Utvikling av kulturhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av kulturhus"

Transkript

1 Utvikling av kulturhus Rapport April 2005 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

2 2

3 UTVIKLING AV KULTURHUS 1 1 INNLEIING 5 2 OM UNDERSØKINGA 5 2 RESULTAT HEILE FYLKET Omfang Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing 8 3 RESULTAT PR. KOMMUNE Eidfjord kommune Austrheim kommune Fusa kommune Samnanger kommune Ulvik kommune Sveio kommune Fjell kommune Kvinnherad kommune Modalen kommune Askøy kommune Stord kommune Etne kommune Jondal kommune Radøy kommune Kvam kommune Øygarden kommune Odda kommune 35 3

4 3.18 Fitjar kommune Meland kommune Os kommune Sund kommune Granvin kommune Tysnes kommune 43 4 ANDRE TILBAKEMELDINGAR Austevoll kommune Voss kommune 45 4

5 1 Innleiing Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) har på oppdrag frå fylkeskultursjefen i Hordaland fylkeskommune gjennomført ei kartleggjing av kulturhusa i kommunane i fylket og deira planar for vidareutvikling av desse. Kartlegginga er basert på ei spørjeundersøking til kulturansvarleg i kvar kommune. 2 Om undersøkinga Undersøkinga vart gjennomført elektronisk. Invitasjon til å delta i undersøkinga vart sendt ut pr. e-post Påminning til dei som ikkje hadde svara, vart sendt ut , og Siste gongen vart dei bedne om å gje tilbakemelding dersom dei ikkje kunne svare på spørjeskjemaet og kvifor. Pr var det kome inn svar frå 23 av 33 kommunar. Dette utgjer om lag 70 % av kommunane. Kulturansvarleg i Austevoll kommune og Voss kommune har sendt inn opplysninger om kultur- og forsamlingshusa i kommunen pr. e-post (se kapittel 4). Fedje kommune har gjeve tilbakemelding om at dei ikkje har kapasitet til å svare på undersøkinga. Lindås kommune har sendt inn kommunedelplan som gjev eit oversyn over kultur- og forsamlingshusa i kommunen. Bergen kommune har opplyst at dei er i gong med å kartlegge kultur- og forsamlingshusa i kommunen og difor ikkje kan svare på undersøkinga i denne omgangen. Bømlo, Ullensvang, Masfjorden, Vaksdal og Osterøy har ikkje gjeve tilbakemelding. 2 Resultat heile fylket 2.1 Omfang I denne undersøkinga vert kultur- og forsamlingshus definert som:..eigna lokale og bygningar som gjev rom for all lovleg kulturverksemd. Ingen må stengjast ute av religiøse, sosiale eller politiske omsyn. Kulturhus har ei snevrare tyding og vert definert som:.. bygningar som er drivne av kommunen, og andre, og som er viktige for produksjon og formidling av kultur, lokalt og regionalt. For at ei bygning skal kallast eit forsamlingshus er kravet at det rommar lovleg kulturverksemd og at verksemda ikkje er ekskluderande. For at ei bygning skal kallast eit kulturhus, må den i tillegg ha ein viktig funksjon lokalt og regionalt innan kulturarbeidet. Det er difor opp til kommunane sjølve å 5

6 definere kva som kan kallast kulturhus. Innanfor denne ramma kan einskilde skoler, bedehus og kyrkjer vere kulturhus. Her kan det ikkje leggjast klåre objektive kriterium til grunn. Kommunane vart bedne om å oppgje kor mange kultur- og forsamlingshus som fantes i kommunen og kor mange av desse som fungerer som kulturhus (sjå tabell 1). Svara viser at det er kun 6 av dei 23 kommunane som har svart, som har definert kva hus som har ein slik funksjon. I to kommunar, Jondal og Sveio, er det ingen bygningar som fungerer som kulturhus. Dei resterande kommunane har inga differensiering av kultur- og forsamlingshusa og oppgjev at alle kultur- og forsamlingshusa er kulturhus. Tabell 1: Tal kulturhus og kultur- og forsamlingshus pr. kommune Kommune Tal kulturhus Tal kultur- og forsamlingshus Samnanger 5 5 Austrheim Ulvik 2 Fusa Kvam Øygarden 2 2 Odda 7 28 Sund 8 8 Meland 3 6 Fitjar 3 9 Os 8 8 Sveio 0 7 Fjell Kvinnherad Modalen 3 3 Askøy 9 54 Stord Granvin 7 7 Etne 6 6 Radøy Jondal 0 10 Tysnes 8 8 Eidfjord 8 8 SUM Fysiske tilretteleggingar Over halvparten av kulturhusa i dei kommunane som har svart på undersøkinga er tilrettelagt for og har ei scene. 86 % av kulturhusa har kjøkken/kafé. 28 % av kulturhusa har eigne utstillingslokale. Kinosal, bibliotek og verkstad er det som er minst utbreidd. Under 20 % av kulturhusa har tilrettelagt for slik verksemd. Det er lagt til rette for bibiliotek i kulturhus i Odda, Stord, Austrheim, Etne og Tysnes. Kinosal finst i fire kulturhus i Kvinnherad, i 3 kulturhus i Sund og i 2 6

7 kulturhus i Odda og Askøy. I Askøy kommune er det vidare lagt til rette for verkstad i fem kulturhus. I Fjell kommune finst det fire kulturhus med verkstad. Figur 1: Tal kulturhus med fysiske tilretteleggingar pr. kategori. N=188. Fysiske tilretteleggingar Tal kulturhus Bibliotek Verkstad Kinosal Scene Utstillingslo kale Kjøken/kafé Tilrettelagt for Serie Anna 2.3 Aktivitetar Dei mest utbreidde aktivitetane i kulturhusa i undersøkinga er frivillig kulturarbeid (84 %), møterom for frivillige (81 %) og sosiale samlingar (76 %). Konsertar, teater/dans/drama og utstillingar vert det arrangert i om lag 40 % av kulturhusa. Musikk (orkester, korps, og scenekunst/framsyningar vert det arrangert i vel 30 % av kulturhusa. Kulturskole er den aktivteten som kulturhusa sjeldnast vert nytta til (11 %). Av andre aktiviteter som vert arranget er ungdomsklubb, bowling. I idrettshallar, skuler og kyrkjer som vert nytta som kulturhus, vert det sjølvsagd arrangert aktivitetar ut frå sin opprinnelege funksjon. 7

8 Figur 2: Tal kulturhus der det vert arrangert ulike aktivitetar, pr. kategori. N=188. Aktivitetar Tal kulturhus Kulturskule Musikk (orkester, korps og Sosiale samlingar Frivillig kulturarbeid Scenekunst/fra Konsertar msyningar Utstillingar Teater, dans, drama Møterom for frivillige Serie Anna 2.4 Vidare satsing Det vart ikkje gjeve utfyllande svar på spørsmåla knytt til vidareutvikling av kultur- og forsamlingshusa og nye prosjekt. Nokre av kommunane hadde planar på dett feltet til politisk handsaming, andre viste til tidlegare innsendte planar. Dei innkomne svara viser at hovudprosjekta for dei største kommunane/sentrene er få til eit fullverdig kulturhus i kommunen (ev. regionen) eller rehabilitering av eit slikt kulturhus. Dette gjeld kommunane Kvinnherad, Askøy, Stord, Kvam (Norheimsund), Odda og Os. I dei mindre kommunane jobbar ein mot å få til eit fleirbrukshus eller hall for kultur og idrett. Dette gjeld kommunane Ulvik, Øygarden, Sveio, Modalen, Etne, Fitjar og Meland. Dei ti resterande kommunane har ikkje peikt på spesielle satsingsområde eller nye prosjekt. Meir informasjon om planane for kvar kommune i kapittel 3. 8

9 3 Resultat pr. kommune 3.1 Eidfjord kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Samfunnshuset Eidfjord kommune Kjøkken/kafé 1 2 Tilrettelagt for K2 Eidfjordhallen Eidfjord kommune Kjøkken/kafé Tilretteleagt for Anna: Idrettsaktivitetar. (Gymnastikksal for skulen) K3 Lægreid gamle skule Eidfjord kommune Kjøkken/kafé Anna: Kommunal fritidsklubb K4 Sæbø gamle skule Eidfjord kommune Kjøkken/kafé Anna: Kommunal fritidsklubb K5 Eidfjord kulturhus Eidfjord kommune Samarbeidsavtale med Quality Hotel Vøringsfoss K6 Øvre Eidfjord ungomshus Øvre Eidfjord Ungdomslag Kjøkken/kafé Kinosal Tilrettelagt for Kjøkken/kafé K7 Eidfjord Ungdomshus Eidfjord Ungdomslag Kjøkken/kafé kunst/framsyningar K8 Bu grendahus Bu grendalag Kjøkken/kaf\e Merknader Politisk sak om framtidig satsing på kulturhus er under arbeid. Den vil gje svar på om kva kulturhus kommunen vil satse vidare på for å utvikle kulturtilbodet i kommunen og på kva måte. 1 Kjøkken i kombinasjon med skulekjøkken 2 Ingen rigga scene 9

10 3.2 Austrheim kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 10 Tal kulturhus: 17 K1 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Lindåsneset Lindåsneset Sanitetshus Sanitetslag K2 Litlås Bedehus Lindåsneset bedehusforening (?) K3 Vardehuset Varde Grendalag K4 Fonnes bibliotekfilial Austrheim kommune K5 Kaland skule Austrheim kommune K6 Leirvåg bedehus Leirvåg bedehusforening (?) Bibliotek Anna K7 Bakkøy Grendahus Bakkøy Grendalag K8 Kanserdalen bibliotek Austrheim kommune Bibliotek Aktivitetar K9 Langhuset på Mathias Sætre Anna Anna 3 Sætre K10 Austrheimhallen Austrheim Anna kommune r Anna: Barnehage dagtid (mellombels) Anna: Bibliotekfilial Anna: Skule Konsertar Kulturskole kunst/framsyningar Anna: BIbiliotek Anna: Idrettshall Vidare satsing 3 Privateigd (for tida ikkje ope for publikum) 10

11 K11 Årås skule Austrheim kommune K12 Årås bedehus Austrheim Indremisjon K13 Austrheim Austrheim Samfunnshus Samfunnshus A/L K14 K15 Austrheim bedehus Austrheim Indremisjon Austrheim skulehistorisk museum - Gml. Austrheim skule Austrheim kommune Anna Anna Kinosal Anna kunst/framsyningar Anna: Skule Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar K16 Austrheim Kyrkje Staten Anna: Kyrkje K17 Dyrnes-Øksnes Dyrnes-Rebnor- Grendahus Øksnes Grendalag K18 K19 11

12 Vidare satsing Austrheim kommune vil yte tilskot til drift av ulike kulturhus - bedehus, grendahus og samfunnshus - K1,K2,K3,K6,K7,K13,K14,K15 og K19, etter søknad og ut frå årlege løyvingar. K8 (Biblioteket) vert flytta over i nye lokale frå 1.mai 2005 (inn i nytt kommunehus, Mastrevik) Austrheim kommune er positiv til at langhuset på Sætre (K9) og langhuset på Førland (K18) vert oppgradert i samsvar med søknader send fylket. Det skulehistoriske museet (K17) vil verta prioritert i tida framover. Kommunen vil vidareutvikle desse kulturhusa ved hjelp av økonomisk støtte til drift og organisering av dugnadsarbeid der dette er naturleg. Det er ikke aktuelt å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Nye prosjekt: Hovudbiblioteket (K8) flyttar inn i nye lokale 1.mai 2005 og får heilt nye rammer for ein meir publikumsvenleg drift vidare framover. Hoplandskvernene er ikkje teke med i oversynet, men desse vert rekna som gode døme på korleis ein fekk mala korn til mel før i tida. Det er 2 pensjonistar som hausten 2004 og våren 2005 set desse kvernane i stand med tanke på visning av bruk i samband med 2005-markeringa og elles generelt. 12

13 3.3 Fusa kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 17 Tal kulturhus: 17 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Sundfjord ungdomshus Lygrepollen ungdomslag K2 Nordtveit gamle skule Nordtveit bygdeutval K3 Bruvang ungdomshus Revnestrand ungdomslag K4 K5 K6 K7 K8 Grendahuset i Øvredalen Grendaheimein i Bergegrend Eikelandsfjorden samfunnshus Øvre Hålandsdalen grendalag Grendaheimslaget L/L Eikelandsfjorden samfunnshus Sanitetshuset Kløvertun Eikelandsfjorden sanitetsforening Bygdaheimen på Holmefjord Bygdalaget Grendaheimen K9 Bogøytunet Bygdalaget Bogøytunet K10 Fusa samfunnshus L/L Fusa samfunnhus kunst/framsyningar Kulturskole Anna: Gudstenester 13

14 K11 Nesjaheimen på Vinnes Nesjaheimslaget K12 Strandvik grendahus Strandvik grendahuslag K13 Breidablikk ungdomshus Sævareidfjorden ungdomslag Kulturskole kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar Vidare satsing Alle desse kulturbygga er private og Fusa kommune har ingen politikk som tilseier at utvalde bygg skal satsast spesielt på. Fusa kommuna ønskjer å oppgradere 3 av forsamlingshusa til kulturhus. Dette er lokale kulturbygg som har ei bygde eller skulekrets som nedslagsfelt. Desse forsamlingshusa ligg relativt perifert. Det som må gjerast med desse bygga er: Tilgjenge for funksjonshemma Utbygging av ventilasjonsanlegg Enøk-tiltak Det er ingen konkrete planar om nye kulturhus, men det er luftige planr om kombinert idrettshall og kulturbygg/fleirbrukshall sentralt liggjande i Eikelandsosen 14

15 3.4 Samnanger kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 5 Tal kulturhus: 5 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing K1 Valhall Tveit ungdomslag kunst/framsyningar K2 Dalheim Frøylandsdal ungdomslag K3 Vonheim Interessentselskapet Vonheim K4 Nordbygda grendahus Nordbygda Ungdomslag Kinosal kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar K5 Urd Urd ungdomslag Vidare satsing Det ligg ikkje føre planar om vidareutvikling av kulturhusa, men hus nr 4 er det største huset og som har potensiale som arena for heile kommunen når det gjeld dans konsertar og td Riksteatret. Kommunen gjev driftsstøtte og aktivitetsstøtte. 15

16 3.5 Ulvik kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt:? Tal kulturhus: 2 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Elvatun Ulvik herad Kinosal kunst/framsyningar K2 Brakanes kurs og konferansesenter Rica Brakanes hotel Vidare satsing Planlegg nytt fleirbrukshus for kultur og idrett som skal opp til handsaming i kommunestyret juni Sveio kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 7 Tal kulturhus: 0 Vidare satsing Ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Det er vedteke å byggje ein fleirbrukshall som skal innehalde med anna ein idrettshall (håndballstorleik + tribune), ein skuledel, sosiale rom og auditorium med plass til om lag 150 personar 16

17 3.7 Fjell kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 64 Tal kulturhus: 20 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Fjell Kulturhus Fjell kommune Kinosal K2 Foldnes kyrkje Fjell kommune K3 Hjelteryggen Allaktivitetshus Hjelteryggen Vel - Fjell kommune K4 Kallestad Forsamlingshus Kallestad Grendalag Verkstad Verkstad K5 Bjorøy oppveksttun Fjell kommune Verkstad K6 Liljevatnet skule Fjell kommune Verkstad K7 Våge grendahus Våge-Foldnes Grendelag Aktivitetar Kulturskole kunst/framsyningar Kulturskole Kulturskole Vidare satsing 17

18 K8 Røde Kors huset, Straume Stiftinga Fjell Røde Kors Aktivitetssenter K9 Straume Idrettspark/Allaktivitetshus IL Øygard - Fjell kommune K10 Nesthuset, Skålvika IL Nest K11 Klubbhuset Ranheim Båtlaget Ran K12 Bildøyhallen Fjell kommune K13 Ågotneshallen Fjell kommune K14 Skytterhuset,Bjørkedalen Sartor Skytterlag K15 Langøy Kystkultursenter Magnhild Fjell/Stiftinga Langøy Anna 4 kunst/framsyningar K16 Ungdomshuset Fjellheim U/L Strilen K17 Spjeld Grendahus Spjeld Grendalag 4 Aktivitets-/og opplevingssenter for barnehagar og skuleklassar mv. Naustdans, marknadsdagar med markering av den lokale kystkulturen, friluftsgudstenester 18

19 K18 Knarrevikløa K19 Velhuset, Møvika K20 Samfunnshuset, Landro 5 Vidare satsing Norwegian Talc/Stiftinga Knarrevikløa Austegardsvegen Vel A/L Samfunnshuset Kommunen satsar på jamn oppgradering av dei eksisterande kulturbygga og utbygging av grendaskular til oppveksttun (bl.a. Algrøy skule, som ikkje er med i denne oversikta) Det er ikkje planlagd noko oppgradering av forsamlingshus. Fjell festning er ikkje med i oversikta, men her potensiale til å bli eit kultur- og opplevingssenter K1: Fjell Kulturhus skal rehabiliterast K11: Klubbhuset Ranheim er planlagt utvida Vidare utvikling vil bli fastlagt nårplan for kulturbygg vert rullert (truleg i løpet av 2005) Merknader Bedehusa og ein del små grendahus/gamle skulebygg, losjehus mv er medrekna i talet på kulturbygg i kommunen (totalt), men ikkje i den spesifiserte oversikta med inntil 20 bygg. 5 Bygget er for tida lite i bruk 19

20 3.8 Kvinnherad kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 46 Tal kulturhus: 12 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Dalheim Omvikdalen ungdomslag K2 Fjelberg bygdahus LL K3 Friheim Husnes ungdomslag K4 Halsnøy samfunnshus PL K5 Helgheim Uskedalen ungdomslag K6 Herøysund grendahus LL K7 Kringsjå Ølve ungdomslag Kinosal Aktivitetar kunst/framsyningar kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar Vidare satsing 20

21 K8 K9 Kulturhuset Husnes Kvinnherad kommune Rosendal samfunnshus LL K10 Samhald Hatlestrand ungdomslag K11 Vardetun Varaldsøy ungdomslag Anna: Ungdomsklubb, skytebane, møtelokaler, festsal Verkstad Kinosal Anna idrettshall, skytebane, møtelokaler Kinosal Verkstad Kinosal Anna: Idrettsaktivitetar kunst/framsyningar Kulturskole Anna: Idrettsaktivitetar kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar Vidare satsing Kommunne ønskjer å vidareutvikle kulturhus 4, 8 og 9 ved å oppgradere desse husa fysisk: Tilrettelegging for dagens behov, rombehov, oppgradert teknikk Leggje til rette for meir aktivitet med profesjonelle aktørar i husa Det er ikkje teke stilling til om nokre av forsamlingshusa skal oppgraderast til kulturhus. Nye prosjekt: Kulturhuset Husnes vert no oppgradert og søkjer om status og spelemidlar til eit kulturhus med eit stor omland, dvs. vi søkjer om kr 1,6 mill. I samband med Kulturhuset vert det jobba med eit kulturskulesenter, samtidig skal bibliotek og kulturkontor, frivilligsentral byggjast inn i samme 21

22 prosjektet slik at det vert eit stort kulturhus på Husnes med dei fleste tilbod til innbyggjarane i kommunen. 3.9 Modalen kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 3 Tal kulturhus: 3 K1 K2 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Samfunnsal i Modalen kommune Tilrettalagt for Møterom for frivillige administrasjonsbygget, Kjøken / kafé Mo Scene Sosiale samlingar Scenekunst/framsyningar Konsertar Samfunnshus øvre Helland Modalen kommune Tilrettalagt for Kjøken / kafé K3 Ungdomshus Modalen Ungdomslag Kjøken / kafé Scene Vidare satsing Nye prosjekt: Bygging av nytt allaktivitetshus i Mo sentrum. Ikke planar om å oppgradere forsamlingshus til kulturhus. Frivillig kulturarbeid Møterom for frivillige Konsertar Frivillig kulturarbeid Sosiale samlingar Frivillig kulturarbeid Sosiale samlingar 22

23 3.10 Askøy kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 54 Tal kulturhus: 9 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Norrønaheimen Strusshamn Anna Musikkforening K2 Asktun Ask Mannskor Anna K3 K4 K5 K6 K7 Hanøy Samfunnshus AL Ravnanger Grendahus Klubbhuset "Skogen" Follese Folkets Hus Kleppestø Aktivitetshuset Shoddyen- Strusshamn Kultursenter UL Sjølund Anna Verkstad Askøy kommune Anna Verkstad Follese Fotballklubb Anna Arbeidsbevegelsens øk. fellesorg. Askøy Havna AS-Askøy kommune Anna Verkstad Anna Verkstad Aktivitetar Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og Musikk (orkester,korps og Kulturskole kunst/framsyningar Vidare satsing 23

24 K8 Kulturhuset Fabrikken Hetevik Hetelvikalliansen Anna Verkstad K9 Herdla Museum Askøy kommune Kinosal Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Vidare satsing Kommunen vil satse vidare på kulturhus 1, 4, 8 og 9. Dette vil bli gjort på følgjande måte: tilskudd til opprustning og rehabilitering bygge samarbeidsrelasjoner bidra til brede kulturutrykk innen mange genere samarbeid med lokale og regionale kunstnere og institusjoner Det er ingen forsamlingshus som kommunen ønskjer å oppgradere til kulturhus. Nye prosjekt: Askøy kommune har politisk vedtatt å utrede nytt stort kulturhus på Askøy. Det ligger i Kommunestyrevedtaket at det skal utredes om dette bygget kan ha en regional funksjon. Det har et år vært arbeidet i en bredt sammensatt politisk gruppe, der det er utarbeidet et utfyllende strateginotat. Kulturhuset skal lokaliseres til Kleppestøområdet, kommunens senter. Ved utfyllende informasjon ta kontakt med Kultursjef Bård Sandal Strateginotatatet for nytt kulturhus i Askøy er tilgjengelig på eller ved henvendelse 24

25 3.11 Stord kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 11 Tal kulturhus: 11 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Stord Kulturhus Stord kommune Bibliotek Kinosal K2 Stord Huset Stord Idrettslag K3 Stord Huset Stord kommune Stord Pensjonistforeining, drift K4 Gamle Stuva skule Stord kommune Stua grendehuslag, drift K5 Samhald Ungdomslaget Stordabuen K6 Ungdomshallen Stord Ungdomslag, Leivik Mannskor, Stord Musikklag Aktivitetar Anna: Fritidsklubb for personer med Psykisk funksjonshemming kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar K7 Fjellheim Huglo Ungdomslag K8 Utbygdo Grendahus Partslag kunst/framsyningar Anna: Fritidsklubb kunst/framsyningar Vidare satsing 25

26 K9 Solid Huset Solid Idrettsalg K10 Litlabø og Sagvåg Samfunnshus Andelslag Bibliotek K11 Hagerupshuset Stord kommune Anna: Fritidsklubb kunst/framsyningar Anna: Samlingsplass for eldre/ope kafe, ulike aktivitetar og temadager Vidare satsing K1 Rehabilitering av Stord kulturhus K11 Hagerupshuset Tilskot til lokale kulturbygg vart i 2004 stroke frå budsjettet. Dei ansvarlege for dei private kulturbygga slit for å få økonomien i balanse. Det er ikke aktuelt å oppgradere forsamlingshus til kulturhus. 26

27 3.12 Etne kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 6 Tal kulturhus: 6 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing K1 Etne kulturhus Etne Kulturhus BA Ungdomslaget Fram (kinoen) K2 K3 K4 Skånevik Idrettshall Skånevik Idrettshall AL Grohallen på Markhus Idrettshuset på Fjæra Anna: Skytebane, festsal/gymsal, diskotek, klubblokale Kinosal Bibliotek Anna: Idrettshall, klatrevegg, møtelokale Idrettslaget Gro Anna: Gymsal, mindre forsamlingsog festlokale Fjæra og Rullestad Idrettslag K5 Ebna Boksamling Stiftelsen Ebna Boksamling K6 Ungdomshuset på Frette Stordalen Ungdomslag Anna: Gymsal, mindre forsamlingsog festlokale Anna: mindre forsamlings- og festlokale Bibliotek Anna: mindre forsamlings- og festlokale Anna: Idrettsaktivitetar kunst/framsyningar Kulturskole Musikk (orkester,korps og Anna: Idrettsaktivitetar Anna: Idrettsaktivitetar Anna: Idrettsaktivitetar Vidare satsing Det vert jobba med planar for eit større påbygg på Etne Kulturhus (K1). Forprosjekt har vore presentert, og vert for tida justert og greidd ut vidare. Kommunen er ikkje inne på eigarsida i dag, men sak vil kome om ny eigarstruktur. 27

28 Planane for vidareutvikling av Etne Kulturhus inkl. fleirbrukshall, nytt bibliotek, betre lokale for kulturskule, tusenårsutstilling, multimediasal, stor foaje med turistinformasjon m.m. Håper også å få avtale med Hordaland Fylkeskommune om lokale til Etne Vidaregåande Skule Ingen kommunale vedtak gjort om andre kulturbygg, men Skånevik Idrettshall har planar om mindre utvidingar av lagerareal/garage. Ingen planar om å oppgradere forsamlingshus til kulturbygg. Merknader Eit par nedlagde skular i Etne, dvs på Sørstranda og Sævareid, vert jamleg brukt av krinsane til ulike kulturaktivitetar og idrett. Delar av gamle Skånevik skule vert brukt til ungdomsklubb og av speidaranne. På Enge Bedehus er der Nettkafe som er opne for alle. Etne Skyttarlag har stort klubbhus ved skyteanlegga på Fikse. 28

29 3.13 Jondal kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 6 Tal kulturhus: 0 Merknader: Både Jonsvoll ungdomshus, eigd av Jondal Ungdomslag, og andre forsamlingshus eigd av frivillig lagsliv fungerer som kulturhus både i form av produksjon av aktivitet og som arena for kultur. Kulturhuset i kommunal eiga er Jondal skule, gymsalen, som vart oppgradert i 2003 med sceneteppe, blendingsgardiner, ljos/ljosanlegg og tilfredstiller krav frå profesjonelle tilbydarar innan musikk og teater m.m. til eit kulturhus. Vidare utvikling Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Jonsvoll ungdomshus huser den einaste ungdomsklubben. Er i mykje bruk. Jobbar for å få fast ljod/ljos anlegg til diskotek, teater, konsert, revy etc. 29

30 3.14 Radøy kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 18 Tal kulturhus: 18 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Nordanger Grendahus Bygda. K2 Samfunnshuset Skogen Radøy idrettslag K3 Kolstad Grendahus Bygda. K4 Pinsehuset Betel, Sletta Pinsemenigheten Betel K5 Nordanger bedehus Nordanger Indremisjon K6 Manger bedehus Manger Indremisjon K7 Sletta bedehus Sletta Indremisjon K8 Sæbø bedehus Sæbø Indremisjon K9 Vågenes Bedehus "Soar" K10 Pinsehuset "Elim" Pinsemenigheten "Elim" Vågenes indremisjon K11 Hordabø ungdomshus Hordabø Ungdomslag K12 Manger ungdomshus Manger Ungdomslag K13 Sæbø ungdomshus Sæbø Ungdomslag Teater, dans, drama K14 Hella bedehus Hella indremisjon K15 Storhaugstova Velforening, Toska Bygda K16 Marås grendahus Marås Grendalag K17 Sætre grendahus Sætre grendalag 30

31 K18 Radøyhallen Radøy kommune Konsertar Frivillig kulturarbeid Musikk (orkester,korps og Utstillingar 31

32 3.15 Kvam kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 14 Tal kulturhus: 14 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar 6 Aktivitetar K1 Folkets Hus Ålvik Arbeiderforeining Anna K2 Ytre Ålvik grendahus Grendalaget Anna K3 Fykse Grendahus Grendalaget. Anna K4 Soldal og Skåre Grendahus (Skogheim) Grendalaget Anna K5 Bergste Grendahus Grendalaget Anna K6 Holmatun, Øystese P/L Holmatun Anna K7 Ungdomshallen, Norheimsund Kvam herad Kinosal K8 Dalatun, Steinsdalen P/L Dalatun Anna K9 K10 Lidarende, Vikøy/Aksnes Tørvikbygd Ungdomshus P/L Lidarende Anna Tørvikbygd Ungdomslag Anna kunst/framsyningar kunst/framsyningar Anna: Ungdomsklubb Anna: Ungdomsklubb Anna: Ungdomsklubb K11 Innstranda grendahus Innstranda Grendalag Anna 6 Samtlege har eigen matsal delvis kombinert med møterom for lokalt kulturarbeid. unnateke K7. 32

33 K12 K13 K14 Haugatun Ungdomshus (Freda) Omastrand Ungdomshus (Fritun) Grannehallen, Mundheim BA Strandebarm Ungdomslag Omastrand Ungdomslag Mundheim Ungdomslag Anna Anna Anna Vidare satsing Kommunen vil prøva å hjelpa til med å halda husa i brukbar stand så lenge det er grunnlag for lokal aktivitet. K6 har planar om litt utviding, elles er det stort sett noko komunal stønad til vedlikehald. Kommunen planlegg regionalt kulturhus i Norheimsund. (Byggestart 2008) Dette vil bli gjort gjennom kommunale tilskot og i nokre tilhøve kombinert med statlege tilskot gjennom fylkeskommunen Det er ikkje planar om å oppgradere noker av forsamlingshusa til kulturhus. Nye prosjekt: Kommunen har under planlegging nytt regionalt kulturhus i Norheimsund. Dette kjem inn under den statlege stønadsorninga for regionale møteplassar. 33

34 3.16 Øygarden kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 2 Tal kulturhus: 2 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Kulturhuset Øygarden kommune (50% kommunalt og 50 % aksjelag) Anna K3 Ungdomshuset Ungdomslaget Stølen Anna kunst/framsyningar Vidare satsing Har starta opp arbeid med ny overordna kulturplan for heile kommunen. Utfordringar med kulturhus (forsamlingsbygg) vil kanskje verte ein del av innhaldet. Fokus i Øygarden er at vi ikkje har idrett/fleirbrukshall - dette vil vere hovedfokus når det gjeld anlegg 34

35 3.17 Odda kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 28 Tal kulturhus: 7 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Odda kino/bibliotek Odda kommune Kinosal Bibliotek kunst/framsyningar K2 Festiviteten Tyssefaldene ATS K3 Meieriet kulturhus Odda kommune Verkstad K4 Ungdomshallen Odda ungdomslag K5 Formannshuset Privat eigd K6 Grendehuset i Røldal Partslag Kinosal kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar kunst/framsyningar kunst/framsyningar K7 Kraftstasjonen, NVIM Stifting 35

36 Vidare satsing Kommunen er godt dekka med ulike typar kulturbygg/forsamlingshus. Det er under utarbeiding ein kulturhusplan for kommunen. Der vil og koma kulturbygg på "Smelteverkstomta" som skal inn i denne planen. Så pr. d.d er dette litt uklart. Det er ikkje planar om å oppgradere forsamlingshus til kulturhus. Kommunen ønskjer å legga dei økonomiske rammene til rette slik at det blir ein god økonomisk handlefrihet for eigarane, og for at ein skal kunna oppretthalda høg kvalitet på tilbudene i regionssenteret Odda. Pr. d.d har vi ingen nye prosjekt, men "smelteverkstomta" er et område som er under utarbeiding for nye prosjekt. Smelteverkstomta vil by på mange nye utfordringar. Her er eit bygningsmiljø som er heilt unikt og mange bygningar er vakre i teglstein med store vindauge. Her er lokaler som kan brukast til konsertar, teater, galleri, kunsthandverk m.m. Her vil det nok bli nye kulturbygg. 36

37 3.18 Fitjar kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 9 Tal kulturhus: 3 K1 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Øvrebygda skule Fitjar kommune og grendahus K2 Fitjartun Fitjar bygdeungdomslag K3 Kultur- og Idrettsbygg AS FKIB. (Kommunen eig 80% av aksjane) Anna 7 Aktivitetar Vidare satsing kunst/framsyningar Anna 8 Merknader I talet for kultur- og forsamlingshus totalt i kommunen er det teke med bedehus, skular og kyrkje. Her føregår mange kulturaktivitetar, men det er ikkje alle husa som er opne for alle kunstuttrykk. Vidare satsing Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Biblioteket vert flytta til Kultur- og idrettsbygget og ny kultursal. Kommunen vil stå ansvarleg for ferdiggjeringa Foajeen i FKIB skal bli den store samlingsstaden i kommune. Her kan unge og eldrer møtast til ein uformell prat.idrettsungdom som skal/har vore på trening, foreldre som ventar, folk som skal på biblioteket osb 7 FKIB er eit nytt bygg der idrettsdelen er ferdig. Kultursal og bibliotek står for tur. Det er gjort vedtak om at biblioteket skal vera flytta inn før årsskifte 05/06. Kultursalan skal vere ferdig til same tid. 8 Foajeen er teken i bruk til mindre ungdomsarrangement, ungdomskveldar m.m. 37

38 3.19 Meland kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 6 Tal kulturhus: 3 K1 K2 K3 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing Musikkhallen, Holme Nordgardsløa, Frekhaug Idrettshall/kultursal, Fossemyra Idrettspark (under bygging) Utstillingslokaøe Verkstad kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar Vidare satsing Idrettshall/kultursal Fossemyra Idrettspark (nr 3) Nordgardsløa (nr 2) Meir fokus på scenekunst, kinosal (auditorium) og utstillingslokale for kunst. Vonar at Fossemyra idrettspark m/sin kultursal vil kunne vidareutviklast til eit fullgodt kulturbygg, ønskjer å prioritere skyvescene framfor fast scene her. Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. 38

39 3.20 Os kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing K1 Fjellheim Os Kommune Musikk (orkester,korps og Kinosal Kulturskole K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Ungdomshuset Nesjarheim Nore Neset Aktivitetshus Ungdomshuset Alvheim Ungdomshuset Skogheim Ungdomshuset Ljosheim Ungdomshuset Urheim Ungdomshuset Dølatun Vidare satsing Søre Neset Ungdomslag Stiftelsen Nore Neset Aktivitetshus Ungdomslaget Havglimt Ungdomslaget Vårvon Lysefjorden ungdomslag Søfteland Ungdomslag Hegglandsdalen ungdomslag kunst/framsyningar kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og Vidareutvikle Fjellheimen (K1) til eit fullverdidg kulturhus og utvide det til fleire kulturaktivitetar. Oppgradere eitt av forsamlingshusa til kulturhus. Huset ligg i sentrum og fungerer som eit kulturbygg. Det som skal til for å få til ei slik oppgradering, er midlar. 39

40 3.21 Sund kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Sundhallen Sund kommune kunst/framsyningar K2 Klokkarvik grendahus Klokkarvik Grendalag/Sund kommune K3 Vaagheim Skogsvåg Ungdomslag K4 K5 Ungdomshuset på Steinsland Trellevik Kystkultursenter Kinosal Stranda ungdomslag Stifting. Medlemer frå båtlag, bygdelag og kommunen K6 Framheim Ungdomslaget Fram (Pollen krins) K7 Telavåg Grendahus: Telavåg Grendalag Verkstad Glesnes Ungdomslag Kinosal rytmisk kunst/framsyningar kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar 40

41 K8 Telavåg Grendahus Telavåg Grendalag Kinosal kunst/framsyningar kunst/framsyningar Vidare satsing Alle ungdomshus og grendahus vert satsa vidare på etter initiativ og søknader og i samarbeid med frivillige lag og. Dette vert gjort ved hjelp av kulturmidlar og søknader om statlege tilskot. Aktivt bruk under kulturdagar og ved arrangement med kommunal støtte-. Usikkert om nokre av forsamlingshusa skal oppgraderast til kulturhus. 41

42 3.22 Granvin kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 7 Tal kulturhus: 7 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Sjøtun Folkedal Grannelag K2 Trudvang Granvin ungdomslag Musikk (orkester,korps og Kulturskole kunst/framsyningar K3 Vonheim Øvre Granvin Grannalag K4 Brekke Skjervet Grandalag K5 Gamlastova Hausgardane Grannalag K6 Grannatun Kyrkjestronda Grannalag K7 Vidare satsing Vidare satsing Trudvang (K2) er det huset som er mest sentralt. Vart ved tusenårsskiftet utpeika til Granvin sin tusenårstad. Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. 42

43 3.23 Tysnes kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Lunde ungdomshus Lunde ungdomslag K2 Grendatun allaktivitetshus K3 Reksteren idretts-og kulturbygg Opdal ungdomslag Anna: Ungdomsklubblokale Kinosal Reksteren idrettslag K4 Vonheim Tysnes ungdomslag K5 Tysneshallen Tysnes kommune Anna:Aktivitetsrom/ musikkrom, lite rom til lokalhistorisk materiale Verkstad Bibliotek Anna: Ungdomsklubb og juniorklubb, dataparty kunst/framsyningar kunst/framsyningar Anna: Messer, idrettsaktivitetar /bowling) kunst/framsyningar K6 Rekkjetunet Åsne S. Søreide Anna K7 Saltebuo Nedrevåge Hogne Røssland Anna K8 Årbakka Handelsstad Gunnar Onarheim Anna kunst/framsyningar 43

44 Merknader K6, K7,K8: Bygningane er restaurerte. Vidare satsing Har ikkje vore diskutert. 4 Andre tilbakemeldingar 4.1 Austevoll kommune 1. Stolmen ungdomshus Huset er nære på 100 år. Rehabilitering er gjennomført. Spelemidlar vart det gjeve tilsegn om i Rekneskap på veg til revisjonen for godkjenning og vidaresending til fylkeskommunen for utbetaling. 2. Storekalsøy grendahus Ca. 50 år. Bygget er rehabilitert og i god stand. Laget kom noko seint med spelemiddelsøknad i Med små bygningsmessige endringar, bør ein freista gje bygget midlar. 3. Selbjørn grendahus, Gradnatun: Ca 60 åt. Treng rehabiliterast. Ikkje utarbeidd samla plan, men dette vil kommunen freista gjera saman med styret. Vonar spelemiddelsøknad kan sendast i Storebø grendahus Ca. 50 år. Det er plan for rehabilitering. Kostnadoppsett er laga og styret arbeider med finansiering. Vonar denne er på plass innan slik at søknad om midlar kan sendast for Hundvåkøy samfunnshus: Ca. 20 år. Laget har plan for rehabilitering. Mange tiltak er gjennomført. Det har vore søkt midlar dei siste 2 åra. 44

45 6. Selbjørn skule og kulturbygg 13 år. Bygget er i god stand, men likevel: Det bør utarbeidast planar for rehabilitering. 7. Storebø skule og kulturbygg 13 år. Bygget er i god stand, men likevel: Det bør utarbeidast planar for rehabilitering. Bygget treng utviding av lagerkapasitet. Dette er det planar for, men økonomien ligg førebels ikkje til rette. 4.2 Voss kommune Voss kommune vedtok i 1998 "Kommunedelplan Regionalt og lokale kulturbygg". Denne kommunedelplanen inneheld m.a. komplette oversikter over alle bygningar/anlegg i Voss kommune som er eigde av kultur og/eller vert bukt til lokale kulturbygg-føremål. Denne kommunedelplanen har ikkje vore rullert etter at den blei vedtatt første gong; og det er p.t. uvisst når ein vil ha ressursar til å føreta rullering. Men opplysningane om bygg/anlegg som denne planen viser, er i all hovudsak korrekt også i Tilleggsopplysningar: Kulturverkstaden Magasinet" er ikkje lenger er eigd av Forsvaret, men er organisert som eiga stifting. Om dei 4 bygningane som er peika på med tanke på spesielle arkitektonoiske og kulturhistoriske kvalitetar kan nemnast: Voss Ungdomshall på Vangen er p.t. under omfattande restaurering/attendeføring til noko nær opphaveleg eksteriør. Ungdomshuset "Valhall" på Bolstadøyri har også fått utført eksteriørmessig vedlikehald i seinare år. 45

46 Om dei 5 prioriterte anlegga i handlingsplanen kan nemnast: Prosjektet med eit større regionalt kulturhus på Voss er ikkje realisert. Prosjektet i "Borgartun" ungdomshus står p.t. i bero. Kulturhuset "Fraktgodsen" viser stor aktivitet; og er p.t. i ferd med å leggje grunnlag for vidare utbygging. Kulturverkstaden "Magasinet" er under sterk utvikling/utbygging som eiga stifting. (ref. innsend søknad om kulturhus-midlar). Røde Kors Huset inklusive kulturhus-delen er ferdigstelt og teke i bruk. 46

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL LOKALE KULTURBYGG

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL LOKALE KULTURBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201107144-28 Arkivnr. 146.612 Saksh. Bjørg Larsen, Ronny Skaar Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 20.08.2013 FORDELING AV SPELEMIDLAR

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Kulturplan 2010 2020. Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune

Kulturplan 2010 2020. Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune Kulturplan 2010 2020 Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune Innhald Forord 3 Overordna mål for kulturfeltet 4 Kommunale kulturinstitusjonar 6 Frivillig sektor 13 Barn og

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Årsmelding 2012 NESTE

Årsmelding 2012 NESTE 1 Utvikla av Årsmelding 2012 2 Rådmannen...3 Landbruk og miljø... 15 Nøkkeltal...35 ADMINISTRASJON OG LEIING...5 Stord hamnestell... 16 REHABILITERING, HELSE OG OMSORG...36 Arbeid for å auka nærvær på

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen 2010 5. Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer