Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530"

Transkript

1 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent Gjerdrum Nannestad Hurdal Eidsvoll Ullensaker Nes ØRU Akershus Fylkeskommune Halvor Hoel Referat sendt: Ovennevnte Kopimottakere av referat: ØRU styret Kopimottakere av referat: HTV Inger Bolstad (for HTV ØRU k) Side 1 av 7

2 Dagsorden : 11. GODKJENNING AV DAGSORDEN REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE HØRINGSUTTALELSE REGIONAL PLANSTRATEGI AKERSHUS HANDLINGSPLANER EVALUERING AV INNKJØPSTJENESTEN VALG AV VALGSYSTEM IKT PROSJEKT WEB OG HR REGIONALT PLANFORUM IKT STRATEGI OG BESTILLERFUNKSJON KOMMUNEHELSETJENESTEN/MILJØRETTET HELSEVERN REFUSJON FOR BARNHAGEBARN FRA ANNEN KOMMUNE HR-NETTVERK LUK-PROSJEKTET EVENTUELT... 7 Side 2 av 7

3 11. GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedtak Dagsorden godkjent med tillegg av innmeldte saker til sak 24 eventuelt 12. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE Protokoll fra godkjent 13. HØRINGSUTTALELSE REGIONAL PLANSTRATEGI AKERSHUS Under behandling av styresak 4/11 ble det vedtatt å utarbeide en felles høringsuttalelse for ØRU til regional planstrategi for Akershus Forslag til høringsuttalelse forelå til behandling. Ved behandlingen ble det besluttet å ta inn kompetanse som et særlig fokusområde for ØRU`s del, ved å uttrykke forventinger til AFK om særlig å bidra til kompetanseheving ved etablering av kompetansemiljøer. ØRU direktør bearbeider høringsuttalelsen. Uttalelsen oversendes ØRU styret. 14. HANDLINGSPLANER I sak 8 på møte i rådmannsutvalget 14. jan 2011 ble Rådmannen i Hurdal og ØRU direktør bedt om å utarbeide forslag til mal for handlingsplaner, samt beskrive prosess fram til sluttbehandling. Det forelå utkast til behandling. I møte ble det gitt innspill til visse justeringer av malen. Det vurderes som hensiktsmessig å legge fram et samlet opplegg hvor strategiens 4 innsatsområder synliggjøres med handlingsplaner definert med mandat og konkretisering av det enkelte tiltak med tid, hvem, økonomi mv. En helhetlig plan for de kommende 4 år vil gi grunnlag for prioritering av handlingsplanene, samt vurdere hvor mange planer som er realistisk å gjennomføre. ØRU sekretariat følger opp innsatsområde interessepolitikk, mens rådmennene følger opp de 3 øvrige innsatsområdene (regional utvikling, livsvilkår, regionalt samarbeid). Rådmennene har avtalt et arbeidsmøte den 4. mars. Det legges opp til at det oversendes en sak til kommunal behandling som synliggjør et samlet opplegg for oppfølgende handlingsplaner. A. Mal for handlingsplaner justeres som avtalt i møte. B. Det legges fram en helhetlig plan for de kommende 4 år til ØRU styremøte før sommeren. Side 3 av 7

4 15. EVALUERING AV INNKJØPSTJENESTEN Det er vedtatt at innkjøpssamarbeidet for kommunene på Øvre Romerike skal evalueres i 2011 og at evalueringen skal dekkes av ØRIK. Det er videre vedtatt at evalueringen skal foretas av ekstern kompetanse. Dette blir dermed en anskaffelse som skal legges ut på anbud. Det ble tatt en gjennomgang av konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget ble godkjent ved at formål bes tydeliggjort, kriterier for tildeling justert og at oppdraget forutsettes sluttført innen 1. august A. Konkurransegrunnlaget med beskrevne endringer godkjent B. Leder av rådmannsutvalget er PA for evalueringen 16. VALG AV VALGSYSTEM Saken utgår. 17. IKT PROSJEKT WEB OG HR Saksframstilling: I sak 104/10 ble det videre arbeid for disse 2 prosjektene midlertidig stoppet. Rådmennene v/rådmannen i Ullensaker avholdt møte den 18. januar med SBR og lederne for de to prosjektene om videre organisering og framdrift. Bakgrunnen for midlertidig stopp var at rådmennene ønsket en vurdering av om disse to sentrale IKT prosjektene kan utsettes til ny IKT styrer- og bestillersekretariat er etablert, ved at nytt bestillersekretariat kan ta hånd om disse prosjektene. Sekretariatet planlegges etablert sommeren Fakta er at nåværende HR system videreføres til Det er av den grunn ikke kritiske å utsette HR prosjektet. Videreutvikling av nåværende WEB (Intra/Internett) system opphører sommeren 2011 med endelig terminering sommeren Det er derved kritisk at WEB prosjektet videreføres. Organisering av WEB prosjektet justeres i tråd med organisering av prosjekt Kvalitetssystem, ved at Rådmannen i Hurdal går inn som PA. A. Prosjekt ny WEB (Intra/Internett) løsning videreføres med rådmannen i Hurdal som PA. B. Prosjekt nytt HR system avventes til kommunenes IKT strategi- og bestillersekretariat er etablert. Side 4 av 7

5 18. REGIONALT PLANFORUM Brev fra AFK, hvor det ønskes regionrådenes tilbakemelding, på forslag om regionalt planforum ble behandlet. Under behandling av saken ble det påpekt at det var mulig for regionene å søke AFK om midler til handlingsplaner knyttet til Oslopakke 3, hvilket også ville omfatte Samferdselsstrategien for Øvre Romerike. Det ble forslått å fremme en søknad om dette. Rådmennene er positive. Direktør ØRU utarbeider kort svar som tas opp på styremøte. Direktør ØRU følger opp søknad om midler til utvikling av regionale handlingsplaner knyttet til samferdselsstrategien og O IKT STRATEGI OG BESTILLERFUNKSJON Kommunestyrene vedtok, ved sin tilslutning til ØRU styrets felles saksframlegg av , etablering av felles IKT strategi, styrer og bestillersekretariat. Rådmennene ble gitt i oppgave å legge til rette for etablering, samt justering av grensesnitt- og økonomiske rammer. Et forslag til felles saksframlegg- og utkast till vertskommuneavtale om dette ble behandlet. Saksframlegg og utkast til selskapsavtale justeres for de momenter som konkludert i møte. Felles saksframlegg- og vertskommuneavtale om etablering av Felles IKT strategi- og bestillersekretariat oversendes ØRU styret. 20. KOMMUNEHELSETJENESTEN/MILJØRETTET HELSEVERN Det er behov for å avklare planlagt utredning av kommunehelsetjenesten/ miljørettet helsevern. Avklaringen må vurderes og ses opp mot pågående utredning om lokalmedisinsk senter. Miljørettet helsevern er en av åtte mulige samarbeidsområder som kan legges til et lokalmedisinsk senter. Rådmann i Nannestad kontakter kommuneoverlegene for kartlegging av dagens struktur. Tilbakemeldingen tas opp på neste møte. Side 5 av 7

6 21. REFUSJON FOR BARNHAGEBARN FRA ANNEN KOMMUNE Rådmannen i Ullensaker innledet til en diskusjon om refusjon for barn fra annen kommune i kommunal barnehage. Den nye forskriften slår fast at slik refusjon kun gjelder barn i private barnehager. Ullensaker kommunene skal behandle sak om endring av kommunens vedtekter ved at Ullensaker vil kreve kompensasjon, for barn i kommunal barnehage, fra barnets bostedskommune. Det legges opp til at den samme refusjonsendringen vil gjelde barn i grunnskolen. Innen ØRU er dagenes praksis at de samarbeidende kommunene ikke har krevd slik refusjon for barn i grunnskolen fra annen kommune. Saken kommer opp til behandling i Ullensaker kommune den 14.mars. Det ble poengtert at Ullensaker kommune støtter ordningen med at barn i barnehage og i grunnskolen skal kunne krysse grenser. ØRU fagsjefer anbefaler at barn i grunnskolen kan krysse grenser uten at det kreves økonomisk kompensasjon. Det ble konkludert med skole- og barnehagesjefene bes utrede ordning om refusjon for alle kommunene. Rådmannen i Hurdal ber skole- og barnehagesjefene utrede ordning om refusjon for alle kommunene innen 11. mars 22. HR-NETTVERK Bakgrunn: KS har fått tilbakemelding fra medlemmene på at de ønsker at KS etablerer et HR/personalsjefnettverk for Akershus. Formålet med HR/personalsjefnettverket er å etablere en arena for kompetansebygging, informasjons- og erfaringsutveksling, samt å utvikle en god medlemskontakt. Organisering: Det etableres en programkomite for nettverket. Programkomiteens oppgave er å utarbeide agenda for møtene. KS har sekretariatet. Programkomiteen skal bestående av KS og en representant fra hver region. Asker, Bærum og fylkeskommunen utgjør i denne sammenheng en region. Programkomiteen velger leder. I første omgang legges det opp til to møter i året, vår og høst. Deltagelse i nettverket vil være kostnadsfritt for medlemmene Saken er drøftet i RU Akershus hvor det ble fattet følgende vedtak: Saken drøftes på Voksenåsensamlingen på Lysebu mars 2011 og i de regionale rådmannsutvalg. ØRU HR sjefer ønsker en slik arena. Side 6 av 7

7 Rådmennene går inn for at KS etablerer et HR/personalsjefnettverk for Akershus. 23. LUK-PROSJEKTET RU Akershus har drøftet sin rolle i LUK prosjektet i Akershus og fattet følgende enstemmige vedtak: Rådmannsutvalget anser det som viktig at LUK prosjektet i Akershus forankres i de 4 delregionene og anmoder at rådmennene oppnevner personer til følgende arbeidsgrupper: *Lokale planstrategier: en fra Nedre Romerike og en fra Follo *Grunnlagsdokumentasjon: en fra Øvre Romerike og en fra Asker/Bærum. Som representant for Øvre Romerike ble det foreslått at rådmannen i Nannestad forespør Kai Krog Halse. Halse har tidligere jobbet med grunnlagsdokumentasjon i Ullensaker kommune. Rådmannen i Nannestad forespør Kai Krog Halse om han kan være Øvre Romerike sin representant i LUK prosjektet. 24. EVENTUELT Innmeldte saker/behandling: A. INTERKOMMUNALT BYGGETILSYN Ullensaker kommunen benytter ordningen mye, mens de øvrige kommunene i varierende grad drar veksel på byggetilsynet. Ordningen har fungert i lengre tid og bør nå evalueres. Det må avsjekkes med kommunene om innspill til hvordan evalueringen skal legges opp. Konklusjon: Rådmannen i Nannestad oversender bestilling til ØRU teknisk sjefsforum om å utarbeide en skisse til evaluering av ordning for interkommunalt byggetilsyn. Saken tas opp igjen på kommende rådmannsmøte. B. ORIENTERING OM UTREDNING BRANN UNDERGRUPPE ØKONOMI I forbindelse med utredningen er det behov for å etablere en undergruppe for økonomi. Undergruppa skal blant annet kartlegge hvor mye penger den enkelte kommune benytter til området brann- og redningstjeneste. Konklusjon: Den enkelte rådmann bes utpeke en kontaktperson til undergruppe økonomi. Navn oversendes PA rådmannen i Hurdal. Side 7 av 7