Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500"

Transkript

1 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 43/14 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE... 2 Sak nr.: 44/14 FINANSIERING/ORGANISERING AV ØRIK... 2 Sak nr.: 45/14 ØRUs LEDERSEMINAR... 2 Sak nr.: 46/14 HELSEHUS FOR ØRU-KOMMUNENE... 3 Sak nr.: 47/14 EVALUERING ØRB... 3 Sak nr.: 48/14 BYUTVIKLINGS MIDLER... 3 Sak nr.: 49/14 MANDAT - REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING... 4 Sak nr.: 50/14 EVALUERING AV IKT SAMARBEIDET... 5 Sak nr.: 51/14 INFORMASJON FRA RU AKERSHUS, ASU m.v Sak nr.: 52/14 EVENTUELT... 6 Deltakere: Marte Hoel Lillian Nærem Frits Arne Eriksen Paul Glomsaker Johnny Pedersen Tor Arne Gangsø Kurt-Gøran Adriansen Referat sendt: Kopimottakere av referat: Kopimottakere av referat: Eidsvoll Hurdal Gjerdrum Nannestad Nes Ullensaker ØRU Rådmennene og Postmottak i kommunene ØRU styret HTVene i kommunene Side 1 av 6

2 Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden godkjennes Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Ingen merknader til referatet har fremkommet. Referat fra godkjennes. Sak nr.: 43/14 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Utgår. Sak nr.: 44/14 FINANSIERING/ORGANISERING AV ØRIK Vedlegg: Notat om finansiering/organisering av ØRIK fra økonomisjefene. Notatet fra økonomisjefene ble drøftet. Det ble anbefalt å oversende notatet til daglig leder for ØRIK for merknader og kommentarer. Rådmannen i Hurdal påtok seg å få utarbeidet et saksframlegg om saken til ØRU styremøte. Notatet fra økonomisjefene oversendes til daglig leder for ØRIK for merknader og kommentarer. Frist for tilbakemelding 28. mai. Hurdal kommune utarbeider saksframlegg til ØRU styremøte 16. juni. Sak nr.: 45/14 ØRUs LEDERSEMINAR Tema for ØRUs lederkonferanse ble drøftet. IKT og meroffentlighet ble ansett som de mest aktuelle temaer. Seminaret gjennomføres innen regionen, Aktuelle steder: Kringler Gård eller Raumergården. Vedtak Rådmannen i Hurdal arbeider videre med IKT delen av programmet og ØRU-sekretariatet arbeider med delen om meroffentlighet. ØRU sekretariat tar kontakt med aktuelle overnattingssteder og slutter de nødvendige avtaler. Side 2 av 6

3 Sak nr.: 46/14 HELSEHUS FOR ØRU-KOMMUNENE Rådmannen i Ullensaker informerte om at nytt saksframlegg var oversendt til de andre kommunene for politisk behandling. Sak nr.: 47/14 EVALUERING ØRB Rådmannen i Ullensaker informerte om at et konkurransegrunnlag om evaluering av ØRB var sendt ut med tilbudsfrist 23. mai Det ble videre informert om at representantskapet for ØRB hadde vedtatt at eiernes oversikt over og avtale om innskutte verdier og gjeld tilført ØRB IKS ved omdannelsen/utvidelsen fra skulle oversendes styret i ØRU for videre behandling. Det var enighet om at forventet saksgang ville være at ØRU-styret påla RU å etablere en oversikt over verdier og gjeld samt foreslå et eventuelt engangsoppgjør mellom eierkommunene og at oppgaven burde utføres av Økonomisjefsforum. Leder RU gir et foreløpig oppdrag til Økonomisjefsforumet i ØRU om saken. Sak nr.: 48/14 BYUTVIKLINGS MIDLER Kort om prosjektet Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregioner i hele landet og etablerte derfor i 2013 et utviklingsprogram for byregioner med en tilskuddsordning. Utviklingsprogrammet for byregioner skal gi økt kunnskap om byenes funksjon for omlandet og regionens næringsmessige potensial. Kunnskapen skal danne grunnlag for regionalt forankrete strategier og tiltak som kan bidra til å styrke rollen som byregioner har for regional utvikling. ØRU ved Ullensaker kommune søkte om tilskudd på kr ,- men fikk innvilget kr ,-. Fra deltaker kommunene kreves en tilsvarende egenandel, men denne er forutsatt tatt ut som egeninnsats. Formål for tilskuddsordningen er at tilskuddsmottakerne skal komme fram til lokalt forankrete strategier og tiltak med utgangpunkt i samhandling mellom byen og omlandet. En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for strategier og tiltak. Programmet er delt inn i to faser, og nettverksarbeid står sentralt i begge. Det tas sikte på at fase 1 skal være ettårig og hovedsakelig gjennomføres i 2014, mens fase 2 går over tre år, og gjennomføres i perioden Side 3 av 6

4 Formålet med fase 2 er at regionene utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak innenfor områder/tema som regionen har prioritert. Utviklingsarbeidet skal foregå i tilknytning til et nettverk med andre deltakende regioner, og må forankres i kommunens ordinære planarbeid. Nærmere opplysninger blir gitt ved utlysningen av fase 2 Arbeidet skal foregå i tilknytning til et nettverk med andre byregioner som deltar i utviklingsprogrammet. Nettverk mellom søkerregionene vil bli etablert og drevet av Kompetansesenter for distriktsutvikling. Tilsammen er det 33 byregioner som deltar i programmet. Status Plan- og næringssjefen i Ullensaker, informerte om status i arbeidet: Det er etablert en arbeidsgruppe som rapporterer til Planforum. Gruppen var på et 2- dagers seminar mai i regi av Distriktssenteret. Arbeidsgruppen tar sikte på å leie inn en egen prosessleder og har utarbeidet et eget konkurransegrunnlag for dette og som er lagt ut på Doffin med søknadsfrist 12. juni. Grunnleggende for arbeidet er en helhetlig samfunnsanalyse og å få til en bedre regional samhandling og en bedre fordeling av veksten. Arbeidet skal også bidra til å etablere et felles kunnskapsgrunnlag. Forankring er viktig. Det tas sikte på to presentasjoner for hvert kommunestyre. Det er også viktig å få avklart administrative forhold: o Hvem skal føre regnskap og ivareta administrative forhold? o Hvordan regne tidsforbruk og fordeling av egeninnsats? Tas til orientering. Ullensaker kommune ivaretar administrasjon av prosjektet. Sak nr.: 49/14 MANDAT - REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING ØRUs representant i den administrative styringsgruppen, rådmannen i Nes, informerte om problemstillinger knyttet til masseforvaltning: Det er mye politikk i sakskomplekset. Deponering av masse er en utfordring: o Det er mangel på godkjente deponier. o Det må skilles mellom rene og forurensede masser. o Masser som må deponeres kan ikke benyttes til jordforbedring. Det er en generell tendens at mengden masse som flyttes går ned. Dette skyldes kostnadene. Man søker å finne nødvendig masse lokalt. Side 4 av 6

5 Plan for deponering av masse bør inn i kommuneplanene. Tas til orientering. Sak nr.: 50/14 EVALUERING AV IKT SAMARBEIDET Med bakgrunn i PA Consultings rapporter etter benchmarkingen av IKT-tjenestene for kommunene på Øvre Romerike samt anbefalinger var leder for KommIT i KS invitert til møtet for å gi sine vurderinger hvordan kommunene burde følge opp rapportene og anbefalingene. Momenter fra leder KommIT: Kommunene burde rydde opp i applikasjonsporteføljene. DGI godt posisjonert for et slikt arbeid. DGI burde utfordres til å få større nærhet til kommunene og brukerne. Kommune burde få til «møterom» og «møteplasser» hvor teknologi og mennesker kunne møtes for å videreutvikle bruk og nytte av IKT. Rutiner på dette burde etableres. Kommunene burde ha større fokus på gevinstrealisering ved digitalisering av tjenester. ØRU kommunene bør drøfte og avklare hvordan man kan få bedre styring innen IKT området og om man bør opprettholde dagens IKT service nivå. Generelt bør kommunene bruke mer penger på digitalisering for å få til nødvendige endringer av strukturer og måter å løse sine oppgaver på. Direktør DGI og leder estab følger opp rapportens hovedfunn med beskrivelse av hva er bra og hvor kan vi bli bedre, samt forslag til oppfølgende tiltak. Utvikling av IKT samarbeidet bør tas med som tema på lederseminaret. Sak nr.: 51/14 INFORMASJON FRA RU AKERSHUS, ASU m.v. Gjensidig orientering fra forskjellige fora rådmennene deltar i. ASU o Rådmannen i Eidsvoll utpekes som vara i ASU for rådmannen i Ullensaker og rådmannen i Nannestad. o SNR har et felles sekretariat for samhandlingsreformen og samvirke med AHUS. Kommunene på Øvre Romerike bør også få til en bedre samordning og koordinering overfor AHUS. H/S-nettverket bør utarbeidet et notat på saken. o RU ØRU bør ha et informasjons og koordineringsmøte med RU SNR. Mulig dato kan være ettermiddagen før avreise på studieturen. RU Akershus: Intet å referere. Side 5 av 6

6 RU sentralt: o Rekkefølgen i lønnsforhandlingene er en utfordring for det kommunale lønnsoppgjør. o Samtalene med Utdanningsforbundet foregår i en god tone. o Avslutningen av ordningen med kommunal medfinansiering ved sykehusinnleggelse skaper usikkerhet. Det er uklart hvordan dette vil gi seg utslag i budsjettene. o RU sentralt er også skeptisk til oppdraget som er gitt til fylkesmennene i forbindelse med kommunereformen. Tas til orientering. Sak nr.: 52/14 EVENTUELT Følgende sak ble behandlet: Voksenopplæringen på Øvre Romerike (VOØR) VOØRs resultatoppnåelse ble drøftet. Det ble fremholdt at VOØR ikke oppnådde de ønskede resultater når det gjaldt å få folk i arbeid. Det ble foreslått at RU skulle invitere VOØR til et RU-møte for å informere om aktivitet og virksomhet og at samarbeidet burde drøftes. Det ble videre foreslått at man også burde få noen som hadde gode resultater med integrering og å få folk i arbeid til å informere RU. Leder VOØR og Avd.leder flyktning og integrering i Nes kommune inviteres til neste RU møte for å informere om sine virksomheter. Side 6 av 6

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer