Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå 01.08.15"

Transkript

1 Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane Gjeld frå Oppdatert juli 2015

2 HASTEARK 1. I ein krisesituasjon skal dei offisielle naudetatane varslast umiddelbart: BRANN tlf. nr. 110 POLITI tlf. nr. 112 AMBULANSE tlf.nr Høgskulen si kriseleiing skal varslast ved rektor Rasmus Stokke tlf.: og personaldirektør Wenche Fjørtoft tlf.: Personaldirektør er leiar av kriseleiingsgruppa, og kallar inn kriseleiinga ved HiSF. 4. Kriseleiinga møter på møterom 2020 i Høgskulebygget i Sogndal. Operativ beredskapsleiar ringjer opp andre beredskapsrom på video. Dersom video ikkje er tilgjengeleg, skal Lync eller telefonkonferanse nyttast. Kriseleiinga vurderer kva underliggjande einingar som skal innkallast. 5. Kriseleiinga opprettar kontakt med og følgjer naudetatane si leiing og samordnar med lokal leiing. 6. Krise- og beredskapsplanen skal følgjast for vidare handtering. 2

3 Kriseleiing ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Hending i Sogndal: Rolle Namn Tittel Mobil Leiar av kriseleiinga Wenche Fjørtoft Personaldirektør Ansvar for kontakt med media, informasjon til eksterne Vara: Karianne Bergheim Rasmus Stokke Økonomidirektør Rektor Vara: Terje Bjelle Viserektor for utdanning Loggførar Liv Synnøve Bøyum Personalrådgjevar Kontakt med Katrine Sele Kommunikasjonsrådgjevar informasjonsgruppa Beredskapskoordinator, Anne-Grethe Naustdal Dekan, Avdeling for ansvar for kontakt med samfunnsfag kommunal kriseleiing Ansvar for kontakt med politi Terje Bjelle Viserektor for utdanning Vara: Erik Kyrkjebø Viserektor for fou Medlem Karianne Bergheim Økonomidirektør Ansvar for it-system Knut Erling Øien IT-leiar Kontakt med studentar Randi Marie Sjøholt Direktør SiSoF (Studentsamskipnaden) Kriseleiinga legg eit detaljert opplegg for handtering av den enkelte krisesituasjon. Kriseleiinga kan suplere med dei personane som dei finn naudsynt. Driftlsleiar John Ove Berge vil vere operativ i høve kriseleiinga i mange situasjonar/hendingar. Kriseleiinga møter på møterom 2020 i Høgskulebygget, Sogndal Alternativ oppmøtestad: Hending i Førde: Rolle Namn Tittel Mobil Leiar av kriseleiinga Wenche Fjørtoft Personaldirektør Ansvar for kontakt med media, informasjon til eksterne Loggførar Inger Margrethe Hove Aas Rasmus Stokke Rådgjevar Rektor Randi Skår Dekan Inger Margrethe Hove Rådgjevar Aas Kontakt med Katrine Sele Kommunikasjonsrådgjevar informasjonsgruppa Beredskapskoordinator, Dagrunn Kyrkjebø Instituttleiar, Avdeling for ansvar for kontakt med helsefag kommunal kriseleiing Ansvar for kontakt med Kristen Stæger- Rådgjevar politi Breisnes Medlem Inger Margrethe Hove Rådgjevar, Avdeling for Aas helsefag Ansvar for it-system Knut Erling Øien IT-leiar Kontakt med studentar Randi Marie Sjøholt Direktør SiSoF (Studentsamskipnaden) 3

4 Kriseleiinga legg eit detaljert opplegg for handtering av den enkelte krisesituasjon. Kriseleiinga kan suplere med dei personane som dei finn naudsynt. Kriseteamet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Medlemmer kriseteamet: Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) Dekan eller instituttleiar Studentrådgjevar (Sisof) Psykolog og/eller prest Funksjon til kriseteamet: Vere rettleiar for studentar / tilsette, og er dei som møter dei kriseramma. Ulukker i utlandet I utlandet er det vedkommande land sitt politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvaret for norske borgarar som vert involvert i ei ulukke. Før utreise er det avgjerande at det er gjort eit forarbeid med å innhente viktige telefonnummer til ambassade og naudetatar i det landet reisa går til. Ved ulukker i utlandet vert det stilt store krav til høgskulen sin eigen kriseberedskap, både når det gjeld organisering, informasjon og omsorg. Oppdatering av krise- og beredskapsplanen Ved ein krisesituasjon, er det viktig at du får tak i dei rette personane, det er derfor sett opp ei eiga telefonliste med aktuelle telefonnummer. Det er særleg viktig at denne lista er oppdatert. Rettingar, kommentarar og tilbakemeldingar på det du finn her kan du sende Liv Synnøve Bøyum, som har ansvar for å halde desse sidene oppdaterte. 4

5 TILTAKSKORT Beredskapsplanen inneheld 8 generelle tiltakskort som gir råd om korleis den uønskt hendinga eller krisa kan handterast. Hensikta med tiltakskort er å bidra til god arbeidsfordeling og at aktuelle aksjonar blir i verksett så effektivt som muleg. Innhaldet skal vere enkelt og konkret samtidig som det skal vere ei prosedyre som skal følgjast så langt det let seg gjere. TILTAKSKORT 1: STUDENTDØDSFALL TILTAKSKORT 2: DØDSFALL BLANT TILSETTE TILTAKSKORT 3: ALVORLEG KRISE ELLER ULUKKE VED HØGSKULEN TILTAKSKORT 4: BRANN/VASSSKADE / EKSPLOSJON / GASSLEKASJE TILTAKSKORT 5: TERROR TILTAKSKORT 6: TRUSLAR, VALD, PSYKISK UBALANSE TILTAKSKORT 7: SKADEVERK/INNBROT/TJUVERI TILTAKSKORT 8: PANDEMI Tiltakskorta er basert på ei vurdering av ulike scenario som er relevante å inkludere i høgskulen sin interne risikoanalyse og beredskapsplan. Høgskulen sitt kriseplanverk må sjåast i samanheng med mellom anna kommunen- og byggherren sine kriseplanverk. Eksempelvis vil høgskulen ved store naturkatastrofescenario, eller politisk uro forhalde seg til kommunen og politiet sine beredskapsplanar. Lista med tiltakskort er ikkje uttømmande då det ikkje let seg gjere å førebu seg på alle tenkelige uønskte hendingar. Målsettinga er at tiltakskorta dekker relevante typar scenario slik at oppgåver og handlingsrekkefølgja vil vere relevante og nyttige også for liknande hendingar. Generelle beredskapsprinsipp Beredskaps- og krisehandteringsarbeidet er basert på tre hovudprinsipp: ansvarsprinsippet, likheitsprinsippet og nærheitsprinsippet. 1. Ansvarsprinsippet Den som i ein normalsituasjon har ansvaret, har også ansvaret for nødvendige skadeførebyggande tiltak, beredskapsførebuingar og iverksetjing av tiltak ved ei krisehending. 2. Likskapssprinsippet Det skal være størst mulig likskap mellom organiseringa av daglig drift og ved en krisesituasjon. Dei som utfører ei oppgåve / samfunnsoppgåve i det daglige, har også dei beste føresetnader for å handtere oppgåvene ved ei krise. 3. Nærleiksprinsippet Kriser skal handterast på lægst mulig nivå. 4. Samvirkeprinsippet Det er viktig å ha kunnskap om kvarandre sine ansvarsområde, og trekkje inn aktørar som kan medverke som til dømes kriseteamet i kommunen og naudetatar. 5

6 TELEFONLISTE Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Sentralbord/studenttorget Rektor Rasmus Stokke mobil: Viserektor for utdanning Terje Bjelle mobil: Personaldirektør Wenche Fjørtoft mobil: Avdeling for lærarutdanning og idrett (ALI) Dekan Wiggo Hustad mobil: Rådgjevar Astrid Hove Avdeling for samfunnsfag (ASF) Dekan Anne-Grethe Naustdal Rådgjevar Anne Lone Hovland mobil: mobil: Avdeling for ingeniør og naturfag (AIN) Dekan Stein Joar Hegland mobil: Avdeling for helsefag (AHF) Dekan Randi Skår Rådgjevar Inger Margrethe Hove Ås Driftsansvarleg bygg Sogndal: John Ove Berge Førde: Inger Margrethe Hove Aas mobil: mobil: mobil: mobil: Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) Sogndal Ekspedisjon Direktør Randi Marie Sjøholt Leiar bustad og drift: Atle Skarsbø Studentrådgjevar Berit Pettersen Førde Studentrådgjevar Margit S Larsen Førde Vaktmeister Kåre Rune Gjelsvik mobil: Mobil: mobil: mobil: mobil:

7 TILTAKSKORT 1: Melding om dødsfall blant studentar Hending Ansvarleg Tiltak Strakstiltak Den som finn den omkomne Varsle 1. politi 112 ambulanse 113 brann forsøke førstehjelp 3. kontakte: Rektor: tlf. arb: / mobil: , eller viserektor for utdanning tlf. arb: / mobil: Lege Stadfeste eventuelt dødsfall Politi Etterforske eventuelt mistenkeleg dødsfall Politi / prest Kontakte / varsle pårørande Varsling Rektor eller Viserektor for utdanning Varsle 1. Dekan, som varslar tilsette på avdelinga 2. Personaldirektør, som varslar fellesadministrasjonen. 3. Direktør SISOF som varslar sin organisasjon 4. Studentsamfunn / studentparlament 5. Kalle saman kriseteam Vidare oppfølging Etterarbeid Kriseteam v/ rektor Kriseteamet består av; Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) Dekan eller instituttleiar Studentrådgjevar (Sisof) Psykolog og/eller prest Viserektor for utdanning Dekan Dekan / rådgjevar/ viserektor for utdanning / personaldirektør Dekan Fagpersonale / kriseteam Legg opp arbeidet vidare: 1. Varsle medstudentar om hendinga, ev. samle studentar for samtale. Ta tid til å snakke med studentane om dødsfallet og naturlege sorgreaksjonar 2. Samtale / kontakt med pårørande 3. Minnestund ev. i samråd med pårørande 5. Kontakte ekspertise etter behov Sletting av data på HISF sine datasystem. Vurdere om ein skal avlyse undervisning, eksamen og andre arrangement (avgjerast før møte med studentane), sjekk og studentsamfunnet sine arrangement 1. Halde tilsette orientere om kva som skjer vidare; gravferd osv. 2. Blomar, helsing, samtale med pårørande 3. Hjelp til pårørande som kjem utanbygds frå 4. Svare på spørsmål kring forsikring. 1. Representasjon i gravferd, bestille båreblome/krans 2. Organisere deltaking og transport til gravferda 1. Vere observant på om det er nokon av studentane som får problem i ettertid, og ev. gje dei tilbod om samtale (einskild/gruppe) 2. Vurdere om beredskapsplanen har fungert, og ev. melde frå om behov for endringar. 7

8 TILTAKSKORT 2: Melding om dødsfall blant tilsette Hending Ansvarleg Tiltak 1. Varsle: Strakstiltak Den som finn den omkomne ambulanse 113 politi forsøke førstehjelp 3. kontakte rektor tlf. arb: / mob: eller personaldirektør tlf arb: / mobil Lege Stadfeste ev. død Politi Granske eventuelt mistenkelig dødsfall Politi / prest Kontakte / varsle pårørande Varsling 1. Varsle dekan som varslar tilsette på Rektor avdelinga 2. Personaldirektør som varslar tilsette i fellesadm 3. Kalle saman kriseteam Kriseteam v/ rektor Kriseteamet består av; 1. Arrangere informasjonsmøte på avdelinga, både for kollegaer og Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) studentar. 2. Sørgje for at kollegaer som ikkje er på arbeid får beskjed om hendinga. 3. Kontakte pårørande og gi dei ei helsing Dekan eller instituttleiar t.d. blomar. Studentrådgjevar (Sisof) 4. Oppfølging av pårørande ved behov. Psykolog og/eller prest Vidare oppfølging Etterarbeid Personaldirektør/ it-leiar Kriseteam Dekan / rådgjevar/ viserektor for utdanning / personaldirektør Slette informasjon på nettsider, e-post adresse og info i andre datasystem 1. Arrangere minnestund, eventuelt saman med pårørande. 2. Setje av tid til samtale / spørsmål omkring hendinga både med kollegaer og studentar 1. Informere personalet om gravferda og eventuelt ordne felles transport. 2. Deltaking i gravferda 3. Bestille båreblome/krans Vurdere om beredskapsplanen har fungert, og eventuelt melde frå om behov for endringar. 8

9 TILTAKSKORT 3: Alvorleg ulukke / krise ved høgskulen Den som blir varsla har teieplikt, dersom ikkje anna er avtala med rektor. Hending Ansvarleg Tiltak Strakstiltak Den som kjem først til staden 1.Varsle - Lege110 - politi brann Forsøke førstehjelp 3. Kontakte rektor tlf. arb: / mob: eller viserektor for utdanning tlf. arb: / mob: Varsling Rektor 1. Varsle studentar og tilsette og ev. pårørande og informere om kva som vert gjort på høgskulen. 2. Kalle saman kriseteam Rektor, viserektor for utdanning, personaldirektør, dekan 1. Informere tilsette og studentar ved avdelinga. 2. Gje tid til samtale om hendinga ved behov 3. Kontakte og trekke inn kriseteam om nødvendig (og med tanke på oppfølging) Kriseteam v/ rektor (Kriseteamet består av; 1. Få oversikt over kven som har vore vitne til ulykka og gje dei tilbod om Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) samtale for bearbeiding av ei eventuell krise. 2. Informere om hjelpeapparatet ved høgskulen og i kommunen Dekan eller instituttleiar 3. Sjå til at student og tilsett blir følgt opp Studentrådgjevar (Sisof) Psykolog og/eller prest Etterarbeid Studentrådgjevar / SISOF 1. Halde kontakt med student / heim etter ulykka spesielt viss lengre sjukehusopphald. 2. Ved varige skadar etter ulykka og studenten kjem tilbake, hjelpe han/ho den første tida Rektor / viserektor for utdanning 1. Undersøke forsikringsansvar. 2. I samråd med arbeidsmiljøutvalet / helsetenesta vurdere om framtidige ulykker kan unngåast. 3. Vurdere om beredskapsplanen har fungert, og eventuelt melde frå om behov for endringar. 9

10 TLTAKSKORT 4: Brann /vass-skade / eksplosjon / gasslekkasje Fasar Oppgåver Ansvarleg Akuttfase Varsling/ Ring brannvesen 110 Observatør/meldingsmottakar informasjon Følg HiSF sin branninstruks Varsle den sentrale beredskapsleiinga ved HiSF Oppfølging Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadde Kriseleiing og brannverneleiar Evakuering av personell på trua område Førstehjelp Varsle byggherre Etablere opphaldsområde for evakuert personell Skadeavgrensing Avsperring/vakthald Etterarbeid Rapportering/ normalisering Vakthald av flytta gjenstandar Oppfølging av ramma personell Rapportering HMS avvik Evaluering av hendinga/beredskapstiltak Forslag til sikringstiltak Forslag til førebyggande tiltak Kriseleiing 10

11 TILTAKSKORT 5: Terror / tilsikta handling Akuttfase Strakstiltak Aktivitetar Varsle politi 112 Eit varsle bør innehalde: o Kven som varslar o Kva har skjedd o Kvar/oppgi adresse o Omfang o konsekvens Varsle kriseleiinga ved HiSF ved o Rektor o Personaldirektør o Sentralbord? Ansvarleg Observatør / meldingsmottakar Sikre skadestad og gi om nødvendig førstehjelp Mottak/kontakt med politi Eventuell evakuering i samråd med politi Leiar kriseleiing / kriseleiing Evakuere og eigen evakueringsplan. Dei som kjem seg ut bør fjerne seg frå Campus og samlast på avtalt oppmøtestad Oppfølging Varsling Kalle inn kriseleiinga ved HiSF Personaldirektør og rektor Tiltak Politiet gjer trusselvurdering og leiar aksjonen. Dersom hendinga fører til personskade bruk tiltakskort 3 Alvorleg ulukke/krise ved HiSF. Dersom det er mindre alvorlege trusselhendingar, sjå tiltakskort 6: Truslar, vald og psykisk ubalanse Kriseleiing i samarbeid med politiet Informasjon Følgje HiSF sin informasjonsplan for krise Kriseleiing i samarbeid med politiet Etterarbeid Rapportering og etterarbeid Evalueringa av forløp, sikring og beredskapstiltak Kriseleiing Informere Kunnskapsdepartementet Forslag til førebyggjande tiltak 11

12 TILTAKSKORT 6: Truslar, vald og psykiske ubalanse Akuttfase Varsle Aktivitetar Varsle politi 112 Eit varsle bør innehalde: o Kven som varslar o Kva har skjedd o Kvar/oppgi adresse o Omfang o konsekvens Varsle kriseleiinga ved HiSF ved o Rektor o Personaldirektør o Sentralbord Ansvarleg Observatør / meldingsmottakar Sikre skadestad og gi om nødvendig førstehjelp Mottak/kontakt med politi Sikringstiltak Hindre at uvedkommande får tilgang Lokal leiar / Kriseleiing Sperre av åstad / område Skjerme dei involverte Mottak av politi Oppfølging Varsling Kalle inn kriseleiinga ved HiSF Personaldirektør og rektor Oppfølging av tilsette / studentar Kriseleiing Kontakte helseteneste viss behov Kontakte pårørande dersom tilsett / student dersom ønskjer det Samle dei involverte for debriefing Kriseleiing Informere om helsetilbod og psykososial støtte; bedriftshelseteneste, helseteneste i kommunen, studenthelseteneste Etterarbeid Rapportering Fornærma må anmelde hendinga til politi Kriseleiing og etterarbeid Evalueringa av forløp, sikring og beredskapstiltak Informere Kunnskapsdepartementet Forslag til førebyggjande tiltak 12

13 TILTAKSKORT 7: Skadeverk / innbrot / tjuveri Fasar Oppgåver Ansvarleg Akutt fase Varsling/ Varsle politi 112 Observatør/ informasjon Varsle beredskapsleiinga meldingsmottakar Mottak/kontakt med politi Oppfølging Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadde Etterarbeid Rapportering/nor malisering Hindre uvedkommande tilgang Sperre av åstad (sikring av spor) Sikre/notere vitne (namn/telefon) Signalement Vakthald Gjenopprette sikring av område/verdiar Registrere skader Sikring av verdiar/gjenstandar Anmelde Rapportering av HMS avvik Evalueringa av hendinga/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til førebyggjande tiltak Lokal leiar/ beredskapsleiing Kriseleiing 13

14 TILTAKSKORT 8: Pandemi Fasar Oppgåver Ansvarleg Akuttfase Varsling/ informasjon Kan komme frå fleire kjelder, mest truleg frå helsemyndigheitene til leiing ved HiSF med pålegg om innføring av tiltak. Beredskapsleiinga vert etablert Helsemynde, Folkehelseinstituttet, smittevern lege, kriseleiinga ved HiSF Oppfølging Tiltak Kalle inn kriseleiinga Etablere kontakt med smittevern lege Informere Kunnskapsdepartementet Undersøke omfang og farar Avklare naudsynte tiltak Klargjere intern informasjon I verksetje smitteførebyggande tiltak / hygiene forhold Innføre tiltak i tråd med HiSF sin pandemiplan, prioriterte område er studentretta aktivitet og forsking, it, løn, post/arkiv og drift. Rapportering/ inforamasjon under pandemien Faren over/ normalisering Etterarbeid Evaluering og rapportering Påleggje rapportering frå avdelingane til beredskapsleiinga Statusrapport til Kunnskapsdepartementet Oppfølging av ramma eining Oppfølging av ramma personar Inforamasjon til tilsette og studentar med status regelmessig (på norsk og engelsk) Avklare med helsemyndigheitene / Folkehelsa Avslutte beredskap Tilbake til normal situasjon og drift Inforasjon til tilsette og studentar (norsk og engelsk) Evalueringa hendinga og tiltak Vurdere tiltak for å unngå nytt utbrot Sende helserapport til Kunnskapsdepartementet og helsemyndigheit om HMS avvik Avklare ny tid for nye eksamenar om nødvendig. Rektor / personaldirektør Kriseleiing Kriseleiing Kriseleiing, helsemyndigheiter, Kunnskapsdepartementet 14

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Gol kommune Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Vedtatt i kommunestyret i møte 17.juni 2008 sak 55/8. 1 GOL KOMMUNE HELSEAVDELINGA, KOMMUNEHUSET, GAMLEVEGEN 4, 3550 GOL SERVICETORGET/INFORMASJON:

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon TRYGGLEIKSDOKUMENT Innhold 1)Innleiing og mål... 3 2) Om Bratt Moro AS... 3 3) Om Fjellsportfestivalen 2015... 3 Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 KAPITTEL 1 BEREDSKAPSORGANISASJONEN 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 4 1.3 BEMANNINGSLISTE 5 1.4 GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE 6 1.5 AKSJONSSENTRAL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer