Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500"

Transkript

1 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 19. AUG KJØP AV STRØM NY ANBUDSKONKURRANSE SAMARBEID OM HELSETJENESTER LOKALMEDISINSK SENTER EVENTUELT... 3 Side 1 av 6

2 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden godkjennes. Følgende saker tas opp under sak 96 Eventuelt: a. Samhandlingskonferansen på AHUS. b. Romerike krisesenter økonomi. c. Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike. d. Utredning om brannsamarbeid. 93. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 19. AUG 2011 Protokoll fra godkjennes. 94. KJØP AV STRØM NY ANBUDSKONKURRANSE Behandling: Leder ØRIK orienterte kort om aktørene i strømmarkedet, markedet, samt anskaffelsesprosedyre og kjøpsmodeller. Det ble anbefalt at ØRIK i konkurransegrunnlaget skulle utarbeide en kravspesifikasjon med flere alternative kjøpsmodeller og at denne ville bli lagt frem for rådmannsforum før publisering. Det ble videre foreslått at rådmannsutvalget skulle utgjøre styringsgruppen for prosjektet og at selve prosjektgruppen skulle bestå av de produktansvarlige i kommunene. For å sikre nødvendig kvalitet og grundighet i prosjektarbeidet ble det anbefalt at implementeringsdatoen for ny strømavtale burde settes til 1. mars Forslagene og anbefalingene godkjennes. Tekniske sjefers forum tas med i prosjektorganisasjonen som referansegruppe. Anskaffelsesstrategi og fremdriftplan oppdateres i samsvar med vedtak og sendes ut. 95. SAMARBEID OM HELSETJENESTER LOKALMEDISINSK SENTER. Behandling: Vedtakene i de forskjellige herreds/kommunestyrene ble gjennomgått, jfr vedlagte Samarbeid om helsetjenester lokalmedisinsk senter. Vedtak i herreds/kommunestyrene. Selv om vedtakene var noe forskjellig var det enighet om å foreta de videre utredninger sammen og søke å finne felles løsninger for alle. Tidsfaktoren i samhandlingsreformen ble diskutert og det var enighet om at kommunene hadde bedre tid til å tilpasse seg reformen enn opprinelig forutsatt. Likevel var det viktig raskt å få etablert en spesialisert korttidsenhet. Det ville kunne gi vesentlige økonomiske innsparinger. Budsjettert døgnpris pr seng på AHUS er omkring kr 4400,-. En kommunal spesialisert korttidsenhet ville kunne etableres med en vesentlig redusert døgnpris pr seng. Side 2 av 6

3 Det ble videre vurdert som viktig å se all helsetjeneste i et totalperspektiv innen samhandlingsreformen selv om noen av de foreslåtte samarbeidstiltak kunne vært gjennomført uavhengig av reformen. Hovedpoenget med reformen er å gi et samlet bedre tilbud til befolkningen. Den videre organisering av utredningsarbeidet ble diskutert. Leder av rådmannsutvalget presenterte en skisse til organisering og utredningsområder. Rådmannsutvalget burde ha den overordnede styring av framdriften, men helse- og sosialnettverket må involveres og mesteparten av arbeidet måtte utføres av det Basert på diskusjonen og skissen til organisering og utredningsområder utarbeider leder av rådmannsutvalget og ØRU direktør forslag til arbeids- og fremdriftsplan samt forslag til organisering av arbeidet. 96. EVENTUELT a. Samhandlingskonferansen på AHUS. Det ble reist spørsmål om deltakelse og om hvem som kunne holde et kort innlegg på regionens vegne. Det var enighet om at alle kommunene burde være representert. Rådmannen i Eidsvoll forbereder et innlegg fra ØRU-kommunene b. Romerike krisesenter økonomi. De foreslåtte budsjettøkninger for krisesenteret er ikke ubetydelige. Saken bør diskuteres på ØRU-styremøte 11. nov c. Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike.(AØR) Rådmannen i Ullensaker viste til utsendt e-post hvor det var orientert om at Ullensaker kommune ville kunne tilby AØR kontorplasser samlokalisert med økonomiavdelingen/ kemneren. En utleie til AØR vil bli basert på de samme økonomiske betingelser som NAV pr. i dag har for sine kontorer på rådhuset. Ved en overflytting blir Ullensaker vertskommunene for lønn, regnskap mv. På spørsmål ble det bekreftet at AØRs fremtidige kostnader til lokalleie vil bli klart lavere enn dagens kostnader til dette. d. Utredning om brannsamarbeid. Rådmannen i Nannestad orienterte om det videre arbeidet om brannsamarbeid. Det legges opp til å kunne levere en samlet innstilling i februar 2012 og at det var lagt opp en møtestruktur i samsvar med det. Også i det fortsatte utredningsarbeid vil det være behov for å benytte eksterne konsulenttjenester, men det vil kunne gjøres innfor allerede avsatt beløp til utredningsarbeidet. Som en del ar det resterende arbeid vil arbeidegruppen se på alternative organisasjonsmodeller i andre steder i landet. Side 3 av 6

4 Vedlegg til referat møte i rådmannsutvalget 23. september 2011 Samarbeid om helsetjenester lokalmedisinsk senter. Vedtak i herreds/kommunestyrene Vedtak Eidsvoll kommunestyre 6 sep 2011, enstemmig: a. Kommunestyret i Eidsvoll kommune vedtar å etablere tilbud om spesialisert korttidsenhet, lindrende enhet, tilbud til personer med utagerende demens og tilbud om rehabilitering i et interkommunalt samarbeid med øvrige kommuner i ØRU fra Tiltakene organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens.28b. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtaler med de samarbeidende kommuner og Ahus. Avtalene skal legges fram for kommunestyret. b. Kommunestyret i Eidsvoll kommune vedtar å etablere enhet for miljørettet helsevern i samarbeid med de øvrige kommunene i ØRU. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner. Avtalen skal legges fram for kommunestyret. c. Kommunestyret i Eidsvoll slutter seg til de øvrige forslag til samarbeidstiltak og forslag til videre utredninger. Vedtak Gjerdrum kommunestyre 31. aug 2011, enstemmig: a. Kommunestyret i Gjerdrum kommune vedtar å etablere tilbud om spesialisert korttidsenhet, lindrende enhet, tilbud til personer med utagerende demens og tilbud om rehabilitering i et interkommunalt samarbeid med øvrige kommuner i ØRU fra Tiltakene organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens.28b. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner og Ahus. Avtalen skal legges fram for kommunestyret i november. b. Kommunestyret i Gjerdrum kommune vedtar å etablere enhet for miljørettet helsevern i samarbeid med de øvrige kommunene i ØRU. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner. Avtalen skal legges fram for kommunestyret til behandling. c. Kommunestyret i Gjerdrum kommune slutter seg til de øvrige forslag til samarbeidstiltak. Side 4 av 6

5 Vedtak Hurdal kommunestyre 31. august 2011, enstemmig: a. Kommunestyret i Hurdal kommune vedtar å etablere tilbud om spesialisert korttidsenhet, lindrende enhet, tilbud til personer med utagerende demens og tilbud om rehabilitering i et interkommunalt samarbeid med øvrige kommuner i ØRU fra Tiltakene organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens.28b. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtaler med de samarbeidende kommuner og Ahus innenfor. Avtalen skal legges fram for kommunestyret til endelig behandling. b. Kommunestyret i Hurdal kommune vedtar å etablere enhet for miljørettet helsevern i samarbeid med de øvrige kommunene i ØRU. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner. Avtalen skal legges fram for kommunestyret til endelig behandling. c. Kommunestyret i Hurdal slutter seg til de øvrige forslag til samarbeidstiltak og forslag til videre utredninger. Vedtak Nannestad kommunestyre 31. august 2011, enstemmig: a. Nannestad kommune ønsker å etablere tilbud om spesialisert korttidsenhet, lindrende enhet, tilbud til personer med utagerende demens og tilbud om rehabilitering i et interkommunalt samarbeid med øvrige kommuner i ØRU så raskt som mulig etter Tiltakene organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens 28b. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide forslag til avtale med de samarbeidende kommuner og Ahus. Avtalen skal legges fram for Kommunestyret for vedtakelse snarest mulig. b. Nannestad kommune vedtar å etablere enhet for miljørettet helsevern i samarbeid med de øvrige kommunene i ØRU. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner. Avtalen skal legges fram for kommunestyret snarest mulig. c. Kommunestyret i Nannestad slutter seg til de øvrige forslag til samarbeidstiltak. Side 5 av 6

6 Vedtak Nes kommunestyre 6.september 2011, enstemmig a. Kommunestyret i Nes kommune vedtar å etablere tilbud om spesialisert korttidsenhet, lindrende enhet, tilbud til personer med utagerende demens og tilbud om rehabilitering i et interkommunalt samarbeid med øvrige kommuner i ØRU fra Tiltakene organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens 28b. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner og Ahus. Avtalen skal legges fram for kommunestyret i Nes. b. Kommunestyret i Nes kommune vedtar å etablere enhet for miljørettet helsevern i samarbeid med de øvrige kommunene i ØRU. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner. Avtalen skal legges fram for kommunestyret i Nes. c. Kommunestyret i Nes slutter seg til de øvrige forslag til samarbeidstiltak. Vedtak Ullensaker herredsstyre 5. september 2011, enstemmig: 1. Herredstyret i Ullensaker har behandlet rapporten fra forprosjektet Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk senter på Øvre Romerike. Kommunestyret slutter seg til rapporten og dens anbefalinger legges til grunn for det videre arbeidet med å avklare det endelige innholdet i et lokalmedisinsk senter på Øvre Romerike inkl. legevakt og hvordan dette samarbeidet skal organiseres og finansieres. 2. ØRU styret leder det videre arbeid som bør munne ut i en endelig sak til kommunestyrene i løpet av første halvår Dersom Ullensaker kommune blir stående alene om et slikt standpunkt vedr. videre prosess legges det fram en sak som drøfter hvilke konsekvenser dette vil få for kommunens videre forberedelser for å møte samhandlingsreformen. 4. Lokalmedisinsk senter skal ligge i Ullensaker med tilhørende legevakt. 5. Innhold, organisering av tjenesten avklares i forhold til behov, etablert kompetanse i dag og videre fremover. Side 6 av 6

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer