Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING"

Transkript

1 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Roald Haugberg Arkiv: /L12/ 0215 Arkivsaksnr.: 11/ Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -66/ Plan- og miljøutvalget PLM -44/ Kommunestyret K -74/ K-14/12 SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Møteutskrift PLM; førstegangsbehandling PLM 2 Høringsuttalelse Son Eiendom AS (Petter Koren) Høringsuttalelse fra Sonskilen Båthavn AS Høringsuttalelse fra Laksa Velforening av Høringsuttalelse fra Soon Seilforening Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet Høringsuttalelse fra Havnekomiteen Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune Høringsuttalelse fra Kystverket Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Vestby Høringsuttalelse fra Oslofjordens Friluftsråd Høringsuttalelse fra Norsk ornitologisk forening Høringsuttalelse fra Kari Breivik (Grindstad & co) Høringsuttalelse fra Vestby Historielag Høringsuttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv Høringsuttalelse fra Fylkesmannen Notat om biologisk mangfold fra Vidar Holthe Høringsuttalelse og korrespondanse Solodden Sameie Om KU, kommuneplankart, båthavnstørrelse m.m Rapport om marinarkeologisk registrering Oversendelse revidert plan med vedlegg til Fylkesmannen Kommunens oppsummering fra møte Fylkesmannens oppsummering fra møte Fylkesmannens uttalelse til revidert planforslag Forespørsel/svar Dir. for naturforv. om anadrome fisker Uavh. utredning av naturverdier Stavneskilen; Slyngstad Brev til Fylkesmannen om ny utredning/avbøtende tiltak Brev fra Fylkesmannen; grunnlag for å trekke innsigelse Notat med oppsummering høringsuttalelser og kommentarer PLM 35 Revidert plankart PLM 36 Revidert illustrasjonsplan PLM 37 Reviderte reguleringsbestemmelser PLM

2 Side 2 av 10 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Forslag til reguleringsplan ble førstegangsbehandlet av plan- og miljøutvalget i møte og vedtatt utlagt på høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, jfr. vedlagte møteutskrift. Planen ble kunngjort i lokalavisene og saksdokumentene ble samtidig utsendt berørte myndigheter organisasjoner og parter med uttalelsesfrist Det har innkommet 23 høringsuttalelser fra 16 forskjellige parter (syv uttalelser fra Solodden sameie innerst i Stavneskilen, delvis med svar fra kommunen). Sammendrag av uttalelsene med rådmannens merknader følger som eget vedlegg. Hovedfokus i høringsrunden har vært opprettholdelse av bøyehavn innerst i Stavneskilen samt ny småbåthavn ytterst i Stavneskilen. Fylkesmannens miljøvernavdeling har ment at naturverdiene i området er store og for dårlig utredet i forhold til naturmangfoldsloven og har reist innsigelse til begge havneformålene. Også ornitologisk forening, Naturvernforbundet, Laksa Velforening og Soon og Omegns Vel er imot bøyehavn så vel som småbåthavn ut fra hensynet til naturverdiene i Stavneskilen og våtmarksområdet innenfor. To hytteeiere innerst i kilen (Kari Breivik og Solodden sameie), Forum for Friluftsliv og Oslofjordens friluftsråd aksepterer småbåthavn, men ber om at bøyehavna innerst fjernes. Laksa Velforening og Solodden sameie er opptatt av at garntørka forblir som den er av hensyn til kulturminnets bevaring, friluftsliv og støy/ubehag for nærmiljøet, mens fylkesutvalget i Akershus kan akseptere et endret formål til bevertning/ bevaring hvis en eventuell innbygging skjer innenfor den ramme fylkesutvalget har skissert. I motsatt fall er det fremmet innsigelse. Fylkesutvalgets uttalelse støttes av Vestby Historielag. I gjestehavna har havnekomiteen påpekt at planen må sikre fortsatt jolleutsetting. Soon Seilforening ønsker en mer begrenset gjestehavnutvidelse av hensyn til båttrafikk og sjøareal for jolletrening, men vil ikke motsette seg løsningen hvis bøyehavn syd for Kolåsskjæret ikke forringer mulighetene for jolletrening for yngre/uerfarne barn/unge. Fiskeridirektoratet reiser innsigelse hvis planen ikke klargjør et låssettingsplassen skal ha forrang for ferdsel slik havressursloven fastslår og Miljøverndepartementet har lagt til grunn. Kombinert låssetting og ferdsel virker ulogisk, men Direktoratet ser det som et alternativ at reguleringsbestemmelsene klargjør at låssetting har forrang foran ferdsel. Eier av Kiwikvartalet (Son Eiendom AS) anmoder om at sjøarealet foran Kiwi utvides for å sikre tilstrekkelig areal i forhold til de båter som skal ligge i denne private havna. Det vil medføre at B-bryggas indre del må forbeholdes mindre båter. Sonskilen Båthavn AS anmoder om at det åpnes for midlertidige telt på Kolåsskjæret ved selskap m.m. Solodden sameie har vært sterkt kritiske til at reguleringssaken ikke skal konsekvensutredes og at det heller ikke er kunngjort ved oppstart at konsekvensutredning ikke skal skje. Videre er

3 Side 3 av 10 sameiet av den oppfatning at småbåthavna skal begrenses til 40 båter slik det er omtalt i kommunedelplanen for Son. Sameiet påpeker også at småbåthavna går ut over det plankartet som er knyttet opp mot kommunedelplan Son. Våren 2012 gjennomførte Norsk Maritimt Museum marinarkeologisk undersøkelser innenfor planområdet og konkluderte med at det ikke er påvist kulturminner som er fredet etter kulturminneloven. Innsigelsesvarslene fra Fiskeridirektoratet var etter administrasjonens syn enkle å imøtekomme og saksbehandlingskritikken fra Solodden Sameie ble kommentert, i noen grad tilbakevist og til dels erkjent i intern korrespondanse mellom sameiet og administrasjonen i februar/mars Basert på en interesseavveining fant administrasjonen det riktig å la eksisterende naturvernområde bestå uten bøyehavn. Av samme grunn var det nødvendig å dreie småbåthavnas innerste flytebrygge utover mest mulig, dog ikke lenger enn at småbåthavna må være funksjonsdyktig. Videre anså administrasjonen at sjøarealet nærmest opp mot Sonskilen Båthavn AS som ikke i dag er regulert til naturvern bør tas med som naturvernområde. Derved blir naturvernområde i Stavneskilen sammenhengende mellom Laksalandet og Sonskilen Båthavn AS. Nytt planforslag basert på de tre ovennevnte premisser (bøyehavna fjernes, flytebrygge dreies utover, naturvernområde utvides inn mot Sonskilen Båthavn AS), ble utarbeidet. Samtidig ble kommunens vilt- og fiskekonsulent Vidar Holthe anmodet om en nærmere dokumentasjon av naturverdiene Stavneskilen. I notat av konkluderer Holthe med at verken bøyehavn eller småbåthavn har negative konsekvenser for laks/sjøørret eller fuglelivet i området og at det framlagte (reviderte) plankartet viser at registrert ålegrasgang ikke berøres. I brev av til Fylkesmannen tok kommunen opp innsigelsen, både med basis i at: Kommunen anser dette som en omkamp i forhold til Miljøverndepartementets endelige avgjørelse om småbåthavn ett år tidligere. Miljøverndepartementet hadde småbåthavnen slik den ble lagt fram ved kommunedelplanbehandling som et av sine konkrete kartunderlag og var kjent med naturverdistandpunket til Fylkesmannen og Naturvernforbundet før avgjørelsen Notatet fra vilt- og fiskekonsulenten konkluderer med at de planlagte tiltakene ikke er i konflikt med biologisk mangfolds interesser. Plankartet er endret slik at bøyehavna utgår, småbåthavna dreies utover og naturvernområdet utvides østover til landsiden for Sonskilen Båthavn AS. Først i slutten av mai fikk kommunen kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling og gikk i gjennom saken i møte Miljøvernavdelingen så på det endrede planforslaget som positivt men var kritisk til mulige negative konsekvenser av småbåthavna i forhold til naturverdier i Stavneskilen (laks/sjøørret og ålegrasgang), gruntvannsområdet innerst og strandenga innenfor. Miljøvernavdelingen avviste at det var snakk om noen omkamp i forhold

4 Side 4 av 10 til Departementets tidligere avgjørelse og henviste bl.a. til sin uttalelse til kommunedelplanen og til naturmangfoldslovens bestemmelser. I sitt svarbrev av åpnet Fylkesmannens miljøvernavdeling for å kunne frafalle innsigelsen dersom det gjennomføres en utredning av hvordan naturverdiene i Stavneskilen blir påvirket av tiltaket og planforslaget utformes på en slik måte at naturverdiene blir ivaretatt. Det må vises størrelse, plassering og utforming av båthavna samt nødvendige avbøtende tiltak for at anlegget ikke skal få negativ innvirkning på naturverdiene. Tiltakshaver for småbåthavna, Sonskilen Båthavn AS, engasjerte i samråd med kommunen enkeltmannsforetaket Bjarne Slyngstad Sivilingeniør til å gjennomføre en ny utredning om hvordan naturverdiene i Stavneskilen vil kunne påvirkes av planlagt småbåthavn. I tillegg rettet kommunen forespørsel til Fiskeriseksjonen i Direktoratet for Naturforvaltning om flytebryggers påvirkning på anadrome* fiskers vandring til og opp i vassdraget, utvandring etter gyting og ungfiskers senere første tilværelse i sjøen. Den nye utredningen konkluderte med at aktuelle naturverdier i første rekke ålegrasgang, fugleliv og anadrome fiskers vandring ikke kan påventes å bli skadelidende av en småbåthavn som foreslås. Det foreligger tvert i mot en betydelig sannsynlighetsovervekt for at den planlagte småbåthavna i Stavneskilen ikke vil påvirke naturverdiene i negativ grad. Direktoratets fiskeriseksjon har også ut fra observasjoner fra andre vassdrag - bekreftet at en småbåthavn i Stavneskilen neppe har negativ innvirkning på anadrome fiskers vandring. Etter nytt brev til Fylkesmannen med etterfølgende felles befaring i Stavneskilen, meddelte Fylkesmannens miljøvernavdeling i brev av at det vil være grunnlag for å trekke innsigelsen hvis revidert planforslag (uten bøyehavn, båthavna dreiet utover, naturvernområdet utvidet østover mot båthavnas landside og ålegrasgangen ikke berørt) vedtas og følgende avbøtende tiltak blir gjennomført: Mudringsforbud Eksisterende bøyehavn fjernes (to bøyer igjen da kommunen allerede har fjernet sine) Merking av grensen til naturvernområde med bøyer samt skilt m/ferdselsforbud Fylkesmannen har begrunnet tilbaketrekking av innsigelsen med at revidert plan med avbøtende tiltak medfører at det ikke lenger foreligger vesentlige konflikter med regionale interesser. *Anadrome fisker er i hovedsak laks, sjøørret og sjørøye som kjennetgnes ved sitt vandringsmønster; gyting og yngelperiode i ferskvann og voksenliv i havet. 2. VURDERING Hovedinnholdet i revidert planforslag Innsigelsesgrunnlaget fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, Akershus fylkeskommune og Fiskeridirektoratet vil nå bli trukket med den dokumentasjon kommunen har framlagt og med den utforming plankart og bestemmelser har fått. Den reviderte reguleringsplanen inneholder følgende elementer: VA1, ferdselsområde i sjø hvor ferdsel skal være enerådende aktivitet uten bøyer. Eneste unntak er Britaniabøyen som tillates som nødbøye og som sikringsinstallasjon

5 Side 5 av 10 ved store arrangementer. VA2, ferdselsområde i sjø med hensynssone for å sikre bevaring av garntørka med nære omgivelser. VA3, låssettingsplass i kombinasjon med ferdsel men med låssetting som forrang foran ferdsel. VA4, småbåthavn med bryggelengder 90 og 80 meter og maks 60 båtplasser, mudringsforbud og merking/skilting for motorferdselsforbud inn i naturvernområdet. Småbåthavnen er en del av Sonskilen Båthavn AS med etablert avfalls- og beredskapsplan. VA5, eksisterende småbåthavn (B-brygga) som lå vridd i gjeldende reguleringsplan og nå er rettet opp til korrekt plassering. VA6, Privat småbåthavn for Kiwikvartalet/Son Eiendom AS. I revidert planforslag er sjøarealet utvidet noe, men ikke så mye som ønsket. VA7, kommunal gjestehavn foran Meierigården. VA8, privat småbåthavn for Kystkultursenteret (trebåter) og Meierigården. VA9, kommunal gjestehavn. VA10, Kommunal gjestehavn knyttet til Son Seilforenings og kommunens bølgebrytere (GB1 Og GB2). Gjestehavna forutsettes utvidet med 30 meter forlengelse av GB1. Ny GB2 på100 meter, sammen et nytt element på 30 meter i vinkel/bruk av eksisterende bølgebryter på 60 meter til en L. Samlet utvidelse av gjestehavna blir 320 bryggemeter. VA 11, ny bøyehavn for større båter. N1, bevertningsområde på garntørka med hensynssone bevaring kulturmiljø. Det er lagt strenge begrensninger for evt. innbygging som skal godkjennes av fylkeskommunen. NA1, naturvernområde i sjø, som binder sammen naturvernområdet til et sammenhengende sjøareal mellom Laksalandet og Sonskilen Båthavn AS. Ferdselsforbud gjelder som for naturvernområdet for øvrig. Forholdet til naturmangfoldsloven Slik plan og bestemmelser nå er formet, anser administrasjonen at forholdet til regionale myndigheter og interesser er avklaret og at innsigelsesgrunnlaget er fjernet. Med den dokumentasjon som er lagt fram om naturverdier og de avbøtende tiltak som er lagt inn i planen, kan heller ikke rådmannen se at det skulle være vesentlige reelle naturvernkonflikter lokalt som følge av småbåthavna.

6 Side 6 av 10 Naturmangfoldslovens 7 forutsetter at naturmangfoldslovens 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal framgå av beslutningen. Som naturmangfold regnes biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Tema i Stavneskilen er biologisk mangfold da det ikke er registrert eller kjent at det er spesielle interesser knyttet til geologisk mangfold eller landskap. Enkeltmannsforetaket Bjarne Slyngstad Sivilingeniør har i notat av gjennomgått kjente naturverdier og har registrert at aktuelt biologisk mangfold i Stavneskilen er ålegrasgang, fugleliv i gruntvannsområdet/strandsumpen og anadrome fisker som vandrer ut og inn i Stavnesbekken. Strandenga innenfor uten spesielle botaniske verdier berøres ikke; heller ikke humlevikleren nesten oppe ved Kjøvangveien. Notatet konkluderer med at aktuelle naturverdier i første rekke ålegrasgang, fugleliv og anadrome fiskers vandring høyest sannsynlig ikke blir skadelidende av en småbåthavn som foreslått Direktoratet for Naturforvaltning, fiskeriseksjonen, har også ut fra observasjoner fra andre vassdrag - bekreftet at en småbåthavn i Stavneskilen neppe har negativ innvirkning på anadrome fiskers vandring. Gjennom vilt- og fiskekonsulentens notat av er det framlagt erfaringskunnskap om naturtyper i Stavneskilen og strandsumpen innefor. Notatet konkluderer med at planlagt småbåthavn ikke har noen som helst konsekvenser for biologisk mangfold. Småbåthavna blir en del av Sonskilen Båthavn AS som har en god avfalls- og beredskapsplan; om talt som forbilledlig av Fylkesmannen. Vestby er medlem av interkommunal brannordning MIB med kasernerte styrker som dekker kommunens oppgaver innefor brann- redning- og oljevern. Utrykningstiden til Sonskilen Båthavn med lenseutstyr er tyve minutter. Det er lagt inn merkingsplikt på sjøarealet i Stavneskilen innenfor den nye båthavna med skilting om motorferdselforbud. Fare for forurensning på land og sjø samt akuttforurensning innover i Stavneskilen med vesentlig skade på det biologiske mangfoldet vurderes som liten med de tiltak som er forutsatt og den beredskap som eksisterer. Det er etter rådmannens oppfatning ut fra ovennevnte kartlegging ikke grunn til å tro at planlagt småbåthavn - slik den er lagt og med angitte avbøtende tiltak og beredskapsløsninger - vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldslovens 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap ansees oppfylt med den dokumentasjon som er framlagt i reguleringssaken. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av den planlagte småbåthavna og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger rådmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldslovens Om mulige saksbehandlingsfeil og feil i plankart kommunedelplan Son

7 Side 7 av 10 Solodden Sameie mener at reguleringsplanen rammes av forskrift om konsekvensutredninger, samt at unntak fra dette skulle vært opplyst ved kunngjøring om planoppstart. Videre påpeker de at kommunedelplankartet for Son, utlagt på hjemmesiden, viser en langt mindre småbåthavn enn den som nå planlegges. De påpeker også at kommunedelplan Son opererer med maksimum 40 båter og at planlegging for inntil 60 båter er i strid med Kommunestyrets vedtak og Miljøverndepartementets forutsetninger. I forbindelse med forslag til reguleringsplan, ble naturverdiene i Stavneskilen gjennomgått både i naturbase og i konsekvensutredningen for Son golfbane som regulerte Stavneskilen til naturvern. Det ble der ikke funnet dokumentasjon som tilsa at bøyehavnen ikke kunne opprettholdes inne i kilen og planforslaget endte derfor opp med fortsatt bøyehavn men med hensynssone for naturvern. Kommunen ser i ettertid at en slik regulering som berører regulert naturvernområde i strid med vedtatt kommunedelplan for Son skulle vært konsekvensutredet etter KU-forskriftens 4 fordi regulert naturvernområde berøres. Den omfattende høringsrunden med mange uttalelser og innsigelse knyttet til naturverdier i Stavneskilen, medførte at kommunen umiddelbart endret planforslaget ved å dreie båthavna utover, opprettholde regulert naturvernområde inne i kilen slik kommunestyret/md forutsatte, øke naturvernformålet inn mot landområdet på Sonskilen Båthavn og ta bøyehavna ut av planen; altså et revidert planforslag i samsvar med kommunedelplanen. Saksbehandlingsfeilen om konsekvensutredning knyttet til bøyehavn inne i kilen er kun av akademisk interesse så lenge bøyehavn ikke er aktuell og gjeldende reguleringsplan for naturvern opprettholdes i samsvar med kommunedelplanvedtaket. Feilen er etter rådmannens syn derved reparert. Unntak fra KU-forskriften skulle vært varslet ved planoppstart. Ved en forglemmelse skjedde ikke dette. Dette er beklagelig, men rådmannen kan ikke se at feilen har hatt konsekvenser for prosessen eller planløsningen som nå framlegges. Slik reguleringssaken var varslet ved planoppstart, ble det avklaret skriftlig i korrespondanse med Miljøverndepartementet at det ikke var krav om konsekvensutredning så lenge planen er i samsvar med endelig avgjørelse fra Miljøverndepartementet ved innsigelsesbehandlingen våren Her ble jo både småbåthavnen og låssettingsplassen avgjort. Det er også dokumentert at kommunestyret så vel som Miljøverndepartementet ved behandlingen av kommunedelplanen la til grunn en bølgebryter på inntil 90 meter ut fra garntørka og en innenforliggende flytebrygge på inntil 80 meter. Det ligger intet i kommunestyrets vedtak om at antall båter skal begrenses til 40, dette er av saksbehandler et antatt antall ut fra bryggelengder og aktuelle båtstørrelser. I tegning av revidert småbåthavn i 2007 som har ligget til grunn for kommunedelplanbehandling (Drøbak arkitektkontor ) er det vist bølgebryter/flytebrygge på 90/80 meter samt 60 båtplasser. Normalt reguleres bare havnas utstrekning, ikke antall utriggere eller antall båter. Rådmannen har likevel foreslått en øvre ramme på 60 båter. Beklageligvis er det kommunedelplankart for Son som er lagt ut på kommunens hjemmeside feil. Dette kartet viser en småbåthavn helt ut mot garntørka og med et sjøareal vesentlig mindre enn det kommunestyret vedtok. Korrekt kart ble sendt Miljøverndepartementet i tilknytning til innsigelsesavgjørelsen, slik at departementet har fattet sin avgjørelse med basis i korrekt kart. Dette kartet (datert ) som kommunen kan dokumentere er det korrekte knyttet til kommunestyrevedtaket og miljøverndepartementets endelige behandling viser småbåthavna omtrent riktig plassert og med omtrent riktig utstrekning samt naturvernområdet litt avkortet slik også reguleringsplanen legger opp til. Det riktige plankartet

8 Side 8 av 10 er nå lagt ut på kommunens hjemmeside. Kartfeilen har ikke hatt noen betydning for det endelige resultat i reguleringssaken, men har selvsagt skapt unødvendig forstyrrelse sammen med de to ovennevnte saksbehandlingsfeil. De feil som ligger i saksbehandling og plankart er etter rådmannens syn beklagelige men har ikke hatt konsekvenser for den planløsning som framlegges for sluttbehandling. Feilen resulterer derfor ikke i at planen må opp til ny førstegangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. Gjestehavna og Soon seilforening Gjestehavnas utvidelse foreslås opprettholdt omtrent som i det første reguleringsforslaget. Bølgebryter 2 (GB2) og grensen for gjestehavnområdet er imidlertid litt justert som følge av at bølgebrytere forslås skiftet ut med en ny 100-meter og 30-meter i vinkel. Eksisterende 60- meter kan påskjøtes denne slik at det etableres en ny L. samlet utvidelse av gjestehavna blir 320 bryggemeter som både dekker en ønsket havneutvidelse sett i sammenheng med målsettingen om å øke Sons attraktivitet som sommerturiststed. Gjennomføring av forlengelsen av bølgebryter 1 (GB1) som er omtalt av seilforeningen, vedrører ikke reguleringssaken, men må forhandles på vanlig måte mellom seilforeningen og havnemyndigheten. Eventuelle start og målbøyer syd for gjestehavna (utenfor planområdet) må avklares med havnemyndigheten i forhold til de ferdselshensyn havneloven skal ivareta. Bruk av sjøområdet lenger syd til for eksempel kajakk, mindre seilbåter og brett bør vurderes nærmere i kommuneplanrulleringen som er oppstartet nå. Eventuell utsettingsrampe for små joller på sydsiden av GB1 må omsøkes på vanlig måte. Det er ikke mulig nå å vurdere hvor vidt en slik rampe vil komme i konflikt med regulert offentlig bryggeområde utenfor seilforeningen eller i konflikt med naboers tilflottsrett. Britaniabøyen tillates å bli liggende som nødbøye og forankringsinstallasjon i tilknytning til større arrangementer. Det kan ikke sees at denne vil være i konflikt med jolletrening for barn/unge inne på Sonskilen da den sjelden vil være i bruk. Privat småbåthavn for Son Eiendom, VA6 Son Eiendoms ønske om et større sjøareal utenfor Kiwi som privat båthavn er bare delvis imøtekommet ved at formålsgrensen for den private havna er trukket inntil en meter vestover i forhold til det første planforslaget. Kommunen har allerede i reguleringsplanen begrenset båtlengden på B-bryggas innerste del til seks meter. Son Eiendom AS har selv framlagt en reguleringsplan for Kiwikvartalet som medfører bygging tre meter lenger ut i sjøen enn i dag og må da bære konsekvensene av det i form av redusert sjøareal til båthavn når sjøområdet er trangt. Garntørka til bevertning Laksa Vel og Solodden sameie henviser til at formålsendring til bevertning/selskapslokale vil medføre sjenanse, redusert mulighet for friluftsliv og redusert verdi som kulturminne. En eventuell innbygging av garntørka innefor rammen av en fylkeskommunal godkjenning antas å skje på en måte som kulturminnemyndighetene oppfatter som forenlig med bevaringshensynet. Det må i denne sammenheng påpekes at garntørka har stått og står foran store framtidige påkostninger hvis den skal kunne bevares, uten at det er signalisert eller stillet økonomiske midler ut over det Sonskilen Båthavn AS har ytt med de siste årene. Nettopp

9 Side 9 av 10 bevertning er et formål som kan kombinere bevaring og bruk på en slik måte at kulturminnet sikres. En slik bruk sees også som godt forenlig med Son som velutviklet sommerturiststed hvor Sonskilen med omgivelser kan oppleves i tilknytning til større selskap, konserter og lignende. Ny bruk vil som påpekt gi noe støy og sjenanse, men neppe mer enn hva som må tåles på et sted som Son sommerstid. 4. KONKLUSJON Reguleringsplan for del av Sonskilen har vært i gjennom en grundig høringsprosess hvor hensynet til naturverdier/biologisk mangfold i Stavneskilen har vært sentralt. Planprosessen har medført at det nå fremmes en reguleringsplan fri for innsigelser og i samsvar med naturmangfoldslovens forutsetninger om kunnskapsbasert beslutning. Det er begått saksbehandlingsfeil og det utlagte kommunedelplankartet som skulle være basis for reguleringen var feil. Disse feilene har ikke påvirket planløsning/resultat og må ansees reparert gjennom prosess og korrespondanse i høringsrunden. Planen kan derfor legges fram for sluttbehandling uten ny høringsrunde. INNSTILLING: Reguleringsplan for del av Sonskilen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , godkjennes i samsvar med plan- og bygningslovens Vedtaket er endelig da det det ikke foreligger innsigelser i saken BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN Representanten Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Representanten Pål Engeseth s forslag fikk 3 stemmer mot 4 stemmer. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Reguleringsplan for del av Sonskilen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , godkjennes i samsvar med plan- og bygningslovens Vedtaket er endelig da det ikke foreligger innsigelser i saken BEHANDLING I Kommunestyret DEN Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes.

10 Side 10 av 10 Votering: Repr. Pål Engeseths forslag fikk 9 stemmer og falt. Plan- og miljøutvalgets vedtak ble vedtatt mot 4 stemmer (Sv og Sp). VEDTAK: Reguleringsplan for del av Sonskilen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , godkjennes i samsvar med plan- og bygningslovens Vedtaket er endelig da det ikke foreligger innsigelser i saken. Eksp.: Saken oversendes saksbehandler for videre ekspedering. Vestby, Knut Haugestad Rådmann

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Simon Friis Mortensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Simon Friis Mortensen Plan Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/04597-4 Simon Friis Mortensen 14.12.2016 Høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan for Del av Sonskilen

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.12.2012 Tid: 17:00 NB! MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

DEL AV SONSKILEN OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE

DEL AV SONSKILEN OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE DEL AV SONSKILEN OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE Rådmannen i Vestby 21.11.2011 1 1 Sammendrag Stor trafikk og mange brukerinteresser gir behov for regulering av sjøarealet i Sonskilen innenfor Tankodden.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

PLM -37/08 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SONSTRANDA SONSTRANDA REGULERINGSPLAN; FØRSTEGANGSBEHANDLING

PLM -37/08 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SONSTRANDA SONSTRANDA REGULERINGSPLAN; FØRSTEGANGSBEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Roald Haugberg Arkiv: // 0076 Arkivsaksnr.: 08/1136 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -266/08 13.06.2008 Havnekomitéen

Detaljer

Vestby kommune Planavdelingen

Vestby kommune Planavdelingen Vestby kommune Planavdelingen Soon og Omegn Vel, postboks, postboks 169, 1556 Son Akershus fylkeskommune, postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus, postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 A-sak. Reguleringsplan for småbåthavn - Tofte Strand - annengangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Planutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/79 DETALJREGULERING FOR IBARNESET BOLIGOMRÅDE Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50481 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/13 Formannskap 27.08.2013 15/14

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST Side 1 av 5 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 42/12 Teknisk utvalg 05.09.2012 / Teknisk utvalg Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 320 Arkivsaksnr: 12/781 MINDRE

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 6/12 - Vestby kommune - reguleringsplan - del av Sonskilen (Sonskilen båthavn)

Melding om vedtak i FU-sak 6/12 - Vestby kommune - reguleringsplan - del av Sonskilen (Sonskilen båthavn) SENTRALADMINISTRASJONEN Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 08.02.2012 2011/16780-11/12522/2012 EMNE L12 Telefon 22055065 Deres

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning

Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning Ingeborg Austreng Fylkesmannens miljøvernavdeling Norsk vannforening 27/8-12

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Vestby kommune Havnekomitéen

Vestby kommune Havnekomitéen Vestby kommune Havnekomitéen Utvalg: HAVNEKOMITÉEN Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.02.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010:

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010: SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-235 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PUKKVERK VED VINTERBRO Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-235 Saknr.: 05/494 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 74/15 Kommunestyret /15 Formannskapet

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 74/15 Kommunestyret /15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Kommunestyret Møtedato: 22.10.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 74/15 Kommunestyret 22.10.2015 116/15 Formannskapet 15.10.2015

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tor Sæther

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200908257 : O: : L12-96 : Øyvind Bjørke : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling,

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/16 Kvænangen formannskap /16 Kvænangen kommunestyre

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/16 Kvænangen formannskap /16 Kvænangen kommunestyre Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/386-25 Arkiv: 600 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 22.08.2016 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/16 Kvænangen formannskap 09.09.2016 49/16 Kvænangen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsendring for Rutholen, sluttbehandling

Reguleringsendring for Rutholen, sluttbehandling Nannestad kommune Teknisk Arkivsak: 2006/443-23 Arkiv: L12 Saksbehandler: Alf Ingvart Rørbakk Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/07 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2007 33/07 Kommunestyret 18.06.2007

Detaljer

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann LEKA KOMMUNE Dato: 27.03.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 16.04.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0216 Arkivsaksnr.: 12/1542-14 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -34/12 29.10.2012

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Kommunedelplan Langøra 2012-2022. Fastsettelse av planprogram.

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Kommunedelplan Langøra 2012-2022. Fastsettelse av planprogram. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2011/3388-23 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 144/12 08.11.2012 Kommunestyret 115/12 22.11.2012 Kommunedelplan Langøra

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2016/101 Dato: 01.06.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune PLANID 1621201601 DETALJREGULERING STORFOSEN

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden , plannr K Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 69/16 Plan- og utviklingsutvalget

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden , plannr K Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 69/16 Plan- og utviklingsutvalget Molde kommune Rådmannen Arkiv: K201201 Saksmappe: 2013/1056-5 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024, plannr K201201 Utvalgssaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 30.01.2014, saksnr. 28/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/12 Kommunestyret 26.01.2012 15/12 Formannskapet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 35/ Kommunestyret 50/

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 35/ Kommunestyret 50/ Arkiv: 162 Arkivsaksnr: 2009/1866-25 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 35/11 09.06.2011 Kommunestyret 50/11 21.06.2011 Vedlegg 1 Uttale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Brev om mulig ulovlighet 19.3.15 2 Fra Heidi

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Smøla kommune Bygg og forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Melding

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 189/ C - Husbyåsen - etappe 2 - Detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 189/ C - Husbyåsen - etappe 2 - Detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-210 C Arkivsaksnr: 2013/1068-26 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 189/13 11.12.2013 1-210 C - Husbyåsen - etappe 2 - Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer