PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid"

Transkript

1 PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013

2 2 PwC Sourcing Survey 2013

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra årets undersøkelse 8 Fokusområde Leverandøroppfølging og -samarbeid 16 Offentlig sektor Viktigste funn og utvikling 22 Privat sektor Viktigste funn og utvikling 38 Våre anbefalinger 54 Om oss 55 PwC Sourcing Survey

4 Sammendrag PwCs Sourcing Survey er en årlig analyse som tar pulsen på innkjøpsarbeidet i norske virksomheter. Hvert år velger vi et tema med spesielt fokus og i år er dette leverandøroppfølging og samarbeid. Undersøkelsen tar utgangspunkt i vårt innkjøpshjul, jamfør Figur 1, og respondentene angir selv hva som karakteriserer innkjøpsarbeidet i deres virksomhet. Hovedfunn Majoriteten av virksomhetene mener det er viktig å etablere en innkjøpsstrategi som støtter opp under virksomhetens overordnede strategi. Flere bekrefter at dette allerede er på plass, og det har vært en positiv utvikling de siste årene. Undersøkelsen viser en økende erkjennelse av den rollen innkjøp har i å støtte virksomhetens bærekraftige verdiskaping og realisering av deres strategiske mål. Dette innebærer et økende behov for at innkjøpsfunksjonen må utnyttes som et virkemiddel for å oppnå virksomhetens strategiske mål. Rapporten fastslår også i år at norske virksomheter har noe å strekke seg etter når det gjelder å realisere potensialet som ligger i ledende innkjøpspraksis. Totalt sett scorer norske virksomheter seg som modne innen 8 av 11 dimensjoner. Videre indikerer undersøkelsen at de statlige virksomhetene er mest modne. Virksomhetene i undersøkelsen sier at de har sine styrker innen områdene Bestilling til Betaling og Kontraktsstyring, samtidig som de har etablert klare og tydelige Roller og Ansvar og jobber målrettet med Kompetanse. Imidlertid mangler mange av virksomhetene den helhetlige tilnærmingen til innkjøpsområdet og har begrenset fokus på Leverandøroppføling og Måling og Rapportering. Virksomhetene anser Leverandøroppfølging som svært viktig, men på tross av dette har få etablert en systematisk tilnærming for prosessen. Virksomhetene har identifisert økonomiske gevinster gjennom leverandørsamarbeid, samtidig som det inngås færre samarbeid enn hva gevinstpotensialet tilsier. Manglende kompetanse på området er antageligvis en av årsakene til at virksomhetene totalt sett angir lav het på denne dimensjonen. Oppsummert PwC mener at veien videre for norske innkjøpsavdelinger er å styrke det helhetlige fokuset innenfor innkjøpsområdet. Dette inkluderer: Tilrettelegge for Måling og Oppfølging Rette et større fokus på Leverandøroppfølging Gjøre en grundigere Behovsplanlegging Gjennom et slikt fokus tror vi innkjøpsarbeidet vil bidra til økt verdiskaping, vekst og bærekraft, samt at virksomheten vil være bedre rustet til å møte økt konkurranse blant annet som følge av globalisering. 4 PwC Sourcing Survey 2013

5 Om hetsundersøkelsen PwC har i år som tidligere år, gjennomført en hetsanalyse på innkjøpsområdet for private og offentlige virksomheter i Norge. Våre samarbeidspartnere for gjennomføring av årets undersøkelse har vært Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Virke og NHO. Funnene vil gi våre samarbeidspartnere, virksomhetsledere, og ledere av innkjøpsavdelingene en indikasjon på områder som vil være hensiktsmessige å fokusere på i året som kommer. Videre vil rapporten også gi de enkelte respondentene en pekepinn på områder som bør utvikles videre. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge heten innenfor innkjøpsområdet: hvor gode er virksomhetene innenfor fagområdet innkjøp? Undersøkelsen bidrar årlig til å sette lys på viktige tema innenfor innkjøpsområdet og gir virksomhetene mulighet til å måle seg mot hva som anses som ledende praksis innenfor sin bransje og på tvers av bransjer. Undersøkelsen bidrar også til å indikere utviklingen innenfor innkjøpsområdet over tid. Undersøkelsen består av spørsmål knyttet til alle dimensjonene i PwCs innkjøpshjul, jamfør Figur 1. Foto: Annette Larsen PwC Sourcing Survey

6 ed around seven lass SRM... ology egic cing gy & nance Mangagement Purchase to pay Structure Governance structure, Roles & responsibilities Beskrivelse av vårt innkjøpshjul Contrast Ambition level & alignment En velfungerende innkjøpsfunksjon ivaretar alle de 11 dimensjonene i innkjøpshjulet på en god og hensiktsmessig måte. Dimensjonene henger sammen Joint scorecards og må derfor with ses på helhetlig. suppliers & KPI menu Performance Managment Den innerste sirkelen i innkjøpshjulet representerer føringene i innkjøpsarbeidet og legger den strategiske retningen for alt arbeid som skal prioriteres og gjennomføres. De operative stegene i anskaffelsesprosessen vises i hjulets midterste ring, og inneholder også implementering og oppfølging som representeres av stegene Kontraktsstyring, Bestilling til Betaling og Leverandøroppfølging. Dette er viktige ende-til-ende prosesser for å sikre at den kontrakten som inngås utnyttes på < 100 millioner 1 % en best mulig måte, gitt de kontraktsvilkårene som er spesifisert millioner 30 % Den ytterste ringen representerer rammevilkår som må være 250 på plass millioner i innkjøpsorganisasjonen for å kunne gjennomføre strategien og 500 planene millioner som er besluttet på en effektive og korrekt 12 % måte. Organisasjon og Kompetanse, millioner 15 % Systemer og Teknologi, og god definisjon av Roller og Ansvar er elementer > millioner som må være på plass for å kunne opprettholde en god og verdiskapende innkjøpsfunksjon. I tillegg er det viktig med Måling og Oppfølging av fastsatte gevinstmål, hensiktsmessig Risikostyring, herunder internkontroll, samt identifisering av risikoer og konsekvens ved ikke å oppnå de ulike målsettingene. Figur 1: Vårt innkjøpshjul kompetanse Organisasjon og Innkjøpsstrategi og styring For best mulig å bidra til bærekraftig verdiskapning er det viktig at virksomhetene har en helhetlig tilnærming til innkjøpsområdet. Den overordnede innkjøpsstrategien må blant annet være operasjonalisert gjennom handlingsplaner, det må etableres roller og ansvar for innkjøpsarbeidet, og dette må gjennomføres av medarbeidere som har kapasitet og kompetanse til å gjøre sine oppgaver på en god og hensiktsmessig måte. Videre må systemer og teknologi tilrettelegge for effektive prosesser, sammen med retningslinjer og malverk, som sammen skaper økt kapasitet i virksomheten. Årets rapport har et spesielt fokus på hvordan virksomhetene legger til rette for å utnytte synergier mellom egen virksomhet og strategiske leverandører. Hvordan virksomheter best henter ut gevinstene gjennom leverandøroppfølging og - samarbeid har lenge vært diskutert, men hvor langt har norske virksomheter kommet på dette området? 6 PwC Sourcing Survey 2013

7 Figur 2: Respondenter fordelt på sektor Spørreundersøkelsen er strukturert slik at de aller fleste spørsmål er gradert fra 1 (i svært liten grad) til 5 (i svært stor grad). For å bygge opp under disse svarene har respondentene på de fleste spørsmål også blitt spurt om viktighetsgrad, for å kartlegge om virksomheten anser spørsmålsinnholdet som viktig for sin virksomhet. Årets hetsanalyse er den tredje innenfor offentlig sektor og den fjerde innenfor privat sektor. Undersøkelsen ble sendt ut til potensielle respondenter i august 2013, hvor vi oppnådde en svarrate på i underkant av 20 % og hvorav 6 % av respondentene er de samme som i fjor. 42 % 29 % 29 % Offentlig sektor - stat Offentlig sektor - kommune/fylkeskommune Privat sektor Modenhetsundersøkelsen er gjennomført elektronisk og de samme spørsmålene er stilt til alle respondenter Ansvarsområde/stilling for respondentene i undersøkelsen er ansvarlige for innkjøpsfunksjonen, økonomidirektører/-sjefer, øverste leder for virksomheten, hvorav ca 54 % tilhører førstnevnte gruppe. Spørsmålene er stilt som avkrysningsspørsmål for å oppnå mest mulig sammenlignbare svar. Undersøkelsen er gjennomført av konsulenter fra innkjøpsavdelingen til PwC. Teamet har betydelig erfaring fra både privat og offentlig sektor, og fra tidligere hetsundersøkelser som denne. Figur 3: Respondenter fordelt på antall ansatte i virksomhetene < % % > % PwC håper at undersøkelsen gir økt innsikt og mulighet for erfaringsoverføring mellom privat og offentlig sektor og på tvers av virksomheter. Vår ambisjon er at undersøkelsen inspirerer til et større helhetsfokus på innkjøpsfunksjonen og bidrar til videreutvikling av innkjøpsarbeidet. Vi er takknemlige for at over 400 respondenter har tatt seg tid til å delta i undersøkelsen og ønsker å takke alle respondentene for deres bidrag. Figur 4: Respondenter fordelt på driftsbudsjett 11 % 30 % 17 % 15 % 12 % 15 % < 100 millioner millioner millioner millioner millioner > millioner PwC Sourcing Survey

8 Funn fra årets undersøkelse Innkjøpsstrategi- og styring Virksomhetene mener det er viktig å etablere en innkjøpsstrategi som støtter opp under virksomhetens overordnede strategi. Undersøkelsen indikerer at hele 60 % av respondentene har etablert en innkjøpsstrategi. Videre mener 72 % av respondentene, som har etablert en innkjøpsstrategi, at det er viktig at innkjøpsstrategien støtter opp under virksomhetens overordnede strategi og at innholdet i innkjøpsstrategien er svært viktig. Undersøkelsen indikerer videre at 59 % har forankret innkjøpsstrategien i virksomheten, samtidig som respondentene mener det er svært viktig å gjøre nettopp dette. Når vi ser videre på innholdet i innkjøpsstrategien mener våre respondenter at etikk og antikorrupsjon, miljø, etterlevelse av lover og regler, effektive anskaffelser, samt roller og ansvar er de områdene som bør ha størst fokus i innkjøpsstrategien, mens innovasjon er det området som færrest har fokusert på i innkjøpsstrategien, jamfør Figur 5. Undersøkelsen viser videre at 39 % av de som har etablert en innkjøpsstrategi har etablert en handlingsplan for å følge opp strategien, mens kun 32 % av disse rapporterer på status for aktivitetene i handlingsplanen. Dette Figur 5: Andel virksomheter som har inkludert følgende tema i sin innkjøpsstrategi Etikk og antikorrupsjon Miljø Etterlevelse av Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser Effektive anskaffelser Roller og ansvar Organisering av innkjøpsfunksjonen Leverandøroppfølging Kvalitative målsettinger/kpier for innkjøpsarbeidet Lønns- og arbeidsvillkår i Norge (Sosial dumping) Kontraktsstyring Kompetanse Økonomiske mål Sosialt ansvar for varer produsert i lavkostland (Etisk handel) Risikostyring og internkontroll Leverandørsamarbeid Systemer og teknologi Kvantitative målsetninger/kpier for innkjøpsarbeidet Innovasjon 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 8 PwC Sourcing Survey 2013

9 til tross at respondentene mener at det er viktig at handlingsplanen følges opp. Innkjøpsstrategi- og styring representerer føringene i innkjøpsarbeidet og legger den strategiske retningen for alt arbeid som skal prioriteres og gjennomføres innenfor fagområdet. En god innkjøpsstrategi skal understøtte og bidra til å oppfylle den overordnede virksomhetsstrategi. Innkjøpsstrategien skal sette agendaen for innkjøpsfunksjonens utvikling. Dette setter store krav til både innholdet i strategien og til eieren/lederen av innkjøpsfunksjonen. Det er videre viktig å utvikle en handlingsplan for hvordan strategien skal operasjonaliseres og implementeres i virksomheten, samt å følge opp handlingsplanen og rapportere på denne til ledelsen. Innkjøpsprosessene Virksomhetene har best praksis innen prosessene Bestilling til Betaling og Kontraktsstyring. Av innkjøpsprosessene har virksomhetene først og fremst et stort fokus på den operative prosessen fra Bestilling til Betaling. Respondentene mener det er svært viktig å utarbeide prosesser og rutiner som sørger for at alle kjøp er godkjent av bemyndiget person og hele 74 % av respondentene bekrefter at dette i stor og i svært stor grad allerede er på plass i deres virksomhet. Virksomhetene mener videre det er viktig at det operative innkjøpsarbeidet foregår integrert som en enhetlig prosess, mens kun 44 % i stor og i svært stor grad faktisk har tilrettelagt for dette. Virksomhetene mener også det er viktig å etablere rutiner for registrering av avvik i prosessene fra Bestilling til Betaling. Her gjennomfører 90 % analyser av fakturaavvik i forhold til beløp, mens kun 64 % gjennomfører analyser av fakturaavvik i forhold til antall. Figur 6: Andel virksomheter som har etablert rutiner for ulike faktura og leveringsavvik Fakturaavvik - beløp Fakturaavvik - antall Leveringsavvik - antall Leveringsavvik - tid Videre gjennomfører 71 % analyser av leveringsavvik i forhold til antall og 44 % analyser av leveringsavvik i forhold til tid, jamfør Figur 6. Undersøkelsen indikerer at avtalelojaliteten er høy og hele 83 % av virksomhetene gjør i stor og i svært stor grad avrop på allerede eksisterende kontrakter, samtidig som de mener at lojalitet til avtalene er svært viktig, jamfør Figur 7. 0% 20% 40% 60% 80% 100% PwC Sourcing Survey

10 Dimensjonen Bestilling til Betaling består av samtlige rutiner, prosedyrer og prosesser innenfor operativt innkjøp og anvendelse av gjeldende kontrakter og rammeavtaler. Det vil her være svært viktig å utarbeide en felles forståelse for prosessene, ved hjelp av flytdiagram og skriftlige retningslinjer for å sikre enhetlige og transparente prosesser. I tillegg er det viktig å utvikle kontrollrutiner som identifiserer manglende ordrebekreftelse, leveranseavvik, fakturaavvik og lignende. De etablerte retningslinjene må implementeres godt i virksomheten gjennom god kommunikasjon og oppfølging av avvik. Den operative prosessen er også den dimensjonen innenfor innkjøpsarbeidet som berører flest i virksomheten. Dette gjør at fokus på enkle rutiner er vesentlig for effektiv ressursbruk. Nest etter Bestilling til Betaling har respondentene tilsynelatende gode rutiner innen dimensjonen Kontraktsstyring. Respondentene mener det er svært viktig med et tilfredsstillende system for oppbevaring og oversikt over kontrakter, samtidig som hele 54 % i stor og i svært stor grad har dette på plass i egen virksomhet. Virksomhetene mener det er viktigere å følge opp pris enn andre kontraktsklausuler og 63 % følger opp prisene i stor og i svært stor grad, mens 54 % følger opp de øvrige klausuler i stor og i svært stor grad. Når det gjelder retningslinjer og malverk for regelmessig kontraktsstyring mener virksomhetene dette er viktig og til tross for dette er det kun 49 % som i stor og i svært stor grad har dette på plass, jamfør Figur 8. Figur 7: Avtalelojalitet ved andel av virksomhetene som har gjennomført avrop på allerede eksisterende kontrakter 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 8: Virksomhetenes oppfølging av prisstruktur og andre kontraktsklausuler 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % I svært liten grad I liten grad I noe grad/delvis I stor grad I svært stor grad En systematisk oppfølging av kontrakter er helt nødvendig for å sikre at varer og tjenester kjøpes i henhold til inngåtte avtaler. Overholdelse av avtaler er viktig for å realisere gevinstpotensialet. Det er gjennom avtalelojalitet og oppfølging av krav videreført i kontrakten fra behovsfastsettingen at verdiskaping kan realiseres. Fravær av en slik styring kan føre til at virksomhetene ikke klarer å hente ut estimert gevinstpotensial i form av kostnadsbesparelser. 10 % 5 % 0 % I svært liten grad I liten grad I hvilken grad prisstrukturen i kontraktene følges opp mot virkelig beløp på fakturaene I noe grad/delvis I stor grad I hvilken grad virksomheten følger opp andre kontraktsklausuler i kontraktene (f.eks kvalitet, leveringsdyktighet etc) I svært stor grad 10 PwC Sourcing Survey 2013

11 Rammebetingelser Virksomhetene har etablert klare og tydelige Roller og Ansvar og jobber strategisk med Kompetanseutvikling. Når det gjelder rammebetingelsene for innkjøpsarbeidet viser ledende praksis blant våre respondenter at de først og fremst har etablert tydelighet og klarhet knyttet til Roller og Ansvar. Respondentene mener det er svært viktig å ha definert et klart eierskap til innkjøpsfunksjonen og hele 73 % har etablert dette i stor og i svært stor grad. Videre mener respondentene at det er viktig med en hensiktsmessig plassering av innkjøpsfunksjonen hvorav 68 % mener denne i stor og i svært stor grad er plassert hensiktsmessig i egen virksomhet. Respondentene mener det er svært viktig med klare rolleog ansvarsforhold mellom innkjøpsavdelingen og fagavdelingene og 59 % har dette i stor og i svært stor grad på plass. Når det gjelder fullmakter for de ulike innkjøpsprosessene mener virksomhetene at dette er svært viktig og ledende praksis blant våre respondenter viser først og fremst at det er etablert fullmakter til signering av kontrakt, der hele 88 % av respondentene har dette på plass, jamfør Figur 9. Figur 9: Andel av virksomhetene som har etablert ulike fullmakter Endrings- og tilleggsordre til kontrakt Prolongering av kontrakt Oppstart av innkjøpsprosess Bestilling/avrop Anvisning/budsjettdisponering Attestasjon Signering av kontrakt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Foto: Annette Larsen Foto: Annette LarsenPwC Sourcing Survey

12 Som et grunnleggende fundament for å lykkes med en helhetlig tilnærming til innkjøp har en virksomhet behov for klare roller og ansvar. Denne fordelingen legger føringer for hvor de ulike funksjonene og prosessene skal forankres og følges opp. Innkjøp må utgjøre en del av den helhetlige virksomhetsstrategien og således underkastes de samme krav som gjelder for den generelle virksomhetsstyringen. Dette innebærer for eksempel etablering og etterlevelse av fullmaktsregimer og etablering av roller som prosesseier og kontraktseier. Etter vår oppfatning ligger den fremtidige utfordringen i å forankre innkjøpsfunksjonens rolle i behovsenhetene på en slik måte at kunnskapen i større grad enn i dag benyttes til verdiskapende arbeid for virksomheten totalt sett. Dette betyr at rolle- og ansvarsdelingen i innkjøpsprosessen må være godt forankret i alle behovsenheter, slik at man fatter forretningsmessige gode beslutninger og sikrer eierskap og kontraktsoppfølging i etterkant av gjennomført konkurranse. Etterfulgt av Roller og Ansvar viser undersøkelsen at Kompetanse har et stort fokus i innkjøpsavdelingene. Respondentene anser systematisk og målrettet utvikling av kompetanse innenfor innkjøpsområdet som viktig og har først og fremst fokus på kompetanseutvikling innen Strategisk Leverandørutvelgelse og Bestilling til Betaling, jamfør Figur 10. Figur 10: Andel av virksomhetene med fokus på utvikling innen ulike kompetanseområder Virksomhetene har videre et stort fokus på kompetanse innenfor relevante lover og regler og kommersiell innkjøpskompetanse hvor respondentene svarer at henholdsvis 62 % og 58 % har kompetanse på disse områdene i stor og i svært stor grad, jamfør Figur 11. Figur 11: Fordeling av virksomhetenes kommersielle innkjøpekompetanse og kompetanse innen relevante lover og regler For å oppnå gode resultater innenfor innkjøpsområdet må innkjøpsressursene ha tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse på området, både kommersielt og for offentlige virksomheter innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Innkjøpsarbeidet omfatter i mange tilfeller store deler av virksomheten. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig innkjøpskompetanse på alle nivåer i virksomheten, inklusive ledere og øvrige brukere som for eksempel bestillere. 12 PwC Sourcing Survey 2013

13 Virksomhetene mangler helhetlig fokus på innkjøp Virksomhetene mangler helhetlig fokus på innkjøp og har blant annet begrenset fokus på Måling og Oppfølging, samt på Leverandøroppfølging. En velfungerende innkjøpsfunksjon ivaretar alle de 11 dimensjonene i innkjøpshjulet på en god og hensiktsmessig måte. Dimensjonene henger sammen og må derfor ses på helhetlig. I sammenlikningen, som vises i Figur 12, scorer generelt sett statlig sektor bedre enn henholdsvis privat og kommunal sektor. Figuren viser videre at de tre sektorene scorer seg som modne innenfor hele 8 av 11 dimensjoner. Dette betyr at ingen av sektorene anser selv å være ledende innen noen av dimensjonene i innkjøpshjulet, og at sektorene fortsatt har et stykke å gå når det gjelder å utnytte innkjøp som et strategisk virkemiddel for best mulig å støtte kjernevirksomheten. I innkjøpsarbeidet er det av vesentlig betydning å ha en helhetlig tilnærming, hvor grunnlaget legges gjennom en klar innkjøpsstrategi for en gitt periode. Strategien skal detaljeres i en handlingsplan som styrer det daglige arbeidet gjennom å være et godt styringsverktøy for intern prioritering av oppgaver og ressurser. En strukturert handlingsplan med definerte milepæler forenkler også måling og rapportering, og vil bidra til å synliggjøre potensielle gevinster. En slik metodisk tilnærming vil forsterke innkjøpsfunksjonens rolle som en strategisk partner og på denne måten oppnå nødvendig ledelsesfokus. Ubalanse i tilnærmingen medfører at virksomhetene ikke tar de potensielle gevinstene fullt ut fordi det eksempelvis er mangelfulle rutiner på et av områdene og/eller man ikke har nok oppmerksomhet på alle forhold som rører seg på innkjøpsområdet. Med en helhetlig tilnærming til innkjøp ser PwC ser at noen av våre klienter tar ut 7-12 % besparelser på en diversifisert portefølje med kategorier. Når man eksempelvis vet at offentlig sektor årlig handler varer for over 400 mrd kr, er potensialet for besparelser i størrelsesorden mrd kr. Dette er ressurser sektoren ville kunne brukt til å gi flere og mer kvalifiserte tjenester tilbake til brukerne. PwC ser liten forskjell på potensialer på tvers av bransjer og sektorer. PwC Sourcing Survey

14 Figur 12: Sammenligning av sektorenes het innen dimensjonene i PwCs innkjøpshjul Offentlig sektor - stat Offentlig sektor - kommune Privat sektor Nivå Dimensjon Beskrivelse U Under Middels Over Ledende praksis Strategi og styring Innkjøpsstrategi og styring I hvilken grad har virksomheten en innkjøpsstrategi som setter utviklingen av innkjøpsfunksjonen på agendaen både på kort og lang sikt? Prosess Behovsplanlegging Strategisk leverandørutvelgelse Kontraktsstyring Bestilling til betaling I hvilken grad planlegger organisasjonen løpende i et måneders perspektiv, og hvordan er samarbeidet mellom innkjøps- og fagavdelingene i denne fasen? I hvilken grad er kategoristyring implementert som arbeidsform, og gjennomføres anskaffelsesprosessen etter beste praksis? I hvilken grad har virksomheten et godt kontraktsoppfølgingsregime for oppfølging av kontraktsvilkår fra kontraktsinngåelse til garantitid opphører og kontrakten er terminert? Hvor hensiktsmessig og effektiv er virksomhetens operative anskaffelsesprosess? Leverandøroppfølging Rammevilkår Systemer og teknologi Roller og ansvar Måling og oppfølging Risikostyring I hvilken grad har virksomheten en systematisk tilnærming til å øke kravene til leverandøren hvor målet er å sikre en gjensidig verdiskapning for begge kontraktsparter? Hvor god er virksomhetens systemstøtte for strategisk og operativt anskaffelse, samt kontraktshåndtering? Er de ansattes roller og ansvar klart fordelt og definert innenfor innkjøpsområdet, og i hvilken grad er de ansatte bevist sitt ansvar? I hvilken grad følger virksomheten opp innkjøpsrelaterte KPIer og har en kontinuerlig måling og oppfølging som støtter opp omkring strategirealisering? Har virksomheten en hensiktsmessig risikostyring innenfor innkjøpsområdet? Organisasjon og kompetanse Hvor god er virksomheten tilgang på kompetente ressurser innenfor innkjøpsområdet? 14 PwC Sourcing Survey 2013

15 Figur 13: Andel virksomheter som har identifisert måleindikatorer for å følge opp om fastsatte mål på innkjøpsområdet nås Årets respondenter mener det er viktig å identifisere måleindikatorer for å følge opp om fastsatte mål på innkjøpsområdet nås. Dog viser undersøkelsen at kun 20 % i stor og i svært stor grad har utarbeidet måleindikatorer for å følge opp hvorvidt fastsatte mål på innkjøpsområdet nås, jamfør Figur 13. Undersøkelsen viser videre at 23 % har etablert et systematisk rapporteringsregime for oppfølging av innkjøpsarbeidet, og at kun 14 % av disse rapporterer månedlig eller oftere på resultatene i innkjøpsarbeidet. For å kunne støtte de valgte strategier er utvikling og oppfølging av mål viktig. Gjennom utvikling av relevante måltall og oppfølging av disse vil virksomhetens ledelse kunne kontrollere om de valgte strategiene fungerer for å oppnå målene, at leverandørene leverer i tråd med inngåtte kontrakter og at virksomhetens ansatte er lojale mot de inngåtte avtaler. Klare og relevante KPIer og jevnlig rapportering bidrar til at fokus på innkjøpsfuksjonens bidrag til virksomheten opprettholdes. PwC Sourcing Survey

16 Fokusområde Leverandøroppfølging og -samarbeid Årets hetsanalyse indikerer at norske virksomheter mangler strategi, prosesser og rammebetingelser for oppfølging av leverandørene. Undersøkelsen indikerer at norske virksomheter er under modne innenfor Leverandøroppfølging. Kun 3 % av virksomhetene scorer seg som ledende praksis, mens 10% scorer seg som umodne innenfor denne prosessen, jamfør Figur 14. Videre ser vi av sammenlikningen som vist i Figur 12 at det kan virke som om privat sektor har kommet noe lengre enn statlig og kommunal sektor på dette området. Figur 14: Virksomhetenes het innen Leverandøroppfølging 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % U Under Middels Over middles Ledende praksis Figur 15: Sektorers gap mellom gjennomføring av leverandøroppfølging og etablert systematisk tilnærming til det I hvilken grad gjennomfører virksomheten Leverandøroppfølging? Privat Kommune Stat I hvilken grad gjennomfører virksomheten Leverandøroppfølging? I hvilken grad gjennomfører virksomheten Leverandøroppfølging? I hvilken grad gjennomfører virksomheten Leverandøroppfølging? I hvilken grad gjennomfører virksomheten Leverandøroppfølging? I hvilken grad gjennomfører virksomheten Leverandøroppfølging? U Under Middels Over Ledende praksis 16 PwC Sourcing Survey 2013

17 Undersøkelsen viser at kun 59% har utarbeidet en innkjøpsstrategi, mens kun 34% av de som har utarbeidet en innkjøpsstrategi har fokus på Leverandøroppfølging i strategien, jamfør Figur 5. Videre viser undersøkelsen at privat sektor i større grad enn offentlig sektor har etablert en systematisk prosess for leverandøroppfølging, jamfør Figur 15. Alle tre sektorene gir en høyere score på hvorvidt de gjennomfører leverandøroppfølging enn hvorvidt de har etablert en prosess for dette. Det kan derfor se ut som det bærer grad av tilfeldigheter hvorvidt det faktisk blir gjennomført en oppfølging av de ulike leverandører, snarere enn at dette er en godt planlagt og strukturert prosess. Dette skyldes trolig hvor i virksomheten anskaffelsen gjennomføres, hvilke ressurser som gjennomfører anskaffelsen, og på hvilket nivå denne oppfølgingen faktisk foretas, jamfør figur 16. Figur 16: Viktigheten av Leverandøroppfølging Privat Kommune Stat U Under Modenhet Leverandøroppfølging Middels Over Ledende praksis Viktighet Leverandøroppfølging Figur 17: Oversikt over hvilke former for Leverandøroppfølging de ulike virksomhetene fokuserer på i privat, statlig og kommunal sektor Innovasjon Etisk handel Samfunnsansvar Teknologi Etikk og antikorrupsjon Helse, miljø og sikkerhet Miljø Kompetanse Konkurransedyktighet Kvalitet Det fremkommer at virksomhetene anser leverandøroppfølging som svært viktig, men på tross av det har virksomhetene ikke etablert en systematisk tilnærming for prosessen med tilhørende retningslinjer, malverk, roller og ansvar. Respondentene ble i undersøkelsen bedt om å indikere hvilke former for leverandøroppfølging de gjennomfører. Figur 17 indikerer at både privat og offentlig sektor har størst fokus på konkurransedyktighet, kvalitet og kompetanse, og i mindre grad på samfunnsansvar, etisk handel og innovasjon. Det er verd å bemerke at betydningen av konkurransedyktighet har markert lavere betydning hos statlige virksomheter enn hos private og kommuale. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Offentlig sektor - kommune Offentlig sektor - stat Privat sektor PwC Sourcing Survey

18 Figur 18: I hvilken grad virksomhetene har inngått leverandørsamarbeid sammenlignet med hvorvidt de har identifisert økonomiske gevinster gjennom slikt samarbeid Undersøkelsen viser at 25 % av virksomhetene i stor grad og svært stor grad har identifisert økonomiske gevinster gjennom leverandørsamarbeid, samtidig som kun 19 % i stor grad og i svært stor grad inngår leverandørsamarbeid, jamfør Figur 18. Grunnen til at samarbeidet følges opp i mindre grad enn det som er identifisert som potensial kan skyldes manglende erfaring med tett samarbeid, at det er ressurskrevende, høye oppstartskostnader og større risiko for de involverte parter. Årsaken til at privat sektor har identifisert flere økonomiske gevinster enn henholdsvis kommuner og statlige virksomheter kan skyldes at privat sektor har større fokus på dette og at det derfor gjennomføres flere analyser i denne enn i de to andre sektorene. Innovasjon Når det gjelder kompetanse innen anskaffelsesprosessen er leverandøroppfølging det fagområdet som respondentene scorer dårligst sammen med analyser. Kun 42 % mener de har god kompetanse innen denne prosessen, jamfør figur 19. Manglende kompetanse på området er antageligvis en av årsakene til at virksomhetene totalt sett oppnår lav het på denne dimensjonen. Etisk handel Figur 19: Fordeling av virksomhetenes kompetanse innen anskaffelsesprosessen Samfunnsansvar Behovsplanlegging Teknologi Etikk og antikorrupsjon Analyse Helse, miljø og Strategisk sikkerhet leverandørutvelgelse Miljø Kontraktstyring Kompetanse Bestilling til betaling Konkurransedyktighet Leverandøroppfølging Kvalitet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Offentlig sektor - kommune Offentlig sektor - stat Privat sektor 18 PwC Sourcing Survey 2013

19 Foto: Annette Larsen Offentlig sektor Offentlig sektor Viktighet i Offentlig sektor 2013 Figur 20: Modenhet innen Roller og Ansvar totalt sett sammenlignet med interne og eksterne roller- og ansvarsforhold i virksomhetene Fokusområde Beskrivelse U Under Roller og ansvar I hvilken grad er det utarbeidet klare roller- og ansvarsforhold mellom innkjøsavdelingen og fagavdelingen Roller og ansvar I hvilken grad er det utarbeidet klare roller mellom virksomheten, innkjøp og leverandører Roller og ansvar Modenhet på område Roller og ansvar Middels Over Ledende praksis Det er videre viktig med klare og tydelige roller som beskriver ansvaret til de ulike rollene gjennom stillingsinstrukser og retningslinjer. Roller og Ansvar er den dimensjonen som norske virksomheter scorer seg nest best innen. Imidlertid ser vi av besvarelsene at virksomhetene bør sette fokus på rolleavklaring spesielt opp mot leverandørene da kun 40 % i stor og i svært stor grad har etablert klare roller mellom virksomheten, innkjøp og leverandøren. Norske virksomheter scorer seg her som under modne, jamfør Figur 20. Dette er spesielt viktig for å bringe klarhet i roller og ansvar knyttet til leverandørsamarbeidet. PwC Sourcing Survey

20 Valg av samarbeidsform avhenger av behovet for interaksjon mellom kunde og leverandør. Ethvert innkjøp innebærer en form for leverandørsamarbeid, som omfatter all interaksjon mellom kunde og leverandør. Det er imidlertid stor forskjell på hvor hensiktsmessig et tett samarbeid vil være, noe virksomhetene må ta stilling til basert på en strategisk vurdering. I den klassiske markedsorienterte tilnærmingen til innkjøp er det bærende elementet at man skal ha sterk konkurranse mellom leverandørene, og ikke la seg binde for mye til enkeltaktører, ettersom for stor avhengighet til en leverandør vil svekke innkjøpsmakten. Dette stemmer bra dersom man opererer i et homogent marked med mange leverandører og klart definerte produkter. Mange innkjøp er imidlertid mer komplekse enn som så, og krever at man tar hensyn til mer enn konkurranse. Dette hensynet har ledet til den relasjonsorienterte tilnærmingen til innkjøp, hvor man er interessert i hvordan utstrakt samarbeid mellom leverandør og kunde kan gi merverdi for begge parter. Dette bygger på en forståelse om at mange industrier ikke bare omhandler kjøp av hyllevarer, men hvor en økende andel komplekse og strategisk viktige produkter blir satt ut til leverandører. I slike tilfeller vil det ofte være naturlig med langvarige leverandørsamarbeid. Denne tilnærmingen flytter fokus fra kontraktoppfølging til leverandøroppfølging, som omhandler interaksjonen mellom leverandør og kunde etter inngått avtale. Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer med tilhørende roller og ansvar for å tilrettelegge for beste praksis når det gjelder leverandøroppfølging Med leverandøroppfølging menes en systematisk prosess der virksomheten har etablert en struktur for å sikre at leverandøren møter kontraktens forventninger og mål, gjennom oppfølging av KPIer, samt løpende og strukturerte tilbakemeldinger til leverandørene. Virksomheters samfunnsansvar når det gjelder etisk handel og miljøbevisste innkjøp, samt innovasjon kan gjennom en slik prosess for leverandøroppfølging få tilstrekkelig fokus. Gjennomføringen av den strategiske leverandørutvelgelsesprosessen og den påfølgende kontrakten med leverandøren skal inneholde de krav som stilles fra virksomheten til det videre samarbeidet. Leverandøroppfølging i utvidet forstand skjer ikke kun etter at en kontrakt er signert og med de leverandørene virksomheten har inngått avtaler med. Figur 21: Vår prosess for leverandøroppfølging Leverandør segmentering, effektivisering og kvalifisering Administrer leveranser og risiko Utvikle og levere planer Pågående verdiskapning Utvikle og administrer relasjonen Vurder relasjonen Definer strategiske mål Virksomheter må hele tiden rette fokus fremover og arbeide for at de i fremtiden skal oppnå kommersielt gode kontrakter. Dette innebærer således at de må rede grunnen for at det både finnes bærekraftige leverandører i markedene de operer i nå, og samtidig bidra til innovasjon i produkt- og tjenesteområdene, slik at morgendagens kontrakter møter fremtidens krav fra virksomhetens kunder og brukere. For at virksomhetene skal klare å etablere en god praksis for leverandøroppfølging er det nødvendig at det utarbeides en systematisk prosess, med tilhørende retningslinjer og beskrivelse av roller og ansvar for dette arbeidet. Videre bør det utarbeides standardisert maleverk slik at prosessene kan gjennomføres effektivt. En systematisk prosess for leverandøroppfølging er beskrevet i Figur 21. Som et resultat, blir leverandøroppfølging mer kostnadseffektivt, samtidig som det legges til rette for kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av virksomhetene. 20 PwC Sourcing Survey 2013

PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Er virksomhetene opptatt av målstyring?

Er virksomhetene opptatt av målstyring? www.pwc.no Er virksomhetene opptatt av målstyring? Sourcing Survey 2013 Agenda Ingen styring uten måling Funn fra årets Sourcing Survey Våre anbefalinger Om oss Sourcing Survey 2013 2 Ingen styring uten

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey Sammenlikning av offentlige og private virksomheter PwC Sourcing Survey 2012

www.pwc.no/sourcingsurvey Sammenlikning av offentlige og private virksomheter PwC Sourcing Survey 2012 www.pwc.no/sourcingsurvey Sammenlikning av offentlige og private virksomheter PwC Sourcing Survey 2012 Modenhetsanalyse av innkjøp i norske virksomheter 2012 2 Modenhetsanalyse av innkjøp i norske virksomheter

Detaljer

PwC Sourcing Survey Innkjøp i offentlig sektor 2017 Modenhet og muligheter for innovative anskaffelser i kommunale virksomheter

PwC Sourcing Survey Innkjøp i offentlig sektor 2017 Modenhet og muligheter for innovative anskaffelser i kommunale virksomheter www.pwc.com Sourcing Survey Innkjøp i offentlig sektor 2017 Modenhet og muligheter for innovative anskaffelser i kommunale virksomheter 14% Virksomheter av kommunale virksomheter har i stor eller svært

Detaljer

90% 36% 58% PwC Sourcing Survey 2017 Innkjøp i offentlig sektor

90% 36% 58% PwC Sourcing Survey 2017 Innkjøp i offentlig sektor 32 Sourcing Survey 2017 Innkjøp i offentlig sektor Virksomheter i offentlig sektor jobber godt med digitalisering for å oppnå mer effektive kjøp og forenkle prosesser. De fokuserer fortsatt på fasen konkurransegjennomføring

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Skatteetaten 6,4 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett 4,6 milliarder

Detaljer

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-003/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Saksbehandler/-sted: Vedlegg:

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler www.pwc.com Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler Generisk sluttrapport fra spørreundersøkelse utført av PwC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for UiB

Anskaffelsesstrategi for UiB Anskaffelsesstrategi for UiB 2016-2019 Innledning Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Utredning om felles nasjonal innkjøpsfunksjon i spesialisthelsetjenesten ARKIVSAK:

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? John H. Bergflødt Oslo, 29 Oktober 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? John H. Bergflødt Oslo, 29 Oktober 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? John H. Bergflødt Oslo, 29 Oktober 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III KPMGs arbeidsmodell 1 Verdien av innsikt

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Internrevisjon av kontraktstyring og leverandøroppfølging

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Internrevisjon av kontraktstyring og leverandøroppfølging Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Internrevisjon av kontraktstyring og leverandøroppfølging Oppfølging av anbefalte tiltak/svar fra revidert enhet Oppsummering Det er utarbeidet prosedyrer

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling www.pwc.no Fra strategi til handling Strategi + Kultur = Resultater Lederkonferansen Grand Hotel Oslo, 24.-25. november 2015 Foredrag av Bjarne Rugelsjøen Direktør, tlf 95 26 05 29, bjarne.rugelsjoen@pwc.com

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

SAK NR RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 014 2013 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport

Detaljer

Seminar Norstella 7. juni

Seminar Norstella 7. juni Seminar Norstella 7. juni Innføring av sentraliserte innkjøpsløsninger sett fra kundens side Kjell Warholm Atento AS Mobil 90756727 kjell.warholm@atento.no Kort om Atento Effektivisering av innkjøp via

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

SAK NR HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT VEDTAK:

SAK NR HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 005 2012 HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport for handlingsplan

Detaljer

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT IKT seminar 2011-02-17 August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Tittel: Virksomhetens styring og kontroll av IT Corporate

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler 15.6.2012 Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere Anskaffelser av hjelpemidler NAV Visjon - Vi gir mennesker muligheter Hovedmål: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Statens innkjøpsråd Difi, Oslo, 21. november 2017

Statens innkjøpsråd Difi, Oslo, 21. november 2017 Statens innkjøpsråd 2017 Difi, Oslo, 21. november 2017 Agenda Innkjøpsrådets rolle Oppsummering siden forrige møte Metode Prioritering av områder Eventuelt Innkjøpsrådets rolle «( ) hvilke avtaleområder

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

80-årene butikkjeder. Hva er kategoristyring? Eksempler på kategorier. Kategoristyring e-handel brukersamling 2015-11-04.

80-årene butikkjeder. Hva er kategoristyring? Eksempler på kategorier. Kategoristyring e-handel brukersamling 2015-11-04. Vilje til nytenkning Brukerfokus Jobb på tvers Fakta og data styring Hva og hvordan med et digitalt blikk november 2015 Martin Standley 80-årene butikkjeder Hva er kategoristyring? Utgangspunkt i virksomhetens

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Delstrategi Innkjøp og logistikk

Delstrategi Innkjøp og logistikk Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Delstrategi 2013-2016 Innkjøp og logistikk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Kategoristyring av innkjøpsarbeidet

Kategoristyring av innkjøpsarbeidet Kategoristyring av innkjøpsarbeidet Tverrfaglig brobygger mellom behov og marked Oslo, 28.januar 2015 Erik Borge Kategorisjef Kirurgiske produkter Utvikling av kategoristyring Kategoristyring og organisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Endringsoppgave: Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS

Endringsoppgave: Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS Endringsoppgave: Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS Nasjonalt topplederprogram Sissel Taklo Oppegård, 10. november 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Client name - Event - Presentation title Page 1 AGENDA 1 2 Rammeverk for helhetlig risikostyring

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Innovasjon? Det verifiserte behovet Guarantees Quality Risk Volume IPRs

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer