Konkurranseloven og prosjektsamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranseloven og prosjektsamarbeid"

Transkript

1 Konkurranseloven og prosjektsamarbeid Veileder fra NHO

2 Innhold Forord Innledning Kort oversikt over forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid Hvordan bedriften kan forebygge brudd på konkurranseloven ved prosjektsamarbeid Forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser Enkeltstående vs. løpende samarbeid Ulike former for samarbeid om enkeltprosjekter Lovlige samarbeidsformer Forhåndsopplysning om samarbeidet Ulovlig samarbeid Oppsummering Særlig om informasjonsutveksling i forbindelse med prosjektsamarbeid Bransjeorganisasjoners rolle Standardisering Vedlegg: Konkurranseloven 10. Konkurransebegrensende avtaler mellom foretak... 17

3 3 Forord Næringslivets Hovedorganisasjon får ofte spørsmål om anvendelse av konkurranseloven, herunder spørsmål om prosjektsamarbeid og arbeidsfellesskap, bransjeorganisasjonenes rolle, innhenting av statistikk og utarbeidelse av standarder. Alle disse områdene er viktige for næringslivet. I denne veilederen gir vi derfor eksempler på hvordan man kan forholde seg i praksis til disse reglene. Den vil supplere Konkurransetilsynets egen veiledning. Veilederen om konkurranseloven og prosjektsamarbeid er utarbeidet av Næringslivets Hovedorganisasjon med bistand fra Europa- og konkurranserettsgruppen i Arntzen de Besche Advokatfirma AS ved advokatfullmektig Fredrik Alver og advokatene Stein Ove Solberg og Thea Susanne Skaug. Veilederen er à jour per juni God lesning! Kristin Skogen Lund Administrerende direktør i NHO

4 4 1 Innledning Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter. Med prosjektsamarbeid menes i denne sammenheng at to eller flere foretak samarbeider om gjennomføringen av enkeltprosjekter, i form av levering av varer eller tjenester til offentlige eller private oppdragsgivere innenfor en avgrenset tidsperiode. Samarbeid om enkeltprosjekter kan føre til bedre og flere tilbud, og vil derfor som utgangspunkt kunne være positivt både for konkurransen i markedet, og for den enkelte bedrift. Dette i motsetning til løpende samarbeid som lettere vil rammes av konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. For en avgrensning mot løpende samarbeid mellom konkurrenter vises til kapittel 5 nedenfor. Konkurranseloven setter begrensninger for samarbeid mellom to eller flere selvstendige bedrifter. Vær oppmerksom på forbudet i lovens 10 mot at to eller flere virksomheter inngår avtaler, herunder samarbeidsavtaler, som direkte eller indirekte har til formål eller virkning å begrense konkurransen (konkurransebegrensende avtaler). Kjernespørsmålet er om samarbeidet etter en konkret vurdering samlet sett fører til en begrensning av konkurransen i markedet. Før et prosjektsamarbeid inngås, må bedriftene derfor vurdere samarbeidet opp mot konkurranseloven. Grensen mellom lovlig og ulovlig prosjektsamarbeid kan i praksis være vanskelig å trekke. Brudd på konkurranseloven kan få alvorlige konsekvenser. På den annen side kan lovlige samarbeid ha positive virkninger både for konkurransen i markedet og for den enkelte bedrift. Det er derfor viktig å kjenne til konkurranselovens regler når en vurderer å inngå et prosjektsamarbeid, for å unngå brudd på loven, men også for å unngå å være mer forsiktig enn det loven krever (også omtalt som «chilling effects»). Konkurransetilsynet har utgitt en veiledning om prosjektsamarbeid som angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende 10 i saker som gjelder prosjektsamarbeid. 1 I tillegg til den norske konkurranseloven gjelder også EØSavtalens konkurranseregler. Disse kommer til anvendelse når samhandelen mellom EØS-land kan påvirkes. Konkurranselovens 10 bygger på EØS-avtalens artikkel 53. Retningslinjer og praksis fra EU/EØS er derfor relevant også ved tolkningen av den norske bestemmelsen. Konkurransetilsynet vil derfor også se hen til Kommisjonens retningslinjer for horisontale avtaler som blant annet behandler prosjektsamarbeid. 2 Konkurransetilsynets veileder gir en grei oversikt over reglene, men NHOs erfaring er at den kan være vanskelig å anvende i praksis, særlig for ikke-jurister. NHOs veileder gir mer konkrete retningslinjer og supplerer tilsynets veiledning med å gi mer praktiske eksempler knyttet til prosjektsamarbeid. Formålet med denne veilederen er å gjøre det enklere for bedrifter å inngå lovlige prosjektsamarbeid. Konkurransetilsynet gir lite veiledning i enkeltsaker. Tilsynet har heller ingen dispensasjonsadgang, og det er bedriftene selv som må vurdere om man opererer lovlig. Hvis man er i tvil om et prosjektsamarbeid er lovlig, bør det innhentes juridisk bistand før man inngår et slikt samarbeid. 2 Kort oversikt over forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid Konkurranselovens 10 forbyr samarbeid som begrenser, eller kan begrense, konkurransen i markedet. Alle former for samarbeid som kan påvirke partenes markedsatferd, enten partene imellom eller i forhold til andre aktører, kan rammes av forbudet. Både formelle avtaler og samarbeid som ikke hviler på rettslige bindende avtaler omfattes av forbudet. Forbudet kommer ikke til anvendelse på avtaler mellom foretak innen samme konsern. Fakta: Bedrift A eier 60 prosent av bedrift B og utøver kontroll (har avgjørende innflytelse) i B. I forbindelse med et anbud legger bedrift A og bedrift B inn et felles tilbud. Vurdering: De to bedriftene kan fritt samarbeide selv om de har virksomhet innen samme bransje, ettersom konkurranseloven ikke kommer til anvendelse innen konsern. Samarbeid om priser, markeder og anbud mellom konkurrenter vil normalt alltid være forbudt. 1 Veileder---prosjektsamarbeid/ 2 &from=en

5 5 Samarbeid mellom bedrifter som ikke er potensielle eller aktuelle konkurrenter, og som heller ikke står i et aktuelt eller potensielt vertikalt forhold til hverandre (typisk leverandørkunde), vil som hovedregel ikke være konkurransebegrensende, og dermed lovlig. Prosjektsamarbeid mellom bedrifter innen ulike bransjer faller derfor som utgangspunkt ikke inn under konkurransereglene fordi de ikke kan anses som konkurrenter. Ved samarbeid mellom bedrifter som tilhører samme bransje og som generelt må anses som potensielle eller aktuelle konkurrenter, må det gjøres en nærmere vurdering av om de er konkurrenter i forhold til det aktuelle prosjektet, jf. punktene nedenfor. Samarbeid som begrenser konkurransen, for eksempel fordi partene er konkurrenter også i forhold til prosjektet, kan unntaksvis likevel være tillatt dersom samarbeidet medfører effektivitetsgevinster som veier tyngre enn konkurransebegrensningene, jf. nærmere i punkt 7.5 nedenfor. Brudd på konkurranseloven kan få alvorlige konsekvenser. En bedrift eller bransjeorganisasjon som handler i strid med konkurranselovens 10 risikerer følgende virkninger: Det foreligger alvorlige sanksjonsmuligheter. Overtredelsesgebyr inntil 10 prosent av foretakets omsetning Straff (bot og/eller fengsel) i særlig alvorlige tilfeller Ugyldighet Erstatningssøksmål fra kunder, konkurrenter og eventuelt andre som er påført et økonomisk tap som følge av lovbruddet Avvisning fra senere anbudskonkurranser Også etiske og moralske prinsipper tilsier at man bør avstå fra brudd på konkurransereglene. Konkurranselovbrudd, herunder ulovlig anbudssamarbeid, anses for å være grov økonomisk kriminalitet. Bedriften kan oppleve en rekke negative forretningsmessige og kommersielle virkninger grunnet negativ publisitet. «Ulovlig anbudssamarbeid er generelt meget uheldig og kan ha betydelig og vidtrekkende skadevirkninger. Konkret medførte samarbeidet at Steinkjer kommune måtte betale en vesentlig høyere pris for arbeidet.» (Dom 11. oktober 2012) Høyesterett i «Broene i Steinkjer»-saken. En entreprenør fikk her 2 millioner kroner i overtredelsesgebyr. Den andre parten var gått konkurs da saken ble behandlet i Høyesterett. I 2013 ble Veidekke og NCC ilagt gebyr for samarbeid i forbindelse med inngivelse av tilbud til Statens vegvesen og Trondheim kommune. Veidekke slapp å betale gebyret på 220 millioner kroner fordi selskapet selv gikk til Konkurransetilsynet med informasjon som førte til at saken ble avdekket. NCC fikk 140 millioner kroner i gebyr, men tingretten satte ned gebyret til 40 millioner kroner. Dommen er ikke rettskraftig i skrivende stund. På denne bakgrunn er det helt nødvendig å sikre intern kunnskap i organisasjonen om konkurransereglene og disses påvirkning på innholdet i samarbeidsavtaler og andre avtaler, samt ha rutiner og retningslinjer for hvordan man skal unngå å bryte loven. I tillegg vil det være lurt å opprette bevissikringsmanualer som beskriver i detalj det handlingsforløp som vil finne sted dersom Konkurransetilsynet står på døren. Dette kan etterspørres hos juridiske rådgivere. 3 Hvordan bedriften kan forebygge brudd på konkurranseloven ved prosjektsamarbeid Bedriften har selv ansvar for å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap, slik at de ikke trår feil i forhold til konkurranseloven. Følgende er verdt å merke seg for å minimere risiko: Identifisere risikosituasjoner i din bedrift. Bransje Kontakt med konkurrenter Anbudsmarkeder Markedsposisjon og -struktur Skriftlige retningslinjer. Sørge for kunnskap om og regelmessige oppdateringer av eventuelle egne retningslinjer, samt Konkurransetilsynets og NHOs veiledere. Sørge for involvering av de rette personer ved gråsonetilfeller. Bedre føre var enn etter snar. Reglene er nokså komplekse, og det er ikke alltid lett å trekke grensen for rett og galt. I tvilstilfeller vil det være positivt at foretakene i forkant har gjort sin egen vurdering av lovmessigheten, og at partene så langt som mulig har dokumentert hvorfor en mener et samarbeid er lovlig.

6 6 4 Forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser Prosjektoppdrag tildeles ofte etter anbudskonkurranser. Dette kan være offentlige anskaffelser som følger regelverket om offentlige anskaffelser, eller private og enklere former for tilbudsinnhenting. Den konkurranserettslige vurderingen av prosjektsamarbeid er den samme uavhengig av hvordan innkjøpet organiseres. Innholdet i konkurransegrunnlaget/ forespørselen er i alle tilfeller relevant ved vurderingen av lovligheten av et prosjektsamarbeid, for eksempel hvorvidt de samarbeidende bedriftene vil være i stand til å by hver for seg, se nærmere punkt 7.3 nedenfor. Det er viktig å være klar over at selv om et prosjektsamarbeid oppfyller anbudsreglene, vil et slikt samarbeid likevel kunne være i strid med konkurranseloven. Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid gjelder selv om det opplyses om samarbeidet i anbudet, se kapittel 8 nedenfor. Dersom en bedrift tidligere har brutt konkurransereglene, vil bedriften potensielt kunne bli avvist i en senere anbudskonkurranse. 3 5 Enkeltstående vs. løpende samarbeid Konkurransetilsynets veileder gjelder samarbeid om enkeltstående prosjekter. Dette i motsetning til løpende samarbeid som for eksempel arbeidsfellesskap og fellesforetak som settes opp for at bedriftene på mer (lang)varig grunnlag skal koordinere sine leveranser/markedsatferd. Dersom partene har en underliggende avtale eller er enige om å samarbeide om flere enkeltstående prosjekter over en viss tid, må det vurderes om samarbeidet må anses som løpende. Løpende samarbeid mellom konkurrerende bedrifter må vurderes konkret, men vil normalt være forbudt dersom det innebærer samarbeid om priser, anbud eller deling av markeder. Utgangspunktet for denne veilederen er de situasjoner der bedriftene samarbeider med henblikk på enkeltstående prosjekter. Løpende samarbeid mellom konkurrenter kan kun unntaksvis unntas konkurransereglene. NCC og Veidekke ble på grunn av brudd på konkurranseloven som nevnt i eksempel ovenfor, avvist fra et senere anbud utlyst av Statens vegvesen for asfaltering i Trøndelag. Fire uavhengige vaskerier inngår avtale om løpende, felles markedsføring og salg av vaskeritjenester til storkunder (hoteller, sykehus o.l.). Samarbeidet gjelder felles varemerke, samt felles pris og andre betingelser. De samarbeidende bedriftene er ikke til stede i storkundemarkedet forut for avtalen. De samarbeidende bedriftene, som har en samlet markedsandel på 15 prosent, fortsetter å konkurrere i andre markeder. Situasjon 1: Samarbeid mellom alle fire er nødvendig for å komme seg inn i storkundemarkedet. Avtalen er i så fall ikke konkurransebegrensende, fordi felles varemerke, prising osv. er nødvendig for å sikre suksess. Samarbeidet er lovlig. Situasjon 2: Det ville vært tilstrekkelig om tre av aktørene samarbeidet. Samarbeidet vil likevel kunne være unntatt konkurransereglene da partene samlet får bedre kapasitet og kan betjene flere kunder samtidig. Konkurransebegrensningene vil da oppveies av effektivitetsgevinstene. 3 Forskrift om offentlige anskaffelser (2) bokstav d sier at oppdragsgiver kan avvise leverandører som: «i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje».

7 7 Etablering av varige, selvstendig fungerende fellesforetak (joint ventures) faller inn under regelverket for fusjonskontroll, og ikke forbudet i 10. Det vil da være andre regler som regulerer samarbeidet. Etablering av fellesforetak er sjelden aktuelt ved enkeltstående oppdrag, men kan være aktuelt for en mer varig samarbeidsform. Fordelen med å strukturere samarbeidet som et selvstendig fungerende fellesforetak er at samarbeid gjennom fellesforetak vil være lovlig etter at Konkurransetilsynets frister for inngrep er løpt ut. Dette behandles ikke nærmere her. 6 Ulike former for samarbeid om enkeltprosjekter De konkurranserettslige prinsippene for prosjektsamarbeid er de samme uavhengig av hvordan bedriftene velger å organisere samarbeidet. Denne veilederen omfatter derfor alle følgende samarbeidsformer: Rene samarbeidsavtaler, typisk hvor de samarbeidende bedriftene gir et tilbud i fellesskap. Underleveranseavtaler, for eksempel hvor én entreprenør (hovedentreprenøren) gir et tilbud med en annen entreprenør (underentreprenøren) som underleverandør. Konsortiumsavtaler, hvor to eller flere bedrifter etablerer et konsortium i forbindelse med et prosjekt som de skal by på/ gjennomføre sammen.

8 8 7 Lovlige samarbeidsformer 7.1 Oversikt Prosjektsamarbeid vil kunne være lovlig i følgende tilfeller: De samarbeidende bedriftene er ikke konkurrenter, se punkt 7.2 nedenfor. De samarbeidende bedriftene er ikke konkurrenter for det konkrete prosjektet, se punkt 7.3 nedenfor. De samarbeidende bedriftene er konkurrenter også for det konkrete prosjektet, men prosjektsamarbeidet medfører effektivitetsgevinster som mer enn oppveier den mulige konkurranseskaden, se punkt 7.5 nedenfor. 7.2 De samarbeidende bedriftene er ikke konkurrenter Prosjektsamarbeid mellom bedrifter som ikke er aktuelle eller potensielle konkurrenter, er som hovedregel lovlig. Et samarbeid mellom slike bedrifter vil sjelden kunne begrense konkurransen. Eksempel 1: Et rent tømrerfirma og et rent murerfirma vil som regel kunne samarbeide fritt om prosjekter/anbud uten å risikere å bryte konkurranseloven. Eksempel 2: Et advokatfirma og et økonomikonsulentfirma vil som regel kunne samarbeide fritt om prosjekter/anbud uten å risikere å bryte konkurranseloven. 7.3 De samarbeidende bedriftene er ikke konkurrenter for det konkrete prosjektet Prosjektsamarbeid mellom bedrifter som på generelt grunnlag er konkurrenter, vil likevel kunne være tillatt dersom de samarbeidende bedriftene ikke er konkurrenter for det konkrete prosjektet. Hvis ingen av de samarbeidende bedriftene har en reell mulighet til å levere tilbud på egen hånd, vil samarbeidet som hovedregel være lovlig. Selv om de samarbeidende bedriftene er i samme bransje, kan det tenkes flere forhold som gjør at et samarbeid kan være tillatt: Kvantitative forhold, herunder adgang på arbeidskraft, utstyr og økonomiske ressurser (kapasitet): Oppdraget er så omfattende at ingen av de samarbeidende bedriftene kan gjennomføre det på egen hånd. For tilfeller hvor det er uproblematisk å utvide eller fordele på nytt kapasiteten internt, er det normalt ikke anledning til samarbeid. Det tas her hensyn til kapasitet bundet opp i avtaler som allerede er inngått, men ikke forventede nye oppgaver. Muligheten til å anvende underentreprenører vil normalt ikke inngå i vurderingen av kapasitet. Dette avhenger likevel av hvilken bransje det er snakk om og om det er vanlig å leie inn kapasitet. Statens vegvesen utlyser et anbud på masseforflytning i forbindelse med en ny parsell på E18. Hele 12 millioner kubikkmeter masse skal flyttes i løpet av en periode på fem måneder. Bedrift A har kapasitet til å flytte ni millioner kubikkmeter masse i den aktuelle perioden, mens bedrift B har kapasitet til å flytte seks millioner kubikkmeter. Selv om de to bedriftene normalt er konkurrenter, har ingen av dem kapasitet til å gjøre jobben alene, og de kan derfor lovlig samarbeide om anbudet. Kvalitative forhold (spesialkompetanse/-utstyr o.l.): Oppdraget er av en karakter/ kompleksitet som gjør at ingen av de samarbeidende bedriftene kan gjennomføre det på egen hånd. Det tas utgangspunkt i den kompetansen bedriften har på det tidspunktet den aktuelle tjenesten eller varen skal leveres. Det må foretas en konkret vurdering i forhold til hvert enkelt prosjekt.

9 9 Et stort eiendomsselskap utlyser et prosjekt for rehabilitering av gamle kontorbygg. Prosjektet krever både en spesiell ingeniørkompetanse og spesielt (og kostbart) utstyr. Bedrift A besitter den spesielle ingeniørkompetansen, men har ikke det utstyret som kreves. Det er heller ikke realistisk at A skal kunne skaffe seg dette utstyret. Bedrift B har det nødvendige utstyret, men har ikke den særlige ingeniørkompetansen som kreves. Det er heller ikke realistisk at B skal kunne skaffe seg denne kompetansen. A og B kan derfor ikke by hver for seg, og vil som hovedregel kunne samarbeide om tilbudet og prosjektet. Når man skal vurdere om de samarbeidende bedriftene kan by på anbudet hver for seg, må man ta utgangspunkt i konkurransegrunnlaget/tilbudsinvitasjonen/kravspesifikasjonen. For å øke konkurransen, vil mange oppdragsgivere åpne for at det bys på deler av oppdraget. Dersom Forsvaret i eksemplet ovenfor åpner for at vaskerier kan by på enkeltregioner, vil det skisserte samarbeidet trolig være ulovlig. Geografiske forhold: Oppdraget krever en geografisk tilstedeværelse som gjør at ingen av de samarbeidende bedriftene kan gjennomføre det på egen hånd. 7.4 Antallet deltakere i samarbeidet Dersom det deltar flere bedrifter i et prosjekt enn det som er nødvendig for å utføre prosjektet, kan samarbeidet være ulovlig. Men ikke alltid. Det må foretas en konkret vurdering av blant annet hvordan konkurransen ville blitt uten den konkrete samarbeidsavtalen. Forsvaret utlyser anbud på vaskeritjenester (uniformer, sengetøy, håndklær osv.). Forsvaret skal ha én leverandør til alle sine kaserner over hele landet. Bedriftene A, B, C og D driver vaskerivirksomhet på henholdsvis Østlandet, Sør- og Sørvestlandet, Nordvestlandet og Midt-Norge og Nord-Norge. Ingen av de fire bedriftene kan levere tjenester over hele landet, og de kan derfor lovlig samarbeide om anbudet. Fire bedrifter går sammen for å utføre en oppgave som kun krever tre bedrifter. Samarbeidet vil likevel være lovlig, med mindre det er en reell mulighet for at en fjerde virksomhet ville gått sammen med en annen virksomhet som ellers ikke ville deltatt, og dermed skapt et ekstra tilbud. Andre forhold: Det kan i det enkelte tilfelle være andre særegenheter ved oppdraget som gjør at bedrifter i samme bransje må samarbeide for å løse det. Flere uavhengige foretak inngir et felles tilbud til kommunen vedrørende snøbrøyting. Deltakerne hadde mulighet til å inngå tilbud hver for seg ettersom anbudet ga muligheten til å inngå bud på enkelte ruter. Partene vil derfor anses som konkurrenter, og kan heller ikke lovlig inngi et tilbud som omfatter samtlige ruter. En stor virksomhet som kunne inngitt tilbud alene, går sammen med en mindre virksomhet som er aktiv innen samme bransje, men som har særlig knowhow/lokal kunnskap knyttet til et område. Et slikt samarbeid kan være ulovlig dersom det skjer regelmessig og bidrar til at en av virksomhetene lar være å utvikle sine aktiviteter. Selv om et slikt samarbeid konkret skulle anses som konkurransebegrensende, vil det likevel kunne være lovlig dersom samarbeidet fører til effektivitetsgevinster, jf. punkt 7.5 under.

10 Unntak for konkurransebegrensende samarbeid som likevel er netto positivt for konkurransen Ved et prosjektsamarbeid som i utgangspunktet er konkurransebegrensende, vil fordelene ved samarbeidet kunne veie opp ulempene. Selv om de samarbeidende bedriftene er konkurrenter, vil de derfor kunne gjennomføre samarbeidet dersom det gjennom samarbeidet kan gis et mer konkurransedyktig tilbud enn de samarbeidende bedriftene ville kunne gjøre hver for seg, og dette kommer forbrukerne til gode, og samarbeidet ikke går lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet og konkurransen ikke utelukkes på en vesentlig del av markedet. Det er de samarbeidende bedriftene selv som må kunne påvise at alle disse fire vilkårene er oppfylt. Det vil alltid måtte foretas en konkret vurdering. En vil blant annet se hen til forholdene på markedet, partenes markedsandeler, antallet andre bud, samarbeidets art og det produkt/tjeneste samarbeidet gjelder. Dette er en kompleks vurdering og terskelen for å nå frem med en slik argumentasjon er høy. Dersom man vurderer å benytte seg av dette unntaket, bør man innhente en juridisk tredjepartsvurdering. 8 Forhåndsopplysning om samarbeidet Konkurranseloven stiller ikke noe krav om at de samarbeidende bedriftene (i anbudet eller på annen måte) opplyser oppdragsgiveren om samarbeidet. Dette må likevel regnes som god praksis, og kan rett og slett være lurt! I mange tilfeller vil oppdragsgiveren (for eksempel i konkurransegrunnlaget) stille krav om at anbudet må opplyse om eventuelle samarbeidskonstellasjoner, underleverandører og lignende. Slik opplysning er imidlertid ikke i seg selv til hinder for at konkurranseloven likevel gjelder, som også vises i Lagmannsrettens avgjørelse i Taxi-saken referert i kapittel 9. 9 Ulovlig samarbeid Hvis partene hver for seg kunne klare oppgaven alene, og samarbeidet ikke oppfyller vilkårene for unntak, må partene ikke samarbeide om prosjektet. Et samarbeid mellom konkurrentene vil innebære at antallet mulige tilbud (leverandører), blir mindre enn uten samarbeidet. To cateringselskaper har hjemsted henholdsvis i Oslo og Trondheim. De to bedriftene har avtalt å inngi felles bud på leveranser til kunder som krever landsdekkende levering med distribusjonssted både i Trondheim og i Oslo. Det er tvilsomt om etableringskostnadene er så betydelige at samarbeidet er nødvendig. Samarbeidet kan likevel fritas om det finnes flere aktører i markedet og partenes markedsandeler er lave, fordi samarbeidet vil sikre økt valgfrihet for kundene. To entreprenører som hver for seg kunne inngitt tilbud, samarbeider om ett felles tilbud. Samarbeidet vil innebære at det blir en mindre konkurrent i anbudskonkurransen, og er derfor forbudt. Merk at også andre former for samarbeid mellom konkurrenter i forbindelse med anbud vil være ulovlig. Dette gjelder for eksempel rotering av anbud, unnlatelse av å gi anbud, markedsdeling og fiktive anbud. Noen ganger vil en bedrift som avstår fra å delta i en anbudskonkurranse få en økonomisk kompensasjon fra den eller de andre deltakerne i samarbeidet, såkalt «loser s fee». Samarbeid som har til formål å begrense konkurransen er forbudt i seg selv, og det er ikke nødvendig å påvise at samarbeidet har hatt skadelige virkninger i markedet. Slike såkalte formålsovertredelser vil sjelden oppfylle vilkårene for unntak som nevnt i punkt 7.5.

11 11 Follo Taxisentral, Ski Follo Taxidrift og Ski Taxi ble i Lagmannsrettens dom av 17. mars 2015 ilagt overtredelsesgebyr på henholdsvis , og for å ha brutt konkurranselovens 10 ved å inngi felles tilbud i en anbudskonkurranse i regi av Oslo universitetssykehus (den såkalte Taxi-saken). Lagmannsretten sier i sin avgjørelse at anbudssamarbeidet innebar at konkurransen ble eliminert mellom drosjeselskaper som kunne inngitt separate tilbud, og at det forelå klar sannsynlighetsovervekt for at samarbeidet etter sitt innhold var egnet til å begrense, og dermed skade konkurransen. Lagmannsretten kom dermed til at samarbeidet hadde et konkurransebegrensende formål, selv om det forelå åpenhet om samarbeidet. Lagmannsretten fant heller ikke at det forelå forhold som oppfylte unntaket i konkurranselovens 10 tredje ledd. Saken er på skrivende tidspunkt ikke rettskraftig avgjort. 10 Oppsummering Ikke konkurrenter (generelt eller i forhold til det enkelte anbud) = avtale begrenser ikke konkurransen Konkurrenter + effektivitetsgevinster større enn tapet på grunn av konkurransebegrensning Konkurrenter + effektivitetsgevinster mindre enn tapet fra konkurransebegrensning Lovlig Lovlig Ulovlig

12 12 11 Særlig om informasjonsutveksling i forbindelse med prosjektsamarbeid Informasjonsutveksling som skjer i forbindelse med et lovlig prosjektsamarbeid vil normalt være lovlig så lenge utvekslingen av informasjon ikke går lenger enn det som er strengt nødvendig for gjennomføring av samarbeidet. En skal imidlertid være oppmerksom på følgende: 1) Under sonderingene av om bedrifter skal og kan inngå et prosjektsamarbeid, vil bedriftene utveksle informasjon. Dersom man kommer til at bedriftene likevel ikke kan samarbeide, for eksempel fordi begge parter kan inngi selvstendige tilbud, kan utveksling av sensitiv informasjon så som priser, produksjon og strategier i «sonderingsfasen» være ulovlig. Utveksling av informasjon i denne fasen bør derfor begrenses. Dersom man ønsker å vurdere et samarbeid, anbefales det å bruke en uavhengig tredjepart, for eksempel en advokat, for å vurdere om partene kan samarbeide uten å bryte konkurranseloven. 2) Dersom en eller flere av partene også inngår i andre samarbeidskonstellasjoner og inngir flere bud, må man være oppmerksom på at oppdragsgiver etter regelverket om offentlige anskaffelser kan avvise tilbud av hensyn til likebehandling og konkurranse. 3) Det er visse typer informasjon som er mer konkurranseskadelig å dele enn andre. Generelt sett skal man unngå å dele konkurransesensitiv informasjon som ikke finnes offentlig tilgjengelig eller på andre lovlige former er kjent i markedet. Bedrifter som har inngått et lovlig prosjektsamarbeid må derfor passe på at de ikke utveksler konkurransesensitiv informasjon om sine øvrige virksomheter som ikke inngår i prosjektsamarbeidet. 4) Informasjonsutveksling kan være en integrert del av et ulovlig anbudssamarbeid, men det er viktig å huske at informasjonsutveksling kan være lovstridig i seg selv. Vær særlig oppmerksom på utveksling av: Priser og prisendringer samt rabatter Kostnader, marginer og overskudd Kommersielle strategier, inkludert anbudsstrategier Salgsvilkår Geografiske satsingsområder Kundeinformasjon Annen spesifikk markedsinformasjon Generelt sett anses informasjonsutveksling å være skadelig for konkurransen dersom markedet blir kunstig gjennomsiktig for aktørene og dermed kan danne grunnlag for en samordnet opptreden. Gjensidige forventninger om usikkerheter i markedet gir involverte parter en mulighet til å tilpasse seg dette og får et konkurransefortrinn, samtidig som andre aktører, som ikke er del av samarbeidet, blir utestengt eller at deres virksomhet på andre måter vanskeliggjøres. Videre er distinksjonen mellom nåtidig/fremtidig data og historiske data vesentlig for å avgjøre om det er informasjonsutveksling i strid med konkurranselovens 10. Generelt sett er det langt mer skadelig for konkurransen dersom man deler nåtidig eller fremtidig data. Dette fordi historiske data som regel ikke vil minske usikkerheten i markedet eller gi enkelte aktører en konkurransevridende fordel. Hva som er «historiske» data må vurderes konkret i den enkelte sak eller sektor, og vil avhenge av flere parametere. Det generelle utgangspunktet er at utveksling av data som er eldre enn ett år normalt vil være tillatt, men det kan tenkes unntak avhengig av hvilken sektor partene opererer i, kvalitet samt detaljgrad på informasjonen. I anleggsbransjen, hvor det for eksempel foreligger kun ett virkelig stort prosjekt hvert halvår innen et geografisk avgrenset område, og der prisene er relativt stabile, vil informasjon fra ett år tilbake fortsatt kunne anses aktuell, og således ikke oppfylle kravet til historiske data. I dagligvarebransjen hvor prisene endrer seg fra uke til uke, vil derimot forrige ukes priser kunne anses for å være historiske data og utveksling av slike således ikke i strid med konkurranselovens 10. Også en ensidig informasjonsutveksling kan være i strid med konkurransereglene. Blant annet kan det utgjøre et lovbrudd å passivt motta en e-post med sensitiv informasjon, eller passivt høre på en samtale mellom konkurrenter som omhandler sensitiv informasjon, med mindre man aktivt tar avstand fra informasjonen, og man heller ikke benytter informasjonen til å foreta strategiske valg senere.

13 13 12 Bransjeorganisasjoners rolle Forbudet i konkurranselovens 10 retter seg også mot «beslutninger foretatt av sammenslutninger». Dette innebærer at bransjeorganisasjoner er underlagt de samme restriksjoner på sin opptreden som ethvert annet foretak i markedet. At bransjeorganisasjoner omfattes av forbudet i 10 innebærer at de kan ilegges overtredelsesgebyr og holdes ansvarlig dersom det konstateres et brudd på loven. Uformelle fora der markedsaktører møtes, men som ikke defineres som en bransjeorganisasjon, omfattes som en hovedregel ikke av forbudet i 10. Men dette må vurderes konkret i den enkelte sak, og på bakgrunn av om det foreligger en selvstendig aktivitet og at det er en grad av fasthet i organisasjonen. At det er representanter som møtes til faste månedlige møter eller lignende er altså ikke tilstrekkelig. Dette hindrer selvsagt ikke at deltakerne kan felles for brudd på loven. Etter den tidligere konkurranseloven ble Kristiansand Håndverkerforening dømt i Lagmannsretten som følge av at man som et ledd i en lønnsomhetskampanje skrev til samtlige byggefirmaer i Kristiansand med oppfordring om å heve prisene. I juni 2009 ila Konkurransetilsynet Norges Turbilforbund et overtredelsesgebyr på kroner etter at foreningen gjentatte ganger i sitt medlemsblad samt i medlemsmøter hadde oppfordret medlemmene sine til å øke prisene på turbiltjenester. Blant annet var følgende oppfordringer på trykk: «Tenk om vi kunne bli enige om at vi faktisk må heve prisene våre? Tenk om vi kunne bli enige om å verne om bransjens særegenheter? Tenk om vi kunne konkurrere på service, renhold og «myke» verdier i stedet for på pris? Vi skal ikke drive prissamarbeid, da får vi Konkurransetilsynet på nakken! Hver enkelt turbileier må selv bestemme sine priser. Men NTEF oppfordrer alle medlemmer til å rekalkulere sine priser. Vi mener dagens prisnivå er overmodent for justering.» En rekke uttalelser med samme meningsinnhold som sitatet over var på trykk i medlemsbladet. I tingrettens dom konkluderes det med at oppfordringene var «en alvorlig overtredelse i og med at det foreligger overtredelse av en formålsrestriksjon og et prissamarbeid.» Foreningen hadde også distribuert en regnemodell for utregning av priser på turbiloppdrag. En bransjeforening har gjerne retningslinjer og anbefalinger til sine medlemmer. Slike sett med retningslinjer vil utgjøre «beslutninger foretatt av sammenslutninger» og potensielt falle inn under forbudet i 10. Dette innebærer som den absolutte hovedregel at bestemmelser/ vedtekter som for eksempel sier at medlemmer ikke skal konkurrere med hverandre innen spesifikke geografiske områder (geografisk markedsdeling) eller ikke skal konkurrere med hverandre innen enkelte produkter (produktdeling) vil være lovstridig. Det samme vil gjelde retningslinjer eller skriv fra bransjeforeninger som oppfordrer til å heve prisene eller ulovlig anbudssamarbeid, for eksempel gjennom anbudsrotasjon, avståelse fra anbud eller lignende. I Turbilsaken (vist til ovenfor) er det også et spørsmål om en bransjeorganisasjons verktøy og veiledninger som er utarbeidet for å kalkulere priser, anbudskalkyler eller lignende, vil være forbudt etter konkurranseloven. Hvorvidt slike veiledninger vil være lovlige eller ikke, beror på en konkret vurdering av om det er enkeltbestemmelser som enten har et konkurransebegrensende formål, eller om det foreligger konkurransebegrensende virkninger i det relevante markedet. Dersom det i et tilfelle skulle foreligge en konkurransebegrensning, må man vurdere om veiledningene likevel er lovlige, jf. unntaket beskrevet i punkt 7.5 ovenfor. Et sentralt ledd i totalvurderingen under dette unntaket vil være om fordelene oppveier de konkurransemessige ulempene. Markedsanalyser som gjennomføres av bransjeorganisasjoner og distribueres til alle medlemmene kan også under gitte vilkår være i strid med 10. Dersom markedsanalyser gjør at alle aktørene sitter med vesentlig informasjon om hverandres aktuelle priser og omsetning, vil dette medføre at man kan tilpasse sin atferd etter sine konkurrenter og reagere raskt på prisendringer. Det vil dermed kunne utgjøre en konkurransebegrensende virkning i markedet. Konkurransetilsynets sak mot markedsanalyse- og meningsmålingsbyrået AC Nielsen i 2007 viser at nettopp en slik form for informasjonsutveksling vil være lovstridig.

14 14 AC Nielsen leverte en ukentlig prisrapport til dagligvarekjedene som inneholdt detaljerte beskrivelser om distrikt, EAN-kode, dagligvarekjede, hyppigst forekommende gjennomsnittspris og uke. Mottakerne av informasjonen, altså dagligvarekjedene, kunne kombinere denne informasjonen. Rapporten ble sendt kunden fire-fem dager etter endt uke. Strukturen i dagligvaremarkedet, som er sterkt konsentrert med få og store aktører, er spesielt utsatt for at informasjonsutveksling kan være konkurranseskadelig. Rapportene ble funnet å muliggjøre en svært rask respons på konkurrentenes atferd. Dataene gjaldt priser på enkeltprodukter, de var ferske, og informasjonsutvekslingen forekom regelmessig og hyppig. Informasjonen var også obligatorisk for de store kjedene som følge av en avtale med AC Nielsen. Konkurransetilsynet kom på denne bakgrunn til at informasjonsutvekslingen var i strid med konkurranselovens 10, og AC Nielsen ble pålagt å avslutte eller endre rapporteringen. I en avgjørelse fra mars 2015 konkluderte Konkurransetilsynet med at ES-kjeden i løpet av årene hadde gitt anbefalinger til sine medlemmer om priser på reparasjonstjenester som utføres for hvitevareleverandører. ES-kjeden distribuerte videre hvilke priser de enkelte hvitevareleverandørene tilbudte medlemsverkstedene, samt at de kom med anbefalinger om hvilke priser som burde aksepteres fra den enkelte hvitevareleverandør. På denne bakgrunn fant Konkurransetilsynet at ES-kjedens praksis var egnet til å påvirke prisene for utførelse av reparasjonstjenester for hvitevareleverandørene, og så på overtredelsen som et alvorlig brudd på konkurranseloven. Sett hen til overtredelsens varighet og alvorlighetsgrad ila tilsynet ES-kjeden et overtredelsesgebyr på Etter en konkret vurdering av foretakets finansielle situasjon og betalingsevne ble likevel gebyret nedjustert til

15 15 I mars 2015 avga den danske «Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen» (samme som Konkurransetilsynet) en veiledende uttalelse på forespørsel fra «Nyhussektionen» som siden 2003 har sendt ut til sine medlemmer en kvartalsvis salgsstatistikk. Statistikken inneholder opplysninger om hvor mange nye hus Nyhussektionens medlemmer har solgt i løpet av det foregående kvartalet. Formålet med utsendelsen var at medlemmene skulle kunne sammenholde denne med statistikkene fra Danmarks statistikk. Særlig fem elementer var sentrale for om denne utvekslingen av informasjon var konkurransestridig: Opplysningenes konkurransefølsomme karakter Opplysningenes aktualitet og hyppighet av utvekslingen Opplysningenes detaljgrad Om opplysningene er ellers offentlig tilgjengelige Markedsstrukturen for virksomhetene 13.2 Standardiseringsavtaler Standardiseringsavtaler kan etter sin art være i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranselovens 10. Med standardiseringsavtaler menes for eksempel avtaler som stiller opp tekniske krav eller kvalitetskrav for produkter eller produksjonsmetoder, og inkluderer vilkår om tilgang til et bestemt kvalitetsmerke eller godkjenning av en standardiseringsmyndighet. Slike avtaler kan settes opp privat eller for eksempel gjennom en bransjeorganisasjon. Slike standarder har normalt betydelige positive samfunnsøkonomiske virkninger, men kan under visse omstendigheter ha konkurransebegrensende effekt. For det første kan det resultere i bortfall av priskonkurranse som følge av drøftelser som ledd i fastsettelsen av standarden, og dermed føre til større grad av samordning i markedet. For det andre kan en for detaljert fastsettelse av standarder medføre avskjerming av markeder for innovative teknologier, noe som utgjør en etableringsbarriere for nye aktører. For det tredje kan det være konkurranseskadelig dersom det skjer en forskjellsbehandling av markedsaktørene ved å hindre effektiv tilgang til standarden. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fant konkret i denne saken at det ikke utgjorde et brudd på konkurranseloven å utveksle salgsstatistikker i Nyhussektionen. Tilsynet la vekt på 1) at opplysningene ble håndtert av personer, som ikke var medlemsrepresentanter, 2) at de ble utsendt samlet, slik at ingen enkeltvirksomhet kunne gjenkjennes og 3) at medlemmenes markedsandel var cirka 20 prosent og at 4) statistikken var så lite detaljert at den ikke inneholdt virksomhetsspesifikke eller produktspesifikke opplysninger. 13 Standardisering En organisasjon fastsetter og offentliggjør sikkerhetsstandarder som benyttes i stor utstrekning innen bransjen. De fleste virksomheter i bransjen deltar i arbeidet med å fastsette standarden. Før standarden vedtas har et foretak som er nytt på markedet utviklet et produkt som teknisk sett oppfyller kravene til yteevne og funksjon. Sikkerhetsstandardens tekniske spesifikasjoner er dog fastsatt på en måte som gjør at verken dette eller andre nye produkter kan oppfylle standarden, uten at dette er objektivt begrunnet. Vurdering: En slik standardiseringsavtale vil få konkurransebegrensende virkninger i markedet og vil være i strid med forbudet i Innledning Standardavtaler har normalt en betydelig positiv samfunnsøkonomisk virkning. Åpne standardiseringsavtaler og standardbetingelser bidrar til enklere forhandlinger, ryddige avtaleforhold og reduserte konflikter. Det er imidlertid viktig at standardavtaler ikke utgjør en etableringshindring for nye aktører og at det ikke skjer en forskjellsbehandling av markedsaktørene ved å hindre en effektiv tilgang til standarden. Standarder bestemt av offentlig myndighet faller utenfor virkeområdet til 10. Men krav oppstilt i offentlige anskaffelser, gjennom særskilte kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget, kan under visse forutsetninger være i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Det gjelder særskilt dersom en satt standard utelukker reell konkurranse i anskaffelsen, og en bestemt aktør vil være eneste reelle tilbyder.

16 Standardbetingelser I mange sektorer benytter foretakene standardbetingelser for kjøp og salg som gjerne er utarbeidet av en bransjeorganisasjon eller direkte mellom konkurrentene. Slike standardbetingelser kan også i noen grad bli rammet av forbudet mot konkurransebegrensende avtaler i konkurranselovens 10. Standardbetingelser som vedrører prissetting, inkludert rabatter eller andre sider av prisingen av et produkt eller en tjeneste, er klart i strid med 10 og vil ikke være lov å innta. Standard betalingsbetingelser vil likevel normalt være kurant å innta. For øvrig må det skilles mellom kommersielle vilkår (aktørenes strategiske valg) og mer generelle tekniske og kvalitetsmessige krav, der det førstnevnte vil være mer problematisk i forhold til konkurranselovgivningen. Så lenge standardbetingelsene ikke gjelder rent kommersielle/merkantile forhold, og de gjøres tilgjengelig for alle aktuelle og potensielle markedsaktører, vil det ikke være sannsynlig at disse har en konkurranseskadelig effekt. EKSEMPEL: Bransjeforeningen for bygge- og anleggsfirmaer utarbeider åpne standardbetingelser som ikke er bindende og som en entreprenør kan benytte når han inngir tilbud til en kunde. Betingelsene omfatter spørsmål som for eksempel kontraktens utforming, partenes generelle forpliktelser og betalingsbetingelser som ikke er prisrelaterte (for eksempel en bestemmelse om entreprenørens rett til å stanse arbeidet ved manglende betaling), forsikring, varighet, overtakelse og mangler, ansvarsbegrensning, oppsigelse osv. Vurdering: Det er ikke sannsynlig at disse standardbetingelsene får konkurransebegrensende virkninger etter 10. De vil normalt ikke medføre noen vesentlig begrensning av kundenes valgmuligheter med hensyn til sluttproduktet, og det er heller ikke sannsynlig at det vil forekomme andre konkurransebegrensende virkninger. Det foreligger derfor ikke noe brudd på konkurranseloven.

17 17 Vedlegg Konkurranseloven 10. Konkurransebegrensende avtaler mellom foretak [1] Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt, særlig slike som består i a) å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår, b) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer, c) å dele opp markeder eller forsyningskilder, d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem ugunstigere i konkurransen, e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden. [2] Avtaler eller beslutninger som er forbudt i henhold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen rettsvirkning. [3] Bestemmelsen i første ledd får ikke anvendelse på avtaler mellom foretak, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden, som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd, og uten a) å pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse mål, eller b) å gi disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder. [4] Kongen kan ved forskrift fastsette regler for hva som skal gå inn under tredje ledd (gruppefritak). Konkurransetilsynet kan bestemme at et gruppefritak ikke skal være anvendelig overfor bestemte foretak i den utstrekning avtaler, beslutninger og samordnet opptreden har virkninger som ikke er forenlige med tredje ledd.

18 ISBN Juni 2015 Design: Kaland Marketing Foto: Shutterstock Korrektur og produksjonsoppfølging: Inger Helen Rokseth Middelthuns gate 27 Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon Telefaks

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud. Norway Health Tech, 30. november 2017

Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud. Norway Health Tech, 30. november 2017 Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud Norway Health Tech, 30. november 2017 Begreper Ethvert samarbeid mellom to eller flere foretak om anbud Prosjektsamarbeid Joint venture Konsortium Fellesskap

Detaljer

Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017

Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017 Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017 Hvorfor er konkurranseloven viktig? (1) Konkurransepolitikk har som oppgave å sikre effektiv utnyttelse

Detaljer

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel Advokat dr. juris Olav Kolstad NORSK SOKKEL SOM SAMARBEIDSPROSJEKT Advokatfirmaet Schjødt AS Konkurranse om ressursene frem til tildeling av lisenser Felles

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? Advokat Morten Gran Anbuds- og prosjektsamarbeid i forhold til konkurranseloven Prosjektsamarbeid: to eller flere markedsaktører

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

PROSJEKTSAMARBEID. Advokat Siri Teigum 1. september 2016

PROSJEKTSAMARBEID. Advokat Siri Teigum 1. september 2016 PROSJEKTSAMARBEID Advokat Siri Teigum 1. september 2016 1 ULIKE SAMARBEIDSFORMER VED INNGIVNING AV TILBUD Avgrensning til prosjektsamarbeid 2 ANBUDSSAMARBEID OG PROSJEKTSAMARBEID Anbudssamarbeid er i utgangspunktet

Detaljer

Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid

Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid Seminar i regi av NHO 1. februar 2018 Konkurransedirektør Lars Sørgard 1. februar 2018 Sørgard: Prosjektsamarbeid 1 Bakgrunn og formål Debatt, særlig innen

Detaljer

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter?

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Håkon Cosma Størdal 3. juni 2015 2 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 2 Hvor går grensene? Ulovlig Lovlig 3 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 3 Agenda Introduksjon

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid

Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid EBA Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2004/1243 MA3-M6 INAR 530.0 Saksbeh.: Dato: 03.02.2005 Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid Konkurransetilsynet

Detaljer

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om uten å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser,

Detaljer

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Informasjonsutveksling og M&A Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Oslo, 13. september 2017 1 M&A og konkurranserett Kommersielle og rettslig hensyn Utveksling av informasjon mellom kjøper og selger

Detaljer

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Oversikt Hvorfor Troen på konkurranse Respekt for spillereglene Fare for å bli oppdaget Hvordan

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS 089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS Original versjon Nr.:089 Etablert: 01.01.03 Revisjon nr.: Rev.dato: Side: 2 Innhold Innhold...

Detaljer

EBAs konkurranseveileder. samarbeid i anbudskonkurranser EBA S KONKURRANSEVEILEDER

EBAs konkurranseveileder. samarbeid i anbudskonkurranser EBA S KONKURRANSEVEILEDER EBAs konkurranseveileder samarbeid i anbudskonkurranser EBA S KONKURRANSEVEILEDER 1 EBAs visjon / Innhold 1. Innledning 5 2. Oversikt over forbudet mot 7 konkurransebegrensende samarbeid 3. Grensene for

Detaljer

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Espen I. Bakken Advokat Ronny Rosenvold Advokat Arntzen de Besche Generelt om avvisning Oppdragsgiver skal snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning,

Detaljer

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS V2001-56 01.06.2001 Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 - Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS Sammendrag: Konkurransetilsynets vedtak V2001-16 ble

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS Sammendrag: Trenor-Gruppen AS er et salgs- og markedsføringsselskap for sine eiere, som er Bindalsbruket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Prosjekt- og anbudssamarbeid

Prosjekt- og anbudssamarbeid Prosjekt- og anbudssamarbeid Entrepriserettsforeningen i Bergen 7. desember 2016 Advokat Catharina Bartnes oblad.no tungt.no bt.no 2 Innledning Konkurransetilsynet har de siste årene hatt et betydelig

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler V2000-03 05.01.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler Sammendrag: HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA V2000-11 20.01.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA Sammendrag: Andelshaverne i Interbok BA

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012 God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør Anleggsdagene Gardemoen 24. januar 2012 Agenda Hva koster konkurransekriminalitet? Hva sier reglene? Hva kan bedriftene

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør

V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør Sammendrag: Landbrukstjenester Sør har fått dispensasjon fra

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS Sammendrag: Din Baker AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at selskapet i forbindelse med avtaler

Detaljer

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse:

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse: V2001-91 22.10.2001 Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder - konkurranseloven 3-9 jf. 3-4 og 3-2 Sammendrag: TBL Skip søkte om dispensasjon

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid Offentlig versjon Thommessen Krefting Greve Lund Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2003/588 MA1-M1 MOHE 413.3 Saksbeh.: Dato: 04.02.2004 Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd V2001-110 26.11.2001 MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd Sammendrag: MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting. V2000-124 26.10.2000 Princess Gruppen AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Princess Gruppen AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette felles priser

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN 1 REGLENE OM DE FIRE FRIHETER Forbyr alle handelsrestriksjoner Varer: (i) Toll og avgifter med tilsvarende virkning, (ii) tiltak som diskriminerer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS V1999-01 18.01.99 Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS Sammendrag: Rimi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Kredinor SA Postboks 782 SENTRUM 0106 OSLO Tor Berntsen Deres ref.: Tor Berntsen Vår ref.: 2015/0018-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 27.05.2015 Avvisning

Detaljer

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden Sammendrag: Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd,

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS Sammendrag: Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Utkast til veiledning om prosjektsamarbeid

Utkast til veiledning om prosjektsamarbeid Utkast til veiledning om prosjektsamarbeid 6. juni 2012 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Denne veiledningen angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven 10 i

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør V1999-12 19.02.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsavtale mellom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør Sammendrag: Alcatel Kabel Norge og

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid Utarbeidet 15. august 2008

Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid Utarbeidet 15. august 2008 Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid Utarbeidet 15. august 2008 Veiledning om anbuds- og prosjektsamarbeid...2 1. Innledning...2 2. Forholdet til EØS-reglene...3 3. Nærmere om anbuds-/kartellsamarbeid...3

Detaljer

(4) Tilsvarende gjaldt for lydteknisk prosjektering og byggeteknisk prosjektering.

(4) Tilsvarende gjaldt for lydteknisk prosjektering og byggeteknisk prosjektering. En konkurranse med forhandling om totalentreprise for bygging av et nytt hotell åpnet for at tilbyderne kunne benytte innklagedes rådgivere. Klagenemnda kom etter en konkret vurdering til at dette ikke

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2001-53 20.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg V2000-86 04.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for rammeavtale om samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg Sammendrag: Selmer ASA og Jernbaneverket

Detaljer

KONKURRANSE! DIFI Anskaffelseskonferansen Oslo, 13. november 2014 v/spesialrådgiver Jakob Aars

KONKURRANSE! DIFI Anskaffelseskonferansen Oslo, 13. november 2014 v/spesialrådgiver Jakob Aars KONKURRANSE! Konkurranselovgivningen og aktuelle problemstillinger sett fra en offentlig innkjøpers ståsted mht. bl.a. bruk av «dialogkonferanser» og annen kontakt med kjøpersiden DIFI Anskaffelseskonferansen

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Sammenslutningens oppfordring til medlemmene om å anvende prisene i fraktavtalen rammes således av krrl. 3-4 jf. 3-1.

Sammenslutningens oppfordring til medlemmene om å anvende prisene i fraktavtalen rammes således av krrl. 3-4 jf. 3-1. V2001-55 19.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 til Fraktefartøyenes Rederiforening for å fastsette priser i avtale om frakt av fersk og levende fisk i spesialbygde brønnbåter Sammendrag:

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 Sammendrag: Autobransjens Leverandørforening (ABL) søkte om dispensasjon fra

Detaljer