ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005"

Transkript

1 ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 TUNET-Sør-Gardermoen 1

2 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter vedtektene er målsettingene å styrke samarbeidet mellom kommunene å drive felles markedsføring og profilering av regionen å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a. utnytter de positive virkninger av hovedflyplassen å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn å styrke utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo i å bidra til at kommunene kan få drøftet, og eventuelt inntatt felles standpunkt, til andre saker av allmenn interesse. Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. 2. ØRU-samarbeidets organisering ØRU er organisert slik: Årskonferanse. Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene. Styre. Kommunenes ordførere utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Arbeidsutvalg. Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjon. Det administrative arbeid forestås av et mindre sekretariat med en daglig leder og øvrige medarbeidere etter styrets avgjørelse. U lle n sa k er he r r ed sty re N es k o m m u n esty re E id sv o ll k o m m u n es ty re H u rd a l k om m un esty re N a n n esta d k o m m un esty r e G je rd ru m k o m m u ne sty re R å d m a n n s- g ru p p a Ø R U - styret Ø R U - a rb.u tva lg Å rs k o n fera n se (fo rm a n n sk a p en e) A d m.- s ek reta r ia t SNP -styret Prosjekter IK S ( er) - Vertskom m uner A ktiviteter/prosjekter R egional utvikling 2

3 Styret har i 2005 bestått av Ordfører Harald Espelund, Ullensaker, (styreleder), ordfører Jorunn Larsen Glosli, Hurdal, (nestleder), ordfører Svein Kogstad, Gjerdrum, ordfører Hans Fredrik Bang, Nannestad, ordfører Arild Sandahl, Eidsvoll og ordfører Ole Midtlien, Nes ØRU-kommunenes rådmenn: Willy Kvam, Nes, (til juli 05), Kurt-Gøran Adriansen, Nes (fra )Bjørg Rydsaa, Gjerdrum, Stig Pedersen Hoseth, Nannestad, Pål Lorentzen, Eidsvoll, Jan Aas, Hurdal og Arne Bruknapp, Ullensaker. Styret har i 2005 avholdt 12 styremøter og behandlet i alt 54 saker. ØRU administrasjon har bestått av direktør Svein Hoelsæter. MÅ SJEKKES 2005 har vært preget av omfattende prosjektarbeid. Det har vært tilsatt /engasjert følgende prosjektmedarbeidere: Hovedprosjektleder Kate Wilhelmsen, SNP Gardermoregionen hele året Hovedprosjektleder Halvor Hoel, Høykom -Digitale Gardermoregionen hele året Delprosjektleder Hanne Cecilie Granheim, Høykom Digitale Gardermoregionen/skole fra Delprosjektleder Pipaluk Møller Lund, Høykom-Digitale Gardermoregionen/ felles Planfunksjon fra Halvor: Kan du rette ovenstående avsnitt 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Ved årsskiftet 2003/2004 utarbeidet styret en strategiplan for og en handlingsplan for året 2004 fremlagt for Årskonferansen 2004 og behandlet i kommunestyrene våren Strategien for ble utformet slik: Visjon Gardermoregionen - dynamisk utvikling og gode livsvilkår Virksomhetsidé Gardermokommunenes felles redskap for vekst og utvikling Verdier Åpenhet-informasjon/rapportering 6 kommuner Kostnadseffektivitet Kvalitet og utvikling Politisk styring Satsningsområder Interkommunalt samarbeid ADigitale Gardermoregionen BSamarbeid om støttefunksjoner CKommunale tjenester - Regionalt samarbeid og utvikling DNæringsutvikling SNP ERegionalt samarbeid FKultur og utdanning 3

4 4. VIRKSOMHETSPLAN FOR Rapport om oppfølging av planen: Nedenstående oppsett tar utgangspunkt i den vedtatte virksomhetsplanens utforming, og beskriver resultater knyttet til prioriterte tiltak under de enkelte satsningsområder: 1.1 Interkommunalt samarbeid A. Digitale Gardermoregionen Langsiktig mål En felles digital region for mer effektive tjenester for innbyggere og næringsliv Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder Forberedelse til og utbygging av bredbånd til kommunale og fylkeskommunale lokasjoner (muliggjør felles data- og telefonløsninger Operativ drift i IKT-selskapet Digitale Gardermoen IKS Økonomi???????????? Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig Digitale Gardermoen IKS Resultat 2004: (omskrives til 2005) Felles IKT:Kommunene har sluttet seg til etableringen Digitale Gardermoen IKS. Selskapet er etablert med eget rep.skap, styre og adm.ledelse/bemanning. Lokalisert i Gardermoen næringspark. Kommunene har som bestillere utarbeidet felles IKT-strategi for Bredbånd: Kommunene har i fellesskap v/dgi lagt ut anbudsgrunnlag for etablering av bredbåndsnett mellom kommunale og fylkeskommunale lokasjoner på Øvre Romerike. (Næringsliv og private brukere skal senere kunne knytte seg til nettet) Felles planfunksjon: Etablert som prosjekt hvor målet er å utvikle felles Digitale løsninger innen områdene GIS arealplanforvaltning byggesaksforvaltning. Prosjektet startet høsten 04 og videreføres i 2005.(se også under pkt. C) Digital læringsplattform se under F-kultur og utdanning B. Samarbeid om støttefunksjoner Langsiktig mål Etablere felles administrative støttefunksjoner Handlingsplan 1. Sluttføring av NØPS (nytt 2005: økonomi og personalsystem), Prioriterte herunder implementering og tiltak/arbeidsområder økonomisystemet sikring av effektiv drift av Agresso Resultat 2004: (omskrives til 2005) Sluttføring av NØPS: Vært under oppfølging i hele

5 Økonomi?? Framdrift Innenfor 2005 Ansvar?? 2. Operativ drift i IKT-selskapet Digitale Gardermoen IKS 3. Anskaffe saks- og arkivsystem og innføre dette. 4. Anskaffe felles Intranett (internt for adm i kommune) og Internett (løsning for innbyggerne) 5. Forprosjekt om kartlegging og prioritering av nye støttefunksjoner NØPS- finansiert Felles IKT jfr. prosjektbeskrivelse Kartlegging nye støttefunksjoner ØRUfinansiering NØPS: De respektive kommuner hovedprosjektleder DG Felles IKT: Prosjektleder IKT Kartlegging nye støttefunksjoner ØRU-adm C. Kommunale tjenester Langsiktig mål Realisering av gevinster og innsparinger gjennom: Samarbeid på områder som trenger spisskompetanse Tjenester som ikke krever ansikt til ansikt kontakt Nettbaserte tjenester Tjenester hvor lokalisering er underordnet Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder 1. Videreføring av skolesamarbeid jfr. prosjekt om felles digital læringsplattform 2. Videreføring av samarbeid om saksfelter innen planlegging og tekniske oppgaver jfr. felles planfunksjon 3. Starte arbeidet med å standardisere på øvrige fagsystemer som kommunene benytter. Arbeide vil bli videreført i Videreføring av intensjonen om utvikling av samarbeid innen landbruksbasert næringsutvikling 5. Videreutvikling og styrking av innkjøpstjenesten Økonomi Skolesamarbeidet: ØRU/kommunene og tilskudd fra AFK Planlegging : HØYKOM-tilskudd Landbruksforvaltning: Tildelte prosjektmidler fra fylkesmannen Voksenopplæring: Vertskommunemodell Framdrift Innenfor 2004 Ansvarlig Skole: Utpekt prosjektleder Skifte av prosjektleder, samt at drift av økonomisystemet Agresso er solgt ut fra IBM, har medført forsinkelser i gjennomføringen. Økonomisjefgruppa etablerer en prosjektorganisasjon som skal gjennomføre implementeringen. IKT-selskapet: Opprettet jfr. ovenfor Nye støttefunksjoner: Ikke iverksatt i påvente av etablering av den digitale plattform for nye samarbeidsområder. Resultat 2004: (omskrives til 2005) Skolesamarbeid: Igangsatt prosjektarbeid om felles digital læringsplattform gjennom Høykom. Målsetting å innføre systemet It s learning. Regionens 45 grunnskoler og videregående skoler har etablert og tatt i bruk It s learning. Arbeidet videreføres i Planlegging og tekniske oppgaver: Videreføres innenfor prosjektet Felles planfunksjon, hvor det som en del av arbeidet er etablert nettverksgrupper med komm. repr. innenfor følgende områder: GIS GIS/Arealplan Oppmåling Byggesak Vann-og avløp/fakturering. Landbruksforvaltning: Sluttbehandlingen av prosjekt om mulig felles landbruksforvaltning i ØRUkommunene, viste at dette ikke er ønsket av kommunene. Det er gjennomført en forstudie om landbruksbasert næringsutvikling i Et sammenlignbart prosjekt 5

6 Planlegging: Rådmann Stig Hoseth, Nannestad Landbruk: ---- Voksenopplæring: Ullensaker kommune gjennomføres i Ullensaker, og det søkes nå å finne samkjøringsmuligheter mellom de to prosjektene. Interkommunal voksenopplæring: Det er inngått avtale mellom Ullensaker kommune (som vertskommune) og de øvrige ØRU-kommunene om felles voksenopplæringsenhet.enhe ten er etablert i Ullensaker. Felles brannvesen. Felles brannvesen for Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum (GRIB) er etablert. 1.2 Regional utvikling D. Næringsutvikling Strategisk Næringsplan - SNP Langsiktig mål Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder Gardermoregionen skal framstå som en næringspolitisk samlet region innad og utad. Gardermoregionen skal utvikles til en av landets mest innovative regioner. Nyskaping innenfor kommunikasjon og reiseliv 1. Gjennomføring av tiltak innenfor handlingsplanen for SNP 2. Evaluering av SNP-arbeidet 3. Hvordan skal næringsutviklingsarbeidet innenfor ØRU videreføres etter uløpet av innværende SNP-periode (medio 2006) Resultat 2004: (omskrives til 2005) Felles planfunksjon: jfr beskrivelse ovenfor under pkt C Service-erklæringer: Utsatt Samordnet politikk for næringsarealer: Utsatt SNP-Gardermoregionen avgir for øvrig egen årsmelding overfor ØRUstyret. Økonomi Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig Egen økonomi innenfor SNPprosjektet SNP-styret og hovedprosjektleder SNP Felles planfunksjon: Kommunene mht. beslutningsgrunnlag og implementering E. Regionalt samarbeid Langsiktig mål Etablere en felles samarbeidsplattform i Oslo-regionen Styrking av samarbeidet med fylkeskommunen om regional utvikling Styrking av regionalt samarbeid på Romerike Utvidet samarbeid mot nabo-regioner Etablerte/eksister- Resultat 2004: (omskrives til 2005) Fylkesplanens handlingsprogram: Det er avgitt uttalelse fra ØRU, og ØRU har representant i fylkesplanutvalget (ordfører Hans Fredrik Bang) 6

7 ende tiltak Handlingsplan 2005: Prioriterte tiltak/arbeidsområder 1. Aktiv deltakelse i oppfølgingsoppgaver knyttet til fylkesdelplanen Romerike møter framtida slik de er listet opp i planens kap. 10 Strategier og oppfølging. 2. Aktiv deltakelse i arbeidet med utvikling av Samarbeidsalliansen Osloregionen 3. Partnerskapsavtaler med strategisk viktige samarbeidspartnere 4. Etablere gode og organiserte samarbeidsrelasjoner til SNR (samarbeidsrådet for Nedre Romerike) 5. Vurdere organisering av samarbeidet med Akershus fylkeskommune 6. Utarbeidelse av samferdselsstrategi for Øvre Romerike for aktiv påvirkning til handlingsprogram for NTP og Oslopakke 3 Romerike møter framtida : Fylkesdelplanen er vedtatt av fylkestinget i okt 04. Samarbeidstiltak i Osloregionen: ØRU-har deltatt aktivt i arbeidsutvalg og arbeidsgruppe for etableringen av Samarbeidsalliansen Osloregionen. Igangsetter sitt arbeid på aktuelle samarbeidsområder fra Partnerskapsavtaler: Under et felles seminar med styrene for ØRU og SNR i nov 2004 ble det prioritert å inngå samarbeidsavtaler med Høgskolen i Akershus og lokale skoler/bedrifter. Økonomi Prosjektfinansiering/Akershus fylkeskommune m.fl. Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig ØRU-styret /ØRU-adm F. Kultur og utdanning Langsiktig mål Utvikle og styrke regional kompetanse Utvikle og styrke regional identitet Prioriterte tiltak 1. Gjennomføring av prosjektet om digital læringsplattform jfr. pkt C ovenfor 2. Oppfølging av tiltak i fylkesdelplan for kompetanseutvikling på Romerike 3. Informasjonsspredning om regionen til skoler m.v. Økonomi Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig ØRU Drift og utvikling av ØRU-samarbeidet Langsiktig mål Styrking av det interkommunal samarbeidet i ØRU Prioriterte tiltak 1. Styrke forankringen i kommunene gjennom bedre rapporteringssystem og løpende informasjon 2. Drøfte og avklare alternativ organisering av samarbeidstiltakene innenfor ØRU (IKS er,, vertskommuner, andre former) Resultat 2004: (omskrives til 2005) Digital læringsplattform: Prosjektet er en del Høykomprosjektet Digitale Gardermoregionen. Regionens 45 grunnskoler og videregående skoler har etablert og tatt i bruk It s learning. FDP Kompetanseutvikling: Ikke deltatt i direkte oppfølgingsprosjekter Resultat 2005: 7

8 Økonomi Framdrift Innenfor 2005 Ansvarlig ØRU 5. Andre saker som er behandlet i 2005: SAK NR. 09/05 STATUS I ARBEIDET MED SAMFERDESELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE OG UTTALELSE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR NTP OG (orientering) SAK NR. 10/05 FORPROSJEKT OM FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040 UTFORDRINGER OG MULIGHETER. SAK NR. 16/05 HOVEDSTADSMELDINGA. INVITASJON TIL INNSPILL/UTTALELSE. SAK NR. 30/05. EVALUERING AV SNP GARDERMOREGIONEN. SAK NR. 44/05 OPPSUMMERING OG VIDEREFØRING ETTER SEMINAR OM DIGITALE GARDERMOEN SAK NR. 45/05 MULIG VERTSKAP FOR ÅRSMØTE I ARC (Airport Regions Conference) HØSTEN 2006 SAK NR. 47/05 ORIENTERING OM NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) Fylkesarbeidssjef Elisabeth Nilsen og fylkestrygdedirektør Ellen Chr. Christiansen orienterte om arbeidet med å etablere ny arbeids- og velferdsforvaltning. Aktuelle kontaktpunkter lokalt vil være regionrådene og deres organer. Spørsmål som går på organisering av lokale kontorer/avdelinger blir tatt opp med den enkelte kommune. Beskrives enkeltvis 5.7 Avgitte uttalelser fra ØRU-styret 5.8 Avholdte møter temamøter, seminarer og konferanser. - Strategikonferanse for ØRU-styret januar for utarbeidelse av Strategiplan for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike , samt Handlingsplan for Årskonferanse mars - Studietur til Digitale Nord-Jylland mars tema digitalt samarbeid mellom kommuner på Nord-jylland - Seminar om innføring av prosjektlederverktøy PLP-metoden for ØRU og kommunene 19. august - ØRU-lederkonferanse for rådmennenes ledergrupper august - Felles seminar for styrene i ØRU og SNR 4.-5.nov utarbeidet utkast til strategidokument for romerikssamarbeidet Romerike som politisk kraft 8

9 - Temakveld for kommunestyrerepresentanter 18. nov om kommunestruktur - Studietur for ØRU-styret til Danmark des kommunestrukturdebatten i lys av den danske kommunalreform. Representasjon deltakelse i eksterne møter???? 6. Regnskapsoversikt for 2005 (ikke ferdig pr. 10.2) DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra kommunene Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter - inkl. sos. Utgifter Kjøregodtgjørelse Konsulentbistand Husleie Inventar/utstyr Regnskapshonorar Revisjonshonorar Kontorutgifter Telefon/data/porto PR-representasjon m.v. Reisekostnader Diverse prosjekter Møter/konferanser Kontingenter Andre kostnader Dekning av tidl års underskudd SUM DRIFTSKOSTNADER ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER ÅRSRESULTAT (overskudd) Akkumulert underskudd fra tidl. år 9

10 Årsmeldinger fra samarbeidsorganer innenfor ØRU-kommunene: Det framlegges kortversjoner av årsmeldinger for: Øvre Romerike Revisjonsdistrikt Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike???? Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Øvre Romerike Interkommunal voksenopplæring DGI- Digitale Gardermoen IKS ØVRE ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT 0. Innledning Frist for regnskapsavleggelse er og rapporten bygger på et foreløpig tallmateriale. Selskapets årsmelding og regnskap skal behandles av representantskapet innen Organisering Øvre Romerike Revisjonsdistrikt er organisert etter lov om interkommunalt selskap. Selskapets eierkommuner er Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal. Representantskapet består av 10 medlemmer hvorav eierkommune velger 2 hver. Styret består av 6 medlemmer hvorav kommunene velger ett styremedlem hver og de ansatte ett. De styrende organer tilfredsstiller kravene i kommunelovens 48 om likestilling mellom kjønnene 2. Ressursbruk 2.1 Personell I 2005 hadde ØRRD 9,5 stillingshjemmel. Sykefraværet i ØRRD har vært lite. I slutten av august 2005 ble imidlertid 1 ansatt i 50% stilling langtidssykmeldt. En av de ansatte gikk over på 50% AFP i Økonomi/brutto driftsramme ØRRDs brutto driftsramme for 2005, inklusive avskrivninger og interne finanstransaksjoner, utgjorde 5, ,00. Tallene som bygger på et foreløpig regnskap tilsier at ØRRDs virksomhet vil ligge innenfor vedtatt budsjettramme. 2.3 Finansiering Selskapets virksomhet er basert på tilskudd fra eierkommunene og inntekter fra revisjon av kommunale selskaper. For 2005 var det budsjettert med tilskudd på kr ,00 fra eierkommunene. 10

11 3. Ansvarsområde Revisjon av kommunens regnskaper, forvaltningsrevisjon, og selskaper hvor kommunene har eierinteresse. Ansvarsområdet omfatter også selskapskontroll i disse selskapene. Revisjon av overformynderi, pasientregnskap, legatregnskaper, særattestasjoner overfor andre offentlige myndigheter samt revisjon av 3 kirkelig fellesråd omfattes også av vår revisjon. 4. Hovedmål for virksomheten i 2005 Visjon og hovedmål Visjon for Øvre Romerike Revisjonsdistrikt er at ØRRD skal være et naturlig valg for alle kommunale virksomheter Vårt hovedmål er å videreutvikle distriktet slik at det kan utføre alle fremtidige revisjonsoppdrag på en effektiv og konkurransedyktig måte. Resultatmålene deles i: Eierne (E) Kundene (K) Medarbeiderne (M) 1. God økonomistyring 2. Levedyktig distrikt 1. Forutsigbare revisjonstjenester med god kvalitet 2. Gjennomgående god kundetilfredshet 1. En omstillingsdyktig og kreativ organisasjon 2. Motiverte, kompetente og tilfredse medarbeidere 3. Effektiv organisasjon 3. Konkurransedyktige priser 3. Ledelse gjennom resultatstyring og måloppnåelse Strategi ØRRD sine oppdragsgivere må settes i fokus og ta hensyn til deres behov og ønsker. Revisjonen må utføre oppgavene på en kostnadseffektiv- og faglig god måte. Det er viktig at enheten yter samme grad av service til alle oppdragsgivere uavhengig av størrelse. For å nå målsetningene er revisjonsenheten avhengig av at den har de økonomiske rammene som skal til for å beholde og rekruttere arbeidskraften den har behov for. ØRRD må også gis muligheten til å anskaffe nødvendige tekniske hjelpemidler som er avgjørende for å oppnå en effektiv og faglig optimal drift. 11

12 Distriktet må legge vekt på å utarbeide opplæringsplaner som sikrer at de ansatte oppfyller de faglige krav som stilles til dem. 5. Måloppnåelse 5.1 Tjenester ØRRD har utført de avtalte tjenester innen de frister som lover og forskrifter fastsetter, og resultatmålene E 3, K 1 og M 1 er oppfylt. Videre er det gitt positive tilbakemeldinger på kundetilfredshet ( K2). Økonomi Som omtalt under punkt 2.2 vil ØRRDs regnskap ligge innenfor de budsjettrammer som representantskapet har vedtatt. E 1,K 3 og M 3 er oppfylt. Medarbeidere/Levedyktig distrikt Medarbeidere har gode muligheter for oppdatering av kompetanse. Ved nyansettelser stilles det høge krav til utdanning. Anser at ØRRD er en levedyktig organisasjon. 6. Om 2005 for øvrig utfordringer ØRRD vil i 2006 få en del utskiftninger blant de ansatte. Hovedutfordringen vil være å erstatte disse med personer som har den rette kompetansen. ARBEIDSGIVERKONTROLLEN PÅ ØVRE ROMERIKE???????????????? INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID ØVRE ROMERIKE 1. Organisering. Hver kommune har egen innkjøpsansvarlig og det opprettes en produktansvarlig for hvert produktområde etter behov. Arbeidet koordineres gjennom innkjøpsrådet som består av innkjøpsansvarlig fra hver kommune og daglig leder IIØR, det avholdes regelmessige møter. Etter avtale er innkjøpstjenesten (IIØR) fra lagt til ØRU, Ullensaker kommune foretar lønnsutbetalinger, regnskap føres av eksternt regnskapsbyrå. Det er opprettet en egen konto med nettbank for IIØR til betaling av løpende driftsutgifter og bonusinntekter fra rammeavtalene. Dette medfører at vi må forskuddsfakturere kommunene for deres andel av kostnadene fra Ressursbruk. Personell. 12

13 IIØR har frem til bestått av daglig leder, fra er Karin Granlund ansatt som innkjøpskonsulent på heltid slik at IIØR nå har 2 heltidsstillinger. Økonomi/brutto driftsramme. Budsjetterte bonusinntekter fra rammeavtaler 2005 Kr Realiserte regnskapstall 2005 Kr Budsjetterte driftskostnader 2005 Kr Realiserte regnskapstall 2005 Kr Budsjettert tilskudd fra kommunene 2005 Kr Realiserte regnskapstall 2005 Kr Finansiering. IIØR skal finansieres via sekretariatsbidrag (bonus) fra avtalepartnerne. Underskudd på driften dekkes av kommunene etter fordeling i forhold til innbyggertall. Bonusinntektene i 2004 var Kr For 2005 Kr og budsjettert 2006 Kr Det er enkelte store innkjøpsområder som per i dag ikke er bonusgivende, dette må på plass for at innkjøpssamarbeide skal bli selvfinansierende. Vi har også noen utfordringer med kommuner som i enkelte saker ikke vil være med og enkelte som kjører sitt eget løp. Kost/nytteverdi. En kort sammenligning av kostnader for kommunene i forhold til årlig besparelser på nye rammeavtaler i Kommune: Kostnad 2005: Besparelse 2005: Eidsvoll Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Sum: Ansvarsområde. Hovedansvarlig ved etablering av tverrkommunale innkjøpsavtaler og enkeltanskaffelser for en eller flere kommuner på områder over beløpsgrense i reglement kr også bygg og anlegg, vurdere prolongering eller ny anbudsrunde på utgående avtaler, avtale og leverandøroppfølging, koordinere møter, seminarer, kurs og lignende med leverandører, veilede kommunenes innkjøpere og rådgivningsoppgaver. 4. Hovedmål Handlingsplan for IIØR for 2005 skal gjennomføres i tråd med de vedtatte mål og tiltak. 13

14 Årsrapport med utgangspunkt i handlingsplanen skal foreligge innen 15. januar. Innkjøpstjenesten ansvarsområde skal utvides i tråd med forutsetningen (enkeltkjøp) og ny medarbeider skal integreres i tjenesten. Antall rammeavtaler skal utvides med minimum 10, og oppnådde besparelser på gjennomførte anbudskonkurranser i 2005 skal utgjøre minst 5 mill kr. 5. Måloppnåelse. Tjenester, alle tiltak gjennomført. Ansettelse av innkjøpskonsulent, etter beslutning i styret i ØRU , ble det igangsatt en ansettelsesprosess våren Karin Granlund ansatt fra Felles innkjøpsrutiner for kommunene, er nå vedtatt i samtlige 5 kommuner med vekt på en mer sentral styring av anskaffelser. Alle innkjøp over kr skal gjennomføres av et team med deltakere fra kommunene og ledes av IIØR også enkeltkjøp og bygg og anlegg. WEB sider, det er lagt ned et betydelig arbeide både med egne og innleid ressurs for å utvikle vår web side. Alle rammeavtaler er nå tilgjengelig for kommunene på passordbeskyttet område. Her ligger avtaleinformasjon (ekstrakt av avtalen på en side), hele avtalen og prisliste. Informasjonsmøter, IIØR har deltatt på flere informasjonsmøter og presentert IIØR gjennom Dette er et prioritert område og vil fortsette. Arkivrutiner og maler, IIØR har utarbeidet arkivrutine for IIØR og maler for konkurransegrunnlag, kontrakt og standard innkjøpsbetingelser for varer og tjenester. Kurs/seminarer, vi har gjennom 2005 deltatt på enkelte faglig kurs og seminarer som: KSI Bygg og anlegg, KSI Miljødeklarasjoner, KSI Introduksjon til nytt regelverk, KSI Årssamling, KSI Superbrukerseminar, CBS EU s nye direktiv for offentlige anskaffelser og KIA samling. Økonomi. Prolongeringer (forlengelse av innkjøpsavtaler), bak hver enkelt prolongering ligger en vurdering om konkurransedyktighet og service/kvalitetsnivå. Denne vurderingen gjøres av innkjøps og produktansvarlig i kommunene sammen med IIØR. 12 innkjøpsavtaler er prolongert i Nye rammeavtaler 2005, det er inngått 12 nye rammeavtaler i Vi jobber for tiden med 7 produktområder som ikke blir avsluttet før i Enkeltanskaffelser 2005, vi har gjennomført 2 enkeltanskaffelser i Vi har også deltatt i 2 enkeltanskaffelser som ikke er blitt gjennomført og har påbegynt 2 enkeltanskaffelser som først blir ferdig i Årlig besparelse på avtaler inngått i 2005 er totalt Kr Verdi av besparelse i kontraktsperioden for avtaler inngått i 2005 er totalt Kr

15 Organisering INTERKOMMUNAL VOKSENOPPLÆRING Voksenopplæringen er et samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, og drives av Ullensaker kommune. Rådmannen i Ullensaker er øverste myndighet. Voksenopplæringen er organisert i enheten BBK Bolig, Bistand og Kvalifisering, og har sine lokaler på rådhuset i Jessheim. Representanter fra alle kommunene danner et samarbeidsråd, som har rådgivende myndighet. Rektor er daglig leder. Voksenopplæringen har fulgt ordinær skoletidsplan, men har også hatt tilbud for deltakere i Introduksjonsprogrammet i skolens høst- og vinterferie, samt 4 uker i sommerferien. Tilbudet i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere har bestått av 11 grupper på dagtid og 5 grupper på kveldstid. Grunnskole for voksne har bestått av engelsk på 2 nivåer 3 timer en kveld pr uke. Voksenopplæringen har et samarbeid med Sagelva, Skedsmo kommune, om grunnskole for voksne. I løpet av 2005 har Voksenopplæringen hatt til sammen 433 deltakere fra ca 67 nasjoner. Ressursbruk o Personell Rektor 100% Lærere 11,5 stillinger fordelt på 13 lærere. Sekretær 80% o Økonomi/brutto driftsramme Driftskostnader for 2005 var budsjettert med kr Vi fikk innvilget kr i tillegg på vårhalvåret ettersom det var nødvendig å utvide antall undervisningstimer. o Finansiering Inntekter for 2005: Tekst: Sum: Statlige refusjoner Kulturmidler Akershus Fylkeskommune Overføring fra Ullensaker kommune Eidsvoll Industri og andre private Syketrygdrefusjoner Norskundervisning - kommunebetaling Ansvarsområde 15

16 Voksenopplæringen har gitt norskopplæring til innvandrere for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. I tillegg har skolen gitt tilbud om grunnskoleopplæring i engelsk for voksne. Hovedmål for virksomheten i Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner for å bedre integrering (Husflidslag, Røde Kors) 2. Videreutvikle introduksjonsprogramsfagene og i samarbeid med flyktningkonsulentene fokusere på grunnleggende kvalifiseringsoppgaver. 3. Utrede og evt utvikle grunnskole for flyktninger på Øvre Romerike 4. Utrede nye lokaler for Voksenopplæringen 5. Utrede felles dataverktøy for VO og flyktningtjenesten 6. Gjennomføre handlings- og opplæringsplan for Videreutvikle samarbeid om deltakere i Introduksjonsprogram 8. Fokusere på kvalifisering til deltakelse i arbeidslivet Måloppnåelse o Tjenester Pkt. 1 og 2 Har oppnådd gode resultater gjennom konkrete tiltak som fortsetter i Pkt. 3 Tilbudet er utvidet med 1 time. Grunnet plassmangel kan ikke tilbudet utvides. Pkt. 4 Fortsatt under arbeid. Pedagogiske prinsipper er utarbeidet. Pkt. 5 Ikke gjennomført Pkt. 6 Er utarbeidet for 2006 Pkt. 7 og 8 Fortsatt under arbeid o Økonomi Lønn og annen drift er noe høyere enn beregnet, og refusjon fra samarbeidskommunene er dermed også noe større enn beregnet. Avviket er på kr ,-. Om 2005 for øvrig - utfordringer Voksenopplæringens største utfordringer har vært lokaler, dvs for få og små klasserom, små og få arbeidsrom for lærerne, mangel på grupperom og fast møterom, samt for få kontorer til de ulike funksjonene. Ny Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er innført i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) er innført i 2005, samt føring av vedtak, frammøte og fravær i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister). Dette har medført en del utfordringer, og omlegging av rutiner og arbeidsmåter. Jessheim

17 Heidi Tokstad rektor DGI DIGITALE GARDERMOEN IKS Organisering 17

18 Organisasjon Eiere (strategi) Representantskap Leder: H. Espelund Styret Leder: A. Bruknapp Morten Braarud Bredbånd Per Juel Knudsen Marked Rolf Jacobsen Adm.dir Terje Tomter Prosjekt Erik Totlund Teknisk Kunder (operativt) Støtte Drift Kontroll Nett KUNDEN Strategi- og Bestillerstyret (SBS) BRUKERE av selskapets produkter og tjenester Det digitale landskap for offentlig, næringsliv og borgere Ressursbruk Personell Pr hadde Digitale Gardermoen 20 fast ansatte og 4 ansatte på engasjement. Økonomi/brutto driftsramme Selskapets brutto driftsbudsjett for 2005 var på 44,6 MNOK. Finansiering Total investeringsramme pr : 58 MNOK. Låneopptak anleggsmidler langsiktig finansiert over en gjennomsnittlig avskrivningsperiode på 8,4 år. Låneopptak er foretatt i Nordea og KLP. 18

19 Ansvarsområde Digitale Gardermoen IKS er et resultat av et lengre samarbeid mellom ØRU-kommunene innen området IKT. Selskapet skal levere felles IKT-drift og IKT-tjenester til disse kommunene. Fibernettet som er etablert i regionen i løpet av 2005 skal først og fremst understøtte disse tjenestene. Selskapet leverer også prosjektledelse til anskaffelse av felles fagsystemer for eierkommunene. Hovedmål for virksomheten i 2005 Økonomiske mål Effektivisering av egen administrasjon (f.eks. det etablerte IKS-selskapet) Utvikling av egen virksomhet Økt interkommunalt samarbeid og uttak av stordriftsfordeler der det er naturlig Økt spesialisering og jobbutvikling blant de ansatte som kan ivareta felles funksjoner for flere kommuner Politiske mål Moderne, effektivt og attraktivt skoleverk hvor IKT er en kunnskaps- og konkurransefaktor IKT brukt som drivkraft i utviklingen i regionen Forholdene bedre tilrettelagt for næringsdrivende og tiltrekke seg nye bedriftsetableringer Tilrettelegge for konkurranse på elektroniske innholdstjenester og tilbud om bredbånd til innbyggerne. Måloppnåelse Tjenester Det ble inngått avtale med Steria om leveranse av felles sentralt driftssenter som ble installert og satt i drift i selskapets serverrom våren Som en del av denne leveransen ble det valgt felles e-postløsning for eierkommunene. Denne tjenesten blir levert i Hafslund/ToKom vant anbudskonkurransen om leveranse av høyhastighets bredbånd til alle kommunenes 201 virksomheter. Med unntak av noen lokasjoner ble alle virksomhetene tilknyttet bredbåndet ved utgangen av de resterende lokasjoner kobles på rett over nyttår. Det ble i august 2005 inngått avtale med Ergogroup om leveranse av felles sak/arkivsystem til kommunene. 19

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer