ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007. ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006"

Transkript

1 ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Om ØRU 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Oppfølging av virksomhetsplan for Interkommunalt samarbeid 5 A. Digitale Gardermoregionen 5 B. Samarbeid om støttefunksjoner 6 C. Kommunale tjenester Regional utvikling 8 D. Næringsutvikling - SNP 8 E. Regionalt samarbeid 8 F. Kultur og utdanning 10 Drift og utvikling av ØRU-samarbeidet Noen andre saker som er behandlet i Avholdte møter, konferanser m.v Regnskapsoversikt for Årsmeldinger fra samarbeidsorganer innenfor ØRU-kommunene 13 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt 13 Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike 20 Interkommunal innkjøpstjeneste på Øvre Romerike 25 Interkommunal voksenopplæring 29 DGI Digitale Gardermoen IKS 32 2

3 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter vedtektene er målsettingene å styrke samarbeidet mellom kommunene å drive felles markedsføring og profilering av regionen å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a. utnytter de positive virkninger av hovedflyplassen å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn å styrke utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo i å bidra til at kommunene kan få drøftet, og eventuelt inntatt felles standpunkt, til andre saker av allmenn interesse. Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. 2. ØRU-samarbeidets organisering ØRU er organisert slik: Årskonferanse. Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene. Styre. Kommunenes ordførere utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Arbeidsutvalg. Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjon. Det administrative arbeid forestås av et mindre sekretariat med en daglig leder og øvrige medarbeidere etter styrets avgjørelse. Styret har i 2006 bestått av Ordfører Hans Fredrik Bang, Nannestad (styreleder), Ordfører Harald Espelund, Ullensaker, ordfører Jorunn Larsen Glosli, Hurdal, ordfører Svein Kogstad, Gjerdrum, ordfører Arild Sandahl, Eidsvoll og ordfører Ole Midtlien, Nes ØRU-kommunenes rådmenn: Kurt-Gøran Adriansen, Nes, Bjørg Rydsaa, Gjerdrum (fram til juni 06) Trine Christensen, Gjerdrum (fra høsten 06) Stig Pedersen Hoseth, Nannestad, Pål Lorentzen, Eidsvoll, Jan Aas, Hurdal og Arne Bruknapp, Ullensaker. Styret har i 2005 avholdt 8 styremøter og behandlet i alt 53 saker. ØRU administrasjon har bestått av direktør Svein Hoelsæter, samt prosjektmedarbeidere. Det har vært tilsatt /engasjert følgende prosjektmedarbeidere: Hovedprosjektleder Kate Wilhelmsen, SNP Gardermoregionen fram til Hovedprosjektleder Halvor Hoel, Høykom -Digitale Gardermoregionen hele året i 0,5 stilling. Arbeidsområde: Prosjektleder gevinstrealisering, sekretær og koordinator for strategi og bestillerrådet. Delprosjektleder skole (ITs learning, utrede skolenettverk- IKT drift, felles skole administrativt system) Krog Halse i hel stilling hele året. Delprosjektleder nytt økonomi og personalsystem (NØPS) Anne Strømstad i hel stilling hele året Delprosjektleder plan (GIS, GAB, VAR) Hannes Bjarnason i hel stilling fra november 06. Innkjøpstjenesten er knyttet til ØRU, og har følgende medarbeidere: Daglig leder Tor Kjærstad Innkjøpskonsulent Karin Granlund 3

4 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Ved årsskiftet 2003/2004 utarbeidet styret en strategiplan for og en handlingsplan for året 2004 fremlagt for Årskonferansen 2004 og behandlet i kommunestyrene våren Strategien for ble utformet slik: Visjon Gardermoregionen - dynamisk utvikling og gode livsvilkår Virksomhetsidé Gardermokommunenes felles redskap for vekst og utvikling Verdier Åpenhet-informasjon/rapportering 6 kommuner Kostnadseffektivitet Kvalitet og utvikling Politisk styring Satsningsområder Interkommunalt samarbeid ADigitale Gardermoregionen BSamarbeid om støttefunksjoner CKommunale tjenester - Regionalt samarbeid og utvikling DNæringsutvikling SNP ERegionalt samarbeid FKultur og utdanning 4

5 4. Oppfølging av virksomhetsplan for Nedenstående oppsett tar utgangspunkt i den vedtatte virksomhetsplanens utforming, og beskriver resultater knyttet til prioriterte tiltak under de enkelte satsningsområder: 4.1 Interkommunalt samarbeid A. Digitale Gardermoregionen Langsiktig mål En felles digital region for mer effektive tjenester for innbyggere og næringsliv Handlingsplan 2006: Prioriterte tiltak/arbeidsområder Forberedelse til og utbygging av bredbånd til kommunale og fylkeskommunale lokasjoner (muliggjør felles data- og telefonløsninger Operativ drift i IKT-selskapet Digitale Gardermoen IKS Resultat 2006: Felles IKT: Digitale Gardermoen IKS (DGI) overtok driftsansvaret for kommunenes IKT systemer slik som de var as is fra DGI har i 2006 parallelt ved at de har driftet kommunenes lokale IKT løsninger innført flere felles løsninger for ØRU kommunen driftet fra Gardermoen Park. Nytt elektronisk postsystem (e-post) ble tatt i bruke i april, mens nytt sak arkiv system ble innført sommer høst. Serverløsning for felles økonomisystem (NØPS) er flyttet fra rådhuset i Ullensaker og over til datahallen hos DGI og reinstallert der i løpet av høsten. Bredbånd:. Bredbåndet ble satt i drift ved årsskiftet 05/06. I alt 200 kommunale bygg er koblet til fibernett. Fibernett leveres til veggen i det enkelte bygg med inkludert koblingspunkt (switch). Datakabling/spredenett internt i det enkelt bygg har kommunen selv ansvar for I etterkant har det blitt foretatt en viss oppgradering av internt spredenett i bygg. Det svakeste ledd (flaskehals) er det som begrenser trafikken. Ved fiber bredbåndnettet og de tiltak som er gjort for å utbedre de svake leddene, som blant annet også å fornye PC parken, i verdikjeden har kommunene fått en infrastruktur med meget god kapasitet for overskuelig framtid. Felles planfunksjon: Etablert som prosjekt hvor målet er å utvikle felles Digitale løsninger innen områdene GIS arealplanforvaltning byggesaksforvaltning. Prosjektet har etablert felles standarder for presentasjon av data på kart, felles krav til digitale arealplanforslag, felles prosjekt mellom kommunen for digitalisering av arealplaner, samt utarbeidet konkurransegrunnlag for GIS, GAB og VAR systemer. Innføring av nye systemer innen området har blitt satt på vent i 2006, da kommunene først prioriterte innføring av epost, Sak Arkiv og WEB løsning. Det er høsten 2006 utlyst konkurranse om anskaffelse av nye felles systemer, med mål om innføring fra høsten 2007 Digital læringsplattform se under F- kultur og utdanning 5

6 Satsingen på felles fiberoptisk bredbåndsnett og moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i ØRU-kommunene, har medført at Norges Forskningsråd har utpekt vår satsing til HØYKOM Fyrtårn i nasjonal sammenheng. B. Samarbeid om støttefunksjoner Langsiktig mål Etablere felles administrative støttefunksjoner Handlingsplan 1. Sluttføring av NØPS 2006: (nytt økonomi og Prioriterte personalsystem), tiltak/arbeidsområder implementering og herunder sikring av effektiv drift av økonomisystemet Agresso 2. Operativ drift i IKTselskapet Digitale Gardermoen IKS 3. Anskaffe sak- og arkivsystem og innføre dette. 4. Anskaffe felles Intranett (internt for adm i kommune) og Internett (løsning for innbyggerne) 5. Forprosjekt om kartlegging og prioritering av nye støtte-funksjoner Resultat 2006: Sluttføring av NØPS: NØPS prosjektet ble i 2005 blitt revitalisert ved at kommunene har spleiset på prosjektleder. Hovedfokus er å få tatt i bruk tilleggsfunksjonaliteten som ligger i løsningene som f.eks elektronisk attestering og anvisning av fakturaer osv for kommunene. Serverløsningen for økonomi systemet ble i april flyttet fra Ullensaker kommune til DGI og reinstallert i datahallen. Ved årsskiftet 2006/2007 skal Nannestad og Eidsvoll kommune ta i bruk løsningene. Digitale Gardermoen IKS: Selskapets har tilbakelagt sitt andre driftsår. I 2006 har DGI driftet kommunens lokale IKT systemer, med en gradvis overgang til felles systemer levert fra selskapets lokaler på Gardermoen. Driftstabilitet på IKT systemene for kommunes brukere har ikke vært tilfredsstillende. I løpet av året har kommunene tatt ansvar for å utbedre nettverk i bygg, utbedre lokal serverpark og fornying av kommunens PCpark. Følgende prosjekter er etablert, ut over de som er nevnt, for å standardisere på felles systemer: o Pleie og omsorg o Barnevern o Sosialsystem 6

7 C. Kommunale tjenester Langsiktig mål Realisering av gevinster og innsparinger gjennom: Samarbeid på områder som trenger spisskompetanse Tjenester som ikke krever ansikt til ansikt kontakt Nettbaserte tjenester Tjenester hvor lokalisering er under-ordnet Handlingsplan 2006: Prioriterte tiltak/arbeidsområder 1. Videreføring av skolesamarbeid jfr. prosjekt om felles digital læringsplattform 2. Videreføring av samarbeid om saksfelter innen planlegging og tekniske oppgaver jfr. felles planfunksjon 3. Starte arbeidet med å standardisere på øvrige fagsystemer som kommunene benytter. Arbeide vil bli videreført i Videreføring av intensjonen om utvikling av samarbeid innen landbruksbasert nærings-utvikling 5. Videreutvikling og styrking av innkjøpstjenesten Resultat 2006: Skolesamarbeid: Videreført prosjektarbeid om felles digital læringsplattform. Regionens 48 grunnskoler, den interkommunale voksenopplæring for fremmed-språklige og de 5 videregående skolene har etablert og er i ferd med å ta i bruk It s learning til ulike oppgaver knyttet til planlegging, administrasjon og gjennomføring av undervisningen.. Hovedsatsingen i 2006 har vært å få opp bruken og anvendelse av plattformen som en naturlig del av elevenes og lærernes arbeidsform. Planlegging og tekniske oppgaver: Videreføres innenfor prosjektet Felles planfunksjon, hvor det som en del av arbeidet er etablert nettverksgrupper med komm. repr. innenfor følgende områder:gis - GIS/Arealplan -Oppmåling Byggesak - Vann-og avløp/fakturering. Landbruksforvaltning: Ullensaker kommunes prosjekt om småskala næringsutvikling (SNU-Ullr) ble videreført. Det er tatt initiativ til deltakelse i prosjektet overfor de øvrige ØRU-kommunene. Interkommunal voksenopplæring: Det er inngått avtale mellom Ullensaker kommune (som vertskommune) og de øvrige ØRU-kommunene om felles voksenopplæringsenhet. Enheten er etablert i Ullensaker. (vises til egen årsrapport nedenfor) Felles brannvesen. Felles brannvesen for Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum (GRIB) er etablert. 7

8 4.2 Regional utvikling D. Næringsutvikling Strategisk Næringsplan - SNP Langsiktig mål Gardermoregionen skal framstå som en næringspolitisk samlet region innad og utad. Gardermoregionen skal utvikles til en av landets mest innovative regioner. Nyskaping innenfor kommunikasjon og reiseliv Handlingsplan 2006: Prioriterte tiltak/arbeidsområder 1. Gjennomføring av tiltak innen-for handlingsplanen for SNP 2. Evaluering av SNParbeidet 3. Hvordan skal næringsutviklingsarbeidet innenfor ØRU videre-føres etter uløpet av innværende SNPperiode (medio 2006) Resultat 2006: SNP-prosjektet hadde etter forutsetningene en varighet fra okt 2002 til okt Evalueringen av SNP-prosjektet har vært gjennomført, og det foreligger en evalueringsrapport ØRU-styret vedtok i aug 2005 å nedsatte et arbeidsutvalg med følgende mandat: 1. Legge fram forslag til framtidige mål og aktivitetsområder for en regional næringsstrategi og utvikling i ØRU 2. Legge fram forslag til funksjonsfordeling mellom kommunalt og regionalt næringsutviklingsarbeid 3. Foreslå organisering av arbeidet, og hovedtrekk i finansieringen Arbeidsutvalgets tilrådinger ble framlagt 6. febr. 06, og ble sendt kommunene til behandling før sommeren Alle kommunene har behandlet, og i hovedsak sluttet seg til utvalgets tilrådinger. Denne behandling har også ligget til grunn for ØRU s strategiplan for , som kommunene sluttet seg til høsten 2006 og på nyåret E. Regionalt samarbeid Langsiktig mål Etablere en felles samarbeidsplattform i Osloregionen Styrking av samarbeidet med fylkeskommunen om regional utvikling Styrking av regionalt samarbeid på Romerike Utvidet samarbeid mot nabo-regioner Resultat 2006: Fylkesplanens handlingsprogram: Fylkesplanens handlingsprogram for er fremlagt. ØRU har deltatt i arbeidet med representant i fylkesplanutvalget Fylkesdelplan Gardermoen utfordringer og muligheter. Ved behandlingen av Akershus fylkesplan ble det vedtatt å igangsette arbeid med 8

9 Handlingsplan 2006: Prioriterte tiltak/arbeidsområder 1. Aktiv deltakelse i oppfølgingsoppgaver knyttet til fylkesdel-planen Romerike møter framtida slik de er listet opp i planens kap. 10 Strategier og oppfølging. 2. Aktiv deltakelse i arbeidet med utvikling av Samarbeidsalliansen Osloregionen 3. Partnerskapsavtaler med strategisk viktige samarbeidspartnere 4. Etablere gode og organiserte samarbeidsrelasjon er til SNR (samarbeidsrådet for Nedre Romerike) 5. Vurdere organisering av samarbeidet med Akershus fylkeskommune fylkesdelplan for Gardermoens og Gardermoregionens framtidige utvikling. Øvre Romerike deltar gjennom ØRU aktivt i dette arbeidet, både i styringsgruppe, arbeidsutvalg og referansegruppe. Styringsgruppas framlegges for fylkesutvalget til godkjenning som høringsutkast før sommeren Oslo-regionen: ØRU-har deltatt aktivt i styret og admin. ressursgruppe i Osloregion-samarbeidet. ØRU-kommunene har for øvrig representanter i arbeidsgrupper knyttet til følgende temaområder: o Utb.mønster, samferdsel og kommunikasjon o Kompetanse og verdiskaping o Profilering, nasjonalt og internasjonalt o Samarbeid om sosial infrastruktur SNR/ØRU Det er løpende samarbeid mellom sekretariatene i SNR og ØRU, samt at det er avholdt flere møter mellom de politiske lederne. Det er dessuten avholdt samarbeidsmøter mellom styrene i ØRU og SNR. Akershus fylkeskommune: Fylkeskommunens eventuelle deltakelse i ØRU-styret er behandlet i utvalgsutredningen om næringsutvikling og i strategiplanen for ØRU Kommunene og ØRU-styret inviterer Akershus fylkeskommunene som fullverdig medlem av ØRU-styret. 9

10 F. Kultur og utdanning Langsiktig mål Utvikle og styrke regional kompetanse Utvikle og styrke regional identitet Prioriterte tiltak Gjennomføring av prosjektet om digital læringsplattform jfr. pkt C ovenfor Resultat 2006: Digital læringsplattform: Regionens 48 grunnskoler og videregående skoler har etablert og og har i økende grad i 2006 tatt i bruk It s learning. Det arbeides nå systematisk for å heve kompetansen blant lærerne på anvendelse av den digitale læringsplattformen, samt utvikle nye læringsformer og se nye muligheter for læring. I tillegg er det vedtatt modell for felles IKT drift av lærernes og elevens arbeidsstasjoner, samt satt mål og standard for PC tetthet. Sentralisert driftsopplegg for skolepcer blir innført i 2007 ved å ta inn skole for skole. Den helhetlige satsingen som nå gjøres gjennom prosjektet, etablering og gjennomføring av tiltak på kort og lang sikt, samt tilgang på infrastruktur (fibernettet) gjør at dette i sum blir en kraftig satsing for anvendelse IKT som virkemiddel for læring. Felles IKT-plan for skolene Det er utarbeidet felles IKT-plan for skolene på Øvre Romerike. Planen tar utgangspunkt i de nasjonale føringer knyttet til IKT og Kunnskapsløftet, samt den felles strategi som er vedtatt for ØRUkommunene. Planen setter blant annet standard for PC tetthet for lærer og elever. Planene er behandlet av politiske organer i den enkelte ØRU kommune Felles fagsystemer skole Det er valgt felles fagsystem for ØRUkommunene for skole, barnehage og PPtjeneste. Det legges opp til at nye fagsystemer skal være innført høsten Drift og utvikling av ØRU-samarbeidet Langsiktig mål Styrking av det interkommunal samarbeidet i ØRU Prioriterte tiltak Styrke forankringen i kommunene gjennom bedre rapporteringssystem og løpende informasjon Resultat 2006: Samarbeidsrelasjonene mellom kommunene og forankring av felles holdninger og vedtak, har vært søkt styrket innenfor de tilgjengelige ressurser. Det pekes spesielt på mer aktivt samarbeid gjennom de faglige administrative nettverkene. Det er utarbeidet ny strategiplan for ØRUsamarbeidet for perioden

11 5. Noen andre saker som er behandlet i 2006: SAK NR. 02/06 FRAMTIDIG NÆRINGSUTVIKLING PÅ ØVRE ROMERIKE /ROMERIKE SAK NR. 13/06 ORIENTERING OM EU S RAMMEDIREKTIV FOR VANN. SAK NR. 15/06 EVALUERING AV ØRU SAK NR. 21/06 VIDERE ARBEID MED NÆRINGSUTVIKLING PÅ ØVRE ROMERIKE. SAK NR. 23/06 NORCONSULTS UTREDNING OM BEHOV FOR 3. RULLEBANE PÅ OSLO LUFTHAVN - HØRING SAK NR. 22/05 RIKSVEGBUDSJETTET FOR HØRINGSUTTALELSE. SAK NR. 26/06 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE. SAK NR. 28/06 STRATEGIPROSESS OM ØRU SAK NR. 34/06 UTTALELSE VEDR. TRAFIKKSTASJONENE PÅ ROMERIKE SAK NR. 39/06 EVALUERING AV IKT-DRIFTSSAMARBEIDET I ØRU- KOMMUNENE SAK NR. 43/06 FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I AKERSHUS ORIENTERING/PRESENTASJON SAK NR. 45/06 REGLEMENT FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ENDRINGER SAK NR. 50/06 SAMARBEID OM TJENESTETILBUD MELLOM AHUS OG KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE? 5.1 Avholdte møter, temamøter, seminarer og konferanser. - Studiereise m/arbeidsgruppe for fylkesdelplan Gm 2040 til München februar - Planlegging ARC-konferanse i Gøteborg 15. februar - Årskonferanse mars 06 - Fellesmøte ØRU/SNR om felles samferdselsstrategi 11.mars 06 - Fylkesdelplan GM 2040 Studiereise Stockholm mai - Felles seminar for styrene i ØRU og SNR 23. mai 06 - Planlegging ARC-konferanse i Aten juni - Planlegging ARC-konferanse i Brüssel 17. aug. - ØRU-lederkonferanse for rådmennenes ledergrupper 24. og 25. august 06 - ARC-flyplassmøte i Wien september - Regionrådskonferanse på Geilo (landets regionråd) oktober 06 - Gardermokonferansen 26. oktober Forøvrige har direktør i ØRU deltatt i over 100 møter i intern og ekstern regi, særlig knyttet til fylkesdelplan Gardermoen 2040, Osloregion-samarbeidet, SNP-evaluering, SNParbeidsutvalg, og kontakt med fylkeskommuenen, ØRU-styremøter, rådmannsmøter og ØRUarbeidsutvalg. Direktør i ØRU er dessuten tillagt funksjonen som daglig leder/forretningsfører for Øvre Romerike Næringsutbygging as. 11

12 6. Regnskapsoversikt for 2006 R E S U L T A T R A P P O R T ØRU Dig.GM-reg. SUM Driftsinntekter Tilskudd og andre inntekter , , ,70 Finansinntekter 2 777,48 373, ,55 MVA-kompensasjon , , ,00 motpost MVA-kompensasjon (73 658,00) (84 671,00) ( ,00) Sum driftsinntekter , , ,25 Driftskostnader Prosjektstøtte ( ,00) ( ,00) Personalkostnader ( ,17) ( ,81) ( ,98) Kostnader lokaler (47 165,92) (42 010,42) (89 176,34) Leie / leasing (47 717,29) - (47 717,29) Rep/vedlikehold/inventar (7 685,20) (1 813,20) (9 498,40) Revisjon/regnskap/konsulent ( ,46) ( ,37) ( ,83) IKT / tele / porto / aviser etc. (73 436,91) (29 763,50) ( ,41) Rekvisita og trykksaker (31 979,54) (13 097,87) (45 077,41) Møtekostnader / seminarer ( ,39) (81 965,74) ( ,13) Reise- og diettkostnader ( ,47) (39 592,18) ( ,65) Markedsføring/gaver etc. ( ,41) (488,90) ( ,31) Div. andre kostnader (4 797,00) (205,00) (5 002,00) Finanskostnader (3 629,26) (55,24) (3 684,50) Sum driftskostnader ( ,02) ( ,23) ( ,25) - Driftsresultat ,16 ( ,16) ,00 Stikkordmessige merknader: Tilskudd og andre inntekter dekker også ekstern delfinansiering av enkelte prosjekter herunder fyrtårnprosjektet Arbeidsnærvær i sykehjem Alle kostnader dekker også ovennevnte prosjekt blir ført over som eget prosjektregnskap Kostnadene innbefatter også forberedelse til ARC-konferanse om flyplasskapasitet på Gardermoen jan 07 Regnskapet behandles som egen sak av styret i ØRU 12

13 7. Årsmeldinger fra samarbeidsorganer innenfor ØRUkommunene: Det framlegges kortversjoner av årsmeldinger for: o Øvre Romerike Revisjonsdistrikt o Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike o Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Øvre Romerike o Interkommunal voksenopplæring o DGI- Digitale Gardermoen IKS Om virksomheten ØVRE ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (ØRRD) ble opprettet i 1999 av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapet reviderer kommuneregnskapet i eierkommunene, regnskaper for fond, legater, bedrifter og institusjoner samt andre regnskaper som er tillagt revisjonen ved lov eller andre bestemmelser. I tillegg gjennomføres det forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommunene og selskapskontroller med grunnlag i kommunestyrenes vedtatte planer. Virksomheten utfører også revisjon av selskaper, institusjoner og virksomheter hvor kommunen har vesentlig interesse og hvor kommunal revisjon har adgang til å revidere. ØRRD har administrasjonskontor i Eidsvoll kommune. Selskapets styre Styret har i 2006 bestått av: Leder Bjørn Erik Hjorth Eidsvoll kommune Nestleder Per Ramsli Nannestad kommune Styremedlem Tone Fossum Hurdal kommune Styremedlem Kjell Moen Gjerdrum kommune Styremedlem Trine Lund Ullensaker kommune Styremedlem Øyvind Kaspersen / Leif Moe Ansattes representant Øyvind Kaspersen sluttet og Leif Olav Moe er valgt til ny representant for de ansatte. Representantskap Representantskapet består av to personer fra hver av deltakerkommunene. Kjell Arne Melby Inger-Johanne Wernerson valgt til representantskapets leder og valgt til nestleder. 13

14 Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i selskapets eierkommuner, kan heller ikke velges inn i selskapets representantskap. Organisering Det er i 2006 foretatt en mindre organisatorisk endring i ØRRD. I budsjetter for 2006 ble det vedtatt å redusere antall stillinger med 1 til 8,5. I 2006 har flere ansatte sluttet og i store deler av året har vi hatt ledighet. Med de oppgaver ØRRD står overfor er det behov for å øke bemanningen. Representantskap Revisjonsstyret Forhandlingsutvalg Arbeidsutvalg (ikke i aktivitet) Revisjonssjef Merkantil stilling 50% (inndratt fra ) Enhet kommuneregnskap og IKT (omfatter også sekretærfunksjon kontrollutvalg) 4,8 stillingshjemler Enhet for forvaltningsrevisjon og annen virksomhet 3 stillingshjemler Arbeidsmiljø Styret er opptatt av å sikre alle medarbeiderne gode arbeidsforhold, slik at både trivselen på arbeidsplassen og den samlede kompetanse i ØRRD øker. Arbeidsmiljøet i ØRRD anses å være godt. I 2006 ble det etablert treningsstudio i 2. etg. ØRRD har bedt gårdeier iverksette støydempende tiltak. I hele 2006 har dette vært et problem og dette påvirker arbeidsmiljøet. Å iverksette støydempende tiltak har tatt tid og utleier har etter vår mening ikke tatt problemet alvorlig nok. Etter at ØRRD tok opp problemstillingen med Eidsvoll kommune, som er den formelle leietaker, og utleier med henblikk på bli løst fra leieavtalen, har vi fått tilbakemelding på at det vil bli gjort noe. Siden vi nå har holdt på i over 1 år for å få til en løsning bør vi ikke være for optimistisk med hensyn til de skisserte tiltak. 14

15 Ansatte Ved budsjettbehandlingen for 2006 ble det vedtatt å redusere antall stillingshjemler, ut i fra et kostnadsperspektiv, fra 9,5 til 8,5. Reduksjonen skjedde igjennom naturlig avgang og merkantil stilling i 50 % ble inndratt. Skal vi opprettholde en god kvalitet på tjenestene og etterkomme de ønsker kommunene har til oss er det nødvendig å styrke bemanningen. Overskuddet fra 2005 er vedtatt brukt til kompetanseheving og styrking av ressursene. Hovedrevisor for forvaltningsrevisjon og annen virksomhet har søkt og fått innvilget permisjon for 1 år (fra ). Denne permisjonen er forlenget til En forvaltningsrevisor sa opp sin stilling med fratredelse og vedkommende som hadde studiepermisjon i deler av 2006 sa opp sin stilling pr Det er ansatt to nye forvaltningsrevisorer i Enhet for kommuneregnskap har også merket skifte i bemanningen som følge av overgang til AFP. Det er foretatt en nyansettelse i 80% stilling i I 2007 ønsker vi å styrke enheten. Opplæring/kompetanse Både Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og forskrift om revisjon setter krav til etterog videreutdanning. Ett av hovedmålene til ØRRD er at alle ansatte skal oppfylle NKRFs krav til etter- og videreutdanning. De ansatte har i 2006 deltatt på flere kurs for å tilegne seg kunnskap som vil være nyttig i revisjonsarbeidet. Det ble budsjettert med kr ,-,- til kurs og opplæring i Regnskapet viser at det ble brukt kr ,- til kompetanseutvikling for ansatte og styret. Seminar Høsten 2006 ble det arrangert et todagers seminar, for styre og ansatte, der det sentrale temaet var misligheter og etikk. Permisjoner/sykefravær Sykefraværet i ØRRD har vært lavt i de siste årene. I august 2005 fikk vi en langtidssykmelding og dette gjorde stort utslag på vår statistikk. Sykefraværet i 2006 var på 5,7 %. Sykefraværet forventes redusert i Nedenfor fremkommer fraværet for de 4 siste årene Dags verk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Totalt sykefravær Herav egenmeldinger 89,0 9,0 3,98 0,40 14,6 7,1 0,65 0,32 74,5 18,5 3,58 0,89 119,3 8,3 5,7 0,4 Fravær sykt barn 5,6 0,25 3,0 0,13 1,8 0,09 1 0,05 Permisjon med lønn 2,5 0,11 4,5 0,20 6,4 0,31 6 0,3 IKT 15

16 Fra vårt hovedkontor har vi hatt tilgang til kommuneregnskapene i fire av kommunene. Enkel tilgang til økonomisystemene bidrar til å effektivisere revisjonsarbeidet. Fra har vi tilgang til samtlige av våre eierkommuners regnskapssystem og flere av de interkommunale selskapene som vi reviderer. I 2007 vil vi legge over våre egne systemer til DGIs server. I tillegg legges det opp til skanning av bilag, noe som bør føre til mer effektiv bilagsbehandling. Likestilling I revisjonsstyret er fordelingen mellom menn og kvinner 60% - 40 %. Blant de ansatte er fordelingen 55% - 45% pr HMS-arbeid/Inkluderende arbeidsliv ØRRD har inngått avtale med trygdeetaten om å være en IA-virksomhet. Målsettingen med samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv er holde sykefraværet på er lavt nivå. Utredning om etablering av en enhet på Romerike ØRRD deltok i en utredning om felles revisjon på Romerike. Rapporten er behandlet i styret og representantskapet og som har vedtatt at de ønsker opprettholdelse av nåværende struktur. Dette er også i tråd med signaler ordførerne har kommet med. Kontrollutvalgene har vært løpende orientert om prosessen. 3 kommuner på Nedre Romerike har også takket nei i denne omgang til en sammenslåing. Andre forhold Interkommunale selskaper kan bli skattepliktig som følge av næringsvirksomhet. ØRRD har imidlertid ikke næringsvirksomhet som formål. Daglig leder og virksomhetens revisor har foretatt vurdering av en eventuell skatteplikt. Eierkommunen yter tilskudd etter innbyggerantallet og når det gjelder kommunale virksomheter, kirkelig fellesråd, stiftelser hvor kommunerevisjonen kan være revisor i henhold til stiftelsesloven samt sekretærfunksjonen for kontrollutvalg, foretas det utfakturering etter medgått tid. Timesatsen skal kun dekke ØRRDs reelle kostnader. Det er noe avvik i timesatsen og dette skyldes at det ikke brukes de samme personene på oppdragene. ØRRDs virksomhet har ikke til hensikt å bidra med overskudd fra de kommunale virksomheter som igjen skal godskrives kommunene. Overskudd fra ØRRD blir framført til senere års drift. Mål og måloppnåelse Hovedmål for virksomheten i 2006 Visjon og hovedmål Visjon for Øvre Romerike Revisjonsdistrikt er at ØRRD skal være et naturlig valg for alle kommunale virksomheter Vårt hovedmål er å videreutvikle distriktet slik at det kan utføre alle fremtidige revisjonsoppdrag på en effektiv og konkurransedyktig måte. Resultatmålene deles i: 16

17 Eierne (E) Kundene (K) Medarbeiderne (M) 1. God økonomistyring 2. Levedyktig distrikt 1. Forutsigbare revisjonstjenester med god kvalitet 2. Gjennomgående god kundetilfredshet 1. En omstillingsdyktig og kreativ organisasjon 2. Motiverte, kompetente og tilfredse medarbeidere 3. Effektiv organisasjon 3. Konkurransedyktige priser 3. Ledelse gjennom resultatstyring og måloppnåelse Strategi ØRRD sine oppdragsgivere må settes i fokus og ta hensyn til deres behov og ønsker. Revisjonen må utføre oppgavene på en kostnadseffektiv- og faglig god måte. Det er viktig at enheten yter samme grad av service til alle oppdragsgivere uavhengig av størrelse. For å nå målsetningene er revisjonsenheten avhengig av at den har de økonomiske rammene som skal til for å beholde og rekruttere arbeidskraften den har behov for. ØRRD må også gis muligheten til å anskaffe nødvendige tekniske hjelpemidler som er avgjørende for å oppnå en effektiv og faglig optimal drift. Distriktet må legge vekt på å utarbeide opplæringsplaner som sikrer at de ansatte oppfyller de faglige krav som stilles til dem. Måloppnåelse Tjenester ØRRD har utført avtalte tjenester innen de frister som lover og forskrifter fastsetter, og resultatmålene E 3, K 1 og M 1 er oppfylt. Videre er det gitt positive tilbakemeldinger på kundetilfredshet ( K2). Økonomi ØRRDs regnskap ligger innenfor de budsjettrammer som representantskapet har vedtatt. E 1,K 3 og M 3 er oppfylt. Medarbeidere/Levedyktig distrikt Medarbeidere har gode muligheter for oppdatering av kompetanse. Ved nyansettelser stilles det høge krav til utdanning. Styret anser at ØRRD er en levedyktig organisasjon. Om 2006 forøvrig utfordringer 2006 fikk vi en del utskiftninger blant de ansatte. Hovedutfordringen ville være å erstatte disse med personer som har den rette kompetansen. Dette har vi lykkes med i I 2007 vil vi styrke staben ytterligere og regnskapsrevisjon vil bli tilgodesett. I 17

18 Ledighet i stillinger har medført at de ansatte har blitt pålagt ytterligere overtid. Selv med en positiv innstilling er dette noe som over tid ikke kan godtas. ØRRD har prioritert arbeidet med å utvikle en konkurransedyktig og effektiv revisjon. For å lykkes med dette må vi basere vår drift på god planlegging, anerkjent revisjonsmetodikk og revisjonsprogrammer tilpasset den enkelte kommune. Analytisk revisjon er i den anledning blitt prioritert. ØRRD har utført sine oppgaver i henhold fastsatte program/metodikk/standarder og innen de frister som lover og forskrifter krever. Samarbeidet med kommuner og selskaper har vært bra. ØRRD har lagt stor vekt på å bistå kommunene/selskapene samt sette fokus på forebyggende tiltak. Det har vært lagt vekt på å hente fram det positive i den enkelte kommune/selskap og i den grad det har vært mulig utarbeide felles konsept til det beste for våre kunder. Oppgaveløsninger i 2006 ØRRD har i 2006 utført sine revisjonsoppgaver innen de frister som lov og forskrifter fastsetter. I tillegg er det gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter i henhold til plan som er utarbeidet for Videre er det gjennomført en gjennomgang i Ullensaker kommune vedr. salg av kommunale eiendommer. Kommunen har vedtatt at det skal gjennomføres en evaluering av IKT-samarbeidet i regionen. Prosjektet skal gjennomføres sammen Østre Romerike Revisjonsdistrikt, og arbeidet er startet opp. ØRRD inviterte alle kommunene ved ordfører og rådmann også i 2006 til et møte før jul. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) var i tillegg representert ved daglig leder. Årets tema var oppfølging av: Kommunal revisjon på Romerike hva skjer? I tillegg til ØRRDs orientering ga møtet tilbakemelding på hva kommunene var fornøyd med og hva som forventes av oss i framtiden Sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene Dette er en ordning som etter ØRRDs mening bør evalueres. Dette vil bli gjort i 2007 Møter i eierkommunenes kontrollutvalg Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgene. Grunnlagene for de saker som behandles i kontrollutvalgene er i hovedsak rapporter utarbeidet av revisjonen. Utenom behandlingen av kommunenes regnskaper og forvaltningsrevisjonsprosjekter har aktuelle problemstillinger rundt økonomistyring, økonomisk status for enkeltetater og kommunen samlet blitt tatt opp. ØRRD har fått positiv tilbakemelding for fast rapportering/informasjon vedrørende våre revisjonshandlinger i kommunene. Regnskapet 18

19 Regnskapet for 2006 er avsluttet med et overskudd på kr ,-. Resultatet fremkommer slik : Regnskap Budsjett Endring Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Motpost avskrivninger Avsetning fond Overført til investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av tidligere års regn. mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk , Brutto driftsresultat ble kr bedre enn budsjettert og hvordan dette fremkommer vises i tabellene nedenfor Vedrørende driftsregnskapets inntekts- utgiftsarter nevnes følgende avvik (merutgift/mindreinntekt er lik - ): Utgifter Beløp Reduserte lønnsutgifter Reduserte sosiale utgifter Økning øvrige utgiftsposter Avskrivninger, budsjetteringsfeil Sum avvik utgifter Driftsinntektene inklusive renter og korreksjonspost avskrivninger Inntekter Beløp Økte honorarer Økte inntekter kontrollutvalg (Østre) Refunderte sykepenger Momskompensasjon Økte renteinntekter Reduserte overføringer fra eierkommunene Korreksjonspost avskrivninger Sum avvik inntekter Beløp 19

20 Bruk av avsetninger Avsetninger Sum interne finanstransaksjoner Sum avvik utgifter Sum avvik inntekter Årets resultat ARBEIDSGIVERKONTROLLEN PÅ ØVRE ROMERIKE ÅRSRAPPORT FOR VIRKSOMHETEN 2005 Organisering: Kommunene Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Ullensaker etablerte i 2001 felles interkommunal arbeidsgiverkontroll under navnet Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike. Kontrollenheten er organisert etter kommuneloven 27 og har som formål å gjennomføre de oppgaver skatteoppkreveren er tillagt etter instruks for skatteoppkrevere kapittel 5. Enheten ledes av et styre bestående av skatteoppkreverne i deltakerkommunene med valgt leder og nestleder. Daglig leder for virksomheten, Bjørg Bakken Frantzen, har det administrative og faglige ansvar for de oppgaver som er tillagt kontrollenheten. Driften av kontrollenheten i 2006: Året 2006 var kontrollenhetens femte hele driftsår. Virksomheten holder til i leide lokaler på Råholt og er samlokalisert med Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Disse to enhetene har felles EDB-linjer fra Eidsvoll kommune, felles møte- og spiserom og deler kopimaskin og lager. De leide lokalene har i 2006 fungert bra. Forhold vi har påpekt er blitt rettet opp med unntak av sprekker i tak/vegger som følge av lekkasjer i taket i 2005/2006. Nytt tak er på plass, og vi er lovet at oppussingen skal skje i januar Året 2006 har vært et ordinært år for kontrollenheten. Det vesentligste av virksomheten har bestått av ettersyn/kontroll av arbeidsgivere i medlemskommunene, samt opplysning og veiledning for distriktets arbeidsgivere med tanke på riktige grunnlagsdata og oppfylling av lover og regler på skattebetalingsområdet. Som et ledd i informasjonsarbeidet har enheten avholdt dagskurs om nyheter i regelverket, mer enn 160 arbeidsgivere og regnskapsførere deltok. Styrets virksomhet i 2006: Det er utarbeidet og vedtatt egne vedtekter for kontrollenheten. Virksomhetens styre har i 2006 bestått av økonomisjef/kommunekasserer Ellen Marie Andersen, Hurdal, leder. Kemner Bjørn Røtterud, Nannestad har vært nestleder. Styret har ellers bestått av kommunekasserer Bjørn Trondrud, Gjerdrum, kemner Terje Bihaug, Ullensaker, kemner Øystein Smidt, Nes og kemner Jarl Fredsvik, Eidsvoll. Forhandlingsutvalget har bestått av Bjørn Røtterud som leder og Jarl Fredsvik som medlem. Det har vært avholdt 4 styremøter i Leder for virksomheten har deltatt på møtene som møtesekretær. Ordinære saker har vært behandlet som kvartalsvis resultatrapportering fra virksomheten, løpende kontrollplaner, enhetens økonomi, regnskap og budsjett. I tillegg er andre saker som gjelder drift av enheten, som samarbeid med andre kontrollenheter, rutiner og avtaler, blitt behandlet. I henhold til enhetens vedtekter skal kostnadene til drift av enheten fordeles 2 2) ØKONOMI mellom deltakerkommunene med 50 % etter antall arbeidsgivere og 50 % etter 20

21 antall innbyggere. Eidsvoll kommune forestår utbetaling av lønn til ansatte og fører enhetens regnskap. Regnskapet for 3 Vedtatt budsjett for 2006 hadde en kostnadsramme på kr ,-. virksomheten er ennå ikke avsluttet, men det ser ut som om dette vil bli gjort opp med et overskudd. Overskuddet skyldes i det vesentligste innsparte lønnsmidler på grunn av vakanser og refunderte sykepenger/refusjoner for svangerskapspermisjoner. AØR har 5 årsverk i kontrollenheten inkl. daglig leder av virksomheten. 4 3) RESSURSER I 2006 En del av leders stilling går med til ledelse og administrasjon. I tillegg går mye av leders tid med til utplukk av kontrollobjekter, opplæring og til kvalitetssikring av kontrollrapportene. Kontoret var fullt bemannet fra begynnelsen av året. Den ene vikaren sluttet i slutten av januar og den andre i mai, disse fikk seg faste stillinger. Det ble ikke ansett hensiktsmessig å søke etter nye vikarer da opplæringen tar tid på dette arbeidsfeltet. En person kom igjen etter ett års svangerskapspermisjon i september, men ønsket da redusert stilling til 60 %. Den andre personen som har hatt svangerskapspermisjon i 2006 har kun arbeidet ca. 1 mnd. i Ressurssituasjonen har således vært for liten det meste av året ) RAPPORTERING PÅ DE ULIKE OPPGAVEOMRÅDER FOR A. Administrasjon: I tillegg til ordinære kontroller, opplæring og faglig oppfølging av ansatte, har daglig leders tid gått med til planlegging av kontrollvirksomheten, utplukk av virksomheter for kontroll, rapportering og kvalitetssikring av enhetens rapporter. I tillegg har en del dagsverk gått med til deltakelse i et prosjekt i Skattedirektoratet høsten 2006 og et mindre prosjekt i SKARP også høsten Daglig leder har deltatt i følgende aktiviteter med tanke på en bedre arbeidsgiverkontroll og samarbeid mellom kontrolletatene i tråd med skatteetatens mål og prioriteringer om samarbeid: Medlem i Samarbeidsforum for Felles kontrollplan som representant fra NKK Deltatt i møter vedr. samarbeid mellom LK og SKO på Øvre Romerike Deltatt i prosjektet: Kompetansehevende tiltak for å styrke arbeidsgiverkontrollen i Skattedirektoratet. Deltatt i prosjektet: Kravspesifikasjon på kontrollområdet for Sofie i SKARP. B. Informasjon og veiledning til arbeidsgiverne: Ved kontrollbesøk ute hos arbeidsgiverne har det å yte service ved å gi løpende informasjon blitt prioritert av regnskapskontrollørene. Dette ved at kontrollørene har forespurt om problemområder for arbeidsgiverne og belyst og avklart disse. Vi har delt ut brosjyrer som omhandler regelverket ved kontrollbesøkene. Enheten har avholdt dagskurs for arbeidsgivere på Øvre Romerike på Jessheim. Der ble nyheter samt generelt vanskelig regelverk innenfor lønnsområdet belyst for 175 deltakere. C. Kontroller etter Felles kontrollplans planer/krav: Alle kontroller som AØR har utført i 2006 har vært innenfor Felles kontrollplans sine planer og retningslinjer. Enhetens leder har i samarbeid med Felles kontrollplan, ligningskontorene og skatteoppkreverne i Akershus revidert samarbeidsrutinen om etterbehandling av rapporter som skal benyttes mellom etatene. På forespørsel fra Skattefogden og Felles kontrollplan ble AØR forespurt om å avholde kontroll i et større foretak på Nedre Romerike. AØR sa ja til denne forespørselen mest på grunn av at oppdraget syntes spennende og ville være kompetansehevende for enheten og for de kontrollørene som deltar. Oppstart vil være i januar Grunnlagsdatakontroller og kodekontroller er typiske kontroller innenfor fylkets Felles kontrollplan. Vi har utført 64 grunnlagsdatakontroller og 11 kodekontroller i

22 D. Kontroller etter forslag fra skatteoppkreverne: Oppdrag fra skatteoppkreverne blir prioritert høyest. Ordinære arbeidsgiverkontroller er løpende blitt avholdt etter innmeldte oppdrag fra skatteoppkreverne. Oppdrag er som oftest innmeldt på grunn av manglende innleverte lønns- og trekkoppgaver og terminoppgaver. AØR har avholdt 33 kontroller på dette grunnlag i 2006, 21 fullstendige og 12 begrensede kontroller. Etter anmodning fra Skatteoppkreveren i Nes har vi avholdt 8 kontroller hos restauranter/gatekjøkken i Nes i samarbeid med Nes lensmannskontor, Utenlandsseksjonen på politiet, Mattilsynet, Fylkesskattekontoret og Brannvesenet i Nes. Dette var uvarslede kontrollbesøk på kveldstid. I tillegg anses kontroller utført i virksomheter som har gått konkurs som oppdrag fra skatteoppkrever. Disse oppdragene er ofte arbeidskrevende. I konkurstilfeller setter vi disse oppdragene på vår arbeidsplan etter å ha vurdert forholdene rundt konkursen. AØR utførte i alt 18 slike kontroller i De innmeldte kontrolloppdragene har i det vesentligste blitt utført. Enkelte få innmeldte oppdrag er utelatt. Stort sett har disse oppdragene utgått på grunn av at andre kontrolletater nylig har avholdt kontroll her. Dette gjelder likevel ikke når oppgaver mangler eller i konkurstilfeller. For enkelte av de innmeldte oppdrag har det tatt lengre tid enn ønskelig å få ferdigstilt ettersynene. Dette skyldes at vi i noen tilfeller har problemer med å skaffe til veie regnskapsmateriellet og nødvendige opplysninger for kontrollen. Sammenholdes ovennevnte med prioriterte arbeidsområder etter virksomhetsplanen, kan det konkluderes med at AØR har brukt kontorets ressurser i henhold til de prioriteringer som ble satt for kontoret. 5) UTFØRTE KONTROLLER I OGSÅ SETT I FORHOLD TIL SKATTEFOGDENS /SKATTEDIREKTORATETS KRAV TIL KONTROLL FOR Skattefogdens/Skattedirektoratets krav til antall kontroller for 2006 var at 5 % av private og offentlige oppgavegiverne skulle kontrolleres. For alle 6 kommunene til sammen ble kravet i henhold til de sist mottatte oppgavene over antall oppgavegivere, 134 kontroller. Utførte stedlige kontroller i 2006 fordeler seg som følger på de ulike kontrolltypene/ oppnådde resultater på antall kontroller sett i forhold til krav fra SKF/SKD: Fullstendig kontroll GLD Fullstendig kontroll Kodekontr. Fullstendig kontroll Konkurs Fullstendig kontroll Oppfølg. Kontroll Fullstendig kontroll Arbeids- Giverkontr. Begrensede kontroller Restaurant / mang. oppgaver SUM Krav til antall kontr. fra SKF/ SKD Kontrollerte arbeidsgivere i % av antall arbeidsgivere Gjerdrum ,79 % Ullensaker ,89 % Nes ,10 % Eidsvoll ,07 % Nannestad ,78 % Hurdal ,90 % SUM ,95 % Kravet for 2006 var at 5 % av arbeidsgiverne i kommunen skulle kontrolleres. Ovennevnte viser at AØR har nådd målet /kravet som er satt for 2006 for antall arbeidsgivere som skal kontrolleres med unntak av 0,05 %. (Årsaken til avviket er at antall leverandører av LTO stadig vokser og kravet blir stadig større). Virksomhetsplanen for 2006 hadde et mål om avholdelse av 131 kontroller i Dette målkravet er oppnådd. 6) AVDEKKEDE BELØP FORSLAG TIL ØKNING AV GRUNNLAG ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR ARBEIDSGIVERE OG ØKNING AV INNTEKT PÅ PERSONER, EIERE ELLER ANSATTE RESULTAT - AVDEKKEDE BELØP SOM FØLGE AV KONTROLLER

23 Kommune Antall Rapporter/ kontrollerte arbeidsgivere Antall rapporter med endringsforslag /avdekning Antall rapporter med endringsforslag i % av avholdte kontroller Avdekket for lite Beregnet grunnlag arbeidsgiveravgift Avdekket ikke oppgitt inntekt / Forslag til økning av inntekt på personer Gjerdrum % Ullensaker % Nes % Eidsvoll % Nannestad % Hurdal % SUM % ) RESULTAT AV LIGNINGSKONTORETS BEHANDLING I 2006 ( BEHANDLEDE RAPPORTER I 2006 AV TIDLIGERE OVERSENDTE RAPPORTER) Kommune Forslag - økning grunnlag a.avgift Arbeidsgiveravgift Fastsatt - øket grunnlag a.avgift Resultat økning i % Økning av inntekt for personer Vedtak økning av inntekt for personer Forslag økning av inntekt for personer Resultat økning i % Gjerdrum % ,95 % Ullensaker ,1% ,1 % Nes % ,9 % Eidsvoll % % Nannestad ,45 % % Hurdal % SUM ,3 % ,7% Merknad til tabellen: At resultatet på ferdigbehandlet inntektsbeløp er mer enn 100 % skyldes en sak i Ullensaker hvor et skjønn ble vesentlig høyere enn det vi hadde foreslått i rapporten. 8) OPPSUMMERING Sammenligner vi alle resultat som AØR har oppnådd for året 2006 med virksomhetsplanen for året, ser vi at alle målsetninger er nådd. Vi har også i 2006 avdekket store beløp som er unnlatt oppgitt grunnlag arbeidsgiveravgift. Det samme gjelder inntektstillegg for personer som er ansatte eller eiere i bedrifter. Når vi er ferdig med rapporten etter kontrollen hvor vi har avdekket for lite oppgitt grunnlag arbeidsgiveravgift eller for lite oppgitt inntekt, oversender vi forslagene til ligningskontoret for viderebehandling av saken. Ligningskontoret fastsetter øket grunnlag arbeidsgiveravgift stort sett i henhold til våre forslag, 94,3 % jf. tabell, et godt resultat. Når det gjelder arbeidsgiveravgift har vi færre oversendte saker i 2006 enn i Dette skyldes endret samarbeidsrutine med ligningskontoret som medfører færre fastsettelser av grunnlag arbeidsgiveravgift. Våre forslag til økning av inntekt på personer blir oversendt til ligningskontoret for viderebehandling. Her blir også våre forslag i de fleste tilfeller vedtatt som forslaget. Resultatet her er på 101,7 %, men jf. spesiell merknad ovenfor. Etterberegningene av inntekt resulterer ofte i tilleggsskatt fra %. Dette betyr store ekstra skattebeløp som blir ilignet og senere innfordret av skatteoppkreverne. 23

24 Sett i forhold til bemanningssituasjonen i året som har gått er AØR godt fornøyd med resultatene av virksomheten for Råholt, 25. januar 2007 Bjørg Bakken Frantzen kontrollsjef Årsrapporten ble behandlet og vedtatt på AØR s styremøte INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID ØVRE ROMERIKE 1. Organisering. IIØR har to heltidsstillinger, innkjøpskonsulent og daglig leder. IIØR er organisert som en del av ØRU-samarbeidet interkommunalt samarbeid etter kl. 27. IIØR betaler løpende driftskostnader og bokfører inntekter (bidrag fra avtalene) på egen konto. Regnskap føres av eksternt regnskapsbyrå og revideres av ØRRD. Kommunene innkreves forskudd på tilskudd 2 ganger per år. Hver kommune har egen innkjøpsansvarlig og det opprettes en produktansvarlig for hvert produktområde etter behov. Arbeidet koordineres gjennom innkjøpsrådet som 24

25 består av 5 innkjøpsansvarlige, innkjøpskonsulent IIØR og daglig leder IIØR, det avholdes regelmessige møter. 2. Ressursbruk. Personell. IIØR har to heltidsstillinger, daglig leder og innkjøpskonsulent. Økonomi/brutto driftsramme. Budsjetterte bonusinntekter fra rammeavtaler 2006 Kr Realiserte regnskapstall 2006 Kr Budsjetterte driftskostnader 2006 Kr Realiserte regnskapstall 2006 Kr Budsjettert tilskudd fra kommunene 2006 Kr Realiserte regnskapstall 2005 Kr Finansiering. IIØR skal finansieres via sekretariatsbidrag (bonus) fra avtalepartnerne. Underskudd på driften dekkes av kommunene etter fordeling i forhold til innbyggertall. Bonusinntektene i 2004 var Kr for 2005 Kr for 2006 kr og budsjettert 2007 Kr Ansvarsområde. Hovedansvarlig ved etablering av tverrkommunale innkjøpsavtaler og enkeltanskaffelser for en eller flere kommuner på områder over beløpsgrense i reglement kr også bygg og anlegg, vurdere prolongering eller ny anbudsrunde på utgående avtaler, avtale og leverandøroppfølging, koordinere møter, seminarer, kurs og lignende med leverandører, veilede kommunenes innkjøpere og rådgivningsoppgaver. 4. Verdivalg. Anskaffelser til offentlig sektor tar flere hensyn med henblikk på verdivalg i anskaffelser, det kommer også flere signaler fra kommunene rundt dette tema. Verdivalg som nevnt i påfølgende avsnitt er også beskrevet i vårt reviderte felles reglement for anskaffelser og i våre maler for konkurransegrunnlag. Miljøhensyn Lov om offentlige anskaffelser pålegger innkjøperne i offentlig sektor å ta miljøhensyn i anskaffelser. Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon. Miljøkrav kan også være et tildelingskriterie. Miljøhensyn er også beskrevet i vårt reviderte felles reglement for anskaffelser og i våre maler for konkurransegrunnlag. Det har i løpet av 2006 vært stilt miljøkrav ved samtlige anskaffelser i regi av IIØR der det har vært relevant, i noen konkurranser med enkle krav og i andre konkurranser med svært betydelig miljøkrav med beskrivelser over flere sider. Følgende miljøkrav ble stilt i 2006: Universell utforming I ny lov om offentlige anskaffelser fra er det pålagt oppdragsgiver å ta hensyn til universell utforming. Når det er mulig skal spesifikasjonene utformes slik at det tas hensyn til kriterier for tilgjengelighet for funksjonshemmede og universell utforming. 25

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 TUNET-Sør-Gardermoen 1 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Torsdag 26. september 2013, kl. 09.00 Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. desember 2012 Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 104/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 105/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 22. april 2016 Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 19. november 2013, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtebok Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. Tid: Fredag 11.9.2015, kl. 08:00 10:40. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4 MØTEINNKALLING Ullensaker kontrollutvalg Dato: 19.10.2016 kl. 09:00 Sted: Espelunden, Ullensaker rådhus Arkivsak: 15/00018 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:30.

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:30. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 22.03.10 Tidspunkt: 15:30 Møteprotokoll Følende medlemmer møtte: øyvind Birkeland Magne Ødegård Marianne Mortensen Egil Eriksen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 3. desember 2013, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 8. juni 2010 Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Utkast til kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

vært gjennomført på en god måte i 2010.

vært gjennomført på en god måte i 2010. 2.3.11 1/2011 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/2011 Skatteoppkrevers årsrapport 1. Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med skatteinnkrevingen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - 2009 Arkivsaksnr.: 08/39301 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Informasjon om regnskapsrevisjon

Informasjon om regnskapsrevisjon Informasjon om regnskapsrevisjon Hvem er vi? Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 13. juni 2012 Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE 1 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE Berlevåg kommune har et kontrollutvalg med 5 medlemmer. Følgende medlemmer er

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2014 Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll

Møteinnkalling Møteprotokoll Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 04.05.2017 kl. 9:00 Sted: Møterommet 3. etg. Arkivsak: 17/00167 Til stede: Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter, Linn Zwilgmeyer

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 FOR Behandlet av styret den 20.08.2015 Godkjent av representantskapet 16.09.2015 2 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GRUNNLAG FOR BUDSJETT 2016... 4 3. DETALJERT BUDSJETT

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1345. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder (ble innvilget permisjon

Detaljer

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400:

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Dagsorden: Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte 12. desember 08 Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer