FAGTUR RAPPORT. Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGTUR RAPPORT. Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel"

Transkript

1 Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel FAGTUR RAPPORT Fagtur til Sunnhordland og Rogaland august 2013 for styringsgruppa, arbeidsgruppa og sekretariatet 1 Fagturdeltakarane vert orientert om handelssituasjonen på Leirvik, Stord

2 Innhald Fagtur Rapport... 3 Deltakarar på turen... 3 DAG 1 Bergen-Stavanger... 4 Bergen... 4 Os... 4 Stord, Leirvik og Heiane... 5 Sveio... 8 Haugesund... 9 Tysvær/Aksdal DAG 2 Stavanger-Bergen Rogaland fylkeskommune Stavanger Sandnes Time/Bryne

3 Fagtur Rapport Som del av arbeidet med ny regional senterplan var styringsgruppe, arbeidsgruppe og sekretariat på fagtur. Sekretariatet tok bilete og notatar frå det som vart presentert på dei stadane gruppa besøkte. Dette materialet er presentert i denne rapporten som er i stikkordsform. Studieobjekt: Bergen kommune: Os kommune: Stord kommune: Sveio kommune: Haugesund kommune: Tysvær kommune: Rogaland fylkeskommune: Stavanger kommune: Sandnes kommune: Time kommune: Wergeland Hop Nesttun Os sentrum Leirvik og Heiane Sentrum og golfbana Haraldsgata og Raglamyr Aksdal senter Regional plan og samspel med kommunane Stavanger sentrum. Jåttåvågen Sandnes sentrum Bryne sentrum Deltakarar på turen Namn Representerer Stilling Tom Christer Nilsen S Hordaland fylkeskommune Fylkesordførar Leiar av styringsgruppa Astrid Farestveit Selsvold S Hordaland fylkeskommune Medlem av fylkestinget Nestleiar av styringsgruppa Terje Søviknes S Hordaland fylkeskommune Medlem av fylkestinget Ordførar i Os kommune Nils Marton Aadland S Regionrådet Nordhordland Vararep. i styringsgruppa Ordførar i Meland Siv Høgtun S Regionrådet Vest Vararep. i styringsgruppa Ordførar på Askøy Ruth Grete Eriksen S Samarbeidsrådet for Sunnhordland Vararep. i styringsgruppa Ordførar Sveio kommune Astrid Rongen S Bergen kommune, byrådsavdelingen Vararep. i styringsgruppa Spesialrådgiver Ingebjørg Winjum S Hardangerrådet Vararep. i styringsgruppa Ordførar Granvin kommune Ingeborg Borgen Takle A Ungdommens fylkesutval Vararepr. til arbeidsgruppa Sekretariat for UFU Rådgjevar (deltek dag 1) Kjell Åge Matre A Bergen kommune Fagsjef, etat for plan og geodata Gudrun Elisabet Stefansdottir A Fylkesmannen i Hordaland Vararepr. til arbeidsgruppa Seniorrådgjevar Anne Grete Sandtorv A Næringsalliansen i Hordaland Dagleg leiar Stord Næringsråd Ronny Skaar A Hordaland fylkeskommune Utviklingssjef Kultur og idrett Willy Sørensen A Fjell kommune Vararepr. til arbeidsgruppa Spesialrådgjevar Bård Sandal A Hordaland fylkeskommune Regionaldirektør Leiar av arbeidsgruppa Marit Rødseth Se Hordaland fylkeskommune Plansjef Per Nordmark Se Hordaland fylkeskommune Seniorrådgjevar planseksjonen Helene Lien Se Hordaland fylkeskommune Rådgjevar planseksjonen S = styringsgruppa A = arbeidsgruppa Se = sekretariatet 3

4 DAG 1 Bergen-Stavanger Bergen: Wergeland-Hop-Nesttun Bergen. Fagsjef Kjell Åge Matre: Orientering 3 senternivå i Bergen: Bydelssenter, lokalsenter, bybanestopp senter. Wergeland bybanestopp: Ca. 500 nye bustader i planar, delvis i tidlegare villastrøk. Dette området låg tidlegare i Fana kommune, like utanfor bygrensa. Området er no særs populært med bustadprisar på kr pr m2. Det er her planlagt parkering under bakken, og tett utbygging i bustadblokker rundt bybanestoppet. Det er tre bybanestopp mellom Wergeland og Paradis. Her vert områda utvikla gjennom private planar. Paradis bybanestopp skal utviklast med prioritet på bustadkonsentrasjon. Det er planlagt 1000 bustader og m 2 næringsareal rundt dette stoppet. Nesttun er Fana sitt eine av to bydelssenter. Det andre er Lagunen handelssenter. Nesttun hadde nesten ingen bustader. No er det planlagt 500 nye der nokon er bygd. For Skjoldskiftet og vidare mot Lagunen vert området utvikla gjennom private planar. For Lagunen handelssenter er det diskusjonar med fylkesmannen om handelsanalysar. FM har fremja motsegn. I desse områda er det særleg støy, handelsanalysar og uteopphaldsområde som er utfordringane. Kommmuneplan for Bergen gir føringar for fortetting: Parkering under bakken, ikkje parkering på areal som grensar mot sentrumsområde, kvartalsstorleik, 1. etg. skal innehalda publikumsretta verksemder/aktivitet. Os sentrum Ordførar Os, Terje Søviknes: Orientering Os har ein sentrumsplan frå Det er ei rekkje del reguleringsplanar, men desse ligg i ytterkantane av sentrum. Handel i sentrum forvitrar, medan Amfi Os fungerer godt og er godt organisert. Det er mange eigarar og interessentar i sentrum av Os. Det tar difor mykje tid å få til tiltak. Kommunen har starta eit nytt prosjekt i 2013 med 6 grunneigarar. Her skal ein satsa på større tiltak enn blomsterkassar: Vil laga eit nytt felles selskap. Os bygg og eiendomsselskap vil gå inn med kapital. Kommunen har skaffa advokat og partane arbeider no med å fastsetje eigedomsverdi og fordeling mellom grunneigarane. Målet er ei sterk fornying. Det nye sentrum skal ha publikumsretta aktivitet i 1. etg. Det vert planlagt ei gate frå torget og til kaifront. Kommunen planlegg parkering under bakken. Kommunen har no tatt over ansvar for kontroll av parkering frå politiet. Det er innført tidsavgrensa parkering. Kommunen vi leggja til rette for meir pendlarparkering. Ny E39 vil truleg vera ferdig om 5 1/2 år. Endelausmarka på 500 da vil verta eit stort næringsareal. Her vil koma ny næringsverksemd og handel som krev store areal. Kommunen legg til rette og vil gjera området tilgjengeleg på ordinære kommersielle vilkår. Detaljhandelen er forventa å forbli i Amfi Os og i sentrum. 4

5 Stord, Leirvik og Heiane Byvandring: Borggata Vandring ned Borggata. Her døyr det ut i ytterdelen. Området er for usentralt og butikkareala er for små. Torget er kommunen sin 1000 års stad. Det er planar for å redusera, oppgradera og endra bruken av torget og gjera det meir til ein attraktiv møteplass. Borggata, Leirvik Ordførar Liv Kari Eskeland ønskjer delegasjonen velkomen til Stord Ordfører Stord, Liv Kari Eskeland: Orientering og Powerpoint Regionsenteret Stord: innbyggjarar i omlandet / 8 kommunar sokner til oss. Prega av vekst og endring. Befolkningsvekst. Innovativt og internasjonalt næringsliv. Viktig å stimulere til utvikling som sikrar eit breiare næringsliv viktig å bli mindre sårbar. Viktig å halde på arbeidskrafta (Bergen og Haugesund trekker). I 1910 gjorde Stord og Fitjar nokre strategiske val. Fitjar satsa på landbruk, Stord på industri og skipsbygging. Dei to kommunane har hatt veldig ulik utvikling. Brukar mykje tid på samhandling med andre kommunar Leirvik er attraktiv kystby sliter noko med å utvikle bykvalitetane, men er på veg. Regionsenteret er definert vidt, ikkje berre Leirvik, omfattar Heiane også Heiane og Leirvik utfyller kvarandre. Vi har: Høgskule, sjukehus, store arbeidsplassar, regionalt kulturhus, regionalt museum, politi, vegvesen. Er trafikk knutepunkt: båt, buss, lufthamn. Flyplassen viktig for næringslivet. Kommuneplan vedteke 2011: Press på næringsareal Stord trengte meir. Kommuneplanen legg opp til 150 nye bustader i året. Mange planar på Leirvik: Høghus. Amfi kjøpesenter byggjast ut/utviding av parkering. Torgplass ved sjøen. Ny bussterminal skal byggjast ved innkøyring til Leirvik i nord busshaldeplass i sentrum nært hurtigbåt viktig. Planar om eit kjøpesenter mot Borggata og Torget, på sjøsida. Her er og planar om eit høghus. Det er diskusjon om høgde: 6 10 etg. Heiane og Leirvik gror saman fortettingsbelte heilt til Sagvåg. I gong med prosjekt nasjonal Sykkelby og regionalt prosjekt Gangbar tettstad. E39 på godt og vondt. Trekantsambandet betydd mykje for Stord samfunnet. Lokaltrafikk må i dag opp på E39 dette bør endrast. Nytt kryss mot Leirvik og bygging av ny trase mellom Heiane og Leirvik. Her er no så stor trafikk at det er trong for 4 felts veg. Noverande veg vert for lokaltrafikk når ny E 39 er bygd på strekninga. Kommunen har behov for avklaring av Djupavika som nytt ferjeleie. Dette vil redusera reisetida til Kvinnherad frå 45 min til knapt 20 min. 5

6 Modell av plan for utvikling av Leirvik Delegasjonen vert orientert i Stord rådhus Stord næringsråd / arbeidsgruppemedlem, Anne Grete Sandtorv: Orientering og Powerpoint Stord næringsråd 141 medlemmer. Næringslivet på Stord: Leverandør retta oljeindustri. Store ingeniørmiljø arbeidsplassar. Ca. 50% av dette er offentleg eller privat tenesteyting. Stor optimisme. Eigedomsutvikling. Hotell og restaurantbransjen. Handel på Stord: Dekningsgrad på 112% = handelsoverskot. Haugesund har også høgt handelsoverskot og tek ein stor del av handelen på Haugalandet. Stord «måtte» ha Heiane for å kunne konkurrere med Haugesund. Handel på Leirvik: 5,4% vekst. Heiane: 3,5% vekst generelt stor vekst på klede og sko. Heiane Vest: Plasskrevjande varer. Heiane skulle ikkje konkurrere med Leirvik; stadane skulle vere to ulike ting. Daglegvarehandel gått ned på Heiane; Fått Kiwi på Leirvik + daglegvare i Meieribygget. Viktig med god parkering i sentrum for å kunne konkurrere. Handelslokala på ca. 50m2 storleik i Borggata: For lite plass til å drive lønnsam butikk i dag. Utfordringar: Bussterminal. Ferje til Kvinnherad. Hurtigbåtane viktig for den daglege pendlinga. Statlege arbeidsplassar som vert sentralisert. Eks: Skattvest ligg Haugesund upraktisk for næringslivet på Stord. Delar av sentrum har stagnert. Torget framstår ikkje som trivelig stad. Manglande estetikk folk er opptekne av dette, stor engasjement. Parkeringsdiskusjon på godt og vondt; avgift. Hamna er i god utvikling. Samarbeid kommune/gardeigarane kan vere utfordrande. Store prosjekt på Stord! 6

7 Byvandring: Amfi Leirvik Kjøpesenter eigd av Olav Thon Gruppen (Amfi kjede). Det har 45 butikkar. Senteret har vore ombygd fleire gonger; ca kvart 5 år. Ein starta opp med 40 % fellesareal, men dette er redusert. Planlegg no nytt parkeringshus for 500 bilar og investerer 60 mill i dette. Amfi har kundar i veka. Omsetning i 2013 er venta å bli 400 mill. Amfi Leirvik har ein stor del av kleshandelen i regionen. Amfi Leirvik Busstur: Heiane Storsenter Kjøpesenter og næringsområde anlagt på «jomfrueleg mark» langs hovudvegen E39 stor ekspansjon på kort tid. Amerikanske tilstandar og Las Vegas preg? Storsenteret har ei innandørs handlegate på 180 m. Det vert no starta planlegging for bygging av m2 nytt areal på Heiane. Heiane handelsenter Heiane vest 7

8 Sveio Ordførar Sveio, Ruth Grete Eriksen: Orientering og Powerpoint Ca innbyggjarar. 3,3% befolkningsvekst. 50% av yrkesaktive arbeidar utanfor kommunen. Ønskjer å lage planar som folk forstår. God plassering: «Sveio midt i leio». Men mellom Stord og Haugesund gir også stor konkurranse om bustadkjøparane. Måtte ha salamanderpark (av naturvernomsyn) midt i sentrum dette var ei utfordring, men er ikkje lenger noko negativt parken er i dag blitt ei fin og grøn lunge. For mykje landbruksareal midt i Sveio sentrum ønskje om å utvide sentrum noko på bekostning av noko av den dyrka marka nære sentrum. Ekrene og Rophus: Nye bustadfelt. Bynært og sjø nært gode kvalitetar som folk vil ha. Mindre bygder mot sjøen i vest vil ha fortetting også her for livskraftige lokalsamfunn. Arbeidar med næringsplan. Satsar på helse og rehabilitering. Kjøpesenter: Ingen planar om dette kva ligg i dette for oss? Sentrumsnær golfbane. Golfparken og ordførar Ruth Grete Eriksen Golfparken ved styremedlem Arne Birkeland: Orientering og Powerpoint Satsar på golfpark folk vil bu og leve i Sveio. Planar om ny kortholsbane. Helse og fritid stadig viktigare faktor for folk / samfunnet. Vil ikkje ha shoppingsenter i Sveio satsing på helse mykje betre og viktigare. Golfbane ikkje berre golf: Like verdifullt som tur og skiarena. Samfunnsutviklingsperspektiv: Hotell og næringsliv. Bustadfelt nære bana sel bra. 8

9 Haugesund Fylkesordførar Tom Christer Nilsen og ordførar Petter Steen i Haraldsgata Byvandring Haraldsgata: Kommunen arbeidar med sentrumsplan. Fyrste byplan frå Den etablerte kvadraturen. Gamle hus og nye butikkar ein kombinasjon som krev tilpassingar og kreative løysingar. Ønskjer bustad inn i 2.etasje i sentrum tida er forbi då alle butikkar hadde trong for lager i 2.etasje. Talet på arbeidsplassar i sentrum er høgt: Også kompetansearbeidsplassar. Rådhusplassen: Plass for julemarknad, internasjonalt marknad etc. Høgskule, sjukehus, tinghus og konserthus i sentrum. Arbeidar med å få vekk parkeringsanlegg nære rådhuset. Fokus: Parkering under bakken. «Hordane» i Haraldsgata, Haugesund 9

10 Byvandringa tok gruppa til Haugesund rådhus Rogaland fylkeskommune v/ rådgjevar Bernt Østnor: Orientering og Powerpoint Arbeidar med å revidera Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Gjeldande plan er frå Kommunane Sveio og Etne er med Hordaland fylkeskommune er difor og eigar av planen. Senterstruktur ei ein del av planarbeidet. Retningsliner: Haugesund er regionsenter. Kommunesentra skal dimensjonerast etter innbyggjartal. Ikkje utvideringer på Raglamyr. Lysark frå presentasjonen til Bernt Østnor, RFK 10

11 Lysark frå presentasjonen til Bernt Østnor, RFK Kvifor er byer og tettstader viktige i planlegginga? Både personlege og tekniske moment. Kartlegging/måle byane og tettstadane: Korleis ligg vi an? Telja «senterfunksjonar». Men ikkje lett å «måle» urbant byliv har talt daglege besøk: Raglamyr er leiande. Handelsomsetning. Sett på kvar det kjem nye kontor, arbeidsplasser, bustader. E handel: Mindre behov for butikkareal i framtida. Vi står ved eit vegskilje: Spreidd og bilbasert utbygging versus fortetting og miljøvennleg transport. Krev dette nye verkemiddel? Ikkje nok å berre setja eit mål dette har vist seg å ikkje vere nok til å skapa endring. Arbeidar med konsept fleire ulike alternative utviklingsretningar. Ordfører Haugesund, Petter Steen: Orientering Haugesund er like mykje Hordalands by som Rogalands by sterk kulturell tilknyting nordover. Ønskjer å vere regionsenter for Etne og Sveio. Strukturane går over fylkesgrensene Helse fonna, høgskule, politidistrikt, infrastruktur. Haugesund og Stord kjem tettare og tettare på kvarandre pendling auker pga bompengefritt. Byggje god og sterk region på tvers av fylkesgrensene. 72km 2 å spele på Haugesund kommune er ikkje stor. Godt samarbeid med nabokommunane er essensielt. Den organiske byen er større enn Haugesund ( innbyggjarar). Vekst og fortetting i sentrum. Men treng óg rekkehus. Ser for seg vidare utvikling med bustad i nord (mot Sveio) lite landbrukskonflikt her. Tyngdepunktet flytter seg nordover. Haugesundregionens Næringsforening v/ Egil Severeide: Orientering Føyer til at der er ein aukande sjølvtillit i regionen. Sjøfartsmiljø: Internasjonalt kompetansemiljø. Midt i smørauget i høve infrastruktur nord sør, aust vest. Tenkje større for å vere motvekt til Oslo. 11

12 Tysvær/Aksdal Aksdal, kulturhus og symjebasseng Ordførar Tysvær, Harald A. Stakkestad: Orientering og Powerpoint Aksdal: Viktig trafikk knutepunkt Viktige reguleringsplanar på gang: Fortetting. Nytt og betre kjøpesenter i sentrum. Lokk over hovudvegen E134 som går gjennom tettstaden (30 50 m breidde) for betre samband mellom nord og sør men dette er dyrt. Ny bydel: Snøhetta prosjekt Plan om nøkkelhotell: Ut og inn direkte. Torget ved kyrkja er pent men litt for stort og tomt for folk? Fylkesordførar Tom Christer Nilsen takka ordførar Harald A. Stakkestad for omvisinga i Aksdal 12

13 DAG 2 Stavanger-Bergen Rogaland fylkeskommune Fylkesordførar i Rogaland, Janne Johnsen snakka om vekst og fokuserte på samordna areal og transportplanlegging Fylkesordførar Rogaland, Janne Johnsen: Orientering og Powerpoint Regionens utvikling: Stor utfordring å handtere veksten problem med framkome i rushtida og bustadmangel / høge bustadpriser. Behov for nye bustader gapet mellom forventa vekst og bygging er for stort, det vert bygd for lite. Einebustad tradisjon; tradisjon å bu lavt og spreidd (lite tradisjon for by gardar i regionen). Mål om konsentrert utbygging og transformasjon langs kollektivaksar. Kollektivaksar: Hjulgåande køyretøy no, men kan bli bane sidan. Samordna areal og transportplanlegging er viktig fylkeskommunen si viktige oppgåve her har mykje svikta før! Haldningar: Folk har det bra, kva skal til for at vi endrar vanar i kvardagen? Fortette i aksen Stavanger Sandes (mellom dei to store befolkningskonsentrasjonane Forus ligg midt i mellom). Deretter gå over til å arbeide med dei litt meir spreiddbygde områda. Regional plan for Jæren under revisjon: Ikkje revidere arealdelen. Halda fast på langsiktig grense mellom landbruk og utbygging ingen inngrep i landbruksarealet. Oppleve press på grensene for landbruksareal men vil halde på grensene. Retningsliner i Regional plan for Jæren: Ser at krav om høg tettheit har gått noko ut over kvalitet. Finna balansen. Kommunane har bedt fylkeskommunen om hjelp til å stagga utbyggjarar som vil byggje for tett (mista sol på utareal etc.). Gode kvaliteter for folk ønskjer meir fokus på dette tema. Senterstrukturdebatten: Korleis ivareta eit levande sentrum? Verna sentrum: Vanskeleg for butikkar å etablere seg i historiske bymiljø (døme kledekjeda Zara). Mykje lettare å etablere seg på ubygd grunn, dette er uheldig. Store nye matbutikker, over 1000m 2 kan være problematisk utanfor gjeldande senterstruktur. Bransjegliding småvarar og storevarar i blanding erkjenne at vi ikkje klarar å handtere dette skiljet / bransjeglidinga. 13

14 Trur Forus vil bli senter (er ikkje senter i dag). Forus var opphavleg næringsområde tiltenkt leverandørindustri. Er no kontor og storhandel: Mykje meir folk og bilar på Forus enn tenkt. I dag har Forus arbeidsplasser, ingen bustader. Vegnettet på Forus er overbelasta ein jobbar med å løyse floken som er skapt og å få folk over på kollektiv. Ikkje jernbane gjennom Forus i dag. Stort område: Busslinje vanskeleg. God på sykkel: Bedriftene har lagt til rette på bra måte men må oppmuntra enno meir til sykling. Spørsmål frå salen: Korleis bygge nytt på Forus? Svar: Både transformering og fortetting på «in betweeen spaces». I dag dødt på kvelden (amerikanisert). Vil ha inn bustader på Forus: Ikkje vera berre eit til og frå område. Høgde: Dårlege grunntilhøve, men ønskjer elles å byggje i høgda. Spørsmål frå salen: Kontakt med utbyggjarar korleis? Svar: Kommunane møterutbyggjarar Rogaland fylkeskommune vert med: Sikre at kollektiv og samordna areal og transportplanlegging vert ivareteken i planane (mykje betre enn å krangle i avisspaltene). Spørsmål frå salen: Korleis kunne bu sentralt med lærarløn? Svar: Viktig å byggje variert i sentrum ulike prisklassar. Spørsmål frå salen: Korleis handheva regionale retningsliner? Svar: Samarbeid med kommunane viktig kommunane må vera med på å laga planen. Viktig å stå ved planen etterpå viktig at situasjonen er føreseieleg! 14

15 Stavanger Stavanger sentrum, Breiavatnet Stavanger kommune v/ prosjektleiar for kommuneplanarbeidet, Tor Brynjar Welander: Orientering og Powerpoint Senterstruktur og handel viktig i kommuneplan for Stavanger. Arbeidd mykje med senterstruktur. Laga eigen handelsanalyse. Handelsbalanse: Stavanger litt over 100% burde vi ikkje vore høgare? (Haugesund 170%) Kvifor styra handel? Vil vi styra handel? Stramme føringar for handel viktig å vita korleis næringa fungerer. Spreidd mønster av handel i dag massiv vekk regulering av butikkar? Sentrum + 5 av bydelane har bydelssentre (døme Jåttåvågen). Har føresegn i kommuneplan: Handel skal lokaliserast i senterstrukturen. Plasskrevjande handel: Forus utanfor influensområdet for kollektivtransport. Byomforming viktig innanfor eksisterande byområde. Sentra si oppgåver: Kva for oppgåve vil vi at sentra skal løyse? Arbeider med tre konsept. Kva om ein legg opp til mange fleire sentre en i dag? Kva om ein tenker senter i aksar istadenfor «prikkar»? (nei Stavanger ikkje stor nok til aksar, må ha «prikkar»). Kjøpekraft kan reknast om til handelsareal (modell: Ein innbyggjar held liv i ca 2kvm butikkareal). Oslomodellen: Kvar bruker vi pengane våre? Stavanger har vald føljande fordeling: 40% til nærsenter. 25% til sentrum. 20% til andre senter.15% til annen handel. Pendling: Korrigert via reisevaneundersøkingar. Modellane er starten på en diskusjon, gir grunnlaget: Svaret er det vi bestemmer oss for å gjere. Døme: Kilden senter er i dag overdimensjonert; viktig å vita dette! Men vi kan bestemma kva vi vil men viktig å vita kvar vi står før vi avgjer noko. «Tipping point» i modellen = viser seg at små kjøpesentre ikkje overlever (under 5000kvm) (10.000kvm gir betre økonomisk bærekraft). Spørsmål frå salen: Kva med tenester? Svar: Vanskelig problemstilling. Glidande overgang. Har ikkje rekna på dette på same måte som for handel. 15

16 Stavanger kommune v/ prosjektleiar sentrumsplan, Kristin Gustavsen: Orientering og Powerpoint Parkering er ei utfordring kunne diskutert dette tema i årevis Har arbeida med ulike konsept for byen kva vil vi vere? Undersøke byen etter tema: matby, studentby, kulturby, energiby etc. Overordna målsetting for planarbeidet: Arbeidsplasser og bustader viktig. Er det langt å gå i byen? Nei, heller keisamt å gå? Utforming i 1.etasje er viktig. Gått igjennom byen: Vurdert dei enkelte bygningane og kartfesta kvalitetane. Ny kommuneplan: Fokus på verkemiddel er viktig kva vi kan gjere / få til av endring. Frå trafikkmaskin til gatestruktur viktig for å fremje gange som transportform. Handelstanden med i områdetransformering gjennom BID = Business Improvement District. Nedanfrå og opp løysning. Avstemming om fleirtalet vil så vert det set i gong tiltak, ikkje frivillig for resten (BID er difor ein mykje meir bindande løysing enn organisering gjennom dei tradisjonelle sentrumsforeiningane). Byvandring i Stavanger sentrum Byvandring: Jåttåvågen v/ Wenche Clarke, arealplanleggjar Stavanger, og utbyggjar Hinna Park Jåttåvågen transformert frå industriområdet til nytt senter. Jernbaneline. Vidaregåande skule m2 butikksenter i handlegata. All parkering under bakken. Vekt på grøne fellesareal nær bustadane. Funksjonsblanding gir døgnrytme og liv. Mange av dei som bur i Jåttåvågen arbeidar her. Litt problem med vindtunnel effektar. 16

17 Byggjetrinn 2: Ønskjer endå sterkare fokus på å få ned bilbruken. Strengare energikrav. Kollektivakse gjennom området. Hinna Park (privat utbyggingsselskap) fått byggjeland frå kommunen til byggjetrinn 1 i bytte mot klare krav til utbygginga krava som ligg i reguleringsplan speglast i kjøpsprisen. Hinna Park meiner reguleringsplanen er god, dei har solid avtale med kommunen og har bygd etter planen. Men dei vil gjerne ha inn høghus i byggjetrinn 2, medan kommunen vil bygge lågare og tettare/i kvartalsstruktur. Ordførar i Stavanger, Christine Sagen Helgø, møtte gruppa til lunsj. Bilete frå Jåttåvågen og modellen hjå utbyggjar Hinna Park. 17

18 Sandnes Ordførar i Sandnes, Stanley Wirak, ønskte delegasjonen velkomen til Sandnes og var saman med Ole Tonning guide for ei byvandring. Byvandring: Sandnes, v/ ordførar Stanley Wirak og byplanleggjar Ole Tonning m.fl. Langgata har vore og er framleis eit sentrum i Sandnes, men det skjer ei sterk transfomering av byen som er i sterk vekst. Sandnes har no innbyggjarar (nr 7 i landet) og ventar ein vekst på innan Ønskje om å spare matjorda på Jæren byen må ta veksten. Det er 5000 arbeidsplassar i sentrum, her er det no eit mål å auka dette til Vekst er positivt men det kostar å vekse. Det er vedteke ein gjennomføringsstrategi for Sandnes sentrum: Det vert pålagt alle utbyggjarar (også det offentlege) å setja av 800 kr pr m 2 for bustadareal (BRA), og 600 kr pr m 2 for næringsareal. Det har vore lovlegheitskontroll av ordninga (Sivilombudsmannen) og no fungerer dette. Saman med utbyggingsavtalar løyser dette allmenningsproblemet. Sandnes har og tomteselskap. Det er store planar for transformasjon av dei sjønære områda/sentrum øst, og det ligg føre planar for 17 mrd i investeringar. Kommunen har vore inne med større prosjekt for å få i gang utbygging, og dette har utløyst aktivitet. Ny vidaregåande skule i sentrum. Sentrum har i dag for mykje overflateparkering dette skal endrast. Rutebilstasjonen og Langgata 18

19 Time/Bryne Ordførar Reinert Kverneland informerer om Time kommune og Bryne frå takterrassen i 19 etg! Ruth Grete Eriksen, ordførar i Sveio, lyttar interessert. Byvandring: Bryne, v/ ordførar Reinert Kverneland og plan og forvaltingssjef Yvonne van Bentum m.fl. Kommunen har sterk vekst (4%). Regional plan for Jæren har fastlagd dei langsiktige grensene for utbygging mot landbruksareal i regionen: Utbygging må skje gjennom fortetting. Bryne har Rogaland sitt høgste hus (19. etasjar). Bygget vart oppfatta som kontroversielt, og ligg som eit landemerke på Jæren. Kommunen har fokus på å utvikla eit tett og attraktivt sentrum og arbeidar med ny sentrumsplan. Her er det avgrensing på maks 4 etasjar, der fjerde etasje skal vera inntrekt. Dette for å skapa lys i sentrum. Det er og brukt føresegner for å unngå privatisering av offentlege rom, t.d. ikkje vindauge på fasadar på bustader som vender mot torget. Bryne i fugleperspektiv. Bryne jernbanestasjon 19

20 Bryne har frå 2006 hatt kjøpesentret M44 med ca. 60 butikkar i enden av hovudgata: Kommunen meinar at kjøpesenteret har vore eit gode for byen, men spør seg korleis ein skal ta vare på dei andre butikkane i sentrum / handel i den tradisjonelle hovudgata. Ny mathall er eit initiativ som vil skape gateliv. Kommunen vil skape ein meir glidande overgang mellom sentrumskjerna og kjøpesenteret: Ønskjer å flytte senter inngangen og å opprette løysing med «shared space» i vegkrysset før senteret (biltrafikk vike for gåande). Fritz Røed Parken er ein ressurs som bør knytast betre til sentrum. Fritz Røed Parken og hovudgata i Bryne Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel Det er vedteke planprogram for planarbeidet. Planprogrammet og informasjon om planarbeidet er å finna på internettsida til Hordaland fylkeskommune: senterstruktur. Her finn ein dokument i saka og informasjon om møte og arenaer for deltaking. Kontakt: tel:

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Prosjektet «Fleire bustader i betre by» Gudrun E. Stefansdottir, seniorrådgivar/prosjektleiar KSA - Fylkesmannen i Hordaland

Prosjektet «Fleire bustader i betre by» Gudrun E. Stefansdottir, seniorrådgivar/prosjektleiar KSA - Fylkesmannen i Hordaland Prosjektet «Fleire bustader i betre by» Gudrun E. Stefansdottir, seniorrådgivar/prosjektleiar KSA - Fylkesmannen i Hordaland 25. september 2014 1 Befolkningsveksten I årene som kommer forventas sterk befolkningsvekst

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Temamøte handel og kjøpesenter, 12.sept. 2013

Temamøte handel og kjøpesenter, 12.sept. 2013 Temamøte handel og kjøpesenter, 12.sept. 2013 Temamøte: I samband med arbeidet med ny regional plan for attraktive senter vart det arrangert Temamøte om handel og kjøpesenter 12.09.13. Ca. 95 påmelde deltakarar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Regional delplan for attraktive byar og tettstader

Regional delplan for attraktive byar og tettstader Regional delplan for attraktive byar og tettstader -Ein tydeleg medspelar Foto: Cato Edvardsen/Wikimedia Ny senterstrukturplan for Møre og Romsdal med retningslinjer for lokalisering av handel og tenester

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Desse møtte: Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll Peder

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by

Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by illustrasjon SHL arkitekter Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by Novapoint brukermøte 28.april 2010 Reguleringsplan for Straume sentrum pbl 12-2. Områderegulering Områderegulering brukes av kommunen

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer