Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå 01.08.15"

Transkript

1 Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane Gjeld frå Oppdatert juli 2015

2 HASTEARK 1. I ein krisesituasjon skal dei offisielle naudetatane varslast umiddelbart: BRANN tlf. nr. 110 POLITI tlf. nr. 112 AMBULANSE tlf.nr Høgskulen si kriseleiing skal varslast ved rektor Rasmus Stokke tlf.: og personaldirektør Wenche Fjørtoft tlf.: Personaldirektør er leiar av kriseleiingsgruppa, og kallar inn kriseleiinga ved HiSF. 4. Kriseleiinga møter på møterom 2020 i Høgskulebygget i Sogndal. Operativ beredskapsleiar ringjer opp andre beredskapsrom på video. Dersom video ikkje er tilgjengeleg, skal Lync eller telefonkonferanse nyttast. Kriseleiinga vurderer kva underliggjande einingar som skal innkallast. 5. Kriseleiinga opprettar kontakt med og følgjer naudetatane si leiing og samordnar med lokal leiing. 6. Krise- og beredskapsplanen skal følgjast for vidare handtering. 2

3 Kriseleiing ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Hending i Sogndal: Rolle Namn Tittel Mobil Leiar av kriseleiinga Wenche Fjørtoft Personaldirektør Ansvar for kontakt med media, informasjon til eksterne Vara: Karianne Bergheim Rasmus Stokke Økonomidirektør Rektor Vara: Terje Bjelle Viserektor for utdanning Loggførar Liv Synnøve Bøyum Personalrådgjevar Kontakt med Katrine Sele Kommunikasjonsrådgjevar informasjonsgruppa Beredskapskoordinator, Anne-Grethe Naustdal Dekan, Avdeling for ansvar for kontakt med samfunnsfag kommunal kriseleiing Ansvar for kontakt med politi Terje Bjelle Viserektor for utdanning Vara: Erik Kyrkjebø Viserektor for fou Medlem Karianne Bergheim Økonomidirektør Ansvar for it-system Knut Erling Øien IT-leiar Kontakt med studentar Randi Marie Sjøholt Direktør SiSoF (Studentsamskipnaden) Kriseleiinga legg eit detaljert opplegg for handtering av den enkelte krisesituasjon. Kriseleiinga kan suplere med dei personane som dei finn naudsynt. Driftlsleiar John Ove Berge vil vere operativ i høve kriseleiinga i mange situasjonar/hendingar. Kriseleiinga møter på møterom 2020 i Høgskulebygget, Sogndal Alternativ oppmøtestad: Hending i Førde: Rolle Namn Tittel Mobil Leiar av kriseleiinga Wenche Fjørtoft Personaldirektør Ansvar for kontakt med media, informasjon til eksterne Loggførar Inger Margrethe Hove Aas Rasmus Stokke Rådgjevar Rektor Randi Skår Dekan Inger Margrethe Hove Rådgjevar Aas Kontakt med Katrine Sele Kommunikasjonsrådgjevar informasjonsgruppa Beredskapskoordinator, Dagrunn Kyrkjebø Instituttleiar, Avdeling for ansvar for kontakt med helsefag kommunal kriseleiing Ansvar for kontakt med Kristen Stæger- Rådgjevar politi Breisnes Medlem Inger Margrethe Hove Rådgjevar, Avdeling for Aas helsefag Ansvar for it-system Knut Erling Øien IT-leiar Kontakt med studentar Randi Marie Sjøholt Direktør SiSoF (Studentsamskipnaden) 3

4 Kriseleiinga legg eit detaljert opplegg for handtering av den enkelte krisesituasjon. Kriseleiinga kan suplere med dei personane som dei finn naudsynt. Kriseteamet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Medlemmer kriseteamet: Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) Dekan eller instituttleiar Studentrådgjevar (Sisof) Psykolog og/eller prest Funksjon til kriseteamet: Vere rettleiar for studentar / tilsette, og er dei som møter dei kriseramma. Ulukker i utlandet I utlandet er det vedkommande land sitt politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvaret for norske borgarar som vert involvert i ei ulukke. Før utreise er det avgjerande at det er gjort eit forarbeid med å innhente viktige telefonnummer til ambassade og naudetatar i det landet reisa går til. Ved ulukker i utlandet vert det stilt store krav til høgskulen sin eigen kriseberedskap, både når det gjeld organisering, informasjon og omsorg. Oppdatering av krise- og beredskapsplanen Ved ein krisesituasjon, er det viktig at du får tak i dei rette personane, det er derfor sett opp ei eiga telefonliste med aktuelle telefonnummer. Det er særleg viktig at denne lista er oppdatert. Rettingar, kommentarar og tilbakemeldingar på det du finn her kan du sende Liv Synnøve Bøyum, som har ansvar for å halde desse sidene oppdaterte. 4

5 TILTAKSKORT Beredskapsplanen inneheld 8 generelle tiltakskort som gir råd om korleis den uønskt hendinga eller krisa kan handterast. Hensikta med tiltakskort er å bidra til god arbeidsfordeling og at aktuelle aksjonar blir i verksett så effektivt som muleg. Innhaldet skal vere enkelt og konkret samtidig som det skal vere ei prosedyre som skal følgjast så langt det let seg gjere. TILTAKSKORT 1: STUDENTDØDSFALL TILTAKSKORT 2: DØDSFALL BLANT TILSETTE TILTAKSKORT 3: ALVORLEG KRISE ELLER ULUKKE VED HØGSKULEN TILTAKSKORT 4: BRANN/VASSSKADE / EKSPLOSJON / GASSLEKASJE TILTAKSKORT 5: TERROR TILTAKSKORT 6: TRUSLAR, VALD, PSYKISK UBALANSE TILTAKSKORT 7: SKADEVERK/INNBROT/TJUVERI TILTAKSKORT 8: PANDEMI Tiltakskorta er basert på ei vurdering av ulike scenario som er relevante å inkludere i høgskulen sin interne risikoanalyse og beredskapsplan. Høgskulen sitt kriseplanverk må sjåast i samanheng med mellom anna kommunen- og byggherren sine kriseplanverk. Eksempelvis vil høgskulen ved store naturkatastrofescenario, eller politisk uro forhalde seg til kommunen og politiet sine beredskapsplanar. Lista med tiltakskort er ikkje uttømmande då det ikkje let seg gjere å førebu seg på alle tenkelige uønskte hendingar. Målsettinga er at tiltakskorta dekker relevante typar scenario slik at oppgåver og handlingsrekkefølgja vil vere relevante og nyttige også for liknande hendingar. Generelle beredskapsprinsipp Beredskaps- og krisehandteringsarbeidet er basert på tre hovudprinsipp: ansvarsprinsippet, likheitsprinsippet og nærheitsprinsippet. 1. Ansvarsprinsippet Den som i ein normalsituasjon har ansvaret, har også ansvaret for nødvendige skadeførebyggande tiltak, beredskapsførebuingar og iverksetjing av tiltak ved ei krisehending. 2. Likskapssprinsippet Det skal være størst mulig likskap mellom organiseringa av daglig drift og ved en krisesituasjon. Dei som utfører ei oppgåve / samfunnsoppgåve i det daglige, har også dei beste føresetnader for å handtere oppgåvene ved ei krise. 3. Nærleiksprinsippet Kriser skal handterast på lægst mulig nivå. 4. Samvirkeprinsippet Det er viktig å ha kunnskap om kvarandre sine ansvarsområde, og trekkje inn aktørar som kan medverke som til dømes kriseteamet i kommunen og naudetatar. 5

6 TELEFONLISTE Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Sentralbord/studenttorget Rektor Rasmus Stokke mobil: Viserektor for utdanning Terje Bjelle mobil: Personaldirektør Wenche Fjørtoft mobil: Avdeling for lærarutdanning og idrett (ALI) Dekan Wiggo Hustad mobil: Rådgjevar Astrid Hove Avdeling for samfunnsfag (ASF) Dekan Anne-Grethe Naustdal Rådgjevar Anne Lone Hovland mobil: mobil: Avdeling for ingeniør og naturfag (AIN) Dekan Stein Joar Hegland mobil: Avdeling for helsefag (AHF) Dekan Randi Skår Rådgjevar Inger Margrethe Hove Ås Driftsansvarleg bygg Sogndal: John Ove Berge Førde: Inger Margrethe Hove Aas mobil: mobil: mobil: mobil: Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) Sogndal Ekspedisjon Direktør Randi Marie Sjøholt Leiar bustad og drift: Atle Skarsbø Studentrådgjevar Berit Pettersen Førde Studentrådgjevar Margit S Larsen Førde Vaktmeister Kåre Rune Gjelsvik mobil: Mobil: mobil: mobil: mobil:

7 TILTAKSKORT 1: Melding om dødsfall blant studentar Hending Ansvarleg Tiltak Strakstiltak Den som finn den omkomne Varsle 1. politi 112 ambulanse 113 brann forsøke førstehjelp 3. kontakte: Rektor: tlf. arb: / mobil: , eller viserektor for utdanning tlf. arb: / mobil: Lege Stadfeste eventuelt dødsfall Politi Etterforske eventuelt mistenkeleg dødsfall Politi / prest Kontakte / varsle pårørande Varsling Rektor eller Viserektor for utdanning Varsle 1. Dekan, som varslar tilsette på avdelinga 2. Personaldirektør, som varslar fellesadministrasjonen. 3. Direktør SISOF som varslar sin organisasjon 4. Studentsamfunn / studentparlament 5. Kalle saman kriseteam Vidare oppfølging Etterarbeid Kriseteam v/ rektor Kriseteamet består av; Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) Dekan eller instituttleiar Studentrådgjevar (Sisof) Psykolog og/eller prest Viserektor for utdanning Dekan Dekan / rådgjevar/ viserektor for utdanning / personaldirektør Dekan Fagpersonale / kriseteam Legg opp arbeidet vidare: 1. Varsle medstudentar om hendinga, ev. samle studentar for samtale. Ta tid til å snakke med studentane om dødsfallet og naturlege sorgreaksjonar 2. Samtale / kontakt med pårørande 3. Minnestund ev. i samråd med pårørande 5. Kontakte ekspertise etter behov Sletting av data på HISF sine datasystem. Vurdere om ein skal avlyse undervisning, eksamen og andre arrangement (avgjerast før møte med studentane), sjekk og studentsamfunnet sine arrangement 1. Halde tilsette orientere om kva som skjer vidare; gravferd osv. 2. Blomar, helsing, samtale med pårørande 3. Hjelp til pårørande som kjem utanbygds frå 4. Svare på spørsmål kring forsikring. 1. Representasjon i gravferd, bestille båreblome/krans 2. Organisere deltaking og transport til gravferda 1. Vere observant på om det er nokon av studentane som får problem i ettertid, og ev. gje dei tilbod om samtale (einskild/gruppe) 2. Vurdere om beredskapsplanen har fungert, og ev. melde frå om behov for endringar. 7

8 TILTAKSKORT 2: Melding om dødsfall blant tilsette Hending Ansvarleg Tiltak 1. Varsle: Strakstiltak Den som finn den omkomne ambulanse 113 politi forsøke førstehjelp 3. kontakte rektor tlf. arb: / mob: eller personaldirektør tlf arb: / mobil Lege Stadfeste ev. død Politi Granske eventuelt mistenkelig dødsfall Politi / prest Kontakte / varsle pårørande Varsling 1. Varsle dekan som varslar tilsette på Rektor avdelinga 2. Personaldirektør som varslar tilsette i fellesadm 3. Kalle saman kriseteam Kriseteam v/ rektor Kriseteamet består av; 1. Arrangere informasjonsmøte på avdelinga, både for kollegaer og Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) studentar. 2. Sørgje for at kollegaer som ikkje er på arbeid får beskjed om hendinga. 3. Kontakte pårørande og gi dei ei helsing Dekan eller instituttleiar t.d. blomar. Studentrådgjevar (Sisof) 4. Oppfølging av pårørande ved behov. Psykolog og/eller prest Vidare oppfølging Etterarbeid Personaldirektør/ it-leiar Kriseteam Dekan / rådgjevar/ viserektor for utdanning / personaldirektør Slette informasjon på nettsider, e-post adresse og info i andre datasystem 1. Arrangere minnestund, eventuelt saman med pårørande. 2. Setje av tid til samtale / spørsmål omkring hendinga både med kollegaer og studentar 1. Informere personalet om gravferda og eventuelt ordne felles transport. 2. Deltaking i gravferda 3. Bestille båreblome/krans Vurdere om beredskapsplanen har fungert, og eventuelt melde frå om behov for endringar. 8

9 TILTAKSKORT 3: Alvorleg ulukke / krise ved høgskulen Den som blir varsla har teieplikt, dersom ikkje anna er avtala med rektor. Hending Ansvarleg Tiltak Strakstiltak Den som kjem først til staden 1.Varsle - Lege110 - politi brann Forsøke førstehjelp 3. Kontakte rektor tlf. arb: / mob: eller viserektor for utdanning tlf. arb: / mob: Varsling Rektor 1. Varsle studentar og tilsette og ev. pårørande og informere om kva som vert gjort på høgskulen. 2. Kalle saman kriseteam Rektor, viserektor for utdanning, personaldirektør, dekan 1. Informere tilsette og studentar ved avdelinga. 2. Gje tid til samtale om hendinga ved behov 3. Kontakte og trekke inn kriseteam om nødvendig (og med tanke på oppfølging) Kriseteam v/ rektor (Kriseteamet består av; 1. Få oversikt over kven som har vore vitne til ulykka og gje dei tilbod om Rektor (1. vara: viserektor for undervisning, 2. vara: personaldirektør) samtale for bearbeiding av ei eventuell krise. 2. Informere om hjelpeapparatet ved høgskulen og i kommunen Dekan eller instituttleiar 3. Sjå til at student og tilsett blir følgt opp Studentrådgjevar (Sisof) Psykolog og/eller prest Etterarbeid Studentrådgjevar / SISOF 1. Halde kontakt med student / heim etter ulykka spesielt viss lengre sjukehusopphald. 2. Ved varige skadar etter ulykka og studenten kjem tilbake, hjelpe han/ho den første tida Rektor / viserektor for utdanning 1. Undersøke forsikringsansvar. 2. I samråd med arbeidsmiljøutvalet / helsetenesta vurdere om framtidige ulykker kan unngåast. 3. Vurdere om beredskapsplanen har fungert, og eventuelt melde frå om behov for endringar. 9

10 TLTAKSKORT 4: Brann /vass-skade / eksplosjon / gasslekkasje Fasar Oppgåver Ansvarleg Akuttfase Varsling/ Ring brannvesen 110 Observatør/meldingsmottakar informasjon Følg HiSF sin branninstruks Varsle den sentrale beredskapsleiinga ved HiSF Oppfølging Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadde Kriseleiing og brannverneleiar Evakuering av personell på trua område Førstehjelp Varsle byggherre Etablere opphaldsområde for evakuert personell Skadeavgrensing Avsperring/vakthald Etterarbeid Rapportering/ normalisering Vakthald av flytta gjenstandar Oppfølging av ramma personell Rapportering HMS avvik Evaluering av hendinga/beredskapstiltak Forslag til sikringstiltak Forslag til førebyggande tiltak Kriseleiing 10

11 TILTAKSKORT 5: Terror / tilsikta handling Akuttfase Strakstiltak Aktivitetar Varsle politi 112 Eit varsle bør innehalde: o Kven som varslar o Kva har skjedd o Kvar/oppgi adresse o Omfang o konsekvens Varsle kriseleiinga ved HiSF ved o Rektor o Personaldirektør o Sentralbord? Ansvarleg Observatør / meldingsmottakar Sikre skadestad og gi om nødvendig førstehjelp Mottak/kontakt med politi Eventuell evakuering i samråd med politi Leiar kriseleiing / kriseleiing Evakuere og eigen evakueringsplan. Dei som kjem seg ut bør fjerne seg frå Campus og samlast på avtalt oppmøtestad Oppfølging Varsling Kalle inn kriseleiinga ved HiSF Personaldirektør og rektor Tiltak Politiet gjer trusselvurdering og leiar aksjonen. Dersom hendinga fører til personskade bruk tiltakskort 3 Alvorleg ulukke/krise ved HiSF. Dersom det er mindre alvorlege trusselhendingar, sjå tiltakskort 6: Truslar, vald og psykisk ubalanse Kriseleiing i samarbeid med politiet Informasjon Følgje HiSF sin informasjonsplan for krise Kriseleiing i samarbeid med politiet Etterarbeid Rapportering og etterarbeid Evalueringa av forløp, sikring og beredskapstiltak Kriseleiing Informere Kunnskapsdepartementet Forslag til førebyggjande tiltak 11

12 TILTAKSKORT 6: Truslar, vald og psykiske ubalanse Akuttfase Varsle Aktivitetar Varsle politi 112 Eit varsle bør innehalde: o Kven som varslar o Kva har skjedd o Kvar/oppgi adresse o Omfang o konsekvens Varsle kriseleiinga ved HiSF ved o Rektor o Personaldirektør o Sentralbord Ansvarleg Observatør / meldingsmottakar Sikre skadestad og gi om nødvendig førstehjelp Mottak/kontakt med politi Sikringstiltak Hindre at uvedkommande får tilgang Lokal leiar / Kriseleiing Sperre av åstad / område Skjerme dei involverte Mottak av politi Oppfølging Varsling Kalle inn kriseleiinga ved HiSF Personaldirektør og rektor Oppfølging av tilsette / studentar Kriseleiing Kontakte helseteneste viss behov Kontakte pårørande dersom tilsett / student dersom ønskjer det Samle dei involverte for debriefing Kriseleiing Informere om helsetilbod og psykososial støtte; bedriftshelseteneste, helseteneste i kommunen, studenthelseteneste Etterarbeid Rapportering Fornærma må anmelde hendinga til politi Kriseleiing og etterarbeid Evalueringa av forløp, sikring og beredskapstiltak Informere Kunnskapsdepartementet Forslag til førebyggjande tiltak 12

13 TILTAKSKORT 7: Skadeverk / innbrot / tjuveri Fasar Oppgåver Ansvarleg Akutt fase Varsling/ Varsle politi 112 Observatør/ informasjon Varsle beredskapsleiinga meldingsmottakar Mottak/kontakt med politi Oppfølging Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadde Etterarbeid Rapportering/nor malisering Hindre uvedkommande tilgang Sperre av åstad (sikring av spor) Sikre/notere vitne (namn/telefon) Signalement Vakthald Gjenopprette sikring av område/verdiar Registrere skader Sikring av verdiar/gjenstandar Anmelde Rapportering av HMS avvik Evalueringa av hendinga/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til førebyggjande tiltak Lokal leiar/ beredskapsleiing Kriseleiing 13

14 TILTAKSKORT 8: Pandemi Fasar Oppgåver Ansvarleg Akuttfase Varsling/ informasjon Kan komme frå fleire kjelder, mest truleg frå helsemyndigheitene til leiing ved HiSF med pålegg om innføring av tiltak. Beredskapsleiinga vert etablert Helsemynde, Folkehelseinstituttet, smittevern lege, kriseleiinga ved HiSF Oppfølging Tiltak Kalle inn kriseleiinga Etablere kontakt med smittevern lege Informere Kunnskapsdepartementet Undersøke omfang og farar Avklare naudsynte tiltak Klargjere intern informasjon I verksetje smitteførebyggande tiltak / hygiene forhold Innføre tiltak i tråd med HiSF sin pandemiplan, prioriterte område er studentretta aktivitet og forsking, it, løn, post/arkiv og drift. Rapportering/ inforamasjon under pandemien Faren over/ normalisering Etterarbeid Evaluering og rapportering Påleggje rapportering frå avdelingane til beredskapsleiinga Statusrapport til Kunnskapsdepartementet Oppfølging av ramma eining Oppfølging av ramma personar Inforamasjon til tilsette og studentar med status regelmessig (på norsk og engelsk) Avklare med helsemyndigheitene / Folkehelsa Avslutte beredskap Tilbake til normal situasjon og drift Inforasjon til tilsette og studentar (norsk og engelsk) Evalueringa hendinga og tiltak Vurdere tiltak for å unngå nytt utbrot Sende helserapport til Kunnskapsdepartementet og helsemyndigheit om HMS avvik Avklare ny tid for nye eksamenar om nødvendig. Rektor / personaldirektør Kriseleiing Kriseleiing Kriseleiing, helsemyndigheiter, Kunnskapsdepartementet 14

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette Innhald Innleiing s. 2 Beredskapsteam s. 3 VARSLINGSPLAN s. 4 Kriseteam s. 5 Handlingsplan ved alvorleg ulykke s. 6 Handlingsplan ved

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Overordna beredskapsplan administrativ del

Overordna beredskapsplan administrativ del Overordna beredskapsplan administrativ del Planens grunnlag og omfang Beredskapsplanen skisserer overordna prinsipp og organisering for krisehandtering i Hordaland fylkeskommune. I tillegg til denne planen

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune For pedagog/assistent/vikar som jobbar i skule og barnehage i Naustdal kommune Krav til aktivitet 1.) Du skal ha regelmessing gjennomgang av og opplæring i prosedyrer for rutiner ved brann, brannøvingar,bruk

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Strategi og handlingsplan 2013-2016

Strategi og handlingsplan 2013-2016 Strategi og handlingsplan 2013-2016 SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane STUDENTSAMSKIPNADEN I SOGN OG FJORDANE Forretningsidè: SISOF skal drive velferdstilbod for studentane ved HiSF. Vi skal

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Kjemisk institutt og hvor det vil kunne være behov for

Detaljer

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Dei fleste av oss har stor tillit til at kommunen er der for å hjelpe når det skjer noko ekstraordinært. Vi stoler på at folkevalde og administrasjonen

Detaljer

Hå kommune. Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar 2 kyr (kuer) for kvar innbyggjar Satsar på matvareindustri. Besøk gjerne Hå gamle prestegard

Hå kommune. Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar 2 kyr (kuer) for kvar innbyggjar Satsar på matvareindustri. Besøk gjerne Hå gamle prestegard Når pasienten er død Legevakt og kommunale kriseteam Inger Skretting Opstad Kommuneoverlege og fastlege Spesialist i allmenmedisin og samfunnsmedisin Hå kommune Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar

Detaljer

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Tilstades: Åsel Løkeland, Terje Bjelle, Erik Kyrkjebø, Sara Osland, Wenche Fjørtoft (ref). Forfall: Eva Marie Halvorsen, Helge Hustveit 1. HMS Gunnar: ASF planlegg

Detaljer

200801817-22/258 1. INNLEIING...2. 5. ETTER KRISA...9 5.1 Ettervern... 9 5.2 Evaluering... 9

200801817-22/258 1. INNLEIING...2. 5. ETTER KRISA...9 5.1 Ettervern... 9 5.2 Evaluering... 9 1. INNLEIING...2 2. BAKGRUNN...2 2.1 Formål og struktur i beredskapsplanen... 2 2.2 Avgrensing til anna planverk... 2 2.3 Krisedefinisjon og definerte fare- og ulykkeshendingar... 3 2.4 Prinsipp for kriseberedskap/krisehandtering...

Detaljer

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km.

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014 Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Varsling og flåtestyring Varsling mellom naudetatar AMK Førde varsla ambulanse, luftambulanse, legevakt

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 25.03.2014 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Plan for oppfølging av læringspunkt etter beredskapssituasjonar

Detaljer

Handlingsplan ved ulukker og krise

Handlingsplan ved ulukker og krise Handlingsplan ved ulukker og krise Viktige telefonar 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 916 02 107 RÅDMANN 53 65 55 00 Ølen legekontor 52 76 74 00 Skjold legekontor (Vindafjord legesenter) 116 117 Legevakten

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Gol kommune Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Vedtatt i kommunestyret i møte 17.juni 2008 sak 55/8. 1 GOL KOMMUNE HELSEAVDELINGA, KOMMUNEHUSET, GAMLEVEGEN 4, 3550 GOL SERVICETORGET/INFORMASJON:

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen Beredskapsplan for Misjonshøgskolen BRANN 110 POLITI 112 LEGEVAKT 113 Bård Mæland (leder) Kristin Fjelde Tjelle 40406029 baard.maeland@mhs.no Stedfortreder: Kristin Fjelde Tjelle 40406030 kristin.fjelde.tjelle@mhs.no

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5 MØTEINNKALLING Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 24.04.2013 kl. 9:00 Stad: Skålen, Kulturhuset Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til avd. Fellestenester SAKSKART Side Saker

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (01.11.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Innhald Intensjon 3 Varslingsplan 4 Kva er ei krise? 5 DEL 1 Generelt Høgskolens krisegruppe 6 Avdelingane 8 Kommunikasjon 8 Kommunikasjon med pårørande og andre berørte

Detaljer

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 Gi følgende informasjon: - Hvem melder (navn, telefonnummer, etc) - Hva har hendt (kort

Detaljer

Kriseplan for barnehagane og skulane i Norddal kommune

Kriseplan for barnehagane og skulane i Norddal kommune Kriseplan for barnehagane og skulane i Norddal kommune INNHALDSLISTE Innleiing 1 Varslingsliste 2 Førebuingar 2 Handlingsplanar Dødsulykke i barnehagen/skulen 3 Barn som døyr utanom opningstida 5 Barn

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

KRISEBEREDSKAPSPLAN FOR NHH. Versjon november 2013

KRISEBEREDSKAPSPLAN FOR NHH. Versjon november 2013 FOR NHH Versjon november 2013 INNHALD 1. INNLEIING 1. INNLEIING... 3 1.1 OVERORDNA MÅL... 3 1.2 KVA EN OMFATTAR... 3 1.3 PRINSIPP OG ANSVAR... 4 2.0 VARSLINGSRUTINAR... 5 3.0 ORGANISERING AV KRISEBEREDSKAPSARBEIDET...

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole BEREDSKAPSPLAN For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole Vedtatt av høgskolestyret 24.9.2014 Beredskapsplan for brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole 1. HASTEARK FOR BEREDSKAPSGRUPPE

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Mål og meining med risikoanalysar sett frå

Mål og meining med risikoanalysar sett frå Mål og meining med risikoanalysar sett frå Statens helsetilsyn Geir Sverre Braut assisterande direktør Statens helsetilsyn Oslo, 10. mai 2012 1 2 Risikostyring eit mogeleg syn Risikostyring handlar om

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30-10:30 Stad: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Desse møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Andre: Sekretær: Inger Auestad, Wenche

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Plan for kommunal atomberedskap

Plan for kommunal atomberedskap NORDDAL KOMMUNE Plan for kommunal atomberedskap Delplan knytt til kriseplan for Norddal kommune Vedteken av Norddal kommunestyre i sak 09/04 1. Målsetting Med heimel i Lov om helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer