Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram"

Transkript

1 Framlegg til: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram Kvinnherad Kommune

2 Handlingsprogram Handlingsprogram for anlegg, områder og aktivitetstiltak dei næraste 4 år er ein del av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Handlingsprogrammet skal rullerast kvart år med politisk handsaming i samband med kommunebudsjettet. Prioritering investeringar skal synleggjera planlagde kommunale investeringar og skal takast med i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Prioritering spelemidelsøknad skal syna i kva rekkefølgje Kvinnherad kommune prioriterer spelemidlar. Handlingsprogram langsiktig del skal syna kva anlegg det er behov for, men som treng nærare utredning og/eller som ligg utanfor fireårshorisonten Prioritering investeringar Rosendal symjehall ,- Ølve kunstgrasbane ,- Sunde nærmiljøanlegg ,- Rosendal friidrettsbane ,- Uskedal nærmiljøanlegg ,- kunstgrasbane Midlar som vert føreslege arbeida inn i økonomiplanen Midlar som er innarbeida i økonomiplanen Midlar som er løyvde og utbetalt Prioriteringar spelemiddelsøknad 2016 Ordinære anlegg Prioritering Anlegg 1 Husnes idrettspark Fast dekke og rehabilitering av grasbane 2 Rosendal symjehall 4 Ølve kunstgrasbane 5 Fjellhaugen skisenter arenahus del 2 6 Valeparken 7àr kunstgrasbane 7 Uskedal nærmiljøanlegg - kunstgrasbane 8 Rosendal turnlag friidret 9 IL Trio - Kunstgrasbane Nærmiljøanlegg Prioritering Anlegg 1 Fjellbergparken skøytebane 2 Sunde nærmiljøanlegg kunstgrasbane 3 Hatlestrand nærmiljøanlegg multianlegg 4 Berhaug og Tveito utmark Tur og rideveg 5 Husnes idrettspark Tuftepark 6 Tursti til Nuten Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram

3 Omtale av anlegga i Handlingsprogrammet Husnes idrettspark Fast dekke og rehabilitering grasbane Omtale av anlegget: Fast dekke og rehabilitering av grasbane er ein av 3 spelemiddelsøknader knytt til oppgradering av friidrettsanlegget og etablering av turveg i Husnes sentrum Status: Anlegget er ferdigstilt og teken i bruk. Det vart løyvd i spelemidlar til anlegget i Det vert søkt om resterande midlar i Dei 2 andre søknadane, Turveg og lys til turveg er det allereie løyvd spelemidlar til. Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i offentleg privat samarbeid mellom Kvinnherad kommune og IL trio. Kvinnherad kommune er eigar og ansvarleg utbyggjar av anlegget IL Trio har ytt anleggsbidrag og bidrege med dugnad. Kostnad: , ,- Privat bidrag: ,- Rosendal symjehall Omtale av anlegget: Taket på Rosendal symjehall vart fiksa i 2015 slik at synmjehallen kunne opna etter lang tids stenging, det er behov for å tilretteleggja garderobeanlegget med universell utforming, då det i dag er ope på dispensasjon. Status: Taket på symjehallen i Rosendal vart fiksa i 2015 slik at symjehallen kan opna. Byggetrinn 2 er å oppgradera garderobeanlegget i symjehallen, dette arbeidet er ikkje påbyrja. Det vert søkt om spelemidlar samla til dei 2 prosjekta, og det vert levert inn ein godkjend søknad for 4. år på rad. Det er lagt inn kommunale midlar til byggesteg 2 i økonomiplanen Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i Kommunal regi utan deltaking frå lag og organisasjonar Kostnad: ,- Finansiering Private bidrag: Ølve kunstgrasbane Omtale av anlegget: IL Strand Ulv har lagt kunstgras på grusbanen på Ølve. Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i Offentleg Privat samarbeid. IL Strand-Ulv har vore ansvarleg utbyggjar og søkjar om spelemidlar. Anlegget skal overdragast til Kvinnherad kommune etter ferdigstilling. Det er lagt inn kommunale midlar til bana i økonomiplanen 2017 Status: Kunstgrasbana er ferdigstilt og Strand Ulv IL ventar no på kommunale midlar og spelemidlar. Dei leverer ein godkjend søknad for 4. år på rad Kostnad: Privat bidrag inkl. dugnad: ,- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram

4 Fjellhaugen skisenter Arenahus del 2 Omtale av anlegget: Fjellhaugen skisenter har ferdigstilt del 2 av arenahuset ved skitrekket. Huset består av varmestove, bilettluke, toalettfasilitetar og garderobar. Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i privat regi. Fjellhaugen skisenter står som eigar og søkjar om spelemidlar. Det er løyvd kommunalt byggetilskot til huset. Status: Huset vart ferdigstilt og teken i bruk i Det vert levert inn godkjend spelemidelsøknad for 2. år på rad. Kostnad: ,- Finansiering ,- Spelemidlar , Valeparken 7àr kunstgrasbane Omtale av anlegget: Valeparken har etablert 7àr kunstgrasbane på grusbana ved Valen skule. Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i Offentleg - Privat samarbeid mellom Kvinnherad kommune og Valeparken. Valeparken samarbeider med IL Trio om søknad om spelemidlar og søkjer moms og stiftelsestilsynet om momsrefusjon. Det er løyvd midlar til bana over Kvinnherad kommune sitt investeringsbudsjett. Det vert levert inn godkjend spelemidelsøknad for andre år på rad Status: Bana er ferdigstilt og Valeparken ventar på tilsegn om spelemidlar. Dei leverer inn godkjend søknad for andre år på rad. Kostnad: , , , ,- Uskedal nærmiljøanlegg - kunstgrasbane Omtale av anlegget: Uskedal idrettslag arbeidar med å etablera kunstgrasbane for 9àr fotball på eksisterande grusbane ved skulen i Uskedalen, forventa ferdigstilling av anlegget er haust Utbyggingsmodell: Anlegget vert bygd ut i privat regi. Uskedal idrettslag står som søkjar om spelemidlar og eigar av bana. Det er lagt inn i kommunale midlar i økonomiplan for Det vert levert inn godkjend spelemidelsøknad for andre år på rad. Status: Bana vert truleg ferdig innan utgangen av Uskedal IL ventar på Kommunal deltaking og tilsegnom spelemidlar. Dei leverer ein godkjend søknad for tredje år på rad. Kostnad: , , , Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram

5 Rosendal friidrettsbane Omtale av anlegget: Rosendal turnlag ynskjer å rusta opp friidretstadion i Rosendal med fast dekke. Utbyggingsmodell: Anlegget er eit kommunalt idrettsanlegg og bør byggjast ut i eit offentleg-privat samarbeid. Anlegget vert føreslege lagt inn i økonomiplanen neste fireårsperiode. Status: Bana er på planleggingstadiet og Rosendal Turnlag har behov for å avklara eventuell kommunal deltaking i prosjektet. Dei arbeidar med å få til ein godkjend spelemiddelsøknad innan fristen. Kostnad: , ,- MVA: , ,- Kunstgrasbane Husnes Omtale av anlegget: IL Trio arbeidar med å få etablert ein kunstgrasbane nr 2 på eksisterande grusbane i Husnes idrettspark Utbyggingsmodell: Kunstgrasbanen er tenkt etablert på kommunal tomt og bana bør byggjast ut i eit offentleg- privat samarbeid. Status: Bana er under planlegging og IL Trio har behov for å avklara spørsmål kring finansiering. Det vert arbeida med å få ein godkjent spelemidelsøknad ferdig til Kostnad: ,- Det er reist spørsmål om å nytta overskot frå rehabilitering av stadion på Husnes til dette prosjektet. Spørsmålet vert handsama som eiga politisk sak. Fjelbergparken skøytebane Omtale av anlegget: Fjellbergparken velforeining arbeidar med eit aktivitetsområde rundt lokala til Brekke skule. Skøytebanen er eit multianlegg som skal nyttast til skøytebane/skatebane og amfi. Anlegget er ferdigstilt. Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i privat regi. Fjellbergparken velforening står som søkjar og eigar av anlegget. Status: Banen er ferdig og Fjellbergparken ventar på løyving av spelemidlar. Dei leverer ein godkjend søknad for 2.året på rad Kostnad: ,- Private midlar inkl. dugnad ,- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram

6 Sunde nærmiljøanlegg - kunstgrasbane Omtale av anlegget: Sunde Grendalag arbeidar med å etablera ei aktivitetsflate med kunstgras på skuleplassen til Sunde skule. Utbyggingsmodell: Anlegget ligg på kommunal grunn og bør derfor byggjast ut i eit offentleg privat samarbeid. Anlegget vert føreslege lagt inn i økonomiplan i neste fireårsperiode. Status: Sunde Grendalag har samla inn ein del midlar og planlegg å setja i gang med grunnarbeid i løpet av Dei arbeidar med å få levert inn ein godkjent spelemidelsøknad i 2016 Kostnad: , ,- Mva: Hatlestrand nærmiljøanlegg - Multianlegg Omtale av anlegget: Hatlestrand bygdalag arbeidar med å etablera fleire nærmiljøanlegg i tilknyting til nordsida oppvekstsenter. Det vert levert inn spelemidelsøknad for andre år på rad. Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i privat regi. Hatlestrand bygdalag står som eigar og søkjar om spelemidlar. Status: Anlegget er ferdig og Hatlestrand bygdalag ventar på løyving av spelemidlar. Dei leverer ein godkjend spelemiddelsøknad for 2. år på rad Kostnad: , ,- Berhaug og Tveito utmark Tur og rideveg Omtale av anlegget: Høylandsbygd bygdalag søkjer om spelemidlar til etablering av tur og rideveg i Berhaug og Tveito utmark. Utbyggingsmodell: Anlegget er bygd ut i privat regi. Høylandsbygd bygdalag står som eigar av anlegget og søkjar om spelemidlar. Status: Vegen er under utarbeiding og Høylandsbygd bygdalag vetar på tildeling av spelemidlar. Det vert sendt inn godkjent søknad om spelemidlar for 2. år på rad. Kostnad: , ,- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram

7 Tuftepark Husnes idrettspark Omtale av anlegget: Styret for aktivitetsparken Lunden ynskjer å etablera Tufteparken som eit av fleire anlegg som er tenkt langs turvegen i Husnes idrettspark Utbyggingsmodell: Anlegget vert ein del av Husnes idrettspark og ligg på kommunal grunn. Anlegget bør byggjast ut i eit offentleg privat samarbeid. Det vert arbeid med å få ferdig ein godkjend spelemidelsøknad innan fristen. Status: Anlegget er under planlegging og det vert arbeid med å få klar ein godkjend søknad om spelemidlar Kostnad: , ,- Tursti til Nuten Omtale av anlegget: Rosendal turnlag si turgruppe arbeidar med å utbetra turstien til Malmangernuten med Sherpaarbeid på strekket mellom Høyklepp og Hjort. Utbyggingsmodell: Dette er privat grunn og anlegget bør byggjast ut som eit privat anlegg Status: Turstien er under planlegging Kostnad: Finansiering Private midlar: Handlingsprogram langsiktig del Handlingsprogram, langsiktig del, inneheld anlegg som bør prioriterast i planperioden. Anlegg som bør prioriterast over investeringsbudsjettet i planperioden Fleirbrukshall på Husnes Kvinnherad kommune/private Ny hall i Rosendal Kvinnherad kommune/ Rosendal Turnlag Omvikdalen skule lager/treningbygg Kvinnherad kommune/omvikdalen IL Kvinnherad ungdomssenter - Parkouranlegg Kvinnherad kommune Anlegg som bør prioriterast ved tildeling av byggetilskot i planperioden Uskedalen nærmiljøanlegg diverse anlegg Uskedal IL Tveitedalen skisenter arenabygg rehabilitering Ternen IL Tveitedalen skisenter lysløype rehabilitering Ternen IL Tveitedalen skisenter Turløype i Ternen IL Handelandsdalen Innandørs skytebane Kvinnherad skyttarlag Skytesimulator Kvinnherad skyttarlag Fjellhaugen skisenter - skileikanlegg Fjellhaugen skisenter Perlo kajakklubb- Perlo kajakklubb Lokale for kajakkaktivitet i Sæbøvik Orienteringskart i Sundal Mauranger bygdalag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram

8 Andre tiltak i planperioden for nå dei oppsette målsetjingane Fysisk aktivitet Gjennomføra barnetråkkregistreringar i heile kommunen Halda fram med og vidareutvikla ordninga med treningskontaktar Å halda fram med og vidareutvikla frisklivsentralen Etablera open hall tilbod i dei kommunale idrettsanlegga Idrett Kommunale driftstilskot til lag og organisasjonar skal aukast til 1 million innan fire år Vedtak om ein samarbeidsavtale med Kvinnherad idrettsråd Kvinnherad idrettsråd utarbeidar ein handlingsplan for arbeidet sitt Bruk av kommunale idrettsanlegg til trening skal vera gratis for born og unge under 19 år som driv med aktivitet, eigenorganisert eller gjennom frivillige lag og organisasjonar Det skal setjast i gang eit prøveprosjekt i samarbeid med idrettslag om treningstilbod etter skuletid Friluftsliv Kvinnherad kommune held fram som medlem i Friluftsrådet Vest i planperioden Det vert fremja tiltak om universelt tilrettelagde friområde Friluftsveka skal markerast i Kvinnherad Prosjektet Friluftsturisme skal utgreiast I planperioden skal ein sikra badeområde i Sundal og på Sunde Sikring av Valeøya og Sild skal gjennomførast Anlegg Det skal opprettast ei stilling med idrettsfagleg utdanning som skal ha heilskapleg ansvar for utvikling av anlegg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Kvinnherad kommune Det vert utarbeidd retningsliner for Offentleg - Privat - samarbeid mellom Kvinnherad kommune og private aktørar om utbygging av kommunale anlegg anlegg på kommunal grunn Kommunen legg opp til auka løyvingar til private utbyggjarar gjennom å auka byggetilskotet til 1 million kr frå 2015 Kvinnherad kommune skal vurdera tilstanden på eigne anlegg og få fram ein handlingsplan for rehabilitering av desse Midlar til leikeområda vert styrkt slik: 2014: Framlegg om kr ,- i budsjettet 2015: Framlegg om kr ,- i revidert økonomiplan 2016: Framlegg om kr ,- i revidert økonomiplan Løyvinga vert vidare auka til 1,1 mill. kr fram til 2018 Kommunen legg opp til ei sterk satsing på å etablera gode nærmiljøanlegg i samarbeid med private gjennom å prioritera slike anlegg i økonomiplan og spelemiddelordninga Husnes idrettssenter skal vidareutviklast i planperioden Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 Innhald 1.0 Status Midsund kommune...3

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Investeringsprogram 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 27.10.2014 Del VII - Investeringsprogram Investeringsprogram 2015-2018 A. Samla oversikt I tabellen over

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

Utvikling av kulturhus

Utvikling av kulturhus Utvikling av kulturhus Rapport April 2005 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune 2 UTVIKLING AV KULTURHUS 1 1 INNLEIING 5 2 OM UNDERSØKINGA 5 2 RESULTAT HEILE FYLKET 5 2.1 Omfang 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00. Granvin Kulturhus

ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00. Granvin Kulturhus ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00 Granvin Kulturhus EEII SSUNN SSJJEELL II EEIIN SSUNN KRROOPPPP 2 Saksliste: - 1. Godkjenning av innkalling og sakliste - 2. Val av ordstyrar,

Detaljer

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar: 1) Innleiing Ut frå Kvinnherad skyttarlag sin trong for innandørs skytebane og Kvinnherad kommune sin trong for ny brannstasjon i Rosendal er det arbeidd fram ei løysing med samlokalisering av dei to funksjonane.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR SOGNDAL KOMMUNE Bli med på laget STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR Det skal vere enkelt å vere frivillig det skal vere enkelt å bruke frivillige Høyringsframlegg Høyringsfrist 19.11.12 0 INNHALD

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer