Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830"

Transkript

1 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: Dagsorden : Sak nr.: 48/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 49/13 HELSEHUS...2 Sak nr.: 50/13 REGIONAL PLANLEGGING OG REGIONALE PLANER...2 Sak nr.: 51/13 FELLES BARNEVERN - UTREDNING...3 Sak nr.: 52/13 FELLES LANDBRUKSKONTOR...4 Sak nr.: 53/13 ANDRE FELLES LØSNINGER...4 Sak nr.: 54/13 EVENTUELT...5 Deltakere: Brynhild Hovde Inger Lise Ødegaard Lillian Nærem Paul Glomsaker Johnny Pedersen Arne Bruknapp Kurt-Gøran Adriansen Referat sendt: Kopimottakere av referat: Kopimottakere av referat: Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker ØRU Rådmennene og Postmottak i kommunene ØRU styret HTVene i kommunene Side 1 av 10

2 Sak nr.: 48/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedtak: Dagsorden godkjennes Sak nr.: 49/13 HELSEHUS Vedlegg: Notat: Felles lokalmedisinsk senter (LMS) ØRU status pr juni Behandling: Rådmannen i Ullensaker oppdaterte RU når det gjelder framdrift og status felles helsehus.. Etablering av felles Helsehus for Øvre Romerike innen 1.januar 2016 har fått en ny mulighet ved at LHL planlegger etablering av et sykehus på Blålystomta ved Jessheim Nord. Det har vært brukt mye tid på å etablere kontakt og vurdere om en samlokalisering er mulig og interessant for begge parter. Endelig avgjørelse vil bli tatt på LHL sitt landsmøte i oktober I tillegg til en mulig samlokalisering med et eventuelt LHL-sykehus, vurderes også et eget felles helsehus i samsvar med lokaliseringsalternativer listet i høringsdokumentet for rullering av byplan for Jessheim. Parallelt med denne prosessen vil det bli foretatt en kvalitetssikring av behov for antall kvm i tilknytning til felles legevakt med ø-hjelpssenger med de økonomiske forutsetningene som ligger til denne etableringen. Dette arbeidet vil munne ut i en kravspesifikasjon/ konkurransegrunnlag som skal brukes som en forutsetning og et grunnlag for valg av løsning. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Avklaring mot Ahus vil også skje i løpet av høsten.. Siden vi nå er i en situasjon med mye usikkerhet legges det opp til også å vurdere om det vil være mulig å etablere midlertidig drift av en felles legevakt med øyeblikkelighjelp- og observasjonssenger (LMS) før eller på dette tidspunktet. Dette er også interessant for å kunne hente ut statlig finansiering før Se også vedlagte notat. Vedtak. Tas til orientering. Sak nr.: 50/13 PLANER REGIONAL PLANLEGGING OG REGIONALE Behandling: En av konklusjonene på året årskonferanse var å styrke den regionale planlegging og bedre koordineringen og samordningen av ØRU-kommunenes planer, herunder etablering av et felles plankart. I tillegg til konklusjonene på ØRUs årskonferanse ble det under drøftingen også påpekt at også andre forhold og prosesser som tilsa en styrket regional planlegging, herunder det plansamarbeidet Oslo og Akershus samt den forventede utvikling på og omkring Gardermoen. Saken oversende TSF for videre oppfølging. Side 2 av 10

3 Forslag til vedtak: TSF bes om å: Lage et felles plankart basert på gjeldende kommuneplaner. Lage en plan for en bedre samordning og harmonisering av planprosessene i kommunene. Skissere en plan hvordan veksten i regionen som følge av utviklingen på Gardermoen kan møtes. Sak nr.: 51/13 FELLES BARNEVERN - UTREDNING Behandlingg: RU har tidligere drøftet om det burde tas et initiativ for å utrede fordeler og ulemper ved å etablere et felles barnevern for ØRU-kommunene. Uttalelser på politisk nivå i media i den senere tid har aktualisert problemstillingen. Det var enighet om at deler av dagens barnevern fungerte bra, mens andre elementer kanskje ikke fungerte like godt, spesielt områder med behov for spesiell kompetanse og erfaring. Det var videre konsensus om at før man går inn i realitetsdrøftinger må det avklares hva det er hensiktsmessig å samarbeide om. Vedtak: Det nedsettes en felles arbeidsgruppe med følgende mandat for å avklare eventuelle fellesløsninger: BARNEVERN SAMARBEIDSMULIGHETER PÅ ØVRE ROMERIKE Mandat Vurdere fellesløsninger for de deler av barnevernstjenesten i alle eller mellom enkelte kommuner på Øvre Romerike (ØRU), som det kan være naturlig å samarbeide om. Gjennomgangen skal få frem hvilke områder det er hensiktsmessig for kommunene å samarbeide om. Den skal også ta stilling til nivå på samarbeidet for den enkelte kommune. ØRU-kommunene er ulike i størrelse med innbyggertall fra og behov og nytte vil kunne være forskjellig. Gjennomgangen skal belyse styrker og svakheter i dagens praksis på områdene: Internkontrollsystemer og forvaltningspraksis sett i lys av lover og forskrifter Ledelse, styring, kvalitetssikring, organisering og kompetanse Videre skal følgende tema gjennomgås: Dokumentasjonspraksis og oppfølging av vedtak Bruk av fosterhjem og oppfølging av tilsynsføreransvaret Ressurs/- økonomisk styring Bruk av konsulenttjenester Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og samarbeidet med eksterne instanser Rapporten skal belyse styrker og svakheter i tjenesten og komme med forslag til forbedringer. Side 3 av 10

4 Forslaget til mandat presenteres ØRU-styret. Sak nr.: 52/13 FELLES LANDBRUKSKONTOR Behandling: Ullensaker og Gjerdrum har felles landbrukskontor og det har de hatt siden 1. januar Rådmannen i Nes fremmet forslag om at man burde drøfte om ikke flere kommune burde gjøre det samme, eventuelt at det kunne samarbeides om felles landbruksforvaltning for alle seks kommunene. For de fleste av kommunene fungerte eksisterende organisering tilfredsstillende og det var enighet om ikke å arbeide videre med forslaget inntil videre. Vedtak:.Saken termineres. Sak nr.: 53/13 SOSIALE MEDIER STRATEGI OG BRUK Saksframstilling: ØRU-kommunene er ingen aktiv bruker av sosiale medier slik som: Facebook Twitter blogging Linkedin Instagram Google+ Det anbefales at RU drøfter i hvilken grad kommunen skal være aktive på sosiale medier samt om det skal etableres eget prosjekt for å heve kompetansen i bruk av sosiale medier samt utarbeide retningslinjer for anvendelsen av dem Vedtak: Saken behandles i Samarbeidsrådet. Sak nr.: 54/13 ANDRE FELLES LØSNINGER Saksframstilling: I ØRU-strategien, under tiltaksområdet «Regional samarbeid» er det listet tre delområder: Organisering Administrative støttefunksjoner Kommunale tjenesteområder. Under «Administrative støttefunksjoner» er strategien: Side 4 av 10

5 Under «Kommunale tjenesteområder» er strategien: Strategi Utrede behovet for samordning og mulighetene for effektivisering og kvalitetssikring innenfor kommunenes tjenesteområder. Arbeide for et kvalitetsmessig mest mulig likeverdige tjenestetilbud i regionen. For å etablere et grunnlag for RUs mer langsiktige arbeidsplaner tilrådes det at RU drøfter om det er andre og nye områder som bør utredes med tanke på felles løsninger enten organisatoriske eller administrative. Vedtak: Saken utsettes. Sak nr.: 55/13 EVENTUELT Følgende saker ble behandlet under Eventuelt: ØRUs representasjon i ASU Vedtak: Ny rådmann i Ullensaker overtar avtroppende rådmann i Ullensakers plass i ASU. Ny vara representant blir rådmannen i Nannestad. ØRBRs budsjett Vedtak: En felles tilrådning sendes ordførerne. ehandel - finansiering Vedtak: ØRIK bes utarbeide en plan for overføring av midler fra kommune for finansiering av ehandelsprosjektet samt en plan for tilbakebetaling. Side 5 av 10

6 NOTAT Vedlegg Til: Rådmannen Dato: Saksnr 2012/6447-6/ FELLES LOKALMEDISINSK SENTER (LMS) ØRU STATUS PR. JUNI 2013 Hensikt Dette notatet vil gi en kort oppsummering av status for arbeid og fremdrift ift et felles LMS lokalisert i et Helsehus i ØRU. Kommunene på Øvre Romerike behandlet i løpet av våren 2013 sak om felles lokalmedisinsk senter (LMS). ØRU-styret oversendte saken til behandling i kommunene i møte med anbefaling av følgende innstilling: 1... kommune slutter seg til at arbeidet med å etablere en felles legevakt med øyeblikkelighjelp- og observasjonsenger (LMS) videreføres på de premisser som er beskrevet i saken. 2. kommune slutter seg til at tiltaket søkes realisert innenfor rammen av et Helsehus, hvor det også kan bli etablert andre helsetjenester. 3. En samlokalisering med ny brannstasjon må vurderes ut fra de fordeler en slik samlokalisering vil kunne gi. 4. Sak om vedtekter for det interkommunale samarbeidet og konkurransegrunnlag for et Helsehus legges fram for behandling i kommunestyrene før sommeren Helsehuset skal være operativt til 1/ og må ha kontinuerlig fremdrift. Lokalisering må finne sin løsning i løpet av Status 6 av kommunene på Øvre Romerike har nå behandlet sak om felles lokalmedisinsk senter i regionen. Siste kommune, Nannestad, behandlet saken i kommunestyret 14. mai. I fire av kommunene ble vedtaket i saken slik innstillingen forelå i den felles saksfremstillingen. Eidsvoll kommune vedtok ett tilleggspunkt som lyder som følger: Legevakt/helseomsorgssenter ved Vilberg helsetun utredes som et alternativ. Nannestad kommune vedtok ett tilleggspunkt som lyder som følger: Kommunestyret forutsetter at pkt. 2 (helsehus), pkt. 3 (samlokalisering med ny brannstasjon) og pkt. 5 (lokalisering) kommer tilbake til politisk behandling når tematikken er ferdig utredet. Side 6 av 10

7 LHL etablering av sykehus i nærheten av Gardermoen I forhold til det som lå til grunn i den saken som nå har blitt behandlet i kommunene har det kommet et nytt og viktig premiss. LHL vurderer å flytte virksomheten ved Glittre og Feiring klinikkene inn i et felles sykehus lokalisert i nærheten av Gardermoen. Utover hjerte- og lungesyke vurderes det også om sykehuset skal gi tilbud innen kreft, lindrende behandling og livstil (bl.a. fedme og diabetes). Det er avholdt flere møter med ledelsen i LHL for å avklare om det kan være fornuftig å samlokalisere de planlagte ØRU-funksjonene i tilknytning til det nye sykehuset som planlegges etablert. Etter samråd med HS-nettverket og kommuneoverlegenettverket i regionen ser vi at det kan være en styrke å ha tilknytning til et kompetansemiljø som etableres ved et slikt sykehus. Dessuten er både LHL sin virksomhet og et Helsehus for Øvre Romerike avhengig av noen tjenester som med fordel kan benyttes av begge parter, slik som laboratorium og røntgen. Lokalisering av LHL sitt nye sykehus er derfor av stor interesse for den pågående utredningen om etablering av et samlokalisert Helsehus. LHL har vurdert 8 ulike tomter i tilknytning til Gardermoen, hvor lett adkomst til og fra flyplassen, «matebuss», er en viktig faktor for deres avgjørelse av tomtevalg. Det ble på landsstyremøte avklart at det nå skal jobbes videre med den såkalte Blålystomta, i skogholtet mellom E6 og Trondheimsvegen nord for Quality hotell og fylkesvei 174. I saksfremlegget er anbefalingen at etablering av et Helsehus med bl.a legevakt m ø- hjelpssenger ligger sentralt ift offentlig transport og ulike sentrumsfunksjoner. Prosjektet anbefaler at det må gjøres en nøye vurdering om etablering av et felles Helsehus for ØRU skal lokaliseres i tilknytning til LHL sitt nye sykehus uavhengig av tomtevalg. En LHL-lokalisering på Blålystomta vil også kunne muliggjøre en lokalisering av Helsehus i samme område som ny brannstasjon som det har vært et ønske å få vurdert. En slik lokalisering vil kunne innebære at noen Helsehus-tjenester som er mer sentrumsavhengige vil kunne falle fra. Hvorvidt det blir en etablering av ett sykehus i regi av LHL på Blålystomta avgjøres på landsmøtet i oktober. Da det vil kunne hefte usikkerhet ved et vedtak helt fram til dette, må det også vurdere alternative strategier. Lokaliseringsalternativer uavhengig av LHL Ullensaker kommune vurderer mulige lokaliseringsalternativer for et Helsehus. Dette gjelder arealer både sentralt på Jessheim ved Jessheim nord. I rullert byplan for Jessheim, som ble vedtatt sendt på høring , sies det følgende om lokalisering av lokalmedisinsk senter: Lokalmedisinsk senter og tilgrensende virksomheter Samhandlingsreformen stiller krav til kommunens tjenester når det gjelder legevakt, øyeblikkelig hjelp og mulighet for sengeposter med observasjon lokalt. Kommunene på Øvre Romerike (ØRU) planlegger et felles interkommunalt tilbud lokalisert i Gardermoen/Jessheimområdet. Ulike tomtealternativer for et framtidig lokalmedisinsk senter/helsehus har blitt vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av Byplanen. God tilgjengelighet til overordnet vegnett, kollektivtilbud og nærhet til byens tilbud og urbane kvaliteter er viktige kriterier. Det må settes av tilstrekkelig areal (minimum 20 daa), slik at det er tilstrekkelige arealer for senere utvidelse som følge av befolkningsveksten i regionen. Det må også være rom for utvidet tjenestetilbud og/eller etablering av tilgrensende funksjoner og private helseforetak. Det settes i Side 7 av 10

8 tillegg av områder for ev. samlokalisering med privat helseforetak for enkelte av områdene. Det er lagt inn følgende lokaliseringsalternativer i høringsutkastet: Ved Gjestad bo- og aktivitetssenter (område T4) Jessheim sør, øst for Dølivegen. Ved avkjøring E6 Jessheim sør (T1) og Bekkefaret (K12). Tverrvegen/Jessheim næringspark (K6) Andre mulige lokaliseringer vil ligge utenfor byplanens avgrensing og er derfor ikke med her. Helsehus (innhold og kvalitetssikring ) Det er gjennomført en heldagssamling med HS nettverket og kommuneoverlegenettverket 5.juni, hvor vi fikk bistand fra konsulent fra Agenda Kaupang. Målet for samlingen var bl.a. Felles forståelse og plattform for drift av legevakt m ØHD plasser i et Helsehus. Fremdriftsplan Erfaringer fra andre som har etablert og/eller er under etablering av ØHD senger ble lagt frem og vurdert. Erfaringer fra prosessen i Ringerike er bl.a lagt til grunn når vi besluttet organisering, fremdriftsplan og utarbeidelse av mandat for prosjektgruppa. Det er enighet om følgende: Det nedsettes en prosjektgruppe med representanter fra de 6 kommunene. Det er enighet om hvilke funksjoner og hvilke personer som skal delta i prosjektgruppa. Det brukes ekstern konsulent som prosjektleder. Innhentes tilbud i løpet av juni/juli. Det etableres en styringsgruppe med HS nettverk, kommuneoverlegenettverk, tillitsvalgt, representant fra Ahus og brukerrepresentant. Rådmannsgruppa er overordnet styringsgruppe. Kommunaldirektør Mette Gro Iversen er PA. Det er utarbeidet utkast til mandat for prosjektgruppa som skal kvalitetssikres neste uke. Det skal utarbeides en fremdriftsplan hvor prosjektgruppas arbeid ferdigstilles innen november/desember. Prosjektgruppa skal bl.a. kvalitetssikre behov for antall senger, hvordan disse skal brukes med mer. Hvilke andre tjenester/tilbud vi ser for oss at kan etableres i et Helsehus blir beskrevet i felles saksfremlegg behandlet i alle kommunestyrene. Ambulansetjenesten er fortsatt svært interessert i en felles lokalisering og har en egen prosess knyttet til sitt behov. Dette er også områder som vil bli vurdert og kvalitetssikret i prosjektperioden. Samarbeid med Ahus «Delavtale 4 Avtale mellom kommune og Ahus om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, ØHD» vil regulere samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten i forhold til mottak, oppfølging og behandling av akutt syke. Avtalen som foreligger pr i dag ble undertegnet i juni 2012 som et utkast for videre utarbeidelse. Avtalen beskriver pasientgrupper det vil være forsvarlig å behandle i kommunalt ØHD, samt inklusjons- og eksklusjonskriterier. Avtalen gjelder for somatiske pasienter, og beskriver også innleggelses myndighet. I samarbeid med Ahus er de andre regionene (Follo og Nedre Romerike) i gang med utarbeidelse av en felles avtale, der kommunenes og sykehusets ansvar er listet opp i korte og konkrete kulepunkt. Avtaleforslaget inneholder også de pasientkategoriene kommunen vil kunne behandle lokalt, og det er laget en plan for områder Side 8 av 10

9 som må følges opp videre. Det foreligger ikke en ferdig utarbeidet avtale mellom Ahus og Follo/Nedre Romerike, men den forventes ferdigbehandlet i løpet av høsten Mellom Ahus og tilhørende bydeler i Oslo, foreligger det en ferdig og undertegnet avtale (delavtale 3) for kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud. Oslo har egne delavtaler med Ahus, og starter i disse dager mottak av akuttpasienter i kommunal regi på Samhandlingsarena Aker, i lokaler på tidligere Aker sykehus. Øvre Romerike har meldt inn kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim og kommunaldirektør Mette Gro Iversen som deltakere inn i dette arbeidet, slik at avtalene som inngås mellom kommunene og Ahus blir likelydende. Det er søkt midler for oppstart av ØHD i tilknytning til legevakt fra høsten 2013 i regionene Nedre Romerike og Follo. Ingen av regionene har fått midler til oppstart. Samarbeidsavtale Det er utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale for et lokalmedisinsk senter (LMS) for ØRU basert på et administrativt vertskommunesamarbeid (kommuneloven 28-1b). Utredningsmidler Det er ikke avsatt noen midler for å sikre en fremdrift og en prosess i tilknytning til etablering av legevakt med ø-hjelpssenger. Det er søkt samhandlingsmidler med søknadsfrist 15. mai for å ha mulighet for ekstra bistand i arbeidet fremover. Dersom vi ikke får tildelt midler iht søknad til må kommunene delta i en felles finansiering for å sikre fremdrift. Videre framdrift Etablering av felles Helsehus for Øvre Romerike innen 1.januar 2016 har fått en ny mulighet/premiss ved at LHL planlegger etablering av et sykehus på Blålystomta ved Jessheim Nord. Det innebærer at det har vært brukt mye tid på å etablere kontakt og vurdere om en samlokalisering er mulig og interessant for begge parter. Endelig avgjørelse vil bli tatt på LHL sitt landsmøte i oktober Parallelt med denne prosessen vil det som redegjort for bli foretatt en kvalitetssikring av behov for antall kvm i tilknytning til felles legevakt med ø-hjelpssenger med de økonomiske forutsetningene som ligger til denne etableringen. Dette arbeidet vil munne ut i en kravspesifikasjon/konkurransegrunnlag som skal brukes som en forutsetning og et grunnlag for valg av løsning. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Avklaring mot Ahus vil også skje i høst som redegjort for foran. Siden vi nå er i en situasjon med mye usikkerhet legges det opp til også å vurdere om det vil være mulig å etablere midlertidig drift av en felles legevakt med øyeblikkelighjelp- og observasjonssenger (LMS) før eller på dette tidspunktet. Dette er også interessant for å kunne hente ut statlig finansiering før Mette Gro Iversen Kommunaldirektør Side 9 av 10

10 Side 10 av 10

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 16. februar 2012 Referat fra styremøte i ØRU 3. februar

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer