Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 42/2013 Fredag 6. desember 1. Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering 2. Skal bli ledende på offentlige anskaffelser 3. Leverandøroppfølging et svakt punkt 4. Norsk bidrag i FN-forum for sosialt ansvar 5. Sjukehus-vikarar med 71 pst. regelbrot 6. KOFA, innovasjon og etikkpris 7. E-faktura opp 200 pst i kommune-sverige 8. Setter frist for innføring av e-bestillinger Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering Et politisk frontalangrep på overdreven formalisme og byråkratisering i praktiseringen av de offentlige anskaffelsesreglene satte sitt preg på næringsminister Monica Mælands bidrag på årets Anskaffelseskonferanse i Oslo. Slikt ønsker den nye regjeringen å gjøre noe med, konstaterte hun, og la stor vekt på forenklinger både med nye EU-direktiv og kommende anbefalinger fra det nasjonale forenklingsutvalget. Næringsminister Monica Mæland (foto: Hans Jørgen Brun) Om lag 600 var denne gang påmeldt til Anskaffelseskonferansen i regi av Difi. Her fikk den nye regjeringen presentere sin anskaffelsespolitikk overfor ledere i det offentlige, innkjøpere, leverandører, konsulenter og andre som hadde funnet veien til konferansen. Næringsminister Monica Mæland slo fast at regjeringen ville løfte offentlige anskaffelser høyere på den politiske dagsordenen enn den forrige regjeringen. Etter hennes vurdering ligger det her et viktig virkemiddel for en mer effektiv offentlig forvaltning så profesjonelt, sikker og lite byråkratisk som mulig. I tillegg til nye EU-direktiv som besluttes i EU-systemet i disse dager, er det nasjonale forenklingsutvalget i gang. Blant det positive i de nye direktivene pekte statsråden på bruk av elektroniske verktøy og forenklinger for de mindre leverandørene som ønsker å delta i offentlige anskaffelser. 1

2 Viktige nasjonale regler Når det gjelder forenklingsutvalget her hjemme, understreket hun at det for mange norske leverandører nettopp er oppdrag til en verdi under EU/EØS-terskelverdiene som betyr mest. Av den grunn så hun forhåpningsfullt fram mot anbefalingene fra utvalget som er ventet utpå vårparten neste år. Statsråd Mæland fremhevet betydningen av å skape og utnytte fleksibilitet i regelverket. Det er, fremholdt hun, f.eks. tankevekkende at det er de samme prosedyrekrav til anskaffelser innenfor bygg og anlegg som det er innenfor barnevern. Forslaget om å samordne anskaffelser på statlig nivå er for tiden på høring, og næringsministeren var ikke i tvil om at en slik samordning kan innebære betydelige økonomiske gevinster. Innovasjon I sitt foredrag på Anskaffelseskonferansen var statsråd Mæland også innom innovative anskaffelser og innovasjon. Innovasjon er ikke noe mål i seg selv, konstaterte hun, men viktig for en effektiv offentlig sektor og et omstillingsdyktig næringsliv. Regjeringen vil gjøre det lettere for små og innovative småbedrifter å komme med i offentlige anskaffelser, og hun fremhevet NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling som virkemiddel til å fremme innovasjon. Likeledes verdsatte hun at helseforetakene i økende grad benytter dialog med leverandørmarkedet før de sjøsetter større anskaffelser. Offentlig-privat samarbeid (OPS) har den nye regjeringen stor tro på, og næringsministeren kunne opplyse at regjeringen tar sikte på å utvikle en veiledning og retningslinjer for bruk av innovasjonsutgaven av OPS, nemlig OPI (offentlig-privat innovasjonssamarbeid). Anskaffelseskonferansen Skal bli ledende på offentlige anskaffelser Norge skal bli ledende på offentlige anskaffelser. Med denne målsettingen avsluttet avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt foredrag på årets Anskaffelseskonferanse. Sentralt i arbeidet står nasjonale rammeavtaler på statlig nivå, effektivisering av leverandørporteføljen i den enkelte virksomhet, kategoristyring, økt kompetanse og lederforankring. Det offentlige kjøper årlig for nær kroner pr. innbygger, og innsparingspotensialet er betydelig, fastslo han. Avdelingsdirektør Strømsnes i Difi hadde klippetro på at det var effektiviseringspotensial i praktiseringen av offentlige anskaffelser. Eksempler fra London viser at konsulentselskaper som skal hjelpe til med å skaffe kommunale enheter innsparinger ved anskaffelser, ikke tar seg betalt med mindre innsparingene kommer. Og 5 prosent spart i dagens norske offentlige anskaffelser betyr om lag 20 milliarder til bruk f.eks. i det offentliges tjenesteproduksjon. Det var hans håp at regjeringen ville sette krav til effektivisering, og, sa Strømsnes, da står Difi klar til å lage de nødvendige verktøyene. Imidlertid trengs det bl.a. et bedre kunnskapsgrunnlag. Gjennom arbeidet med å etablere en digital anskaffelsesprosess fra 2

3 kunngjøring til betaling av faktura kan det genereres mye kunnskap, f.eks. når det gjelder oversikt over og analyse av leverandørreskontroen. Strømsnes stilte bl.a. spørsmål om det var nødvendig for en virksomhet å ha en rekke forskjellige leverandører til ulike driftsmidler. Mer kunnskap Mer kunnskap om ulike forhold knyttet til den enkeltes anskaffelser er et viktig bidrag til effektivisering, samtidig som strategivalg og tiltak må forankres i lederskapet, slik Strømsnes så det. Han var dessuten overbevist om nytten av nasjonale rammeavtaler på statlig nivå. Det er det viktigste av effektiviseringstiltakene, mente han, og minnet om at det for leverandørene er lettere å gi de gode prisene dersom det er snakk om store volumer. De er alltid på jakt etter å vite hvor mye de kan regne med å få solgt før de kommer med priser. I tillegg er det lettere for de nærmere 1000 virksomhetene i staten som kjøper inn, å gjøre avrop på rammeavtaler enn å stå for gjennomføring av anskaffelsesprosesser selv. Strømsnes la imidlertid til at slike landsdekkende rammeavtaler ikke måtte svekke konkurransen ved at de gjorde det vanskelig for alle de små og mellomstore leverandørene å komme med på slike avtaler. Kategoristyring Således blir kategoristyring et mantra for Difi i tiden fremover, fremholdt avdelingsdirektør Strømsnes. Selv har Difi bistått virksomheter i å gjennomføre innkjøpsanalyse, og alle bør gjøre slike, virksomhetsspesifikke analyser. Etter en slik øvelse kan man diskutere om det f.eks. er nødvendig og ønskelig med flere leverandører til de samme tjenestene og varene i virksomheten. Til hjelp for virksomhetene tar Difi mål av seg til å etablere et benchmarking-tilbud i forbindelse med slike analyser der den enkelte virksomhet kan sammenlikne egne tall med andre, gjennomsnitt etc. Ved blant annet full oppmerksomhet mot forhold som kategoristyring, leverandørutvikling, måling og behovsstyring greide Posten å få til en innsparing på 12 prosent i forbindelse med sine anskaffelser i en prosjektperiode fra 2008 til Målet var en innsparing på fem prosent, opplyste Strømsnes, som la til at gode rammeavtaler i seg selv innebærer god leverandørutvikling. Leverandøroppfølging et svakt punkt Oppfølging av leverandørene er noe av det offentlige innkjøpere er svakest på. En av forklaringene er mangel på kompetanse på fagområdet. Av de som har etablert en innkjøpsstrategi er det for øvrig bare om lag en tredjedel som har fokus på leverandøroppfølging i strategien. Man erkjenner verdien av leverandørsamarbeid, men samarbeider likevel ikke i den grad det er potensial for. Dette fremgår av årets utgave av «Sourcing Survey» fra PwC. PwC har gjennomført en modenhetsanalyse på innkjøpsområdet for private og offentlige virksomheter i Norge (Sourcing Survey). Samarbeidspartnerne har vært Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Virke og NHO. Hvert år velges et tema med spesielt fokus og i år er det leverandøroppfølging og samarbeid. Årets modenhetsanalyse er den tredje innenfor offentlig sektor og den fjerde innenfor privat 3

4 sektor. Undersøkelsen ble sendt ut til potensielle respondenter i august 2013, hvor det ble oppnådd en svarrate på i underkant av 20 % og hvorav 6 % av respondentene er de samme som i fjor. Undersøkelsen indikerer at 60 % av respondentene har etablert en innkjøpsstrategi. 72 % av respondentene, som har etablert en innkjøpsstrategi, mener at det er viktig at innkjøpsstrategien støtter opp under virksomhetens overordnede strategi og at innholdet i innkjøpsstrategien er svært viktig. Undersøkelsen indikerer for øvrig at 59 % har forankret innkjøpsstrategien i virksomheten, samtidig som respondentene mener det er svært viktig å gjøre nettopp dette. Handlingsplan Undersøkelsen viser ellers at 39 % av de som har etablert en innkjøpsstrategi, har etablert en handlingsplan for å følge opp strategien. Bare 32 % av disse rapporterer på status for aktivitetene i handlingsplanen. Undersøkelsen viser en økende erkjennelse av den rollen innkjøp har i å støtte virksomhetens bærekraftige verdiskaping og realisering av deres strategiske mål, konstaterer PwC. Dette innebærer et økende behov for at innkjøpsfunksjonen må utnyttes som et virkemiddel for å oppnå virksomhetens strategiske mål. Av rapporten fremgår det også i år at norske virksomheter har noe å strekke seg etter når det gjelder å realisere potensialet som ligger i ledende innkjøpspraksis. Undersøkelsen indikerer at de statlige virksomhetene er mest modne. Leverandøroppfølging Virksomhetene anser leverandøroppfølging som svært viktig, men på tross av dette har få etablert en systematisk tilnærming for prosessen: Bare 34% av de som har utarbeidet en innkjøpsstrategi, har fokus på leverandøroppfølging i strategien. Virksomhetene har identifisert økonomiske gevinster gjennom leverandørsamarbeid, samtidig som det inngås færre samarbeid enn hva gevinstpotensialet tilsier. Manglende kompetanse på området er antageligvis, mener PwC, en av årsakene til at virksomhetene totalt sett angir lav modenhet på denne dimensjonen. Nettopp kompetanse på leverandøroppfølging innen anskaffelsesprosessen er blant fagområdene som respondentene scorer dårligst på. Bare 42 % mener de har god kompetanse innen denne prosessen. PwC konkluderer i sin rapport med at veien videre for norske innkjøpsavdelinger er å styrke det helhetlige fokuset innenfor innkjøpsområdet. Dette inkluderer: Tilrettelegge for måling og oppfølging, rette et større fokus på leverandøroppfølging, og gjøre en grundigere behovsplanlegging. Sourcing Survey kan lastes ned her Norsk bidrag i FN-forum for sosialt ansvar Deltakere på den andre konferansen i historien som FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) arrangerer, skal på et seminar få høre om det norske arbeidet med sosialt ansvarlige offentlige innkjøp. Konferansen samlet flere tusen delegater fra næringsliv, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner fra alle verdenshjørner. Formålet med forumet og 4

5 konferansene er å se til at menneskerettighetene ivaretas i forbindelse med kommersiell virksomhet verden rundt. Den årlige konferansen «Forum for Business and Human Rights» arrangeres av FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) i Genève 2-5 desember. Difi var blitt invitert av det det danske Institute for Human Rights (DIHR) til å medvirke på et seminar om offentlige anskaffelser og menneskerettigheter under konferansen. Også International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) og Northern Ireland Human Rights Commission (NIHRC) er invitert til å bidra på seminaret. I år forventes over 2000 delegater fra hele verden delta i konferansen. Temaet for konferansen er hvordan FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter bør implementeres på nasjonal nivå. Tusenvis av deltakere Det første møtet i dette forumet fant sted i fjor, da rundt 1000 delegater deltok. Det ble etablert av FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter, og en rekke fremtredende representanter for næringsliv og offentlige myndigheter verden over medvirket. Forumets funksjon er å utgjøre en plattform for å fremme og ta i bruk FNs «Guiding Principles on Business and Human Rights», som er den første aksepterte globale veiledningen på FN-nivå for sosial ansvarlighet som skal bidra til å hindre brudd på menneskerettighetene fra så vel nasjoner som næringsliv. Prinsippene ble enstemmig vedtatt av FNs menneskerettighetsforsamling i 2011, og er forankret helt til topps i FNsystemet. Offentlige anskaffelser Forholdet mellom offentlige anskaffelser og menneskerettigheter dekkes i artikkel 6 i de veiledende prinsippene der det står at staten bør promotere respekt for menneskerettigheter hos de bedriftene som de bedriver kommersielle transaksjoner med. Det heter i den nevnte artikkelen at myndighetene i de ulike land gjør en rekke kommersielle transaksjoner med bedrifter, ikke minst gjennom deres anskaffelsesvirksomhet. Dette gir en unik mulighet til å fremme oppmerksomhet på og respekt for menneskerettighetene hos disse selskapene, bl.a. gjennom kontraktsvilkår i henhold til de forpliktelsene det offentlige myndighetene har under nasjonal og internasjonal rett. I Norge er det Difi som er ansvarlig for veiledning og informasjonstiltak for å gjøre sosialt ansvar, bl.a. ansvar for å promotere respekt for menneskerettigheter, til en naturlig og integrert del av norske offentlige anskaffelser. Sjukehus-vikarar med 71 pst. regelbrot Ein revisjon av ein leverandør av helsepersonell-vikarar til sjukehusa i Norge synte at det var 71 prosent brot på arbeidsmiljø-/vernereglar og andre kontraktsvilkår. 38 overlegar vart kontrollerte, og det knytte seg eit eller anna regelbrot til 27 av dei. Dette går fram av ein ny revisjonsrapport, der etterlevinga av nasjonale rammeavtalar for innleige av helsepersonell har vorte undersøkt. Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og dei regionale helseføretaka har gjort slike rammeavtalar med fleire vikarbyrå. For å sikre kvaliteten er det no gjennomførd ein 5

6 revisjon av fleire av vikarbyråa. Alle vikarbyråa skal ha høg fagleg standard på tenestene sine og ha gode rutinar for kvalitetssikring og internkontroll. Allereie når kontrakt vert gjort, fekk vikarbyrå informasjon om at det ville bli gjennomført revisjon av dei i avtaleperioden. Dei varsla revisjonane starta i juni 2013 og det ligg no føre ein rapport for Helsebemanning AS, som er ein av leverandørane av vikarar til legespesialisttenester. Revisjonen av vikarbyråa er gjennomførte av Deloitte, som ein ubunden tredjepart, på oppdrag frå dei regionale helseføretaka. Tiltak og reaksjonar som blir sette i verk, skjer òg i tett samråd med advokatfirma Wikborg Rein. 71 prosent brot Det går fram av rapporten at leverandøren har gjort seg skuldig i brot på arbeidsmiljølova og verneføresegnene som gjeld arbeids- og kviletid. Det gjeld spesielt talet på arbeidstimar i veka, talet på timar med kvile mellom arbeidsperiode i døgnet, talet på samanhengande timar i veka, og manglande søndagsfri. Det er 38 overlegar som er kontrollerte, og av desse synte det seg at det var eitt eller fleire brot på arbeidsmiljølov/verneføresegner knytte til 11 av dei innleigde vikarane, det vil seie 29 prosent brot. Revisjonen har òg registrert andre brot på kontraktsvilkåra, og når alle brot vert telte saman, finn revisjonen at det er knytt ulike brot til 27 av dei innleigde vikarane, det vil seie om lag 71 prosent. Kvalitetssystemet hos leverandøren inneheld retningsliner for registrering og oppfølging av avvik, skrive Deloitte i rapporten sin. Revisjonen har notert seg at systemet ikkje gjev visse for at arbeids- og kviletidsreglane i arbeidsmiljølova vert haldne. Frist på fire veker HINAS og dei regionale helseføretaka ser svært alvorleg på at Helsebemanning AS har brote krava som ligg til grunn for rammeavtalane, går det fram av ei melding på nettstadene deira. Det blir varsla at tillitsbrot kan få følgjer for Helsebemanning AS, som har fått ein frist på fire veker til å rette opp tilhøva som er avdekte i revisjonen. Etter fire veker vil det bli gjort ei kvalitetssikring av systema til Helsebemanning AS for å sikre at rutinar for kvalitetssikring og internkontroll er i samsvar med rammeavtalane. I ein kommentar peikar personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF og leiar av styringsgruppa for "Vikartjenester helsepersonell", Hilde Christiansen, på at det er viktig å gjere ein revisjon tidleg i avtaleperioden. Da kan oppdragsgjevarane sikre seg at alle tilhøve som ligg til grunn i avtalane vert etterlevde. Det er sett tydelege krav til leverandørene på mange område, seier ho, og det er viktig for å sikre kvaliteten på prosessane internt hos vikarbyråa, ikkje minst skal krava til lønns- og arbeidsforhold etterlevast. Krava til kvalitet på tenestene skal gi sjukehusa tryggleik for at dei kjøper kvalitetssikra tenester frå kompetente og seriøse vikarbyrå, når dei har behov for ekstra personell. Her kan du lese rapporten frå Deloitte Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp KOFA, innovasjon og etikkpris Regjeringen lover et mer slagkraftig KOFA, og den ønsker mer konkurranse på jernbanesporet. Sykehuspartner er tildelt «Ikke for enhver pris 2013», 6

7 høgskolene på Lillehammer og Gjøvik har etablert et nasjonalt innovasjonsstudium som er tilpasset kommunesektoren og anbefalt av KS. Ukens miljøeksempel gjelder fornybar energi og er fra Finland. Virke ber den nye regjeringen utvikle videre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. Fem er prekvalifisert til å bygge ny politistasjon i Arendal, i Sverige har regjeringen lansert en nasjonal CSRstrategi, og danskene har fått et webverktøy til hjelp for offentlige innkjøpere som vil ta samfunnsansvar. BRØDTEKST Etikk-pris til Sykehuspartner Sykehuspartner ble tildelt «Ikke for enhver pris 2013» på Anskaffelseskonferansen Prisen som deles ut av KLP, har som formål å fremme etikk i offentlige innkjøp. Sykehuspartner er tjenesteleverandør til helseforetakene i Helse Sør-Øst og har jobbet målrettet med etiske og sosiale krav i anskaffelser siden De kan vise til faktiske forbedringer helt ned til produksjonsleddet, og benytter sin innkjøpsmakt til å få andre til å ta samfunnsansvar. Sykehuspartner har gjort etisk handel til en del av leverandørutviklingen, og gjør hvert år oppfølginger direkte knyttet til de etiske kravene. Prisjuryen har bestått av: Eli Bleie Munkelien, direktør for samfunnsansvar i KLP, Jenny Ählström, seniorrådgiver, Avd. for offentlige anskaffelser i Difi, Magne Paulsrud, seniorrådgiver, offentlig innkjøp i IEH, og Grete Solli, spesialrådgiver for samfunnsansvar i Helse Sør Øst. KOFA skal bli mer slagkraftig Regjeringen arbeider med å gjøre KOFA til et mer slagkraftig klageorgan, skriver Kommunal Rapport. NHO kaller det en seier for næringslivet. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, har tidligere hevdet at klagenemnda er blitt en tannløs vaktbikkje. Denne utviklingen har også bekymret oss. Vi skal derfor gjøre alt vi kan for at KOFA igjen skal få spissere tenner, sier statssekretær Eirik Lae Solberg (H) i Nærings- og handelsdepartementet. Ukens miljøeksempel: Fornybar energi: Erfaringer fra Finland Den finske byen Turku ønsket å gå over til energi fra fornybare kilder for å nå sine klimamål. Tross innledende skepsis hos publikum og media, fikk kommunen en kostnadseffektiv utslippsreduksjon på tonn i året, eller 2 % av de totale utslippene. En nyttig lærdom var at god informasjon til befolkningen er viktig i overgangen til fornybar energi. Les hele eksemplet her For mer informasjon om miljøvennlige innkjøp Vil ha konkurranse på jernbanesporet Regjeringen ønsker å øke konkurransen på eller om jernbanesporet. Vi vil komme tilbake til Stortinget om hvordan dette kan innføres, svarte samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV). Han spurte om Norge ville fortsette å være imot EUs jernbanepakke. Statsråden fremholdt at regjeringen vil arbeide for at det blir størst mulig nasjonalt handlingsrom innenfor de 7

8 overordnede krav til liberalisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenesteforpliktelser. Det er viktig, sa han, at konkurranse innføres i et tempo og på en slik måte at effektene av konkurranse kan tas ut på en best mulig måte, og for å få dette til må konkurransen skje på like vilkår og sektoren må være tilrettelagt for dette. Innovasjonsstudium for kommunesektoren? Høgskolene på Lillehammer og Gjøvik har fått i oppgave å etablere det nasjonale innovasjonsstudiet som er tilpasset kommunesektoren. Det skal gis kunnskap om hvordan innovasjon foregår, begrunnes og gjennomføres. Studentene skal dessuten trenes i å formidle innovasjonsprosjektet i kommunen og til offentligheten. KS anbefaler personer med nøkkelfunksjoner i kommunene å søke; folkevalgte og ledere på områder der det er behov for systematisk endring og innovasjon. Det er også anbefalt at 3-4 personer fra samme kommune søker sammen. Samlingene vil foregå i tidsrommet februar desember Studiet gir 30 studiepoeng. På Stortinget for ideelle aktører I et møte med Stortinget fremhevet Hovedorganisasjonen Virke bl.a. samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. En viktig målsetting med denne avtalen er å utnytte mulighetsrommet til å inngå fleksible og langsiktige avtaler med ideelle aktører. Den rødgrønne regjeringen har her foreslått positive tiltak, ifølge Virke. Dette gjelder særlig gode avtaler for ideelle aktører, arbeid for å løse pensjonsproblemet, samt å involvere ideelle aktører mer i forsking og utvikling. Organisasjonen understreket at det er viktig at den nye regjeringen og KrF og Venstre slutter seg til avtalen og utvikler den videre - spesielt viktig er det å konkretisere målsettingene. Fem prekvalifiserte med politistasjonsløsning Statsbygg har mottatt løsningsforslagene fra de fem prekvalifiserte entreprenørene i konkurransen om ny politistasjon i Arendal med nettoareal på 2960 kvadratmeter. Statsbygg inviterte i vår til en begrenset totalentreprise med løsningsforslag, og fem grupper ble prekvalifisert til å delta i konkurransen: AF gruppen Norge AS, BRG Entreprenør AS, Hent AS, Skanska Norge AS og Veidekke Agder AS. Etter valg av prosjekt har oppdragsgiver (Agder politidistrikt) ansvar for å få prosjektet godkjent av Finansdepartementet og Regjeringen. Det er uvisst hvor lang tid denne prosessen vil ta. Entreprenør kan ikke kontraheres før denne godkjennelsen er på plass. Byggefasen er beregnet til 18 måneder. Sverige har fått nasjonal CSR-strategi I Sverige har landets regjering lagt fram en nasjonal CSR-strategi, «Hållbart företagande plattform fôr svenskt agerande». I strategien stiller regjeringen seg preliminært positiv til EU-kommisjonens forslag til nye innkjøpsdirektiv. Her er oppmerksomheten mot spørsmål som miljø, sosialt ansvar, livsløpsperspektiv og innovasjon ved offentlige anskaffelser større enn den eksisterende svenske lovgivningen. Også anskaffelser ved hjelp av elektroniske verktøy får regjeringens støtte i CSR-strategien. Den svenske, nasjonale CSR-strategien kan du lese her. 8

9 Dansk webverktøy for samfunnsansvar «Den ansvarlige indkøber» er et nytt, dansk webverktøy som skal gjøre det lettere for offentlige innkjøpere å tenke samfunnsansvarlig. I webverktøyet skal det samles gode og konkrete eksempler på hvordan innkjøpere kan formulere miljøkrav, etiske krav, arbeidsklausuler og sosiale krav i forbindelse med offentlige innkjøp. Et bredt samarbeid mellom flere departement, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner mfl. står bak utviklingen av webverktøyet. Du finner webverktøyet her. E-faktura opp 200 pst i kommune-sverige På seks år har bruken av e-faktura i svenske kommunar og landsting/regionar auka med om lag 200 prosent, medan e-handel berre har auka med 57 prosent på den same tida. Det syner resultata av ei undersøking som Sveriges Kommunar och Landsting (SKL) har gjort i år. 9 av ti landsting/regionar og seks av ti kommunar har no teke i bruk e-faktura. Framleis finst det ein og annan i kommune-sverige som meiner at e-handel ikkje er noko for dei. I undersøkinga vart alle dei 290 kommunane og 21 landstinga (fylkeskommunane)/regionane spurde. 86 prosent av kommunane kom med svar, medan 90 prosent av landstinga/regionane svarte. Ikkje alle som svarte, svarte på alt. Tidlegare har SKL, som er systerorganisasjon til KS her heime, gjort liknande undersøkingar i 2003 og Resultata av undersøkinga frå i år syner at 197 eller 61 prosent av kommunane har innført e-faktura. I 2007 viste undersøkinga at 29 prosent av kommunane då hadde teke i bruk e-fakturering. 95 prosent av landstinga/regionane har no innført e-faktura, det vil seie 19 av dei. E-handel Når det gjeld e-handel svarer 85 kommunar og 17 landsting/regionar at dei har teke i bruk slikt verktøy. Med e-handel meiner SKL i denne undersøkinga elektronisk tingingsprosess med fakturahandtering, men ikkje gjennomføring av tevlingar. Dersom det vert samanlikna med tala frå 2007, syner undersøkinga i år ein auka i bruk av e- handel med 57 prosent. Det vart òg spurd kvifor e-handel ikkje er på plass enno. Av dei 66 kommunar, landsting og regionar som gav svar på dette, sa halvparten at dei ikkje hadde ressursar til å ta til med innføringa, fire at dei ikkje har kompetanse på området, og tre var ikkje viss på om dei ville ha nytte av e-handel. Tre trudde ikkje at leverandørane var mogne for e-handel, to seier at sjølve innkjøpet av naudsynt systemløysning er komplisert, og endeleg er to visse på at e-handel ikkje svarer til dei forventingane dei har. Leverandørar Ofte er det få leverandørar som er knytte til integrert e-handel. Halvparten av alle kommunar og landsting har mellom ein og ti leverandører, medan berre sju prosent seier dei har med seg meir enn 50. I 2003 var det berre fem kommunar av dei 37 som då 9

10 dreiv med e-handel, som hadde meir enn 10 leverandørar med. I 2007 hadde 14 av 52 kommunar meir enn ti med seg på e-handel. Nærare annankvar kommune og landsting har meir enn 100 leverandørar knytte til e- fakturaløysinga si i år. Så å seie havar fjerde tek imot e-faktura frå meir enn 200 leverandørar, går det fram av undersøkingsresultata. 24 prosent av kommunane og landstinga tek imot mellom 11 og 25 prosent av fakturaene sine elektronisk, og 20 prosent tek imot mellom 51 og 75 fakturaer elektronisk i dag. Det er kjøp av varer som dominerer i e-handelen, skal ein tru undersøkingsresultata. Vanlegast er matvarer, kontorutstyr, kjemiskteknisk materiale, leiker, datautstyr og bøker. Framleis er det lite tenestekjøp i e-handelen i det offentlege i Sverige. Her kan du sjå rapporten frå SKL-undersøkinga. Setter frist for innføring av e-bestillinger Etter fire års arbeid med å innføre elektronisk bestilling hos ca. 150 statlige oppdragsgivere i Sverige, setter nå regjeringen en absolutt deadline for å «komme på lufta». Innen 1. juli 2014 skal alle disse praktisere e-bestillinger, og forventingene er å spare 3,2 milliarder innen ni år. Dette fremgår av en forordning som den svenske regjeringen nylig er kommet med. Men: 18 av de 50 oppdragsgiverne som skulle vært klare allerede innen 31. mai i år, er imidlertid fremdeles ikke i gang. Nå har altså regjeringen i vårt naboland satt kniven på strupen. Statlige oppdragsgivere har arbeidet med å innføre elektronisk handel siden 2009, og det er Ekonomistyrningsverket som har hatt ansvaret for å følge opp og være tilrettelegger. Arbeidet har vært lagt opp puljevis, og drøyt femti statlige virksomheter i første pulje skulle vært i gang med elektroniske bestillinger senest 31. mai i år. Bare om lag halvparten greide det. Av de 100 statlige virksomhetene som hører med i etappe 2 i dette innføringsprosjektet ser det ut for at bare 12 kommer i mål i rett tid. Status pr. utgangen av september, som Ekonomistyrningsverket nettopp har publisert, viser at 31 av de ca. 150 oppdragsgiverne har fått såkalt advarsel. Det vil si at de ligger etter skjema for å komme i mål som forutsatt. Av disse 31 er det 18 som skulle ha vært i gang med elektroniske bestillinger 31. mai i år. «Skarpt krav» Forordningen fra regjeringen om at alle de ca. 150 skal være i gang med elektroniske bestillinger innen 1. juli neste år, tolkes av Ekonomistyrningsverket som et «skarpt krav». Det er ikke nok at oppdragsgivere, når fristen løper ut, f.eks. har satt sitt system i drift, påbegynt pilotdrift eller liknende. Imidlertid er det ikke noe krav at leverandørene skal være tilsluttet systemet innen 1. juli Rett nok følger en anbefaling fra Ekonomistyrningsverket med forordningen, der det heter at oppdragsgiverne bør etterstrebe å ha leverandørene med på dette tidspunktet. Forordningen trer i kraft 1. januar Etter den tid kan Ekonomistyrningsverket på grunnlag av nærmere definerte årsaker, behandle og eventuelt innvilge søknader om 10

11 dispensasjon fra fristen. Det er bare statlige oppdragsgivere med opptil 50 ansatte som omfattes av forordningen og innføringen av e-bestillinger. Innsparing på 3,2 mrd Den svenske regjeringen har i en pressemelding beregnet innsparinger på 3,2 milliarder kroner over en niårs-periode dersom alle de ca. 150 oppdragsgiverne tar e-bestilling i bruk innen 1. juli Billigere innkjøp gjennom bedre priser, øket rammeavtalelojalitet og styrket prisbevissthet er blant de viktigste bidragsyterne til den beregnede innsparingen. Med digitale bestillinger, heter det ellers, får man også en mer rasjonell håndtering av bestillinger og fakturaer, og en bedre intern styring av innkjøpsprosessen. Håndteringen av de som leverer til den offentlige sektoren blir for øvrig mye enklere enn den er i dag, poengterer regjeringen. Også i Sverige er innføring av elektronisk støtte til innkjøpsprosessen et ledd i digitaliseringen av offentlig sektor. Når ca. 150 statlige oppdragsgivere går over til e- bestillinger, innebærer det at vi, skriver regjeringen i sin pressemelding, tar enda et stort steg mot å virkeliggjøre målsettingen om å skape en enklere, åpnere og mer effektiv offentlig forvaltning. 11

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Er virksomhetene opptatt av målstyring?

Er virksomhetene opptatt av målstyring? www.pwc.no Er virksomhetene opptatt av målstyring? Sourcing Survey 2013 Agenda Ingen styring uten måling Funn fra årets Sourcing Survey Våre anbefalinger Om oss Sourcing Survey 2013 2 Ingen styring uten

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Nytt fra KS Innkjøpsforum Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Hvorfor er gode innkjøp viktig? Dekke befolkningens behov God kvalitet Konkurransedyktige priser Nærings- og leverandørutvikling

Detaljer

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Hva innebærer etiske krav? Etiske krav ved offentlige anskaffelser innebærer

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Desember 2011 Nye retningslinjer i 2010 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 14 helseforetak 70.000 medarbeidere Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo,

Detaljer

Notat. Styresak 028/11 O Administrerande direktør si orientering pkt 6 Styremøte 15. mars 2011

Notat. Styresak 028/11 O Administrerande direktør si orientering pkt 6 Styremøte 15. mars 2011 Notat Går til: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11. mar 2011 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Vikarbruk i Helseføretaka Styresak 028/11 O Administrerande direktør

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST 1 500 mrd pr år 40% av kommunale budsjetter består av innkjøp Offentlig

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Internasjonal forankring av EHF

Internasjonal forankring av EHF Internasjonal forankring av Presentasjon på Konferansen 2015 Jostein Frømyr Edisys Consulting AS Hvem er jeg? Jostein Frømyr Daglig leder Oppdrag for Difi Utvikling og forvaltning av Uavhengig rådgivingsselskap

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse:

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: STRATEGIDOKUMENT 7 INNKJØPSTEAMET 7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: Team er en samhandlingsform hvor gruppen utvikler samhandlingskompetanse

Detaljer

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 Handlingsplanen gjelder for 2 år av gangen og revideres hvert år. Vedtatt KSI årsmøte 25. mars 2015 1 INNLEDNING - Gode innkjøp Hvorfor er gode innkjøp viktig?

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Evaluering av tjenesteleveranser

Evaluering av tjenesteleveranser Evaluering av tjenesteleveranser 1. Opplysninger om oppdraget (fylles ut av avtaleansvarlig hos oppdragsgiver) Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgivers navn 1.2 Ansvarlig for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey Sammenlikning av offentlige og private virksomheter PwC Sourcing Survey 2012

www.pwc.no/sourcingsurvey Sammenlikning av offentlige og private virksomheter PwC Sourcing Survey 2012 www.pwc.no/sourcingsurvey Sammenlikning av offentlige og private virksomheter PwC Sourcing Survey 2012 Modenhetsanalyse av innkjøp i norske virksomheter 2012 2 Modenhetsanalyse av innkjøp i norske virksomheter

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

Miljø og klimakonferanse

Miljø og klimakonferanse Nasjonal samordning av innkjøp i spesialisthelsetjenesten Miljø og klimakonferanse Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF Stavanger 5. mars 2015 Prosess i 2014 Utdrag - foretaksprotokoll

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

Liv Lunde, seniorrådgiver, Konkurransepolitisk avdeling, Nærings- og fiskeridepartementet

Liv Lunde, seniorrådgiver, Konkurransepolitisk avdeling, Nærings- og fiskeridepartementet PARALLELL 1 I denne parallellen vil man bli presentert for nyttige tips for gode miljøeffektive anskaffelser. Disse vil bli krydret med gode eksempler fra offentlig og privat sektor. Dessuten vil det bli

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget

Detaljer

Innovasjon og anskaffelser

Innovasjon og anskaffelser Innovasjon og anskaffelser Bjørn Grønli, innovasjonssjef, Avdeling for forskning og innovasjon Presentasjon for LFH 29.03.12 Forankring - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med øvrige

Detaljer

18.01.2012. Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar. Januar 2012

18.01.2012. Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar. Januar 2012 18.01.2012 Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Januar 2012 Nye retningslinjer i 2010 1 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

OFFENTLIGE INNKJØP SOM NØKKEL TIL ØKT INNOVASJONSTAKT I NORGE. FFAs årskonferanse 2015

OFFENTLIGE INNKJØP SOM NØKKEL TIL ØKT INNOVASJONSTAKT I NORGE. FFAs årskonferanse 2015 OFFENTLIGE INNKJØP SOM NØKKEL TIL ØKT INNOVASJONSTAKT I NORGE FFAs årskonferanse 2015 Norsk næringsliv kan aldri være billigst, derfor må vi være smartest. Det langsiktige målet må være at innovasjonstakten

Detaljer