relevante aktører eventuelt kan utvides til også å omfatte et forskningsinstitutt, og dermed få økt fokus på og økte midler til FoU-arbeid. Det er ikke nødvendig å opprette nye koalisjoner der det finnes fungerende samarbeidsfora. 4.2 Virkemidler Forskningsbasert kompetansemegling har tre virkemidler for å nå målene: 1. Kompetansemegleren skal være bindeleddet mellom bedrifter og FoU-miljø. Kompetansemegleren skal drive proaktivt arbeid overfor bedrifter med liten FoUerfaring. Sammen med bedriftsledelsen skal kompetansemeglere identifisere bedriftens behov for forskning og utvikling for å forløse et utviklingspotensial og løse konkrete problemstillinger. Kompetansemegleren skal bistå bedriften med å finne den for bedriften beste kompetanse, enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Kompetansemegleren skal videre informere og veilede bedriften mht SkatteFUNN og andre nasjonale og internasjonale program samt være en døråpner til samspillsarenaer og nettverk av bedrifter og utviklings- og forskningsmiljøer. 2. Bedriftsprosjekt er et av kompetansemeglerens redskap. I bedriftsprosjektet blir en forsker hentet inn for å gjøre et oppdrag i samarbeid med bedriften. Så langt det lar seg gjøre skal SkatteFUNN benyttes som finansieringskilde. Der SkatteFUNN er lite egnet, kan programmets prosjektmidler benyttes til å betale for deler av kostnadene forbundet med kjøp av forskerkompetanse. Dette avgjøres av Kompetansemegleren i samarbeid med sin styringsgruppe. Prosjektene kan med fordel gjennomføres med bedrifter i nettverk som arbeider med hvert sitt prosjekt eller felles prosjekt. Større bedrifter med tyngre FoU-kompetanse og erfaring kan inkluderes i nettverkene som motorer i forhold til bedrifter med mindre FoU-erfaring. 3. Samspillsarenaer skal være møteplasser for bedrifter, forskningsmiljø og andre regionale utviklingsaktører. Disse skal styrke det regionale innovasjonssystem gjennom økt kontakt og samhandling mellom de ulike deltagerne og bidra til at instituttene blir mer tilgjengelige for næringslivet. Samarbeidskoalisjonen skal ha ansvar for å tilrettelegge for samspillsarenaer der forskningsmiljø og bedrifter treffes på felles premisser. 4.3 Finansiering Virkemidlene må primært finansieres på regionalt plan. Det kan søkes om inntil kr pr. fylke fra Norges forskningsråd. Tildeling vil primært være basert på nasjonal konkurranse og avhenge av tilskudd over statsbudsjettet. 5

6 Nasjonale samspillsarenaer og nasjonale læringstiltak vil finansieres av Norges forskningsråd i samarbeid med regionale aktører. Koalisjonene har et ansvar for å koordinere aktivitetene med andre utviklingstiltak. I den grad kompetansemegler yter en bedrift bistand i å skrive en SkatteFUNN søknad og baker egne honorarer inn i søknaden, kan inntjente midler tilfalle programmets pott for videre aktivitet. 4.4 Nasjonal læringsarena Samtlige kompetansemeglere skal samles til nasjonale læringsarenaer fire til fem ganger i året. Samlingene vil inkludere opplæring, en felles nasjonal læringsarena med erfaringsutveksling, bygging av et nasjonalt og internasjonalt nettverk, økt innsikt i forskningsmiljø og virkemiddelapparatet samt ivaretakelse av nasjonal kompetanseflyt og utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag for videre utvikling. Samlingene skal arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med deltagende institutt. Det skal utvikles et felles system for mål og resultatstyring for programmet som samtlige samarbeidskoalisjoner skal rapportere etter. 5. Finansieringsplan for fellesaktiviteter og utlysninger Finansiering f.o.m t.o.m kroner Finansieringskilde Forslag Plan for KRD ikke bekreftet NHD I alt

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Kompetansemegling som virkemiddel - noen erfaringer fra følgeevalueringen av programmet

Kompetansemegling som virkemiddel - noen erfaringer fra følgeevalueringen av programmet Kompetansemegling som virkemiddel - noen erfaringer fra følgeevalueringen av programmet Stig-Erik Jakobsen VRI-samling 17.04.08 Datagrunnlag for følgeevalueringen Første rapport (08/06): a) Søknader og

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere.

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere. Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober 2016 SPØRSMÅL VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER Er det endringer i virkemidlene i forhold til slik det har vært i VRI? SVAR Det er ikke lagt opp til store

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Næringsutvikling med klynger og nettverk

Næringsutvikling med klynger og nettverk Næringsutvikling med klynger og nettverk Janne Buhaug Næringssjef Buskerud fylkeskommune P6 samfunnsutviklerrollen 4. juni 2018 Regionale planer Regional plan og strategiske satsningsområder Bredt strategisk

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon?

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Vi ser konturene Mobilisere og kvalifisere vi skal fortsette å mobilisere og kvalifisere bedrifter til forskning Sterke

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status 8.-9. november Ålesund VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon

Detaljer

Årsrapport 2004. Forskningsbasert kompetansemegling

Årsrapport 2004. Forskningsbasert kompetansemegling Årsrapport 2004 Forskningsbasert kompetansemegling Forord Denne årsrapporten for 2004 samler de viktigste erfaringene og resultatene MOBIs delprogram Forskningsbasert kompetansemegling har samlet i løpet

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

NORGES FORSKNINGSRÅD - MOBI FORPROSJEKTRAPPORT PROGRAMUTVIKLING. FoU-basert kompetansemegling

NORGES FORSKNINGSRÅD - MOBI FORPROSJEKTRAPPORT PROGRAMUTVIKLING. FoU-basert kompetansemegling NORGES FORSKNINGSRÅD - MOBI FORPROSJEKTRAPPORT PROGRAMUTVIKLING FoU-basert kompetansemegling NORGES FORSKNINGSRÅD - MOBI Forprosjektrapport FoU-basert kompetansemegling Forprosjektrapport skrevet av: Kenneth

Detaljer

FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing?

FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing? FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing? Hva er innovasjon i offentlig sektor 10. Februar 2005 Agenda 9:00 9:20 9:50 10:10 10:40 Knudsen: Innledning om behov og muligheter Røste og Godø: Om

Detaljer

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007 Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon Gardermoen, 8.mars 2007 Dagens program 10.00 Velkommen 10.15 Regional innovasjon og samhandling: hva, hvorfor og hvordan?

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for innovasjon og bærekraft Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Bidra til sterke og nyskapende forskningsmiljøer

Detaljer

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe,

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, spesialrådgiver, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag Denne presentasjonen

Detaljer

«Status FORREGION Vestfold» Paal Aamaas Prosjektleder FORREGION pilar 1 Vestfold

«Status FORREGION Vestfold» Paal Aamaas Prosjektleder FORREGION pilar 1 Vestfold «Status FORREGION Vestfold» Paal Aamaas Prosjektleder FORREGION pilar 1 Vestfold 1 Hoved-/delmål regionalt FORREGION prosjekt Hovedmål Verdiskapingen i næringslivet med vekt på klima og miljø gjennom forskningsbasert

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløft-prosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløft-prosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Samhandlingsprosjektene i VRI 3 vil bli vurdert etter følgende kriterier: 1. Gjennomførbarhet og gjennomføringsevne 2. Tydelige målformuleringer 3.

Detaljer

FORSKNING OG INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR I TRØNDELAG

FORSKNING OG INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR I TRØNDELAG FORSKNING OG INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR I TRØNDELAG Kirsten Indgjerd Værdal, direktør plan og næring Trøndelag fylkeskommune Forsknings- og innovasjonsverksted, Steinkjer 27. august 2019. HVORFOR STIMULERE

Detaljer

Sluttrapport fra MOBI Mobilisering for FoU-relatert innovasjon

Sluttrapport fra MOBI Mobilisering for FoU-relatert innovasjon Sluttrapport fra MOBI Mobilisering for FoU-relatert innovasjon Sammendrag MOBI har hatt et totalbudsjett på cirka 230 millioner kroner i perioden 2002-2007. Av disse har 125,6 millioner kommet fra KRD,

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløftprosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme områder

Detaljer

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Presentasjonen Internasjonal strategi Internasjonalt i RENERGI Virkemidler i programmet

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Trond Knudsen Divisjon for Innovasjon Oslo, 9. mars 2004 Puls-programmet 1 Dagsorden Det nye Forskningsrådet Utfordringer for FoU for innovasjon

Detaljer

Årsrapport Innledning. Navn på programmet: Forskningsbasert kompetansemegling

Årsrapport Innledning. Navn på programmet: Forskningsbasert kompetansemegling Årsrapport 2005 Innledning Navn på programmet: Forskningsbasert kompetansemegling Programmets hovedmål: Å fremme økt innsats på forskning og utvikling (FoU) hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Hvordan kan kommunene benytte kompetansemeglerene?

Hvordan kan kommunene benytte kompetansemeglerene? Hvordan kan kommunene benytte kompetansemeglerene? 6.02.19 Hva er en kompetansemegler? Initiere FoU-prosjekter i næringslivet. Være et bindeledd mellom bedrift og FoU-miljø Styrke FoU-miljøenes rolle som

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016 Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon Campus Helgeland, 21. januar 2016 DEL 1: Sirkulær økonomi 11:30 Resultater fra FoU-mobilisering - og veivalg for samarbeid v/monica Paulsen, Kunnskapsparken

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid i kommunene Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 Samling for kommuner og samarbeidsparter Steinkjer 20. mars - Trondheim 22. mars Kommuner som søkte i 2017 Nye kommuner 2018 Formål med dagen Status

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Utkast til programplan RENERGI.X Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Programplanutvalget Kunnskapsgrunnlaget Samling av energiforskningen CLIMIT 2010- RENERGI 2004-2013 FME 2009- RENERGI.X bygger på en lang

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL

SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL SAK 45/16 SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL Saksopplysning HallingExpo søkjer om kr. 400.000 i tilskot til prosjektet Innovasjonsløft Hallingdal, runde 2. Vedlagt søknad dat. 17.8.2016. Prosjekt

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION Statsstøtte Anne Solheim, koordinator FORREGION Hva er statsstøtte? Støtte fra Forskningsrådet er statsstøtte når den blir gitt til et «foretak»; en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Kompetansemeglersamling. Gardermoen 9. september 2014

Kompetansemeglersamling. Gardermoen 9. september 2014 Kompetansemeglersamling Gardermoen 9. september 2014 Program for dagen Velkommen og gjennomgang av dagen ved Forskningsrådet Hva vil det si å være kompetansemegler? ved meglerne Morten Bergslien og Rachel

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning VRI forskerprosjekt Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder Åge Mariussen Nordlandsforskning Presentasjonen (Hva vi trodde) Hva vi fant (første runde ble eksplorativ) Hva er et regionalt

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag.

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag. VRI Trøndelag Fornybar energi og miljøteknologi Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag arild.smolan@hist.no Fornybar energi og miljøteknologi En rekke initiativ er på gang i Trøndelag

Detaljer