Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING"

Transkript

1 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Roald Haugberg Arkiv: /L12/ 0215 Arkivsaksnr.: 11/ Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -66/ Plan- og miljøutvalget PLM -44/ Kommunestyret K -74/ K-14/12 SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Møteutskrift PLM; førstegangsbehandling PLM 2 Høringsuttalelse Son Eiendom AS (Petter Koren) Høringsuttalelse fra Sonskilen Båthavn AS Høringsuttalelse fra Laksa Velforening av Høringsuttalelse fra Soon Seilforening Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet Høringsuttalelse fra Havnekomiteen Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune Høringsuttalelse fra Kystverket Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Vestby Høringsuttalelse fra Oslofjordens Friluftsråd Høringsuttalelse fra Norsk ornitologisk forening Høringsuttalelse fra Kari Breivik (Grindstad & co) Høringsuttalelse fra Vestby Historielag Høringsuttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv Høringsuttalelse fra Fylkesmannen Notat om biologisk mangfold fra Vidar Holthe Høringsuttalelse og korrespondanse Solodden Sameie Om KU, kommuneplankart, båthavnstørrelse m.m Rapport om marinarkeologisk registrering Oversendelse revidert plan med vedlegg til Fylkesmannen Kommunens oppsummering fra møte Fylkesmannens oppsummering fra møte Fylkesmannens uttalelse til revidert planforslag Forespørsel/svar Dir. for naturforv. om anadrome fisker Uavh. utredning av naturverdier Stavneskilen; Slyngstad Brev til Fylkesmannen om ny utredning/avbøtende tiltak Brev fra Fylkesmannen; grunnlag for å trekke innsigelse Notat med oppsummering høringsuttalelser og kommentarer PLM 35 Revidert plankart PLM 36 Revidert illustrasjonsplan PLM 37 Reviderte reguleringsbestemmelser PLM

2 Side 2 av 10 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Forslag til reguleringsplan ble førstegangsbehandlet av plan- og miljøutvalget i møte og vedtatt utlagt på høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, jfr. vedlagte møteutskrift. Planen ble kunngjort i lokalavisene og saksdokumentene ble samtidig utsendt berørte myndigheter organisasjoner og parter med uttalelsesfrist Det har innkommet 23 høringsuttalelser fra 16 forskjellige parter (syv uttalelser fra Solodden sameie innerst i Stavneskilen, delvis med svar fra kommunen). Sammendrag av uttalelsene med rådmannens merknader følger som eget vedlegg. Hovedfokus i høringsrunden har vært opprettholdelse av bøyehavn innerst i Stavneskilen samt ny småbåthavn ytterst i Stavneskilen. Fylkesmannens miljøvernavdeling har ment at naturverdiene i området er store og for dårlig utredet i forhold til naturmangfoldsloven og har reist innsigelse til begge havneformålene. Også ornitologisk forening, Naturvernforbundet, Laksa Velforening og Soon og Omegns Vel er imot bøyehavn så vel som småbåthavn ut fra hensynet til naturverdiene i Stavneskilen og våtmarksområdet innenfor. To hytteeiere innerst i kilen (Kari Breivik og Solodden sameie), Forum for Friluftsliv og Oslofjordens friluftsråd aksepterer småbåthavn, men ber om at bøyehavna innerst fjernes. Laksa Velforening og Solodden sameie er opptatt av at garntørka forblir som den er av hensyn til kulturminnets bevaring, friluftsliv og støy/ubehag for nærmiljøet, mens fylkesutvalget i Akershus kan akseptere et endret formål til bevertning/ bevaring hvis en eventuell innbygging skjer innenfor den ramme fylkesutvalget har skissert. I motsatt fall er det fremmet innsigelse. Fylkesutvalgets uttalelse støttes av Vestby Historielag. I gjestehavna har havnekomiteen påpekt at planen må sikre fortsatt jolleutsetting. Soon Seilforening ønsker en mer begrenset gjestehavnutvidelse av hensyn til båttrafikk og sjøareal for jolletrening, men vil ikke motsette seg løsningen hvis bøyehavn syd for Kolåsskjæret ikke forringer mulighetene for jolletrening for yngre/uerfarne barn/unge. Fiskeridirektoratet reiser innsigelse hvis planen ikke klargjør et låssettingsplassen skal ha forrang for ferdsel slik havressursloven fastslår og Miljøverndepartementet har lagt til grunn. Kombinert låssetting og ferdsel virker ulogisk, men Direktoratet ser det som et alternativ at reguleringsbestemmelsene klargjør at låssetting har forrang foran ferdsel. Eier av Kiwikvartalet (Son Eiendom AS) anmoder om at sjøarealet foran Kiwi utvides for å sikre tilstrekkelig areal i forhold til de båter som skal ligge i denne private havna. Det vil medføre at B-bryggas indre del må forbeholdes mindre båter. Sonskilen Båthavn AS anmoder om at det åpnes for midlertidige telt på Kolåsskjæret ved selskap m.m. Solodden sameie har vært sterkt kritiske til at reguleringssaken ikke skal konsekvensutredes og at det heller ikke er kunngjort ved oppstart at konsekvensutredning ikke skal skje. Videre er

3 Side 3 av 10 sameiet av den oppfatning at småbåthavna skal begrenses til 40 båter slik det er omtalt i kommunedelplanen for Son. Sameiet påpeker også at småbåthavna går ut over det plankartet som er knyttet opp mot kommunedelplan Son. Våren 2012 gjennomførte Norsk Maritimt Museum marinarkeologisk undersøkelser innenfor planområdet og konkluderte med at det ikke er påvist kulturminner som er fredet etter kulturminneloven. Innsigelsesvarslene fra Fiskeridirektoratet var etter administrasjonens syn enkle å imøtekomme og saksbehandlingskritikken fra Solodden Sameie ble kommentert, i noen grad tilbakevist og til dels erkjent i intern korrespondanse mellom sameiet og administrasjonen i februar/mars Basert på en interesseavveining fant administrasjonen det riktig å la eksisterende naturvernområde bestå uten bøyehavn. Av samme grunn var det nødvendig å dreie småbåthavnas innerste flytebrygge utover mest mulig, dog ikke lenger enn at småbåthavna må være funksjonsdyktig. Videre anså administrasjonen at sjøarealet nærmest opp mot Sonskilen Båthavn AS som ikke i dag er regulert til naturvern bør tas med som naturvernområde. Derved blir naturvernområde i Stavneskilen sammenhengende mellom Laksalandet og Sonskilen Båthavn AS. Nytt planforslag basert på de tre ovennevnte premisser (bøyehavna fjernes, flytebrygge dreies utover, naturvernområde utvides inn mot Sonskilen Båthavn AS), ble utarbeidet. Samtidig ble kommunens vilt- og fiskekonsulent Vidar Holthe anmodet om en nærmere dokumentasjon av naturverdiene Stavneskilen. I notat av konkluderer Holthe med at verken bøyehavn eller småbåthavn har negative konsekvenser for laks/sjøørret eller fuglelivet i området og at det framlagte (reviderte) plankartet viser at registrert ålegrasgang ikke berøres. I brev av til Fylkesmannen tok kommunen opp innsigelsen, både med basis i at: Kommunen anser dette som en omkamp i forhold til Miljøverndepartementets endelige avgjørelse om småbåthavn ett år tidligere. Miljøverndepartementet hadde småbåthavnen slik den ble lagt fram ved kommunedelplanbehandling som et av sine konkrete kartunderlag og var kjent med naturverdistandpunket til Fylkesmannen og Naturvernforbundet før avgjørelsen Notatet fra vilt- og fiskekonsulenten konkluderer med at de planlagte tiltakene ikke er i konflikt med biologisk mangfolds interesser. Plankartet er endret slik at bøyehavna utgår, småbåthavna dreies utover og naturvernområdet utvides østover til landsiden for Sonskilen Båthavn AS. Først i slutten av mai fikk kommunen kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling og gikk i gjennom saken i møte Miljøvernavdelingen så på det endrede planforslaget som positivt men var kritisk til mulige negative konsekvenser av småbåthavna i forhold til naturverdier i Stavneskilen (laks/sjøørret og ålegrasgang), gruntvannsområdet innerst og strandenga innenfor. Miljøvernavdelingen avviste at det var snakk om noen omkamp i forhold

4 Side 4 av 10 til Departementets tidligere avgjørelse og henviste bl.a. til sin uttalelse til kommunedelplanen og til naturmangfoldslovens bestemmelser. I sitt svarbrev av åpnet Fylkesmannens miljøvernavdeling for å kunne frafalle innsigelsen dersom det gjennomføres en utredning av hvordan naturverdiene i Stavneskilen blir påvirket av tiltaket og planforslaget utformes på en slik måte at naturverdiene blir ivaretatt. Det må vises størrelse, plassering og utforming av båthavna samt nødvendige avbøtende tiltak for at anlegget ikke skal få negativ innvirkning på naturverdiene. Tiltakshaver for småbåthavna, Sonskilen Båthavn AS, engasjerte i samråd med kommunen enkeltmannsforetaket Bjarne Slyngstad Sivilingeniør til å gjennomføre en ny utredning om hvordan naturverdiene i Stavneskilen vil kunne påvirkes av planlagt småbåthavn. I tillegg rettet kommunen forespørsel til Fiskeriseksjonen i Direktoratet for Naturforvaltning om flytebryggers påvirkning på anadrome* fiskers vandring til og opp i vassdraget, utvandring etter gyting og ungfiskers senere første tilværelse i sjøen. Den nye utredningen konkluderte med at aktuelle naturverdier i første rekke ålegrasgang, fugleliv og anadrome fiskers vandring ikke kan påventes å bli skadelidende av en småbåthavn som foreslås. Det foreligger tvert i mot en betydelig sannsynlighetsovervekt for at den planlagte småbåthavna i Stavneskilen ikke vil påvirke naturverdiene i negativ grad. Direktoratets fiskeriseksjon har også ut fra observasjoner fra andre vassdrag - bekreftet at en småbåthavn i Stavneskilen neppe har negativ innvirkning på anadrome fiskers vandring. Etter nytt brev til Fylkesmannen med etterfølgende felles befaring i Stavneskilen, meddelte Fylkesmannens miljøvernavdeling i brev av at det vil være grunnlag for å trekke innsigelsen hvis revidert planforslag (uten bøyehavn, båthavna dreiet utover, naturvernområdet utvidet østover mot båthavnas landside og ålegrasgangen ikke berørt) vedtas og følgende avbøtende tiltak blir gjennomført: Mudringsforbud Eksisterende bøyehavn fjernes (to bøyer igjen da kommunen allerede har fjernet sine) Merking av grensen til naturvernområde med bøyer samt skilt m/ferdselsforbud Fylkesmannen har begrunnet tilbaketrekking av innsigelsen med at revidert plan med avbøtende tiltak medfører at det ikke lenger foreligger vesentlige konflikter med regionale interesser. *Anadrome fisker er i hovedsak laks, sjøørret og sjørøye som kjennetgnes ved sitt vandringsmønster; gyting og yngelperiode i ferskvann og voksenliv i havet. 2. VURDERING Hovedinnholdet i revidert planforslag Innsigelsesgrunnlaget fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, Akershus fylkeskommune og Fiskeridirektoratet vil nå bli trukket med den dokumentasjon kommunen har framlagt og med den utforming plankart og bestemmelser har fått. Den reviderte reguleringsplanen inneholder følgende elementer: VA1, ferdselsområde i sjø hvor ferdsel skal være enerådende aktivitet uten bøyer. Eneste unntak er Britaniabøyen som tillates som nødbøye og som sikringsinstallasjon

5 Side 5 av 10 ved store arrangementer. VA2, ferdselsområde i sjø med hensynssone for å sikre bevaring av garntørka med nære omgivelser. VA3, låssettingsplass i kombinasjon med ferdsel men med låssetting som forrang foran ferdsel. VA4, småbåthavn med bryggelengder 90 og 80 meter og maks 60 båtplasser, mudringsforbud og merking/skilting for motorferdselsforbud inn i naturvernområdet. Småbåthavnen er en del av Sonskilen Båthavn AS med etablert avfalls- og beredskapsplan. VA5, eksisterende småbåthavn (B-brygga) som lå vridd i gjeldende reguleringsplan og nå er rettet opp til korrekt plassering. VA6, Privat småbåthavn for Kiwikvartalet/Son Eiendom AS. I revidert planforslag er sjøarealet utvidet noe, men ikke så mye som ønsket. VA7, kommunal gjestehavn foran Meierigården. VA8, privat småbåthavn for Kystkultursenteret (trebåter) og Meierigården. VA9, kommunal gjestehavn. VA10, Kommunal gjestehavn knyttet til Son Seilforenings og kommunens bølgebrytere (GB1 Og GB2). Gjestehavna forutsettes utvidet med 30 meter forlengelse av GB1. Ny GB2 på100 meter, sammen et nytt element på 30 meter i vinkel/bruk av eksisterende bølgebryter på 60 meter til en L. Samlet utvidelse av gjestehavna blir 320 bryggemeter. VA 11, ny bøyehavn for større båter. N1, bevertningsområde på garntørka med hensynssone bevaring kulturmiljø. Det er lagt strenge begrensninger for evt. innbygging som skal godkjennes av fylkeskommunen. NA1, naturvernområde i sjø, som binder sammen naturvernområdet til et sammenhengende sjøareal mellom Laksalandet og Sonskilen Båthavn AS. Ferdselsforbud gjelder som for naturvernområdet for øvrig. Forholdet til naturmangfoldsloven Slik plan og bestemmelser nå er formet, anser administrasjonen at forholdet til regionale myndigheter og interesser er avklaret og at innsigelsesgrunnlaget er fjernet. Med den dokumentasjon som er lagt fram om naturverdier og de avbøtende tiltak som er lagt inn i planen, kan heller ikke rådmannen se at det skulle være vesentlige reelle naturvernkonflikter lokalt som følge av småbåthavna.

6 Side 6 av 10 Naturmangfoldslovens 7 forutsetter at naturmangfoldslovens 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal framgå av beslutningen. Som naturmangfold regnes biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Tema i Stavneskilen er biologisk mangfold da det ikke er registrert eller kjent at det er spesielle interesser knyttet til geologisk mangfold eller landskap. Enkeltmannsforetaket Bjarne Slyngstad Sivilingeniør har i notat av gjennomgått kjente naturverdier og har registrert at aktuelt biologisk mangfold i Stavneskilen er ålegrasgang, fugleliv i gruntvannsområdet/strandsumpen og anadrome fisker som vandrer ut og inn i Stavnesbekken. Strandenga innenfor uten spesielle botaniske verdier berøres ikke; heller ikke humlevikleren nesten oppe ved Kjøvangveien. Notatet konkluderer med at aktuelle naturverdier i første rekke ålegrasgang, fugleliv og anadrome fiskers vandring høyest sannsynlig ikke blir skadelidende av en småbåthavn som foreslått Direktoratet for Naturforvaltning, fiskeriseksjonen, har også ut fra observasjoner fra andre vassdrag - bekreftet at en småbåthavn i Stavneskilen neppe har negativ innvirkning på anadrome fiskers vandring. Gjennom vilt- og fiskekonsulentens notat av er det framlagt erfaringskunnskap om naturtyper i Stavneskilen og strandsumpen innefor. Notatet konkluderer med at planlagt småbåthavn ikke har noen som helst konsekvenser for biologisk mangfold. Småbåthavna blir en del av Sonskilen Båthavn AS som har en god avfalls- og beredskapsplan; om talt som forbilledlig av Fylkesmannen. Vestby er medlem av interkommunal brannordning MIB med kasernerte styrker som dekker kommunens oppgaver innefor brann- redning- og oljevern. Utrykningstiden til Sonskilen Båthavn med lenseutstyr er tyve minutter. Det er lagt inn merkingsplikt på sjøarealet i Stavneskilen innenfor den nye båthavna med skilting om motorferdselforbud. Fare for forurensning på land og sjø samt akuttforurensning innover i Stavneskilen med vesentlig skade på det biologiske mangfoldet vurderes som liten med de tiltak som er forutsatt og den beredskap som eksisterer. Det er etter rådmannens oppfatning ut fra ovennevnte kartlegging ikke grunn til å tro at planlagt småbåthavn - slik den er lagt og med angitte avbøtende tiltak og beredskapsløsninger - vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldslovens 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap ansees oppfylt med den dokumentasjon som er framlagt i reguleringssaken. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av den planlagte småbåthavna og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger rådmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldslovens Om mulige saksbehandlingsfeil og feil i plankart kommunedelplan Son

7 Side 7 av 10 Solodden Sameie mener at reguleringsplanen rammes av forskrift om konsekvensutredninger, samt at unntak fra dette skulle vært opplyst ved kunngjøring om planoppstart. Videre påpeker de at kommunedelplankartet for Son, utlagt på hjemmesiden, viser en langt mindre småbåthavn enn den som nå planlegges. De påpeker også at kommunedelplan Son opererer med maksimum 40 båter og at planlegging for inntil 60 båter er i strid med Kommunestyrets vedtak og Miljøverndepartementets forutsetninger. I forbindelse med forslag til reguleringsplan, ble naturverdiene i Stavneskilen gjennomgått både i naturbase og i konsekvensutredningen for Son golfbane som regulerte Stavneskilen til naturvern. Det ble der ikke funnet dokumentasjon som tilsa at bøyehavnen ikke kunne opprettholdes inne i kilen og planforslaget endte derfor opp med fortsatt bøyehavn men med hensynssone for naturvern. Kommunen ser i ettertid at en slik regulering som berører regulert naturvernområde i strid med vedtatt kommunedelplan for Son skulle vært konsekvensutredet etter KU-forskriftens 4 fordi regulert naturvernområde berøres. Den omfattende høringsrunden med mange uttalelser og innsigelse knyttet til naturverdier i Stavneskilen, medførte at kommunen umiddelbart endret planforslaget ved å dreie båthavna utover, opprettholde regulert naturvernområde inne i kilen slik kommunestyret/md forutsatte, øke naturvernformålet inn mot landområdet på Sonskilen Båthavn og ta bøyehavna ut av planen; altså et revidert planforslag i samsvar med kommunedelplanen. Saksbehandlingsfeilen om konsekvensutredning knyttet til bøyehavn inne i kilen er kun av akademisk interesse så lenge bøyehavn ikke er aktuell og gjeldende reguleringsplan for naturvern opprettholdes i samsvar med kommunedelplanvedtaket. Feilen er etter rådmannens syn derved reparert. Unntak fra KU-forskriften skulle vært varslet ved planoppstart. Ved en forglemmelse skjedde ikke dette. Dette er beklagelig, men rådmannen kan ikke se at feilen har hatt konsekvenser for prosessen eller planløsningen som nå framlegges. Slik reguleringssaken var varslet ved planoppstart, ble det avklaret skriftlig i korrespondanse med Miljøverndepartementet at det ikke var krav om konsekvensutredning så lenge planen er i samsvar med endelig avgjørelse fra Miljøverndepartementet ved innsigelsesbehandlingen våren Her ble jo både småbåthavnen og låssettingsplassen avgjort. Det er også dokumentert at kommunestyret så vel som Miljøverndepartementet ved behandlingen av kommunedelplanen la til grunn en bølgebryter på inntil 90 meter ut fra garntørka og en innenforliggende flytebrygge på inntil 80 meter. Det ligger intet i kommunestyrets vedtak om at antall båter skal begrenses til 40, dette er av saksbehandler et antatt antall ut fra bryggelengder og aktuelle båtstørrelser. I tegning av revidert småbåthavn i 2007 som har ligget til grunn for kommunedelplanbehandling (Drøbak arkitektkontor ) er det vist bølgebryter/flytebrygge på 90/80 meter samt 60 båtplasser. Normalt reguleres bare havnas utstrekning, ikke antall utriggere eller antall båter. Rådmannen har likevel foreslått en øvre ramme på 60 båter. Beklageligvis er det kommunedelplankart for Son som er lagt ut på kommunens hjemmeside feil. Dette kartet viser en småbåthavn helt ut mot garntørka og med et sjøareal vesentlig mindre enn det kommunestyret vedtok. Korrekt kart ble sendt Miljøverndepartementet i tilknytning til innsigelsesavgjørelsen, slik at departementet har fattet sin avgjørelse med basis i korrekt kart. Dette kartet (datert ) som kommunen kan dokumentere er det korrekte knyttet til kommunestyrevedtaket og miljøverndepartementets endelige behandling viser småbåthavna omtrent riktig plassert og med omtrent riktig utstrekning samt naturvernområdet litt avkortet slik også reguleringsplanen legger opp til. Det riktige plankartet

8 Side 8 av 10 er nå lagt ut på kommunens hjemmeside. Kartfeilen har ikke hatt noen betydning for det endelige resultat i reguleringssaken, men har selvsagt skapt unødvendig forstyrrelse sammen med de to ovennevnte saksbehandlingsfeil. De feil som ligger i saksbehandling og plankart er etter rådmannens syn beklagelige men har ikke hatt konsekvenser for den planløsning som framlegges for sluttbehandling. Feilen resulterer derfor ikke i at planen må opp til ny førstegangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. Gjestehavna og Soon seilforening Gjestehavnas utvidelse foreslås opprettholdt omtrent som i det første reguleringsforslaget. Bølgebryter 2 (GB2) og grensen for gjestehavnområdet er imidlertid litt justert som følge av at bølgebrytere forslås skiftet ut med en ny 100-meter og 30-meter i vinkel. Eksisterende 60- meter kan påskjøtes denne slik at det etableres en ny L. samlet utvidelse av gjestehavna blir 320 bryggemeter som både dekker en ønsket havneutvidelse sett i sammenheng med målsettingen om å øke Sons attraktivitet som sommerturiststed. Gjennomføring av forlengelsen av bølgebryter 1 (GB1) som er omtalt av seilforeningen, vedrører ikke reguleringssaken, men må forhandles på vanlig måte mellom seilforeningen og havnemyndigheten. Eventuelle start og målbøyer syd for gjestehavna (utenfor planområdet) må avklares med havnemyndigheten i forhold til de ferdselshensyn havneloven skal ivareta. Bruk av sjøområdet lenger syd til for eksempel kajakk, mindre seilbåter og brett bør vurderes nærmere i kommuneplanrulleringen som er oppstartet nå. Eventuell utsettingsrampe for små joller på sydsiden av GB1 må omsøkes på vanlig måte. Det er ikke mulig nå å vurdere hvor vidt en slik rampe vil komme i konflikt med regulert offentlig bryggeområde utenfor seilforeningen eller i konflikt med naboers tilflottsrett. Britaniabøyen tillates å bli liggende som nødbøye og forankringsinstallasjon i tilknytning til større arrangementer. Det kan ikke sees at denne vil være i konflikt med jolletrening for barn/unge inne på Sonskilen da den sjelden vil være i bruk. Privat småbåthavn for Son Eiendom, VA6 Son Eiendoms ønske om et større sjøareal utenfor Kiwi som privat båthavn er bare delvis imøtekommet ved at formålsgrensen for den private havna er trukket inntil en meter vestover i forhold til det første planforslaget. Kommunen har allerede i reguleringsplanen begrenset båtlengden på B-bryggas innerste del til seks meter. Son Eiendom AS har selv framlagt en reguleringsplan for Kiwikvartalet som medfører bygging tre meter lenger ut i sjøen enn i dag og må da bære konsekvensene av det i form av redusert sjøareal til båthavn når sjøområdet er trangt. Garntørka til bevertning Laksa Vel og Solodden sameie henviser til at formålsendring til bevertning/selskapslokale vil medføre sjenanse, redusert mulighet for friluftsliv og redusert verdi som kulturminne. En eventuell innbygging av garntørka innefor rammen av en fylkeskommunal godkjenning antas å skje på en måte som kulturminnemyndighetene oppfatter som forenlig med bevaringshensynet. Det må i denne sammenheng påpekes at garntørka har stått og står foran store framtidige påkostninger hvis den skal kunne bevares, uten at det er signalisert eller stillet økonomiske midler ut over det Sonskilen Båthavn AS har ytt med de siste årene. Nettopp

9 Side 9 av 10 bevertning er et formål som kan kombinere bevaring og bruk på en slik måte at kulturminnet sikres. En slik bruk sees også som godt forenlig med Son som velutviklet sommerturiststed hvor Sonskilen med omgivelser kan oppleves i tilknytning til større selskap, konserter og lignende. Ny bruk vil som påpekt gi noe støy og sjenanse, men neppe mer enn hva som må tåles på et sted som Son sommerstid. 4. KONKLUSJON Reguleringsplan for del av Sonskilen har vært i gjennom en grundig høringsprosess hvor hensynet til naturverdier/biologisk mangfold i Stavneskilen har vært sentralt. Planprosessen har medført at det nå fremmes en reguleringsplan fri for innsigelser og i samsvar med naturmangfoldslovens forutsetninger om kunnskapsbasert beslutning. Det er begått saksbehandlingsfeil og det utlagte kommunedelplankartet som skulle være basis for reguleringen var feil. Disse feilene har ikke påvirket planløsning/resultat og må ansees reparert gjennom prosess og korrespondanse i høringsrunden. Planen kan derfor legges fram for sluttbehandling uten ny høringsrunde. INNSTILLING: Reguleringsplan for del av Sonskilen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , godkjennes i samsvar med plan- og bygningslovens Vedtaket er endelig da det det ikke foreligger innsigelser i saken BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN Representanten Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Representanten Pål Engeseth s forslag fikk 3 stemmer mot 4 stemmer. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Reguleringsplan for del av Sonskilen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , godkjennes i samsvar med plan- og bygningslovens Vedtaket er endelig da det ikke foreligger innsigelser i saken BEHANDLING I Kommunestyret DEN Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes.

10 Side 10 av 10 Votering: Repr. Pål Engeseths forslag fikk 9 stemmer og falt. Plan- og miljøutvalgets vedtak ble vedtatt mot 4 stemmer (Sv og Sp). VEDTAK: Reguleringsplan for del av Sonskilen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , godkjennes i samsvar med plan- og bygningslovens Vedtaket er endelig da det ikke foreligger innsigelser i saken. Eksp.: Saken oversendes saksbehandler for videre ekspedering. Vestby, Knut Haugestad Rådmann

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1590 Saksbehandler: Per Skaflem Detaljregulering av kommunalt friområde på Brunstad - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 25/2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer