MADS HENRY ANDENÆS. Konkurs. 3. utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MADS HENRY ANDENÆS. Konkurs. 3. utgave"

Transkript

1 MADS HENRY ANDENÆS Konkurs 3. utgave OSLO 2009

2 Innhold DEL I INNLEDNING KAPITTEL 1 Emne, kilder og litteratur Emne Kilder Dekningsloven, konkursloven og tvangsfullbyrdelsesloven Lov om finansiell sikkerhetsscillelse Litteratur Fremmed rett 7 KAPITTEL 2 Formene for kreditorbeslag Begrepet kreditorbeslag Enkeltfbrfølgning Konkurs Konkursinstituttets karakter og begrunnelse Åpning av konkurs Insolvens som konkursgrunn når det begjæres av skyldneren eller en fbrdringshaver Hindringer for å åpne konkurs etter begjæring fra fordringshaveren Konkursåpning ex officio eller etter begjæring av tredjeperson Krav til konkursbegjæringen Sikkerhet for omkostningene ved bobehandlingen Rettens behandling av konkursbegjæringen '. Generelt om virkningen av at konkurs er åpnet Forholdsregler som skal treffes umiddelbart etter konkursåpning Boets organer og deres oppgåver Bostyreren, kreditorutvalg og bostyre Borevisor Habilitetsregler for bostyrer, bostyre og revisor 28

3 VIII Innhold Skiftesamling Tingtettens instruksjons- og kontrollmyndighet Bostyrerens og bostyrets objekdvitetsplikt Skyldnerens rett og legitimasjon til å råde over boet Skyldnerens tap av retten til å råde over boet Skyldnerens legitimasjon Rettshandel som foretas av skyldnerens fullmektig ettet konkursåpningen Henvisningen til rettsvernsreglene i kkl. 100 fjerde ledd Lov omfinansiellsikkerhetsstillelse 5 første ledd Bobehandlingen av skyldnerens forpliktelser Behandlingen av boets eiendeler Innfordring boets utestående fordringer Forvaltning av boets eiendeler Realisering av boets eiendeler Abandonering Overføring av overbeheftet eiendel til panthaver som samtykker i dette mot avregning av pantobjektets antatte markedsverdi Myndigheten til å forfølge boets rett Resultatet av bobehandlingen Konkutsens avslutning Gjeldsforhandling etter konkursloven Gjeldsforhandlingen formål og karakter Åpning av gjeldsforhandling Virkningen av at gjeldsforhandling blir åpnet Særlig om begrensning av adgangen til å åpne konkurs Særlig om begrensning av adgangen til å ta utlegg Lov omfinansiellsikkerhetsstillelse 5 første ledd Offentlig skifte av insolvent dødsbo Spesiallovgivning om insolvensbehandling Generelt Tvangsoppløsnings- og tvangsawiklingsbo Administtasjonsbo Gjeldsordningsloven 58 KAPITTEL 3 Insolvensbegrepet Innledning Insolvensbegrepets betydning Legaldefinisjonen av insolvens Sammenligning med vilkåret for å åpne gjeldsforhandling 61

4 Innhold IX 3.2. Betalingsudyktighet (illikviditet) Generelt Forpliktelsenes forfallstid Nåværende og forventede likvider Forbigående betalingsudyktighet Underbalanse (insuffisiens) Generelt Forpliktelser Eiendeler Summen av eiendeler og inntekter er avgjørende Ansvarlig selskap, kommandittselskap og partrederi Insolvensbeviset De fire insolvensformodningene som konkursgrunner Beviset for insolvens som konkursgrunn utenfor insolvensformodningenes område Insolvensbeviset i andre sammenhenger enn som grunnlag for å åpne konkurs Vilkår for skyldnerens plikt til å begjære gjeldsforhandling eller konkurs 75 KAPITTEL 4 Skyldneren 77 KAPITTEL 5 Definisjoner Fristdagen Tidspunktet for boåpningen Skyldnerens nærstående Innledning Personlig nærstående Nærstående person og virksomhet Nærstående virksomheter Det avgjørende tidspunkt 85 DEL II BESLAGSRETTEN I FORHOLD TIL SKYLDNEREN KAPITTEL 6 Hovedregelen om beslagsretten Innledning Formuesgode 89

5 X Innhold 6.3. Formuesgodet må tilhøre skyldneren på beslagstiden Formuesgodet må kunne omgjøres i penger 92 KAPITTEL 7 Lovfestede beslagsforbud Innledning Personlige eiendeler Ting til personlig bruk eller til hjemmet Hjelpemidler for yrke eller utdanning Ting med særlig personlig verdi Sykdom eller uførhet Utvidelse av unntaksretten til forsikringssum Begrensning av unntaksretten hvis eiendeler tilhørende skyldnerens ektefelle eller forsørgede barn kan brukes Substitusjon ved beslag av personlige eiendeler Bidrag til visse formål Penger, fordringer og forråd Utvidet adgang til utlegg for visse krav Avkall på og tap av retten til å kreve beslagsfrihet Spesiallovgivningen Personforsikring Opphavsrett Utleggsfrihet for varemerke, foretaksnavn og selskapsinnskudd KAPITTEL 8 Skyldnerens erverv under konkurs Innledning Skyldnerens lønn og dermed likestilte inntekter Skyldnerens erverv ved arv, gave og andel i den annen ektefelles rådighetsdel Skyldnerens øvrige erverv under konkurs Avkall på boets rett 116 KAPITTEL 9 Utleggstrekk i skyldnerens lønn m.v Innledning Hvilke av skyldnerens inntekter det kan tas utleggstrekk i Vilkår for utleggstrekk Utleggstrekkets varighet Prioriteten mellom konkurrerende krav om utleggstrekk Forholdet mellom utleggstrekk og konkurs 127

6 Innhold XI KAPITTEL 10 Tvangsdekning i bolig Innledning Virkeområdet for deknl Vilkår for vern mot tvangsdekning i bolig Objektet for tvangsdekningen må være en bolig Boligen må være nødvendig for skyldneren eller skyldnerens familie Tvangsdekningen må medføre tap av nødvendig bolig Begjæring om erstatningsbolig må fremsettes Retten «kan» ta begjæringen til følge Erstatningsboligen Unntak fra vernet mot tvangsdekning i bolig Unntaket hvis skyldneren eller skyldnerens familie har unnlatt å gjøre hva vedkommende evner for å skaffe annen bolig Unntaket for inndriving av husleie eller annet vederlag Unntaket for inndriving av renter eller ordinært forfalte avdrag på lån sikret ved pant Unntaket for forsømt vedlikeholds-eller forsikringsplikt Avkall på vernet mot tvangsdekning i bolig 137 KAPITTEL 11 Private beslagsforbud Innledning Alminnelige vilkår for private beslagsforbud Overdrageren må ta forbehold om beslagsfrihet senest ved overdragelsen Vilkåret om overdragelse uten vederlag Særvilkår i forhold til fremtidig gjeld Rettsvern Beslagsforbudets virkning Avkall på og tap av retten til å gjøre beslagsforbud gjeldende Forvaltningen av de beslagsfri midler Beslagsforbud i pliktdelsarv Sperring av visse engangsbeløp Løsningsrett til fordel for skyldnerens nærstående 150

7 XII Innhold DEL III BESLAGSRETTEN I FORHOLD TIL TREDJEPARTER KAPITTEL 12 Hovedregelen om beslagsretten i forhold til tredjeparter Innledning Hva som «tilhører» skyldneren Situasjonen når skyldneren er legitimert som eier uten å være reell eier Skyldneren er reell eier uten å fremstå som eier utad Bevisspørsmål Særlig om skyldnerens ektefelle eller samboer De materielle beslagsregler Bevisreglene Rettigheter som skyldneren bare kan disponere over med samtykke fra ttedjepart 162 Beslagsretten i forhold til skyldnerens rettsforgjengere (hjemmelskonflikten) KAPITTEL 13 Noen tilfelle der formuesgoder i skyldnerens besittelse tilhører dennes rettsforgjenger Innledning Mangler ved skyldnerens atkomst Betrodde formuesgoder Skyldneren er kommisjonær eller fullmektig (mellommann) Salgskommisjon Innkjøpskommisjon Grensen mellom kommisjon og egenhandel Verdipapirkommisjon Andre kommisjonsforhold Fullmakt Skyldneren er proformaeier 173 KAPITTEL 14 Særlig om penger som er i skyldnerens besittelse og tilhører dennes rettsforgjenger Innledning Mangler ved skyldnerens atkomst Betrodde midler Allment om plikt til å holde midlene åtskilt Kasuistikk 180

8 Innhold XIII Innfordrede midler Kravet om faktisk atskillelse fra skyldnerens øvrige midler 183 KAPITTEL 15 Den annen parts rett til å stanse sin ytelse til skyldneren Allment Løsøre Sendekjøp Hentekjøp Plasskjøp Andre kjøp Stansingsrett og rettsvern Fast eiendom Verdipapir som ikke er registrert i verdipapirregister og enkle pengekrav Finansielle instrumenter som er registrert i verdipapirregister Entreprenørens stansingsrett Stansing av arbeidet Bygget Materialer som skal bygges inn Entreprenørens redskaper m.v Stansingsrett til penger Særregel for avtale om produksjonsavgift Avkall på stansingsretten 199 KAPITTEL 16 Den annen parts hevingsrett hvis det åpnes insolvensbehandling hos skyldneren Generelt Hevingsgrunnene (deknl. 7-7 første ledd) Avskjæring av hevingsretten (deknl. 7-7 annet ledd) Den annen part overdrar løsøre Den annen parts hevingsrett avskjæres ved overgivelse til skyldneren før boåpningen Gyldig forbehold om tilbakeføring Finansieringsleie (leasing) Den annen part overfører fast eiendom Den annen part overfører penger Delvis overgivelse Overgivelse etter boåpningen Forholdet til reglene om tilbakeføring på grunnlag av mangler ved skyldnerens atkomst Vederlagsfri ytelset til skyldneren 208

9 XIV Innhold KAPITTEL 17 Boets inntreden i skyldnerens gjensidig tyngende avtaler Innledning Reglenes virkeområde Konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, gjeldsforhandling Rettsforholdets egenart Særlige lovbestemmelser Reglenes ufravikelige karakter Boets rett til å tre inn Vilkår for retten til å tre inn Det må foreligge en avtale å tre inn i Det må ikke foreligge mislighold fra skyldnerens side som er uten direkte sammenheng med insolvensen Den annen part må få avklaring i tide Avtalens art må ikke hindre boets inntreden Ved konkurs må skyldnerens rett etter avtalen ikke være av «personlig karakter» Avtale som begrenser eller utelukker inntredelsesretten Vilkår for at konkursboet er bundet som inntredende part Rettsvirkningen av boets inntreden Generelt Plikt til å oppfylle eller stille sikkerhet Retten til delvis inntreden Rett til å si opp før tiden Spesiallovgivning 224 KAPITTEL 18 Motregning i konkurs Innledning Gjensidighetsvilkåret Generelt Skattebetalingsloven Motfordringen Motfordringen må normalt være en dividendefordring Konneks motfordring Hovedfordringen Hvorvidt motregningsretten utvides ved boåpningen Som utgangspunkt ingen utvidelse Motfordringen kan gå ut på annet enn penger Motfordringen kan forfalle senere enn hovedfordringen 234

10 Innhold XV Ved betinget motfordring behøver betingelsen ikke være inntrådt Hvorvidt motregningsretten begrenses ved boåpningen Som utgangspunkt ingen spesiell begrensning Bobehandling i flere stadier Motfordringen er ervervet fra tredjepart Motregning etter boåpningen som må likestilles med omstøtelig betaling før boåpningen Motregning med etterprioritert motfordring Bortfall av motregningshinder etter boåpningen Gjennomføring av motregningsrett m.v Gjennomføringen Erstatning for tap av motregningsrett ved boets overdragelse av hovedfordringen Motregning overfor skyldnerens enkeltforfølgende fordringshaver Spesiallovgivning 240 Beslagsretten iforhold til skyldnerens suksessorer KAPITTEL 19 Alminnelige regler om beslagsretten i forhold til skyldnerens suksessorer Problemstillingen Ervervet må være endelig, reelt og gyldig 242 KAPITTEL 20 Ervervets rettsvern overfor overdragerens fordringshavere Innledning Fast eiendom Avtaleerverv må normalt tinglyses for å stå seg overfor avhenderens konkurs Unntak fra tinglysingskravet Rettsvern for andre ervervsmåter enn avtale Erververens rettsvern overfor utlegg Rettsvern overfor kjøperen ved tvangssalget Finansielle instrumenter som er registrert i verdipapirregister Enkle fordringer og aksjer som ikke er registrert i verdipapirregister Løsørekjøp Innledning Nødvendigheten av overlevering Skjæringspunktene Generelt om rettsvern uten overlevering Kjøpesummen er ikke betalt 266

11 XVI Innhold Tilvirkningskontrakter Erverv og bygging av skip mv Generisk bestemt kjøp Forholdet mellom kjøper og panthaver med driftstilbehørspant m.v Begrenset rett i løsøre Verdipapirer Rettsvern til penger Midler som er avsatt for senere betaling Betalingen Rettsvern ved konkurs etter forutgående gjeldsforhandling Tilbakedatering av skjæringspunktet for å etablere rettsvern Gjeldsnemndas samtykke erstatter rettsvern Rettsvern ved tvangsakkord Nærmere om rettsvernsvirkningen i skyldnerens gjensidig tyngende avtaleforhold 277 KAPITTEL 21 Kreditorbeslag i skyldnerens selskaps- og sameieandel Kreditorbeslag i selskapsandel Problemstillingen Selskapskreditorenes fortrinnsrett til selskapsmidlene Medinteressentenes rett overfor skyldnerens særkreditorer til å kreve selskapsgjeld dekket av selskapsmidler Kreditorbeslag i sameieandel 281 DEL IV OMSTØTELSE KAPITTEL 22 Innledning Omstøtelsesreglene Omstøtelsesreglenes formål Omstøtelsesreglenes virkeområde Objektive og subjektive omstøtelsesregler Skillet mellom objektive og subjektive omstøtelsesregler De objektive omstøtelsesreglenes formål og utforming Den alminnelige subjektive omstøtelsesregel i deknl Objektive omstøtelsesregler med adgang til solvensbevis Omstøtelsesfristens beregning 290

12 Innhold XVII KAPITTEL 23 Omstøtelse av skyldnerens gåver Innledning Gavebegrepet Innledning Vederlagsfrihet Formuesreduksjon for giveren Formuesøkning for mottakeren Disposisjon Preg av gavmildhet Fullbyrdelse av gåven Problemstillingen Fast eiendom, realregistrert løsøre, enkle krav og finansielle instrumenter registrert i verdipapirregister Løsøre, verdipapir og penger Fullbyrdelse uten rettsvernsakt Særregler om leilighetsgaver og frafallelse av erstatningskrav Særregler om gåver og gavelignende disposisjoner til nærstående Forlenget omstøtelsesfrist Urimelig lønn m.m Særregler om ektefeller og felleseie Utgangspunktet Ektepakt Skifte av felleseie Opphevelse av felleseie 308 KAPITTEL 24 Betaling av gjeld Innledning Gjeld Gjeld i penger og annet enn penger Eldre gjeld Gjelden må påhvile konkursskyldneren Betaling Betalingens form er uten betydning Grensen mellom betaling og selvstendig kjøp m. v Tilbakeføring av fordringshaverens ytelse Skyldnerens salgsoppdrag til fordringshaveren Grensen mellom betaling og sikkerhetsstillelse Sikkerhetsstillelse med enkle pengekrav Ombytting av midler med samme fordringshaver Generelt om reservasjonen for ordinær betaling 317

13 XVIII Innhold Usedvanlig betalingsmiddel Betalingsmidlets art Avtalt betalingsmiddel Usedvanlig betalingsmiddel må benyttes ved betalingen Reservasjonen for ordinær betaling Betaling før normal betalingstid Når foreligger betaling før normal betalingstid? Reservasjonen for ordinær betaling Beløp som betydelig forringer skyldnerens betalingsevne Innledning Betydelig forringelse av skyldnerens betalingsevne Reservasjonen for ordinær betaling Omstøtelsesfristen Den normale omstøtelsesfrist Forlenget omstøtelsesfrist 329 KAPITTEL 25 Omstøtelse av motregning Innledning Omstøtelse etter dekningsloven Motregning med motfordring ervervet fra tredjeperson (deknl. 5-6 første ledd) Motregning uten hjemmel i alminnelige motregningsregler (deknl. 5-6 annet ledd første punktum) Motregning med etterprioritert motfordring (deknl. 5-6 annet ledd annet punktum) Fotholdet mellom den alminnelige subjektive omstøtelsesregelen i deknl. 5-9 og de subjektive regler i KAPITTEL 26 Omstøtelse av sikkerhetsstillelse for eldre gjeld Innledning Gjelden Begrepet gjeld Fra hvilket tidspunkt gjelden er «pådratt» Fornyelse av gjelden med samme fordringshaver Erkjennelse av ugyldig eller foreldet gjeld Gjelden må påhvile konkursskyldneren Sikkerhetsstillelsen Sikkerhetsstillelsen må være avtalt realsikkerhet Sikkerhet som stilles for gjeld som skyldneren har pådratt seg før sikkerhetsretten ble avtalt (deknl. 5-7 første ledd bokstav a)

14 Innhold XIX Sikkerhetsstillelse som ikke får rettsvern uten unødig opphold (deknl. 5-7 første ledd bokstav b) Avbrytelse og reetablering av rettsvernet Ombytting av midler med samme fordringshaver Omgåelse ved sikkerhetsstillelse overfor tredjepart Omstøtelsesfristen Den normale omstøtelsesfrist Forlenget omstøtelsesfrist Gjennomføring av omstøtelsen Lov om finansiell sikkerhetsstillelse 5 annet ledd 346 KAPITTEL 27 Omstetelse av utleggspant Innledning Området for deknl Panterett stiftet ved utlegg Grensen mellom betaling og utleggspant Omstøtelsesfristen Den normale omstøtelsesfrist Forlenget omstøtelsesfrist Omstøtelsesvirkningen 351 KAPITTEL 28 Den alminnelige subjektive omstøtelsesregel Innledning Gjenstanden for omstøtelse er «disposisjoner» Skyldnerens økonomiske stilling må være svak eller bli alvorlig svekket ved disposisjonen Generelt Det avgjørende tidspunkt Generelt om at disposisjonen må være utilbørlig og om utilbørlighetskriteriet Utilbørlig kreditorbegunstigelse Disposisjoner som etter sin art omfattes av de objektive omstøtelsesregler Disposisjoner som etter sin art faller utenfor de objektive omstøtelsesregler Særlig om forsinket gjennomføring av avtalen Momenter ved utilbørlighetsvurderingen Utilbørlig unndragelse av eiendeler Gåver og dermed likestilte disposisjoner Annen utilbørlig unndragelse av eiendeler 362

15 XX Innhold Utilbørlig forøkelse av gjeld Fordringshaverne må påføres et tap Det subjektive vilkår Omstøtelsesfristen Bevisbyrden 370 KAPITTEL 29 Fellesspørsmål om vilkår for omstøtelse Skyldnerens disposisjon gjelder formuesgoder som tilhører tredjepart Skyldnerens disposisjon finansieres av tredjepart Tredjepart disponerer over skyldnerens midler Skyldneren disponerer over formuesgoder som inngår i pantsatt løsøtekompleks 373 KAPITTEL 30 Omstøtelseskravet De objektive omstøtelsesregler Innledning Den annen parts berikelse Frådrag for utbytte vunnet av det mottatte Den annen parts erstatningsansvar Omstøtelsesoppgjøret Den alminnelige subjektive omstøtelsesregel Innledning Omstøtelseskravets omfang Omstøtelsesoppgjøret Rettsovergang på den annen parts side 381 DEL V FORDELINGEN MELLOM FORDRINGSHAVERNE I BOET KAPITTEL 31 Massefordringer Innledning Massefordringer av første klasse Generelt Begravelsesomkostninger Omkostningene ved bobehandlingen Andre forpliktelser påført skyldnerens bo under bobehandlingen Særlig om leie som masseforpliktelse ved konkurs 387

16 Innhold XXI Massefordringer av annen klasse Generelt Omkostningene ved umiddelbart forutgående gjeldsforhandling eller offentlig skifte av insolvent dødsbo Forpliktelser påført boet med gjeldsnemndas tillatelse eller rettens samtykke Forpliktelser overfor skatte- og avgiftskreditorer og forbrukere Massekonkurs 390 KAPITTEL 32 Dividendefordringer Innledning Alminnelige vilkår for dividenderett Det må foreligge en fordring Fordringen må være oppstått før og foreligge ved boåpningen Uforfalt eller betinget fordring Regressfordring mot skyldneren Dividenderetten i gjensidig bebyrdende kontraktsforhold Dividende av den annen parts egen ytelse Dividende av skyldnerens ytelse Dividende av erstatningskrav Dividendespørsmålet ved avtaler som etter sin art er oppsigelige Omregningsregler for fordring på annet enn penger Når skal fordring på annet enn penger dekkes som dividendefordring? Fordringens omgjøring til pengefordring Omregningsregler for fordring i fremmed mynt Skyldnerens gaveløfte m.v En konkutsskyldners ansvar for restgjelden Utleggspant for dividendefordringer kan ikke stiftes under konkursbehandlingen 400 KAPITTEL 33 Dividenderetten i solidarskyldfbrhold Innledning Avdrag fra en medskyldner med regressrett overfor konkursskyldneren Avdrag fra en medskyldner uten regressrett overfor konkursskyldneren Utgangspunktet Avdrag ved dividende fra en medskyldners bo Avdrag senere enn tre måneder før fristdagen Subsidiær solidaritet 407

17 XXII Innhold Begrenset og partiell solidaritet Begrenset solidaritet Partiell solidaritet Fordringshaveren skal ikke ha mer enn full dekning Medskyldnerens stilling Dividende av medskyldnerens regressfordring Nedsettelse av medskyldnerens sikkerhets- og motregningsrett Innfriende medskyldners dividenderett Regressrett for medskyldnerens bo Dividendefordelingen mellom flere medskyldnere Regressrett for skyldneren og dennes bo 414 KAPITTEL 34 Dividendeprioritet Prioriterte, uprioriterte og etterprioriterte dividende fordringer Prioriterte fordringer av første klasse Lønn og annet arbeidsvederlag Personkretsen Fordringens art Begrensning av den fortrinnsberettigede del av fordringen Andre prioriterte fordringer av første klasse Lønnsgarantiloven Prioriterte fordringer av annen klasse Fortrinnsretten ved overdragelse eller regress Etterprioriterte fordringer Rente, mellomrente og rabatt Andre etterprioriterte fordringer 424 DEL VI SIKKERHETSRETTERS STILLING I BOET KAPITTEL 35 Sikkerhetsretters stilling i boet Innledning Panthaverens personlige fordring Dividenderett Skjæringspunktet for hvem pantet tilhører Rettsstillingen hvis panthaveren vil realisere pantet Forfall og mislighold Sperrefrist for å avholde tvangsauksjon 433

18 Innhold XXIII Boets utløsningsrett Fellespant Rettsstillingen hvis boet vil realisere pantet Konkurs Gjeldsforhandling 438 Litteratur med forkortelser 439 Lovregister 449 Domsregister 453 Stikkordregister 460

MADS HENRY ANDEN^S. Konkurs

MADS HENRY ANDEN^S. Konkurs MADS HENRY ANDEN^S Konkurs OSLO 1999 Innhold DELI INNLEDNING KAPITTEL 1 Emne, kilder og litteratur 1 1.1. Emne 1 1.2. Kilder 2 1.3. Litteratur 3 KAPITTEL 2 Insolvens som vilkär for ä äpne konkurs 5 2.1.

Detaljer

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs 1 KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs OVERSIKTSDISPOSISJON 1. Emne, kilder og litteratur 2. Formene for kreditorbeslag 3. Insolvensbegrepet 4. Skyldneren 5. Definisjoner

Detaljer

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 [start innfort] Innhold Del I Introduksjon... 15 Kapittel 1 Innledning... 16 Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 Kapittel 3 Enkeltforfølgning og fellesforfølgning...

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget Konkursloven Kommentarutgave ved Hävard Wiker og Knut Ro Universitetsforlaget Innhold Forord 5 DEL I GJELDSFORHANDLING 15 Kapittel I: Äpning av gjeldsforhandling 17 1 Gjeldsforhandlingens formal 17 2 Begjamng

Detaljer

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o erik.rosag@jus.uio.no o 2285 9752 o folk.uio.no/erikro Ressurser Fakultetets

Detaljer

En redegjørelse for dekningslovens objektive og subjektive omstøtelsesregler.

En redegjørelse for dekningslovens objektive og subjektive omstøtelsesregler. En redegjørelse for dekningslovens objektive og subjektive omstøtelsesregler. Kandidatnummer: 441 Veileder: Vibeke Løvold Leveringsfrist: 27. november 2006 Til sammen 13141 ord 24.11.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 KNUT KAASEN: INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 I. Program 0. Formål med oversiktsforelesningen II. Kort oversikt over de tre fagene 1. Formål med det følgende 2. Hva er

Detaljer

FORELESNINGER K O N K U R S R E T T VÅREN 2004 ADVOKAT KNUT RO. Revidert januar 2004. Knut Ro 2004, kun til bruk i undervisningsøyemed

FORELESNINGER K O N K U R S R E T T VÅREN 2004 ADVOKAT KNUT RO. Revidert januar 2004. Knut Ro 2004, kun til bruk i undervisningsøyemed RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Øvre Slottsgt. 12B N-0157 Oslo, Norway Tel. (47) 23 00 34 40 Faks. (47) 23 00 34 50 E-mail. mail@rosom.no www.rosom.no FORELESNINGER I K O N K U R S R E T T VÅREN 2004 ADVOKAT

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE Insolvensrettens Dag København - torsdag 22. mars 2012 Av Inger Marit H. Borch i.borch@haavind.no Mobil: + 47 911 85 964 Erfaringer fra Norge 2 11. apr. 2012 2 Virksomhetspant

Detaljer

NOU 1993:16. side 1 av 6

NOU 1993:16. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1993:16 Dokumentdato 1993-04-01 Tittel Etterkontroll av konkurslovgivningen m.v Utvalgsnavn Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utvalgsleder Falkanger, Thor Utgiver

Detaljer

FORELESNINGER K O N K U R S R E T T VÅREN 2009 ADVOKAT KNUT RO. Knut Ro 2009, kun til bruk i undervisningsøyemed

FORELESNINGER K O N K U R S R E T T VÅREN 2009 ADVOKAT KNUT RO. Knut Ro 2009, kun til bruk i undervisningsøyemed RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsensgate 6 N-0161 Oslo, Norway Tel. (47) 23 00 34 40 Faks. (47) 23 00 34 50 E-mail. mail@rosom.no www.rosom.no FORELESNINGER I K O N K U R S R E T T VÅREN 2009 ADVOKAT

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

Petter Hartz-Hanssenjorn Lyngstad, RuneTystad og KjellWoldseth. Gjeldsforhandling og konkurs

Petter Hartz-Hanssenjorn Lyngstad, RuneTystad og KjellWoldseth. Gjeldsforhandling og konkurs Petter Hartz-Hanssenjorn Lyngstad, RuneTystad og KjellWoldseth Gjeldsforhandling og konkurs Innhold Forord 13 Forkortelser 15 KONKURSLOVGIVNINGEN 1 Innledning 17 2 Privat gjeldsforhandling 2.1 Formai og

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Konkursforelesninger Erik Røsæg

Konkursforelesninger Erik Røsæg Konkursforelesninger Erik Røsæg 1 Innledning 1 1.1 Noen nøkkelbegreper 1.1.1 Debitor/ skyldner 1.1.2 (Tvangs)kreditor/ kravshaver 1.1.3 Konkursfordringer 1.1.4 Separatister 1.1.5 Hjemmel 1.1.6 Bo og masse

Detaljer

1 Konkurs o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett o o o folk.uio.no/erikro

1 Konkurs o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett o o o folk.uio.no/erikro 1 Konkurs o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett o erik.rosag@jus.uio.no o 2285 9752 o folk.uio.no/erikro 2 Noen nøkkelbegreper o Debitor/ skyldner o (Tvangs)kreditor/ kravshaver o Konkursfordringer

Detaljer

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär Innhold DELI Introduksjon 1 Introduksjon 14 1.1 Om emnet og den videre fremstilling 14 1.2 Om terminologi 16 1.3 Naermere om hva motregning er: avgrensning mot andre rettssporsmäl 19 1.3.1 Generelt 19

Detaljer

Hans Jacob Bull Innledning

Hans Jacob Bull Innledning Hans Jacob Bull Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen 7.1. Innledning 7.11. Utgangspunktet: Forsikringsavtalen en avtale mellom to parter forsikringstager og selskapet 7.12. Problemstilling: i hvilken

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Må boet lide et tap for å kunne omstøte etter de objektive omstøtelsesregler?

Må boet lide et tap for å kunne omstøte etter de objektive omstøtelsesregler? Må boet lide et tap for å kunne omstøte etter de objektive omstøtelsesregler? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 685 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 15073 ord 24.11.2011

Detaljer

Besl. O. nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 77 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ). År 1999 den 8. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 77 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ). År 1999 den 8. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 77 (1998-99) og Ot.prp. nr. 26 (1998-99). År 1999 den 8. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m.v.

Detaljer

EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE

EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE Farris Bad 4.5. september 2014 Advokat Erik Sandtrø 1 Byggeprosjekter Risikovurdering Risikohåndtering Konkurs 2 LiO stapspkk 2010 2014 3 Aktørene Byggherren Hovedentreprenør Konkursboet

Detaljer

Heving av kontrakt ved insolvens hos motparten.

Heving av kontrakt ved insolvens hos motparten. Heving av kontrakt ved insolvens hos motparten. JUR-3902 Vår 2013 John Christian Eriksson Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro 1 INNLEDNING 1.1 Læringskravenes 1.1.1 Karakter og hovedtrekk 1.1.2 Pantsettelse

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

KREDITORS DIVIDENDERETT I EN SOLIDARSKYLDNERS BO

KREDITORS DIVIDENDERETT I EN SOLIDARSKYLDNERS BO KREDITORS DIVIDENDERETT I EN SOLIDARSKYLDNERS BO Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 609 Leveringsfrist: 25.04.2011 Til sammen 17 756 ord 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

LOV OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE

LOV OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE LOV OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE Pant og motregning Kandidatnr: 205 Veileder: Dr. juris Erik Røsæg Leveringsfrist: 25 april 2005 Til sammen 15030 ord 25.04.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 7. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord til 7. utgave 5 DEL I INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning

Detaljer

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) År 2002 den 3. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Endringer i konkurs- og pantelovgivningen m. v. - ikraftsetting av lov 3. september 1999 nr. 72

Endringer i konkurs- og pantelovgivningen m. v. - ikraftsetting av lov 3. september 1999 nr. 72 Konkursrådet Brev utsendt 13.12.1999 fra Lovavdelingen, Justisdepartementet Endringer i konkurs- og pantelovgivningen m. v. - ikraftsetting av lov 3. september 1999 nr. 72 1. Innledning Ved lov 3. september

Detaljer

Rekkevidden av deknl. 5-7 første ledd bokstav a når sikkerhet stilles overfor tredjepersoner

Rekkevidden av deknl. 5-7 første ledd bokstav a når sikkerhet stilles overfor tredjepersoner Rekkevidden av deknl. 5-7 første ledd bokstav a når sikkerhet stilles overfor tredjepersoner Kandidatnummer: 2 Antall ord: 14679 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 12.12.2016

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Omstøtelse etter dekningsloven 5-5 Særlig hva som ligger i vilkåret betaling av gjeld som skyldneren har foretatt.

Omstøtelse etter dekningsloven 5-5 Særlig hva som ligger i vilkåret betaling av gjeld som skyldneren har foretatt. Omstøtelse etter dekningsloven 5-5 Særlig hva som ligger i vilkåret betaling av gjeld som skyldneren har foretatt. Kandidatnummer: 129 Antall ord:14944 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Formuerett Sentral del av privatretten Privatrett Formuerett Familie / arverett Personrett Formuerettigheters

Detaljer

EN SAMMENLIGNING AV DE OBJEKTIVE OG SUBJEKTIVE OMSTØTELSESREGLER I KONKURS

EN SAMMENLIGNING AV DE OBJEKTIVE OG SUBJEKTIVE OMSTØTELSESREGLER I KONKURS EN SAMMENLIGNING AV DE OBJEKTIVE OG SUBJEKTIVE OMSTØTELSESREGLER I KONKURS Kandidatnummer: 707 Leveringsfrist: 25. april 2008 Til sammen 17362 ord 17.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Om emnet

Detaljer

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL PER AUGDAHL DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL OMARBEIDET OG UTVIDET UTGAVE (ANNEN UTGAVE) OSLO 1958 I KOMMISJON HOS AKADEMISK FORLAG Innholdsfortegnelse. (Sidetall i parentes.) Kapitel 1. Innledning

Detaljer

[start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik. dekningsloven. med kommentarer

[start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik. dekningsloven. med kommentarer [start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik dekningsloven med kommentarer [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-45877-2 Omslagsdesign:

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 HØST 2012 OPPGAVE I

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 HØST 2012 OPPGAVE I Oslo, 26. november 2012 SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 HØST 2012 OPPGAVE I «Gjør rede for hovedtrekkene i og begrunnelsen for reglene om kreditorenes beslagsrett vedrørende formuesgoder som tredjeperson

Detaljer

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller Kirsti Strøm Bull Avtaler mellom ektefeller TANO Oslo 1993 Innhold Forord 11 I Innledning 13 1. Problemstilling 15 2. Opplegget 18 2.1. Struktur og innhold 18 2.2. Materiale og metode 20 II Avtaler om

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett o erik. uio. no o o folk. uio. no/erikro

o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett o erik. uio. no o o folk. uio. no/erikro Konkursrett (JUS 5860) o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett o erik. rosag@jus. uio. no o 2285 9752 o folk. uio. no/erikro 1 Opplegget videre 23 feb Konkurs oversikt og åpning 1 mar Boets

Detaljer

11. desember 2008 kl Vekting av besvarelsene:

11. desember 2008 kl Vekting av besvarelsene: SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I RETTSLÆRE 11. desember 2008 kl. 0900-1500 Vekting av besvarelsene: Oppgavesettet er samlet sett ganske omfattende. Selv om oppgave 1 innholder 5 spørsmål mens de to øvrige

Detaljer

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 Skrevet av Emma Nilsen Vonen Oppgaven er dessverre ikke kommentert Første spørsmål er om Storevik sparebanks (SSBanken) panteretter faller bort fordi taket

Detaljer

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon anvendelse av tinglysningsloven 23 når konkursdebitor ikke har grunnbokshjemmelen Sven Krohn 1 Innledning Den 25. april 2008 avsa Høyesterett

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED

KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED URETTE MENER DEN ER KONTRAKTSSTRIDIG, FOR ØVRIG IKKE

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Boets inntredelsesrett

Boets inntredelsesrett Boets inntredelsesrett -En juridisk analyse av konkursboets rett til inntreden i skyldnerens kontrakter Kandidatnummer: 564 og 628 (gruppeoppgave) Leveringsfrist: 25.november 2016 Antall ord: 25 505 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORDRINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORDRINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORDRINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD Redaktørens bemerkninger

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 1. desember 2014 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 1 INNLEDNING Eksamensoppgaven består

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Mønsterbesvarelse i Alminnelig formuerett JUS243 Eksamen 2016 Kommentert av professor Tore Lunde

Mønsterbesvarelse i Alminnelig formuerett JUS243 Eksamen 2016 Kommentert av professor Tore Lunde Mønsterbesvarelse i Alminnelig formuerett JUS243 Eksamen 2016 Kommentert av professor Tore Lunde Oppgaven reiser en rekke spørsmål. Disse spørsmålene vil bli behandlet etter partsforhold i det følgende.

Detaljer

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget Jens Edvin A. Skogh0y Panterett 2. utgave Universitetsforlaget Innhold Forkortelser 19 (a) Litteratur 19 (b) Forarbeider 20 (c) Domssamlinger 20 (d) Domstoler 21 (e) Tidsskrifter 21 Kap. 1 Introduksjon

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 20., 21., 22., 23. og 24. august 2012 kl 12.15 14.00 (22/8 kl 10.15-12.00) i Edderkoppen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene

Detaljer

Masteroppgave. Forholdet mellom omstøtelsesreglene i dekningslovens 5-5 og 5-9 ved konkurs.

Masteroppgave. Forholdet mellom omstøtelsesreglene i dekningslovens 5-5 og 5-9 ved konkurs. Masteroppgave Forholdet mellom omstøtelsesreglene i dekningslovens 5-5 og 5-9 ved konkurs. Studentnummer: 156534 Veileder: Henrik Nygaard Antall ord: 14692 Antall sider: 40 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.

Detaljer

Generelt. Over til en gjennomgang av oppgavens problemstillinger: Omstøtelse av betaling til Hans Tastad

Generelt. Over til en gjennomgang av oppgavens problemstillinger: Omstøtelse av betaling til Hans Tastad Generelt Oppgaven er relativt krevende, med mange litt komplekse omstøtelsesspørsmål. Det er såpass mange transaksjoner og i tillegg tre parter involvert i de fleste, at selve disponeringen krever sitt

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Innhold. Alminnelige bestemmelser... Kapittel 1

Innhold. Alminnelige bestemmelser... Kapittel 1 Innhold Forkortelser... Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant... I Generelt. Bakgrunnen for loven... II Hvordan loven ble til. Forholdet til lovgivning i andre land... III Senere lovendringer... IV Lov om

Detaljer

Debitors avtaler under gjeldsforhandling

Debitors avtaler under gjeldsforhandling Debitors avtaler under gjeldsforhandling Vår-06 Kandidatnummer: 443 Veileder: Arne Tjaum Leveringsfrist: 25.04.2006 Til sammen 17 807 ord 17.06.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Overblikk 1 1.2

Detaljer

KONKURSRÅDET. Konkursbehandling (Bosiden) i praksis. Adv. Karen Margrethe Rime

KONKURSRÅDET. Konkursbehandling (Bosiden) i praksis. Adv. Karen Margrethe Rime KONKURSRÅDET Konkursbehandling (Bosiden) i praksis Adv. Karen Margrethe Rime Hva er konkurs? Kollektiv tvangsforfølgning et generalbeslag, der eiendelene til eksempelvis en person eller et selskap blir

Detaljer

OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT

OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 530 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 15 418 ord 14.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG TEMA FOR OPPGAVEN

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

OMSTØTELSE PÅ OBJEKTIVT OG SUBJEKTIVT GRUNNLAG- EN SAMMENLIGNING AV DEKNINGSLOVEN 5-5 OG 5-9

OMSTØTELSE PÅ OBJEKTIVT OG SUBJEKTIVT GRUNNLAG- EN SAMMENLIGNING AV DEKNINGSLOVEN 5-5 OG 5-9 OMSTØTELSE PÅ OBJEKTIVT OG SUBJEKTIVT GRUNNLAG- EN SAMMENLIGNING AV DEKNINGSLOVEN 5-5 OG 5-9 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 658 Leveringsfrist: 25. april 2012 Til sammen 15234

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 13. februar 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 13-0097 34KON -OBYF/ 1 RENOVERING.NO LIMITED, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/styreleder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/styreleder Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,27. februar 2013 Ansvarlig partner: f acob S. Bjønness-Jacobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-026100KON-OBYF/1: ART TECH AS, DETS

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Gjennomgang 11. november 2016 (12:15 Misjonssalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen på JUS

Detaljer

INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: JOHANNES DINH NGO, HANS KONKURSBO INNEHAVER AV LA CASA CAFE & SPISERI

INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: JOHANNES DINH NGO, HANS KONKURSBO INNEHAVER AV LA CASA CAFE & SPISERI RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

Konkurs og økonomiske problemer i borettslag. Line C.B. Bjerkek, advokatfullmektig NBBL

Konkurs og økonomiske problemer i borettslag. Line C.B. Bjerkek, advokatfullmektig NBBL Konkurs og økonomiske problemer i borettslag Line C.B. Bjerkek, advokatfullmektig NBBL 01.09.2016 Konkurs Konkurskjennelse Kreditor begjærer Egen begjæring oppbud v/styret Insolvens, kkl 61 Gjelden overstiger

Detaljer

Omstøtelse i konkurs:

Omstøtelse i konkurs: Omstøtelse i konkurs: En sammenligning mellom disposisjoner som rammes av utilbørlighetsvilkåret i dekningsloven 5-9 og disposisjoner som rammes av dekningslovens objektive omstøtelsesregler. Kandidatnummer:

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1999-0064-00004b.html Side 65

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1999-0064-00004b.html Side 65 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1999-01-22 DOKNR/PUBLISERT: HR-1999-4-B Rt-1999-64 STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Krav om omstøtelse etter dekningsloven 5-5 førte ikke frem. Et betydelig gjeldskrav

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene

Detaljer

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA F o r r e t n i n g s a d v o k a t f i r m a e t NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA Jæren tingrett Kreditorene/Konkursdebitor Konkursregisteret Skatt Vest Advokat og diplomøkonom Roy Nordli Advokat Gjermund

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Har vi et enhetlig insolvensvilkår i norsk konkursrett?

Har vi et enhetlig insolvensvilkår i norsk konkursrett? Har vi et enhetlig insolvensvilkår i norsk konkursrett? Forskjeller og likheter mellom solvens som vilkår for omstøtelse etter dekningsloven og insolvens som vilkår for konkurs etter konkursloven Kandidatnummer:

Detaljer

Innst. 334 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 88 L ( )

Innst. 334 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 88 L ( ) Innst. 334 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 88 L (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling) Til

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

Formuerett - Eksamen fra våren 2011

Formuerett - Eksamen fra våren 2011 Formuerett - Eksamen fra våren 2011 Kommentert av: Jan Mathias Råheim - Advokatfullmektig hos Selmer DEL I 1. LILLEVIK BIL OLE VOLD Spørsmålet her er hvilken rett L.B. har til den aktuelle bilen, og om

Detaljer

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 Innhold Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 DEL I Innledning og bakteppe... 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger... 19 2 Bruken av fremmed rett og internasjonale anbefalinger... 23

Detaljer

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. mars 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-Jacobsen ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. l4-o34474kon-obyf/1: DAGLIG BYGG AS,

Detaljer

Jens Edvin A. Skoghøy. Panteloven. med kommentarer. 3. utgave

Jens Edvin A. Skoghøy. Panteloven. med kommentarer. 3. utgave Jens Edvin A. Skoghøy Panteloven med kommentarer 3. utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave 1995 2. utgave 2003 3. utgave, 1. opplag 2016 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Sats: Type-it AS,

Detaljer

INTERNASJONAL GJELDSFORFØLGINGSRETT 1 INNLEDNING 2 PANTERETT 3 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE. Professor Erik Røsæg 2013V

INTERNASJONAL GJELDSFORFØLGINGSRETT 1 INNLEDNING 2 PANTERETT 3 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE. Professor Erik Røsæg 2013V INTERNASJONAL GJELDSFORFØLGINGSRETT Professor Erik Røsæg 2013V 1 INNLEDNING 1.1 Faget 1.1.1 Panterett, konkursrett og dynamisk tingsrett 1.1.2 Nasjonal, fremmed og internasjonal rett 1.1.3 Litteratur 1.2

Detaljer

Kandidat 418. JUS243 0 Alminnelig formuerett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. Forside Dokument Automatisk poengsum Levert

Kandidat 418. JUS243 0 Alminnelig formuerett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. Forside Dokument Automatisk poengsum Levert JUS243 0 Alminnelig formuerett Kandidat 418 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status Forside Dokument Automatisk poengsum Levert 1 Eksamensoppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert JUS243 0 Alminnelig

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 6. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke Universitetsforlaget Innhold DEL I. INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning 17 Kapittel 2 Rettsstoffet

Detaljer

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift 1. Avhandlingens formål og problemstilling Internasjonale pantekontrakter: Partsautonomiens grenser Problemstilling: Om et lovvalg til fordel for utenlandsk rett i

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer