Referat fra rådmannsmøte 17. august 2012 Sted: Tunet Kl:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 17. august 2012 Sted: Tunet Kl:"

Transkript

1 Sør-Gardermoen 11. september 2012 Referat fra rådmannsmøte 17. august 2012 Sted: Tunet Kl: Dagsorden : Sak nr.: 62/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 63/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 64/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE... 2 Sak nr.: 65/12 INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OSLO KOMMUNE OG AKERHUS FYLKESKOMMUNE... 2 Sak nr.: 66/12 OPPFØLGING AVTALER ETTER 27 OG Sak nr.: 67/12 OPPFØLGING AV ÅRSKONFERANSEN... 3 Sak nr.: 68/12 KONTROLLMEDLEMSKAP I GRØNT PUNKT... 4 Sak nr.: 69/12 OVERHEADKOSTNADER VOØR... 4 Sak nr.: 70/12 SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN PÅ ØVRE ROMERIKE Sak nr.: 71/12 FORSLAG TIL MANDAT FOR EVALUERING AV BYGGETILSYNET 7 Sak nr.: 72/12 OPPDATERING AV ØRUs ARBEIDSPLAN Sak nr.: 73/12 EVENTUELT... 8 Deltakere: Lillian Nærem Hurdal Jon Sverre Bråthen Nannestad Arne Bruknapp Ullensaker Brynhild Hovde Eidsvoll Frits Arne Eriksen Gjerdrum Helene Øvrelid Akershus fylkeskommune Kurt-Gøran Adriansen ØRU Referat sendt: Ovennevnte Kopimottakere av referat: ØRU styret Kopimottakere av referat: HTV Inger Bolstad (for HTV ØRU ) Side 1 av 20

2 Sak nr.: 62/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden godkjennes. Følgende saker behandles under Eventuelt: Vararepresentant til ASU Miljørådgiver Sak nr.: 63/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Referat fra godkjennes Sak nr.: 64/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Akershus fylkeskommune (AFK) orienterte om følgende aktuelle saker: Fagseminar «Demografi og prognoser» Det vil bli gjennomført et fagseminar om «Demografi og prognoser» 5. sep i AFKs lokaler i Oslo. Regionalt planarbeid. AFK vedtok før valget en planstrategi for det regionale planarbeidet. I samsvar med PBL har planstrategien blitt behandlet på nytt og ny planstrategi har blitt vedtatt. Det er kun foretatt mindre justeringer i forhold til tidligere planstrategi. Oversikt «Regionalt planarbeid » er vedlagt referatet. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Sak nr.: 65/12 INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OSLO KOMMUNE OG AKERHUS FYLKESKOMMUNE Akershuskommunenes representant i administrativ koordineringsgruppe for plansamarbeidet, Harald Hermansen, rådmann i Frogn og og Ellen Grepperud, Sekretariatsleder, Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus orienterte rådmannskollegiet om plansamarbeidet. Lysarkene fra orienteringen er vedlagt referatet. Tas til orientering. Side 2 av 20

3 Sak nr.: 66/12 OPPFØLGING AVTALER ETTER 27 OG 28 I samsvar med vedtak på RU-møte 30.mai ble følgende forslag til framdriftsplan vedrørende arbeidet med oppfølging av avtaler etter KL 27 og 28 presentert: Arbeidsgruppen for arbeidet består av ØRU-direktør samt kommunal jurist fra Ullensaker og Nannestad kommuner. PA er rådmannen i Nannestad. Arbeidsgruppen er det samme som også skal utarbeide forslag til en felles eierstrategi. Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være riktig å se de to oppgavene i sammenheng. Arbeidsgruppen hadde sitt konstituerende møte 21. juni Arbeidsgruppen vil foreslå at nåværende eiermelding endres/revideres og at ny eiermelding får fire deler: Eierskapsmelding - formål og bakgrunn Eierpolitikk Eierstrategi De enkelte avtaler Arbeidet legges opp ved først å utarbeide et utkast til Kap 1 - Eierskapsmelding - formål og bakgrunn og Kap 2 - Eierpolitikk og deretter eierstrategi for så på denne bakgrunn utarbeide forslag til reviderte avtaler etter KL 27 og 28. Utarbeidelsen av eierpolitikken og eierstrategien forutsettes gjort koordinert med PA og RU. Arbeidet planlegges sluttført 7.november slik at endelig og samlet forslag kan behandles på RU møte 16. november. 1. Forslag til framdriftsplan godkjennes. 2. Sak om lokalisering av AØR behandles etter gjeldende avtale og i løpet av høsten. Ansvarlig er rådmannen i Eidsvoll. Sak nr.: 67/12 OPPFØLGING AV ÅRSKONFERANSEN Saken ble behandlet på RU-møte 30. mai 2012 og følgende ble referatført: Felles for alle diskusjonsgruppene på ØRUs Årskonferanse var en styrking av felles planer og den regionale planlegging. Et forslag om en måte å følge dette opp på var å etablere en egen stilling tilknyttet ØRU sekretariat som skal ivareta blant annet følgende oppgaver: Regional planlegging og regionale planer. Koordinering av kommunes arealplaner. Regionalt klima og miljøarbeid. Næringsutvikling Være ØRUs representant i fylkeskommunale og andre fora. Ivareta sekretariatsfunksjoner for TSF eventuelt andre nettverk Den foreslåtte oppgaveportefølje ble vurdert å være for bred, men en prosjektstilling med fokus på planer og klima og miljø finansiert sammen med Akershus fylkeskommune burde kunne vurderes. Tekniske sjefers forums vurdering av en slik prosjektstilling bør innhentes. Side 3 av 20

4 Saken behandles på nytt på møtet 17. august Til møtet var det kun mottatt en individuell vurdering fra TSF. Det ble vurdert at en bredere og utvidet vurdering fra TSF var ønskelig, herunder: En pro og contra-vurdering om stillingen Stillingens organisatoriske tilknytning Forholdet mellom stillingen og kommunene/tsf TSF bes fremme er fornyet vurdering, som anført, til RU-møtet 12. oktober. Sak nr.: 68/12 KONTROLLMEDLEMSKAP I GRØNT PUNKT Saken var behandlet på møte i RU 30. mai 2012 og følgende var referatført: ØRIK bes vurdere et eventuelt kontrollmedlemskap i Grønt Punkt og fremme sin anbefaling for RU på møtet 17. august. Leder ØRIK presenterte sin vurdering. ØRIK etablerer kontrollmedlemskap i Grønt Punkt på vegne av ØRU-kommunene. Sak nr.: 69/12 OVERHEADKOSTNADER VOØR Saksframstilling: Bakgrunnen Ullensaker kommune drifter felles Voksenopplæring for ØRU-kommunene som vertskommune. Kommunen drifter også flere andre interkommunale ordninger innenfor denne modellen. Sent i 2011 ble rådmannen i Ullensaker kjent med at Voksenopplæringa ikke ble belastet overheadkostnader for kostnadsdekning av funksjoner som personal og lønn og regnskap/økonomi. Det ble da konkludert med at kommunen ikke ville kreve dette for 2011, men at slike kostnader må belastes samarbeidet for Rektor på Voksenopplæringa orienterte Samarbeidsrådet om dette i møte Rådet vedtok følgende: Samarbeidsrådet ber om at sak om å fordele overheadkostnader til samarbeidskommunene går til rådmannsnivået, da dette ikke dekkes av gjeldende samarbeidsavtale. Overheadkostnader er hittil ikke belastet regnskapet. Rådmannen i Ullensaker tok saken opp i møte i ØRU-rådmannsgruppa som fattet følgende vedtak: Saken realitetsbehandles ikke. Det utarbeides en skriftlig saksframstilling og saken behandles på RU-møtet 17. august. Saksutredning Notat fra Ullensaker kommune ble forelagt rådmannsutvalget: «: Drøftingstemaet for denne saken oppfattes som prinsipielt med hensyn til om en vertskommune kan kreve kompensasjon for kostnader den har knyttet til bl.a. personal- og lønnsfunksjonen og økonomifunksjon uten at dette er eksplisitt nevnt i samarbeidsavtalen. Side 4 av 20

5 Når det gjelder overheadkostnader har Ullensaker kommune en generell modell som brukes både på selvkostområdene og der vi yter tjenester til bl.a. interkommunale samarbeider. Modellen er i henhold til relevante forskrifter og dekker i hovedsak funksjonene lønn/personal, økonomi/regnskap og husleie/renhold mv. I forhold til interkommunale samarbeider betaler bl.a. GRIB for de nevnte funksjoner etter denne modellen. Dette gjelder også for estab (minus husleie) uten at dette eksplisitt sies i samarbeidsavtalen. Vedr. budsjett sies her: Årlig driftsbudsjett for samarbeidet under denne avtalen fastsettes av vertskommunen etter drøfting med de deltakende kommunene i samarbeidsrådet. Samarbeidsrådet for estab har fått seg forelagt budsjett hvor overheadkostnader var inkludert. Det har vært mye diskusjon om alternative organisasjonsformer, og det ville være noe spesielt om kostnader som det er en selvfølge belastes et IKS ikke skal belastes et vertskommunesamarbeide. Eksempelvis har DGI vesentlige kostnader knyttet til personal- og lønnsfunksjonen og økonomifunksjon som dels kjøpes eksternt privat og dels skjer ved egen bemanning. Synspunktet om at samarbeidsavtalen eksplisitt må omtale de enkelte kostnadskomponenter er etter Ullensaker kommunes syn urimelig. Det vises til estab som er nevnt ovenfor. Et eksempel i forhold til Voksenopplæringen er husleie/renhold som ikke er omtalt eksplisitt. Her belastet Ullensaker i utgangspunktet ingen husleie. Rundt ca. år 2000 la man inn en moderat husleie siden virksomheten begynte å ta mye plass på rådhuset. Etter at Voksenopplæringa flyttet i eksternt leide lokaler for noen år siden har denne kostnaden vært direkte belastet i sin helhet. Dette har ikke vært forankret i samarbeidsavtalen, men i samarbeidsrådet. Voksenopplæringa har i dag en omsetning på ca 18 mill kr og pr hadde den ca. 22 årsverk. For Ullensaker kommune er det en forutsetning for å ha ansvaret for en så omfattende vertskommuneordning av nevnte kostnader blir kompensert i hht ordinære selvkostprinsipper. Ut fra hensynet til å fremme konsistente og realistiske rammer for det interkommunale samarbeidet, beklager kommunen at slik refusjon ikke er belastet samarbeidet tidligere. I arbeidet med eierskapsmelding/eierskapsstrategi for ØRU bør det innarbeides en omtale av de prinsipper denne saken berører.» Redegjørelsen fra Ullensaker kommune vedr. overheadkostnader for den interkommunale voksenopplæringa tas til orientering. Prinsippene for overheadkostnader tas inn i eierskapsmelding/eierskapsstrategi: o Vertskommunen får kompensert sine utgifter til drift/organisering av interkommunale ordninger (personal/lønn/økonomi/lokaler). o Selvkostprinsippet bør legges til grunn, men de enkelte kostnadselementene må kunne dokumenteres. o Overheadkostnader innarbeides i samarbeidsavtalen. Side 5 av 20

6 Sak nr.: 70/12 ROMERIKE SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN PÅ ØVRE Saken ble behandlet på RU-møte 11. mai hvor følgende er referatført: RU ber om at kultursjefnettverket til RU-møtet 17. august fremmer en utredning om hvordan samarbeidet om kulturminnevern burde organiseres og finansieres, herunder muligheter for ekstern støtte. Det skal innledningsvis legges opp til etablering av prosjektstillinger. Utredningen bør også omfatte en foreløpig arbeids og fremdriftsplan for kulturminnevernarbeidet i de berørte kommunene. Kultursjefen i Nes kommune, Lars Roald Johansen oppdaterte RU om status i arbeidet: Behov, mål og oppgaver: Behov: Øvre Romerike med sin sterke vekst, er en region med særlig behov for fokus på kulturminner. Dette for å sikre bevaring, men også for å sikre målrettet bruk og synliggjøring av kulturminner. Dette krever særskilt kompetanse som den enkelte kommune vanskelig kan besitte alene. Samarbeid over kommunegrensene er også en suksessfaktor for å kunne utnytte kulturminner i stedsutvikling og som utgangspunkt for verdiskaping og næringsutvikling. Mål og oppgaver: synliggjøre Øvre Romerike som en kulturminneregion sikre strategisk satsing på kulturminner i planlegging og samfunnsutvikling sikre bærekraftig ivaretakelse av kulturminner i en region i vekst ivareta krav i gjeldende lovverk; plan- og bygningslov, kulturlov m.m effektiv oppgaveløsing m.h.t kulturminnevern sikre at alle kommuner har en oppdatert kulturminnevernplan sikre tilstrekkelig fagkompetanse ved å tenke team i ansettelse og i bruk av kompetanse på tvers Organisering: Etablere et treårig prosjekt der en tilsetter en felles stillingsressurs/person for Eidsvoll og Nes, og en felles stillingsressurs for Nannestad, Gjerdrum og Hurdal. Personen ansettes i en av de to hhv 3 kommunene. Disse forholder seg til vanlig styringslinje i den enkelte kommune, parallelt med at de forholder seg til kultursjefen i en av kommunene som koordinator for kulturminnevernsamarbeidet. (Nes kommune ble nevnt i denne sammenheng.) De to personene sammen med koordinator, utarbeider mandat og beskrivelse av praktisk organisering av samarbeidet som godkjennes av alle kommunene. Etablering av et faglig samarbeid også med Ullensaker kommune vil være en naturlig del av arbeidet etter hvert. Planarbeid, revidering av eksisterende planarbeid og aktivt kulturminnevernarbeid vil på parallelt i alle kommunene Budsjett og kostnadsfordeling: Side 6 av 20

7 En 100% stillingsressurs felles for Eidsvoll og Nes innebærer ca i årlig utgift for hver av kommunene. En 100% stillingsressurs felles for Nannestad, Gjerdrum og Hurdal innebærer årlig kostnad på ca pr kommune. Driftsutgifter som kontorhold, IKT, skyssutgifter m.m fordeles. Utgifter i 2013: pr kommune for Eidsvoll og Nes pr kommune for Gjerdum, Hurdal og Nannestad. Mulig delfinansiering: Riksantikvaren gir til kommuner for registrering av kulturminner, Akershus fylkeskommune gir i tilskudd for å lage kulturminnevernplan. Sannsynlige tilskudd til den enkelte kommune vil etter dette være: Eidsvoll: ingen pga har både registrering og plan Nes: til plan og registrering Hurdal: til plan Gjerdrum: til plan Nannestad: til plan og registrering Kultursjefene vil videre arbeide med detaljerte kostnader den 31. august, da rådmennene ønsket dette arbeidet vinklet via budsjettarbeidet mot 2013 og ikke som egen politisk sak i de enkelte kommunene. Når vurderingen er sluttført oversendes den elektronisk til rådmennene for videre behandling. Sak nr.: 71/12 FORSLAG TIL MANDAT FOR EVALUERING AV BYGGETILSYNET Følgende mandat for evalueringen av felles byggetilsyn ble foreslått: Evalueringen skal gjennomføres i regi av teknisk sjef forum og fremlegges ØRU-styret for videre behandling. Evalueringen skal inneholde: En sammenstilling av økonomiske fakta knyttet til felles tilsynskontor. Oversikt over virksomhetens arbeidsoppgaver. Oversikt over kommunens uttak av tjenester. Videre skal følgende temaer vurderes: Utviklingstrekk og erfaringer i forhold til formålet med tilsyn, som er å bidra til å hindre prosjekterings- og byggefeil og sikre økt kvalitet i tiltakene. Valgt modell i forhold til organisering av felles tilsynskontor. Vurdering av ressursbruk og kompetanse i felles tilsynskontor. Synergieffekter i forhold til øvrig tjenesteproduksjon og samarbeid mellom deltagerkommunene. Side 7 av 20

8 Utviklingstrekk i forhold til kompetanse, kvalitet og ressursbruk ute i deltagerkommunene. 0-alternativet skal også vurderes det vil si at tilsynet i stedet hadde vært ivaretatt av den enkelte kommune. Det skal fokuseres på ressursbruk, kompetanse, gjennomføringskraft og alternative samarbeidsløsninger. Evalueringen skal også inneholde en samlet vurdering fra teknisk sjef forum i forhold til en videreføring av felles tilsynskontor, fremtidig ressursbruk og organisering. Forslag til mandat godkjennes. TSF bes gjennomføre evalueringen. Evalueringsrapporten presenteres på første rådmannsmøte i 2013, medio januar. Sak nr.: 72/12 OPPDATERING AV ØRUs ARBEIDSPLAN 2012 Arbeidsplanen ble gjennomgått. Det ble påpekt at det var behov for å fortgang i gjennomføringen av en felles ROS analyse. PA ble bedt om å utarbeide forslag til mandat og organisering så snart som mulig og å distribuere det elektronisk til RUs medlemmer. Oppdatert arbeidsplan er vedlagt. Spørsmålet om felles ROS-analyse tas opp på ekstraordinært rådmannsmøte Arbeidsplanen oppdateres i henhold til merknader i møtet. Sak nr.: 73/12 EVENTUELT Vararepresentant til ASU Av hensyn møtebelastninger er det behov for å utpeke en vara til ASU. Rådmannen i Nannestad, Jon Sverre Bråthen, blir vararepresentant til ASU Miljøvernrådgiver. Rådmannen i Nannestad orienterte: Bakgrunnen for er at Nannestad er i ferd med å utlyse slik stilling for andre gang etter at Nannestads miljøvernrådgiver sluttet tidligere i år. Stillingen er en fellesstilling med Gjerdrum med fordeling 80%/20%. Det ble kjørte en utlysning på stillingen tidligere i år og det var bare èn kvalifisert søker, som valgte å takke nei til jobbtilbud. En utlysning nå vil medføre at en ikke kan forvente at noen tiltrer før i Det antas at en bredere utlysning etter personer som vil bli tilknyttet et fagmiljø vil kunne medføre et vesentlig bedret rekrutteringsgrunnlag.. En felles tjeneste innen miiljørettet helsevern er utredet i Side 8 av 20

9 tilknytning til arbeidet med samarbeid om helsetjenester, jfr. kommunestyrenes vedtak om dette. Spørsmålet er om det kan være aktuelt for ØRU kommunene å samarbeide om slike ressurser i fra 2013, men i et noe mindre omfang enn det som vara forutsatt i utredningen. Saken tas opp på neste RU-møte. Side 9 av 20

10 Vedlegg 1 Side 10 av 20

11 Vedlegg 2 Side 11 av 20

12 Side 12 av 20

13 Side 13 av 20

14 Side 14 av 20

15 ØRUs ARBEIDPLAN 2012 SAKER Merknad Ansvar/PA RU Styret Kommune ne Vedtak Oppdatert pr 17. august 2012 Interessepolitikk: Samferdsel 1. Handlingsplan - samferdselsstrategi TSF arbeider med saken. PA A. Bruknapp Høst 2012 Høst 2012 Interessepolitikk: Utdanning/kompetanse Ingen aktuelle saker Interessepolitikk: Helse 2. Ahus avtaler med kommunene Interessepolitikk: Økonomiske rammevilkår PA B. Hovde A. Bruknapp Ingen aktuelle saker Interessepolitikk: Deltakelse eksternt 3. ØRU vil være representert i følgende fora: Samarbeidsalliansen Osloregionen Avfallsrådet for Oslo og Akershus Romerike krisesenter Markarådet Side 15 av 20

16 SAKER Merknad Ansvar/PA RU Styret Kommune ne Vedtak Vannområder Plansamarbeid Oslo og Akershus Akershus fylkeskommunes referansegruppe for folkehelse Akershus fylkeskommunes internasjonale forum Akershus fylkeskommunes sektorplan for idrett Akershus fylkeskommunes styringsgruppe for handlingsplan for kulturminner Regional utvikling: Storflyplasseffekter 4. Kontaktutvalg ØRU-OSL- AFK. Samarbeidsrådet for fylksedelplan (FDP) Gardermoen 2040 Deltakelse i Airport Regions Conference (ARC) Regional utvikling: Arealbruk/plansamarbeid Ingen aktuelle saker Regional utvikling: Næringsutvikling 5. Felles næringsportal for Øvre Romerike IG prosjekt. Prosjektstøtte kr fra AFK. Møte med estab gjennomført 21 mai 12. PA: ØRU-direktør ØRU styret 98/11: Forslaget om en felles næringsportal støttes. Saken overføres til rådmannsutvalget for oppfølging Side 16 av 20

17 SAKER Merknad Ansvar/PA RU Styret Kommune ne Vedtak 6. Planprogram regional plan for handel, service og senterstruktur Regional utvikling: Kommunikasjoner og samferdsel 7. Handlingsplan til Samferdselstrategi for Øvre Romerike, jfr Interessepolitikk: Samferdsel Livsvilkår: Tjenester og tilbud til innbyggerne TSF arbeider med saken. Handlingsplanen vil være en del av grunnlag for interessepolitikk og regional utvikling. 8. Felles plan for idrettsanlegg PA: L. Nærem A.Bruknapp Styret 49/12 Forslaget til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akershus fylkeskommune som ØRUkommunenes felles høringsuttalelse.. RU 35/11: A. Kommunalsjef Tore Ulsund Eidsvoll utpekes som leder. Leder bes iverksette arbeidet. B. Gruppa anmodes om å se på det arbeide som pågår på Nedre Romerike, ved å ta kontakt med SNR og eventuelt vurdere om en kan støtte /samkjøre om de store anleggene Saken utsatt til nytt RU-møte 30. mai 9. Felles politivedtekter Skal oppdateres og justeres PA: A. Bruknapp Rådmannsmøte vil tilrå at styreleder for ØRU og ØRU direktør burde gjennomføre et møte med den politiske referansegruppen for å klargjøre mandatet til arbeidsgruppen forut for fornyet arbeid med saken Side 17 av 20

18 SAKER Merknad Ansvar/PA RU Styret Kommune ne Vedtak Livsvilkår: Rekreasjonsmuligheter Samarbeid om kulturminnevern på Øvre Romerike Oppvekst og kultur nettverket PA : J Pedersen ØRU-styret: 115/11: 1.Styret i ØRU ser positivt på interkommunalt samarbeid innen kulturminnevern. 2. Rådmannsutvalget utarbeider en sak til styret med forslag til a) Mål og oppgaver for samarbeidet b) Budsjett og kostnadsfordeling c) Organisering. 3. Saken legges fram for styret innen utgangen av mars Prosjektplan fremmes RU 17. august Regionalt samarbeid: Organisering 10. Mandat til de faglige nettverk Tema på lederkonferansen 11. ØRUs lederkonferanse Program sendes ut før sommeren 12. Revidering av vertskommuneavtaler PA: B. Hovde PA B Hovde RU 52/12 PA, rådmannen i Eidsvoll informerte kort om programmet for lederkonferansen. Konferanse gjennomføres på Sundvollen RU 33/12-Det gjennomføres en ekstern juridisk gjennomgang av 27 og 28 samarbeid RU 43/12 ØRU kommunenes avtaler etter KL.27 og 28 oppdateres og revideres i samsvar med anbefalingene. Arbeidet ledes av RU støttet av et sekretariat bestående av ØRU-direktør og to jurister fra Side 18 av 20

19 SAKER Merknad Ansvar/PA RU Styret Kommune ne Vedtak kommunene. ØRU-sekretariat utarbeider forslag til arbeidsplan til neste RU-møte RU 60/12 Forslag til oppfølging godkjennes. Rådmannen i Nannestad bli PA for arbeidet. PA og ØRU-direktør fremmer forslag til framdriftsplan for arbeidet på møtet 17.august. 13. Felles eierskapsstrategi RU : forslag til mandat utsatt. Behandles 11. mai RU 49/12 Forslag til mandat godkjennes og fremlegges for ØRUstyret på møte 8.juni. Det foreslås for ØRU styret at RU utgjør arbeidsgruppen med ØRU-styret som styringsgruppe. ØRU-direktør og to jurister fra kommunene støtter RU som sekretariat. Regionalt samarbeid: Administrative støttefunksjoner 14. Evaluering ØRIK oppfølging Anbefalt tiltaksplan følges opp. Innkjøpsreglement bør revideres. 15. Anbud strøm Årlig vurdering av risikoprofil bør innføres Styret 51/12 Forslaget til mandat og organisering godkjennes RU Oversendt ØRU styret 10/12: Evalueringsrapporten fra KPMG og anbefalt tiltaksplan fremmes til kommunestyrene ØRIK RU 25/12 Forslag til videre framdrift og strategi for oppfølging legges til grunn for kontraktsinngåelse og porteføljeforvaltning av strøm. 16. ehandel og efaktura Saken overført til samarbeidsrådet estab. PA: F A Eriksen RU 66/11: Rådmennene slutter seg til mandat og struktur for bemanning av prosjekt ehandel - fase forprosjekt. Fagnettverkene utfordres av ØRIK på bemanning Side 19 av 20

20 SAKER Merknad Ansvar/PA RU Styret Kommune ne Vedtak prosjektmedarbeidere. Leder/nestleder rådmannsforum avklarer PA funksjonen. 17. ENØK Energy Performance Contract Forslag fra TSF PA: L Nærem 18. Felles ROS-analyse PA: F. A. Eriksen RU PA bedt om å utarbeide forslag til mandat og organisering så snart som mulig og å distribuere det elektronisk til RUs medlemmer. Regionalt samarbeid: Kommunale tjenesteområder 19. Felles brannvesen Felles saksframlegg oversendt kommunene 20. Evaluering av felles byggetilsyn Oppdrag om mandat gitt til TSF PA: J S Bråthen PA: F. A. Eriksen Sommer Revidering av avtale om Arbeidsgiverkontrollen Tas som del av revisjon av KL 27 og 28 samarbeid 22. Helsenett Saken overført til samarbeidsrådet estab. 23. Samarbeid om helsetjenester Felles saksframlegg om status i arbeidet er oversendt kommunene PA: J Pedersen PA: L. Nærem Helseledernettverket Sommer 2012 Side 20 av 20

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. desember 2012 Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 104/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 105/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. februar 2012 Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 17/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 18/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Dagsorden : Sak nr.: 25/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 26/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 17.02.12... 2 Sak nr.: 27/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Sør-Gardermoen 21januar 2013 Referat fra rådmannsmøte 18januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Dagsorden : Sak nr: 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2 Sak nr: 2/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 141212 2 Sak nr:

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 21. november 2013 Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 91/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 92/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 18.10.13...2

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 13. juni 2012 Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 22. april 2016 Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl:

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: Sør-Gardermoen 26. august 2015 Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: 1600-1700 Dagsorden : Sak nr.: 49/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 50/15

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. juni 2011 REFERAT STYREMØTE 21. JUNI Tid: Kl 0900-1030

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Sør-Gardermoen 26. august 2014 Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Dagsorden : Sak nr.: 67/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 68/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.06.14...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 9. februar 2015 Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 1/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 07.11.14...

Detaljer

Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl:

Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl: Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl: 0900-1330 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Forfall Johnny Pedersen Arnhild Danielsen Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Referat 15. april 2011.

Referat 15. april 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. april 2011 Referat 15. april 2011. Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2014 Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 17. mars 2016 Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 8. juni 2010 Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13. september 2013 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13. september 2013 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 19. september 2013 Referat fra styremøte i ØRU 13. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 19. oktober 2016 Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 26. oktober 2012 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 26. oktober 2012 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 26. oktober

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300

Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300 Dagsorden : Sak nr.: 57/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 58/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 22.03.13...2

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 12. juni 2015 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 12. juni 2015 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. juni 2015 Referat fra styremøte i ØRU 12. juni 2015

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. september 2016 Referat fra styremøte i ØRU 9. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 19. februar 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 19. februar 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29. februar 2016 Referat fra styremøte i ØRU 19. februar

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 23. oktober 2013 Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Dagsorden : Sak nr.: 78/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 79/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.08.13...2

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 9. desember 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 9. desember 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 14. desember 2011 Referat fra styremøte i ØRU 9. desember

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet Dagsorden:

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Dagsorden : Sak nr.: 48/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 49/13 HELSEHUS...2 Sak nr.: 50/13 REGIONAL

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. 22/2013 Orientering ved rådmann. 23/2013 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjektet Kompetanse i tjenestene

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. 22/2013 Orientering ved rådmann. 23/2013 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjektet Kompetanse i tjenestene Møtebok Tid Tirsdag 10. september 2013 kl. 08.45 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Tor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93

Detaljer

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4 MØTEINNKALLING Ullensaker kontrollutvalg Dato: 19.10.2016 kl. 09:00 Sted: Espelunden, Ullensaker rådhus Arkivsak: 15/00018 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400:

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Dagsorden: Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte 12. desember 08 Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Interessepolitikk Samferdsel Arbeide for økte bevilgninger til veg, bane og kollektivtransport

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning Lederkonferansen 2013 Organisering og oppgaveløsning Organisasjonen ØRU Styret RU Sekretariatet Nettverk Nettverk Styret Styret gir oppdrag til administrasjonen i ØRU eller til RU i henhold til strategiplanen

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

SAKSFREMLEGG REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR

SAKSFREMLEGG REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR Behandles i: Formannskapet REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Gjeldende avtale om interkommunalt landbrukskontor for Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt Den grenseløse regionen Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-09 1 Den grenseløse regionen - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Detaljer

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.05.2012 25/12 Eldrerådet 18.06.2012 41/12 Hovedutvalg for eiendom

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr. Ås kommune Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/5388-20577/2014 Arkiv: M80 Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 13. november 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 13. november 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 13. november 2014 Tid: Torsdag 13.11.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære saker Saker til

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5320-1 Dato: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK)

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK) SELSKAPSKONTROLL ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK) Gjennomført for Nes kontrollutvalg Til: Fra: Kontrollutvalget i Nes kommune Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR)

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer