Finansplan Bruk av regneark Forslag fra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansplan 2012-2015 Bruk av regneark Forslag fra:"

Transkript

1 Finansplan Bruk av regneark Forslag fra: Hvordan bruke regnearket: Generelt: Alle felter som kan endres er merket med gul bakgrunn. Utgifter: økninger føres som positive beløp, redusering som negative beløp. Inntekter: økning føres som negative beløp, reduksjon som positive beløp. Det må interpoleres i fanen «finansanalyse» etter alle endringer som gjøres i regnearket. Beløpene som fremkommer i celle F41-I41 skal være de samme som i feltene for interpolering. Operasjonen må gjentas flere ganger pr år før tallene samsvarer. Man må starte interpolering i 213. Fane: Investeringer Nederst under hver enhet er det lagt inn linjer for politiske prioriteringer og endringer. Husk å skille på utgifter og inntekter da det er automatisk beregning av mva av totalt utgiftsbeløp. Fane: Politisk prioritering Her legges politiske prioriteringer inn i forhold til endringer i driftsbudsjettet. Endringer summerer på toppen i celle B4-E4 og G4-J4 og blir automatisk overført til finansplanens forside «finansanalyse» i cellene G11-J11 (utgifter) og G16-G16. Fane: Eiendomsskatt Her kan promille ifm beskatning endres. 7 promille er høyeste tillatte skattesats. Ved reduksjon av promille bør også fritaksbeløpet vurderes. Fane: Skatt Her kan skatteanslag i 212 og årlig realvekst i prosent endres. Ved endring i skatteanslag bør det tas kontakt med Økonomitjenesten for beregning av inntektsutjevnende trekk i rammetilskuddsarket. Husk å avrunde til nærmeste tusen i celle J31-M31 da det er disse som overføres til finansplanens forside. Fane: Finansanalyse Her kan opptak av startlån endres. Husk interpolering. Side

2 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER (Beløp i 1. kroner) UTGIFTER INNTEKTER POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til finansplanens førsteside Foreslåtte tiltak negativt tall = redusert utgift positivt tall = redusert inntekt Redusere antall lærerstillinger Villa Ro avvikle tilbud (inntekt,6) - salg mill Redusert styrkingstiltak i barnehage Leirskole avvikle tilbud (inntekt,211) Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss Avvikle toleransereiser skole Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Innkjøp av nøkkelbokser / IPADer til Helse og Omsorg WEB TV kommunestyret 1 PPT OT - økte driftsmidler (forslag rådmann,167) Baderampe for bevegelseshemmede i Saggrendadammen 85 Aktivitetstilbud DevotekBank Tilskudd til Laagendalsmuseet Stemmerettsjubileet (garanti) 1 Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Effektivisere administrasjon ledelse, stab, støtte side

3 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ SAMLET FINANSPLAN Budsjett i 1 kr Budsjett Økonomiplanperioden A Drift A 1 Skatter 2 Eiendomsskatt a Økt eiendomsskatt fra Rammetilskudd 4 M.v.a.-refusjon investeringsposter Amortiseringstilskudd - totalt 6 Inntekter fra driften 7 Politiske prioriteringer SUM DRIFTSINNTEKTER B 1 Fritak eiendomsskatt 2 Utgifter knyttet til driften 3 Politiske prioriteringer 4 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 6 BRT. DR.RESULTAT EKSKL. AMORTISERINGSTILSK C1 SUM renteutgifter 2 SUM renteinntekter 3 SUM netto avdragsutg. inkl kapitalkostnader i husleie 4 SUM utbytte og eieruttak 5 NETTO RENTER OG AVDRAG OG UTBYTTE Finansmål I 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% D Netto driftsresultat Finansmål II,48% -,18% -,34%,18%,25% E F Investeringer 1 Brutto investeringsutgifter 2 Formidling av "Startlån" Bruk av refundert mva, overført fra driftsbudsjettet Økning i AK (avsetning) 5 Inntekt i forbindelse med invest. 6 Netto avdrag i investeringsbudsjettet NETTO INVESTERINGER Finansiering Bruk av fremmedkapital: 1 Låneopptak inkl. "Startlån" Bruk av udisponerte lånemidler fra tidligere år Egenkapital i driften: 2 Netto driftsresultat Bruk av arbeidskapital (AK) Overføring av mva til investering inngår i netto driftsresultat 5 Økning i AK (avsetning) SUM FINANSIERING Merknader: 1) Brukes fullt ut som egenkapital i investeringsbudsjettet ) Fra 215 endres regnskapsforskriften slik at all refundert mva inntektsføres direkte i investeringsregnskapet side

4 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ G Hvor stor del av netto driftsresultat brukes til å finansiere netto investeringsutgift? Netto investeringskostnad Låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler 1 Bidrag fra driften Andel i % av netto driftsresultat 139,83% 816,89% 228,2% 137,26% 123,34% 2 Budsjettert egenkapitalinnskudd i KLP 3 Til egenkapital i investeringer H TEST AV FINANSMÅLENE: Finansmål I (Netto renter og avdrag < 6 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Denne planen gir følgende resultat: 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% Netto renter og avdrag, ekskl. aksjeutbytte og konsesjonskraft 6% av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør Måltallavvik i kroner Finansmål II (Netto driftsresultat > 3 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte på lang sikt) Vedtatt måltall for denne perioden - større enn:,5%,%,%,%,% Denne planen gir følgende resultat:,48% -,18% -,34%,18%,25% Netto driftsresultat, ekskl. aksjeutbytte og konsesjonskraft Måltall av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør Måltallavvik i kroner Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4 % av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Denne planen gir følgende resultat: 6,37% 4,47% 4,1% 5,8% 4,26% Budsjetterte avdrag 4 % av langsiktig lånegjeld per 1.1. i beregningsåret Måltallavvik i kroner Finansmål IV (Netto lånegjeld målt mot driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Vedtatt måltall for denne perioden - mindre enn: 5% 5% 5% 5% 5% Denne planen gir følgende resultat: 3,71% 38,47% 45,22% 46,58% 47,56% Totale driftsinnt. fratrukket renteinnt. og utbytte * måltall Netto lånegjeld som måltall Måltallavvik i kroner Finansmål V (Lånegjeld ved utgangen av planperioden skal ikke overstige status per ) Denne planen gir følgende resultat: Finansmål VII (Det skal bygges opp fondsbeholdning som kan bidra til å styrke arbeidskapital...) I FOND Bruk i driftsbudsjettet Bundne fond: Samlebeløp Plan og næring (selvkost) Samlebeløp VAR-området (selvkost) Feiing (selvkost) Frie fond: Disposisjonsfond (rest av overskudd i 211) Delsum Bruk i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delsum SUM bruk side

5 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Avsetning i driftsbudsjettet: Bundne fond: Samlebeløp selvkostområder Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delum Avsetning i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: Ingen Delsum SUM avsetning Denne planen gir følgende resultat: NETTO avsetning side

6 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ SKATT AV INNTEKT OG FORMUE Skattøre 212 Forventet resultat 212 Deflator Beregnings- Skattøre grunnlag Fra % kroner Forskuddstrekk *) 11,6% ,3% ,6% Forskuddstrekk 11,6% ,3% ,6% SUM SUM, regnskap SUM, budsjett Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM SUM SUM I SALDERTE BUDSJETT side

7 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ KONGSBERG ### (år 213-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 29) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 211 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (29) - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 8 Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD desember Feil inntektsutj 27/Komp Fysioterapautmidler Tiltakspakken 29/1 mrd mer frie inntekter 21 med mer RNB29 / RNB21 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 21) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % , , , , , , ,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % , , ,3 78 4, , , ,51 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Overført til finansplanens første side Forslag i tabellen over Differanse side

8 FINANSPLAN Forslag fra: Amortiseringstilskudd Løpetid for beregning (år) Beregning s-grunnlag per 29 Regnskap Regnskap Reform-97, skolebygg (1998) avdrag rente Skrim ungdomsskole (23) rente Omsorgsboliger: Hvittingfoss - 1 boliger (22) avdrag rente Hvittingfoss - 8 boliger (213) avdrag rente Skavangertun - 14 boliger (23) avdrag rente Kveldsol / Kragsgt boliger (23) avdrag rente Peckelsgt. 4-1 boliger (23) avdrag rente Peckelsgt 9-22 boliger (23) avdrag rente Glitre / Skinnarberja I - 36 boliger (25) avdrag rente Glitre / Skinnarberja II - 12 boliger (212) avdrag rente Skinnarberja borettslag 24 boliger (1999) avdrag rente Landstadgt. del I - 6 boliger (25) avdrag rente Landstadgt. del II - 8 boliger (25) avdrag rente Tømmeråsgården 5 boliger (1997) avdrag rente Rogstadbakken 8 boliger 3 rente Sykehjem Skinnarberja bo- og servicesenter (1999) avdrag rente Skavangertun fase 1 19 plasser (21) avdrag rente Skavangertun fase 2 46 plasser (22) avdrag rente Tislegård bo- og beh.senter - 3 plasser (25) avdrag rente SUM Regnskap - herav avdrag - herav renter Beregningsgrunnlag for rente bolig og sykehjem og R97 Anslag, avdrag Anslag, rente Anslag kompensasjon Rentegrunnlag 4,69% 2,43% 3,% 3,% 2,75% 3,25% 3,75% 4,25% SUM overført til finansanalysen side

9 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering BASIS 2 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Budsjettramme fra OPPVEKST Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Økning pensjonskostnader SPK 12,46 til 13,24 pst. Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis Redusert tilskudd til private bhg som følge av red. pensonskostnader B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Økt foreldrebetaling Sfo, 3,3 pst (inkl. økt antall barn) Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett HELSE OG OMSORG Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per , inkl lærlinger i turnus Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Legeårsverk samhandlingsreformen utgår tilskuddsordning avvikles side

10 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Driftsavtale leger økning lønn kto Legevakt økning lønn leger, kto Lønn personlig assistent, kto 127 Kjøp av plasser, jf økt lønn Kjøkken avvikler lærlingordning, stilling består/tilskudd redusert Økt statstilskudd leger Økte refusjon sykelønn Økte inntekter hjemmehjelp / økt driftsutgifter arb.tøy Oppholdsbetaling, økt med 3,3 pst., egenbetaling Trygghetsalarm, økte inntekter Mat hjemmeboende, økt inntekt Ressurskrevende tjenester / PU korrigering i kostnadsnøkkel Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett KULTUR OG VELFERD Budsjettramme fra , ekskl. Kirkelig fellesråd Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Kulturskolen, red. inntekt jf. avtale fylkeskomm. (inkl i red lønn pr 3/4) Kulturskolen, økt refusjon fra kommuner Integrering, økt inntekt ørm. tilskudd foreb. rusarbeid (jf økt lønn pr 3/4) Differanse ikke forklart Redusert tilskudd lag og foreninger, omdisp B!-12-tiltak Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett Tilskudd Kirkelig fellesråd: side

11 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Budsjettramme fra Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Andre endringer i basis Økt husleie og brøyteutgifter TEKNISKE TJENESTER Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Postert av omstillingstiltak fra budsjett Økte inntekter ifm tidligere omstillingstiltak TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Budsjettramme fra Finansielle forhold innen VARS: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) side

12 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Finansielle forhold innen Feiing: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Finansielle forhold innen Byggesak/Arealplan og Kart/Geodata: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Reversering innsparing 211, gjaldt hele kommunen, gjennomført B! Valgavvikling (ut i 216) Krisesenteret (deflatorøkning 3,3 pst) ASVO, økning (forutsatt fortsatt 25 pst sats minimumssats) PPT-OT (deflatorøkning 3,3 pst) Vestviken 11 IKS, økning side

13 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Kongsbergregionen Buskerud kommunerevisjon, reduksjon Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal, økning side

14 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering FELLESKAPITTEL DRIFT Kongsberg Kino Budsjett fra , til dekking av husleie Renter og avdrag på to konverterte lån, som betales av selskap 1 fra Lønnsjusteringer og pensjon Avsatt til lønnsjustering Helårsvirkning av lønnsoppgjør fordelt til enhetenes basisbudsjett Fordelt til enheten i basisbudsjett : Kompensert lønnsglidning < oppvekst Kompensert lønnsglidning < helse/omsorg Kompensert lønnsglidning < kultur Kompensert lønnsglidning < kirkelig fellesråd Kompensert lønnsglidning < teknisk Kompensert lønnsglidning < kommuneledelse Manglende dekning etter 212 oppgjør og overheng Premieavvik KLP Premieavvik SPK Amortisert premieavvik KLP Amortisert premieavvik SPK Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter Refundert sykelønn feriepenger (hele organisasjonen) Ansvarsforsikringer Ansvarsforsikringer, tilbakef. av avsetning gruppe/ulykkesforsikr side

15 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Norsk Pasientskadeerstatning Økning Norsk Pasientskadeerstatning Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i VAR-regnskapet Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Feie-regnskapet Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Arealplan / Byggesak Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Kart og geodata Statstilskudd for mottak av flyktninger med 211-satser Korrigeringer i flg. Statsbudsjett 212 og status mottak per oktober * herav brukt i Oppvekst * herav brukt i Helse og omsorg * herav brukt i Kultur og velferd * herav brukt i sosialtjenestens budsjett * herav brukt i kulturtjenestens budsjett 768 Spesialtilskudd fra IMDI til mindreårige flyktninger barnevernprosjekt merinntekt Omstillingstiltak 91 KKE KF Tilleggstjenester utover fakturert husleie 8 Basis side

16 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Basisbudsjett fra OPPVEKST Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Kommunalt tilskudd til private barnehager andel økt fra 92 til 1 pst Vekst barnehageplasser, tilsvarende 2 nye avd per år Økte driftsutgifter skole, økt elevstallsvekst Innføring av valgfag 9. trinn. Styrking av driftsbudsjett barnevern Helsesøster, stilling ifm rus LMS-koordinator Sparetiltak: Avvikle sommerbarnehage (rest 1 uke) Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss Endret IT-satsing (overgang til tynne klienter i skolen) Reduksjon driftsbudsjett barnehage Avvikle toleransereiser skole Leirskole avvikle tilbud Villa Ro avvikle tilbud Redusere antall lærerstillinger Redusert styrkingstiltak i barnehage Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Barnehage side

17 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Ny barnehage, k-sak 31/11, 1. byggetrinn, reverseringfdv kostnader B! SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst Skole Kongsgårdmoen skole, utbygging 213, reversereing FDV kostnader KKE B! SL s forslag: Ny Kongsgårdsmoen skole 1/1/ Raumyr skole, utbygging 213, 1-paralell, reversering FDV kostnader KKE B! SL s forslag: Ny Raumyr skole 1/1/215 SL s forslag: Ny ungdomsskole høst 215, KKP-løsning HELSE OG OMSORG Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen (merforbruk I 212): Opprettelse av 5 nye årsverk I hjemmesykepleien Abelsgate, tilførsel ressurskrevende tjeneste Eksisternede prosjekt Hvittingfoss Leasingbiler Inn på tunet Tømmeråsgården Legevakt, helgestillinger Medfinansiering samhandlingsreformen Lundeløkka avlastning, eksisterende tiltak Tilskudd Kirkens bymisjon Etablering av dagtilbud for demente Meldingsløft (overført til ROM's budsjett) side

18 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Sparetiltak: Innsparing/effektivisering, kartlegging innenfor nivå på tjenester Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Omsorgsboliger Hvittingfoss, personalbase, FDV kostnader KULTUR OG VELFERD, fratrukket Kirkelig fellesråd Konsekvensjustert basisbudsjett fra Samlede spareforslag Kultur Må-tiltak utenfor rammen: Økt husleie kulturskolen Tilskudd til andre trossamfunn, konsekvensjustering Lønnsbudsjett NAV oppjustering til å samsvare med faste stillinger Beholde attraktive medarbeidere Frivilligsentralen Øremerket tilskudd til rusarbeid innarbeidet i rammetilskudd Sparetiltak: Redusert overføring til Kongsberg kirkelige fellesråd Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Redusert tilskudd til samfunnshus/kulturhus Aktivitetstilbud for barn og unge i devotekbank Aktivitetstilbud for barne og unge Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Reduksjon utgifter til hjelp til livsopphold flyktninger Reduksjon utgifter til sosialhjelp til livsopphold flyktninger Reduksjon sosialhjelp Reduksjon i arbeidstrening/sysselsetting side

19 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: SL s forslag: Musikkteater, stillinger SL s forslag: Musikkteater, Husleie SL s forslag: Musikkteater, Aksjekapital Tilskudd Kirkelig fellesråd: Konsekvensjustert basisbudsjett fra Rentekompensasjon TEKNISKE TJENESTER Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Brøyte og feiekontrakter, revisjon og nye anbud Funksjonskontrakt gatelys Underbudsjettert, drift biler og anleggsmaskiner Underbudsjettert, drivstoff Refusjon til interkommunale tiltak, Beredskapsregion Oppretteholde 2 konstabler i beredskap, Hvittingfoss, ref vertskommuneavtalen Vintervedlikehold av sykkelveier Sparetiltak: Reduksjon av 1 vakant stilling i park Reduksjon i stilling, kart og geodata, side

20 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Redusert bemanning, arealplann og landbruk Merinntekter, brann og redning TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Konsekvensjustert basisbudsjett fra Sum finans VAR (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Sum finans Feiing (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Sum finans Plan (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Politisk ledelse, diverse utgifter Kongsberg 214 jubileumsår 5 2 Sambruksstrategi sentrumsutvikling KKP Exploria AS drift av utviklingsselskap 1 1 Samfunnsutvikling iht kommuneplan 2 2 Årlig vedlikehold, lisenser it-drift Serviceavtale serverrom Ny saksbehandler startlån og boligtilskudd Bortfall av inntekter (salg av tjeneste fra it-drift til KKE) Reduksjon av inntekt ifm klargjøring av pc'er (innføring av tynnklient) Prosjektstilling «Leie til eie» Sparetiltak: Kommuneplan/sentrumsplan, reduksjon Innbyggerkontakt, andre utgifter strykes side

21 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Innbyggerkontakt, rekvisita strykes Innbyggerkontakt, ikke planlagt ferievikar Sikker print (må fordeles på alle enheter, eksklusiv rådhuset) side

22 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Personal, reduksjon HMS og bedriftshelsetjeneste (overbudsjettert) Kommuneadvokat, utgifter til overformynderi Økonomi, oppretting av feilbudsjettering -195 Redusert behov for kommunal bostøtte Økte driftsutgifter for It-drift ifm investeringsprogram: Kongsgårdmoen skole, utbygging B!12 Reversering -2 Raumyr skole, utbygging B!12 Reversering -2-4 Ny barnehage 8 16 KKP sambruk, 1. byggetrinn, FDV kostnader, arealeffektivisering B! SL s forslag: KKP 1/7/215, FDV kostnader SL s forslag: KKP 1/7/215, kapitalkostnader SL s forslag: KKP 1/7/215, innsparing FELLESKAPITTEL DRIFT Konsekvensjustert basisbudsjett fra B!12 innsparing, innkjøp av e-handelsystem, lojalitet til rammeavtaler Reversering av B!12 innsparing e-handel, 212 beløp effektuert i enhetene 4 i hele perioden 16 Endringer: Samhandlingsreformen 212, bruk av overføring i inntektssystemet Samhandlingsreformen 212, bruk ifm utskrivningsklare pasienter Nullstilling av utgifter ifm Samhandlngsreformen da dette ligger inne hos HO 169 Kongsberg kino, til dekking av husleie KKE side

23 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Lønnsjusteringer og pensjon Lønnsoppgjør pr , 4, pst. (som i deflator i Statsbudsjett) Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter Overføring av refundert merverdiavgift i investeringer, kto Omstillingstiltak, drift / finans / investering Effektiviseringstiltak til fordeling på enhetene KKE KF Arealeffektivisering som fordeles i husleiefakturaer -65 Deflatorøkning (3,4 pst) fra KKE s budsjettforslag Deflatorjustering,1 prosentpoeng Vedlikeholdskomponent i husleie (14 kr kvm) KKE-effektivisering og besparelser i perioden Vedlikeholdskomponent i huslei (16 kr kvm) Vedlikeholdsetterslep (inkl vedl.h.komp 14 kr pr kvm) Rådmannens saldering, vedlikeholdsetterslep Redusert vedlikeholdsetterslep som følge av SL's investeringsforslag Redsert vedlikeholdsetterslep pga EPC ENØK satsing, basis ENØK satsing Rådmannens saldering: Vedlikeholdskomponent i husleie Vedlikeholdsetterslep -5-4 side

24 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 21 OPPVEKST Barnehage: B153 Ny kommunal barnehage B153 Ny kommunal barnehage B158 Erverv av tomt 2 5 B158 B153 Erverv av tomt Ny kommunal barnehage, rådmannens saldering Tislegård barnehage B157 Utvidelse Tislegård barnehage Vibehaugen barnehage B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) Skole: * U117 Inkluderingstiltak i grunnskolen Raumyr skole U121 Raumyr, 1-paralell U121 Raumyr skole, Ny 3-paralell Utbygging Raumyr, 1-paralell Ny ungdomsskole G74 Hovedprosjekt sentrumsnære ungdomsskoler G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg G74 Ny ungdomsskole, i KKP-regi Tiselgård skole * U114 Tislegård framskynding / tillegg + inventar/utstyr 6 25 U114 U114 U114 Tislegård uteområde Tislegård kjøp av tilleggsareal Tislegård rådmannens saldering -5 Kongsgårdmoen * U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell Skavanger skole Prosjektmidler, utredning side

25 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Diverse fra Samordningslaget Generalplan for skolebygg 5 5 Skolepakke barneskoler, herunder inventar Skolepakke ungdomsskole Inventar til eksisterende skoler mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg? Utgifter Inntekter HELSE OG OMSORG Tiltak som utløser investerings- og amortiseringstilskudd: A E72 Rogstadbakken (8 stk) E72 Rogstadbakken (8 stk) A E725 Glitre bofellesskap, byggetrinn II (12 stk boliger) A E726 Hvittingfoss, omsorgsboliger (8 stk) P151 P151 Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Rådmannens saldering Politiske prioriteringer: Nøkkelbokser og Ipad Delsum P11 Utstyr p/o-tjenesten P126 Kjøkkenutstyr utskifting P129 IKT-verktøy, Helsenett 688 side

26 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer E727 Omgjøring av personalrom Tislegård bo og beh. H115 Samhandlingsreformen P152 Investeringer ifm samhandlingsreformen 1 65 Utstyr Bakken gård mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra Delsum Utgifter Inntekter KULTUR OG VELFERD * K6 Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Bibliotek Ungdomskontor mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter TEKNISKE TJENESTER N33 Geodata N31 Samordnet bruk av stedfestet informasjon side

27 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer N312 Prosjekt: Digitalt byggesaksarkiv m.m. 5 N148 Infrastrukturtiltak Hvittingfoss sentrum 1 1 E283 Brannstasjon Hvittingfoss R129 Tankbil R135 Nytt øvelsesområde 5 R999 Diverse prosjekter brann/redning 3 3 T486 Rassikring T751 Aksjon skolevei T766 Universell utforming T771 Komm. veier - asfalt/rehab T771 Komm. veier asfalt/rehab. - rådmannens saldering T793 Sykkelbyen T821 Diverse eiendomsinngrep T821 Diverse eiendomsinngrep rådmannens saldering T824 Kommuneplan byområder / sentrumsplan T92 Innkjøp av biler og maskiner T835 Hovedplan overvann T836 Hovedplan vei T837 Ny driftssentral Vei og park T837 Ny driftssentral Vei og park Brannlift mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter side

28 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 215 TEKNISKE TJENESTER SELVKOST T T721 Avløp renseanlegg nye områder T T731 Avløp renseanlegg nye områder 7 T T741 Vannforsyning - hovedplan T T749 Bevertangen vannbehandling T T788 Vann og kloakk Gamleveien T T86 Omlastingsstasjon Gomsrud avfallsanlegg T T816 Utvidelse av Hvittingfoss vannverk T T817 Nytt høydebasseng T817 Nytt høydebasseng T T842 Hvittingfoss avfallsanlegg, bekkelukking 8 T T843 Innløsing av eiendom ved Hvittingfoss avfallsanlegg T T844 Reservevannforsyning Hvittingfoss T T845 Opprustningstiltak, deponigassanlegg Gomsrud 7 7 T T846 Utskifting av varebiler Ny traktorgraver Hvittingfoss avfallsanlegg 8 8 Truck Hvittingfoss avfallsanlegg 3 3 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter 22 KOMMUNELSEDELSE, STAB OG STØTTE IT F1 Nytt krisesenter IT F11 EDB-utstyr IT F12 IT intranett F12 IT-intranett Rådmannens saldering Rådm.F15 OEK-prosjekter (rådm's område) F15 OEK-prosjekter (rådm's område) rådmannens saldering side

29 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer IT F16 Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni IT F11 Bredbåndutbygging / komm. nettverk IT F111 NOARK 4 / ESA IT F112 Backup-systemer Info. F115 Politiker PC'er 25 IT F121 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur IT F126 Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA IT F131 Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs Øk. F132 Nytt ERP-system 1 4 Info. F133 Oppgradering av møterominventar 1 IT F136 Oppfølging ITUM-rapport Oppfølging ITUM-rapport, overflyttes strategisk IT-plan Info. F156 Oppdatering av AV-utstyr i møterom 5 IT F159 Omlegging av it-systemer inkl windows 7 4 IT F16 Tynne klienter til skolene 1 IT F161 Nytt dataserverrom IT F162 Oppgradering av radiolinker 5 5 IT F163 Strategisk it-plan FellesF81 Egenkapitalinnskudd i KLP G72 Sambruksstrategi sentrumsplanen 35 F81 Egenkapitalinnskudd i KLP F1 Nytt krisesenter Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen Sikker print 1 1 IT-infrastruktur Kunnskaps og kulturpark G76 Nye administrasjonslokaler / sambrukslokaler, sentrumsplanen Nye administrasjonslokaler KKP Andre endringer Bruk av tudligere ubrukte lånemidler Byggelånsrenter KKE-KK trekkes ut (inkludert i byggeprosjektene) side

30 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: Utgifter side

31 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Inntekter KKE KF KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF Formålsbygg * E2 Oppgradering av formålsbygg E2 Økt oppgradering, byggutv. Formålsbygg E2 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E2 Redusert «økt oppgradering, byggutv.», netto E2 SL s forslag Energi E4 Til energisparingstiltak E4 Økt energisparingstiltak E4 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E4 Redusert «energisparingstiltak», netto E4 SL s forslag (står igjen EPC 22, 5 mill og 2,5 i inntekt) Annet E9 Universell utforming E9 Økt universell utforming E9 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E9 Redusert «universell utforming», netto E9 SL s forslag E1 SL s forslag (til foretakets styres disposisjon) Strykning av lstene som følge av SL s investeringsplan Strykning av listene som følge av EPC investering Rådmannens saldering Bruk av mva komp i investeringsbudsjettet Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter i KKE's regnskap side

32 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer side

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer