ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005"

Transkript

1 ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 TUNET-Sør-Gardermoen 1

2 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter vedtektene er målsettingene å styrke samarbeidet mellom kommunene å drive felles markedsføring og profilering av regionen å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a. utnytter de positive virkninger av hovedflyplassen å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn å styrke utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo i å bidra til at kommunene kan få drøftet, og eventuelt inntatt felles standpunkt, til andre saker av allmenn interesse. Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. 2. ØRU-samarbeidets organisering ØRU er organisert slik: Årskonferanse. Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene. Styre. Kommunenes ordførere utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Arbeidsutvalg. Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjon. Det administrative arbeid forestås av et mindre sekretariat med en daglig leder og øvrige medarbeidere etter styrets avgjørelse. U lle n sa k er he r r ed sty re N es k o m m u n esty re E id sv o ll k o m m u n es ty re H u rd a l k om m un esty re N a n n esta d k o m m un esty r e G je rd ru m k o m m u ne sty re R å d m a n n s- g ru p p a Ø R U - styret Ø R U - a rb.u tva lg Å rs k o n fera n se (fo rm a n n sk a p en e) A d m.- s ek reta r ia t SNP -styret Prosjekter IK S ( er) - Vertskom m uner A ktiviteter/prosjekter R egional utvikling 2

3 Styret har i 2005 bestått av Ordfører Harald Espelund, Ullensaker, (styreleder), ordfører Jorunn Larsen Glosli, Hurdal, (nestleder), ordfører Svein Kogstad, Gjerdrum, ordfører Hans Fredrik Bang, Nannestad, ordfører Arild Sandahl, Eidsvoll og ordfører Ole Midtlien, Nes ØRU-kommunenes rådmenn: Willy Kvam, Nes, (til juli 05), Kurt-Gøran Adriansen, Nes (fra )Bjørg Rydsaa, Gjerdrum, Stig Pedersen Hoseth, Nannestad, Pål Lorentzen, Eidsvoll, Jan Aas, Hurdal og Arne Bruknapp, Ullensaker. Styret har i 2005 avholdt 12 styremøter og behandlet i alt 54 saker. ØRU administrasjon har bestått av direktør Svein Hoelsæter. MÅ SJEKKES 2005 har vært preget av omfattende prosjektarbeid. Det har vært tilsatt /engasjert følgende prosjektmedarbeidere: Hovedprosjektleder Kate Wilhelmsen, SNP Gardermoregionen hele året Hovedprosjektleder Halvor Hoel, Høykom -Digitale Gardermoregionen hele året Delprosjektleder Hanne Cecilie Granheim, Høykom Digitale Gardermoregionen/skole fra Delprosjektleder Pipaluk Møller Lund, Høykom-Digitale Gardermoregionen/ felles Planfunksjon fra Halvor: Kan du rette ovenstående avsnitt 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Ved årsskiftet 2003/2004 utarbeidet styret en strategiplan for og en handlingsplan for året 2004 fremlagt for Årskonferansen 2004 og behandlet i kommunestyrene våren Strategien for ble utformet slik: Visjon Gardermoregionen - dynamisk utvikling og gode livsvilkår Virksomhetsidé Gardermokommunenes felles redskap for vekst og utvikling Verdier Åpenhet-informasjon/rapportering 6 kommuner Kostnadseffektivitet Kvalitet og utvikling Politisk styring Satsningsområder Interkommunalt samarbeid ADigitale Gardermoregionen BSamarbeid om støttefunksjoner CKommunale tjenester - Regionalt samarbeid og utvikling DNæringsutvikling SNP ERegionalt samarbeid FKultur og utdanning 3

4 4. VIRKSOMHETSPLAN FOR Rapport om oppfølging av planen: Nedenstående oppsett tar utgangspunkt i den vedtatte virksomhetsplanens utforming, og beskriver resultater knyttet til prioriterte tiltak under de enkelte satsningsområder: 1.1 Interkommunalt samarbeid A. Digitale Gardermoregionen Langsiktig mål En felles digital region for mer effektive tjenester for innbyggere og næringsliv Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder Forberedelse til og utbygging av bredbånd til kommunale og fylkeskommunale lokasjoner (muliggjør felles data- og telefonløsninger Operativ drift i IKT-selskapet Digitale Gardermoen IKS Økonomi???????????? Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig Digitale Gardermoen IKS Resultat 2004: (omskrives til 2005) Felles IKT:Kommunene har sluttet seg til etableringen Digitale Gardermoen IKS. Selskapet er etablert med eget rep.skap, styre og adm.ledelse/bemanning. Lokalisert i Gardermoen næringspark. Kommunene har som bestillere utarbeidet felles IKT-strategi for Bredbånd: Kommunene har i fellesskap v/dgi lagt ut anbudsgrunnlag for etablering av bredbåndsnett mellom kommunale og fylkeskommunale lokasjoner på Øvre Romerike. (Næringsliv og private brukere skal senere kunne knytte seg til nettet) Felles planfunksjon: Etablert som prosjekt hvor målet er å utvikle felles Digitale løsninger innen områdene GIS arealplanforvaltning byggesaksforvaltning. Prosjektet startet høsten 04 og videreføres i 2005.(se også under pkt. C) Digital læringsplattform se under F-kultur og utdanning B. Samarbeid om støttefunksjoner Langsiktig mål Etablere felles administrative støttefunksjoner Handlingsplan 1. Sluttføring av NØPS (nytt 2005: økonomi og personalsystem), Prioriterte herunder implementering og tiltak/arbeidsområder økonomisystemet sikring av effektiv drift av Agresso Resultat 2004: (omskrives til 2005) Sluttføring av NØPS: Vært under oppfølging i hele

5 Økonomi?? Framdrift Innenfor 2005 Ansvar?? 2. Operativ drift i IKT-selskapet Digitale Gardermoen IKS 3. Anskaffe saks- og arkivsystem og innføre dette. 4. Anskaffe felles Intranett (internt for adm i kommune) og Internett (løsning for innbyggerne) 5. Forprosjekt om kartlegging og prioritering av nye støttefunksjoner NØPS- finansiert Felles IKT jfr. prosjektbeskrivelse Kartlegging nye støttefunksjoner ØRUfinansiering NØPS: De respektive kommuner hovedprosjektleder DG Felles IKT: Prosjektleder IKT Kartlegging nye støttefunksjoner ØRU-adm C. Kommunale tjenester Langsiktig mål Realisering av gevinster og innsparinger gjennom: Samarbeid på områder som trenger spisskompetanse Tjenester som ikke krever ansikt til ansikt kontakt Nettbaserte tjenester Tjenester hvor lokalisering er underordnet Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder 1. Videreføring av skolesamarbeid jfr. prosjekt om felles digital læringsplattform 2. Videreføring av samarbeid om saksfelter innen planlegging og tekniske oppgaver jfr. felles planfunksjon 3. Starte arbeidet med å standardisere på øvrige fagsystemer som kommunene benytter. Arbeide vil bli videreført i Videreføring av intensjonen om utvikling av samarbeid innen landbruksbasert næringsutvikling 5. Videreutvikling og styrking av innkjøpstjenesten Økonomi Skolesamarbeidet: ØRU/kommunene og tilskudd fra AFK Planlegging : HØYKOM-tilskudd Landbruksforvaltning: Tildelte prosjektmidler fra fylkesmannen Voksenopplæring: Vertskommunemodell Framdrift Innenfor 2004 Ansvarlig Skole: Utpekt prosjektleder Skifte av prosjektleder, samt at drift av økonomisystemet Agresso er solgt ut fra IBM, har medført forsinkelser i gjennomføringen. Økonomisjefgruppa etablerer en prosjektorganisasjon som skal gjennomføre implementeringen. IKT-selskapet: Opprettet jfr. ovenfor Nye støttefunksjoner: Ikke iverksatt i påvente av etablering av den digitale plattform for nye samarbeidsområder. Resultat 2004: (omskrives til 2005) Skolesamarbeid: Igangsatt prosjektarbeid om felles digital læringsplattform gjennom Høykom. Målsetting å innføre systemet It s learning. Regionens 45 grunnskoler og videregående skoler har etablert og tatt i bruk It s learning. Arbeidet videreføres i Planlegging og tekniske oppgaver: Videreføres innenfor prosjektet Felles planfunksjon, hvor det som en del av arbeidet er etablert nettverksgrupper med komm. repr. innenfor følgende områder: GIS GIS/Arealplan Oppmåling Byggesak Vann-og avløp/fakturering. Landbruksforvaltning: Sluttbehandlingen av prosjekt om mulig felles landbruksforvaltning i ØRUkommunene, viste at dette ikke er ønsket av kommunene. Det er gjennomført en forstudie om landbruksbasert næringsutvikling i Et sammenlignbart prosjekt 5

6 Planlegging: Rådmann Stig Hoseth, Nannestad Landbruk: ---- Voksenopplæring: Ullensaker kommune gjennomføres i Ullensaker, og det søkes nå å finne samkjøringsmuligheter mellom de to prosjektene. Interkommunal voksenopplæring: Det er inngått avtale mellom Ullensaker kommune (som vertskommune) og de øvrige ØRU-kommunene om felles voksenopplæringsenhet.enhe ten er etablert i Ullensaker. Felles brannvesen. Felles brannvesen for Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum (GRIB) er etablert. 1.2 Regional utvikling D. Næringsutvikling Strategisk Næringsplan - SNP Langsiktig mål Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder Gardermoregionen skal framstå som en næringspolitisk samlet region innad og utad. Gardermoregionen skal utvikles til en av landets mest innovative regioner. Nyskaping innenfor kommunikasjon og reiseliv 1. Gjennomføring av tiltak innenfor handlingsplanen for SNP 2. Evaluering av SNP-arbeidet 3. Hvordan skal næringsutviklingsarbeidet innenfor ØRU videreføres etter uløpet av innværende SNP-periode (medio 2006) Resultat 2004: (omskrives til 2005) Felles planfunksjon: jfr beskrivelse ovenfor under pkt C Service-erklæringer: Utsatt Samordnet politikk for næringsarealer: Utsatt SNP-Gardermoregionen avgir for øvrig egen årsmelding overfor ØRUstyret. Økonomi Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig Egen økonomi innenfor SNPprosjektet SNP-styret og hovedprosjektleder SNP Felles planfunksjon: Kommunene mht. beslutningsgrunnlag og implementering E. Regionalt samarbeid Langsiktig mål Etablere en felles samarbeidsplattform i Oslo-regionen Styrking av samarbeidet med fylkeskommunen om regional utvikling Styrking av regionalt samarbeid på Romerike Utvidet samarbeid mot nabo-regioner Etablerte/eksister- Resultat 2004: (omskrives til 2005) Fylkesplanens handlingsprogram: Det er avgitt uttalelse fra ØRU, og ØRU har representant i fylkesplanutvalget (ordfører Hans Fredrik Bang) 6

7 ende tiltak Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder 1. Aktiv deltakelse i oppfølgingsoppgaver knyttet til fylkesdelplanen Romerike møter framtida slik de er listet opp i planens kap. 10 Strategier og oppfølging. 2. Aktiv deltakelse i arbeidet med utvikling av Samarbeidsalliansen Osloregionen 3. Partnerskapsavtaler med strategisk viktige samarbeidspartnere 4. Etablere gode og organiserte samarbeidsrelasjoner til SNR (samarbeidsrådet for Nedre Romerike) 5. Vurdere organisering av samarbeidet med Akershus fylkeskommune 6. Utarbeidelse av samferdselsstrategi for Øvre Romerike for aktiv påvirkning til handlingsprogram for NTP og Oslopakke 3 Romerike møter framtida : Fylkesdelplanen er vedtatt av fylkestinget i okt 04. Samarbeidstiltak i Osloregionen: ØRU-har deltatt aktivt i arbeidsutvalg og arbeidsgruppe for etableringen av Samarbeidsalliansen Osloregionen. Igangsetter sitt arbeid på aktuelle samarbeidsområder fra Partnerskapsavtaler: Under et felles seminar med styrene for ØRU og SNR i nov 2004 ble det prioritert å inngå samarbeidsavtaler med Høgskolen i Akershus og lokale skoler/bedrifter. Økonomi Prosjektfinansiering/Akershus fylkeskommune m.fl. Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig ØRU-styret /ØRU-adm F. Kultur og utdanning Langsiktig mål Utvikle og styrke regional kompetanse Utvikle og styrke regional identitet Prioriterte tiltak 1. Gjennomføring av prosjektet om digital læringsplattform jfr. pkt C ovenfor 2. Oppfølging av tiltak i fylkesdelplan for kompetanseutvikling på Romerike 3. Informasjonsspredning om regionen til skoler m.v. Økonomi Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig ØRU Drift og utvikling av ØRU-samarbeidet Langsiktig mål Styrking av det interkommunal samarbeidet i ØRU Prioriterte tiltak 1. Styrke forankringen i kommunene gjennom bedre rapporteringssystem og løpende informasjon 2. Drøfte og avklare alternativ organisering av samarbeidstiltakene innenfor ØRU (IKS er,, vertskommuner, andre former) Resultat 2004: (omskrives til 2005) Digital læringsplattform: Prosjektet er en del Høykomprosjektet Digitale Gardermoregionen. Regionens 45 grunnskoler og videregående skoler har etablert og tatt i bruk It s learning. FDP Kompetanseutvikling: Ikke deltatt i direkte oppfølgingsprosjekter Resultat 2005: 7

8 Økonomi Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig ØRU 5. Andre saker som er behandlet i 2005: SAK NR. 09/05 STATUS I ARBEIDET MED SAMFERDESELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE OG UTTALELSE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR NTP OG (orientering) SAK NR. 10/05 FORPROSJEKT OM FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040 UTFORDRINGER OG MULIGHETER. SAK NR. 16/05 HOVEDSTADSMELDINGA. INVITASJON TIL INNSPILL/UTTALELSE. SAK NR. 30/05. EVALUERING AV SNP GARDERMOREGIONEN. SAK NR. 44/05 OPPSUMMERING OG VIDEREFØRING ETTER SEMINAR OM DIGITALE GARDERMOEN SAK NR. 45/05 MULIG VERTSKAP FOR ÅRSMØTE I ARC (Airport Regions Conference) HØSTEN 2006 SAK NR. 47/05 ORIENTERING OM NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) Fylkesarbeidssjef Elisabeth Nilsen og fylkestrygdedirektør Ellen Chr. Christiansen orienterte om arbeidet med å etablere ny arbeids- og velferdsforvaltning. Aktuelle kontaktpunkter lokalt vil være regionrådene og deres organer. Spørsmål som går på organisering av lokale kontorer/avdelinger blir tatt opp med den enkelte kommune. Beskrives enkeltvis 5.7 Avgitte uttalelser fra ØRU-styret 5.8 Avholdte møter temamøter, seminarer og konferanser. - Strategikonferanse for ØRU-styret januar for utarbeidelse av Strategiplan for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike , samt Handlingsplan for Årskonferanse mars - Studietur til Digitale Nord-Jylland mars tema digitalt samarbeid mellom kommuner på Nord-jylland - Seminar om innføring av prosjektlederverktøy PLP-metoden for ØRU og kommunene 19. august - ØRU-lederkonferanse for rådmennenes ledergrupper august - Felles seminar for styrene i ØRU og SNR 4.-5.nov utarbeidet utkast til strategidokument for romerikssamarbeidet Romerike som politisk kraft 8

9 - Temakveld for kommunestyrerepresentanter 18. nov om kommunestruktur - Studietur for ØRU-styret til Danmark des kommunestrukturdebatten i lys av den danske kommunalreform. Representasjon deltakelse i eksterne møter???? 6. Regnskapsoversikt for 2005 (ikke ferdig pr. 10.2) DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra kommunene Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter - inkl. sos. Utgifter Kjøregodtgjørelse Konsulentbistand Husleie Inventar/utstyr Regnskapshonorar Revisjonshonorar Kontorutgifter Telefon/data/porto PR-representasjon m.v. Reisekostnader Diverse prosjekter Møter/konferanser Kontingenter Andre kostnader Dekning av tidl års underskudd SUM DRIFTSKOSTNADER ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER ÅRSRESULTAT (overskudd) Akkumulert underskudd fra tidl. år 9

10 Årsmeldinger fra samarbeidsorganer innenfor ØRU-kommunene: Det framlegges kortversjoner av årsmeldinger for: Øvre Romerike Revisjonsdistrikt Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike???? Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Øvre Romerike Interkommunal voksenopplæring DGI- Digitale Gardermoen IKS ØVRE ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT 0. Innledning Frist for regnskapsavleggelse er og rapporten bygger på et foreløpig tallmateriale. Selskapets årsmelding og regnskap skal behandles av representantskapet innen Organisering Øvre Romerike Revisjonsdistrikt er organisert etter lov om interkommunalt selskap. Selskapets eierkommuner er Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal. Representantskapet består av 10 medlemmer hvorav eierkommune velger 2 hver. Styret består av 6 medlemmer hvorav kommunene velger ett styremedlem hver og de ansatte ett. De styrende organer tilfredsstiller kravene i kommunelovens 48 om likestilling mellom kjønnene 2. Ressursbruk 2.1 Personell I 2005 hadde ØRRD 9,5 stillingshjemmel. Sykefraværet i ØRRD har vært lite. I slutten av august 2005 ble imidlertid 1 ansatt i 50% stilling langtidssykmeldt. En av de ansatte gikk over på 50% AFP i Økonomi/brutto driftsramme ØRRDs brutto driftsramme for 2005, inklusive avskrivninger og interne finanstransaksjoner, utgjorde 5, ,00. Tallene som bygger på et foreløpig regnskap tilsier at ØRRDs virksomhet vil ligge innenfor vedtatt budsjettramme. 2.3 Finansiering Selskapets virksomhet er basert på tilskudd fra eierkommunene og inntekter fra revisjon av kommunale selskaper. For 2005 var det budsjettert med tilskudd på kr ,00 fra eierkommunene. 10

11 3. Ansvarsområde Revisjon av kommunens regnskaper, forvaltningsrevisjon, og selskaper hvor kommunene har eierinteresse. Ansvarsområdet omfatter også selskapskontroll i disse selskapene. Revisjon av overformynderi, pasientregnskap, legatregnskaper, særattestasjoner overfor andre offentlige myndigheter samt revisjon av 3 kirkelig fellesråd omfattes også av vår revisjon. 4. Hovedmål for virksomheten i 2005 Visjon og hovedmål Visjon for Øvre Romerike Revisjonsdistrikt er at ØRRD skal være et naturlig valg for alle kommunale virksomheter Vårt hovedmål er å videreutvikle distriktet slik at det kan utføre alle fremtidige revisjonsoppdrag på en effektiv og konkurransedyktig måte. Resultatmålene deles i: Eierne (E) Kundene (K) Medarbeiderne (M) 1. God økonomistyring 2. Levedyktig distrikt 1. Forutsigbare revisjonstjenester med god kvalitet 2. Gjennomgående god kundetilfredshet 1. En omstillingsdyktig og kreativ organisasjon 2. Motiverte, kompetente og tilfredse medarbeidere 3. Effektiv organisasjon 3. Konkurransedyktige priser 3. Ledelse gjennom resultatstyring og måloppnåelse Strategi ØRRD sine oppdragsgivere må settes i fokus og ta hensyn til deres behov og ønsker. Revisjonen må utføre oppgavene på en kostnadseffektiv- og faglig god måte. Det er viktig at enheten yter samme grad av service til alle oppdragsgivere uavhengig av størrelse. For å nå målsetningene er revisjonsenheten avhengig av at den har de økonomiske rammene som skal til for å beholde og rekruttere arbeidskraften den har behov for. ØRRD må også gis muligheten til å anskaffe nødvendige tekniske hjelpemidler som er avgjørende for å oppnå en effektiv og faglig optimal drift. 11

12 Distriktet må legge vekt på å utarbeide opplæringsplaner som sikrer at de ansatte oppfyller de faglige krav som stilles til dem. 5. Måloppnåelse 5.1 Tjenester ØRRD har utført de avtalte tjenester innen de frister som lover og forskrifter fastsetter, og resultatmålene E 3, K 1 og M 1 er oppfylt. Videre er det gitt positive tilbakemeldinger på kundetilfredshet ( K2). Økonomi Som omtalt under punkt 2.2 vil ØRRDs regnskap ligge innenfor de budsjettrammer som representantskapet har vedtatt. E 1,K 3 og M 3 er oppfylt. Medarbeidere/Levedyktig distrikt Medarbeidere har gode muligheter for oppdatering av kompetanse. Ved nyansettelser stilles det høge krav til utdanning. Anser at ØRRD er en levedyktig organisasjon. 6. Om 2005 for øvrig utfordringer ØRRD vil i 2006 få en del utskiftninger blant de ansatte. Hovedutfordringen vil være å erstatte disse med personer som har den rette kompetansen. ARBEIDSGIVERKONTROLLEN PÅ ØVRE ROMERIKE???????????????? INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID ØVRE ROMERIKE 1. Organisering. Hver kommune har egen innkjøpsansvarlig og det opprettes en produktansvarlig for hvert produktområde etter behov. Arbeidet koordineres gjennom innkjøpsrådet som består av innkjøpsansvarlig fra hver kommune og daglig leder IIØR, det avholdes regelmessige møter. Etter avtale er innkjøpstjenesten (IIØR) fra lagt til ØRU, Ullensaker kommune foretar lønnsutbetalinger, regnskap føres av eksternt regnskapsbyrå. Det er opprettet en egen konto med nettbank for IIØR til betaling av løpende driftsutgifter og bonusinntekter fra rammeavtalene. Dette medfører at vi må forskuddsfakturere kommunene for deres andel av kostnadene fra Ressursbruk. Personell. 12

13 IIØR har frem til bestått av daglig leder, fra er Karin Granlund ansatt som innkjøpskonsulent på heltid slik at IIØR nå har 2 heltidsstillinger. Økonomi/brutto driftsramme. Budsjetterte bonusinntekter fra rammeavtaler 2005 Kr Realiserte regnskapstall 2005 Kr Budsjetterte driftskostnader 2005 Kr Realiserte regnskapstall 2005 Kr Budsjettert tilskudd fra kommunene 2005 Kr Realiserte regnskapstall 2005 Kr Finansiering. IIØR skal finansieres via sekretariatsbidrag (bonus) fra avtalepartnerne. Underskudd på driften dekkes av kommunene etter fordeling i forhold til innbyggertall. Bonusinntektene i 2004 var Kr For 2005 Kr og budsjettert 2006 Kr Det er enkelte store innkjøpsområder som per i dag ikke er bonusgivende, dette må på plass for at innkjøpssamarbeide skal bli selvfinansierende. Vi har også noen utfordringer med kommuner som i enkelte saker ikke vil være med og enkelte som kjører sitt eget løp. Kost/nytteverdi. En kort sammenligning av kostnader for kommunene i forhold til årlig besparelser på nye rammeavtaler i Kommune: Kostnad 2005: Besparelse 2005: Eidsvoll Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Sum: Ansvarsområde. Hovedansvarlig ved etablering av tverrkommunale innkjøpsavtaler og enkeltanskaffelser for en eller flere kommuner på områder over beløpsgrense i reglement kr også bygg og anlegg, vurdere prolongering eller ny anbudsrunde på utgående avtaler, avtale og leverandøroppfølging, koordinere møter, seminarer, kurs og lignende med leverandører, veilede kommunenes innkjøpere og rådgivningsoppgaver. 4. Hovedmål Handlingsplan for IIØR for 2005 skal gjennomføres i tråd med de vedtatte mål og tiltak. 13

14 Årsrapport med utgangspunkt i handlingsplanen skal foreligge innen 15. januar. Innkjøpstjenesten ansvarsområde skal utvides i tråd med forutsetningen (enkeltkjøp) og ny medarbeider skal integreres i tjenesten. Antall rammeavtaler skal utvides med minimum 10, og oppnådde besparelser på gjennomførte anbudskonkurranser i 2005 skal utgjøre minst 5 mill kr. 5. Måloppnåelse. Tjenester, alle tiltak gjennomført. Ansettelse av innkjøpskonsulent, etter beslutning i styret i ØRU , ble det igangsatt en ansettelsesprosess våren Karin Granlund ansatt fra Felles innkjøpsrutiner for kommunene, er nå vedtatt i samtlige 5 kommuner med vekt på en mer sentral styring av anskaffelser. Alle innkjøp over kr skal gjennomføres av et team med deltakere fra kommunene og ledes av IIØR også enkeltkjøp og bygg og anlegg. WEB sider, det er lagt ned et betydelig arbeide både med egne og innleid ressurs for å utvikle vår web side. Alle rammeavtaler er nå tilgjengelig for kommunene på passordbeskyttet område. Her ligger avtaleinformasjon (ekstrakt av avtalen på en side), hele avtalen og prisliste. Informasjonsmøter, IIØR har deltatt på flere informasjonsmøter og presentert IIØR gjennom Dette er et prioritert område og vil fortsette. Arkivrutiner og maler, IIØR har utarbeidet arkivrutine for IIØR og maler for konkurransegrunnlag, kontrakt og standard innkjøpsbetingelser for varer og tjenester. Kurs/seminarer, vi har gjennom 2005 deltatt på enkelte faglig kurs og seminarer som: KSI Bygg og anlegg, KSI Miljødeklarasjoner, KSI Introduksjon til nytt regelverk, KSI Årssamling, KSI Superbrukerseminar, CBS EU s nye direktiv for offentlige anskaffelser og KIA samling. Økonomi. Prolongeringer (forlengelse av innkjøpsavtaler), bak hver enkelt prolongering ligger en vurdering om konkurransedyktighet og service/kvalitetsnivå. Denne vurderingen gjøres av innkjøps og produktansvarlig i kommunene sammen med IIØR. 12 innkjøpsavtaler er prolongert i Nye rammeavtaler 2005, det er inngått 12 nye rammeavtaler i Vi jobber for tiden med 7 produktområder som ikke blir avsluttet før i Enkeltanskaffelser 2005, vi har gjennomført 2 enkeltanskaffelser i Vi har også deltatt i 2 enkeltanskaffelser som ikke er blitt gjennomført og har påbegynt 2 enkeltanskaffelser som først blir ferdig i Årlig besparelse på avtaler inngått i 2005 er totalt Kr Verdi av besparelse i kontraktsperioden for avtaler inngått i 2005 er totalt Kr

15 Organisering INTERKOMMUNAL VOKSENOPPLÆRING Voksenopplæringen er et samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, og drives av Ullensaker kommune. Rådmannen i Ullensaker er øverste myndighet. Voksenopplæringen er organisert i enheten BBK Bolig, Bistand og Kvalifisering, og har sine lokaler på rådhuset i Jessheim. Representanter fra alle kommunene danner et samarbeidsråd, som har rådgivende myndighet. Rektor er daglig leder. Voksenopplæringen har fulgt ordinær skoletidsplan, men har også hatt tilbud for deltakere i Introduksjonsprogrammet i skolens høst- og vinterferie, samt 4 uker i sommerferien. Tilbudet i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere har bestått av 11 grupper på dagtid og 5 grupper på kveldstid. Grunnskole for voksne har bestått av engelsk på 2 nivåer 3 timer en kveld pr uke. Voksenopplæringen har et samarbeid med Sagelva, Skedsmo kommune, om grunnskole for voksne. I løpet av 2005 har Voksenopplæringen hatt til sammen 433 deltakere fra ca 67 nasjoner. Ressursbruk o Personell Rektor 100% Lærere 11,5 stillinger fordelt på 13 lærere. Sekretær 80% o Økonomi/brutto driftsramme Driftskostnader for 2005 var budsjettert med kr Vi fikk innvilget kr i tillegg på vårhalvåret ettersom det var nødvendig å utvide antall undervisningstimer. o Finansiering Inntekter for 2005: Tekst: Sum: Statlige refusjoner Kulturmidler Akershus Fylkeskommune Overføring fra Ullensaker kommune Eidsvoll Industri og andre private Syketrygdrefusjoner Norskundervisning - kommunebetaling Ansvarsområde 15

16 Voksenopplæringen har gitt norskopplæring til innvandrere for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. I tillegg har skolen gitt tilbud om grunnskoleopplæring i engelsk for voksne. Hovedmål for virksomheten i Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner for å bedre integrering (Husflidslag, Røde Kors) 2. Videreutvikle introduksjonsprogramsfagene og i samarbeid med flyktningkonsulentene fokusere på grunnleggende kvalifiseringsoppgaver. 3. Utrede og evt utvikle grunnskole for flyktninger på Øvre Romerike 4. Utrede nye lokaler for Voksenopplæringen 5. Utrede felles dataverktøy for VO og flyktningtjenesten 6. Gjennomføre handlings- og opplæringsplan for Videreutvikle samarbeid om deltakere i Introduksjonsprogram 8. Fokusere på kvalifisering til deltakelse i arbeidslivet Måloppnåelse o Tjenester Pkt. 1 og 2 Har oppnådd gode resultater gjennom konkrete tiltak som fortsetter i Pkt. 3 Tilbudet er utvidet med 1 time. Grunnet plassmangel kan ikke tilbudet utvides. Pkt. 4 Fortsatt under arbeid. Pedagogiske prinsipper er utarbeidet. Pkt. 5 Ikke gjennomført Pkt. 6 Er utarbeidet for 2006 Pkt. 7 og 8 Fortsatt under arbeid o Økonomi Lønn og annen drift er noe høyere enn beregnet, og refusjon fra samarbeidskommunene er dermed også noe større enn beregnet. Avviket er på kr ,-. Om 2005 for øvrig - utfordringer Voksenopplæringens største utfordringer har vært lokaler, dvs for få og små klasserom, små og få arbeidsrom for lærerne, mangel på grupperom og fast møterom, samt for få kontorer til de ulike funksjonene. Ny Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er innført i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) er innført i 2005, samt føring av vedtak, frammøte og fravær i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister). Dette har medført en del utfordringer, og omlegging av rutiner og arbeidsmåter. Jessheim

17 Heidi Tokstad rektor DGI DIGITALE GARDERMOEN IKS Organisering 17

18 Organisasjon Eiere (strategi) Representantskap Leder: H. Espelund Styret Leder: A. Bruknapp Morten Braarud Bredbånd Per Juel Knudsen Marked Rolf Jacobsen Adm.dir Terje Tomter Prosjekt Erik Totlund Teknisk Kunder (operativt) Støtte Drift Kontroll Nett KUNDEN Strategi- og Bestillerstyret (SBS) BRUKERE av selskapets produkter og tjenester Det digitale landskap for offentlig, næringsliv og borgere Ressursbruk Personell Pr hadde Digitale Gardermoen 20 fast ansatte og 4 ansatte på engasjement. Økonomi/brutto driftsramme Selskapets brutto driftsbudsjett for 2005 var på 44,6 MNOK. Finansiering Total investeringsramme pr : 58 MNOK. Låneopptak anleggsmidler langsiktig finansiert over en gjennomsnittlig avskrivningsperiode på 8,4 år. Låneopptak er foretatt i Nordea og KLP. 18

19 Ansvarsområde Digitale Gardermoen IKS er et resultat av et lengre samarbeid mellom ØRU-kommunene innen området IKT. Selskapet skal levere felles IKT-drift og IKT-tjenester til disse kommunene. Fibernettet som er etablert i regionen i løpet av 2005 skal først og fremst understøtte disse tjenestene. Selskapet leverer også prosjektledelse til anskaffelse av felles fagsystemer for eierkommunene. Hovedmål for virksomheten i 2005 Økonomiske mål Effektivisering av egen administrasjon (f.eks. det etablerte IKS-selskapet) Utvikling av egen virksomhet Økt interkommunalt samarbeid og uttak av stordriftsfordeler der det er naturlig Økt spesialisering og jobbutvikling blant de ansatte som kan ivareta felles funksjoner for flere kommuner Politiske mål Moderne, effektivt og attraktivt skoleverk hvor IKT er en kunnskaps- og konkurransefaktor IKT brukt som drivkraft i utviklingen i regionen Forholdene bedre tilrettelagt for næringsdrivende og tiltrekke seg nye bedriftsetableringer Tilrettelegge for konkurranse på elektroniske innholdstjenester og tilbud om bredbånd til innbyggerne. Måloppnåelse Tjenester Det ble inngått avtale med Steria om leveranse av felles sentralt driftssenter som ble installert og satt i drift i selskapets serverrom våren Som en del av denne leveransen ble det valgt felles e-postløsning for eierkommunene. Denne tjenesten blir levert i Hafslund/ToKom vant anbudskonkurransen om leveranse av høyhastighets bredbånd til alle kommunenes 201 virksomheter. Med unntak av noen lokasjoner ble alle virksomhetene tilknyttet bredbåndet ved utgangen av de resterende lokasjoner kobles på rett over nyttår. Det ble i august 2005 inngått avtale med Ergogroup om leveranse av felles sak/arkivsystem til kommunene. 19

20 Det er inngått avtale med Akershus Fylkeskommune (AFK) om leveranse av tjenester innen datakommunikasjon og internett til videregående skoler og tannhelsetjenesten. Samarbeidet med AFK er et viktig bidrag til å styrke selskapets markedsmessige posisjon og selskapet skal i de neste årene videreutvikle dette samarbeidet. Spesielt gjelder dette områdene datakommunikasjon og Internett. Samarbeid på skolesektoren kan komme som en følge av dette. Økonomi Digitale Gardermoen IKS har i 2005 drevet sin virksomhet innenfor vedtatte budsjettrammer. Om 2005 for øvrig utfordringer Året 2005 har vært et oppstarts- og innkjøringsår med de problemer og utfordringer det innebærer. Selskapets avdelinger ble ikke fullt bemannet før etter sommerferien 2005 og det har blant annet vært en stor utfordring å planlegge ressursbruk til de mange og omfattende prosjektene som selskapet har vært innvolvert i gjennom året. Selskapet er representert i Strategi- og bestillerrådet (SBR) som er kundenes bestillerorgan. 20

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007. ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006

ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007. ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006 ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Om ØRU 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Torsdag 26. september 2013, kl. 09.00 Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4 MØTEINNKALLING Ullensaker kontrollutvalg Dato: 19.10.2016 kl. 09:00 Sted: Espelunden, Ullensaker rådhus Arkivsak: 15/00018 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 22. april 2016 Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. desember 2012 Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 104/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 105/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 8. juni 2010 Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400:

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Dagsorden: Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte 12. desember 08 Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2014 Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 13. juni 2012 Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Detaljer

Referat 15. april 2011.

Referat 15. april 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. april 2011 Referat 15. april 2011. Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt Den grenseløse regionen Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-09 1 Den grenseløse regionen - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Interessepolitikk Samferdsel Arbeide for økte bevilgninger til veg, bane og kollektivtransport

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. september 2016 Referat fra styremøte i ØRU 9. september

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK)

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK) SELSKAPSKONTROLL ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK) Gjennomført for Nes kontrollutvalg Til: Fra: Kontrollutvalget i Nes kommune Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR)

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 21. november 2013 Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 91/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 92/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 18.10.13...2

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Revidert 3. juli 2012 Sivert Dombu Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. (Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 1. Medlemmer

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015 Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Kommunestyret 31 representanter Kommunestyret konstituerer seg i første kommunestyremøte etter kommunevalget

Detaljer

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl:

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: Sør-Gardermoen 26. august 2015 Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: 1600-1700 Dagsorden : Sak nr.: 49/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 50/15

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

ÅRSMELDING Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSMELDING Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@indreostfold.no www.indreostfold.no ÅRSMELDING 2013 Årsberetning Resultatregnskap

Detaljer

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER 1. BAKGRUNN. Ordførere og rådmenn i samarbeidskommunene har fra høsten 2002 hatt samtaler for å vurdere om det vil være hensiktsmessig

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet Dagsorden:

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer