Finansplan Bruk av regneark Forslag fra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansplan 2012-2015 Bruk av regneark Forslag fra:"

Transkript

1 Finansplan Bruk av regneark Forslag fra: Hvordan bruke regnearket: Generelt: Alle felter som kan endres er merket med gul bakgrunn. Utgifter: økninger føres som positive beløp, redusering som negative beløp. Inntekter: økning føres som negative beløp, reduksjon som positive beløp. Det må interpoleres i fanen «finansanalyse» etter alle endringer som gjøres i regnearket. Beløpene som fremkommer i celle F41-I41 skal være de samme som i feltene for interpolering. Operasjonen må gjentas flere ganger pr år før tallene samsvarer. Man må starte interpolering i 213. Fane: Investeringer Nederst under hver enhet er det lagt inn linjer for politiske prioriteringer og endringer. Husk å skille på utgifter og inntekter da det er automatisk beregning av mva av totalt utgiftsbeløp. Fane: Politisk prioritering Her legges politiske prioriteringer inn i forhold til endringer i driftsbudsjettet. Endringer summerer på toppen i celle B4-E4 og G4-J4 og blir automatisk overført til finansplanens forside «finansanalyse» i cellene G11-J11 (utgifter) og G16-G16. Fane: Eiendomsskatt Her kan promille ifm beskatning endres. 7 promille er høyeste tillatte skattesats. Ved reduksjon av promille bør også fritaksbeløpet vurderes. Fane: Skatt Her kan skatteanslag i 212 og årlig realvekst i prosent endres. Ved endring i skatteanslag bør det tas kontakt med Økonomitjenesten for beregning av inntektsutjevnende trekk i rammetilskuddsarket. Husk å avrunde til nærmeste tusen i celle J31-M31 da det er disse som overføres til finansplanens forside. Fane: Finansanalyse Her kan opptak av startlån endres. Husk interpolering. Side

2 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER (Beløp i 1. kroner) UTGIFTER INNTEKTER POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til finansplanens førsteside Foreslåtte tiltak negativt tall = redusert utgift positivt tall = redusert inntekt Redusere antall lærerstillinger Villa Ro avvikle tilbud (inntekt,6) - salg mill Redusert styrkingstiltak i barnehage Leirskole avvikle tilbud (inntekt,211) Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss Avvikle toleransereiser skole Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Innkjøp av nøkkelbokser / IPADer til Helse og Omsorg WEB TV kommunestyret 1 PPT OT - økte driftsmidler (forslag rådmann,167) Baderampe for bevegelseshemmede i Saggrendadammen 85 Aktivitetstilbud DevotekBank Tilskudd til Laagendalsmuseet Stemmerettsjubileet (garanti) 1 Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Effektivisere administrasjon ledelse, stab, støtte side

3 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ SAMLET FINANSPLAN Budsjett i 1 kr Budsjett Økonomiplanperioden A Drift A 1 Skatter 2 Eiendomsskatt a Økt eiendomsskatt fra Rammetilskudd 4 M.v.a.-refusjon investeringsposter Amortiseringstilskudd - totalt 6 Inntekter fra driften 7 Politiske prioriteringer SUM DRIFTSINNTEKTER B 1 Fritak eiendomsskatt 2 Utgifter knyttet til driften 3 Politiske prioriteringer 4 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 6 BRT. DR.RESULTAT EKSKL. AMORTISERINGSTILSK C1 SUM renteutgifter 2 SUM renteinntekter 3 SUM netto avdragsutg. inkl kapitalkostnader i husleie 4 SUM utbytte og eieruttak 5 NETTO RENTER OG AVDRAG OG UTBYTTE Finansmål I 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% D Netto driftsresultat Finansmål II,48% -,18% -,34%,18%,25% E F Investeringer 1 Brutto investeringsutgifter 2 Formidling av "Startlån" Bruk av refundert mva, overført fra driftsbudsjettet Økning i AK (avsetning) 5 Inntekt i forbindelse med invest. 6 Netto avdrag i investeringsbudsjettet NETTO INVESTERINGER Finansiering Bruk av fremmedkapital: 1 Låneopptak inkl. "Startlån" Bruk av udisponerte lånemidler fra tidligere år Egenkapital i driften: 2 Netto driftsresultat Bruk av arbeidskapital (AK) Overføring av mva til investering inngår i netto driftsresultat 5 Økning i AK (avsetning) SUM FINANSIERING Merknader: 1) Brukes fullt ut som egenkapital i investeringsbudsjettet ) Fra 215 endres regnskapsforskriften slik at all refundert mva inntektsføres direkte i investeringsregnskapet side

4 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ G Hvor stor del av netto driftsresultat brukes til å finansiere netto investeringsutgift? Netto investeringskostnad Låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler 1 Bidrag fra driften Andel i % av netto driftsresultat 139,83% 816,89% 228,2% 137,26% 123,34% 2 Budsjettert egenkapitalinnskudd i KLP 3 Til egenkapital i investeringer H TEST AV FINANSMÅLENE: Finansmål I (Netto renter og avdrag < 6 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Denne planen gir følgende resultat: 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% Netto renter og avdrag, ekskl. aksjeutbytte og konsesjonskraft 6% av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør Måltallavvik i kroner Finansmål II (Netto driftsresultat > 3 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte på lang sikt) Vedtatt måltall for denne perioden - større enn:,5%,%,%,%,% Denne planen gir følgende resultat:,48% -,18% -,34%,18%,25% Netto driftsresultat, ekskl. aksjeutbytte og konsesjonskraft Måltall av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør Måltallavvik i kroner Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4 % av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Denne planen gir følgende resultat: 6,37% 4,47% 4,1% 5,8% 4,26% Budsjetterte avdrag 4 % av langsiktig lånegjeld per 1.1. i beregningsåret Måltallavvik i kroner Finansmål IV (Netto lånegjeld målt mot driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Vedtatt måltall for denne perioden - mindre enn: 5% 5% 5% 5% 5% Denne planen gir følgende resultat: 3,71% 38,47% 45,22% 46,58% 47,56% Totale driftsinnt. fratrukket renteinnt. og utbytte * måltall Netto lånegjeld som måltall Måltallavvik i kroner Finansmål V (Lånegjeld ved utgangen av planperioden skal ikke overstige status per ) Denne planen gir følgende resultat: Finansmål VII (Det skal bygges opp fondsbeholdning som kan bidra til å styrke arbeidskapital...) I FOND Bruk i driftsbudsjettet Bundne fond: Samlebeløp Plan og næring (selvkost) Samlebeløp VAR-området (selvkost) Feiing (selvkost) Frie fond: Disposisjonsfond (rest av overskudd i 211) Delsum Bruk i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delsum SUM bruk side

5 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Avsetning i driftsbudsjettet: Bundne fond: Samlebeløp selvkostområder Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delum Avsetning i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: Ingen Delsum SUM avsetning Denne planen gir følgende resultat: NETTO avsetning side

6 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ SKATT AV INNTEKT OG FORMUE Skattøre 212 Forventet resultat 212 Deflator Beregnings- Skattøre grunnlag Fra % kroner Forskuddstrekk *) 11,6% ,3% ,6% Forskuddstrekk 11,6% ,3% ,6% SUM SUM, regnskap SUM, budsjett Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM SUM SUM I SALDERTE BUDSJETT side

7 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ KONGSBERG ### (år 213-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 29) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 211 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (29) - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 8 Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD desember Feil inntektsutj 27/Komp Fysioterapautmidler Tiltakspakken 29/1 mrd mer frie inntekter 21 med mer RNB29 / RNB21 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 21) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % , , , , , , ,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % , , ,3 78 4, , , ,51 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Overført til finansplanens første side Forslag i tabellen over Differanse side

8 FINANSPLAN Forslag fra: Amortiseringstilskudd Løpetid for beregning (år) Beregning s-grunnlag per 29 Regnskap Regnskap Reform-97, skolebygg (1998) avdrag rente Skrim ungdomsskole (23) rente Omsorgsboliger: Hvittingfoss - 1 boliger (22) avdrag rente Hvittingfoss - 8 boliger (213) avdrag rente Skavangertun - 14 boliger (23) avdrag rente Kveldsol / Kragsgt boliger (23) avdrag rente Peckelsgt. 4-1 boliger (23) avdrag rente Peckelsgt 9-22 boliger (23) avdrag rente Glitre / Skinnarberja I - 36 boliger (25) avdrag rente Glitre / Skinnarberja II - 12 boliger (212) avdrag rente Skinnarberja borettslag 24 boliger (1999) avdrag rente Landstadgt. del I - 6 boliger (25) avdrag rente Landstadgt. del II - 8 boliger (25) avdrag rente Tømmeråsgården 5 boliger (1997) avdrag rente Rogstadbakken 8 boliger 3 rente Sykehjem Skinnarberja bo- og servicesenter (1999) avdrag rente Skavangertun fase 1 19 plasser (21) avdrag rente Skavangertun fase 2 46 plasser (22) avdrag rente Tislegård bo- og beh.senter - 3 plasser (25) avdrag rente SUM Regnskap - herav avdrag - herav renter Beregningsgrunnlag for rente bolig og sykehjem og R97 Anslag, avdrag Anslag, rente Anslag kompensasjon Rentegrunnlag 4,69% 2,43% 3,% 3,% 2,75% 3,25% 3,75% 4,25% SUM overført til finansanalysen side

9 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering BASIS 2 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Budsjettramme fra OPPVEKST Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Økning pensjonskostnader SPK 12,46 til 13,24 pst. Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis Redusert tilskudd til private bhg som følge av red. pensonskostnader B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Økt foreldrebetaling Sfo, 3,3 pst (inkl. økt antall barn) Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett HELSE OG OMSORG Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per , inkl lærlinger i turnus Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Legeårsverk samhandlingsreformen utgår tilskuddsordning avvikles side

10 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Driftsavtale leger økning lønn kto Legevakt økning lønn leger, kto Lønn personlig assistent, kto 127 Kjøp av plasser, jf økt lønn Kjøkken avvikler lærlingordning, stilling består/tilskudd redusert Økt statstilskudd leger Økte refusjon sykelønn Økte inntekter hjemmehjelp / økt driftsutgifter arb.tøy Oppholdsbetaling, økt med 3,3 pst., egenbetaling Trygghetsalarm, økte inntekter Mat hjemmeboende, økt inntekt Ressurskrevende tjenester / PU korrigering i kostnadsnøkkel Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett KULTUR OG VELFERD Budsjettramme fra , ekskl. Kirkelig fellesråd Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Kulturskolen, red. inntekt jf. avtale fylkeskomm. (inkl i red lønn pr 3/4) Kulturskolen, økt refusjon fra kommuner Integrering, økt inntekt ørm. tilskudd foreb. rusarbeid (jf økt lønn pr 3/4) Differanse ikke forklart Redusert tilskudd lag og foreninger, omdisp B!-12-tiltak Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett Tilskudd Kirkelig fellesråd: side

11 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Budsjettramme fra Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Andre endringer i basis Økt husleie og brøyteutgifter TEKNISKE TJENESTER Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Postert av omstillingstiltak fra budsjett Økte inntekter ifm tidligere omstillingstiltak TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Budsjettramme fra Finansielle forhold innen VARS: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) side

12 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Finansielle forhold innen Feiing: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Finansielle forhold innen Byggesak/Arealplan og Kart/Geodata: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Reversering innsparing 211, gjaldt hele kommunen, gjennomført B! Valgavvikling (ut i 216) Krisesenteret (deflatorøkning 3,3 pst) ASVO, økning (forutsatt fortsatt 25 pst sats minimumssats) PPT-OT (deflatorøkning 3,3 pst) Vestviken 11 IKS, økning side

13 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Kongsbergregionen Buskerud kommunerevisjon, reduksjon Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal, økning side

14 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering FELLESKAPITTEL DRIFT Kongsberg Kino Budsjett fra , til dekking av husleie Renter og avdrag på to konverterte lån, som betales av selskap 1 fra Lønnsjusteringer og pensjon Avsatt til lønnsjustering Helårsvirkning av lønnsoppgjør fordelt til enhetenes basisbudsjett Fordelt til enheten i basisbudsjett : Kompensert lønnsglidning < oppvekst Kompensert lønnsglidning < helse/omsorg Kompensert lønnsglidning < kultur Kompensert lønnsglidning < kirkelig fellesråd Kompensert lønnsglidning < teknisk Kompensert lønnsglidning < kommuneledelse Manglende dekning etter 212 oppgjør og overheng Premieavvik KLP Premieavvik SPK Amortisert premieavvik KLP Amortisert premieavvik SPK Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter Refundert sykelønn feriepenger (hele organisasjonen) Ansvarsforsikringer Ansvarsforsikringer, tilbakef. av avsetning gruppe/ulykkesforsikr side

15 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Norsk Pasientskadeerstatning Økning Norsk Pasientskadeerstatning Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i VAR-regnskapet Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Feie-regnskapet Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Arealplan / Byggesak Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Kart og geodata Statstilskudd for mottak av flyktninger med 211-satser Korrigeringer i flg. Statsbudsjett 212 og status mottak per oktober * herav brukt i Oppvekst * herav brukt i Helse og omsorg * herav brukt i Kultur og velferd * herav brukt i sosialtjenestens budsjett * herav brukt i kulturtjenestens budsjett 768 Spesialtilskudd fra IMDI til mindreårige flyktninger barnevernprosjekt merinntekt Omstillingstiltak 91 KKE KF Tilleggstjenester utover fakturert husleie 8 Basis side

16 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Basisbudsjett fra OPPVEKST Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Kommunalt tilskudd til private barnehager andel økt fra 92 til 1 pst Vekst barnehageplasser, tilsvarende 2 nye avd per år Økte driftsutgifter skole, økt elevstallsvekst Innføring av valgfag 9. trinn. Styrking av driftsbudsjett barnevern Helsesøster, stilling ifm rus LMS-koordinator Sparetiltak: Avvikle sommerbarnehage (rest 1 uke) Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss Endret IT-satsing (overgang til tynne klienter i skolen) Reduksjon driftsbudsjett barnehage Avvikle toleransereiser skole Leirskole avvikle tilbud Villa Ro avvikle tilbud Redusere antall lærerstillinger Redusert styrkingstiltak i barnehage Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Barnehage side

17 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Ny barnehage, k-sak 31/11, 1. byggetrinn, reverseringfdv kostnader B! SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst Skole Kongsgårdmoen skole, utbygging 213, reversereing FDV kostnader KKE B! SL s forslag: Ny Kongsgårdsmoen skole 1/1/ Raumyr skole, utbygging 213, 1-paralell, reversering FDV kostnader KKE B! SL s forslag: Ny Raumyr skole 1/1/215 SL s forslag: Ny ungdomsskole høst 215, KKP-løsning HELSE OG OMSORG Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen (merforbruk I 212): Opprettelse av 5 nye årsverk I hjemmesykepleien Abelsgate, tilførsel ressurskrevende tjeneste Eksisternede prosjekt Hvittingfoss Leasingbiler Inn på tunet Tømmeråsgården Legevakt, helgestillinger Medfinansiering samhandlingsreformen Lundeløkka avlastning, eksisterende tiltak Tilskudd Kirkens bymisjon Etablering av dagtilbud for demente Meldingsløft (overført til ROM's budsjett) side

18 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Sparetiltak: Innsparing/effektivisering, kartlegging innenfor nivå på tjenester Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Omsorgsboliger Hvittingfoss, personalbase, FDV kostnader KULTUR OG VELFERD, fratrukket Kirkelig fellesråd Konsekvensjustert basisbudsjett fra Samlede spareforslag Kultur Må-tiltak utenfor rammen: Økt husleie kulturskolen Tilskudd til andre trossamfunn, konsekvensjustering Lønnsbudsjett NAV oppjustering til å samsvare med faste stillinger Beholde attraktive medarbeidere Frivilligsentralen Øremerket tilskudd til rusarbeid innarbeidet i rammetilskudd Sparetiltak: Redusert overføring til Kongsberg kirkelige fellesråd Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Redusert tilskudd til samfunnshus/kulturhus Aktivitetstilbud for barn og unge i devotekbank Aktivitetstilbud for barne og unge Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Reduksjon utgifter til hjelp til livsopphold flyktninger Reduksjon utgifter til sosialhjelp til livsopphold flyktninger Reduksjon sosialhjelp Reduksjon i arbeidstrening/sysselsetting side

19 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: SL s forslag: Musikkteater, stillinger SL s forslag: Musikkteater, Husleie SL s forslag: Musikkteater, Aksjekapital Tilskudd Kirkelig fellesråd: Konsekvensjustert basisbudsjett fra Rentekompensasjon TEKNISKE TJENESTER Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Brøyte og feiekontrakter, revisjon og nye anbud Funksjonskontrakt gatelys Underbudsjettert, drift biler og anleggsmaskiner Underbudsjettert, drivstoff Refusjon til interkommunale tiltak, Beredskapsregion Oppretteholde 2 konstabler i beredskap, Hvittingfoss, ref vertskommuneavtalen Vintervedlikehold av sykkelveier Sparetiltak: Reduksjon av 1 vakant stilling i park Reduksjon i stilling, kart og geodata, side

20 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Redusert bemanning, arealplann og landbruk Merinntekter, brann og redning TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Konsekvensjustert basisbudsjett fra Sum finans VAR (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Sum finans Feiing (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Sum finans Plan (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Politisk ledelse, diverse utgifter Kongsberg 214 jubileumsår 5 2 Sambruksstrategi sentrumsutvikling KKP Exploria AS drift av utviklingsselskap 1 1 Samfunnsutvikling iht kommuneplan 2 2 Årlig vedlikehold, lisenser it-drift Serviceavtale serverrom Ny saksbehandler startlån og boligtilskudd Bortfall av inntekter (salg av tjeneste fra it-drift til KKE) Reduksjon av inntekt ifm klargjøring av pc'er (innføring av tynnklient) Prosjektstilling «Leie til eie» Sparetiltak: Kommuneplan/sentrumsplan, reduksjon Innbyggerkontakt, andre utgifter strykes side

21 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Innbyggerkontakt, rekvisita strykes Innbyggerkontakt, ikke planlagt ferievikar Sikker print (må fordeles på alle enheter, eksklusiv rådhuset) side

22 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Personal, reduksjon HMS og bedriftshelsetjeneste (overbudsjettert) Kommuneadvokat, utgifter til overformynderi Økonomi, oppretting av feilbudsjettering -195 Redusert behov for kommunal bostøtte Økte driftsutgifter for It-drift ifm investeringsprogram: Kongsgårdmoen skole, utbygging B!12 Reversering -2 Raumyr skole, utbygging B!12 Reversering -2-4 Ny barnehage 8 16 KKP sambruk, 1. byggetrinn, FDV kostnader, arealeffektivisering B! SL s forslag: KKP 1/7/215, FDV kostnader SL s forslag: KKP 1/7/215, kapitalkostnader SL s forslag: KKP 1/7/215, innsparing FELLESKAPITTEL DRIFT Konsekvensjustert basisbudsjett fra B!12 innsparing, innkjøp av e-handelsystem, lojalitet til rammeavtaler Reversering av B!12 innsparing e-handel, 212 beløp effektuert i enhetene 4 i hele perioden 16 Endringer: Samhandlingsreformen 212, bruk av overføring i inntektssystemet Samhandlingsreformen 212, bruk ifm utskrivningsklare pasienter Nullstilling av utgifter ifm Samhandlngsreformen da dette ligger inne hos HO 169 Kongsberg kino, til dekking av husleie KKE side

23 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Lønnsjusteringer og pensjon Lønnsoppgjør pr , 4, pst. (som i deflator i Statsbudsjett) Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter Overføring av refundert merverdiavgift i investeringer, kto Omstillingstiltak, drift / finans / investering Effektiviseringstiltak til fordeling på enhetene KKE KF Arealeffektivisering som fordeles i husleiefakturaer -65 Deflatorøkning (3,4 pst) fra KKE s budsjettforslag Deflatorjustering,1 prosentpoeng Vedlikeholdskomponent i husleie (14 kr kvm) KKE-effektivisering og besparelser i perioden Vedlikeholdskomponent i huslei (16 kr kvm) Vedlikeholdsetterslep (inkl vedl.h.komp 14 kr pr kvm) Rådmannens saldering, vedlikeholdsetterslep Redusert vedlikeholdsetterslep som følge av SL's investeringsforslag Redsert vedlikeholdsetterslep pga EPC ENØK satsing, basis ENØK satsing Rådmannens saldering: Vedlikeholdskomponent i husleie Vedlikeholdsetterslep -5-4 side

24 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 21 OPPVEKST Barnehage: B153 Ny kommunal barnehage B153 Ny kommunal barnehage B158 Erverv av tomt 2 5 B158 B153 Erverv av tomt Ny kommunal barnehage, rådmannens saldering Tislegård barnehage B157 Utvidelse Tislegård barnehage Vibehaugen barnehage B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) Skole: * U117 Inkluderingstiltak i grunnskolen Raumyr skole U121 Raumyr, 1-paralell U121 Raumyr skole, Ny 3-paralell Utbygging Raumyr, 1-paralell Ny ungdomsskole G74 Hovedprosjekt sentrumsnære ungdomsskoler G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg G74 Ny ungdomsskole, i KKP-regi Tiselgård skole * U114 Tislegård framskynding / tillegg + inventar/utstyr 6 25 U114 U114 U114 Tislegård uteområde Tislegård kjøp av tilleggsareal Tislegård rådmannens saldering -5 Kongsgårdmoen * U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell Skavanger skole Prosjektmidler, utredning side

25 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Diverse fra Samordningslaget Generalplan for skolebygg 5 5 Skolepakke barneskoler, herunder inventar Skolepakke ungdomsskole Inventar til eksisterende skoler mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg? Utgifter Inntekter HELSE OG OMSORG Tiltak som utløser investerings- og amortiseringstilskudd: A E72 Rogstadbakken (8 stk) E72 Rogstadbakken (8 stk) A E725 Glitre bofellesskap, byggetrinn II (12 stk boliger) A E726 Hvittingfoss, omsorgsboliger (8 stk) P151 P151 Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Rådmannens saldering Politiske prioriteringer: Nøkkelbokser og Ipad Delsum P11 Utstyr p/o-tjenesten P126 Kjøkkenutstyr utskifting P129 IKT-verktøy, Helsenett 688 side

26 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer E727 Omgjøring av personalrom Tislegård bo og beh. H115 Samhandlingsreformen P152 Investeringer ifm samhandlingsreformen 1 65 Utstyr Bakken gård mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra Delsum Utgifter Inntekter KULTUR OG VELFERD * K6 Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Bibliotek Ungdomskontor mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter TEKNISKE TJENESTER N33 Geodata N31 Samordnet bruk av stedfestet informasjon side

27 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer N312 Prosjekt: Digitalt byggesaksarkiv m.m. 5 N148 Infrastrukturtiltak Hvittingfoss sentrum 1 1 E283 Brannstasjon Hvittingfoss R129 Tankbil R135 Nytt øvelsesområde 5 R999 Diverse prosjekter brann/redning 3 3 T486 Rassikring T751 Aksjon skolevei T766 Universell utforming T771 Komm. veier - asfalt/rehab T771 Komm. veier asfalt/rehab. - rådmannens saldering T793 Sykkelbyen T821 Diverse eiendomsinngrep T821 Diverse eiendomsinngrep rådmannens saldering T824 Kommuneplan byområder / sentrumsplan T92 Innkjøp av biler og maskiner T835 Hovedplan overvann T836 Hovedplan vei T837 Ny driftssentral Vei og park T837 Ny driftssentral Vei og park Brannlift mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter side

28 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 215 TEKNISKE TJENESTER SELVKOST T T721 Avløp renseanlegg nye områder T T731 Avløp renseanlegg nye områder 7 T T741 Vannforsyning - hovedplan T T749 Bevertangen vannbehandling T T788 Vann og kloakk Gamleveien T T86 Omlastingsstasjon Gomsrud avfallsanlegg T T816 Utvidelse av Hvittingfoss vannverk T T817 Nytt høydebasseng T817 Nytt høydebasseng T T842 Hvittingfoss avfallsanlegg, bekkelukking 8 T T843 Innløsing av eiendom ved Hvittingfoss avfallsanlegg T T844 Reservevannforsyning Hvittingfoss T T845 Opprustningstiltak, deponigassanlegg Gomsrud 7 7 T T846 Utskifting av varebiler Ny traktorgraver Hvittingfoss avfallsanlegg 8 8 Truck Hvittingfoss avfallsanlegg 3 3 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter 22 KOMMUNELSEDELSE, STAB OG STØTTE IT F1 Nytt krisesenter IT F11 EDB-utstyr IT F12 IT intranett F12 IT-intranett Rådmannens saldering Rådm.F15 OEK-prosjekter (rådm's område) F15 OEK-prosjekter (rådm's område) rådmannens saldering side

29 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer IT F16 Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni IT F11 Bredbåndutbygging / komm. nettverk IT F111 NOARK 4 / ESA IT F112 Backup-systemer Info. F115 Politiker PC'er 25 IT F121 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur IT F126 Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA IT F131 Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs Øk. F132 Nytt ERP-system 1 4 Info. F133 Oppgradering av møterominventar 1 IT F136 Oppfølging ITUM-rapport Oppfølging ITUM-rapport, overflyttes strategisk IT-plan Info. F156 Oppdatering av AV-utstyr i møterom 5 IT F159 Omlegging av it-systemer inkl windows 7 4 IT F16 Tynne klienter til skolene 1 IT F161 Nytt dataserverrom IT F162 Oppgradering av radiolinker 5 5 IT F163 Strategisk it-plan FellesF81 Egenkapitalinnskudd i KLP G72 Sambruksstrategi sentrumsplanen 35 F81 Egenkapitalinnskudd i KLP F1 Nytt krisesenter Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen Sikker print 1 1 IT-infrastruktur Kunnskaps og kulturpark G76 Nye administrasjonslokaler / sambrukslokaler, sentrumsplanen Nye administrasjonslokaler KKP Andre endringer Bruk av tudligere ubrukte lånemidler Byggelånsrenter KKE-KK trekkes ut (inkludert i byggeprosjektene) side

30 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: Utgifter side

31 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Inntekter KKE KF KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF Formålsbygg * E2 Oppgradering av formålsbygg E2 Økt oppgradering, byggutv. Formålsbygg E2 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E2 Redusert «økt oppgradering, byggutv.», netto E2 SL s forslag Energi E4 Til energisparingstiltak E4 Økt energisparingstiltak E4 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E4 Redusert «energisparingstiltak», netto E4 SL s forslag (står igjen EPC 22, 5 mill og 2,5 i inntekt) Annet E9 Universell utforming E9 Økt universell utforming E9 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E9 Redusert «universell utforming», netto E9 SL s forslag E1 SL s forslag (til foretakets styres disposisjon) Strykning av lstene som følge av SL s investeringsplan Strykning av listene som følge av EPC investering Rådmannens saldering Bruk av mva komp i investeringsbudsjettet Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter i KKE's regnskap side

32 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer side

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 24. oktober 2012 Side 1 25.10.12 Handlingsprogram 2013-2016 Side 2 25.10.12 Føringer for handlingsprogrammet 2013-2016 Ingen vinner

Detaljer

ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1.000 kroner) 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT

ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1.000 kroner) 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 212 213 214 215 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til

Detaljer

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 26. oktober 2011 Side 1 26.10.11 Innhold Budsjettprosessen Profil Utviklingsretning Personal og kompetanse Sparetiltak Nye driftstiltak

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018

Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Budsjettpresentasjon 29.10.2014 Innhold Prioriteringer. Statsbudsjettet for 2015. Kommunens utfordringer. Rådmannens forslag hovedpunkter.

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon 28.10.2015 Innhold Kommunens styringssystem Prioriteringer Statsbudsjettet for 2016 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer