Utkast til veiledning om prosjektsamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til veiledning om prosjektsamarbeid"

Transkript

1 Utkast til veiledning om prosjektsamarbeid 6. juni Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Denne veiledningen angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven 10 i saker som gjelder prosjektsamarbeid, dvs. samarbeid om enkeltstående prosjekter mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter. (2) Formålet med veiledningen er å gi uttrykk for hvilke vurderinger Konkurransetilsynet vil foreta, og er ment å bidra til økt forståelse hos markedsaktørene når det gjelder hvilke typer prosjektsamarbeid som vil kunne gjennomføres uten å være i strid med konkurranseloven. Veiledningen skal således både bidra til at det ikke iverksettes lovstridige prosjektsamarbeid, og samtidig kunne stimulere til prosjektsamarbeid hvor dette vil kunne styrke konkurransen. (3) Etter konkurranseloven var anbudssamarbeid forbudt, men ifølge konkurranseloven var såkalt prosjektsamarbeid på visse vilkår tillatt. Disse bestemmelsene ble opphevet ved konkurranseloven Lovligheten av prosjektsamarbeid må nå vurderes opp mot forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven 10, på samme måte som for andre former for samarbeid mellom foretak. (4) Konkurransetilsynet har tidligere publisert en Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid. 1 I tillegg har Konkurransetilsynet gitt veiledning om pris- og anbudssamarbeid i drosjemarkedet 2 samt gitt veiledning om anbudssamarbeid til Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg 3 og Den norske tannlegeforening. 4 (5) Konkurransetilsynet har på bakgrunn av sin vedtakspraksis funnet det hensiktsmessig å foreta en oppdatering av veiledningen om prosjektsamarbeid. (6) Konkurransetilsynet understreker at lovligheten av prosjektsamarbeid fortsatt må avgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det er foretakenes ansvar å vurdere 1 Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid. Utarbeidet 15. august Se %20OG%20PROSJEKTSAMARBEID.PDF

2 lovligheten av egen praksis. Konkurransetilsynet har ikke adgang til å gjøre unntak fra loven. (7) Konkurransetilsynet finner også grunn til å understreke at anbuds- og prosjektsamarbeid etter omstendighetene kan være i strid med annet regelverk, for eksempel reglene i lov om offentlige anskaffelser, særlig de grunnleggende kravene til offentlige anskaffelsesprosesser nedfelt i lovens 5. Lovligheten av prosjektsamarbeid i relasjon til annet regelverk vil ikke bli behandlet nærmere i denne veiledningen. 1.2 Generelt om prosjektsamarbeid (8) Med prosjektsamarbeid sikter Konkurransetilsynet til at to eller flere markedsaktører samarbeider om gjennomføring av enkeltprosjekter, i form av levering av varer eller tjenester til offentlige eller private oppdragsgivere innenfor en avgrenset tidsperiode. Med enkeltprosjekt menes her enkeltstående innkjøp av varer eller tjenester, herunder for eksempel utbygging av fast eiendom (entreprise) eller innkjøp av driftsmiddel. Kjernen i et prosjektsamarbeid er et horisontalt eller vertikalt samarbeid mellom foretak, som resulterer i at foretakene inngir et felles tilbud/anbud for felles levering av varer og tjenester i tilknytning til hele eller deler av et enkeltstående prosjekt. 5 (9) Prosjektsamarbeid skiller seg på denne måten fra ulike former for arbeidsfellesskap som ofte er ment å ha en viss varighet og således ikke er begrenset til et enkeltstående prosjekt. Et arbeidsfellesskap kan for eksempel bestå i at partene på varig basis deler felles lokaler, utstyr og personell. Hvorvidt et slikt samarbeid rammes av konkurranseloven 10 vil måtte vurderes konkret. Konkurransetilsynets vedtak V Bergen Sentrum øre nese hals vil kunne være retningsgivende i denne sammenheng. 6 (10) Samarbeid som resulterer i opprettelse av et fellesforetak som på varig grunnlag ivaretar alle funksjoner som hører inn under en uavhengig økonomisk enhet (såkalte fullfunksjons fellesforetak), er vanligvis meldepliktige etter reglene om foretakssammenslutninger i konkurranseloven kapittel 4. Samarbeid som etableres gjennom slike fellesforetak behandles ikke nærmere i denne veiledningen. (11) Prosjektsamarbeid kan forekomme i mange ulike former, for eksempel anbudssamarbeid, samarbeid om anskaffelse og bruk av ressurser samt underleverandøravtaler. Slikt samarbeid vil kunne inneholde elementer av prissamarbeid, markedsdeling eller produksjonsbegrensninger. (12) Prosjektoppdrag forutsettes ofte tildelt etter tilbuds- eller anbudskonkurranser. En anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som tillater alle (åpen anbudskonkurranse) eller inviterte (begrenset anbudskonkurranse) leverandører (anbydere) å gi tilbud på en nærmere definert anskaffelse. Det presiseres at anbud i denne sammenheng omfatter enhver anskaffelsesprosedyre. Veiledningen er således ikke 5 Med horisontalt samarbeid menes samarbeid mellom foretak på samme omsetningstrinn. Også vertikalt samarbeid samarbeid mellom foretak på ulike omsetningstrinn kan omfattes av konkurranseloven

3 begrenset til formaliserte anbudsprosesser, men omfatter også enklere former for tilbudsinnhenting. (13) Konkurransetilsynet vil fremheve at anskaffelser ved bruk av tilbuds- eller anbudskonkurranser skal fremme konkurransen mellom uavhengige aktører. Det er en grunnleggende forutsetning for slike konkurranser at aktørene opptrer selvstendig og uavhengig av andre tilbydere/anbydere. 7 Samarbeid om inngivelse av tilbud/anbud, enten samarbeidet er skjult eller åpent, innebærer således risiko for at oppdragsgiveren ikke vil oppnå de fordeler som en anbudskonkurranse skal bidra til, idet konkurransen mellom uavhengige aktører vil kunne bli svekket, og oppdragsgiverne vil kunne akseptere tilbud som ikke er fremkommet som resultat av reell konkurranse. 8 (14) Slikt samarbeid vil kunne begrense konkurransen i strid med 10 9 og konkurranselovens formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser, og vil undergrave tilliten til anbudskonkurranser som anskaffelsesform. Det er videre en risiko for at eventuelle samarbeidsgevinster ikke kommer oppdragsgiver, og i neste omgang forbrukerne, til gode. Samarbeid som nevnt vil kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr og straff etter konkurranseloven 29 og 30. (15) Konkurransetilsynet vil videre legge til grunn at eventuell tilrettelegging for eller tilskyndelse til et samarbeid fra kjøpers/oppdragsgivers side, ikke utelukker anvendelse av konkurranseloven (16) På den annen side vil ulike former for prosjektsamarbeid, herunder inngivelse av felles tilbud/anbud, ikke alltid vil være konkurransebegrensende. Prosjektsamarbeid vil kunne være nødvendig for at de samarbeidende aktørene skal kunne være i stand til å delta i konkurransen om et oppdrag, og vil derfor kunne bidra til å øke konkurransen dersom alternativet ville være å avstå fra å delta i konkurransen. (17) Veiledningen har derfor som mål å identifisere ulike former for prosjektsamarbeid som kan rammes av forbudet i konkurranseloven Forholdet til EØS-konkurransereglene (18) Konkurranseloven 10 er harmonisert med EØS-avtalen artikkel 53. Konkurransetilsynet har i henhold til EØS-konkurranseloven 6 første ledd både rett og plikt til å anvende EØS-avtalen artikkel 53 og 54 der samhandelen mellom Norge og andre EØS-land er påvirket. 7 Jf. Faull & Nikpay, The EC Law of Competition, second edition 2006, avsnitt 8.42 s Se til illustrasjon fra svensk rett Marknadsdomstolens dom 28. mai 2009, MD 2009:11 NCC AB m.fl. mot Konkurrensverket, hvor domstolen uttalte at "[k]ärnan i en upphandlingsprocess är att upphandlaren, som svar på sin förfrågan, förväntas få svar från ett antal från varandra fristående anbudsgivare. Avsikten er alltså att anbudsgivarna ger in varsitt anbud som tillkommit utan samarbete med konkurrenter för att möjliggöra för anbudsgivaren att välja ett så kostnadseffektivt anbud som möjligt" (s. 87). 8 Se nærmere Kirsten Levinsen m.fl., Konkurrenceloven med kommentarer, 3. udgave (2009) s og s Se f.eks. sak T-29/92, SPO m.fl. mot Kommisjonen, Sml s. II-289, avsnitt Jf. Wetter/Karlsson/Östman, Konkurrensrätt en kommentar, Stockholm 2009, s. 323.

4 (19) Denne veiledningen gjelder norsk konkurranselov, og gir uttrykk for hvordan Konkurransetilsynet vil vurdere saker om prosjektsamarbeid etter konkurranseloven. Harmoniseringsformålet innebærer imidlertid at praksis om de tilsvarende forbudene i EØS-avtalen artikkel 53 og TFEU artikkel 101 er relevante tolkningsmomenter som veier tungt ved den nærmere tolkningen av konkurranseloven Videre fremstilling (20) Veiledningen gir i punkt 2 en kort presentasjon av de mest sentrale vurderingstemaer. Punkt 3 behandler spørsmålet om hva som normalt utgjør det relevante markedet for vurderingen av om et prosjektsamarbeid har konkurransebegrensende formål eller virkning. (21) I punkt 4 drøftes to hovedkategorier prosjektsamarbeid; for det første den mest vanlige situasjonen der et prosjektsamarbeid resulterer i ett felles tilbud/anbud fra prosjektpartnerne, og for det andre situasjonen der et prosjektsamarbeid generer bud fra begge prosjektpartnerne. Innenfor hver av disse hovedkategoriene sondres det mellom tilfellene hvor 1) ingen av partene kan gjennomføre prosjektet alene, 2) én eller flere part kan gjennomføre prosjektet alene. Innen de ulike gruppene av samarbeid vil veiledningen angi nærmere når prosjektsamarbeid normalt vil måtte antas å være i strid med konkurranseloven 10 og når prosjektsamarbeid vanligvis er tillatt. (22) I punkt 5 omtales merkbarhetskravet. Unntaket i konkurranseloven 10 tredje ledd behandles i punkt 6, og gruppeunntakene i punkt 7. 2 Vurderingstemaer konkurransebegrensende formål eller virkning (23) De sentrale rettslige vurderingstemaene ved spørsmål om lovligheten av et prosjektsamarbeid fremgår av konkurranseloven 10, som inneholder et generelt forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. For en nærmere generell omtale av vilkårene i 10 første ledd og unntaket i 10 tredje ledd vises det til Konkurransetilsynets temaark om bestemmelsen 12 samt temaarket om markedsavgrensning. 13 (24) Konkurranseloven 10 første ledd oppstiller nærmere vilkår som må være oppfylt for at forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid skal være overtrådt. For det første må samarbeidet skje mellom uavhengige foretak (foretakskriteriet). For det andre må det foreligge en "avtale", "samordnet opptreden" eller "beslutning truffet av sammenslutninger av foretak" (samarbeidskriteriet). For det tredje må samarbeidet ha "til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen" 11 Ot.prp. nr. 6 ( ) s. 68 og Innst.O. nr. 50 ( ) punkt

5 (konkurransebegrensingskriteriet). For det fjerde må konkurransen begrenses merkbart for at bestemmelsen skal være overtrådt (merkbarhetskriteriet), jf. punkt 5 nedenfor. 14 (25) Med "foretak" menes enhver enhet som utøver privat eller offentlig ervervsvirksomhet, jf. konkurranseloven 2. Foretakskriteriet behandles ikke nærmere i veiledningen. (26) Grensen mellom "avtale" og "samordnet opptreden" er flytende, og en rekke ulike former for enighet, kontakt, felles forståelse eller koordinert opptreden vil kunne anses å utgjøre et samarbeid i bestemmelsens forstand. Samarbeidskriteriet behandles ikke nærmere i veiledningen. (27) Når det gjelder konkurransebegrensningskriteriet, må det foretas en vurdering av hvorvidt samarbeidet har et konkurransebegrensende formål, eller en konkurransebegrensende virkning. (28) Samarbeid med konkurransebegrensende formål er samarbeid som etter sin art er egnet til å begrense konkurransen i henhold til 10 første ledd. 15 For at et samarbeid skal anses for å ha et konkurransebegrensende formål, er det altså tilstrekkelig at praksisen kan påvirke konkurransen negativt. 16 Formål er et objektivt begrep. Partenes hensikt er ikke avgjørende for å konstatere at det foreligger en formålsovertredelse. Hvis et samarbeid har konkurransebegrensende formål, er det heller ikke nødvendig å undersøke samarbeidets faktiske eller potensielle virkninger på markedet. 17 (29) Vurderingen av om en avtale har konkurransebegrensende formål skal i følge EUdomstolens praksis ta hensyn til avtalens innhold, de målsetninger som søkes gjennomført ved avtalen samt den økonomiske og rettslige sammenheng som avtalen inngår i. 18 (30) Konkurransetilsynet vil legge til grunn at et samarbeid kan anses for å ha et konkurransebegrensende formål, selv om samarbeidet ikke utelukkende er ment å begrense konkurransen, men også ivaretar andre, lovlige hensyn. 19 Det er heller ikke et vilkår at konkurransebegrensningen er åpenbar. 20 At en avtale anses for å ha et konkurransebegrensende formål er heller ikke avhengig av at handelen på det berørte marked begrenses til skade for forbrukerne Ot.prp. nr. 6 ( ) s Jf. EUT 2011/C 11/1 (heretter horisontale retningslinjer) avsnitt 24. Se tilsvarende retningslinjer utarbeidet av ESA , EFTA Surveillance Authority Notice, Guidelines on the applicability of Article 53 of the EEA Agreement to horizontal co-operation agreements. 16 Jf. sak C-8/08, T-Mobile Netherlands BV, avsnitt Jf. horisontale retningslinjer avsnitt Jf. horisontale retningslinjer avsnitt 25, sak C-8/08, T-Mobile Netherlands BV, avsnitt Jf. sak C-209/07, Beef Industry, avsnitt Jf. sak C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, avsnitt 35, C-551/03 P, General Motors mot Kommisjonen, dom , Saml. I s. 3173, avsnittene 60, 64 og Jf. sak C-501/06 P mfl., GSK mot Kommisjonen, avsnittene og sak C-8/08, T-Mobile Netherlands BV, avsnitt 38.

6 (31) Konstateringen av at et samarbeid har et konkurransebegrensende formål, er således ikke betinget av at det foreligger en direkte forbindelse mellom samarbeidet og detaljprisene til forbrukerne. 22 (32) Konkurransetilsynet legger til grunn at samarbeid mellom faktiske eller potensielle konkurrenter i en anbudskonkurranse normalt vil ha et konkurransebegrensende formål i strid med konkurranseloven 10 første ledd. 23 Bakgrunnen for dette er at partene vanligvis samarbeider om sentrale konkurranseparametere som pris, kvalitet og kapasitet. Et slikt samarbeid vil ofte kunne skje i form av informasjonsutveksling. (33) Konkurransetilsynet legger videre til grunn at utveksling av opplysninger mellom konkurrenter har et konkurransebegrensende formål i 10s forstand når informasjonsutvekslingen kan fjerne usikkerhetsmomenter for så vidt gjelder de involverte foretakenes fremtidige atferd. Utveksling av for eksempel prisinformasjon i forbindelse med anbudskonkurranser og anbudslignende prosesser vil bli ansett for å ha et konkurransebegrensende formål. 24 Også samarbeid som omfatter andre konkurranseparametere, som f.eks. kvalitet og kapasitet, vil vanligvis anses for å ha et konkurransebegrensende formål. (34) Hvis et samarbeid ikke har et konkurransebegrensende formål som beskrevet ovenfor, er det nødvendig å undersøke om samarbeidet har merkbare faktiske eller potensielle konkurranseskadelige virkninger på markedet, dvs. at avtalen må ha sannsynlige konkurransebegrensende virkninger Det relevante marked (35) For å kunne vurdere de konkurransemessige virkningene av et samarbeid, vil det normalt måtte foretas en avgrensning av det relevante marked. (36) Markedsavgrensningen består hovedsakelig i å fastslå hvilke reelle alternative forsyningskilder de aktuelle foretakenes kunder har, både med hensyn til varer/tjenester og leverandørenes geografiske beliggenhet. (37) Ved prosjektsamarbeid har imidlertid anbudsinnbyder gjennom invitasjonen normalt angitt en bestemt vare eller tjeneste som skal leveres i prosjektet. En vurdering av anbudsinnbyders muligheter til å velge alternative varer og/eller tjenester vil derfor i liten 22 Jf. sak C-8/08, T-Mobile Netherlands BV, avsnitt Jf. Konkurransetilsynets vedtak V , IcopalTak AS Fløysand Tak AS, avsnitt 106 og V , Ski Taxi BA, Follo Taxisentral BA og Ski Follo Taxidrift AS, avsnitt 80. Kommisjonens standpunkt kom til uttrykk allerede i 1973, hvor det i avgjørelsen European Sugar Industry ble uttalt at "[i]n a system of tendering, competition is of essence. If the tenders submitted by those taking part are not the result of individual economic calculation, but of knowledge of the tenders by other participants or of concentration with them, competition is prevented, or at least distorted or restricted". 24 Jf. vedtak V , IcopalTak AS/Fløysand Tak AS, avsnittene Jf. horisontale retningslinjer avsnitt 26.

7 grad være egnet til å identifisere de potensielle konkurransemessige begrensningene i tilbydernes handlefrihet. (38) Konkurransetilsynet vil derfor i vurderingen av lovligheten av prosjektsamarbeid, i samsvar med tidligere praksis, som hovedregel legge til grunn at det relevante marked må avgrenses til selve konkurransen om det aktuelle prosjektet eller de aktuelle kontrakter Prosjektsamarbeid 4.1 Prosjektsamarbeid i form av ett felles anbud Generelt (39) Den vanligste formen for prosjektsamarbeid består i samarbeid mellom to eller flere foretak som genererer ett felles tilbud/anbud. Prosjektsamarbeid mellom foretak som er faktiske eller potensielle konkurrenter i det samme markedet, vil kunne være i strid med 10 første ledd. 27 Vurderingstemaet er i første rekke hvorvidt partene uten samarbeidet ville ha hatt en reell mulighet til å inngi separate bud på prosjektet. (40) Det avgjørende vil være om partene fremstår som faktiske eller potensielle konkurrenter i forhold til det enkelte prosjektet. Konkurransen begrenses vanligvis ikke ved felles tilbud inngitt av foretak i ulike bransjer, for eksempel felles tilbud inngitt av snekkere, elektrikere og rørleggere på en totalentreprise. Det er imidlertid ikke et krav at foretakene tilhører forskjellige bransjer. Der foretakene tilhører samme bransje må det foretas en konkret vurdering av om foretakene har en reell mulighet til å gjennomføre prosjektet individuelt og på de vilkår og betingelser som er angitt i tilbudsinvitasjonen. (41) I det følgende drøftes først situasjoner hvor ingen av partene kan gjennomføre prosjektet alene (punkt 4.1.2), dernest tilfeller hvor én eller flere av partene er i stand til å gjennomføre prosjektet alene (avsnitt 4.1.3) Ingen kan gjennomføre prosjektet alene (42) Dersom partene ut fra objektive kriterier ikke ville ha vært i stand til å gjennomføre det aktuelle prosjektet som samarbeidet omfatter alene, vil Konkurransetilsynet som 26 Jf. vedtak V , Ski Taxi BA, Follo Taxi BA og Ski Follo Taxidrift AS, avsnitt 113, jf. også utkast til varsel i sak 2010/80, Veidekke ASA/Veidekke Industri AS NCC AB/NCC Roads AS. En tilsvarende markedsavgrensning ble lagt til grunn av tingretten og lagmannsretten i Gran & Ekran AS og Grunnarbeid ASsaken, jf. Frostating lagmannsretts dom i sak nr ASD-FROS og Sør-Trøndelag tingretts dom 2. juni 2010 (påanket, ikke rettskraftig). 27 Med faktiske konkurrenter menes foretak som er aktive i det samme markedet. En potensiell konkurrent er et foretak som, i fravær av samarbeidet, og som en respons på en liten, varig prisøkning innen kort tid realistisk sett ville ha foretatt de nødvendige investeringer eller tatt andre nødvendige byttekostnader for å etablere seg i markedet, jf. horisontale retningslinjer avsnitt 10.

8 hovedregel legge til grunn at samarbeidet ikke er i strid med 10 første ledd. 28 Samarbeid som oppfyller dette vilkåret, vil som hovedregel ikke være forbudt. (43) Konkurransetilsynets vurdering av hvorvidt partene er i stand til å utføre prosjektet hver for seg, vil bli foretatt på grunnlag av en konkret, objektiv og realistisk vurdering av partenes kompetanse og kapasitet, herunder blant annet know-how, tilgang til personell og teknisk utstyr. 29 Hvilke eventuelle motiver og/eller insentiver partene måtte ha for å innlede et prosjektsamarbeid, er i utgangspunktet ikke relevant ved vurderingen av hvorvidt prosjektsamarbeidet er forenlig med konkurranseloven 10. (44) I vurderingen av kapasitet/kompetanse vil Konkurransetilsynet ta i betraktning den kapasitet/kompetanse som foretakene disponerer. Tilsynet vil imidlertid ikke kreve at det skal foretas nyinvesteringer. Konkurransetilsynet vil derimot legge til grunn at kapasitetsog/eller kompetansemangler som realistisk kan dekkes ved innleie av arbeidskraft eller utstyr i prosjektperioden og belastes prosjektet, ikke kan vektlegges som en relevant hindring for å kunne gjennomføre prosjektet alene. Tilsvarende vil heller ikke kapasitetsbegrensninger av midlertidig varighet, eller som relativt lett kan overvinnes, bli ansett som forhold som utelukker foretaket som potensiell deltaker i konkurransen. (45) I vurderingen av om et foretak har tilstrekkelig kapasitet, vil Konkurransetilsynet også kunne ta i betraktning kapasiteten til andre foretak som inngår i samme konsern eller selskapsgruppering. 30 (46) Det er videre en forutsetning at samarbeidet er begrenset til ett felles bud, og uten at det er lagt andre bindinger på partene enn det som er nødvendig for å gjennomføre det konkrete prosjektet. (47) Det understrekes at selv om de enkelte foretakene ikke kan gjennomføre prosjektet alene, vil det normalt foreligge et ulovlig samarbeid dersom flere enn to foretak samarbeider i en situasjon hvor det er tilstrekkelig at bare to av foretakene samarbeider, og liknende situasjoner hvor flere foretak samarbeider. (48) I den utstrekning det består et generelt konkurranseforhold mellom partene, vil Konkurransetilsynet også ta hensyn til spillover-effekter og muligheten for at samarbeidet strekker seg utover det aktuelle prosjektet, herunder om samarbeidet øker risikoen for at partene vil opptre koordinert når det gjelder slik annen virksomhet. Slike effekter vil kunne oppstå for eksempel grunnet informasjonsutveksling, at det gis kjennskap til samarbeidspartnerens kalkyler, kostnader og kapasitet. Disse effektene kan særlig forekomme i markeder som på forhånd er preget av gjennomsiktighet og der ulike aktører hyppig samarbeider om prosjekter. 28 Jf. Kommisjonens vedtak , i sak 88/568/EØF, Eurotunnel I, EUT 1988 L 311 s. 36, avsnitt 17 bokstav a. Se også den svenske Marknadsdomstolens avgjørelse i saken om sementleveranser til Öresundforbindelsen, MD 1997:15, samt Kommisjonens vedtak i sak IV/32.688, Konsortium ECR 900, vedrørende utbygging av GSM-nettet, EFT 1990 L 228 s. 31, på side Jf. Kirsten Levinsen m.fl., Konkurrenceloven med kommentarer, 3. udgave (2009) s Se Wetter/Karlsson/Östman, Konkurrensrätt en kommentar, Stockholm 2009, s. 325 note 307 med videre henvisninger.

9 (49) En særlig problemstilling oppstår der partene i samarbeidet kunne ha gjennomført deler individuelt, men går sammen om å by på hele prosjektet. Hvis prosjektet er utformet slik at det kan bys på deler, tilsier dette at konkurrenter med kapasitetsbegrensninger ikke kan samarbeide om å by på hele prosjektet Én eller flere kan gjennomføre prosjektet alene (50) Et samarbeid om felles tilbud/anbud mellom to eller flere foretak der én eller flere kan gjennomføre prosjektet alene, vil normalt anses for å ha et konkurransebegrensende formål etter 10 første ledd, og vil derfor være ulovlig. (51) Slikt samarbeid vil fjerne usikkerheten med hensyn til om den andre part vil inngi et eget tilbud/anbud. Det vil i slike tilfeller ikke være nødvendig å sannsynliggjøre at begge parter faktisk også ville ha lagt inn eget bud. 31 (52) Samarbeid under slike forhold vil også kunne innebære at det oppstår risiko for å utelukke andre mulige samarbeidskonstellasjoner i markedet dersom det for eksempel foreligger eksklusivtetsforpliktelser i forholdet mellom foretakene i prosjektsamarbeidet. (53) Et eksempel kan være en entreprenør (A) som inngår avtale med en annen entreprenør (B) i samme bransje om å avstå fra å inngi eget tilbud, samtidig som det avtales at B skal stå som underleverandør til A. En slik avtale innebærer en direkte regulering av den enes opptreden i konkurransen, og må anses å ha et konkurransebegrensende formål. (54) Det kan imidlertid ikke utelukkes at et prosjektsamarbeid vil kunne lede til at partene i fellesskap blir en mer effektiv konkurrent til andre tilbydere. Partene må i så tilfelle dokumentere og sannsynliggjøre at prosjektsamarbeidet genererer relevante effektivitetsgevinster som innebærer at vilkårene i 10 tredje ledd er oppfylt, jf. nærmere i avsnitt 6. Når det gjelder formålsovertredelser skal det imidlertid svært mye til for at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. (55) Avtale om underleveranser som inngås i etterkant av budprosessen, uten at det har forekommet samarbeid om budgivningen i forkant, vil som hovedregel ikke være i strid med konkurranseloven Oppsummering (56) I samsvar med ovennevnte vil Konkurransetilsynet legge til grunn følgende: Prosjektsamarbeid er normalt tillatt der partene ikke hver for seg kan gjennomføre prosjektet, og samarbeidet er begrenset til et felles bud uten ytterligere bindinger på partene. Prosjektsamarbeid er normalt forbudt der én eller flere av partene hver for seg kan gjennomføre hele eller deler av prosjektet alene. 31 Se til illustrasjon den svenske Marknadsdomstolens sak MD 2000:26 Västerbottens Taxi AB (7. november 2000). Se ytterligere eksempler i Wetter/Carlsson/Östman: Konkurrensrätt en kommentar, Stockholm 2009 s. 325.

10 4.2 Prosjektsamarbeid som genererer flere tilbud/anbud (57) Ulike konstellasjoner vil kunne gi prosjektpartnerne foranledning til å inngi flere tilbud/anbud. For det første hvis ingen av partene kan gjennomføre prosjektet alene i henhold til kriteriene omtalt i avsnitt 4.1.2, kan de ha interesse av å gi tilbud basert på gjensidige underleveranser til hverandre. Et annet alternativ er at bare én av partene er i stand til å gjennomføre prosjektet alene, mens den andre er avhengig av underleveranser fra den første. En tredje variant kan være situasjoner hvor begge foretakene kan gjennomføre prosjektet alene, og inngir to selvstendige bud, men hvor det også inngår prosjektsamarbeid i form av underleveranseavtaler, enten ensidig eller tosidig. (58) Prosjektsamarbeid hvor ingen av partene kan gjennomføre prosjektet alene, og som genererer flere bud, basert på gjensidige underleveranser, innebærer stor risiko for å overtre 10 første ledd. Dette fordi to foretak som inngir separate tilbud basert på et underliggende samarbeid, framstår for anbudsinnbyder som reelle konkurrenter i anbudskonkurransen. 32 (59) Prosjektsamarbeid som leder frem til flere bud vil også ofte innebære elementer av informasjonsutveksling, noe som normalt vil styrke grunnlaget for å konstatere brudd på konkurranseloven 10, enten ved at informasjonsutvekslingen anses som en selvstendig lovovertredelse, eller som et moment i vurderingen av lovligheten av prosjektsamarbeidet. (60) Konkurransetilsynet understreker imidlertid at konkurranseloven 10 første ledd ikke generelt er til hinder for at et samarbeid mellom enkeltforetak i tilknytning til enkeltprosjekter kan skje ved at et foretak opptrer som underleverandør til et annet som inngår avtale med oppdragsgiver. 33 (61) Dersom én eller flere av partene kan gjennomføre prosjektet alene, vil prosjektsamarbeid enten det skjer i form av enkle eller doble bud normalt anses for å ha et konkurransebegrensende formål, jf. redegjørelsen i punkt foran. (62) Det kan imidlertid ikke utelukkes at et slikt prosjektsamarbeid vil kunne lede til at partene i fellesskap blir en mer effektiv konkurrent til andre tilbydere. Partene må i så tilfelle dokumentere og sannsynliggjøre at prosjektsamarbeidet genererer relevante effektivitetsgevinster som innebærer at vilkårene i 10 tredje ledd er oppfylt, jf. nærmere i avsnitt 6. Når det gjelder formålsovertredelser skal det imidlertid svært mye til for at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt 5 Merkbarhet (63) Prosjektsamarbeid som ikke merkbart begrenser konkurransen, vil ikke være i strid med konkurranseloven 10. Merkbarhetskravet følger ikke direkte av ordlyden, men det følger 32 Vedtak V Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS. 33 Se forutsetningsvis horisontale retningslinjer avsnittene 5 og 150 flg.

11 av lovforarbeidene og praksis at det må oppstilles et merkbarhetskrav tilsvarende det som er utviklet i rettspraksis under TFEU artikkel 101 og EØS-avtalen artikkel (64) Konkurransetilsynet vil ved anvendelsen av merkbarhetskravet se hen til prinsippene som fremgår av kunngjøringene i EU/EØS-konkurranseretten om avtaler av mindre betydning (de minimis) de såkalte bagatellunntakene. 35 Hovedprinsippene etter bagatellunntaket punkt 7 bokstavene a og b er at samarbeid mellom konkurrerende foretak hvor foretakenes samlede markedsandel ikke overstiger 10 %, og samarbeid mellom ikke konkurrerende foretak (vertikale avtaler) hvor foretakenes samlede markedsandel ikke overstiger 15 %, ikke vil bli ansett for å påvirke konkurransen merkbart. (65) For avtaler som har til formål å begrense konkurransen, skal det imidlertid etter praksis svært lite til for at merkbarhetskravet er oppfylt. Unntaket for avtaler av bagatellmessig betydning gjelder ikke for slike alvorlige konkurransebegrensninger. 36 (66) Bakgrunnen er at denne typen avtaler vanligvis virker negativt på konkurransen, se for eksempel European Sugar Industry, 37 hvor Kommisjonen uttalte at "[ ] in a system of tendering, competition is of essence. If the tenders submitted by those taking part are not the result of individual economic calculation, but of knowledge of the tenders by other participants or of concentration with them, competition is prevented, or at least distorted and restricted". (67) Konkurransetilsynet viser også til at det relevante markedet som hovedregel avgrenses til det aktuelle anbudet. Følgelig må det foreligge særlig omstendigheter for at ikke merkbarhetskravet skal være oppfylt i denne typen saker (68) På denne bakgrunn legger konkurransetilsynet til grunn at merkbarhetskravet normalt vil være oppfylt for så vidt gjelder prosjektsamarbeid som har til formål å begrense konkurransen. 6 Unntaket i konkurranseloven 10 tredje ledd (69) Prosjektsamarbeid som merkbart begrenser konkurransen, og derfor kommer i strid med konkurranseloven 10 første ledd, vil ikke være ulovlig dersom prosjektsamarbeidet oppfyller vilkårene i unntaksbestemmelsen i 10 tredje ledd. (70) Det sentrale spørsmålet i vurderingen av om unntaket i 10 tredje ledd er oppfylt, er om prosjektsamarbeidet vil resultere i samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster som oppveier de konkurransebegrensende virkningene av prosjektsamarbeidet. 34 Jf. Ot.prp. nr.6 ( ) s Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om avtaler av mindre betydning som ikke merkbart begrenser konkurransen i henhold til EØS-avtalen artikkel 53 nr. I (bagatellkunngjøringen), EØS-tillegget til EF-tidende nr. 15/11, Se bagatellkunngjøringen punkt OJ 1994 L 131/15.

12 (71) Unntaket i 10 tredje ledd vil komme til anvendelse dersom prosjektsamarbeidet oppfyller fire kumulative vilkår, dvs. vilkår som alle må være oppfylt. Samarbeidet må for det første bidra til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling. Prosjektsamarbeid vil kunne fremme konkurransen dersom samarbeidet skaper effektivitetsgevinster i form av omkostningsbesparelser eller bedre produksjonsteknologi, eller bidra til økt produktkvalitet eller større bredde i produktsortimentet. 38 For det andre må samarbeidet sikre forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som prosjektsamarbeidet resulterer i, i form av lavere priser, bedre produktkvalitet eller større produktsortiment i et slikt omfang at det oppveier de konkurransemessige begrensninger. 39 For det tredje må partene i prosjektsamarbeidet ikke pålegges restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for oppnå målene som nevnt. For det fjerde må samarbeidet ikke gi de samarbeidende parter mulighet til å utelukke konkurransen for en vesentlig del av de varer det gjelder. (72) Prosjektsamarbeid som finnes å ha konkurransebegrensende formål, vil normalt ikke oppfylle unntaksvilkårene i 10 tredje ledd. Aktørene har bevisbyrden for at vilkårene for unntak er oppfylt. (73) For en nærmere omtale av unntaket i konkurranseloven 10 tredje ledd vises det til Konkurransetilsynets temaark om konkurranseloven 10 tredje ledd Gruppeunntakene (74) Forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på visse grupper av spesialiseringsavtaler (FOR nr 343) fritar på visse vilkår samarbeid om felles produksjon, jf. forskriften 1 første ledd bokstav c. Forskriften tilsvarer EØSgruppeunntaket for spesialiseringsavtaler. (75) Et produksjonssamarbeid som er dekket av forskriften vil også være fritatt i forhold til enkeltprosjekter. Et samarbeid om felles produksjon som tilfredsstiller forskriftens krav, vil være fritatt uavhengig av om det inngås med sikte på et enkeltprosjekt eller ikke. (76) Felles inngivelse av tilbud/anbud kan imidlertid ikke anses dekket av forskriftens anvendelsesområde. Et slikt samarbeid må anses for å strekke seg utover felles produksjon til også å omfatte en form for felles salg av produkter eller tjenester. Forskriften fritar ulike former for felles produksjon, men forutsetter at partene opptrer uavhengig i markedsføring og salg. Dette fremgår av forskriften 4, som eksplisitt utelukker ordninger der priser fastsettes i fellesskap. Heller ikke en avtale som forutsetter at én eller flere parter helt eller delvis skal avholde seg fra å inngi tilbud/anbud, er dekket av forskriftens anvendelsesområde. 38 Jf. horisontale retningslinjer avsnitt Jf. horisontale retningslinjer avsnitt Se

13

Veiledning om prosjektsamarbeid

Veiledning om prosjektsamarbeid Veiledning om prosjektsamarbeid Utarbeidet 24. februar 2014 1 Bakgrunn og formål (1) Denne veiledningen angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven 10 i saker som gjelder

Detaljer

Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid Utarbeidet 15. august 2008

Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid Utarbeidet 15. august 2008 Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid Utarbeidet 15. august 2008 Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid...2 1. Innledning...2 2. Forholdet til EØS-reglene...3 3. Nærmere om anbuds-/kartellsamarbeid...3

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel Advokat dr. juris Olav Kolstad NORSK SOKKEL SOM SAMARBEIDSPROSJEKT Advokatfirmaet Schjødt AS Konkurranse om ressursene frem til tildeling av lisenser Felles

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid

Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid EBA Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2004/1243 MA3-M6 INAR 530.0 Saksbeh.: Dato: 03.02.2005 Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid Konkurransetilsynet

Detaljer

PROSJEKTSAMARBEID. Advokat Siri Teigum 1. september 2016

PROSJEKTSAMARBEID. Advokat Siri Teigum 1. september 2016 PROSJEKTSAMARBEID Advokat Siri Teigum 1. september 2016 1 ULIKE SAMARBEIDSFORMER VED INNGIVNING AV TILBUD Avgrensning til prosjektsamarbeid 2 ANBUDSSAMARBEID OG PROSJEKTSAMARBEID Anbudssamarbeid er i utgangspunktet

Detaljer

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? Advokat Morten Gran Anbuds- og prosjektsamarbeid i forhold til konkurranseloven Prosjektsamarbeid: to eller flere markedsaktører

Detaljer

Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid

Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid Seminar i regi av NHO 1. februar 2018 Konkurransedirektør Lars Sørgard 1. februar 2018 Sørgard: Prosjektsamarbeid 1 Bakgrunn og formål Debatt, særlig innen

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud. Norway Health Tech, 30. november 2017

Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud. Norway Health Tech, 30. november 2017 Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud Norway Health Tech, 30. november 2017 Begreper Ethvert samarbeid mellom to eller flere foretak om anbud Prosjektsamarbeid Joint venture Konsortium Fellesskap

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Lovlig eller ulovlig anbudssamarbeid hvor går grensene?

Lovlig eller ulovlig anbudssamarbeid hvor går grensene? Lovlig eller ulovlig anbudssamarbeid hvor går grensene? Advokat Thomas Sando OSLO 04.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Oversikt DEL I Innledning DEL II Hva slags samarbeid

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter?

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Håkon Cosma Størdal 3. juni 2015 2 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 2 Hvor går grensene? Ulovlig Lovlig 3 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 3 Agenda Introduksjon

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg V2000-86 04.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for rammeavtale om samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg Sammendrag: Selmer ASA og Jernbaneverket

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Prosjektsamarbeid. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB og BECCLE Professor dr. juris Erling Hjelmeng UiO og BECCLE Institutt for privatrett, UiO

Prosjektsamarbeid. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB og BECCLE Professor dr. juris Erling Hjelmeng UiO og BECCLE Institutt for privatrett, UiO Prosjektsamarbeid Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB og BECCLE Professor dr. juris Erling Hjelmeng UiO og BECCLE Institutt for privatrett, UiO BECCLE-seminar 21.10.2011 Prosjektsamarbeid Prosjektsamarbeid

Detaljer

Prosjekt- og anbudssamarbeid

Prosjekt- og anbudssamarbeid Prosjekt- og anbudssamarbeid Entrepriserettsforeningen i Bergen 7. desember 2016 Advokat Catharina Bartnes oblad.no tungt.no bt.no 2 Innledning Konkurransetilsynet har de siste årene hatt et betydelig

Detaljer

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Rabatthuset Geir Gule AS (RGG) søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS V2001-56 01.06.2001 Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 - Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS Sammendrag: Konkurransetilsynets vedtak V2001-16 ble

Detaljer

Konkurranseloven og prosjektsamarbeid

Konkurranseloven og prosjektsamarbeid Konkurranseloven og prosjektsamarbeid Veileder fra NHO Innhold Forord... 03 1 Innledning... 04 2 Kort oversikt over forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid... 04 3 Hvordan bedriften kan forebygge

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen 78 4033 STAVANGER Deres ref.: Vår ref.: 2011/237 MAB RESO 521.1 Dato: 10.06.2011 Vedtak V2011-9- Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Transport og

Detaljer

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS Sammendrag: Din Baker AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at selskapet i forbindelse med avtaler

Detaljer

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd V2001-110 26.11.2001 MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd Sammendrag: MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer

Detaljer

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om uten å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser,

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør

V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør Sammendrag: Landbrukstjenester Sør har fått dispensasjon fra

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017

Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017 Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017 Hvorfor er konkurranseloven viktig? (1) Konkurransepolitikk har som oppgave å sikre effektiv utnyttelse

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Konkurransetilsynet Norwegian Compefitiorl Authority Advokatfirmaet Thornmessen AS Livind Vesterkjær Pb. 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref: Var ref.: 2011/845 Dato. 20.01.2012 MAB SVLA 475.4 Vedtak V2012-6

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2595/48362/MED 200803057 15. januar 2009

Deres referanse Vår referanse Dato 2595/48362/MED 200803057 15. januar 2009 Økland & Co DA Advokatfirma v/advokat Magne Teigland Postboks 63 2001 Lillestrøm Deres referanse Vår referanse Dato 2595/48362/MED 200803057 15. januar 2009 Klage fra Biltema Norge AS på Konkurransetilsynets

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS V1999-01 18.01.99 Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS Sammendrag: Rimi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Vedtak V2009-7 Taxi Midt-Norge AS konkurranseloven 12 og 29 jf. 10 pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-7 Taxi Midt-Norge AS konkurranseloven 12 og 29 jf. 10 pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr Myhre & Co. Advokatfirma v/ advokat Trine Friberg Skaug Rådhusgt. 90 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1607 MAB ANJT 521.5 Dato: 13.03.2009 Vedtak V2009-7 Taxi Midt-Norge AS konkurranseloven 12 og 29

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Ring 1 Taxi BA, Drammen, gis dispensasjon

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 22. desember 2016

DOMSTOLENS DOM 22. desember 2016 DOMSTOLENS DOM 22. desember 2016 (EØS-avtalen artikkel 53 Formålsrestriksjon Offentlig anskaffelse Inngivelse av felles tilbud gjennom et felleseid driftsselskap) I sak E-3/16, ANMODNING til Domstolen

Detaljer

Vedtak V2008-18 - Håkonrune Rør AS og Oslo VVS Service AS - konkurranseloven 29 jf. 10 - vedtak om overtredelsesgebyr

Vedtak V2008-18 - Håkonrune Rør AS og Oslo VVS Service AS - konkurranseloven 29 jf. 10 - vedtak om overtredelsesgebyr Offentlig versjon * Deres ref.: Vår ref.: 2006/1872 MAB HEHA 532.5 Dato: 19. november 2008 Vedtak V2008-18 - Håkonrune Rør AS og Oslo VVS Service AS - konkurranseloven 29 jf. 10 - vedtak om overtredelsesgebyr

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Samarbeid mellom regionale helseforetak - forholdet til konkurranseloven

Samarbeid mellom regionale helseforetak - forholdet til konkurranseloven Prisy-Privatsykehusenes Fellesorganisasjon Fredrik Stangs gt. 11-13 0264 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/497 MAB-M6 INAR 553.0 Saksbeh.: Dato: 15. juni 2005 Samarbeid mellom regionale helseforetak - forholdet

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. Mottaker Surnadal Transportpartner AS Codex Advokat Oslo AS Postboks 2743 Solli 0204 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. Mottaker Surnadal Transportpartner AS Codex Advokat Oslo AS Postboks 2743 Solli 0204 OSLO Mottaker Surnadal Transportpartner AS Codex Advokat Oslo AS Postboks 2743 Solli 0204 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2012/0653-13 Saksbehandler: Saksansvarlig: Knut Alexander Johnsen Gjermund Nese Dato: 01.07.2014

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

KONKURRANSE! DIFI Anskaffelseskonferansen Oslo, 13. november 2014 v/spesialrådgiver Jakob Aars

KONKURRANSE! DIFI Anskaffelseskonferansen Oslo, 13. november 2014 v/spesialrådgiver Jakob Aars KONKURRANSE! Konkurranselovgivningen og aktuelle problemstillinger sett fra en offentlig innkjøpers ståsted mht. bl.a. bruk av «dialogkonferanser» og annen kontakt med kjøpersiden DIFI Anskaffelseskonferansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. juni 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom, Ski Taxi SA Follo Taxi SA Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell)

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Konkurransetilsynet Norwegian Competitlon Authorlty. 1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om partene

Konkurransetilsynet Norwegian Competitlon Authorlty. 1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om partene Konkurransetilsynet Norwegian Competitlon Authorlty Ski Follo Taxidrift AS Postboks 7 1401 Ski Deres ref.: Vllrref.: 2010/731 MAB LlMO 521.5 Dato: 4.7.2011 Vedtak V2011-12 - Ski Taxi BA, Follo Taxisentral

Detaljer

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Sammendrag: A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Advokat Harald Fosse Oslo, 16. april 2009 Emnet 1. Kan anbudsinnbyder vektlegge rabatt knyttet til tildeling av annen kontrakt

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010

Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010 Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010 2015/EØS/29/50 av 20. april 2010 om anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions

Detaljer

Prosjektsamarbeid og konkurranseloven 10

Prosjektsamarbeid og konkurranseloven 10 Prosjektsamarbeid og konkurranseloven 10 Kandidatnummer: 192338 Veileder: Eivind Stage Antall ord: 14683 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 09.12.2013 1 PROSJEKTSAMARBEID

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/16

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/16 Sak E-3/16-16 RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/16 ANMODNING til Domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Norges Høyesterett i

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/16

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/16 Sak E-3/16-16 RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/16 ANMODNING til Domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Norges Høyesterett i

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting. V2000-124 26.10.2000 Princess Gruppen AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Princess Gruppen AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette felles priser

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser V1999-63 30.09.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Mestergull A/L Sammendrag: Mestergull AL gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Mestergull AL kan utgi

Detaljer

V1999-74 18.10.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra krrl. 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker

V1999-74 18.10.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra krrl. 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker V1999-74 18.10.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra krrl. 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker Sammendrag: Sparebanken NOR og henholdsvis Sparebanken Møre, Sparebanken Rana,

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Offentlig versjon 1 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Kjetil Haare Johansen Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB KAJO 528.3 Dato: 08.11.2011 Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS

Detaljer

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler V2000-03 05.01.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler Sammendrag: HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-61 13.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Asker og Bærum Taxisentral BA gis

Detaljer

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse

Detaljer

Vedtak V2013-9 - EG A/S - ASP AS - konkurranseloven 29 jf. 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet

Vedtak V2013-9 - EG A/S - ASP AS - konkurranseloven 29 jf. 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet Mottaker EG A/S v/ Codex Advokat Oslo Postboks 2743 Solli 0204 Oslo Norge Deres ref.: 430000/8695 Vår ref.: 2012/0117-14 Saksbehandler: Saksansvarlig: Knut Alexander Johnsen Gjermund Nese Dato: 21.11.2013

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler V1999-72 08.10.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Bjørklund Norge AS Sammendrag: Bjørklund-gruppen gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Bjørklund Norge AS kan

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA V2000-11 20.01.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA Sammendrag: Andelshaverne i Interbok BA

Detaljer

Jf. konkurranseloven 18 niende ledd, 18 a fjerde ledd og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 3.

Jf. konkurranseloven 18 niende ledd, 18 a fjerde ledd og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 3. Retningslinjer for forenklet melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 niende ledd, 18 a fjerde ledd og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 3. DEL 1 INNLEDNING Konkurransetilsynet

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 Sammendrag: Skoringen innvilges dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Skoringen gjennom sine markedsføringsaktiviteter

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer