ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007"

Transkript

1 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1

2 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Oppfølging av strategiplanen i Interessepolitikk Næringsutvikling Tjenestesamarbeid Administrativt samabeid 5 5. Noen andre saker som er behandlet i Styresaker 8 Avholdte møter, temamøter, seminarer og konferanser 9 6. Regnskapsoversikt for Årsmeldinger 2007 fra samarbeidsorganer innenfor ØRU 11 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt 11 Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike 18 Voksenopplæringen 21 Interkommunal Innkjøpstjeneste Øvre Romerike 23 Digitale Gardermoen IKS Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter vedtektene er målsettingene å styrke samarbeidet mellom kommunene å drive felles markedsføring og profilering av regionen å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a. utnytter de positive virkninger av hovedflyplassen å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn å styrke utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo i å bidra til at kommunene kan få drøftet, og eventuelt inntatt felles standpunkt, til andre saker av allmenn interesse. Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. 2. ØRU-samarbeidets organisering ØRU er organisert slik: Årskonferanse. Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene. Styre. Kommunenes ordførere utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Akershus fylkeskommune deltar med fylkesordfører og fylkesrådmann. Arbeidsutvalg. Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjon. Det administrative arbeid forestås av et mindre sekretariat med en daglig leder og øvrige medarbeidere etter styrets avgjørelse. Styret har fram til kommunevalget i 2007 bestått av: 2

3 Ordfører Hans Fredrik Bang, Nannestad (styreleder), Ordfører Harald Espelund, Ullensaker, ordfører Jorunn Larsen Glosli, Hurdal, ordfører Svein Kogstad, Gjerdrum, ordfører Arild Sandahl, Eidsvoll og ordfører Oddmar Blekkerud (fra 30.3) Hildur Horn Øien Akershus fylkeskommune (fra ) ØRU-kommunenes rådmenn: Kurt-Gøran Adriansen, Nes, Trine Christensen, Gjerdrum, Stig Pedersen Hoseth, Nannestad, Pål Lorentzen, Eidsvoll, Jan Aas, Hurdal (Odd Sverre Buraas, fung. rådmann fra okt/nov) og Arne Bruknapp, Ullensaker, Harald Horne, fylkesrådmann (ved stedfortreder Jan Terjer Hansen) fra Styret har i 2005 avholdt 9 styremøter og behandlet i alt 70 saker. ØRU administrasjon har bestått av direktør Svein Hoelsæter, samt prosjektmedarbeidere. Det har vært tilsatt /engasjert følgende prosjektmedarbeidere: Hovedprosjektleder Halvor Hoel, Høykom -Digitale Gardermoregionen hele året i 0,5 stilling. Arbeidsområde: Prosjektleder gevinstrealisering, sekretær og koordinator for strategi og bestillerrådet. Delprosjektleder skole Krog Halse (ITs learning, utrede skolenettverk- IKT drift, felles skole administrativt system, gevinstrealisering ) 0,7 stilling. Delprosjektleder Anne Strømstad (nytt økonomi og personalsystem (NØPS) hel stilling første halvåret og deretter 0,5 stilling fra oktober og ut året. Delprosjektleder plan Hannes Bjarnason (GIS, GAB, VAR) hel stilling. Prosjektleder Mette Jørgensen (prosjekt arbeidsnærvær i kommunale sykehjem) hel stilling Innkjøpstjenesten er knyttet til ØRU, og har følgende medarbeidere: Daglig leder Tor Kjærstad Innkjøpskonsulent Karin Granlund 3. Strategi for kommunesamarbeidet i ØRU Ved årsskiftet 2006/2007 utarbeidet styret en strategiplan for Strategiplanen ble vedtatt av alle kommunestyrene i ØRU i jan/febr 2007 Måltavlen er utformet slik: Samferdsel Helse Utdanning og kompetanse Regional utvikling Økonomiske rammevilkår Visjon Gardermoregionen dynamisk utvikling og gode livsvilkår Virksomhetside for ØRU Gardermoregionens fells redskap for bærekraftig regional vekst og utvikling og kommunal samordning og effektivisering Verdier Resultater Tillit og respekt Sjenerøsitet og gjensidighet Åpenhet Læring og utvikling Innsatsområder Interessepolitikk Nærings- Tjeneste- Administrativt samarbeid utvikling Regional innsats Innsats fra hver enkelt kommune samarbeid Løpende vurdering av nye områder Gevinstrealisering Utrede Felles lønnsavd. Felles regnskap Felles dokument/arkiv Felles skatteoppkrever 4. Oppfølging av strategiplanen i

4 Nedenstående oppsett tar utgangspunkt i den vedtatte strategiplanens målsettinger og innsatsområder, og beskriver resultater knyttet til disse: 4.1 Interessepolitikk MÅL: ØRU skal framstå samlet og være en proaktiv påvirker av aktører og saker med strategisk betydning for regionens utvikling. I dette arbeidet skal ØRU aktivt søke samarbeid med andre interessenter det dette er hensiktsmessig Prioriterte områder: Tiltak/saker 2007 A. Samferdsel Det er avgitt uttalelser til Osloregionens samferdselsstrategi, og OSL, Norsk transportplan og herunder tatt initiativ til at det skal settes i gang revisjonsarbeid vedr. Oslopakke 3. ØRU s samferdselsstrategi og samferdselsplanlegging. Dette med sikte på å stå bedre rustet for prioritering av midler i B. Helse A-hus, samspill helseforetakhelsetjeneste, private helsetilbud. C. Utdanning og kompetanse Videregående skoler, Høgskolen i Akershus, Kunnskapsbyen Lillestrøm, arbeidsmarkedsretta utdanning. D. Regional utvikling Samspillet med fylkeskommunen sentralt.. I tillegg kommer posisjonering i Oslo-regionen, ny regioninndeling, Interreg IV, hele Romerike samt virkemidler for regional utvikling. E. Kommunale rammevilkår Endringer i det kommunale inntektssystemet og kriterier som gjelder vekstkommunene særlig sentralt. Nasjonal Transportplan og Oslopakke 3. Med bakgrunn i forutsetninger om nedleggelse av helsetilbud på Stensby sykehus, ble det opprettet et utvalg med politiske representanter fra kommunene. Målsettingen er å påvirke og komme med forslag til framtidige driftsformer ved Stensby. Arbeidet vil pågå i 2008 og delvis Ingen konkrete tiltak her. Akershus fylkeskommune har i 2007 blitt fullverdig medlem av ØRUsamarbeidet. Det har vært tett kontakt og samarbeid med fylkeskommunen i plansammenheng styreleder i ØRU er medlem av fylkesplanutvalget. ØRU-styret har i 2007 gjennomført en presentasjons- og informasjonsrunde om kommuneplanene i ØRU. Ingen konkrete tiltak her. 4.2 Næringsutvikling MÅL: Gardermoregionen skal være blant landets 10 beste næringslivsregioner Regionen skal framstå utad som en felles næringsregion, men med tydelig arbeidsfordeling mellom regionsnivået og kommunene innad Prioriterte områder: Tiltak/saker i 2007 Bygge på 14 punkts-programmet for videre næringsutvikling på Øvre Romerike herunder regional organisering, og herunder kommunale næringsstrategier og næringsorganisering Etablere samhandling mellom regionalt og Av særlig kapasitetsmessige årsaker, har det i året ikke vært gjennomført konkret arbeid eller prosjekter fra ØRU s side. Gardermoregionen er i imidlertid i 2007 kåret til landets mest attraktive region Jfr NHO attraksjonsbarometer for

5 kommunalt næringsapparat samt andre relevante aktører 4.3 Tjenestesamarbeid MÅL: ØRU-kommunene vil etablere samarbeid om den kommunale tjenesteytingen innenfor områder hvor felles tjenesteyting utvilsomt vil gi en produktivitets- og/eller kvalitetsgevinst Prioriterte områder Tiltak/saker i 2007 Tjenestesamarbeid er særlig aktuelt når flere av følgende kriterier ivaretas: Nærhetsprinsippet videreføres Nettbasert tjenesteyting Selvbetjening 24t Redusert sårbarhet Økt kompetanse Økt rekrutteringsevne I forbindelse med prosjektene og tiltakene under adm. samarbeid og innføring av felles dataløsninger, er det en målsetting å ivareta de nevnte kriterier. Det vises forøvrig til pågående arbeid om etablering av grenseløst tjenestesamarbeid kommunene i mellom. Mulighetene er utredet i regi av Osloregion-samarbeidet. ØRU er interessert i å etablere et pilotprosjekt hvor målsettingen er at innbyggere i en kommune skal kunne tilbys tjenester i de andre ØRU-kommunene, i de tilfellene dette er hensiktsmessig. Det videre arbeidet skjer i Fyrtårnprosjektet: Arbeidsnærvær i sykehjem, er gjennomført og avsluttet i Administrativt samarbeid MÅL: ØRU-kommunene skal realisere gevinstene knyttet til prosjektene i Digitale Gardermoregionen I tillegg fortsetter samordningen av mindre administrative tjenester Prioriterte områder utredning/planlegging for mulig gjennomføring Gevinst utvikling felles metode Gevinst NØPS felles lønnskontor, felles regnskapskontor osv Gevinst sak/arkiv felles arkiv- og dokumentsenter Gevinst skole Tiltak/saker 2007 Arbeidet med gevinstrealisering knyttet til felles IKT løsninger er et prosjektet som er støttet av staten gjennom Høykomprogrammet med i alt 1,871 mill kr. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle felles metode og kompetanse for gevinstrealisering, samt prøve ut metode og arbeidsform på noen tjenesteområder. Etter avsluttet prosjektperiode videreføres arbeidet med gevinstrealisering som tiltak i ØRU strategiplan Gjennomført prosjekt for å komme fram til felles metode for hvordan kommunene skal ta i bruke IKT på en planlagt og dokumenterbar måte slik at kommunenes måloppnåelse og tjenesteyting hele tiden forbedres. Det lages ei håndboka som planlegges ferdigstillet 1. tertial 08. Det har blitt kartlagt dagens arbeidsprosesser innenfor lønn, personal, økonomi og innfordring, og på bakgrunn av dette utarbeidet forslag til nye felles arbeidsprosesser for alle 6 kommunene innenfor de samme områdene. I tillegg har delprosjektet kartlagt ressursbruk. Kommunene har nå felles og enhetlig sak/arkiv løsning. Felles og lik løsning for kommune gir ventelig i seg selv kompetanseheving for brukerne av systemet og mer rasjonell drift for DGI. Det har innen dette området p.t ikke blitt satt i gang arbeide med fokus på gevinstrealisering. Tjenesten dokumenthåndtering antas imidlertid med nytt felles IKT system å ha stort potesial for både økt kvalitet og effektivitet ved endrede og felles arbeidsprosesser samt optimal organisering. Innenfor skoleområdet arbeides det i ØRU-sammenheng med 5 IKT prosjekter. Disse er: Digital læringsplattform Felles elev-/lærernettverk Fagsystemer barnehage Fagsystem skole 5

6 Fagsystem PPT Skolesektoren har utarbeidet måltavle for gevinster som skal realiseres innenfor alle disse områdene. Hovedfokuset har vært gevinster for brukerne. Dette innebærer at det i hovedsak er kvalitative gevinster som realiseres. Delprosjektet har også kommet med innspill til videreutvikling av ØRU- samarbeidet. Som en effekt av arbeidet har ØRU kommunene vedtatt et felles ambisjonsnivå for PC tetthet, felles driftsløsning, felles installasjon, mål og bruk av læringsplattformen. Alle kommunene ivaretar krav til digital kompetanse i sine planer for kompetanseutvikling. Gevinst felles IKT - DGI Det har blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon av ØRU - kommunenes IKT samarbeid,- inkludert kommunens felles IKT selskap Digitale Gardermoen IKS. Rapporten er benevnt som Forvaltningsrevisjonsprosjekt 1/2007 Digitale Gardermoregionen (DG) og er utarbeidet i et samarbeid mellom Østre Romerike Revisjonsdistrikt IKS og Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Rapporten konkluderer avslutningsvis(side 53) med: Kommunene har ved hjelp av DG-satsingen fått et solid grunnlag for fremtidige løsninger som på sikt kan gi nye gevinster i form av nye samarbeidsområder for ØRU-kommunene og eventuelt andre eksterne aktører. Gevinst - virksomhetsanalyse Oversikt og status for felles fagsystemer I arbeidet med gevinstrealisering og etablering av digitale tjenester på WEB ble det avdekket behov for at en har oversikt over tjenestene som kommunene leverer, samt hvordan den enkelte tjeneste produseres og understøttes av organisasjon og IKT systemer. ØRU og DGI har gjennomført et forprosjekt i Nes kommune hvor en har kartlagt tjenestene, samt hvordan noen få tjenester produseres. Hovedhensikten med forprosjektet var å avklare om den metodikk og det verktøy som ble benyttet er hensiktsmessig for det videre arbeidet. Rådmennene har ved behandling av sluttrapport sluttet seg til metode og verktøy ved at det innarbeides i kommunenes Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT løsninger. Web/portal: Internettløsning ble lansert mars De kommunevise WEB portalene er bygget over en felles mal og utsende. Over tid vil løsningen bli videreutviklet med flere elektroniske tjenester. Sak Arkiv: Kommune har innført og tatt i bruk felles Sak-Arkiv løsning. Det har vært noe tekniske problemer med treghet i systemet. Digitale Gardermoen IKS og leverandør har lagt ned betydelig innsats for å utbedre problemet. Økonomisystem: Kommune benytter felles økonomisystem. Innføring av modul for å administrere låneportefølje utsatt i påvente av ny løsning. Innføring av faktureringsmodul for kommunene Eidsvoll og Nannestad utsatt til Lønn og personalsystem: Kommunene benytter felles system. For noen kommuner gjenstår det innføring av modul for personal og ressursstyring, samt modul for lønnsforhandling. Innen fagområdet lønn har kommunene etablert gruppe for å utvikle og vedlikeholde like rutiner og kodeverk. Barnevern: Kommunene innførte i løpet av sommeren 07 felles saksbehandlersystem. Innføring av felles system for barnevern er den første felles løsning som håndterer personsensitiv informasjon. Selskapet har brukte mye ressurser på å etablere en løsning som 6

7 ivaretar datatilsynets krav i forhold til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Løsningen vil danne mal for øvrige systemer som håndterer personsensitiv informasjon. Pleie og omsorg: Kommunen har løpet av høsten 07 tatt i bruke felles saksbehandlersystem. Fagsystem for pleie og omsorg har 1500 brukere er det systemet som har flest brukere. Skole og oppvekst: Det er tegnet kontrakt med leverandør. Innføring av systemet har blitt utsatt til 2008 på grunn av mange parallelle prosjekter. Kun elektronisk barnehagesøknad for Eidsvoll og Ullensaker ble innført i Målsetting er å ferdigstille prosjektet innen sommeren Elev og lærernett skole: Det er etablert en felles skoleløsning for elever og lærere for alle de 49 grunnskolene i kommunene med sentralisert drift fra DGI. Da kommunene har valgt å utløse opsjon om trådløs nett, har prosjektet tatt noe lengre tid en antatt. Ved utgangen av 2007 gjenstår noen få skoler i Eidsvoll, en skole i Hurdal og tolv skoler i Nes. Målsetting er å ferdigstille teknisk prosjekt i løpet av innen sommeren Kommunene har vedtatt felles ambisjonsnivå med hensyn til PC tetthet og anvendelse av løsningen som læringsarena Felles læringsportal skole: Kommunene har felles læringsplattform med et bredt innhold som gjør det attraktivt å benytte løsningen. Bruken av læringsplattformen er sterkt økende for de drøyt brukerne. GIS matrikkel og kommunal teknisk virksomhet: Kontakt med leverandør er inngått. Prosjektgruppe er godt i gang med å forberede innføring av felles løsning for kommunene. Innføring av systemet starter mai Kommunes IKT - Strategi og bestilleråd Felles skatteoppkrever Kjøp av saksbehandlerkapasitet kommunene i mellom IP telefoni: Eidsvoll og Ullensaker kommune har tatt i bruk felles IP telefoniløsning fra DGI. Kommunens strategi og bestillerråd (SBR) har som hovedoppgave å lede arbeidet med strategisk IKT-planlegging og omsette strategiene i bestillinger til selskapet. Rådmennene har utpekt hver sin representant til SBR som utgjør organet sammen 0,25 stilingsressurs som sekretær, koordinator og saksutreder. SBR har månedlige møter hvor også DGI i de fleste tilfeller er til stede. Det føres protokoll fra møtene og det har i alt blitt behandlet 113 saker. Hovedfokuset i 2007 for SBR har vært videreføring av standardisering på felles fagsystemer og innføring av disse i kommunene, samt sikre kommune stabil IKT drift. Ei utredningsgruppe bestående av økonomisjefer og skatteoppkrevere fikk i januar 07 i oppdrag av rådmannsgruppa å utrede en sammenslåing av skatteoppkreverfunksjonen i ØRUkommunene. Utredningsgruppa har arbeidet med saken i hele 2007 og la fram en utredning og tilråding i mars Den videre behandlingen vil skje i Det er ikke gjennomført konkrete tiltak i 2007, bortsett fra mulige bilateral kontakt og bistand kommuner/saksbehandlere i mellom. 7

8 5. Noen andre saker som er behandlet i 2007: 5.1 Styresaker Sak nr. 02/07 Klima og energipakke for Osloregionen. Sak nr. 03/07 Orientering om igangsatt arbeid med gevinstrealisering. Sak nr. 04/07 Uttalelse til fylkesdelplan for kulturminner Sak nr. 07/07 Notat om opplegg for gjensidig informasjon om kommuneplanene i ØRU-kommuene Sak nr. 11/07 Presentasjon av kommuneplan for Gjerdrum Sak nr. 12/07 Uttalelse til Handlingsprogram for reiselivet i Akershus Sak nr. 17/07 Presentasjon av kommuneplan for Eidsvoll Sak nr. 19/07 ØRU s årsmelding og regnskapsoversikt for 2006 Sak nr. 23/07 Presentasjon av kommuneplan for Ullensaker Sak nr. 24/07 Uttalelse til fylkesdelplan Gardermoen 2040 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sak nr. 25/07 Selskapsskatten orientering om regelverk og virkninger. Sak nr. 26/07 Overformynderi organisering i kommunene fellesløsninger? Sak nr. 27/07 Orientering om planer for utvikling av Ormlia/Østaksen i Eidsvoll Sak nr. 30/07 Presentasjon av kommuneplan for Nes Sak nr. 32/07 Deltakelse/medlemskap i Visit Romerike. Sak nr. 36/07 Ekstra midler til bredbånd i revidert nasjonalbudsjett 2007 Sak nr. 39/07 Fylkesdelplan for samferdsel og areal i Akershus Sak nr. 40/07 Osloregionens utredningsprosjekt om Grenseløs region Sak nr. 41/07 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om Digitale Gardermoregionen. Sak nr. 42/07 Orientering om Nannestad kommuneplan Sak nr. 44/07 Regnskap for ØRU 2006 m/tilliggende avdelinger/prosjekter Sak nr. 45/07 Innkjøpsreglementet. Behandlingen i kommunene. Sak nr. 46/07 Gevinstrealiseringsprosjektet orientering om status og videre arbeid. Sak nr. 49/07 Orientering om Hurdal kommuneplan Sak nr. 51/07 Stensby sykehus. Framtidig drift? Sak nr. 58/07 Stensby sykehus hva skal skje i framtiden? Sak nr. 59/07 Selskapsavtale Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS. Forslag til felles saksframlegg for kommunal behandling. Sak nr. 60/07 Visit Romerike. Søknad om midler til felles regional profilering på reiselivsmessen Sak nr. 64/07 Etablererveiledning i Akershus. Forberedelse av ny anbudsrunde. Sak nr. 66/07 Uttalelse til Samordnet areal- transportstrategi for Osloregionen Sak nr. 67/07 Drøfting av prosjektrapport fra Osloregionen om Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg 5.2 Avholdte møter, temamøter, seminarer og konferanser. Seminar for personalledere i ØRU-kommunene Hamar 18. januar Arrangert ARC-konferanse på Gardermoen for repr fra flyplassregioner i Europa og deltakere fra Norge januar Kunnskapsbyen Lillestrøms studietur om næringsutvikling til Stavanger februar Fylkeskommunens studietur for samfunnsplanlegging i Dublin 22.- og 23. mars Hovedstadskonferansen 27. og 28. mars ARC s halvårsmøte i Stockholm 14. og 15. juni ØRU-lederkonferanse for rådmennenes ledergrupper 23. og 24. august ØRU studiereise til Tallinn september Gardermokonferansen 23. oktober Fylkesmannens studietur til Italia om småskala næringsutvikling november Fylkeskommunens fylkesdelplan-seminar 27. november 8

9 ARC s årsmøte på Malta november Fylkeskommunens næringsforum i Ski- 6. desember Forøvrig har direktør i ØRU deltatt i en rekke møter i intern og ekstern regi, særlig knyttet til fylkesdelplan Gardermoen 2040, Osloregion-samarbeidet, kontakt med fylkeskommunen, ØRU-styremøter, rådmannsmøter og ØRU-arbeidsutvalg. Direktør i ØRU er dessuten tillagt funksjonen som daglig leder/forretningsfører for Øvre Romerike Næringsutbygging as. 6. Regnskapsoversikt for

10 (justert pr ) R E S U L T A T R A P P O R T ØRU DGR IIØR SNP SUM Driftsinntekter Tilskudd og andre inntekter Finansinntekter MVA-kompensasjon motpost MVA-kompensasjon (89 555) (93 045) (33 090) (5 165) ( ) Sum driftsinntekter Driftskostnader Utbet. prosjektstøtte ( ) (63 175) - - ( ) Personalkostnader ( ) ( ) ( ) (3 404) ( ) Kostnader lokaler (70 200) (42 396) (78 481) (2 045) ( ) Leie / leasing (16 449) (16 449) Rep/vedlikehold/inventar (4 118) (1 697) (8 207) - (14 021) Revisjon/regnskap/konsulent ( ) ( ) ( ) (7 500) ( ) IKT / tele / porto / aviser etc. (39 491) (38 161) (68 799) (2 886) ( ) Rekvisita og trykksaker 389 (9 535) (25 156) - (34 302) Møtekostnader / seminarer ( ) ( ) (63 494) - ( ) Reise- og diettkostnader ( ) (32 923) (63 598) - ( ) Kontingenter/markedsføring m.v. ( ) - (10 164) (10 750) ( ) Div. andre kostnader (276) (365) (2 206) (37 385) (40 232) Finanskostnader (855) (53) (1 347) (2 346) (4 600) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) (66 315) ( ) Driftsresultat (65 246) Stikkordmessige merknader: Dette er en driftsmessig resultatrapport for Det tas forbehold om justeringer i det endelige regnskap I kolonnen for ØRU inngår også fyrtårnprosjektet Arbeidsnærvær i sykehjem, samt inntekter og utgifter vedr ØRU som vertskap for flyplasskonferansen i jan 2007 (The Challenge of Creating Airport Capacity) Regnskapet behandles som egen sak av styret i ØRU 7. Årsmeldinger fra samarbeidsorganer innenfor ØRU- 10

11 kommunene: Det framlegges kortversjoner av årsmeldinger for: o Øvre Romerike Revisjonsdistrikt o Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike o Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Øvre Romerike o Interkommunal voksenopplæring o DGI- Digitale Gardermoen IKS Årsmelding 2007 Øvre Romerike revisjonsdistrikt (utdrag) 1 OM VIRKSOMHETEN Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (ØRRD) ble opprettet i 1999 av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapet reviderer kommuneregnskapet i eierkommunene, regnskaper for fond, legater, bedrifter og institusjoner samt andre regnskaper som er tillagt revisjonen ved lov eller andre bestemmelser. I tillegg gjennomføres det forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommunene og selskapskontroller med grunnlag i kommunestyrenes vedtatte planer. Virksomheten utfører også revisjon av selskaper, institusjoner og virksomheter hvor kommunen har vesentlig interesse og hvor kommunal revisjon har adgang til å revidere. ØRRD har administrasjonskontor i Eidsvoll kommune. 1.1 Selskapets styre Styret for ØRRD har i 2007 bestått av: Leder Bjørn Erik Hjorth fram til Eidsvoll kommune Nestleder Per Ramsli, Nannestad kommune leder fra Styremedlem Tone Fossum Hurdal kommune Styremedlem Kjell Moen Gjerdrum kommune Styremedlem Trine Lund. Hun har ikke møtt i 2007 Ullensaker kommune og vararepsentant Sverre Støverud har møtt i hennes fravær Styremedlem Leif Moe/Tone Maanum Ruud Ansattes representant Leif Olav Moe sluttet og fra denne dato har vararepresentant Tone Maanum Ruud vært representant for de ansatte. 1.2 Representantskap Representantskapet består av to personer fra hver av deltakerkommunene. 11

12 Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i selskapets eierkommuner, kan heller ikke velges inn i selskapets representantskap. Kommune Medlem Varamedlem Eidsvoll Kjell Arne Melby, leder Dagfinn Malum Eidsvoll Tore Sørensen Jørund Lægland Gjerdrum Gerd Marie Rogstad Sigrid Støland Gjerdrum Jens-Olaf Merlid Bjørg Kristiansen Hurdal Runar Bålsrud, til 10. september 2007 Aase Graatrud Hurdal Håkon Brennsæter Elfi Solsrud Garsjø Nannestad Inger Johanne Wernerson, nestleder Ivar Ormstad Nannestad Karl Henrik Laache Arild Hemstad Ullensaker Knut Fjell Tor Martin Ødegaard Ullensaker Geir Ljøgodt Inger Hertzenberg 2 ORGANISERING Det er i 2006 foretatt en mindre organisatorisk endring i ØRRD. Ved etableringen av ØRRD var det aktuelt å ha et arbeidsutvalg. Behovet for dette er nå redusert og utvalget er ikke i funksjon. Den merkantile stillingen ble inndratt og deler av dette arbeidet ivaretas av Brit Hemstad. Representantskapet Revisjonsstyret Forhandlingsutvalg Revisjonssjef Enhet for kommuneregnskap og IKT (5,3 stillingshjemler) Enhet for forvaltningsrevisjon og annen virksomhet (3,0 stillingshjemler) Figur 1.1 Organisasjonskart ØRRD pr

13 2.1 Ansatte I 2006 og 2007 har vi hatt flere ansatte med lang erfaring som har sluttet. Vi startet tidlig med prosessen for å få ansatt etterfølgere. Vi ansatte i 2007 to personer med utdannelse innen revisjon til enhet for kommuneregnskap. En fra juli og en fra midten av september. Disse to har tidsbegrensede avtaler. Konkurransen på arbeidsmarkedet er stor også når det gjelder personer med revisjonsutdannelse. Ved ansettelse av personell konkurrerer vi i et stramt market med de private aktørene innen revisjon om de samme personene. Utfordringen med å være lukrativ arbeidsgiver vil være en utfordring for styret og ØRRD også de kommende årene. Internt i det offentlige revisjonsmiljøet arbeides det for å gi de med revisjonsutdannelse en godkjent praksis, slik at de ikke må ut i det private revisjonsmarkedet for å bli registrert revisor. Dette gjør at det er viktig for oss å ha et bredt spekter av revisjonsklienter, slik at vi får variert praksis. En ansatt har fødselspermisjon og kommer tilbake i september/oktober Innen forvaltningsrevisjon ble det i 2006 store endringer. Hovedrevisor søkte om permisjon. Heldigvis kom hun tilbake til ØRRD i mai Begge forvaltningsrevisorene sluttet i løpet av 2006, men vi har fått erstattet disse med godt kvalifiserte personer med høyere utdannelse. I budsjetter for 2007 ble det vedtatt å øke antall stillinger fra 8,5 til 8,8. I økonomiplanperioden er dette justert til 9,3 stillinger. Med stadig flere komplekse oppgaver var det behov for ytterligere økning. Opplæring av nyansatte innen tradisjonell revisjon og forvaltningsrevisjon tar tid. I tillegg får vi stadig nye oppgaver ettersom den kommunale virksomhet endrer seg. Enhet for forvaltningsrevisjon og annen virksomhet (selskaper) har ikke hatt noen økning siden opprettelsen av ØRRD, og med stadig større fokus på forvaltningen bør denne styrkes. Arbeidsmiljøloven stiller krav til varsling og vi er blitt forespurt av 3 kommuner om å være et ledd i varslingsrutinen. Det er vi positive til men det er en forutsetning at dette ikke skal gå utover det ordinære arbeidsoppgaver og at dette utfaktureres etter medgått tid. 2.2 Opplæring/kompetanse ØRRD har nå en sammensetning av ansatte med høy utdannelse og/eller lang erfaring. Pr har vi tre ansatte med revisjonsutdannelse, fire ansatte med utdannelse innen økonomi samt en statsviter og en sosiolog. I tillegg er revisjonssjefen registrert revisor. Både Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og forskrift om revisjon setter krav til etterog videreutdanning. Ett av hovedmålene til ØRRD er at alle ansatte skal oppfylle NKRFs krav til etter- og videreutdanning. De aller fleste av de ansatte har i 2007 deltatt på flere kurs for å tilegne seg kunnskap som vil være nyttig i revisjonsarbeidet. Det ble budsjettert med kr ,- til kurs og opplæring i Regnskapet viser at det ble brukt kr ,- til kompetanseutvikling for ansatte og styret. 2.3 Seminar ØRRD har hatt som tradisjon å arrangere seminar for styret og ansatte. På grunn av stor arbeidsbelastning har det i 2007 ikke vært arrangert noe seminar. De ansatte hadde derimot en samling på Gjøvik hvor vi faglig gjennomgikk planlegging for Det ble samtidig arrangert sosiale aktiviteter som en oppmerksomhet til de ansatte på bakgrunn av det arbeidet 13

14 de hadde nedlagt i forbindelse med årsoppgjøret for 2006 samt støyproblematikken vi til daglig har i våre lokaler. 2.4 Permisjoner/sykefravær Sykefraværet i ØRRD har vært lavt i de siste årene. I årsmeldingen for 2006 skrev vi at sykefraværet forventes å gå ned. Denne forventningen slo ikke til og sykefraværet har steget i 2007 til 7,76 %. Dette skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. Det totale fraværet i 2007 utgjorde 12,16 % ØRRD er en IA-virksomhet og det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Totalt sykefravær Herav egenmeldinger 89,0 9,0 3,98 0,40 14,6 7,1 0,65 0,32 74,5 18,5 3,58 0,89 119,3 8,3 5,7 0,4 169,0 22,0 7,76 1,01 Svangerskapsperm 92,0 4,22 Fravær sykt barn 5,6 0,25 3,0 0,13 1,8 0,09 1,0 0,05 2,8 0,13 Permisjon med lønn 2,5 0,11 4,5 0,20 6,4 0,31 6,0 0,3 1,0 0,05 Tabell 1.1 Fravær IKT Fra vårt hovedkontor har vi nå tilgang til kommuneregnskapene i alle eierkommunene våre og flere av de interkommunale selskapene som vi reviderer. Enkel tilgang til økonomisystemene bør bidra til å effektivisere revisjonsarbeidet. I 2007 la vi over våre egne systemer til DGIs server. I tillegg legges det opp til skanning av bilag, noe som bør føre til mer effektiv bilagsbehandling. Pt kan vi ikke synliggjøre noen effektivisering av omleggingen. Datautgiftene våre har økt betraktelig etter omleggingen, siden det gamle anlegget var helt nedskrevet og hadde få driftsutgifter. 2.6 Likestilling I revisjonsstyret er fordelingen mellom menn og kvinner 60 % - 40 %. Blant de ansatte er fordelingen 40 % - 60 % pr HMS-arbeid/Inkluderende arbeidsliv ØRRD har inngått avtale med NAV om å være en IA-virksomhet. Målsettingen med samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv er å holde sykefraværet på et lavt nivå. Som en liten virksomhet har vi til nå hatt stor nytte av dette samarbeidet i enkeltsaker. 2.8 Arbeidsmiljø Styret er opptatt av å sikre alle ansatte gode arbeidsforhold, slik at både trivselen på arbeidsplassen og den samlede kompetanse i ØRRD øker. Arbeidsmiljøet anses å være godt med unntak av forhold omtalt nedenfor. 14

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 TUNET-Sør-Gardermoen 1 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer