ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007"

Transkript

1 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1

2 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Oppfølging av strategiplanen i Interessepolitikk Næringsutvikling Tjenestesamarbeid Administrativt samabeid 5 5. Noen andre saker som er behandlet i Styresaker 8 Avholdte møter, temamøter, seminarer og konferanser 9 6. Regnskapsoversikt for Årsmeldinger 2007 fra samarbeidsorganer innenfor ØRU 11 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt 11 Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike 18 Voksenopplæringen 21 Interkommunal Innkjøpstjeneste Øvre Romerike 23 Digitale Gardermoen IKS Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter vedtektene er målsettingene å styrke samarbeidet mellom kommunene å drive felles markedsføring og profilering av regionen å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a. utnytter de positive virkninger av hovedflyplassen å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn å styrke utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo i å bidra til at kommunene kan få drøftet, og eventuelt inntatt felles standpunkt, til andre saker av allmenn interesse. Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. 2. ØRU-samarbeidets organisering ØRU er organisert slik: Årskonferanse. Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene. Styre. Kommunenes ordførere utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Akershus fylkeskommune deltar med fylkesordfører og fylkesrådmann. Arbeidsutvalg. Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjon. Det administrative arbeid forestås av et mindre sekretariat med en daglig leder og øvrige medarbeidere etter styrets avgjørelse. Styret har fram til kommunevalget i 2007 bestått av: 2

3 Ordfører Hans Fredrik Bang, Nannestad (styreleder), Ordfører Harald Espelund, Ullensaker, ordfører Jorunn Larsen Glosli, Hurdal, ordfører Svein Kogstad, Gjerdrum, ordfører Arild Sandahl, Eidsvoll og ordfører Oddmar Blekkerud (fra 30.3) Hildur Horn Øien Akershus fylkeskommune (fra ) ØRU-kommunenes rådmenn: Kurt-Gøran Adriansen, Nes, Trine Christensen, Gjerdrum, Stig Pedersen Hoseth, Nannestad, Pål Lorentzen, Eidsvoll, Jan Aas, Hurdal (Odd Sverre Buraas, fung. rådmann fra okt/nov) og Arne Bruknapp, Ullensaker, Harald Horne, fylkesrådmann (ved stedfortreder Jan Terjer Hansen) fra Styret har i 2005 avholdt 9 styremøter og behandlet i alt 70 saker. ØRU administrasjon har bestått av direktør Svein Hoelsæter, samt prosjektmedarbeidere. Det har vært tilsatt /engasjert følgende prosjektmedarbeidere: Hovedprosjektleder Halvor Hoel, Høykom -Digitale Gardermoregionen hele året i 0,5 stilling. Arbeidsområde: Prosjektleder gevinstrealisering, sekretær og koordinator for strategi og bestillerrådet. Delprosjektleder skole Krog Halse (ITs learning, utrede skolenettverk- IKT drift, felles skole administrativt system, gevinstrealisering ) 0,7 stilling. Delprosjektleder Anne Strømstad (nytt økonomi og personalsystem (NØPS) hel stilling første halvåret og deretter 0,5 stilling fra oktober og ut året. Delprosjektleder plan Hannes Bjarnason (GIS, GAB, VAR) hel stilling. Prosjektleder Mette Jørgensen (prosjekt arbeidsnærvær i kommunale sykehjem) hel stilling Innkjøpstjenesten er knyttet til ØRU, og har følgende medarbeidere: Daglig leder Tor Kjærstad Innkjøpskonsulent Karin Granlund 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Ved årsskiftet 2006/2007 utarbeidet styret en strategiplan for Strategiplanen ble vedtatt av alle kommunestyrene i ØRU i jan/febr 2007 Måltavlen er utformet slik: Samferdsel Helse Utdanning og kompetanse Regional utvikling Økonomiske rammevilkår Visjon Gardermoregionen dynamisk utvikling og gode livsvilkår Virksomhetside for ØRU Gardermoregionens fells redskap for bærekraftig regional vekst og utvikling og kommunal samordning og effektivisering Verdier Resultater Tillit og respekt Sjenerøsitet og gjensidighet Åpenhet Læring og utvikling Innsatsområder Interessepolitikk Nærings- Tjeneste- Administrativt samarbeid utvikling Regional innsats Innsats fra hver enkelt kommune samarbeid Løpende vurdering av nye områder Gevinstrealisering Utrede Felles lønnsavd. Felles regnskap Felles dokument/arkiv Felles skatteoppkrever 4. Oppfølging av strategiplanen i

4 Nedenstående oppsett tar utgangspunkt i den vedtatte strategiplanens målsettinger og innsatsområder, og beskriver resultater knyttet til disse: 4.1 Interessepolitikk MÅL: ØRU skal framstå samlet og være en proaktiv påvirker av aktører og saker med strategisk betydning for regionens utvikling. I dette arbeidet skal ØRU aktivt søke samarbeid med andre interessenter det dette er hensiktsmessig Prioriterte områder: Tiltak/saker 2007 A. Samferdsel Det er avgitt uttalelser til Osloregionens samferdselsstrategi, og OSL, Norsk transportplan og herunder tatt initiativ til at det skal settes i gang revisjonsarbeid vedr. Oslopakke 3. ØRU s samferdselsstrategi og samferdselsplanlegging. Dette med sikte på å stå bedre rustet for prioritering av midler i B. Helse A-hus, samspill helseforetakhelsetjeneste, private helsetilbud. C. Utdanning og kompetanse Videregående skoler, Høgskolen i Akershus, Kunnskapsbyen Lillestrøm, arbeidsmarkedsretta utdanning. D. Regional utvikling Samspillet med fylkeskommunen sentralt.. I tillegg kommer posisjonering i Oslo-regionen, ny regioninndeling, Interreg IV, hele Romerike samt virkemidler for regional utvikling. E. Kommunale rammevilkår Endringer i det kommunale inntektssystemet og kriterier som gjelder vekstkommunene særlig sentralt. Nasjonal Transportplan og Oslopakke 3. Med bakgrunn i forutsetninger om nedleggelse av helsetilbud på Stensby sykehus, ble det opprettet et utvalg med politiske representanter fra kommunene. Målsettingen er å påvirke og komme med forslag til framtidige driftsformer ved Stensby. Arbeidet vil pågå i 2008 og delvis Ingen konkrete tiltak her. Akershus fylkeskommune har i 2007 blitt fullverdig medlem av ØRUsamarbeidet. Det har vært tett kontakt og samarbeid med fylkeskommunen i plansammenheng styreleder i ØRU er medlem av fylkesplanutvalget. ØRU-styret har i 2007 gjennomført en presentasjons- og informasjonsrunde om kommuneplanene i ØRU. Ingen konkrete tiltak her. 4.2 Næringsutvikling MÅL: Gardermoregionen skal være blant landets 10 beste næringslivsregioner Regionen skal framstå utad som en felles næringsregion, men med tydelig arbeidsfordeling mellom regionsnivået og kommunene innad Prioriterte områder: Tiltak/saker i 2007 Bygge på 14 punkts-programmet for videre næringsutvikling på Øvre Romerike herunder regional organisering, og herunder kommunale næringsstrategier og næringsorganisering Etablere samhandling mellom regionalt og Av særlig kapasitetsmessige årsaker, har det i året ikke vært gjennomført konkret arbeid eller prosjekter fra ØRU s side. Gardermoregionen er i imidlertid i 2007 kåret til landets mest attraktive region Jfr NHO attraksjonsbarometer for

5 kommunalt næringsapparat samt andre relevante aktører 4.3 Tjenestesamarbeid MÅL: ØRU-kommunene vil etablere samarbeid om den kommunale tjenesteytingen innenfor områder hvor felles tjenesteyting utvilsomt vil gi en produktivitets- og/eller kvalitetsgevinst Prioriterte områder Tiltak/saker i 2007 Tjenestesamarbeid er særlig aktuelt når flere av følgende kriterier ivaretas: Nærhetsprinsippet videreføres Nettbasert tjenesteyting Selvbetjening 24t Redusert sårbarhet Økt kompetanse Økt rekrutteringsevne I forbindelse med prosjektene og tiltakene under adm. samarbeid og innføring av felles dataløsninger, er det en målsetting å ivareta de nevnte kriterier. Det vises forøvrig til pågående arbeid om etablering av grenseløst tjenestesamarbeid kommunene i mellom. Mulighetene er utredet i regi av Osloregion-samarbeidet. ØRU er interessert i å etablere et pilotprosjekt hvor målsettingen er at innbyggere i en kommune skal kunne tilbys tjenester i de andre ØRU-kommunene, i de tilfellene dette er hensiktsmessig. Det videre arbeidet skjer i Fyrtårnprosjektet: Arbeidsnærvær i sykehjem, er gjennomført og avsluttet i Administrativt samarbeid MÅL: ØRU-kommunene skal realisere gevinstene knyttet til prosjektene i Digitale Gardermoregionen I tillegg fortsetter samordningen av mindre administrative tjenester Prioriterte områder utredning/planlegging for mulig gjennomføring Gevinst utvikling felles metode Gevinst NØPS felles lønnskontor, felles regnskapskontor osv Gevinst sak/arkiv felles arkiv- og dokumentsenter Gevinst skole Tiltak/saker 2007 Arbeidet med gevinstrealisering knyttet til felles IKT løsninger er et prosjektet som er støttet av staten gjennom Høykomprogrammet med i alt 1,871 mill kr. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle felles metode og kompetanse for gevinstrealisering, samt prøve ut metode og arbeidsform på noen tjenesteområder. Etter avsluttet prosjektperiode videreføres arbeidet med gevinstrealisering som tiltak i ØRU strategiplan Gjennomført prosjekt for å komme fram til felles metode for hvordan kommunene skal ta i bruke IKT på en planlagt og dokumenterbar måte slik at kommunenes måloppnåelse og tjenesteyting hele tiden forbedres. Det lages ei håndboka som planlegges ferdigstillet 1. tertial 08. Det har blitt kartlagt dagens arbeidsprosesser innenfor lønn, personal, økonomi og innfordring, og på bakgrunn av dette utarbeidet forslag til nye felles arbeidsprosesser for alle 6 kommunene innenfor de samme områdene. I tillegg har delprosjektet kartlagt ressursbruk. Kommunene har nå felles og enhetlig sak/arkiv løsning. Felles og lik løsning for kommune gir ventelig i seg selv kompetanseheving for brukerne av systemet og mer rasjonell drift for DGI. Det har innen dette området p.t ikke blitt satt i gang arbeide med fokus på gevinstrealisering. Tjenesten dokumenthåndtering antas imidlertid med nytt felles IKT system å ha stort potesial for både økt kvalitet og effektivitet ved endrede og felles arbeidsprosesser samt optimal organisering. Innenfor skoleområdet arbeides det i ØRU-sammenheng med 5 IKT prosjekter. Disse er: Digital læringsplattform Felles elev-/lærernettverk Fagsystemer barnehage Fagsystem skole 5

6 Fagsystem PPT Skolesektoren har utarbeidet måltavle for gevinster som skal realiseres innenfor alle disse områdene. Hovedfokuset har vært gevinster for brukerne. Dette innebærer at det i hovedsak er kvalitative gevinster som realiseres. Delprosjektet har også kommet med innspill til videreutvikling av ØRU- samarbeidet. Som en effekt av arbeidet har ØRU kommunene vedtatt et felles ambisjonsnivå for PC tetthet, felles driftsløsning, felles installasjon, mål og bruk av læringsplattformen. Alle kommunene ivaretar krav til digital kompetanse i sine planer for kompetanseutvikling. Gevinst felles IKT - DGI Det har blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon av ØRU - kommunenes IKT samarbeid,- inkludert kommunens felles IKT selskap Digitale Gardermoen IKS. Rapporten er benevnt som Forvaltningsrevisjonsprosjekt 1/2007 Digitale Gardermoregionen (DG) og er utarbeidet i et samarbeid mellom Østre Romerike Revisjonsdistrikt IKS og Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Rapporten konkluderer avslutningsvis(side 53) med: Kommunene har ved hjelp av DG-satsingen fått et solid grunnlag for fremtidige løsninger som på sikt kan gi nye gevinster i form av nye samarbeidsområder for ØRU-kommunene og eventuelt andre eksterne aktører. Gevinst - virksomhetsanalyse Oversikt og status for felles fagsystemer I arbeidet med gevinstrealisering og etablering av digitale tjenester på WEB ble det avdekket behov for at en har oversikt over tjenestene som kommunene leverer, samt hvordan den enkelte tjeneste produseres og understøttes av organisasjon og IKT systemer. ØRU og DGI har gjennomført et forprosjekt i Nes kommune hvor en har kartlagt tjenestene, samt hvordan noen få tjenester produseres. Hovedhensikten med forprosjektet var å avklare om den metodikk og det verktøy som ble benyttet er hensiktsmessig for det videre arbeidet. Rådmennene har ved behandling av sluttrapport sluttet seg til metode og verktøy ved at det innarbeides i kommunenes Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT løsninger. Web/portal: Internettløsning ble lansert mars De kommunevise WEB portalene er bygget over en felles mal og utsende. Over tid vil løsningen bli videreutviklet med flere elektroniske tjenester. Sak Arkiv: Kommune har innført og tatt i bruk felles Sak-Arkiv løsning. Det har vært noe tekniske problemer med treghet i systemet. Digitale Gardermoen IKS og leverandør har lagt ned betydelig innsats for å utbedre problemet. Økonomisystem: Kommune benytter felles økonomisystem. Innføring av modul for å administrere låneportefølje utsatt i påvente av ny løsning. Innføring av faktureringsmodul for kommunene Eidsvoll og Nannestad utsatt til Lønn og personalsystem: Kommunene benytter felles system. For noen kommuner gjenstår det innføring av modul for personal og ressursstyring, samt modul for lønnsforhandling. Innen fagområdet lønn har kommunene etablert gruppe for å utvikle og vedlikeholde like rutiner og kodeverk. Barnevern: Kommunene innførte i løpet av sommeren 07 felles saksbehandlersystem. Innføring av felles system for barnevern er den første felles løsning som håndterer personsensitiv informasjon. Selskapet har brukte mye ressurser på å etablere en løsning som 6

7 ivaretar datatilsynets krav i forhold til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Løsningen vil danne mal for øvrige systemer som håndterer personsensitiv informasjon. Pleie og omsorg: Kommunen har løpet av høsten 07 tatt i bruke felles saksbehandlersystem. Fagsystem for pleie og omsorg har 1500 brukere er det systemet som har flest brukere. Skole og oppvekst: Det er tegnet kontrakt med leverandør. Innføring av systemet har blitt utsatt til 2008 på grunn av mange parallelle prosjekter. Kun elektronisk barnehagesøknad for Eidsvoll og Ullensaker ble innført i Målsetting er å ferdigstille prosjektet innen sommeren Elev og lærernett skole: Det er etablert en felles skoleløsning for elever og lærere for alle de 49 grunnskolene i kommunene med sentralisert drift fra DGI. Da kommunene har valgt å utløse opsjon om trådløs nett, har prosjektet tatt noe lengre tid en antatt. Ved utgangen av 2007 gjenstår noen få skoler i Eidsvoll, en skole i Hurdal og tolv skoler i Nes. Målsetting er å ferdigstille teknisk prosjekt i løpet av innen sommeren Kommunene har vedtatt felles ambisjonsnivå med hensyn til PC tetthet og anvendelse av løsningen som læringsarena Felles læringsportal skole: Kommunene har felles læringsplattform med et bredt innhold som gjør det attraktivt å benytte løsningen. Bruken av læringsplattformen er sterkt økende for de drøyt brukerne. GIS matrikkel og kommunal teknisk virksomhet: Kontakt med leverandør er inngått. Prosjektgruppe er godt i gang med å forberede innføring av felles løsning for kommunene. Innføring av systemet starter mai Kommunes IKT - Strategi og bestilleråd Felles skatteoppkrever Kjøp av saksbehandlerkapasitet kommunene i mellom IP telefoni: Eidsvoll og Ullensaker kommune har tatt i bruk felles IP telefoniløsning fra DGI. Kommunens strategi og bestillerråd (SBR) har som hovedoppgave å lede arbeidet med strategisk IKT-planlegging og omsette strategiene i bestillinger til selskapet. Rådmennene har utpekt hver sin representant til SBR som utgjør organet sammen 0,25 stilingsressurs som sekretær, koordinator og saksutreder. SBR har månedlige møter hvor også DGI i de fleste tilfeller er til stede. Det føres protokoll fra møtene og det har i alt blitt behandlet 113 saker. Hovedfokuset i 2007 for SBR har vært videreføring av standardisering på felles fagsystemer og innføring av disse i kommunene, samt sikre kommune stabil IKT drift. Ei utredningsgruppe bestående av økonomisjefer og skatteoppkrevere fikk i januar 07 i oppdrag av rådmannsgruppa å utrede en sammenslåing av skatteoppkreverfunksjonen i ØRUkommunene. Utredningsgruppa har arbeidet med saken i hele 2007 og la fram en utredning og tilråding i mars Den videre behandlingen vil skje i Det er ikke gjennomført konkrete tiltak i 2007, bortsett fra mulige bilateral kontakt og bistand kommuner/saksbehandlere i mellom. 7

8 5. Noen andre saker som er behandlet i 2007: 5.1 Styresaker Sak nr. 02/07 Klima og energipakke for Osloregionen. Sak nr. 03/07 Orientering om igangsatt arbeid med gevinstrealisering. Sak nr. 04/07 Uttalelse til fylkesdelplan for kulturminner Sak nr. 07/07 Notat om opplegg for gjensidig informasjon om kommuneplanene i ØRU-kommuene Sak nr. 11/07 Presentasjon av kommuneplan for Gjerdrum Sak nr. 12/07 Uttalelse til Handlingsprogram for reiselivet i Akershus Sak nr. 17/07 Presentasjon av kommuneplan for Eidsvoll Sak nr. 19/07 ØRU s årsmelding og regnskapsoversikt for 2006 Sak nr. 23/07 Presentasjon av kommuneplan for Ullensaker Sak nr. 24/07 Uttalelse til fylkesdelplan Gardermoen 2040 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sak nr. 25/07 Selskapsskatten orientering om regelverk og virkninger. Sak nr. 26/07 Overformynderi organisering i kommunene fellesløsninger? Sak nr. 27/07 Orientering om planer for utvikling av Ormlia/Østaksen i Eidsvoll Sak nr. 30/07 Presentasjon av kommuneplan for Nes Sak nr. 32/07 Deltakelse/medlemskap i Visit Romerike. Sak nr. 36/07 Ekstra midler til bredbånd i revidert nasjonalbudsjett 2007 Sak nr. 39/07 Fylkesdelplan for samferdsel og areal i Akershus Sak nr. 40/07 Osloregionens utredningsprosjekt om Grenseløs region Sak nr. 41/07 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om Digitale Gardermoregionen. Sak nr. 42/07 Orientering om Nannestad kommuneplan Sak nr. 44/07 Regnskap for ØRU 2006 m/tilliggende avdelinger/prosjekter Sak nr. 45/07 Innkjøpsreglementet. Behandlingen i kommunene. Sak nr. 46/07 Gevinstrealiseringsprosjektet orientering om status og videre arbeid. Sak nr. 49/07 Orientering om Hurdal kommuneplan Sak nr. 51/07 Stensby sykehus. Framtidig drift? Sak nr. 58/07 Stensby sykehus hva skal skje i framtiden? Sak nr. 59/07 Selskapsavtale Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS. Forslag til felles saksframlegg for kommunal behandling. Sak nr. 60/07 Visit Romerike. Søknad om midler til felles regional profilering på reiselivsmessen Sak nr. 64/07 Etablererveiledning i Akershus. Forberedelse av ny anbudsrunde. Sak nr. 66/07 Uttalelse til Samordnet areal- transportstrategi for Osloregionen Sak nr. 67/07 Drøfting av prosjektrapport fra Osloregionen om Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg 5.2 Avholdte møter, temamøter, seminarer og konferanser. Seminar for personalledere i ØRU-kommunene Hamar 18. januar Arrangert ARC-konferanse på Gardermoen for repr fra flyplassregioner i Europa og deltakere fra Norge januar Kunnskapsbyen Lillestrøms studietur om næringsutvikling til Stavanger februar Fylkeskommunens studietur for samfunnsplanlegging i Dublin 22.- og 23. mars Hovedstadskonferansen 27. og 28. mars ARC s halvårsmøte i Stockholm 14. og 15. juni ØRU-lederkonferanse for rådmennenes ledergrupper 23. og 24. august ØRU studiereise til Tallinn september Gardermokonferansen 23. oktober Fylkesmannens studietur til Italia om småskala næringsutvikling november Fylkeskommunens fylkesdelplan-seminar 27. november 8

9 ARC s årsmøte på Malta november Fylkeskommunens næringsforum i Ski- 6. desember Forøvrig har direktør i ØRU deltatt i en rekke møter i intern og ekstern regi, særlig knyttet til fylkesdelplan Gardermoen 2040, Osloregion-samarbeidet, kontakt med fylkeskommunen, ØRU-styremøter, rådmannsmøter og ØRU-arbeidsutvalg. Direktør i ØRU er dessuten tillagt funksjonen som daglig leder/forretningsfører for Øvre Romerike Næringsutbygging as. 6. Regnskapsoversikt for

10 (justert pr ) R E S U L T A T R A P P O R T ØRU DGR IIØR SNP SUM Driftsinntekter Tilskudd og andre inntekter Finansinntekter MVA-kompensasjon motpost MVA-kompensasjon (89 555) (93 045) (33 090) (5 165) ( ) Sum driftsinntekter Driftskostnader Utbet. prosjektstøtte ( ) (63 175) - - ( ) Personalkostnader ( ) ( ) ( ) (3 404) ( ) Kostnader lokaler (70 200) (42 396) (78 481) (2 045) ( ) Leie / leasing (16 449) (16 449) Rep/vedlikehold/inventar (4 118) (1 697) (8 207) - (14 021) Revisjon/regnskap/konsulent ( ) ( ) ( ) (7 500) ( ) IKT / tele / porto / aviser etc. (39 491) (38 161) (68 799) (2 886) ( ) Rekvisita og trykksaker 389 (9 535) (25 156) - (34 302) Møtekostnader / seminarer ( ) ( ) (63 494) - ( ) Reise- og diettkostnader ( ) (32 923) (63 598) - ( ) Kontingenter/markedsføring m.v. ( ) - (10 164) (10 750) ( ) Div. andre kostnader (276) (365) (2 206) (37 385) (40 232) Finanskostnader (855) (53) (1 347) (2 346) (4 600) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) (66 315) ( ) Driftsresultat (65 246) Stikkordmessige merknader: Dette er en driftsmessig resultatrapport for Det tas forbehold om justeringer i det endelige regnskap I kolonnen for ØRU inngår også fyrtårnprosjektet Arbeidsnærvær i sykehjem, samt inntekter og utgifter vedr ØRU som vertskap for flyplasskonferansen i jan 2007 (The Challenge of Creating Airport Capacity) Regnskapet behandles som egen sak av styret i ØRU 7. Årsmeldinger fra samarbeidsorganer innenfor ØRU- 10

11 kommunene: Det framlegges kortversjoner av årsmeldinger for: o Øvre Romerike Revisjonsdistrikt o Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike o Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Øvre Romerike o Interkommunal voksenopplæring o DGI- Digitale Gardermoen IKS Årsmelding 2007 Øvre Romerike revisjonsdistrikt (utdrag) 1 OM VIRKSOMHETEN Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (ØRRD) ble opprettet i 1999 av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapet reviderer kommuneregnskapet i eierkommunene, regnskaper for fond, legater, bedrifter og institusjoner samt andre regnskaper som er tillagt revisjonen ved lov eller andre bestemmelser. I tillegg gjennomføres det forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommunene og selskapskontroller med grunnlag i kommunestyrenes vedtatte planer. Virksomheten utfører også revisjon av selskaper, institusjoner og virksomheter hvor kommunen har vesentlig interesse og hvor kommunal revisjon har adgang til å revidere. ØRRD har administrasjonskontor i Eidsvoll kommune. 1.1 Selskapets styre Styret for ØRRD har i 2007 bestått av: Leder Bjørn Erik Hjorth fram til Eidsvoll kommune Nestleder Per Ramsli, Nannestad kommune leder fra Styremedlem Tone Fossum Hurdal kommune Styremedlem Kjell Moen Gjerdrum kommune Styremedlem Trine Lund. Hun har ikke møtt i 2007 Ullensaker kommune og vararepsentant Sverre Støverud har møtt i hennes fravær Styremedlem Leif Moe/Tone Maanum Ruud Ansattes representant Leif Olav Moe sluttet og fra denne dato har vararepresentant Tone Maanum Ruud vært representant for de ansatte. 1.2 Representantskap Representantskapet består av to personer fra hver av deltakerkommunene. 11

12 Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i selskapets eierkommuner, kan heller ikke velges inn i selskapets representantskap. Kommune Medlem Varamedlem Eidsvoll Kjell Arne Melby, leder Dagfinn Malum Eidsvoll Tore Sørensen Jørund Lægland Gjerdrum Gerd Marie Rogstad Sigrid Støland Gjerdrum Jens-Olaf Merlid Bjørg Kristiansen Hurdal Runar Bålsrud, til 10. september 2007 Aase Graatrud Hurdal Håkon Brennsæter Elfi Solsrud Garsjø Nannestad Inger Johanne Wernerson, nestleder Ivar Ormstad Nannestad Karl Henrik Laache Arild Hemstad Ullensaker Knut Fjell Tor Martin Ødegaard Ullensaker Geir Ljøgodt Inger Hertzenberg 2 ORGANISERING Det er i 2006 foretatt en mindre organisatorisk endring i ØRRD. Ved etableringen av ØRRD var det aktuelt å ha et arbeidsutvalg. Behovet for dette er nå redusert og utvalget er ikke i funksjon. Den merkantile stillingen ble inndratt og deler av dette arbeidet ivaretas av Brit Hemstad. Representantskapet Revisjonsstyret Forhandlingsutvalg Revisjonssjef Enhet for kommuneregnskap og IKT (5,3 stillingshjemler) Enhet for forvaltningsrevisjon og annen virksomhet (3,0 stillingshjemler) Figur 1.1 Organisasjonskart ØRRD pr

13 2.1 Ansatte I 2006 og 2007 har vi hatt flere ansatte med lang erfaring som har sluttet. Vi startet tidlig med prosessen for å få ansatt etterfølgere. Vi ansatte i 2007 to personer med utdannelse innen revisjon til enhet for kommuneregnskap. En fra juli og en fra midten av september. Disse to har tidsbegrensede avtaler. Konkurransen på arbeidsmarkedet er stor også når det gjelder personer med revisjonsutdannelse. Ved ansettelse av personell konkurrerer vi i et stramt market med de private aktørene innen revisjon om de samme personene. Utfordringen med å være lukrativ arbeidsgiver vil være en utfordring for styret og ØRRD også de kommende årene. Internt i det offentlige revisjonsmiljøet arbeides det for å gi de med revisjonsutdannelse en godkjent praksis, slik at de ikke må ut i det private revisjonsmarkedet for å bli registrert revisor. Dette gjør at det er viktig for oss å ha et bredt spekter av revisjonsklienter, slik at vi får variert praksis. En ansatt har fødselspermisjon og kommer tilbake i september/oktober Innen forvaltningsrevisjon ble det i 2006 store endringer. Hovedrevisor søkte om permisjon. Heldigvis kom hun tilbake til ØRRD i mai Begge forvaltningsrevisorene sluttet i løpet av 2006, men vi har fått erstattet disse med godt kvalifiserte personer med høyere utdannelse. I budsjetter for 2007 ble det vedtatt å øke antall stillinger fra 8,5 til 8,8. I økonomiplanperioden er dette justert til 9,3 stillinger. Med stadig flere komplekse oppgaver var det behov for ytterligere økning. Opplæring av nyansatte innen tradisjonell revisjon og forvaltningsrevisjon tar tid. I tillegg får vi stadig nye oppgaver ettersom den kommunale virksomhet endrer seg. Enhet for forvaltningsrevisjon og annen virksomhet (selskaper) har ikke hatt noen økning siden opprettelsen av ØRRD, og med stadig større fokus på forvaltningen bør denne styrkes. Arbeidsmiljøloven stiller krav til varsling og vi er blitt forespurt av 3 kommuner om å være et ledd i varslingsrutinen. Det er vi positive til men det er en forutsetning at dette ikke skal gå utover det ordinære arbeidsoppgaver og at dette utfaktureres etter medgått tid. 2.2 Opplæring/kompetanse ØRRD har nå en sammensetning av ansatte med høy utdannelse og/eller lang erfaring. Pr har vi tre ansatte med revisjonsutdannelse, fire ansatte med utdannelse innen økonomi samt en statsviter og en sosiolog. I tillegg er revisjonssjefen registrert revisor. Både Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og forskrift om revisjon setter krav til etterog videreutdanning. Ett av hovedmålene til ØRRD er at alle ansatte skal oppfylle NKRFs krav til etter- og videreutdanning. De aller fleste av de ansatte har i 2007 deltatt på flere kurs for å tilegne seg kunnskap som vil være nyttig i revisjonsarbeidet. Det ble budsjettert med kr ,- til kurs og opplæring i Regnskapet viser at det ble brukt kr ,- til kompetanseutvikling for ansatte og styret. 2.3 Seminar ØRRD har hatt som tradisjon å arrangere seminar for styret og ansatte. På grunn av stor arbeidsbelastning har det i 2007 ikke vært arrangert noe seminar. De ansatte hadde derimot en samling på Gjøvik hvor vi faglig gjennomgikk planlegging for Det ble samtidig arrangert sosiale aktiviteter som en oppmerksomhet til de ansatte på bakgrunn av det arbeidet 13

14 de hadde nedlagt i forbindelse med årsoppgjøret for 2006 samt støyproblematikken vi til daglig har i våre lokaler. 2.4 Permisjoner/sykefravær Sykefraværet i ØRRD har vært lavt i de siste årene. I årsmeldingen for 2006 skrev vi at sykefraværet forventes å gå ned. Denne forventningen slo ikke til og sykefraværet har steget i 2007 til 7,76 %. Dette skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. Det totale fraværet i 2007 utgjorde 12,16 % ØRRD er en IA-virksomhet og det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Totalt sykefravær Herav egenmeldinger 89,0 9,0 3,98 0,40 14,6 7,1 0,65 0,32 74,5 18,5 3,58 0,89 119,3 8,3 5,7 0,4 169,0 22,0 7,76 1,01 Svangerskapsperm 92,0 4,22 Fravær sykt barn 5,6 0,25 3,0 0,13 1,8 0,09 1,0 0,05 2,8 0,13 Permisjon med lønn 2,5 0,11 4,5 0,20 6,4 0,31 6,0 0,3 1,0 0,05 Tabell 1.1 Fravær IKT Fra vårt hovedkontor har vi nå tilgang til kommuneregnskapene i alle eierkommunene våre og flere av de interkommunale selskapene som vi reviderer. Enkel tilgang til økonomisystemene bør bidra til å effektivisere revisjonsarbeidet. I 2007 la vi over våre egne systemer til DGIs server. I tillegg legges det opp til skanning av bilag, noe som bør føre til mer effektiv bilagsbehandling. Pt kan vi ikke synliggjøre noen effektivisering av omleggingen. Datautgiftene våre har økt betraktelig etter omleggingen, siden det gamle anlegget var helt nedskrevet og hadde få driftsutgifter. 2.6 Likestilling I revisjonsstyret er fordelingen mellom menn og kvinner 60 % - 40 %. Blant de ansatte er fordelingen 40 % - 60 % pr HMS-arbeid/Inkluderende arbeidsliv ØRRD har inngått avtale med NAV om å være en IA-virksomhet. Målsettingen med samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv er å holde sykefraværet på et lavt nivå. Som en liten virksomhet har vi til nå hatt stor nytte av dette samarbeidet i enkeltsaker. 2.8 Arbeidsmiljø Styret er opptatt av å sikre alle ansatte gode arbeidsforhold, slik at både trivselen på arbeidsplassen og den samlede kompetanse i ØRRD øker. Arbeidsmiljøet anses å være godt med unntak av forhold omtalt nedenfor. 14

15 Høyt arbeidstempo og økte krav til enheten i tillegg til sykefravær og lange prosesser for å få ansatt kvalifiserte personer medfører stort arbeidspress på de øvrige ansatte. Dette medfører at det hele tiden må foretas strenge prioriteringer. I bygningen hvor vi har vårt hovedkontor ble det i 2006 etablert et treningsstudio i 2. etasje. Vi plages daglig av støy i form av musikk og høytalerbruk i fra dette studioet. Problemet har gjentatte ganger blitt tatt opp med gårdeier, da dette er en uholdbar situasjon for oss som påvirker arbeidsmiljøet. De tiltak utleier har iverksatt har vært svært beskjedne og har for oss hatt liten eller ingen effekt i de årene studioet har drevet. I mail fra Zenith Eiendom AS opplyser de at der har vært i kontakt med advokat for å bringe nåværende virksomhet til opphør og har herunder igangsatt rettslige skritt. De opplyser at slike prosesser tar normalt litt tid og det beklager de. Utleier har etter vår mening ikke tatt problemet på alvor før i den senere tid. Ved Eidsvoll kommunes inngåelse av leieavtalen med gårdeier ble følgende tatt inn i leiekontrakten: Utleie av 2. etg. i samme bygning skal bare skje til kontorformål eller annen virksomhet som ikke medfører støy for leietaker Vi anser at virksomheten som drives der er i strid med leieavtalen Eidsvoll kommune har inngått. Vi har tatt opp problemet gjentatte ganger med Eidsvoll kommune, som formelt er vår utleier, og vi har nå vurdert muligheten for å bli løst ut fra avtalen. At vi ikke til nå har hatt ansatte som har sykemeldt seg på grunn av støyplagene de blir utsatt for på arbeidsplassen, skyldes stor lojalitet og pliktfølelse til arbeidet. Med de belastningene vi har hatt på grunn av dette vil det bli vurdert å fremme økonomisk krav mot utleier samt erstatning for tort og svie. 2.9 Andre forhold Interkommunale selskaper kan bli skattepliktig som følge av næringsvirksomhet. ØRRD har imidlertid ikke næringsvirksomhet som formål. Daglig leder og virksomhetens revisor har foretatt vurdering av en eventuell skatteplikt. Eierkommunen yter tilskudd til drift av ØRRD etter kommunenes innbyggerantall. Når det gjelder kommunale virksomheter, kirkelig fellesråd og stiftelser hvor kommunerevisjonen kan være revisor i henhold til stiftelsesloven samt sekretærfunksjonen for kontrollutvalg, foretas det utfakturering etter medgått tid. Timesatsen skal kun dekke ØRRDs reelle kostnader. ØRRDs virksomhet har ikke til hensikt å bidra med overskudd fra de kommunale virksomheter som igjen skal godskrives kommunene. Overskudd fra ØRRD blir framført til senere års drift. 3 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE 3.1 Hovedmål for virksomheten i 2007 Visjon for Øvre Romerike Revisjonsdistrikt er at ØRRD skal være et naturlig valg for kommunale virksomheter 15

16 Vårt hovedmål er å videreutvikle distriktet slik at det kan utføre alle fremtidige revisjonsoppdrag på en effektiv og konkurransedyktig måte. Resultatmålene deles i: Eierne (E) Kundene (K) Medarbeiderne (M) 1. God økonomistyring 2. Levedyktig distrikt 1. Forutsigbare revisjonstjenester med god kvalitet 2. Gjennomgående god kundetilfredshet 1. En omstillingsdyktig og kreativ organisasjon 2. Motiverte, kompetente og tilfredse medarbeidere 3. Effektiv organisasjon 3. Konkurransedyktige priser 3. Ledelse gjennom resultatstyring og måloppnåelse Tabell 1.2 Resultatmål for ØRRD 3.2 Strategi ØRRD sine oppdragsgivere skal settes i fokus og vi skal ta hensyn til deres behov og ønsker. Vi skal utføre oppgavene på en kostnadseffektiv- og faglig god måte. Det er viktig at enheten yter samme grad av service til alle oppdragsgivere uavhengig av størrelse. For å nå målsetningene er revisjonsenheten avhengig av at den har de økonomiske rammene som skal til for å beholde og rekruttere arbeidskraften den har behov for. ØRRD må også gis muligheten til å anskaffe nødvendige tekniske hjelpemidler som er avgjørende for å oppnå en effektiv og faglig optimal drift. Distriktet må legge vekt på å utarbeide opplæringsplaner som sikrer at de ansatte oppfyller de faglige krav som stilles til dem. 3.3 Måloppnåelse Tjenester ØRRD har utført de avtalte tjenester innen de frister som lover og forskrifter fastsetter, og resultatmålene E 3, K 1 og M 1 er etter vår vurdering oppfylt. Videre er det gitt positive tilbakemeldinger på kundetilfredshet (K 2) Økonomi ØRRDs regnskap ligger innenfor de budsjettrammer som representantskapet har vedtatt. Resultatmål E 1, K 3 og M 3 er oppfylt Medarbeidere/Levedyktig distrikt Medarbeidere har gode muligheter for oppdatering av kompetanse ( M 2). Ved nyansettelser stilles det høye krav til utdanning. Styre anser at ØRRD er en levedyktig organisasjon. Resultatmål M 2 anses ikke fullt ut oppfylt og det henvises til det som er anført under punkt

17 3.4 Om 2007 forøvrig utfordringer I 2006 og 2007 fikk vi en del utskiftninger blant de ansatte. Hovedutfordringen har vært å erstatte disse med personer som har den rette kompetansen. Dette har vi lykkes med i 2007 og regnskapsrevisjon har blitt tilgodesett ved økningen Ledighet i stillinger har medført at de ansatte har blitt pålagt mye overtid. Selv med en positiv innstilling er dette noe som over tid ikke kan fortsette. I 2008 bør vi styrke staben ytterligere for å imøtegå utstabiliteten i arbeidsstokken og for å møte framtidige arbeidsoppgaver. ØRRD har prioritert arbeidet med å utvikle en konkurransedyktig og effektiv revisjon. For å lykkes med dette må vi basere vår drift på god planlegging, anerkjent revisjonsmetodikk og revisjonsprogrammer tilpasset den enkelte kunde. Analytisk revisjon er i den anledning blitt prioritert. ØRRD har utført sine oppgaver i henhold fastsatte program/metodikk/standarder og innen de frister som lover og forskrifter krever. Samarbeidet med kommuner og selskaper har vært bra. ØRRD har lagt stor vekt på å bistå kommunene/selskapene samt sette fokus på forebyggende tiltak. Det har vært lagt vekt på å hente fram det positive i den enkelte kommune/selskap og i den grad det har vært mulig, utarbeide felles konsept til det beste for våre kunder. 3.5 Oppgaveløsninger i 2007 ØRRD har i 2007 utført sine revisjonsoppgaver innen de frister som lov og forskrifter fastsetter. I tillegg er det gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter i tråd med revidert plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av våre fem eierkommuner. I kommunene ble det vedtatt i 2006 at det skulle gjennomføres en evaluering av IKTsamarbeidet i regionen. Dette prosjekt ble gjennomført samarbeid med Østre Romerike Revisjonsdistrikt. Dette medførte at øvrige prosjekter og selskapskontroll har blitt forskjøvet. ØRRD inviterte alle kommunene ved ordfører og rådmann også i 2007 til et møte før jul. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) var i tillegg representert ved daglig leder. Årets tema var oppfølging av varsling og etikk. 3.6 Sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene ØRRD har påtatt seg sekretærfunksjonen i kommune Aurskog-Høland, Fet, Nes og Sørum. Organisasjonsmessig ligger denne funksjonen til enhet for kommuneregnskap og førsterevisor Moe hadde denne funksjonen fram til han sluttet Etter dette har revisjonssjefen ivaretatt funksjonen. Dette er en ordning som etter ØRRDs mening bør evalueres. Styret ga fullmakt til å si opp avtalen, men etter en helhetsvurdering ble ikke avtalene sagt opp. Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune har bedt sekretær for utvalget og ØRRD foreta en vurdering av ordningen. 3.7 Møter i eierkommunenes kontrollutvalg Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgene. Grunnlagene for de saker som behandles i kontrollutvalgene er i hovedsak rapporter utarbeidet av revisjonen. Utenom behandlingen av kommunenes regnskaper og forvaltningsrevisjonsprosjekter har aktuelle problemstillinger rundt økonomistyring, økonomisk status for enkeltetater og kommunen samlet blitt tatt opp. ØRRD har fått positiv tilbakemelding for fast rapportering/informasjon vedrørende våre revisjonshandlinger i kommunene. 17

18 4 REGNSKAPET Regnskapet for 2007 er avsluttet med et overskudd på kr ,-. Resultatet fremkommer slik: Regnskap Budsjett Endring Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Motpost avskrivninger (inntekter) Avsetning fond (utgifter) Overført til investeringsregnskapet Bruk av tidligere års regn. mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk , Tabell 1.3 Regnskapsmessig mindreforbruk 2007 Årsmelding 2007 Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike (utdrag) 1 ÅRSRAPPORT FOR VIRKSOMHETEN ) ORGANISERING / DRIFT Organisering Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike ble opprettet i 2001 som en interkommunal enhet for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Hovedformålet med å opprette en felles enhet for arbeidsgiverkontroll var at hvert kemnerkontor skulle få en bedre og faglig sterkere arbeidsgiverkontroll og en bedre utnyttelse av kontrollressursene enn hva kemnerkontorene kunne klare hver for seg. Et voksende næringsliv i distriktet vil kunne dra nytte av et sterkt fagmiljø når det gjelder reglene om lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Driften av kontrollenheten i 2007 Året 2007 var kontrollenhetens sjette hele driftsår, et ordinært år for kontrollenheten. Det vesentligste av driften i virksomheten har bestått av ettersyn/kontroll av arbeidsgivere i medlemskommunene. Videre har enheten arbeidet med informasjon og veiledning for distriktets arbeidsgivere og regnskapsførere med tanke på riktige grunnlagsdata og oppfylling av lover og regler på skattebetalingsområdet. Som et ledd i informasjonsarbeidet har enheten avholdt dagskurs om nyheter i regelverket med mer enn 150 deltakere i Ullensaker kulturhus. Deltakerne fikk et godt oppdateringskurs til en rimelig pris og et fyldig kompendium som vil fungere som et oppslagsverk gjennom året. Styrets virksomhet i 2007: 18

19 Virksomhetens styre har i 2007 bestått av kemner Bjørn Røtterud, Nannestad som leder, kemner Jarl Fredsvik, Eidsvoll har vært nestleder. Styret har ellers bestått av kommunekasserer Bjørn Trondrud, Gjerdrum, kemner Terje Bihaug, Ullensaker og kemner Øystein Smidt, Nes og økonomisjef/ kommunekasserer Ellen Marie Andersen, Hurdal. Ordinære saker har vært behandlet som kvartalsvis resultatrapportering fra driften av kontrollenheten, løpende kontrollplaner, enhetens økonomi, regnskap og budsjett. I tillegg er andre saker som gjelder driften av enheten, som samarbeid med andre kontrollenheter, rutiner og avtaler, blitt behandlet. I henhold til enhetens vedtekter skal kostnadene til drift av enheten fordeles 2 2) ØKONOMI mellom deltakerkommunene med 50 % etter antall arbeidsgivere og 50 % etter antall innbyggere. 3 Kontrollenheten fikk overført kr ,- som driftstilskudd fra deltakerkommunene i Arbeidsgiverkontrollen hadde i 2007 de samme ressursene til 4 3) RESSURSER I 2007 disposisjon som ved opprettelsen av enheten, 5 årsverk inkl. daglig leder av virksomheten. 4) RAPPORTERING PÅ 0PPGAVEOMRÅDET INFORMASJON OG VEILEDNING 2007 Ved kontrollbesøk ute hos arbeidsgiverne har det å yte service ved å gi løpende informasjon om nyheter innen regelverket samt forståelsen av reglene om lønnsinnberetning blitt prioritert av regnskapskontrollørene. Kontrollørene har forespurt om problemområder for arbeidsgiverne og belyst og avklart disse. Vi har delt ut brosjyrer som omhandler regelverket ved kontrollbesøkene. Enheten har avholdt dagskurs for arbeidsgivere på Øvre Romerike på Jessheim. Der ble nyheter samt generelt vanskelig regelverk innenfor lønnsområdet belyst for 150 deltakere. Arbeidsgiverkontrollen har også sendt ut informasjonsbrev for å presisere deler av reglene om lønnsinnberetning til deltakerne på informasjonskurset i november. 5) RAPPORTERING PÅ 0PPGAVEOMRÅDET UTFØRTE KONTROLLER I 2007 Virksomhetsplanen for 2007 inneholdt et målkrav om avholdelse av 135 kontroller i Ved årets slutt hadde Arbeidsgiverkontrollen avholdt 127 kontroller fordelt slik på deltakerkommunene: Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Andre SUM Skattefogden/Skattedirektoratet har satt et årskrav til kemnerne som tilsier at 5 % av antall arbeidsgivere i kommunen skal kontrolleres på årsbasis. 5 % av arbeidsgiverne i kommunene på Øvre Romerike utgjorde 135 kontroller for 2007, det samme krav som var satt i årets virksomhetsplan. Kontrollenheten startet i 2001, dette året var det satt et krav til antall arbeidsgivere som skulle kontrolleres på 121 kontroller. Dette utgjorde 5 % av arbeidsgiverne. Siden 2001 har antall arbeidsgivere øket fra år til år på Øvre Romerike, særlig i Ullensaker. Arbeidsgiverkontrollen har de samme ressursene i 2007 som enheten hadde ved oppstart i For lite ressurser samtidig som at flere kontroller har vært tidkrevende, er årsaken til at Arbeidsgiverkontrollen ikke har klart å oppnå målkravet for året 2007 på 135 kontroller. At Arbeidsgiverkontrollen har for knappe ressurser er tatt opp i styret som gjorde vedtak om å opprette en stilling til ved enheten. Forslaget ble imidlertid ikke fremmet i kommunene. Enheten fortsetter derfor med 5 årsverk også i ) RAPPORTERING PÅ 0PPGAVEOMRÅDET AVDEKKEDE BELØP FORSLAG TIL ØKNING AV GRUNNLAG ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR ARBEIDSGIVERE OG ØKNING AV INNTEKT PÅ PERSONER - EIERE ELLER ANSATTE. 19

20 RESULTAT - AVDEKKEDE BELØP SOM FØLGE AV KONTROLLER I 2007 Kommune Antall rapporter/ kontrollerte arbeidsgivere Antall rapporter med endringsforslag /avdekning Antall rapporter med endringsforslag i % av avholdte kontroller Avdekket for lite beregnet grunnlag arbeidsgiveravgift Avdekket - ikke oppgitt inntekt / forslag til økning av inntekt på personer Eidsvoll % Hurdal % Gjerdrum % Nannestad % Nes % Ullensaker % Andre % SUM % ) RAPPORTERING PÅ 0PPGAVEOMRÅDET RESULTAT AV LIGNINGSKONTORETS BEHANDLING AV ETTERSYNSRAPPORTER I 2007 ( RAPPORTER OVERSENDT I OG 2007 SOM ER BEHANDLET I 2007) Kommune Grunnlag arbeidsgiveravgift Forslag - Fastsatt - øket økning grunnlag grunnlag a.avgift a.avgift Resultat økning i % Forslag økning av inntekt for personer Økning av inntekt for personer Vedtak økning av inntekt for personer Resultat = økning av inntekt i% av forslag Eidsvoll ,7 % ,3 % Hurdal % Gjerdrum % Nannestad ,4 % ,9 % Nes % ,8 % Ullensaker ,9 % ,2 % SUM % ,2 % 8) OPPSUMMERING Sammenligner vi alle resultat som Arbeidsgiverkontrollen har oppnådd for året 2007 med virksomhetsplanen for året, ser vi at resultatkravet på antall ettersyn ikke er nådd, her oppnådde vi 127 av 135 kontroller, 94 %. Årsaken til at vi ikke har nådd antallet er at antall arbeidsgivere har øket hvert år, vi har derfor hvert år siden oppstarten i 2001 hatt mindre og mindre ressurser til disposisjon. I 2007 er det første året vi ikke har nådd krav til antall kontroller som er stilt. Vi håper derfor å kunne få økte ressurser så snart som mulig. Året 2007 har derimot vært formidabelt når det gjelder avdekkede beløp. Vi har avdekket ca. 36 mill. kr. i for lite oppgitt grunnlag arbeidsgiveravgift, det største beløp vi noen gang har hatt. I 2007 har vi avdekket 45,6 mill. kr. i unndratte inntekter, bortimot dobbelt så mye som året før. Beløpet gjelder ikke oppgitt/innberettet inntekt/lønn på personer ansatt i selskaper og eiere av enkeltpersonforetak. Forfølger vi tallet videre med tanke på hvor mye skatten på inntektstilleggene vil kunne utgjøre, blir vurderingen slik: Som tabellen ovenfor viser har ligningskontoret i 2007 fastsatt 81,2 % av våre forslag oversendt til ligningsbehandling samme år eller tidligere år. Antar vi at dette tallet blir det samme også i 2008, vil 20

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007. ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006

ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007. ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006 ØRU-styresak 19/07 Til ÅRSKONFERANSEN 2007 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Om ØRU 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Torsdag 26. september 2013, kl. 09.00 Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 3. desember 2013, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtebok Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. Tid: Fredag 11.9.2015, kl. 08:00 10:40. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Utkast til kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING...

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 13. juni 2012 Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 19. november 2013, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. desember 2012 Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 104/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 105/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 22. april 2016 Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Møtebok Sted: Formannskapssalen Tid: 21.10.14 kl. 08.15 12-10 Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4 MØTEINNKALLING Ullensaker kontrollutvalg Dato: 19.10.2016 kl. 09:00 Sted: Espelunden, Ullensaker rådhus Arkivsak: 15/00018 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

Informasjon om regnskapsrevisjon

Informasjon om regnskapsrevisjon Informasjon om regnskapsrevisjon Hvem er vi? Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I TINN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I TINN KOMMUNE Til kommunestyret i Tinn kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I TINN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 TUNET-Sør-Gardermoen 1 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan 2017 Jnr 16/xxx Ark 412 1.4 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 3 LOVVERK SOM REGULERER KONTROLLUTVALGETS VIRKE 4 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 12.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

RAPPORT REVISJONSÅRET 2014/2015

RAPPORT REVISJONSÅRET 2014/2015 RAPPORT REVISJONSÅRET 2014/2015 KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE INNHOLD 1 Om Romerike revisjon IKS 1 1.1 Organisering 1 1.2 Styrende organer i selskapet 2 1.3 Ansatte 2 1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET

SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget lom5ek Irmdela -selptariat forkoghrollutualm SAKSPROTOKOLL SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE 1 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE Berlevåg kommune har et kontrollutvalg med 5 medlemmer. Følgende medlemmer er

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 11.01.2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Drangedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 1 av 6 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:30.

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:30. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 22.03.10 Tidspunkt: 15:30 Møteprotokoll Følende medlemmer møtte: øyvind Birkeland Magne Ødegård Marianne Mortensen Egil Eriksen

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400:

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Dagsorden: Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte 12. desember 08 Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Steinkjer kommune Kontrollutvalget

Steinkjer kommune Kontrollutvalget Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 29.01.2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget:

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: ÅRSMELDING 1. INNLEDNING Kommunelovens kapittel 12 omhandler internt tilsyn og kontroll. Det er kommunestyret selv som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen ( 76), men kommunestyret

Detaljer

Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Lars Henrik Øberg, Vidar Doknes og Ingrid Rongen. Jørund Lægland i sak 35/16.

Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Lars Henrik Øberg, Vidar Doknes og Ingrid Rongen. Jørund Lægland i sak 35/16. MØTEPROTOKOLL Eidsvoll kontrollutvalg Dato: 05.09.2016 kl. 17:00 Sted: Rådhuset, møterom 322 Arkivsak: 15/00012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Siljan kirke Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer