Utvikling av kulturhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av kulturhus"

Transkript

1 Utvikling av kulturhus Rapport April 2005 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

2 2

3 UTVIKLING AV KULTURHUS 1 1 INNLEIING 5 2 OM UNDERSØKINGA 5 2 RESULTAT HEILE FYLKET Omfang Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing 8 3 RESULTAT PR. KOMMUNE Eidfjord kommune Austrheim kommune Fusa kommune Samnanger kommune Ulvik kommune Sveio kommune Fjell kommune Kvinnherad kommune Modalen kommune Askøy kommune Stord kommune Etne kommune Jondal kommune Radøy kommune Kvam kommune Øygarden kommune Odda kommune 35 3

4 3.18 Fitjar kommune Meland kommune Os kommune Sund kommune Granvin kommune Tysnes kommune 43 4 ANDRE TILBAKEMELDINGAR Austevoll kommune Voss kommune 45 4

5 1 Innleiing Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) har på oppdrag frå fylkeskultursjefen i Hordaland fylkeskommune gjennomført ei kartleggjing av kulturhusa i kommunane i fylket og deira planar for vidareutvikling av desse. Kartlegginga er basert på ei spørjeundersøking til kulturansvarleg i kvar kommune. 2 Om undersøkinga Undersøkinga vart gjennomført elektronisk. Invitasjon til å delta i undersøkinga vart sendt ut pr. e-post Påminning til dei som ikkje hadde svara, vart sendt ut , og Siste gongen vart dei bedne om å gje tilbakemelding dersom dei ikkje kunne svare på spørjeskjemaet og kvifor. Pr var det kome inn svar frå 23 av 33 kommunar. Dette utgjer om lag 70 % av kommunane. Kulturansvarleg i Austevoll kommune og Voss kommune har sendt inn opplysninger om kultur- og forsamlingshusa i kommunen pr. e-post (se kapittel 4). Fedje kommune har gjeve tilbakemelding om at dei ikkje har kapasitet til å svare på undersøkinga. Lindås kommune har sendt inn kommunedelplan som gjev eit oversyn over kultur- og forsamlingshusa i kommunen. Bergen kommune har opplyst at dei er i gong med å kartlegge kultur- og forsamlingshusa i kommunen og difor ikkje kan svare på undersøkinga i denne omgangen. Bømlo, Ullensvang, Masfjorden, Vaksdal og Osterøy har ikkje gjeve tilbakemelding. 2 Resultat heile fylket 2.1 Omfang I denne undersøkinga vert kultur- og forsamlingshus definert som:..eigna lokale og bygningar som gjev rom for all lovleg kulturverksemd. Ingen må stengjast ute av religiøse, sosiale eller politiske omsyn. Kulturhus har ei snevrare tyding og vert definert som:.. bygningar som er drivne av kommunen, og andre, og som er viktige for produksjon og formidling av kultur, lokalt og regionalt. For at ei bygning skal kallast eit forsamlingshus er kravet at det rommar lovleg kulturverksemd og at verksemda ikkje er ekskluderande. For at ei bygning skal kallast eit kulturhus, må den i tillegg ha ein viktig funksjon lokalt og regionalt innan kulturarbeidet. Det er difor opp til kommunane sjølve å 5

6 definere kva som kan kallast kulturhus. Innanfor denne ramma kan einskilde skoler, bedehus og kyrkjer vere kulturhus. Her kan det ikkje leggjast klåre objektive kriterium til grunn. Kommunane vart bedne om å oppgje kor mange kultur- og forsamlingshus som fantes i kommunen og kor mange av desse som fungerer som kulturhus (sjå tabell 1). Svara viser at det er kun 6 av dei 23 kommunane som har svart, som har definert kva hus som har ein slik funksjon. I to kommunar, Jondal og Sveio, er det ingen bygningar som fungerer som kulturhus. Dei resterande kommunane har inga differensiering av kultur- og forsamlingshusa og oppgjev at alle kultur- og forsamlingshusa er kulturhus. Tabell 1: Tal kulturhus og kultur- og forsamlingshus pr. kommune Kommune Tal kulturhus Tal kultur- og forsamlingshus Samnanger 5 5 Austrheim Ulvik 2 Fusa Kvam Øygarden 2 2 Odda 7 28 Sund 8 8 Meland 3 6 Fitjar 3 9 Os 8 8 Sveio 0 7 Fjell Kvinnherad Modalen 3 3 Askøy 9 54 Stord Granvin 7 7 Etne 6 6 Radøy Jondal 0 10 Tysnes 8 8 Eidfjord 8 8 SUM Fysiske tilretteleggingar Over halvparten av kulturhusa i dei kommunane som har svart på undersøkinga er tilrettelagt for og har ei scene. 86 % av kulturhusa har kjøkken/kafé. 28 % av kulturhusa har eigne utstillingslokale. Kinosal, bibliotek og verkstad er det som er minst utbreidd. Under 20 % av kulturhusa har tilrettelagt for slik verksemd. Det er lagt til rette for bibiliotek i kulturhus i Odda, Stord, Austrheim, Etne og Tysnes. Kinosal finst i fire kulturhus i Kvinnherad, i 3 kulturhus i Sund og i 2 6

7 kulturhus i Odda og Askøy. I Askøy kommune er det vidare lagt til rette for verkstad i fem kulturhus. I Fjell kommune finst det fire kulturhus med verkstad. Figur 1: Tal kulturhus med fysiske tilretteleggingar pr. kategori. N=188. Fysiske tilretteleggingar Tal kulturhus Bibliotek Verkstad Kinosal Scene Utstillingslo kale Kjøken/kafé Tilrettelagt for Serie Anna 2.3 Aktivitetar Dei mest utbreidde aktivitetane i kulturhusa i undersøkinga er frivillig kulturarbeid (84 %), møterom for frivillige (81 %) og sosiale samlingar (76 %). Konsertar, teater/dans/drama og utstillingar vert det arrangert i om lag 40 % av kulturhusa. Musikk (orkester, korps, og scenekunst/framsyningar vert det arrangert i vel 30 % av kulturhusa. Kulturskole er den aktivteten som kulturhusa sjeldnast vert nytta til (11 %). Av andre aktiviteter som vert arranget er ungdomsklubb, bowling. I idrettshallar, skuler og kyrkjer som vert nytta som kulturhus, vert det sjølvsagd arrangert aktivitetar ut frå sin opprinnelege funksjon. 7

8 Figur 2: Tal kulturhus der det vert arrangert ulike aktivitetar, pr. kategori. N=188. Aktivitetar Tal kulturhus Kulturskule Musikk (orkester, korps og Sosiale samlingar Frivillig kulturarbeid Scenekunst/fra Konsertar msyningar Utstillingar Teater, dans, drama Møterom for frivillige Serie Anna 2.4 Vidare satsing Det vart ikkje gjeve utfyllande svar på spørsmåla knytt til vidareutvikling av kultur- og forsamlingshusa og nye prosjekt. Nokre av kommunane hadde planar på dett feltet til politisk handsaming, andre viste til tidlegare innsendte planar. Dei innkomne svara viser at hovudprosjekta for dei største kommunane/sentrene er få til eit fullverdig kulturhus i kommunen (ev. regionen) eller rehabilitering av eit slikt kulturhus. Dette gjeld kommunane Kvinnherad, Askøy, Stord, Kvam (Norheimsund), Odda og Os. I dei mindre kommunane jobbar ein mot å få til eit fleirbrukshus eller hall for kultur og idrett. Dette gjeld kommunane Ulvik, Øygarden, Sveio, Modalen, Etne, Fitjar og Meland. Dei ti resterande kommunane har ikkje peikt på spesielle satsingsområde eller nye prosjekt. Meir informasjon om planane for kvar kommune i kapittel 3. 8

9 3 Resultat pr. kommune 3.1 Eidfjord kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Samfunnshuset Eidfjord kommune Kjøkken/kafé 1 2 Tilrettelagt for K2 Eidfjordhallen Eidfjord kommune Kjøkken/kafé Tilretteleagt for Anna: Idrettsaktivitetar. (Gymnastikksal for skulen) K3 Lægreid gamle skule Eidfjord kommune Kjøkken/kafé Anna: Kommunal fritidsklubb K4 Sæbø gamle skule Eidfjord kommune Kjøkken/kafé Anna: Kommunal fritidsklubb K5 Eidfjord kulturhus Eidfjord kommune Samarbeidsavtale med Quality Hotel Vøringsfoss K6 Øvre Eidfjord ungomshus Øvre Eidfjord Ungdomslag Kjøkken/kafé Kinosal Tilrettelagt for Kjøkken/kafé K7 Eidfjord Ungdomshus Eidfjord Ungdomslag Kjøkken/kafé kunst/framsyningar K8 Bu grendahus Bu grendalag Kjøkken/kaf\e Merknader Politisk sak om framtidig satsing på kulturhus er under arbeid. Den vil gje svar på om kva kulturhus kommunen vil satse vidare på for å utvikle kulturtilbodet i kommunen og på kva måte. 1 Kjøkken i kombinasjon med skulekjøkken 2 Ingen rigga scene 9

10 3.2 Austrheim kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 10 Tal kulturhus: 17 K1 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Lindåsneset Lindåsneset Sanitetshus Sanitetslag K2 Litlås Bedehus Lindåsneset bedehusforening (?) K3 Vardehuset Varde Grendalag K4 Fonnes bibliotekfilial Austrheim kommune K5 Kaland skule Austrheim kommune K6 Leirvåg bedehus Leirvåg bedehusforening (?) Bibliotek Anna K7 Bakkøy Grendahus Bakkøy Grendalag K8 Kanserdalen bibliotek Austrheim kommune Bibliotek Aktivitetar K9 Langhuset på Mathias Sætre Anna Anna 3 Sætre K10 Austrheimhallen Austrheim Anna kommune r Anna: Barnehage dagtid (mellombels) Anna: Bibliotekfilial Anna: Skule Konsertar Kulturskole kunst/framsyningar Anna: BIbiliotek Anna: Idrettshall Vidare satsing 3 Privateigd (for tida ikkje ope for publikum) 10

11 K11 Årås skule Austrheim kommune K12 Årås bedehus Austrheim Indremisjon K13 Austrheim Austrheim Samfunnshus Samfunnshus A/L K14 K15 Austrheim bedehus Austrheim Indremisjon Austrheim skulehistorisk museum - Gml. Austrheim skule Austrheim kommune Anna Anna Kinosal Anna kunst/framsyningar Anna: Skule Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar K16 Austrheim Kyrkje Staten Anna: Kyrkje K17 Dyrnes-Øksnes Dyrnes-Rebnor- Grendahus Øksnes Grendalag K18 K19 11

12 Vidare satsing Austrheim kommune vil yte tilskot til drift av ulike kulturhus - bedehus, grendahus og samfunnshus - K1,K2,K3,K6,K7,K13,K14,K15 og K19, etter søknad og ut frå årlege løyvingar. K8 (Biblioteket) vert flytta over i nye lokale frå 1.mai 2005 (inn i nytt kommunehus, Mastrevik) Austrheim kommune er positiv til at langhuset på Sætre (K9) og langhuset på Førland (K18) vert oppgradert i samsvar med søknader send fylket. Det skulehistoriske museet (K17) vil verta prioritert i tida framover. Kommunen vil vidareutvikle desse kulturhusa ved hjelp av økonomisk støtte til drift og organisering av dugnadsarbeid der dette er naturleg. Det er ikke aktuelt å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Nye prosjekt: Hovudbiblioteket (K8) flyttar inn i nye lokale 1.mai 2005 og får heilt nye rammer for ein meir publikumsvenleg drift vidare framover. Hoplandskvernene er ikkje teke med i oversynet, men desse vert rekna som gode døme på korleis ein fekk mala korn til mel før i tida. Det er 2 pensjonistar som hausten 2004 og våren 2005 set desse kvernane i stand med tanke på visning av bruk i samband med 2005-markeringa og elles generelt. 12

13 3.3 Fusa kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 17 Tal kulturhus: 17 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Sundfjord ungdomshus Lygrepollen ungdomslag K2 Nordtveit gamle skule Nordtveit bygdeutval K3 Bruvang ungdomshus Revnestrand ungdomslag K4 K5 K6 K7 K8 Grendahuset i Øvredalen Grendaheimein i Bergegrend Eikelandsfjorden samfunnshus Øvre Hålandsdalen grendalag Grendaheimslaget L/L Eikelandsfjorden samfunnshus Sanitetshuset Kløvertun Eikelandsfjorden sanitetsforening Bygdaheimen på Holmefjord Bygdalaget Grendaheimen K9 Bogøytunet Bygdalaget Bogøytunet K10 Fusa samfunnshus L/L Fusa samfunnhus kunst/framsyningar Kulturskole Anna: Gudstenester 13

14 K11 Nesjaheimen på Vinnes Nesjaheimslaget K12 Strandvik grendahus Strandvik grendahuslag K13 Breidablikk ungdomshus Sævareidfjorden ungdomslag Kulturskole kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar Vidare satsing Alle desse kulturbygga er private og Fusa kommune har ingen politikk som tilseier at utvalde bygg skal satsast spesielt på. Fusa kommuna ønskjer å oppgradere 3 av forsamlingshusa til kulturhus. Dette er lokale kulturbygg som har ei bygde eller skulekrets som nedslagsfelt. Desse forsamlingshusa ligg relativt perifert. Det som må gjerast med desse bygga er: Tilgjenge for funksjonshemma Utbygging av ventilasjonsanlegg Enøk-tiltak Det er ingen konkrete planar om nye kulturhus, men det er luftige planr om kombinert idrettshall og kulturbygg/fleirbrukshall sentralt liggjande i Eikelandsosen 14

15 3.4 Samnanger kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 5 Tal kulturhus: 5 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing K1 Valhall Tveit ungdomslag kunst/framsyningar K2 Dalheim Frøylandsdal ungdomslag K3 Vonheim Interessentselskapet Vonheim K4 Nordbygda grendahus Nordbygda Ungdomslag Kinosal kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar K5 Urd Urd ungdomslag Vidare satsing Det ligg ikkje føre planar om vidareutvikling av kulturhusa, men hus nr 4 er det største huset og som har potensiale som arena for heile kommunen når det gjeld dans konsertar og td Riksteatret. Kommunen gjev driftsstøtte og aktivitetsstøtte. 15

16 3.5 Ulvik kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt:? Tal kulturhus: 2 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Elvatun Ulvik herad Kinosal kunst/framsyningar K2 Brakanes kurs og konferansesenter Rica Brakanes hotel Vidare satsing Planlegg nytt fleirbrukshus for kultur og idrett som skal opp til handsaming i kommunestyret juni Sveio kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 7 Tal kulturhus: 0 Vidare satsing Ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Det er vedteke å byggje ein fleirbrukshall som skal innehalde med anna ein idrettshall (håndballstorleik + tribune), ein skuledel, sosiale rom og auditorium med plass til om lag 150 personar 16

17 3.7 Fjell kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 64 Tal kulturhus: 20 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Fjell Kulturhus Fjell kommune Kinosal K2 Foldnes kyrkje Fjell kommune K3 Hjelteryggen Allaktivitetshus Hjelteryggen Vel - Fjell kommune K4 Kallestad Forsamlingshus Kallestad Grendalag Verkstad Verkstad K5 Bjorøy oppveksttun Fjell kommune Verkstad K6 Liljevatnet skule Fjell kommune Verkstad K7 Våge grendahus Våge-Foldnes Grendelag Aktivitetar Kulturskole kunst/framsyningar Kulturskole Kulturskole Vidare satsing 17

18 K8 Røde Kors huset, Straume Stiftinga Fjell Røde Kors Aktivitetssenter K9 Straume Idrettspark/Allaktivitetshus IL Øygard - Fjell kommune K10 Nesthuset, Skålvika IL Nest K11 Klubbhuset Ranheim Båtlaget Ran K12 Bildøyhallen Fjell kommune K13 Ågotneshallen Fjell kommune K14 Skytterhuset,Bjørkedalen Sartor Skytterlag K15 Langøy Kystkultursenter Magnhild Fjell/Stiftinga Langøy Anna 4 kunst/framsyningar K16 Ungdomshuset Fjellheim U/L Strilen K17 Spjeld Grendahus Spjeld Grendalag 4 Aktivitets-/og opplevingssenter for barnehagar og skuleklassar mv. Naustdans, marknadsdagar med markering av den lokale kystkulturen, friluftsgudstenester 18

19 K18 Knarrevikløa K19 Velhuset, Møvika K20 Samfunnshuset, Landro 5 Vidare satsing Norwegian Talc/Stiftinga Knarrevikløa Austegardsvegen Vel A/L Samfunnshuset Kommunen satsar på jamn oppgradering av dei eksisterande kulturbygga og utbygging av grendaskular til oppveksttun (bl.a. Algrøy skule, som ikkje er med i denne oversikta) Det er ikkje planlagd noko oppgradering av forsamlingshus. Fjell festning er ikkje med i oversikta, men her potensiale til å bli eit kultur- og opplevingssenter K1: Fjell Kulturhus skal rehabiliterast K11: Klubbhuset Ranheim er planlagt utvida Vidare utvikling vil bli fastlagt nårplan for kulturbygg vert rullert (truleg i løpet av 2005) Merknader Bedehusa og ein del små grendahus/gamle skulebygg, losjehus mv er medrekna i talet på kulturbygg i kommunen (totalt), men ikkje i den spesifiserte oversikta med inntil 20 bygg. 5 Bygget er for tida lite i bruk 19

20 3.8 Kvinnherad kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 46 Tal kulturhus: 12 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Dalheim Omvikdalen ungdomslag K2 Fjelberg bygdahus LL K3 Friheim Husnes ungdomslag K4 Halsnøy samfunnshus PL K5 Helgheim Uskedalen ungdomslag K6 Herøysund grendahus LL K7 Kringsjå Ølve ungdomslag Kinosal Aktivitetar kunst/framsyningar kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar Vidare satsing 20

21 K8 K9 Kulturhuset Husnes Kvinnherad kommune Rosendal samfunnshus LL K10 Samhald Hatlestrand ungdomslag K11 Vardetun Varaldsøy ungdomslag Anna: Ungdomsklubb, skytebane, møtelokaler, festsal Verkstad Kinosal Anna idrettshall, skytebane, møtelokaler Kinosal Verkstad Kinosal Anna: Idrettsaktivitetar kunst/framsyningar Kulturskole Anna: Idrettsaktivitetar kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar Vidare satsing Kommunne ønskjer å vidareutvikle kulturhus 4, 8 og 9 ved å oppgradere desse husa fysisk: Tilrettelegging for dagens behov, rombehov, oppgradert teknikk Leggje til rette for meir aktivitet med profesjonelle aktørar i husa Det er ikkje teke stilling til om nokre av forsamlingshusa skal oppgraderast til kulturhus. Nye prosjekt: Kulturhuset Husnes vert no oppgradert og søkjer om status og spelemidlar til eit kulturhus med eit stor omland, dvs. vi søkjer om kr 1,6 mill. I samband med Kulturhuset vert det jobba med eit kulturskulesenter, samtidig skal bibliotek og kulturkontor, frivilligsentral byggjast inn i samme 21

22 prosjektet slik at det vert eit stort kulturhus på Husnes med dei fleste tilbod til innbyggjarane i kommunen. 3.9 Modalen kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 3 Tal kulturhus: 3 K1 K2 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Samfunnsal i Modalen kommune Tilrettalagt for Møterom for frivillige administrasjonsbygget, Kjøken / kafé Mo Scene Sosiale samlingar Scenekunst/framsyningar Konsertar Samfunnshus øvre Helland Modalen kommune Tilrettalagt for Kjøken / kafé K3 Ungdomshus Modalen Ungdomslag Kjøken / kafé Scene Vidare satsing Nye prosjekt: Bygging av nytt allaktivitetshus i Mo sentrum. Ikke planar om å oppgradere forsamlingshus til kulturhus. Frivillig kulturarbeid Møterom for frivillige Konsertar Frivillig kulturarbeid Sosiale samlingar Frivillig kulturarbeid Sosiale samlingar 22

23 3.10 Askøy kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 54 Tal kulturhus: 9 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Norrønaheimen Strusshamn Anna Musikkforening K2 Asktun Ask Mannskor Anna K3 K4 K5 K6 K7 Hanøy Samfunnshus AL Ravnanger Grendahus Klubbhuset "Skogen" Follese Folkets Hus Kleppestø Aktivitetshuset Shoddyen- Strusshamn Kultursenter UL Sjølund Anna Verkstad Askøy kommune Anna Verkstad Follese Fotballklubb Anna Arbeidsbevegelsens øk. fellesorg. Askøy Havna AS-Askøy kommune Anna Verkstad Anna Verkstad Aktivitetar Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og Musikk (orkester,korps og Kulturskole kunst/framsyningar Vidare satsing 23

24 K8 Kulturhuset Fabrikken Hetevik Hetelvikalliansen Anna Verkstad K9 Herdla Museum Askøy kommune Kinosal Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og kunst/framsyningar Vidare satsing Kommunen vil satse vidare på kulturhus 1, 4, 8 og 9. Dette vil bli gjort på følgjande måte: tilskudd til opprustning og rehabilitering bygge samarbeidsrelasjoner bidra til brede kulturutrykk innen mange genere samarbeid med lokale og regionale kunstnere og institusjoner Det er ingen forsamlingshus som kommunen ønskjer å oppgradere til kulturhus. Nye prosjekt: Askøy kommune har politisk vedtatt å utrede nytt stort kulturhus på Askøy. Det ligger i Kommunestyrevedtaket at det skal utredes om dette bygget kan ha en regional funksjon. Det har et år vært arbeidet i en bredt sammensatt politisk gruppe, der det er utarbeidet et utfyllende strateginotat. Kulturhuset skal lokaliseres til Kleppestøområdet, kommunens senter. Ved utfyllende informasjon ta kontakt med Kultursjef Bård Sandal Strateginotatatet for nytt kulturhus i Askøy er tilgjengelig på eller ved henvendelse 24

25 3.11 Stord kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 11 Tal kulturhus: 11 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar K1 Stord Kulturhus Stord kommune Bibliotek Kinosal K2 Stord Huset Stord Idrettslag K3 Stord Huset Stord kommune Stord Pensjonistforeining, drift K4 Gamle Stuva skule Stord kommune Stua grendehuslag, drift K5 Samhald Ungdomslaget Stordabuen K6 Ungdomshallen Stord Ungdomslag, Leivik Mannskor, Stord Musikklag Aktivitetar Anna: Fritidsklubb for personer med Psykisk funksjonshemming kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar K7 Fjellheim Huglo Ungdomslag K8 Utbygdo Grendahus Partslag kunst/framsyningar Anna: Fritidsklubb kunst/framsyningar Vidare satsing 25

26 K9 Solid Huset Solid Idrettsalg K10 Litlabø og Sagvåg Samfunnshus Andelslag Bibliotek K11 Hagerupshuset Stord kommune Anna: Fritidsklubb kunst/framsyningar Anna: Samlingsplass for eldre/ope kafe, ulike aktivitetar og temadager Vidare satsing K1 Rehabilitering av Stord kulturhus K11 Hagerupshuset Tilskot til lokale kulturbygg vart i 2004 stroke frå budsjettet. Dei ansvarlege for dei private kulturbygga slit for å få økonomien i balanse. Det er ikke aktuelt å oppgradere forsamlingshus til kulturhus. 26

27 3.12 Etne kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 6 Tal kulturhus: 6 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing K1 Etne kulturhus Etne Kulturhus BA Ungdomslaget Fram (kinoen) K2 K3 K4 Skånevik Idrettshall Skånevik Idrettshall AL Grohallen på Markhus Idrettshuset på Fjæra Anna: Skytebane, festsal/gymsal, diskotek, klubblokale Kinosal Bibliotek Anna: Idrettshall, klatrevegg, møtelokale Idrettslaget Gro Anna: Gymsal, mindre forsamlingsog festlokale Fjæra og Rullestad Idrettslag K5 Ebna Boksamling Stiftelsen Ebna Boksamling K6 Ungdomshuset på Frette Stordalen Ungdomslag Anna: Gymsal, mindre forsamlingsog festlokale Anna: mindre forsamlings- og festlokale Bibliotek Anna: mindre forsamlings- og festlokale Anna: Idrettsaktivitetar kunst/framsyningar Kulturskole Musikk (orkester,korps og Anna: Idrettsaktivitetar Anna: Idrettsaktivitetar Anna: Idrettsaktivitetar Vidare satsing Det vert jobba med planar for eit større påbygg på Etne Kulturhus (K1). Forprosjekt har vore presentert, og vert for tida justert og greidd ut vidare. Kommunen er ikkje inne på eigarsida i dag, men sak vil kome om ny eigarstruktur. 27

28 Planane for vidareutvikling av Etne Kulturhus inkl. fleirbrukshall, nytt bibliotek, betre lokale for kulturskule, tusenårsutstilling, multimediasal, stor foaje med turistinformasjon m.m. Håper også å få avtale med Hordaland Fylkeskommune om lokale til Etne Vidaregåande Skule Ingen kommunale vedtak gjort om andre kulturbygg, men Skånevik Idrettshall har planar om mindre utvidingar av lagerareal/garage. Ingen planar om å oppgradere forsamlingshus til kulturbygg. Merknader Eit par nedlagde skular i Etne, dvs på Sørstranda og Sævareid, vert jamleg brukt av krinsane til ulike kulturaktivitetar og idrett. Delar av gamle Skånevik skule vert brukt til ungdomsklubb og av speidaranne. På Enge Bedehus er der Nettkafe som er opne for alle. Etne Skyttarlag har stort klubbhus ved skyteanlegga på Fikse. 28

29 3.13 Jondal kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 6 Tal kulturhus: 0 Merknader: Både Jonsvoll ungdomshus, eigd av Jondal Ungdomslag, og andre forsamlingshus eigd av frivillig lagsliv fungerer som kulturhus både i form av produksjon av aktivitet og som arena for kultur. Kulturhuset i kommunal eiga er Jondal skule, gymsalen, som vart oppgradert i 2003 med sceneteppe, blendingsgardiner, ljos/ljosanlegg og tilfredstiller krav frå profesjonelle tilbydarar innan musikk og teater m.m. til eit kulturhus. Vidare utvikling Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Jonsvoll ungdomshus huser den einaste ungdomsklubben. Er i mykje bruk. Jobbar for å få fast ljod/ljos anlegg til diskotek, teater, konsert, revy etc. 29

30 3.14 Radøy kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 18 Tal kulturhus: 18 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Nordanger Grendahus Bygda. K2 Samfunnshuset Skogen Radøy idrettslag K3 Kolstad Grendahus Bygda. K4 Pinsehuset Betel, Sletta Pinsemenigheten Betel K5 Nordanger bedehus Nordanger Indremisjon K6 Manger bedehus Manger Indremisjon K7 Sletta bedehus Sletta Indremisjon K8 Sæbø bedehus Sæbø Indremisjon K9 Vågenes Bedehus "Soar" K10 Pinsehuset "Elim" Pinsemenigheten "Elim" Vågenes indremisjon K11 Hordabø ungdomshus Hordabø Ungdomslag K12 Manger ungdomshus Manger Ungdomslag K13 Sæbø ungdomshus Sæbø Ungdomslag Teater, dans, drama K14 Hella bedehus Hella indremisjon K15 Storhaugstova Velforening, Toska Bygda K16 Marås grendahus Marås Grendalag K17 Sætre grendahus Sætre grendalag 30

31 K18 Radøyhallen Radøy kommune Konsertar Frivillig kulturarbeid Musikk (orkester,korps og Utstillingar 31

32 3.15 Kvam kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 14 Tal kulturhus: 14 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar 6 Aktivitetar K1 Folkets Hus Ålvik Arbeiderforeining Anna K2 Ytre Ålvik grendahus Grendalaget Anna K3 Fykse Grendahus Grendalaget. Anna K4 Soldal og Skåre Grendahus (Skogheim) Grendalaget Anna K5 Bergste Grendahus Grendalaget Anna K6 Holmatun, Øystese P/L Holmatun Anna K7 Ungdomshallen, Norheimsund Kvam herad Kinosal K8 Dalatun, Steinsdalen P/L Dalatun Anna K9 K10 Lidarende, Vikøy/Aksnes Tørvikbygd Ungdomshus P/L Lidarende Anna Tørvikbygd Ungdomslag Anna kunst/framsyningar kunst/framsyningar Anna: Ungdomsklubb Anna: Ungdomsklubb Anna: Ungdomsklubb K11 Innstranda grendahus Innstranda Grendalag Anna 6 Samtlege har eigen matsal delvis kombinert med møterom for lokalt kulturarbeid. unnateke K7. 32

33 K12 K13 K14 Haugatun Ungdomshus (Freda) Omastrand Ungdomshus (Fritun) Grannehallen, Mundheim BA Strandebarm Ungdomslag Omastrand Ungdomslag Mundheim Ungdomslag Anna Anna Anna Vidare satsing Kommunen vil prøva å hjelpa til med å halda husa i brukbar stand så lenge det er grunnlag for lokal aktivitet. K6 har planar om litt utviding, elles er det stort sett noko komunal stønad til vedlikehald. Kommunen planlegg regionalt kulturhus i Norheimsund. (Byggestart 2008) Dette vil bli gjort gjennom kommunale tilskot og i nokre tilhøve kombinert med statlege tilskot gjennom fylkeskommunen Det er ikkje planar om å oppgradere noker av forsamlingshusa til kulturhus. Nye prosjekt: Kommunen har under planlegging nytt regionalt kulturhus i Norheimsund. Dette kjem inn under den statlege stønadsorninga for regionale møteplassar. 33

34 3.16 Øygarden kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 2 Tal kulturhus: 2 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Kulturhuset Øygarden kommune (50% kommunalt og 50 % aksjelag) Anna K3 Ungdomshuset Ungdomslaget Stølen Anna kunst/framsyningar Vidare satsing Har starta opp arbeid med ny overordna kulturplan for heile kommunen. Utfordringar med kulturhus (forsamlingsbygg) vil kanskje verte ein del av innhaldet. Fokus i Øygarden er at vi ikkje har idrett/fleirbrukshall - dette vil vere hovedfokus når det gjeld anlegg 34

35 3.17 Odda kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 28 Tal kulturhus: 7 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Odda kino/bibliotek Odda kommune Kinosal Bibliotek kunst/framsyningar K2 Festiviteten Tyssefaldene ATS K3 Meieriet kulturhus Odda kommune Verkstad K4 Ungdomshallen Odda ungdomslag K5 Formannshuset Privat eigd K6 Grendehuset i Røldal Partslag Kinosal kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar kunst/framsyningar kunst/framsyningar K7 Kraftstasjonen, NVIM Stifting 35

36 Vidare satsing Kommunen er godt dekka med ulike typar kulturbygg/forsamlingshus. Det er under utarbeiding ein kulturhusplan for kommunen. Der vil og koma kulturbygg på "Smelteverkstomta" som skal inn i denne planen. Så pr. d.d er dette litt uklart. Det er ikkje planar om å oppgradere forsamlingshus til kulturhus. Kommunen ønskjer å legga dei økonomiske rammene til rette slik at det blir ein god økonomisk handlefrihet for eigarane, og for at ein skal kunna oppretthalda høg kvalitet på tilbudene i regionssenteret Odda. Pr. d.d har vi ingen nye prosjekt, men "smelteverkstomta" er et område som er under utarbeiding for nye prosjekt. Smelteverkstomta vil by på mange nye utfordringar. Her er eit bygningsmiljø som er heilt unikt og mange bygningar er vakre i teglstein med store vindauge. Her er lokaler som kan brukast til konsertar, teater, galleri, kunsthandverk m.m. Her vil det nok bli nye kulturbygg. 36

37 3.18 Fitjar kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 9 Tal kulturhus: 3 K1 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Øvrebygda skule Fitjar kommune og grendahus K2 Fitjartun Fitjar bygdeungdomslag K3 Kultur- og Idrettsbygg AS FKIB. (Kommunen eig 80% av aksjane) Anna 7 Aktivitetar Vidare satsing kunst/framsyningar Anna 8 Merknader I talet for kultur- og forsamlingshus totalt i kommunen er det teke med bedehus, skular og kyrkje. Her føregår mange kulturaktivitetar, men det er ikkje alle husa som er opne for alle kunstuttrykk. Vidare satsing Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. Biblioteket vert flytta til Kultur- og idrettsbygget og ny kultursal. Kommunen vil stå ansvarleg for ferdiggjeringa Foajeen i FKIB skal bli den store samlingsstaden i kommune. Her kan unge og eldrer møtast til ein uformell prat.idrettsungdom som skal/har vore på trening, foreldre som ventar, folk som skal på biblioteket osb 7 FKIB er eit nytt bygg der idrettsdelen er ferdig. Kultursal og bibliotek står for tur. Det er gjort vedtak om at biblioteket skal vera flytta inn før årsskifte 05/06. Kultursalan skal vere ferdig til same tid. 8 Foajeen er teken i bruk til mindre ungdomsarrangement, ungdomskveldar m.m. 37

38 3.19 Meland kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 6 Tal kulturhus: 3 K1 K2 K3 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing Musikkhallen, Holme Nordgardsløa, Frekhaug Idrettshall/kultursal, Fossemyra Idrettspark (under bygging) Utstillingslokaøe Verkstad kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar Vidare satsing Idrettshall/kultursal Fossemyra Idrettspark (nr 3) Nordgardsløa (nr 2) Meir fokus på scenekunst, kinosal (auditorium) og utstillingslokale for kunst. Vonar at Fossemyra idrettspark m/sin kultursal vil kunne vidareutviklast til eit fullgodt kulturbygg, ønskjer å prioritere skyvescene framfor fast scene her. Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. 38

39 3.20 Os kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar Vidare satsing K1 Fjellheim Os Kommune Musikk (orkester,korps og Kinosal Kulturskole K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Ungdomshuset Nesjarheim Nore Neset Aktivitetshus Ungdomshuset Alvheim Ungdomshuset Skogheim Ungdomshuset Ljosheim Ungdomshuset Urheim Ungdomshuset Dølatun Vidare satsing Søre Neset Ungdomslag Stiftelsen Nore Neset Aktivitetshus Ungdomslaget Havglimt Ungdomslaget Vårvon Lysefjorden ungdomslag Søfteland Ungdomslag Hegglandsdalen ungdomslag kunst/framsyningar kunst/framsyningar Musikk (orkester,korps og Vidareutvikle Fjellheimen (K1) til eit fullverdidg kulturhus og utvide det til fleire kulturaktivitetar. Oppgradere eitt av forsamlingshusa til kulturhus. Huset ligg i sentrum og fungerer som eit kulturbygg. Det som skal til for å få til ei slik oppgradering, er midlar. 39

40 3.21 Sund kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Sundhallen Sund kommune kunst/framsyningar K2 Klokkarvik grendahus Klokkarvik Grendalag/Sund kommune K3 Vaagheim Skogsvåg Ungdomslag K4 K5 Ungdomshuset på Steinsland Trellevik Kystkultursenter Kinosal Stranda ungdomslag Stifting. Medlemer frå båtlag, bygdelag og kommunen K6 Framheim Ungdomslaget Fram (Pollen krins) K7 Telavåg Grendahus: Telavåg Grendalag Verkstad Glesnes Ungdomslag Kinosal rytmisk kunst/framsyningar kunst/framsyningar Kulturskole kunst/framsyningar kunst/framsyningar 40

41 K8 Telavåg Grendahus Telavåg Grendalag Kinosal kunst/framsyningar kunst/framsyningar Vidare satsing Alle ungdomshus og grendahus vert satsa vidare på etter initiativ og søknader og i samarbeid med frivillige lag og. Dette vert gjort ved hjelp av kulturmidlar og søknader om statlege tilskot. Aktivt bruk under kulturdagar og ved arrangement med kommunal støtte-. Usikkert om nokre av forsamlingshusa skal oppgraderast til kulturhus. 41

42 3.22 Granvin kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 7 Tal kulturhus: 7 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Sjøtun Folkedal Grannelag K2 Trudvang Granvin ungdomslag Musikk (orkester,korps og Kulturskole kunst/framsyningar K3 Vonheim Øvre Granvin Grannalag K4 Brekke Skjervet Grandalag K5 Gamlastova Hausgardane Grannalag K6 Grannatun Kyrkjestronda Grannalag K7 Vidare satsing Vidare satsing Trudvang (K2) er det huset som er mest sentralt. Vart ved tusenårsskiftet utpeika til Granvin sin tusenårstad. Det er ikkje planar om å oppgradere nokre av forsamlingshusa til kulturhus. 42

43 3.23 Tysnes kommune Tal kultur- og forsamlingshus totalt: 8 Tal kulturhus: 8 Namn Eigar Fysiske tilretteleggingar Aktivitetar K1 Lunde ungdomshus Lunde ungdomslag K2 Grendatun allaktivitetshus K3 Reksteren idretts-og kulturbygg Opdal ungdomslag Anna: Ungdomsklubblokale Kinosal Reksteren idrettslag K4 Vonheim Tysnes ungdomslag K5 Tysneshallen Tysnes kommune Anna:Aktivitetsrom/ musikkrom, lite rom til lokalhistorisk materiale Verkstad Bibliotek Anna: Ungdomsklubb og juniorklubb, dataparty kunst/framsyningar kunst/framsyningar Anna: Messer, idrettsaktivitetar /bowling) kunst/framsyningar K6 Rekkjetunet Åsne S. Søreide Anna K7 Saltebuo Nedrevåge Hogne Røssland Anna K8 Årbakka Handelsstad Gunnar Onarheim Anna kunst/framsyningar 43

44 Merknader K6, K7,K8: Bygningane er restaurerte. Vidare satsing Har ikkje vore diskutert. 4 Andre tilbakemeldingar 4.1 Austevoll kommune 1. Stolmen ungdomshus Huset er nære på 100 år. Rehabilitering er gjennomført. Spelemidlar vart det gjeve tilsegn om i Rekneskap på veg til revisjonen for godkjenning og vidaresending til fylkeskommunen for utbetaling. 2. Storekalsøy grendahus Ca. 50 år. Bygget er rehabilitert og i god stand. Laget kom noko seint med spelemiddelsøknad i Med små bygningsmessige endringar, bør ein freista gje bygget midlar. 3. Selbjørn grendahus, Gradnatun: Ca 60 åt. Treng rehabiliterast. Ikkje utarbeidd samla plan, men dette vil kommunen freista gjera saman med styret. Vonar spelemiddelsøknad kan sendast i Storebø grendahus Ca. 50 år. Det er plan for rehabilitering. Kostnadoppsett er laga og styret arbeider med finansiering. Vonar denne er på plass innan slik at søknad om midlar kan sendast for Hundvåkøy samfunnshus: Ca. 20 år. Laget har plan for rehabilitering. Mange tiltak er gjennomført. Det har vore søkt midlar dei siste 2 åra. 44

45 6. Selbjørn skule og kulturbygg 13 år. Bygget er i god stand, men likevel: Det bør utarbeidast planar for rehabilitering. 7. Storebø skule og kulturbygg 13 år. Bygget er i god stand, men likevel: Det bør utarbeidast planar for rehabilitering. Bygget treng utviding av lagerkapasitet. Dette er det planar for, men økonomien ligg førebels ikkje til rette. 4.2 Voss kommune Voss kommune vedtok i 1998 "Kommunedelplan Regionalt og lokale kulturbygg". Denne kommunedelplanen inneheld m.a. komplette oversikter over alle bygningar/anlegg i Voss kommune som er eigde av kultur og/eller vert bukt til lokale kulturbygg-føremål. Denne kommunedelplanen har ikkje vore rullert etter at den blei vedtatt første gong; og det er p.t. uvisst når ein vil ha ressursar til å føreta rullering. Men opplysningane om bygg/anlegg som denne planen viser, er i all hovudsak korrekt også i Tilleggsopplysningar: Kulturverkstaden Magasinet" er ikkje lenger er eigd av Forsvaret, men er organisert som eiga stifting. Om dei 4 bygningane som er peika på med tanke på spesielle arkitektonoiske og kulturhistoriske kvalitetar kan nemnast: Voss Ungdomshall på Vangen er p.t. under omfattande restaurering/attendeføring til noko nær opphaveleg eksteriør. Ungdomshuset "Valhall" på Bolstadøyri har også fått utført eksteriørmessig vedlikehald i seinare år. 45

46 Om dei 5 prioriterte anlegga i handlingsplanen kan nemnast: Prosjektet med eit større regionalt kulturhus på Voss er ikkje realisert. Prosjektet i "Borgartun" ungdomshus står p.t. i bero. Kulturhuset "Fraktgodsen" viser stor aktivitet; og er p.t. i ferd med å leggje grunnlag for vidare utbygging. Kulturverkstaden "Magasinet" er under sterk utvikling/utbygging som eiga stifting. (ref. innsend søknad om kulturhus-midlar). Røde Kors Huset inklusive kulturhus-delen er ferdigstelt og teke i bruk. 46

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201107144-1 Arkivnr. 146.612 Saksh. Spjeld, Britt Karen, Bolstad Lasse, Skaar, Ronny B. Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL LOKALE KULTURBYGG

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL LOKALE KULTURBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201107144-28 Arkivnr. 146.612 Saksh. Bjørg Larsen, Ronny Skaar Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 20.08.2013 FORDELING AV SPELEMIDLAR

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03

Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03 Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03 Bakgrunn Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022 Styringsdokument på feltet Vert rullert kvart år Oversikt over eksisterande

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info.

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. 9 1 Strand Legesenter Askøy 7 779 100,0 48,0 100,0 70,0 70,2 10 2 Jondal Legekontor Jondal 2 750 96,0 60,0 100,0 55,0 70,1 34 3 Eidfjord Legekontor Eidfjord 2 1 000 100,0 58,0 100,0 45,0 66,7 60 4 Kirsten

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til:

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: kollektivtiltak, trafikksikringstiltak, gang- og sykkeltiltak og miljø- og servicetiltak Vedlegg til Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5

Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5 Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5 Anleggsid Anleggsenhetsnavn Delprosjekt 1201 Bergen 1201076701 Breivikstølen ballbane Breivikstølen Velforening 1201076901 Eidsvåg

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3055-25 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Den kulturelle

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Framlegg til: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2016-2019 Kvinnherad Kommune

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Kvam herad. Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen - fritak etter 7

Kvam herad. Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen - fritak etter 7 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.01.2010 005/10 POET Kvam eldreråd 29.01.2010 005/10 POET Kvam heradsstyre 09.02.2010 010/10 POET Avgjerd

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 17. september 2013 kl. 08.30 Stad: Synfaringar mv Nordhordland INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 17. september 2013 kl. 08.30 Stad: Synfaringar mv Nordhordland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 17. september 2013 kl. 08.30 Stad: Synfaringar mv Nordhordland INNHALD TILLEGGSAKLISTE II - Kultur- og ressursutvalet... 2 Fordeling

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Førebels sluttrapport. Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010

Førebels sluttrapport. Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010 Førebels sluttrapport Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010 09.12.2010 INNHALD 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Forprosjekt... 3 3. Formål med prosjektet... 3 3.1 Organisering av prosjektet...

Detaljer

? Foto: Simen Soltvedt?

? Foto: Simen Soltvedt? Foto: Simen Soltvedt Innbyggjartal Fusa 3.890 Os 19.833 Nye Bjørnefjorden kommune 23.723 Reformstatus i Hordaland Lindås, Meland og Radøy 28 567 Askøy 28 490 Fjell, Øygarden og Sund 36 747 Odda, Ullensvang

Detaljer

Kultur- og ressursutvalet (KURE) legg følgjande kriteria til grunn for fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2009:

Kultur- og ressursutvalet (KURE) legg følgjande kriteria til grunn for fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2009: Kultur- og ressursutvalet 02.06.09 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kultur- og ressursutvalet (KURE) legg følgjande kriteria til grunn for fordeling av spelemidlar til anlegg

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

STATUS ØH SENGER MAI 2015

STATUS ØH SENGER MAI 2015 SAMARBEID OM ØH SENGER I KOMMUNANE I HELSE BERGEN STATUS ØH SENGER MAI 2015 Oversikt over status innfasing av kommunale ØH senger i HB Pr mai 2015, til saman 56 senger starta og under planlegging. Samnanger

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring.

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring. Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring Kulturminneloven - 1 lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL ROMPROGRAM

FLEIRBRUKSHALL ROMPROGRAM Idrettshall 1602 m 2 Standard idrettshall 23x44 = 1012 m 2 Denne hallstorleiken gir plass til alle tradisjonelle innandørsidrettar. Tribune på den eine langsida med plass til 250 personar = 220 m 2 Hallen

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer