Budsjett og handlingsprogram budsjettprosess og lesekurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs"

Transkript

1 Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1

2 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf. III 2. nov. - Fagutvalg i nov. - Formannskap 23. nov. - Kommunestyre 7. des. Side 2

3 Innhold Generelle bestemmelser Budsjettprosessen Budsjettets innhold - Driftsinntekter og driftsutgifter - Finansinntekter og finansutgifter Selvkostområdene Finansmålene Investeringer Enhetskapitlene Side 3

4 Generelle bestemmelser Første år i budsjett og handlingsprogram er bindende for all virksomhet. Andre til fjerde år er veiledende. Punkt 8 i rådmannens budsjettinnstilling: Side 4

5 Fra årets budsjett til budsjettforslag for neste år Rente Skatteinng. RNB og K.prp. Nye k-styrevedtak Rammebetingelser Lønnsoppgjør Budsjett inneværende år Statsbudsjett KLP Pensjon Konjunkturanalyser Innspill til nye tiltak fra enh. Basisbudsjett Sparetiltak Ny vurdering: - rente - skatt - gen. øk. utv Vurdering og justering av mål og ambisjoner Vedtatt budsjett Rådmannens forslag Side 5

6 Basisbudsjettet Tar utgangspunkt i vedtatt handlingsprogram Lønnsbudsjett per inneværende år Lønnsjusteringer, lønnsforhandlinger per 1.5 Kommunestyrevedtak gjennom året med budsjetteffekt Organisasjonsendringer (2011) Endringer i pensjonskostnader Statsbudsjettet Side 6

7 Renter (s. 40) Rentene påvirker netto driftsresultat Lave renteutgifter nå (og samtidig et høyt driftsnivå) eller forutsigbare renteutgifter over tid? Når får vi renteendringer? Hvor stor skal en eventuell buffer være? I perioder med lav rente kan det være fristende å øke driftsnivået. Vanskelig å ta ned senere. Renterisikoen må vurderes Brukt i budsjettet: Side 7

8 Renter forts. Hva skjer med renterisikoen dersom man budsjetterer med for lav rente? Finansreglement vedtatt , s. 6: Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall. b) Gjennomsnittlig vektet gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. c) Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 20 % (lån med rentebinding 1 år fram i tid og over). Side 8 En for lav budsjettert rente vil gjøre det mer krevende å oppfylle bestemmelsene i pkt. a) og b). Avvik ift. a) og b) gir lavere rentebinding. Lavere rentebinding gir høyere renterisiko Høyere renterisiko gir økt risiko i handlingsprogrammet

9 Skatt Hvordan periodisere? Hva påvirker skatteinngangen? - internasjonale konjunkturer - nasjonal økonomisk situasjon - arbeidsledighet - rentenivå Skatteinngangen for hele landet og for Kongsberg må vurderes Påvirker rammetilskuddet Eiendomsskatt - nytt takstgrunnlag hvert 10. år - lovendringer Side 9

10 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjonen Anslag på utgifter og inntekter for kommunene Justering av deflator (lønns- og prisvekst) for inneværende år. Varsel om nye ordninger og endringer av regelverk m.m. Utregning av deflator 2012 (anslått lønnsvekst teller 2/3 og anslått prisstigning teller 1/3): 2/3 * 4,00% (lønnsvekst): 2,667% + 1/3 * 1,75% (prisvekst): 0,583% = 3,250% Side 10

11 Konjunkturindikatorer Må tas med i vurdering av rammebetingelser Ikke alltid treffsikkert særlig ikke i urolige tider Side 11

12 Pensjon (kort omtale s. 8) Kommunen påvirker i liten grad rammebetingelsene for ordninga selv (gjelder alle pensjonsleverandører) Komplisert å budsjettere Alltid endringer fra et år til det neste Kan få store konsekvenser i løpet av kort tid selv ettårs-prognosene viser seg mange ganger å være lite treffsikre. Premieavvik (38 mill. kr. i 2012) Premie (Økning på 35 mill. kr = 47% i 2012) Side 12

13 Handlingsprogrammets innhold (utdrag) Mål og prioriteringer (basert på kommuneplanen) Driftsutgifter Driftsinntekter Finansutgifter Finansinntekter Selvkostområdene Finansmålene Investeringer Enhetskapitlene Side 13

14 Driftsutgifter Tjenesteproduksjon og administrasjon Lønn Kjøp av varer og tjenester (renter og avdrag) Side 14

15 Driftsinntekter Skatt på inntekt og formue (s. 31) Eiendomsskatt (s. 32) - kun volumendring mellom takseringene - Ny taksering hvert 10. år Rammetilskudd (s. 33) Øremerkede tilskudd Ved endring av forventet resultat for 2011, tror man på noe annet enn lagt til grunn i budsjettet. Ved endring av lokal realvekst bør man vurdere om avviket mot landsgjennomsnittet for skatt per innbygger også skal justeres. Dette gir et større trekk i rammetilskuddet. Økning av ett eller begge elementene, øker risikoen i budsjettet. Mva-refusjon investeringer (Føres direkte i investeringsregnskapet f.o.m. 2015, men budsjetteres allerede i dag med full tilbakeføring til investeringer) Amortiseringstilskudd Side 15 Inntekter fra driften Eks: brukerbetaling, oppholdsbetaling, MVArefusjon drift, andre refusjoner, salg av tjenester m.m.

16 Hva består rammetilskuddet av? (s. 25, 29, 33) Innbyggertilskudd Flatt beløp per innbygger Korrigering for utgiftsutjevning Baseres på kostnadsnøkkelen i inntektssystemet Utdrag fra beregning HELE LANDET KONGSBERG Bruk av folke tall Utgiftsbehovsindeks Vekt Antall Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb 0-2 år 0, , ,01% år 0, , ,42% år 0, , ,38% Side 16 Inntektsgarantitilskudd (INGAR) Ingen kommuner skal ha en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Saker med særskilt fordeling (fysioterapi/kvalifiseringsprogram) Ordinært skjønn Skjønn, tap av endringer i inntektssystemet Inntektsutjevning Avhenger av skatteinntekter per innbygger

17 Rammetilskudd til Kongsberg kommune Utdrag fra tabell s Innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt fordeling (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Ordinært skjønn inkl bortfall av differensiert arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Side 17 Alt bortsett fra inntektsutjevning ligger fast første år. Unntaket er eventuelle tilleggsbevilgninger, feks. gjennom RNB. Inntektsutjevning avhenger av skatt per innbygger i forhold til landsgjennomsnitt. Det er budsjettert med at skatt per innbygger i Kongsberg ligger på 111 prosent av landsgjennomsnittet. Større positivt avvik i forhold til landsgjennomsnittet gir større trekk i rammetilskuddet enn budsjettert.

18 Finansutgifter og finansinntekter Finansutgifter (renter og avdrag) på ordinære investeringslån føres i drift, avdrag på startlån føres som utgift i investeringsregnskapet. Finansinntekter (renter) føres i driftsregnskapet, mottatte avdrag på startlån føres som inntekt i investeringsregnskapet. Utbytte og eieruttak (fra EB Nett og Kongsberg Energi Eiendom og konsesjonskraftinntekter) føres i driftsregnskapet). OBS! inngår ikke i beregning av finansmål 2. Utdrag fra finansplanen (s. 30): Side 18

19 Selvkostområdene Vann, avløp, renovasjon, slam (VAR) Arealplan Byggesak Kart og deling Feiing Note 13 i årsregnskapet for 2010 gir en dekkende beskrivelse av de økonomiske prinsippene tilknyttet selvkostområdene. Et utdrag for egen lesing gis på neste lysark. Side 19

20 Utdrag fra note 13 i årsregnskapet for 2010 I Kongsberg kommune føres det selvkostregnskap for VARS-områdene (vann, avløp, renovasjon og slam), arealplan, byggesak, kart og deling og feietjeneste. Det foretas etterkalkyle hvert år av de reelle kostnadene innen disse tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene kun går til å dekke den tjenesten de gjelder. Dette ut fra generasjonsprinsippet som sier at dagens brukere skal betale dagens kostnader. I kostnadene inngår utgifter til kjerneproduktet (tjenesten) som er direkte knyttet til framstilling av tjenesten, dvs. den arbeidsinnsats og bruk av varer og kapital som kommunen benytter for å betjene brukerne. I tillegg kommer kostnader knyttet til tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner (interntjenester). Interntjenester er tjenester som leveres i tillegg for at kjerneproduktet skal framstå som et helhetlig produkt. Eksempler på dette er økonomitjenester, personalkontor, servicetorg og IKT. Interntjenester fordeles ut fra fordelingsnøkler. Kalkulatoriske kapitalkostnader (renter og avdrag/avskrivninger) for bruk av egne anleggsmidler er også kostnader som skal med i et selvkostregnskap. I selvkostregnskapet brukes lineær avskrivningsmetode. På inntektskontiene registreres gebyrinntekter pr område. Et selvkostfond er et akkumulert overskudd som er oppstått i selvkostregnskapet. Overskudd føres til bundne driftsfond for den enkelte tjeneste og kan ikke disponeres til andre formål. Etter retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) kan kommunen framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til senere år, men overskudd skal brukes i løpet av 3-5 år. Underskudd i selvkostregnskapet må dekkes over kommunens driftsregnskap. Senere års overskudd i selvkostregnskapet skal da benyttes til å dekke inn tidligere års underskudd framfor avsetning til fond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik av gebyrene kan holdes stabile. For renovasjon og slam skal brukerbetalingen dekke selvkost, men for vann, avløp, arealplan, byggesak, kart og deling og feiing har kommunen mulighet for å subsidiere tjenesten. I Kongsberg kommune er det full selvkost på alle områder. Definisjon selvkost: Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Side 20

21 Finansmålene de to viktigste Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte herav utbytte og eieruttak Netto driftsresultat Til egenkapital i investeringer Finansmål II (Netto driftsresultat fratrukket utbytte og eieruttak > 3% av driftsinntekter) Mål i planen 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 2,0% Resultat -0,13% 0,51% 0,06% -0,20% 1,91% Måltallavvik i kroner Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4% 4% 4% 4% 4% Resultat 3,95% 7,21% 4,18% 4,62% 4,69% Måltallavvik i kroner -498 Side

22 Tidligere budsjettgrep Utsatte låneavdrag, effekt: Drift øker Låneporteføljen reduseres ikke tilstrekkelig Driftsutgifter dras med til etterfølgende år Renteutgiftene øker Enkeltår med ekstrem avdragsbelastning senere Mindre egenkapital i investeringer, effekt: Økte rente- og avdragsutgifter Får effekt på drift senere Side 22

23 Investeringer (s ) Investeringsprogrammet er ambisiøst og strekker seg ut over handlingsprogramperioden De store investeringene er innenfor skole, barnehage og KKP Investeringene finansieres ved: - lån - salg av eiendom - bidrag fra drift - MVA-refusjon - tilskudd - avdrag på startlån Side 23

24 Enhetskapitlene (s ) Organisasjon Status Utfordringer Mål (herunder enhetenes ambisjoner tilknyttet det enkelte mål) Innsatsmidler/ressursbruk - Personell - Endringstiltak - Økonomi Handlingsplaner Utenfor budsjettrammen Side 24

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015. Rådmannens forslag

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015. Rådmannens forslag LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 Rådmannens forslag 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

1. Innledning s. 2. 2. Rammebetingelser s. 4. 3. Økonomiske rammer s. 8. 4. Budsjettområdene s. 22. 4.1 Rådmannen s. 22. 4.2 Oppvekst s.

1. Innledning s. 2. 2. Rammebetingelser s. 4. 3. Økonomiske rammer s. 8. 4. Budsjettområdene s. 22. 4.1 Rådmannen s. 22. 4.2 Oppvekst s. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning s. 2 2. Rammebetingelser s. 4 3. Økonomiske rammer s. 8 4. Budsjettområdene s. 22 4.1 Rådmannen s. 22 4.2 Oppvekst s. 28 4.3 Omsorg s. 38 4.4 Samfunnsutvikling s. 48 4.5

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 004 Saksmappe: 2014/659-14875/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Årsmelding 2013 for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Harstad Rådhus Møterom 1 - Rådhus 1B (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 Rådmannens forslag Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Budsjettforslag for den samlede kontrollvirksomheten 1

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentliggjort 2. nov. 2012)

SANDEFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentliggjort 2. nov. 2012) SANDEFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG (offentliggjort 2. nov. 2012) I N N H O L D Samlet saksfremlegg... Saksutredning... Kap. 1 Innledning... 1 " 2 Økonomiplanen i

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådmannens innstilling 27. oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 4 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2015... 4 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Folkevalgt opplæring. Økonomi 30.10.15. Økonomi 30.11.15 Alle foto: Vibekes fotostudio

Folkevalgt opplæring. Økonomi 30.10.15. Økonomi 30.11.15 Alle foto: Vibekes fotostudio Folkevalgt opplæring Økonomi 30.10.15 Økonomi 30.11.15 Alle foto: Vibekes fotostudio Økonomitema Grunnleggende bestemmelser Økonomisk ramme inntektssystemet Øremerket tilskudd Refusjoner/overføringer Befolkningsvekst

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2010-2013

Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling

Detaljer

BUDSJETT 2015 DRIFT - INVESTERING

BUDSJETT 2015 DRIFT - INVESTERING BUDSJETT 2015 DRIFT INVESTERING BUDSJETT 2015 DRIFT OG INVESTERING LOVGRUNNLAGET FOR ÅRSBUDSJETT 45.Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende

Detaljer