MADS HENRY ANDENÆS. Konkurs. 3. utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MADS HENRY ANDENÆS. Konkurs. 3. utgave"

Transkript

1 MADS HENRY ANDENÆS Konkurs 3. utgave OSLO 2009

2 Innhold DEL I INNLEDNING KAPITTEL 1 Emne, kilder og litteratur Emne Kilder Dekningsloven, konkursloven og tvangsfullbyrdelsesloven Lov om finansiell sikkerhetsscillelse Litteratur Fremmed rett 7 KAPITTEL 2 Formene for kreditorbeslag Begrepet kreditorbeslag Enkeltfbrfølgning Konkurs Konkursinstituttets karakter og begrunnelse Åpning av konkurs Insolvens som konkursgrunn når det begjæres av skyldneren eller en fbrdringshaver Hindringer for å åpne konkurs etter begjæring fra fordringshaveren Konkursåpning ex officio eller etter begjæring av tredjeperson Krav til konkursbegjæringen Sikkerhet for omkostningene ved bobehandlingen Rettens behandling av konkursbegjæringen '. Generelt om virkningen av at konkurs er åpnet Forholdsregler som skal treffes umiddelbart etter konkursåpning Boets organer og deres oppgåver Bostyreren, kreditorutvalg og bostyre Borevisor Habilitetsregler for bostyrer, bostyre og revisor 28

3 VIII Innhold Skiftesamling Tingtettens instruksjons- og kontrollmyndighet Bostyrerens og bostyrets objekdvitetsplikt Skyldnerens rett og legitimasjon til å råde over boet Skyldnerens tap av retten til å råde over boet Skyldnerens legitimasjon Rettshandel som foretas av skyldnerens fullmektig ettet konkursåpningen Henvisningen til rettsvernsreglene i kkl. 100 fjerde ledd Lov omfinansiellsikkerhetsstillelse 5 første ledd Bobehandlingen av skyldnerens forpliktelser Behandlingen av boets eiendeler Innfordring boets utestående fordringer Forvaltning av boets eiendeler Realisering av boets eiendeler Abandonering Overføring av overbeheftet eiendel til panthaver som samtykker i dette mot avregning av pantobjektets antatte markedsverdi Myndigheten til å forfølge boets rett Resultatet av bobehandlingen Konkutsens avslutning Gjeldsforhandling etter konkursloven Gjeldsforhandlingen formål og karakter Åpning av gjeldsforhandling Virkningen av at gjeldsforhandling blir åpnet Særlig om begrensning av adgangen til å åpne konkurs Særlig om begrensning av adgangen til å ta utlegg Lov omfinansiellsikkerhetsstillelse 5 første ledd Offentlig skifte av insolvent dødsbo Spesiallovgivning om insolvensbehandling Generelt Tvangsoppløsnings- og tvangsawiklingsbo Administtasjonsbo Gjeldsordningsloven 58 KAPITTEL 3 Insolvensbegrepet Innledning Insolvensbegrepets betydning Legaldefinisjonen av insolvens Sammenligning med vilkåret for å åpne gjeldsforhandling 61

4 Innhold IX 3.2. Betalingsudyktighet (illikviditet) Generelt Forpliktelsenes forfallstid Nåværende og forventede likvider Forbigående betalingsudyktighet Underbalanse (insuffisiens) Generelt Forpliktelser Eiendeler Summen av eiendeler og inntekter er avgjørende Ansvarlig selskap, kommandittselskap og partrederi Insolvensbeviset De fire insolvensformodningene som konkursgrunner Beviset for insolvens som konkursgrunn utenfor insolvensformodningenes område Insolvensbeviset i andre sammenhenger enn som grunnlag for å åpne konkurs Vilkår for skyldnerens plikt til å begjære gjeldsforhandling eller konkurs 75 KAPITTEL 4 Skyldneren 77 KAPITTEL 5 Definisjoner Fristdagen Tidspunktet for boåpningen Skyldnerens nærstående Innledning Personlig nærstående Nærstående person og virksomhet Nærstående virksomheter Det avgjørende tidspunkt 85 DEL II BESLAGSRETTEN I FORHOLD TIL SKYLDNEREN KAPITTEL 6 Hovedregelen om beslagsretten Innledning Formuesgode 89

5 X Innhold 6.3. Formuesgodet må tilhøre skyldneren på beslagstiden Formuesgodet må kunne omgjøres i penger 92 KAPITTEL 7 Lovfestede beslagsforbud Innledning Personlige eiendeler Ting til personlig bruk eller til hjemmet Hjelpemidler for yrke eller utdanning Ting med særlig personlig verdi Sykdom eller uførhet Utvidelse av unntaksretten til forsikringssum Begrensning av unntaksretten hvis eiendeler tilhørende skyldnerens ektefelle eller forsørgede barn kan brukes Substitusjon ved beslag av personlige eiendeler Bidrag til visse formål Penger, fordringer og forråd Utvidet adgang til utlegg for visse krav Avkall på og tap av retten til å kreve beslagsfrihet Spesiallovgivningen Personforsikring Opphavsrett Utleggsfrihet for varemerke, foretaksnavn og selskapsinnskudd KAPITTEL 8 Skyldnerens erverv under konkurs Innledning Skyldnerens lønn og dermed likestilte inntekter Skyldnerens erverv ved arv, gave og andel i den annen ektefelles rådighetsdel Skyldnerens øvrige erverv under konkurs Avkall på boets rett 116 KAPITTEL 9 Utleggstrekk i skyldnerens lønn m.v Innledning Hvilke av skyldnerens inntekter det kan tas utleggstrekk i Vilkår for utleggstrekk Utleggstrekkets varighet Prioriteten mellom konkurrerende krav om utleggstrekk Forholdet mellom utleggstrekk og konkurs 127

6 Innhold XI KAPITTEL 10 Tvangsdekning i bolig Innledning Virkeområdet for deknl Vilkår for vern mot tvangsdekning i bolig Objektet for tvangsdekningen må være en bolig Boligen må være nødvendig for skyldneren eller skyldnerens familie Tvangsdekningen må medføre tap av nødvendig bolig Begjæring om erstatningsbolig må fremsettes Retten «kan» ta begjæringen til følge Erstatningsboligen Unntak fra vernet mot tvangsdekning i bolig Unntaket hvis skyldneren eller skyldnerens familie har unnlatt å gjøre hva vedkommende evner for å skaffe annen bolig Unntaket for inndriving av husleie eller annet vederlag Unntaket for inndriving av renter eller ordinært forfalte avdrag på lån sikret ved pant Unntaket for forsømt vedlikeholds-eller forsikringsplikt Avkall på vernet mot tvangsdekning i bolig 137 KAPITTEL 11 Private beslagsforbud Innledning Alminnelige vilkår for private beslagsforbud Overdrageren må ta forbehold om beslagsfrihet senest ved overdragelsen Vilkåret om overdragelse uten vederlag Særvilkår i forhold til fremtidig gjeld Rettsvern Beslagsforbudets virkning Avkall på og tap av retten til å gjøre beslagsforbud gjeldende Forvaltningen av de beslagsfri midler Beslagsforbud i pliktdelsarv Sperring av visse engangsbeløp Løsningsrett til fordel for skyldnerens nærstående 150

7 XII Innhold DEL III BESLAGSRETTEN I FORHOLD TIL TREDJEPARTER KAPITTEL 12 Hovedregelen om beslagsretten i forhold til tredjeparter Innledning Hva som «tilhører» skyldneren Situasjonen når skyldneren er legitimert som eier uten å være reell eier Skyldneren er reell eier uten å fremstå som eier utad Bevisspørsmål Særlig om skyldnerens ektefelle eller samboer De materielle beslagsregler Bevisreglene Rettigheter som skyldneren bare kan disponere over med samtykke fra ttedjepart 162 Beslagsretten i forhold til skyldnerens rettsforgjengere (hjemmelskonflikten) KAPITTEL 13 Noen tilfelle der formuesgoder i skyldnerens besittelse tilhører dennes rettsforgjenger Innledning Mangler ved skyldnerens atkomst Betrodde formuesgoder Skyldneren er kommisjonær eller fullmektig (mellommann) Salgskommisjon Innkjøpskommisjon Grensen mellom kommisjon og egenhandel Verdipapirkommisjon Andre kommisjonsforhold Fullmakt Skyldneren er proformaeier 173 KAPITTEL 14 Særlig om penger som er i skyldnerens besittelse og tilhører dennes rettsforgjenger Innledning Mangler ved skyldnerens atkomst Betrodde midler Allment om plikt til å holde midlene åtskilt Kasuistikk 180

8 Innhold XIII Innfordrede midler Kravet om faktisk atskillelse fra skyldnerens øvrige midler 183 KAPITTEL 15 Den annen parts rett til å stanse sin ytelse til skyldneren Allment Løsøre Sendekjøp Hentekjøp Plasskjøp Andre kjøp Stansingsrett og rettsvern Fast eiendom Verdipapir som ikke er registrert i verdipapirregister og enkle pengekrav Finansielle instrumenter som er registrert i verdipapirregister Entreprenørens stansingsrett Stansing av arbeidet Bygget Materialer som skal bygges inn Entreprenørens redskaper m.v Stansingsrett til penger Særregel for avtale om produksjonsavgift Avkall på stansingsretten 199 KAPITTEL 16 Den annen parts hevingsrett hvis det åpnes insolvensbehandling hos skyldneren Generelt Hevingsgrunnene (deknl. 7-7 første ledd) Avskjæring av hevingsretten (deknl. 7-7 annet ledd) Den annen part overdrar løsøre Den annen parts hevingsrett avskjæres ved overgivelse til skyldneren før boåpningen Gyldig forbehold om tilbakeføring Finansieringsleie (leasing) Den annen part overfører fast eiendom Den annen part overfører penger Delvis overgivelse Overgivelse etter boåpningen Forholdet til reglene om tilbakeføring på grunnlag av mangler ved skyldnerens atkomst Vederlagsfri ytelset til skyldneren 208

9 XIV Innhold KAPITTEL 17 Boets inntreden i skyldnerens gjensidig tyngende avtaler Innledning Reglenes virkeområde Konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, gjeldsforhandling Rettsforholdets egenart Særlige lovbestemmelser Reglenes ufravikelige karakter Boets rett til å tre inn Vilkår for retten til å tre inn Det må foreligge en avtale å tre inn i Det må ikke foreligge mislighold fra skyldnerens side som er uten direkte sammenheng med insolvensen Den annen part må få avklaring i tide Avtalens art må ikke hindre boets inntreden Ved konkurs må skyldnerens rett etter avtalen ikke være av «personlig karakter» Avtale som begrenser eller utelukker inntredelsesretten Vilkår for at konkursboet er bundet som inntredende part Rettsvirkningen av boets inntreden Generelt Plikt til å oppfylle eller stille sikkerhet Retten til delvis inntreden Rett til å si opp før tiden Spesiallovgivning 224 KAPITTEL 18 Motregning i konkurs Innledning Gjensidighetsvilkåret Generelt Skattebetalingsloven Motfordringen Motfordringen må normalt være en dividendefordring Konneks motfordring Hovedfordringen Hvorvidt motregningsretten utvides ved boåpningen Som utgangspunkt ingen utvidelse Motfordringen kan gå ut på annet enn penger Motfordringen kan forfalle senere enn hovedfordringen 234

10 Innhold XV Ved betinget motfordring behøver betingelsen ikke være inntrådt Hvorvidt motregningsretten begrenses ved boåpningen Som utgangspunkt ingen spesiell begrensning Bobehandling i flere stadier Motfordringen er ervervet fra tredjepart Motregning etter boåpningen som må likestilles med omstøtelig betaling før boåpningen Motregning med etterprioritert motfordring Bortfall av motregningshinder etter boåpningen Gjennomføring av motregningsrett m.v Gjennomføringen Erstatning for tap av motregningsrett ved boets overdragelse av hovedfordringen Motregning overfor skyldnerens enkeltforfølgende fordringshaver Spesiallovgivning 240 Beslagsretten iforhold til skyldnerens suksessorer KAPITTEL 19 Alminnelige regler om beslagsretten i forhold til skyldnerens suksessorer Problemstillingen Ervervet må være endelig, reelt og gyldig 242 KAPITTEL 20 Ervervets rettsvern overfor overdragerens fordringshavere Innledning Fast eiendom Avtaleerverv må normalt tinglyses for å stå seg overfor avhenderens konkurs Unntak fra tinglysingskravet Rettsvern for andre ervervsmåter enn avtale Erververens rettsvern overfor utlegg Rettsvern overfor kjøperen ved tvangssalget Finansielle instrumenter som er registrert i verdipapirregister Enkle fordringer og aksjer som ikke er registrert i verdipapirregister Løsørekjøp Innledning Nødvendigheten av overlevering Skjæringspunktene Generelt om rettsvern uten overlevering Kjøpesummen er ikke betalt 266

11 XVI Innhold Tilvirkningskontrakter Erverv og bygging av skip mv Generisk bestemt kjøp Forholdet mellom kjøper og panthaver med driftstilbehørspant m.v Begrenset rett i løsøre Verdipapirer Rettsvern til penger Midler som er avsatt for senere betaling Betalingen Rettsvern ved konkurs etter forutgående gjeldsforhandling Tilbakedatering av skjæringspunktet for å etablere rettsvern Gjeldsnemndas samtykke erstatter rettsvern Rettsvern ved tvangsakkord Nærmere om rettsvernsvirkningen i skyldnerens gjensidig tyngende avtaleforhold 277 KAPITTEL 21 Kreditorbeslag i skyldnerens selskaps- og sameieandel Kreditorbeslag i selskapsandel Problemstillingen Selskapskreditorenes fortrinnsrett til selskapsmidlene Medinteressentenes rett overfor skyldnerens særkreditorer til å kreve selskapsgjeld dekket av selskapsmidler Kreditorbeslag i sameieandel 281 DEL IV OMSTØTELSE KAPITTEL 22 Innledning Omstøtelsesreglene Omstøtelsesreglenes formål Omstøtelsesreglenes virkeområde Objektive og subjektive omstøtelsesregler Skillet mellom objektive og subjektive omstøtelsesregler De objektive omstøtelsesreglenes formål og utforming Den alminnelige subjektive omstøtelsesregel i deknl Objektive omstøtelsesregler med adgang til solvensbevis Omstøtelsesfristens beregning 290

12 Innhold XVII KAPITTEL 23 Omstøtelse av skyldnerens gåver Innledning Gavebegrepet Innledning Vederlagsfrihet Formuesreduksjon for giveren Formuesøkning for mottakeren Disposisjon Preg av gavmildhet Fullbyrdelse av gåven Problemstillingen Fast eiendom, realregistrert løsøre, enkle krav og finansielle instrumenter registrert i verdipapirregister Løsøre, verdipapir og penger Fullbyrdelse uten rettsvernsakt Særregler om leilighetsgaver og frafallelse av erstatningskrav Særregler om gåver og gavelignende disposisjoner til nærstående Forlenget omstøtelsesfrist Urimelig lønn m.m Særregler om ektefeller og felleseie Utgangspunktet Ektepakt Skifte av felleseie Opphevelse av felleseie 308 KAPITTEL 24 Betaling av gjeld Innledning Gjeld Gjeld i penger og annet enn penger Eldre gjeld Gjelden må påhvile konkursskyldneren Betaling Betalingens form er uten betydning Grensen mellom betaling og selvstendig kjøp m. v Tilbakeføring av fordringshaverens ytelse Skyldnerens salgsoppdrag til fordringshaveren Grensen mellom betaling og sikkerhetsstillelse Sikkerhetsstillelse med enkle pengekrav Ombytting av midler med samme fordringshaver Generelt om reservasjonen for ordinær betaling 317

13 XVIII Innhold Usedvanlig betalingsmiddel Betalingsmidlets art Avtalt betalingsmiddel Usedvanlig betalingsmiddel må benyttes ved betalingen Reservasjonen for ordinær betaling Betaling før normal betalingstid Når foreligger betaling før normal betalingstid? Reservasjonen for ordinær betaling Beløp som betydelig forringer skyldnerens betalingsevne Innledning Betydelig forringelse av skyldnerens betalingsevne Reservasjonen for ordinær betaling Omstøtelsesfristen Den normale omstøtelsesfrist Forlenget omstøtelsesfrist 329 KAPITTEL 25 Omstøtelse av motregning Innledning Omstøtelse etter dekningsloven Motregning med motfordring ervervet fra tredjeperson (deknl. 5-6 første ledd) Motregning uten hjemmel i alminnelige motregningsregler (deknl. 5-6 annet ledd første punktum) Motregning med etterprioritert motfordring (deknl. 5-6 annet ledd annet punktum) Fotholdet mellom den alminnelige subjektive omstøtelsesregelen i deknl. 5-9 og de subjektive regler i KAPITTEL 26 Omstøtelse av sikkerhetsstillelse for eldre gjeld Innledning Gjelden Begrepet gjeld Fra hvilket tidspunkt gjelden er «pådratt» Fornyelse av gjelden med samme fordringshaver Erkjennelse av ugyldig eller foreldet gjeld Gjelden må påhvile konkursskyldneren Sikkerhetsstillelsen Sikkerhetsstillelsen må være avtalt realsikkerhet Sikkerhet som stilles for gjeld som skyldneren har pådratt seg før sikkerhetsretten ble avtalt (deknl. 5-7 første ledd bokstav a)

14 Innhold XIX Sikkerhetsstillelse som ikke får rettsvern uten unødig opphold (deknl. 5-7 første ledd bokstav b) Avbrytelse og reetablering av rettsvernet Ombytting av midler med samme fordringshaver Omgåelse ved sikkerhetsstillelse overfor tredjepart Omstøtelsesfristen Den normale omstøtelsesfrist Forlenget omstøtelsesfrist Gjennomføring av omstøtelsen Lov om finansiell sikkerhetsstillelse 5 annet ledd 346 KAPITTEL 27 Omstetelse av utleggspant Innledning Området for deknl Panterett stiftet ved utlegg Grensen mellom betaling og utleggspant Omstøtelsesfristen Den normale omstøtelsesfrist Forlenget omstøtelsesfrist Omstøtelsesvirkningen 351 KAPITTEL 28 Den alminnelige subjektive omstøtelsesregel Innledning Gjenstanden for omstøtelse er «disposisjoner» Skyldnerens økonomiske stilling må være svak eller bli alvorlig svekket ved disposisjonen Generelt Det avgjørende tidspunkt Generelt om at disposisjonen må være utilbørlig og om utilbørlighetskriteriet Utilbørlig kreditorbegunstigelse Disposisjoner som etter sin art omfattes av de objektive omstøtelsesregler Disposisjoner som etter sin art faller utenfor de objektive omstøtelsesregler Særlig om forsinket gjennomføring av avtalen Momenter ved utilbørlighetsvurderingen Utilbørlig unndragelse av eiendeler Gåver og dermed likestilte disposisjoner Annen utilbørlig unndragelse av eiendeler 362

15 XX Innhold Utilbørlig forøkelse av gjeld Fordringshaverne må påføres et tap Det subjektive vilkår Omstøtelsesfristen Bevisbyrden 370 KAPITTEL 29 Fellesspørsmål om vilkår for omstøtelse Skyldnerens disposisjon gjelder formuesgoder som tilhører tredjepart Skyldnerens disposisjon finansieres av tredjepart Tredjepart disponerer over skyldnerens midler Skyldneren disponerer over formuesgoder som inngår i pantsatt løsøtekompleks 373 KAPITTEL 30 Omstøtelseskravet De objektive omstøtelsesregler Innledning Den annen parts berikelse Frådrag for utbytte vunnet av det mottatte Den annen parts erstatningsansvar Omstøtelsesoppgjøret Den alminnelige subjektive omstøtelsesregel Innledning Omstøtelseskravets omfang Omstøtelsesoppgjøret Rettsovergang på den annen parts side 381 DEL V FORDELINGEN MELLOM FORDRINGSHAVERNE I BOET KAPITTEL 31 Massefordringer Innledning Massefordringer av første klasse Generelt Begravelsesomkostninger Omkostningene ved bobehandlingen Andre forpliktelser påført skyldnerens bo under bobehandlingen Særlig om leie som masseforpliktelse ved konkurs 387

16 Innhold XXI Massefordringer av annen klasse Generelt Omkostningene ved umiddelbart forutgående gjeldsforhandling eller offentlig skifte av insolvent dødsbo Forpliktelser påført boet med gjeldsnemndas tillatelse eller rettens samtykke Forpliktelser overfor skatte- og avgiftskreditorer og forbrukere Massekonkurs 390 KAPITTEL 32 Dividendefordringer Innledning Alminnelige vilkår for dividenderett Det må foreligge en fordring Fordringen må være oppstått før og foreligge ved boåpningen Uforfalt eller betinget fordring Regressfordring mot skyldneren Dividenderetten i gjensidig bebyrdende kontraktsforhold Dividende av den annen parts egen ytelse Dividende av skyldnerens ytelse Dividende av erstatningskrav Dividendespørsmålet ved avtaler som etter sin art er oppsigelige Omregningsregler for fordring på annet enn penger Når skal fordring på annet enn penger dekkes som dividendefordring? Fordringens omgjøring til pengefordring Omregningsregler for fordring i fremmed mynt Skyldnerens gaveløfte m.v En konkutsskyldners ansvar for restgjelden Utleggspant for dividendefordringer kan ikke stiftes under konkursbehandlingen 400 KAPITTEL 33 Dividenderetten i solidarskyldfbrhold Innledning Avdrag fra en medskyldner med regressrett overfor konkursskyldneren Avdrag fra en medskyldner uten regressrett overfor konkursskyldneren Utgangspunktet Avdrag ved dividende fra en medskyldners bo Avdrag senere enn tre måneder før fristdagen Subsidiær solidaritet 407

17 XXII Innhold Begrenset og partiell solidaritet Begrenset solidaritet Partiell solidaritet Fordringshaveren skal ikke ha mer enn full dekning Medskyldnerens stilling Dividende av medskyldnerens regressfordring Nedsettelse av medskyldnerens sikkerhets- og motregningsrett Innfriende medskyldners dividenderett Regressrett for medskyldnerens bo Dividendefordelingen mellom flere medskyldnere Regressrett for skyldneren og dennes bo 414 KAPITTEL 34 Dividendeprioritet Prioriterte, uprioriterte og etterprioriterte dividende fordringer Prioriterte fordringer av første klasse Lønn og annet arbeidsvederlag Personkretsen Fordringens art Begrensning av den fortrinnsberettigede del av fordringen Andre prioriterte fordringer av første klasse Lønnsgarantiloven Prioriterte fordringer av annen klasse Fortrinnsretten ved overdragelse eller regress Etterprioriterte fordringer Rente, mellomrente og rabatt Andre etterprioriterte fordringer 424 DEL VI SIKKERHETSRETTERS STILLING I BOET KAPITTEL 35 Sikkerhetsretters stilling i boet Innledning Panthaverens personlige fordring Dividenderett Skjæringspunktet for hvem pantet tilhører Rettsstillingen hvis panthaveren vil realisere pantet Forfall og mislighold Sperrefrist for å avholde tvangsauksjon 433

18 Innhold XXIII Boets utløsningsrett Fellespant Rettsstillingen hvis boet vil realisere pantet Konkurs Gjeldsforhandling 438 Litteratur med forkortelser 439 Lovregister 449 Domsregister 453 Stikkordregister 460

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Konkursrådets medlemmer: ISSN: 0805-8180 Opplag: 3000 www.konkursradet.no Advokat Konst. førstestatsadvokat Avdelingsdirektør Underdirektør Førstebyfogd

Detaljer

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder Det juridiske fakultet Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder En særrett til besvær for flere enn skyldnerens panthavere? Hilde Kaspersen Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Etablering av rettsvern ved forskuddsbetaling for eiendomsrett i løsøre som ikke kan realregistreres. Sverre Magnus Bergslid Salvesen

Etablering av rettsvern ved forskuddsbetaling for eiendomsrett i løsøre som ikke kan realregistreres. Sverre Magnus Bergslid Salvesen Etablering av rettsvern ved forskuddsbetaling for eiendomsrett i løsøre som ikke kan realregistreres Sverre Magnus Bergslid Salvesen JUR-3901 ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2013

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rett stiftet ved avtale?

Rett stiftet ved avtale? Rett stiftet ved avtale? Omfatter tinglysingsloven 23 fusjoner og fisjoner? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 560 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 14883 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

Konkursrettslige temaer knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler

Konkursrettslige temaer knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler Konkursrettslige temaer knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler Foredrag hos Statens Kartverk Advokat Leif Petter Madsen 11. september 2014 1 Innhold 1. Innledning fast eiendom og konkurs 2. Eiendom

Detaljer

Omstøtelse i konkurs:

Omstøtelse i konkurs: Omstøtelse i konkurs: En sammenligning mellom disposisjoner som rammes av utilbørlighetsvilkåret i dekningsloven 5-9 og disposisjoner som rammes av dekningslovens objektive omstøtelsesregler. Kandidatnummer:

Detaljer

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007)

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) Besl. O. nr. 55 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) År 2007 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2003 Side 1 172 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1-2003 Utgitt 31. januar 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Jan. 10. Lov nr. 1 om

Detaljer

HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING?

HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING? BRUK AV HJEMMELSSELSKAPER OG ANDRE RETTSVERNSSUBSTITUTTER VED SALG AV FAST EIENDOM Advokatene Borgar Høgetveit Berg og Reidar Myhre, Advokatfirmaet Thommessen AS Eiendomsrettsseminaret, Kartverket, Sundvolden,9.

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann 0 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHOR1TY OF NORWAY Notat Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann Vediegg til forslag om endringer i eiendomsmeghngslov- og forskrift II 2 I Finanstilsynet

Detaljer

MASTEROPPGAVE VÅR 2008.

MASTEROPPGAVE VÅR 2008. MASTEROPPGAVE VÅR 2008. STUDENTNR: 158312 VEILEDER: HANS FREDRIK MARTHINUSSEN DEN TAPENDE PARTS KRAV VED RETTIGHETSKOLLISJONER. H OG S SITT KRAV MOT A DER B EKSTINGVERER. B SITT KRAV MOT A HVOR H OG S

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG I Innledning 1. Emne og terminologi. Rettskildene Pengekravsrett er en vanlig betegnelse på et juridisk fag, der rettsreglene om pengekrav behandles. Et annet ord for pengekrav er pengefordring. De to

Detaljer

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker Forord Det er gått lang tid siden første utgave av boken kom i 1994. Annen utgave er holdt innenfor samme ramme med hensyn til innhold og omfang. Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale som lovgivning,

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer