Referat fra rådmannsmøte 6. november 2015 Sted: Tunet Kl:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 6. november 2015 Sted: Tunet Kl:"

Transkript

1 Sør-Gardermoen 17. november 2015 Referat fra rådmannsmøte 6. november 2015 Sted: Tunet Kl: Dagsorden : Sak nr.: 70/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 71/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 72/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE... 2 Sak nr.: 73/15 REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING I AKERSHUS... 2 Sak nr.: 74/15 FELLES UTTALELSE SAMORDNET ATP FOR OSLOREGIONEN... 3 Sak nr.: 75/15 FELLES UTTALELSE LOKALISERING AV LEDELSEN I NYTT POLITIDISTRIKT... 3 Sak nr.: 76/15 TILSKUDDSPORTALEN... 3 Sak nr.: 77/15 FOLKEHELSEFORUM ØVRE ROMERIKE (tidl FØR og Romeriksløftet)4 Sak nr.: 78/15 SAMHANDLINGSKOORDINATOR... 4 Sak nr.: 79/15 ØRIKs FREMTIDIGE ORGANISERING OG MANDAT... 4 Sak nr.: 80/15 BUDSJETT ØRIK... 5 Sak nr.: 81/15 GJENNOMGANG AV ØRU... 5 Sak nr.: 82/15 ØRU - BUDSJETT Sak nr.: 83/15 MØTEPLAN Sak nr.: 84/15 EIERSTRATEGI DGI... 6 Sak nr.: 85/15 INFORMASJON FRA RU AKERSHUS, ASU m.v Sak nr.: 86/15 EVENTUELT... 7 Deltakere: Knut Haugestad Lillian Nærem Frits Arne Eriksen Paul Glomsaker Johnny Pedersen Tor Arne Gangsø Øivind Michelsen Kurt-Gøran Adriansen Referat sendt: Kopimottakere av referat: Kopimottakere av referat: Eidsvoll Hurdal Gjerdrum Nannestad Nes Ullensakerf Akershus fylkeskommune ØRU Rådmennene og Postmottak i kommunene ØRU styret HTVene i kommunene Side 1 av 27

2 Sak nr.: 70/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden godkjennes Sak nr.: 71/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Saksframstilling og behandling Det har ikke fremkommet kommet merknader til referatet. Referat fra godkjennes. Sak nr.: 72/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Saksframstilling og behandling: Akershus fylkeskommune informerte om følgende: Senterpartiet er nå med i flertallssamarbeidet i Fylkestinget Oslo og Akershus ATP vil bli behandlet av FT i desember. Osloregionens ATP vil bli behandlet av Fylkesutvalget førstkommende mandag. I høringsuttalelsen om lokaliseringen av hovedsete til det nye Politidistrikt Øst vil AFK gi uttrykk for an man mener at Grålum er lite egnet og at hovedsete bør ligge nærmere Oslo. Arbeidet med Regional plan for innovasjon og nyskaping er i gang. En sentral del i arbeidet er avtale med Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. AFK vil søke å delta mer aktivt i EU programmer. Tas til orientering. Sak nr.: 73/15 AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING I Vedlegg: Lysark Saksframstilling og behandling: Solveig Viste vil orientere nærmere om planen Akershus fylkeskommune ønsket å: Orientere rådmennene om arbeidets innhold og framdrift. Gi rådmennene et grunnlag for å orientere politikerne i egen kommune om arbeidet. Ha et grunnlag for saksforberedelse når planen kommer på høring. Side 2 av 27

3 Det vises til vedlagte lysark. Tas til orientering. Sak nr.: 74/15 FELLES UTTALELSE SAMORDNET ATP FOR OSLOREGIONEN Saksframstiling og behandling: Etter anmodning har ØRU fått utsatt høringsfristen til 17. desember for å få tid til politisk behandling i kommunene. Planforums forslag til felles høringsuttalelse til samordnet ATP for Osloregionen ble drøftet. Forslag til felles høringsuttalelse godkjennes og fremme ØRU styret med anbefaling om å oversende uttalelsen til kommunene for politisk behandling. Sak nr.: 75/15 FELLES UTTALELSE LOKALISERING AV LEDELSEN I NYTT POLITIDISTRIKT Saksframstilling og behandling: Det ble gitt en gjensidig informasjon om kommunal behandling av felles høringsuttalelse om lokaliseringen av hovedsete til det nye Politidistrikt Øst (Follo, Romerike og Østfold). Tas til orientering. Sak nr.: 76/15 TILSKUDDSPORTALEN Vedlegg: Lysark. Saksframstilling og behandling: Etter vedtak i RU er gjeldende avtale om Tilskuddsportalen sagt opp med virkning fra 31. desember Etter vedtak på RU møtet 6. oktober var Erik Hager, Scan4News, invitert for å presentere et alternativt tilbud på Tilskuddsportalen for ØRU kommunene. Det vises til vedlagte lysark Tas til orientering. Side 3 av 27

4 Sak nr.: 77/15 FOLKEHELSEFORUM ØVRE ROMERIKE (tidl FØR og Romeriksløftet) Vedlegg: Prosjektmandat FØR. Handlingsplan 2015 Folkehelseforum Saksframstilling og behandling: Folkehelseforum Øvre Romerike og Romeriksløftet «slås sammen» under navnet Folkehelseforum Øvre Romerike (FØR) og etablerer et felles mandat. Målene for «Romeriksløftet» og FØR samles og blir de gjeldene målene for Folkehelseforum Øvre Romerike. Leder for H/S-nettverket, Kari Homble, og kommunelegen i Nes Unni-Berit Schjervheim orienterte om revidert mandat og arbeidsplan. RU godkjenner foreslåtte endringer og etableringen av Folkehelseforum Øvre Romerike. Båndlagte økonomiske midler frigjøres. FØR bes å koordinere utviklingen av sine nettsider med DGI. H/S nettverket bes om å fremme forslag til prosjektledelse og økonomi samt organisatorisk tilknytning. Sak nr.: 78/15 SAMHANDLINGSKOORDINATOR Vedlegg: Forslag til saksframlegg: Sak vedrørende etablering av regional samhandlingskoordinator for kommunene på Øvre Romerike. Saksframstilling og behandling: På RU møtet den 9. oktober ble det vedtatt å behandle denne sak på møtet den 6. november. Leder for H/S-nettverket, Kari Homble, gav en kort innledning om saken. I forslag til saksframlegg bør økonomi samt Nes delte forhold til Kongsvinger sykehus og AHUS tas med. Eidsvoll kommune bes om å foreta en ny vurdering om kommunen vil delta i samarbeidet om en Samhandlingskoordinator. Kommunelegen i Nes bes om å utarbeide en kravspesifikasjon for stillingen. Sak nr.: 79/15 ØRIKs FREMTIDIGE ORGANISERING OG MANDAT Saksframstilling og behandling Det er vedtatt av kommunestyrene at ØRIKs skal organisatorisk overføres fra ØRU til Ullensaker kommune og organiseres som vertskommunesamarbeid i samsvar med KL 28 1b. Dato for overføring er ikke vedtatt, men tentativ dato er ved årsskifte 2015/2016. Side 4 av 27

5 På møte 25. sep 2015 ble det gitt uttrykk for at man burde ha en innledende drøfting av overføring samt fremtidig organisering og mandat for ØRIK. Som et grunnlag for drøftingene vises det til Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike perioden og Reglement for innkjøp som begge ble vedtatt av kommunestyrene før sommeren, samt DIFIs fagsider om offentlige anskaffelser: : «Ved å inngå rammeavtaler etter kunngjøring og konkurranse i overensstemmelse med anskaffelses regel verkets prosedyrer, kan man foreta bestilling/avrop(tildeling av kontrakt) i henhold til ramme avtalens betingelser uten å måtte vurdere på ny om den aktuelle anskaffelse må gjøres til gjenstand for (ny) kunngjøring og konkurranse i henhold til forskriftens prosedyrer. Bruk av rammeavtaler forenkler og reduserer arbeidet som må foretas i forbindelse med en anskaffelse, fordi oppdragsgiver ikke behøver å gjennomføre en hel anskaffelsesprosedyre hver gang noe skal anskaffes.» Det settes ned en arbeidsgruppe for å utrede: ØRIKs fremtidige oppgaver og funksjon, herunder om samarbeidet er stort nok til å oppnå ønskede økonomiske effekter. Avklare arbeidsdeling og arbeidsrutiner mellom kommunene og innkjøpssamarbeidet. Framtidig kompetansebehov som følge av avklaringene i punktene over. Sak nr.: 80/15 BUDSJETT ØRIK Saksbehandling og behandling: Det er vedtatt at ØRIK skal overføres til Ullensaker kommune og at innkjøpssamarbeidet skal organiseres etter KL 28 1b. Dato for overføring av ikke endelig bestemt, men sannsynlig dato er årsskiftet 2015/2016. Budsjettforslaget er utarbeidet i samråd med Økonomiavdelingen i Ullensaker kommune. Budsjett forslaget 2016 for ØRIK tas til orientering. Endelig budsjett vedtas av Ullensaker kommune. Sak nr.: 81/15 GJENNOMGANG AV ØRU Saksframstilling og behandling: Saken var satt opp på dagsorden på RU møte 9. oktober, men ikke realitetsbehandlet. Det ble på møtet vedtatt at «Leder RU utarbeider innspill på saken til neste møte». Leder av RU redegjorde for sitt arbeid med saken. Han påpekte at det må politisk avklares om man fortsatt ønsker et interkommunalt samarbeid gjennom ØRU. Han vurderte det imidlertid som sannsynlig at kommunene ville se det som en fordel med fortsatt samarbeid, spesielt når det gjaldt regionale problemstillinger og saker mer «utenrikspolitisk» karakter. Han redegjorde for mulige alternativer for organisering av ØRUs sekretariat og organisatoriske tilknytning. Side 5 av 27

6 Tas til orientering. Sak nr.: 82/15 ØRU - BUDSJETT 2016 Saksframstilling og behandling Budsjettforslagets inntekter er basert på tilskuddet fra hver kommune på kr 25,- pr innbygger, kr ,- fra Akershus fylkeskommune samt tilskudd for drift av Etablerertjenesten på Romerike. Tidligere «konsernbidrag» a kr ,- fra ØRIK bortfaller som følge av omorganisering. Forslagets utgifter er basert på et «normalt» aktivitetsnivå styremøter og RU møter, årskonferanse og lederkonferanse. Budsjettforslag for 2016 behandles etter ØRU-styrets behandling av gjennomgangen av ØRU. Sak nr.: 83/15 MØTEPLAN 2016 Saksframstilling oh behandling: Forslag til møteplan for ØRU-styret og RU 2016: Rådmannsmøte AU ØRU-styret 29. jan 01. feb 19. feb 04. mar 07. mar 18. mar 08. apr 11. apr 22. apr ØRUs årskonferanse april 20 mai 23. mai 03. juni 19. aug 22. aug ØRUs ledergruppekonferanse aug 09. sep 23. sep 26. sep 14. okt 18. nov 21. nov 02. des Forslag til møteplan godkjennes. Møteplan for AU og styret fremmes ØRU styret. Sak nr.: 84/15 EIERSTRATEGI DGI Saksframstilling og behandling: Side 6 av 27

7 Saken har tidligere vært drøftet på rådmannsnivå og hvor DGI har fått lagt frem sitt syn. DGI har påpekt en del momenter som man må tilpasse bedre både inn i eierstrategien og SLA. Det er anbefalt at dagens utkast til eierstrategi vedtas og at det blir satt ned en gruppe for å revidere SLA avtalen slik at kostnader og forventinger blir avklart med målbare parametere både kostnadsmessig, prosjektmessig og den daglige driften. Tas til orientering. Saken behandles av DGI styret. Sak nr.: 85/15 INFORMASJON FRA RU AKERSHUS, ASU m.v. Intet å referatføre. Sak nr.: 86/15 EVENTUELT Rådmannen i Ullensaker informerte om kommunes utfordringer som følge av tilstrømmingen av flytninger og spesielt kommunenes ansvar for helsetjenester. Mange flytninger ver blitt innkvartert på hoteller i kommunen. Kommunenes har et tilsvarende ansvar for flyktninger innen for kommunens grenser som over for kommunens egen befolkning, men får ingen finansiell støtte for å ivareta dette utvidede ansvaret. Side 7 av 27

8 Vedlegg sak 73 Side 8 av 27

9 Side 9 av 27

10 Side 10 av 27

11 Side 11 av 27

12 Side 12 av 27

13 Side 13 av 27

14 Vedlegg sak 76 Side 14 av 27

15 Side 15 av 27

16 Side 16 av 27

17 Side 17 av 27

18 Vedlegg sak 77 Folkehelseforum Øvre Romerike (FØR) Prosjektspesifikasjon (mandat) Prosjektnavn Prosjektmål Folkehelseforum Øvre Romerike Utvikle interkommunalt samarbeid om folkehelse på Øvre Romerike, som bidrar til å fremme folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller gjennom oppfyllelse av «Folkehelseloven» Å bidra til flere konkrete helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunene på Øvre Romerike, med fokus på barn og unge, der en inkluderer personer innen området sosial ulikhet i helse, personer med funksjonshemninger og fremmed(annen) kulturell bakgrunn. Utarbeide felles oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på bakgrunn av folkehelseprofiler, annen statistikk og kunnskap hos tjenesteytere, frivillige og andre. Å bidra til forpliktende samarbeid mellom private, det offentlige og de frivillige gjennom partnerskapsavtaler i den enkelte kommune, samt felles avtaler for ØRU prosjekter Å bidra til å styrke kompetansen og egen mestringsevnen hos innbyggerne i forhold til egen helse og trivsel Å bidra til dokumentasjon av effekten av igangsatte tiltak, delta i studier og forskningsprosjekter innen området folkehelse Delmål: 1. Å utvikle konkrete konsepter innen temaene a. fysisk aktivitet b. kosthold og ernæring c. miljø og møteplasser (trivsel, psykisk helse læring og mestring) 2. Å drive nettverksbygging, arrangere kurs og seminar 3. Å være synlige og aktive på sosiale medier, og ta i bruk nye verktøy for registrering av aktivitet. Side 18 av 27

19 4. Å arrangere aktivitetsuker i året med tema folkehelse 5. Å inngå partnerskapsavtaler med samarbeidspartnere innen satsningsområdene. Felles avtaler for ØRU prosjekter, og lokale avtaler i den enkelte kommune. Nå - situasjon Folkehelseprofilene på Øvre Romerike viser at kommunene har mange felles utfordringer. Kommunene har begrenset med ressurser til folkehelsearbeid. Det skjer mange positive ting både i kommunene, blant idretten og andre frivillige lag og foreninger, og innen privat næringsliv, men vi mangler oversikt og koordinering. Vi har utfordringer med tiltak innen område sosial ulikhet i helse, de med funksjonshemninger og annen kulturell bakgrunn. Med en befolkningsmengde på nærmere viser det seg at vi er interessante for kompetanse og forskningsmiljøer. Dersom vi jobber i lag interkommunalt, kan vi utvikle kunnskapsbaserte tiltak, få til god dokumentasjon, og utvikle forskningsprosjekter Av konkrete prosjekter vi er godt i gang med kan nevnes SAMBA og «Norge rundt på 21 dager», samt forskningsprosjektet ESSENS. I tillegg har kommunene lokale prosjekter. Det arbeides med flere bachelor og masteroppgaver innen feltet. Prosjektbeskrivelse Viser ellers til dokumentet «Romeriksløftet» , versjon 2, som beskriver delprosjekter, med vekt på helsefremmende tiltak. Dokumentet er under revisjon i henhold til nytt mandat, og får annet navn. Organisasjon Styringsgruppe Helse/sosialledernettverket Prosjektgruppa: Representanter fra alle kommunene Konsulentbistand utvikling Konsulentbistand IKT Referansegruppe: HIOA Frivillige organisasjoner Næringsliv Side 19 av 27

20 Ressursbruk Tildelt midler kr fra Akershus Fylkeskommune Kr fra ØRU kommunene Prosjektgruppa møtes 1-2 ganger pr. mnd, 2-3 timer. I tillegg kommer møtevirksomhet med samarbeidspartnere, de som bistår i utvikling av prosjektet og drift av IKT verktøy. Delprosjekter krever ekstra innsats i perioder med aktiviteter, for eksempel «Norge rundt på 21 dager». Prosjektledelse, administrering og rapportering krever og avsatt tid. Side 20 av 27

21 HANDLINGPLAN Folkehelseforum Øvre Romerike (FØR) 3. Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 2016 Norge rundt På 21 dager ESSENS Kosthold Ernæring Barnehager Oversiktsarbeid Møteplasser Aktivitetstilbud Seminar Konferanser Møter Prosjektgruppa Uke Planlegging Planlegging 2 møter annen hver uke Møte med skoleledernettverket Informasjon rektorer, foresatt, elever Møte med skoleledernettverket Opprette arbeidsgruppe Halvdag møte Uke 4-6 Gjennomføring Planlegging Halvdags møte VM sparkstøtting Hurdal Møte med rep. Frivillighet Norge forberede konferanse Konferanse tema: Samarbeid frivillighet, privat og offentlig virksomhet Uke Gjennomføring Planlegging Halvdag møte Folkehelseuke Nes og Ullensaker Uke Bearbeiding Oppstart Halvdag møte Halvdags seminar: «Oversiktsarbeid ØRU» - hva forteller Bearbeiding Gjennomføring Halvdags møte Kulturuke Gjerdrum Hver kommune kjører sin prosess, vi samles Kulturuke Nannestad tallene oss? 2 møter annen hver uke 2 møter annen hver uke 2 møter annen hver uke 2 møter annen hver uke 2 møter annen hver uke Side 21 av 27

22 om felles problemstillinger, vurderinger av statistikk og fordypninger i sammenhenger mellom tall, fag og reell opplevelse av fakta Side 22 av 27

23 Vedlegg sak78 SAKSFRAMLEGG SAK VEDRØRENDE ETABLERING AV REGIONAL SAMHANDLINGSKOORDINATOR FOR KOMMUNER PÅ ØVRE ROMERIKE RÅDMANNSUTVALGET INNSTILLING Det opprettes en regional samhandlingskoordinator for kommunene Nannestad, Gjerdrum, Nes, Hurdal og Ullensaker, for å ivareta ansvar og oppgaver som følge av lovpålagte avtaler med helseforetaket. NN kommune får fullmakt til å organisere samhandlingskoordinator i 100 % stilling, inntil felles helsehus er organisert. Kostnadene fordeles på kommunene ut fra innbyggertall. Side 23 av 27

24 Saksbehandler: Vedlegg: Saksdokumenter: Trine Knobel SAKEN GJELDER I juni 2014 ble det lagt frem en sak for rådmannsutvalget i ØRU, om opprettelse av en regional samhandlingskoordinator for øvre Romerike, sak nr. 58/14. En regional samhandlingskoordinator vil først og fremst ha som funksjon og hovedansvar, å sørge for ivaretakelse av kommunenes interesser i samarbeidet med tilhørende helseforetak og spesialisthelsetjeneste. Forslaget om felles samhandlingskoordinator ble i sak nr. 58/14, presentert etter modell fra Regionalt samhandlingskontor for Nedre Romerike. Saken ble vurdert som relevant, men utsatt i påvente av pågående prosesser. Ansvar og oppgaver som følge av samhandlingsreformen er blitt tydeligere i løpet av det siste året. Denne saken har til hensikt å konkretisere formål og oppgaver en samhandlingskoordinator vil ha, og gevinsten av dette tiltaket for hver enkelt kommune. VURDERINGER/DRØFTINGER Samhandlingsreformen har medført nye oppgaver for kommunene. Blant annet gjelder dette oppgaver i samhandlingen med tilhørende helseforetak, Akershus universitetssykehus (Ahus). Disse er konkretisert i en rekke lovpålagte avtaler og samhandlingsfora mellom kommunene og helseforetaket. Formålet er å bidra til mer sømløse pasientforløp, hvor avgjørelser og funksjoner på sykehuset harmonerer og er mere samkjørte med funksjoner og drift i kommunen. Eksempel: Ortopedisk dagkirurgi hadde lange ventelister på kneoperasjoner, og la om driften og satte inn store ressurser for å redusere køen. Dette var ikke informert om ut til kommunene, hverken om kapasitetsutfordringene og oppstart av tiltak for å redusere ventetiden. Resultat: en lang rekke pasienter med nyopererte knær fikk ikke nødvendig oppfølging med rask og riktig trening i kommunen. Med informasjon og dialog i forkant kunne kommunene hatt mottaker apparatet klart, og redusert ubehag og kortet ned rekonvalesens tiden for pasientene. Til fordel for både pasienter og samfunnsøkonomi, ettersom det er mange sykmeldte i denne pasientgruppa. Samhandlingsreformen har gitt kommunene samhandlingsfora med helt nye muligheter for påvirkning og medvirkning til prosesser på sykehuset. Dette er blant annet administrativt samarbeidsutvalg (ASU) for rådmenn og øverste sykehus ledelse, og helsefaglig samarbeidsutvalg (SU) for kommunal helseledelse og avdelingsledere fra Ahus. Erfaringene etter snart 3 år med reformen, og arbeidet i disse foraene, er at kommunene får innsyn i sykehusets planer på en helt annen måte enn tidligere, og har påvirknings mulighet. Sykehuset kjenner lite til kommunal drift, og kan lett gjør sine prioriteringer på helt andre grunnlag enn det som er tjenlig for en helhetlig behandling av pasienten. Her trenger de innspill fra kommunene for et helhetlig bilde av pasientforløpet. Side 24 av 27

25 I de aller fleste samhandlingsforaene skal kommunene være representert regionsvis. Samtidig har kommunerepresentantene erfart at det er krevende å fremstå som en samlet enhet fra kommunesiden. Resultatet blir at Ahus informerer fra sitt ståsted, og det kommer få innlegg fra kommunene. Kommunene har en fragmentert drift, sammenlignet med sykehuset, og det kan være komplisert å gi regionsvise tilbakemeldinger på utspill fra sykehuset. Det er også en utfordring å legge frem regionsvise kommunebehov, uten at noen kartlegger, samordner og prioriterer disse. En regional samhandlingskoordinator kan bidra til at kommunene ivaretar sine lovpålagte forpliktelser, men også samle innspill og vurderinger som vil være felles for kommunene. I tillegg er det viktig at tilbakemeldinger og vedtak fra sykehuset formidles ut i kommunene, til nytte for utøverne i kommunen. Overordnet samhandlingsfora ASU og SU Nasjonale kartlegginger har avslørt at sykehusene har lite kunnskap om kompetansen og helsetjenestene som er i kommunene (KS-Deloitte rapport 2014). Når ASU samler sykehusets ledelse og rådmenn, er dette et fora hvor det kan forekomme en skjevhet i helsefaglig kompetanse. Det er viktig at rådmennene i forkant av møtene får nødvendig gjennomgang av aktuelle saker fra helsesektoren i sin region. For prioritering og organisering av saker til møtene både i ASU og SU, er det i overordnet samarbeidsavtale med sykehuset vedtatt at dette skal ivaretas av et sekretariat/arbeidsutvalg (AU) med representanter fra alle regionene og sykehuset. Formålet med sekretariatet, AU (sett fra kommunens side): Bidra til at kommunene fremstår som en samlet og likeverdig part i samarbeid og forhandlinger med Ahus, der kommunene opptrer regionsvis. Bidra til at kommunene får innflytelse på prosesser i sykehuset som har betydning for faglige oppfølging av pasienten etter sykehusoppholdet, og for kommunal virksomhet. Ivareta administrasjonsoppgaver tilknyttet pålagte samhandlingsutvalg. Dette gjelder sekretæroppgaver for ASU og SU. Lederansvaret for ASU og SU alternerer med 2 års intervall mellom kommunene og Ahus. Ivareta lovpålagt oppfølging og årlig revisjon av avtaler/delavtaler med sykehuset. I tillegg er det til enhver tid en rekke prosjekter, utvalg og arbeidsgrupper i samhandlingen med Ahus, hvor kommunene skal stille med regionsvise representanter. Her blir det brukt en rekke ressurser på samhandlingen allerede, men det foreligger ingen struktur som ivaretar en grundig forankring av arbeidet i hele regionen. Ingen har helhetlig oversikt over hvem som til enhver tid representerer regionen i de ulike utvalg og arbeidsgrupper, og resultatene blir noe tilfeldig rapportert. Det er ikke avsatt ressurser i noen av kommunene på øvre Romerike, for å ivareta det regionale ansvaret. Dette medfører at kommunene i stor grad mister den regionale gevinsten av å medvirke i prosjekter og arbeidsgrupper. Med dedikerte fellesressurser til å strukturere innsamling og videreformidling av samhandlingstiltak, kan det være mulig å sørge for at smarte løsninger og viktige vedtak kommer alle kommunene til gode. Ahus henvender seg til nedre Romerike Ettersom nedre Romerike har etablert et regionalt samhandlingskontor retter Ahus ofte sine henvendelser dit, og øvrige regioner havner med mindre påvirkningsmulighet. Det kan være uheldig ettersom det er tydelig dokumentert (Akershusstatistikk 2014) at kommunene med Side 25 av 27

26 geografisk nærhet til sykehuset har andre behov i samarbeidet med helseforetaket, enn de som ligger lenger fra. Med egne samhandlingsressurser fra øvre Romerike, kan regionens interesser ivaretas på en mer konstruktiv måte. Eksempel 1: Samtlige kommuner er svært fornøyd med sykehusets ambulante tjenester både i forhold til sykepleiefaglig støtte, palliativt team og ambulant røntgen. Disse teamene står stadig på sykehusets salderingslister i budsjettsammenheng. For kommuner og innbyggere betyr teamene økt kompetanse lokalt og mulighet for å redusere innleggelser. Disse ambulante tjenestene betyr mest for kommunene med lengst avstand til sykehuset. Eksempel 2: I forbindelse med nedleggelsen av skadelegevakta på AHUS ble det opprettet en arbeidsgruppe for kartlegging av konsekvenser, og for å utrede nye løsninger. Her var ikke øvre Romerike, som eneste region, ikke invitert til å delta. Konkrete oppgaver for en regional samhandlingskoordinator En regional samhandlingskoordinator for øvre Romerike vil sørge for: Lokale interesser for øvre Romerike blir ivaretatt i samhandlingen med Ahus Kartlegging av saker med spesiell interesse for kommunene på øvre Romerike Saker for fremlegg i ASU og SU vil være grundig forankret i alle kommunene Ivareta praktiske oppgaver tilknyttet ASU og SU s møtevirksomhet. Oppfølging og revisjon av delavtalene Status for delavtalene: Våren 2012 ble det inngått 10 lovpålagte avtaler mellom Ahus og hver av kommunene i nedslagsfeltet, etter helsedirektoratets veileder. Det er pålegg om årlig revisjon av avtalene. Dagens avtaler bærer til dels preg av hastverksarbeid, de er lite konkrete i sin utforming, og revisjon er ikke fullført. Av den grunn har kommunene vært pådrivere for vedtak i ASU om nedsettelse av Fagforum for hver avtale, for oppfølging, iverksetting, revidering og rapportering. Fagforumene vil ha regionsvis representasjon. Gevinsten av delavtalene og arbeidet med disse: Delavtalene har gitt kommunen en mulighet for å påvirke og å være involvert i prosesser som ligger i skjæringspunktet mellom kommune og sykehus. Delavtalene åpner også for å påvirke prioriteringer til beste for pasientene i et helhetsperspektiv. Det er dokumentert at kommunene i større grad er «spesialister» på hele pasienten, enn sykehuset. Delavtalene bidrar også til at kommunene får gitt tilbakemelding om effekten av tiltak som blir iverksatt i helseforetaket. Eksempel: Arbeidet med avtalen om helhetlig pasientforløp har vist at sykehuset og kommunene har ulike verdener å ta hensyn til, og at det har betydning for kommuneøkonomien hvordan avtalene utformes. Side 26 av 27

27 Ahus ønsker å skrive ut pasienter med behov for kommunale tjenester hele døgnet og alle dager i uken. Dette vil medføre en betydelig merkostnad i bemanning av mottaksapparatet i kommunen på kveld og helg. Dette vil i tillegg kunne medføre en betydelig økning i antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. Kommunene har kjempet hardt og brukt mye ressurser for å unngå dette frem til nå, men den «kampen» er ikke over. Eksempler på andre områder med spesielle samhandlingsutfordringer i tillegg til pasientforløpsavtalen med utskrivningsprosessen og betaling for overliggerdøgn, er avvikshåndtering, etablering av øyeblikkelighjelp døgn-tjeneste, deling av statistikk (felles virkelighetsbilde), og bruken av samhandlende IKT-verktøy. Målet er at kommunene kan møte helseforetaket som likeverdige parter, men dette krever samkjørte og aktive kommuner. Da kan saker av fellesinteresse for kommunene fremmes. Manglende struktur gjør kommunene passive i samhandlingen - det er fortsatt Ahus som i stor grad setter dagsorden. KONKLUSJON Kommunene har liten eller ingen mulighet for å påvirke helseforetaket enkeltvis. Med en felles regional samhandlingskoordinator kan kommunene ha en «stemme» inn i samhandlingen, med lokal forankring i samtlige kommuner. Koordinatoren kan også sørge for en strukturert formidling av informasjon om nye vedtak, retningslinjer, fellesprosjekter og betydningen av reviderte delavtaler, ut til kommunene i samarbeidet. En forankring av de lovpålagte oppgavene som følger med avtaleoppfølgingen og sekretariatet, kan ivaretas av en felles regional samhandlingskoordinator, for kommunene Nannestad, Nes, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker. Ansvaret skal ivaretas til det beste for pasientene/innbyggerne og kommuneøkonomien. Melding om vedtak sendes: Side 27 av 27

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl:

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: Sør-Gardermoen 26. august 2015 Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: 1600-1700 Dagsorden : Sak nr.: 49/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 50/15

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 22. april 2016 Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 9. februar 2015 Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 1/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 07.11.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Sør-Gardermoen 26. august 2014 Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Dagsorden : Sak nr.: 67/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 68/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.06.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 21. november 2013 Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 91/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 92/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 18.10.13...2

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. desember 2012 Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 104/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 105/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Dagsorden : Sak nr.: 25/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 26/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 17.02.12... 2 Sak nr.: 27/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. februar 2012 Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 17/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 18/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 19. oktober 2016 Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Sør-Gardermoen 21januar 2013 Referat fra rådmannsmøte 18januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Dagsorden : Sak nr: 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2 Sak nr: 2/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 141212 2 Sak nr:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. september 2016 Referat fra styremøte i ØRU 9. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. juni 2011 REFERAT STYREMØTE 21. JUNI Tid: Kl 0900-1030

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 13. juni 2012 Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 17. mars 2016 Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2014 Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 23. oktober 2013 Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Dagsorden : Sak nr.: 78/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 79/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.08.13...2

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

Referat 15. april 2011.

Referat 15. april 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. april 2011 Referat 15. april 2011. Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 15/489-4 REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - 15/489-1,

Detaljer

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 19. februar 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 19. februar 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29. februar 2016 Referat fra styremøte i ØRU 19. februar

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Follo Behandlet og godkjent av Dato

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Dagsorden : Sak nr.: 48/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 49/13 HELSEHUS...2 Sak nr.: 50/13 REGIONAL

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 12. juni 2015 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 12. juni 2015 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. juni 2015 Referat fra styremøte i ØRU 12. juni 2015

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300

Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300 Dagsorden : Sak nr.: 57/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 58/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 22.03.13...2

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Øvre Romerike Behandlet og

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet Dagsorden:

Detaljer

Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl:

Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl: Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl: 0900-1330 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Forfall Johnny Pedersen Arnhild Danielsen Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum

Detaljer

PROSJEKTMANDAT KOMMUNEHELSESAMARBEIDET

PROSJEKTMANDAT KOMMUNEHELSESAMARBEIDET PROSJEKTMANDAT KOMMUNEHELSESAMARBEIDET Behandlet dato: 17.12.2013 6.2.2014 Behandlet av: Administrativ styringsgruppe Eiermøtet Utarbeidet av: Prosjektleder KHS Beslutning: Prosjektmandatet legges til

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 8. juni 2010 Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Detaljer

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning Lederkonferansen 2013 Organisering og oppgaveløsning Organisasjonen ØRU Styret RU Sekretariatet Nettverk Nettverk Styret Styret gir oppdrag til administrasjonen i ØRU eller til RU i henhold til strategiplanen

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt Den grenseløse regionen Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-09 1 Den grenseløse regionen - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400:

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Dagsorden: Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte 12. desember 08 Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13. september 2013 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13. september 2013 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 19. september 2013 Referat fra styremøte i ØRU 13. september

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer