Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200"

Transkript

1 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 3/12 ORIENTERING OM VERTSKOMMUNEMODELLEN... 2 Sak nr.: 4/12 SAMARBEID OM HELSETJENESTER... 2 Sak nr.: 5/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE... 3 Sak nr.: 6/12 OPPFØLGING EVALUERING AV ØRIK... 3 Sak nr.: 7/12 REPRESENTANTER TIL BARNEVERNSVAKTEN... 4 Sak nr.: 8/12 ØRUS ÅRSKONFERANSE Sak nr.: 9/12 INNSPILL TIL ØRU s ARBEIDSPLAN Sak nr.: 10/12 LEDERKONFERANSE HØSTEN Sak nr.: 11/12 OPPFØLGING FAGLIGE NETTVERK... 5 Sak nr.: 12/12 HØRINGSUTTALELSE FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER 5 Sak nr.: 13/12 HØRINGSUTTALELSE FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN... 6 Sak nr.: 14/12 HØRING FORSKRIFT FASTLEGENE... 6 Sak nr.: 15/12 REVIDERING AV AVTALE OM ARBEIDSGIVERKONTROLLEN... 8 Sak nr.: 16/12 EVENTUELT... 8 Deltakere: Brynhild Hovde Eidsvoll Frits Arne Eriksen Gjerdrum Lillian Nærem Hurdal Jon Sverre Bråthen Nannestad Arne Bruknapp Ullensaker Øivind Michelsen Akershus Fylkeskommune Kurt-Gøran Adriansen ØRU Forfall: Johnny Pedersen, Nes Referat sendt: Ovennevnte Kopimottakere av referat: ØRU styret Kopimottakere av referat: HTV Inger Bolstad (for HTV ØRU ) Side 1 av 17

2 Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN Sak 10/12 og 11/12 utsettes. Dagsorden godkjent med denne endring. Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE Protokoll fra godkjennes Sak nr.: 3/12 ORIENTERING OM VERTSKOMMUNEMODELLEN Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik, Juridisk seksjon i Kommunal- og regionaldepartementet orienterte om kommunelovens regler om vertskommunemodellen. Orientering vedlagt. Helse- og sosialledernettverket deltok under denne orienteringen. Tas til etterretning. Sak nr.: 4/12 SAMARBEID OM HELSETJENESTER Styret behandlet et oversiktsdokument for oppfølging av samarbeid om helsetjenester. Styret var ved behandling av saken usikker på om alle forhold i forbindelse med saken var tilstrekkelig avklart og fattet følgende vedtak: Saken oversendes Rådmannsutvalget for videre avklaring. I henhold til vedtak skal Rådmannsutvalget konkretisere oppfølging av følgende tiltak: 1. Spesialisert korttidsenhet 2. Lindrende enhet 3. Enhet for utagerende demente 4. Enhet for rehabilitering 5. Miljørettet helsevern 6. Utredning av felles legevakt 7. Felles kompetanseutviklingstiltak 8. Utviklingsprosjektet Folkehelse ØRU. Helse- og sosialledernettverket deltok under drøfting av denne saken. Side 2 av 17

3 Det var enighet om at hensikten med det videre arbeid vil være å komme med forslag til organisering, drift og økonomiske løsninger av de tiltak som det er foreslått å samarbeide om og at man burde fokusere på pragmatiske og praktiske løsninger. Et alternativ til direkte samarbeidsløsninger kan være kjøp og salg av tjenester kommunene i mellom. Problemstillinger knyttet til en overordnet og helhetlig styring av et bredt samarbeid innen helsetjenester samt rapporteringsrutiner bør avklares. Behovet for en konkret tidsplan på kort og lang sikt ble identifisert og H/S leder netteverket ble utfordret til å utarbeide dette. Det ble videre vurdert som nødvendig å etablere en egen prosjektstilling for å støtte det videre arbeide med oppfølging av samhandlingsreformen. Det ble klargjort at det framdriften burde være slik at man kunne fremme en sak til kommunestyrene før sommeren med oppdatering av status i arbeidet samt forslag til samarbeidsløsninger innen de områder hvor dette var ferdig utredet. H/S-ledernettverket bes utarbeide en tidsplan på kort og lang sikt for det videre arbeid med samarbeid om helsetjenester. Tidsplanen presenteres RU på møte 17. februar Sak nr.: 5/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE AFK orienterte om følgende: Tas til orientering. Det ble vist til Akershusstatistikk Fylkeskommunen ønsker å videreutvikle dokumentet og ønsker tilbakemeldinger på dokumentet. Som et ledd i samarbeidet inne ATP er AFK forberedt på å støtte kommunene med plan kompetanse. AFK vil være et foregangsfylke inne miljø og klima. Et prosjekt med hydrogen drevene kjøretøy er på gang og et prosjekt med bruk av hydrogendrevne kjøretøy i tilknytte driften av Gardermoen flyplass er under vurdering. Et slikt prosjekt vil kunne være gunstig for Romerike også med tanke på arbeidsplasser. Sak nr.: 6/12 OPPFØLGING EVALUERING AV ØRIK Det vises til ØRU-styrets behandling av evalueringsrapporten av ØRIK samt vedtak: Saken overføres til rådmannsutvalget for videre oppfølging samt gjennomføring av en tilleggsevaluering/benchmarking av inngåtte innkjøpsavtaler. Side 3 av 17

4 Leder ØRIK presenterte sitt forslag til oppfølging av evalueringsrapporten. Forslaget ble støttet. Det ble avklart at evalueringsrapporten med forslag til oppfølging burde fremmes for kommunestyrene via ØRU styret. Det ble stilt spørsmål om kost/nytteverdien av en tilleggsevaluering/benchmarking av inngåtte innkjøpsavtaler og problemstillingene tas med i forslaget til felles saksframlegg til kommunene. 1. Evalueringsrapporten fra KPMG og anbefalt tiltaksplan fremmes til kommunestyrene. 2. ØRIKs utarbeider forslag til felles saksframlegg til ØRU-styremøte 3. februar Sak nr.: 7/12 REPRESENTANTER TIL BARNEVERNSVAKTEN Det ble foreslått at Gjerdrum fortsetter å representere ØRU på administrativt nivå i Barnevernsvaktens kontaktutvalg. Inger Lise Ødegård utpekes som representant for ØRU kommunenes administrasjon i Barnevernsvaktens kontaktutvalg Sak nr.: 8/12 ØRUS ÅRSKONFERANSE 2012 ØRUs årskonferanse er planlagt gjennomført april Sted: Hurdalsjøen hotell Tema for årskonferansen ble drøftet. I tillegg til faste årskonferansesaker som årsmelding og regnskap ble følgende tema urdert som aktuelle: Etiske problemstillinger som folkevalgt v/h.syse Samhandlingsreformen Samferdselsstrategi ØRU strategi og prioriteringer Forslag til tema presenteres AU. Sak nr.: 9/12 INNSPILL TIL ØRU s ARBEIDSPLAN 2012 Det vises til vedlagte oversikt Oppfølging av saker Det var enighet om å oppdatere og videre utvikle oversikten. Side 4 av 17

5 Oversiktsdokumentet Oppfølging av saker 2012 oppdateres og videreutvikles. Sak nr.: 10/12 LEDERKONFERANSE HØSTEN 2012 Saken utsatt. Sak nr.: 11/12 OPPFØLGING FAGLIGE NETTVERK Saken utsatt. Sak nr.: 12/12 HØRINGSUTTALELSE FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Samarbeidsalliansen Osloregionen har sendt to saker ut på høring. Det gjelder: Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Fornyelse av samarbeidsallianses strategier Ved behandling av saken på møte i rådmannsutvalget , sak 105 ble følgende vedtatt: Teknisk sjefs forum bes behandle sakene og fremme forslag til felles høringsuttalelse for ØRU. TSF har utarbeidet følgende forslag til felles høringsuttalelse: Osloregionens arbeid er viktig for utviklingen av hovedstadsregionen framover. Øvre Romerike Utvikling støtter styret i Osloregionens ønske om å spissing av innsatsområdet for Osloregionen. På denne bakgrunn anbefales det Osloregionen i framtiden prioriterer følgende strategiområdene Utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport og Kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling). Det framgår ikke av det oversendte materiale begrunnelser som tilsier at Osloregionen bør prioriterer området Samordning av strategier innen klimapolitikk pr i dag. Forslag til høringsuttalelse støttes og oversendes ØRU-styret for endelig vedtak. Side 5 av 17

6 Sak nr.: 13/12 HØRINGSUTTALELSE FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN Samarbeidsalliansen Osloregionen har sendt to saker ut på høring. Det gjelder: Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Fornyelse av samarbeidsallianses strategier Ved behandling av saken på møte i rådmannsutvalget , sak 105 ble følgende vedtatt: Teknisk sjefs forum bes behandle sakene og fremme forslag til felles høringsuttalelse for ØRU. TSF har utarbeidet følgende forslag til felles høringsuttalelse: Øvre Romerike Utvikling (ØRU) vurderer Felles strategi for gods- og logistikk som en viktig strategi for den videre utviklingen av hovedstadsregionen. Etablering av en satellitt på Gardermoen må vurderes i det kommende arbeidet med felles arealplan for Oslo og Akershus med sikte på avklaring i denne prosessen. ØRU er i utgangspunktet positiv til lokalisering av en satellitt i Gardermoen-området, men understreker at dette betinger tilstrekkelig infrastrukturløft på bane og veg. Det er essensielt at dette ikke går på bekostning av kapasiteten for persontrafikk på Hovedbanen gjennom Øvre Romerike, og framtidige behov for høy frekvens på tilbud (i størrelsesorden 4-5 tog pr time hver retning). Hovedbanen må sikres tilstrekkelig kapasitet, og om nødvendig utvidelse med et ekstra spor. Det vises også til behov for bl.a. nye E6- kryss i Gardermoen-området, omkjøringsveg Jessheim sørøst, samt trafikksikring av myke trafikanter (gang- og sykkelveger) i områder rundt valgt godsterminal. Forslag til høringsuttalelse støttes og oversendes ØRU-styret for endelig vedtak. Sak nr.: 14/12 HØRING FORSKRIFT FASTLEGENE Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene på høring. I brevet heter det: Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene på høring. Fastlegene er en viktig del av den offentlige helsetjenesten, og de spiller en sentral rolle for å nå målene i samhandlingsreformen om mer forebygging, tidlig intervensjon, mer av tjenestetilbudet i kommunene og mer helhetlige og koordinerte tjenester. For å forebygge sykdom og hindre at sykdom forverrer seg, må fastlegene Side 6 av 17

7 også ta kontakt med pasienter som ikke selv oppsøker fastlegen, selv om de står i fare for å bli syke eller at etablert sykdom forverres. Det er kommunene som har det helhetlige ansvaret for fastlegeordningen. For å ivareta dette må kommunene både ha et godt samarbeid og dialog med fastlegene, og ha tilstrekkelige styringsvirkemidler til rådighet. Det er viktig for samhandlingen at fastlegene er integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Slik kan deres kompetanse også utnyttes enda bedre. Regjeringen ønsker å fastlegge mer av rammene for og kravene til fastlegenes virksomhet i forskrift, fremfor å basere oss på avtaler. Dette gjør vi fordi fastlegeordningen er en så sentral del av det offentlige helsetilbudet. Ved siden av fastlegeordningen er legevakt den viktigste delen av den kommunale allmennlegetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har iverksatt et arbeid med en gjennomgang av forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften regulerer blant annet den kommunale legevaktstjenesten. Det tas sikte på å fullføre arbeidet i løpet av I høringsnotatet foreslår departementet blant annet: En presisering av kommunens ansvar for fastlegeordningen En presisering av fastlegens listeansvar, herunder innføringen av krav til funksjon og kvalitet i tjenesten En forskriftsfesting av sentrale sider ved ordningen som i dag er avtaleregulert Krav om rapportering til kvalitets- og styringsformål Økonomiske sanksjoner mot fastleger ved manglende oppfyllelse av avtalen Flytting av truende og voldelige pasienter uten samtykke fra en fastlegeliste Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse: Høringsfristen er satt til torsdag 22. mars Det tilrås at det utarbeides en felles høringsuttalelse fra ØRU-kommunene. Helse- og sosialledernettverket gis i oppdrag sammen med kommuneoverlegene å utarbeide utkast til høringsuttalelse som grunnlag for behandling i den enkelte kommune. Side 7 av 17

8 Sak nr.: 15/12 REVIDERING AV AVTALE OM ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I forbindelse med drøfting av revidering av avtale om Arbeidsgiverkontrollen og på bakgrunn av KRDs orientering om vertskommunemodellen ble det avklart at det er et behov for å gå gjennom alle avtaler og vedtekter knyttet til interkommunalt samarbeid, jfr Felles eiermelding. Gjennomgang av alle avtaler og vedtekter knyttet til interkommunalt samarbeid settes opp som hovedsak på RU-møte 23. mars. Sak nr.: 16/12 EVENTUELT Intet å referatføre. Side 8 av 17

9 Vedlegg 1 Side 9 av 17

10 Side 10 av 17

11 Side 11 av 17

12 Side 12 av 17

13 Side 13 av 17

14 Side 14 av 17

15 Side 15 av 17

16 OPPFØLGING AV SAKER ØRU 2012 Vedlegg 2 SAKER Merknad Ansvar RU Styret Kommunene Vedtak 1. Næringsutviklingsfond ØRN Behandles i kommunene 2. Felles plan for idrettsanlegg RU/ PA fra Eidsvoll 3. Samhandlingsreformen Samarbeid om kulturminnevern på Øvre Romerike 5. LED-lys Felles søknad sendt AFK 6. Felles brannvesen RU Rådmannen i Nannestad 7. Felles næringsportal for Øvre Romerike IG Evaluering ØRIK - oppfølging 9. Revidering av vertskommuneavtaler 10. Felles eierskapsstrategi 11. Anbud strøm ØRIK 12. Evaluering av felles byggetilsyn Side 16 av 17

17 SAKER Merknad Ansvar RU Styret Kommunene Vedtak 13. ATV utredning av behov for ATVtilbud for ØRU 14. Oppfølging av interkommunale samarbeidsordninger 15. Revidering av avtale om Arbeidsgiverkontrollen 16. Felles ROS-analyse 17. Handlingsplan - samferdselsstrategi TSF 18. Handlingsplaner Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike fram mot 2020 (ØRU strategi) 19. Handlingsplaner Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike fram mot ehandel og efaktura ØRIK 21. Helsenett RU/ Rådmannen i Nes 22. Felles politivedtekter 23. ENØK Energy Performance Contract RU/TSF Side 17 av 17

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer