Innhold. Alminnelige bestemmelser... Kapittel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Alminnelige bestemmelser... Kapittel 1"

Transkript

1 Innhold Forkortelser... Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant... I Generelt. Bakgrunnen for loven... II Hvordan loven ble til. Forholdet til lovgivning i andre land... III Senere lovendringer... IV Lov om finansiell sikkerhetsstillelse... V Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre... VI Utkast til ny tinglysingslov. Betydningen av luftfartslovens og borettslagslovens regler om panteprioritet... VII Forskrifter til panteloven... Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser Definisjoner Hva det innebærer å ha panterett for et krav... 3 Hva som menes med «underpant»... 4 Hva som menes med «håndpant»... 5 Hva som menes med «realregister»... 6 Løsøreregisteret Fravikelighet. Forholdet til annen lovgivning Adgangen til å fravike loven... 3 Avtalepant krever lovhjemmel... 4 Panteloven er subsidiær i forhold til annen pantelovgivning... 5 Rettsvern etter panteloven er ikke til hinder for godtroerverv Adgangen til å pantsette Oversikt over lovendringer. Andre pantsettelsesbegrensninger... 2 Generalpant kan ikke rettsgyldig etableres... 3 Omsetningsbegrensninger gjelder tilsvarende for adgangen til pantsettelse

2 Panteloven 4 Pant i ideell del av et formuesgode kan bare etableres i tilfeller hvor formuesgodet ligger i sameie Angivelse av pantekravet Pantekravet må være bestemt angitt, og det stilles visse minstekrav til individualisering av panteobjektet («spesialitetsprinsippet»)... 3 Spesialitetsprinsippet gjelder ikke bare for avtalepant, men også for utleggspant... 4 Kravene til angivelse av pantekravet er bare rettsvernsvilkår... 5 Paragraf 1-4 gjelder ikke for tilleggskrav som omfattes av panterett for hovedkravet, eller for løpende grunnbyrdeytelser... 6 Er pantekravet angitt i utenlandsk valuta, må valutaen til vanlig ha børskurs i Norge Panterett for tilleggskrav Oversikt over lovendringer. Forholdet til regler før panteloven... 2 Bestemmelsene i 1-5 gjelder bare dersom ikke annet følger av stiftelsesgrunnlaget... 3 Bestemmelsene i 1-5 gjelder alle former for panterett... 4 Panterett for tilleggskrav utover det som følger av 1-5, må ha hjemmel i stiftelsesgrunnlaget... 5 Paragraf 1-5 gir ikke selv hjemmel for de tilleggskrav som er nevnt i bokstavene a, b, d og e... 6 Hvilke omkostninger som skal anses som inndrivelsesomkostninger... 7 Skal panthaveren ha panterett for renter, må rentekravet være hjemlet i det underliggende forhold... 8 Om rentene øker, må etterstående rettighetshavere finne seg i det... 9 Paragraf 1-5 første ledd bokstav b kan også påberopes av panthavere etter gjorte pantobligasjoner og rene pantedokumenter Panteretten for renter etter 1-5 første ledd bokstav b gjelder renter som er opptjent senere enn to år før tvangsdekning ble begjært, eller gjeldsforhandling eller konkurs ble åpnet Grunnbyrdeytelser som er forfalt senere enn to år før tvangsdekning ble begjært, eller gjeldsforhandling eller konkurs ble åpnet, er uten videre pantesikret Panthaveren har panterett for utlagt premie for vanlig tingsskadeforsikring Panthaveren har også panterett for nødvendige varetakelses- og tilsynsutgifter som er pådratt etter avtale med konkursbobestyrer Avkastning av pantet Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter... 2 Ved underpant har eieren rett til avkastningen

3 Innhold 3 Ved pant i verdipapirer, finansielle instrumenter, innløsningspapirer, aksjer eller enkle krav kan panthaveren «kreve og motta» avkastning og avdrag... 4 Spørsmålet om hvem som har rett til avkastning av håndpant som faller utenfor 1-6 andre ledd, er ikke lovregulert... 5 Hva panthaveren kan bruke mottatte beløp til... 6 Beløp som panthaveren ikke har krav på å beholde, kan eieren kreve utbetalt... 7 Panterett i aksjer omfatter også fondsaksjer, men, dersom ikke annet er avtalt, ikke tegningsretter... 8 Ved namsutlegg i verdipapirer, innløsningspapirer eller enkle krav skal avdrag og renter betales til namsmannen... 9 Ved namsutlegg kan både saksøkeren og saksøkte gjøre det som trengs for å holde kravet i kraft Ved pant i kapitalforsikringer på liv omfatter panteretten ikke tillegg til opprinnelig bestemte ytelser Bruksrett, vedlikeholds- og forsikringsplikt Noen utgangspunkter... 2 Ved underpant har eieren rett til å bruke pantet på vanlig måte... 3 Ved underpant har eieren plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold av pantet... 4 Ved håndpant har panthaveren plikt til å føre tilsyn med pantet... 5 Ved avtalepant i fast eiendom, driftstilbehør eller varelager har pantsetteren plikt til å tegne vanlig tingsskadeforsikring Risiko og ansvar for tap av eller skade på pantet Noen utgangspunkter... 2 Hver av partene bærer risikoen for sin interesse i panteobjektet... 3 Skal pantets eier eller panthaver bli erstatningsansvarlige overfor hverandre, må det foreligge ansvarsgrunnlag Forfall Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter... 2 På de betingelser 1-9 angir, kan panthaveren kreve innfrielse før vanlig forfall... 3 Innfrielse kan kreves ved vesentlig mislighold... 4 Når pantet blir tvangssolgt, kan pantekravet kreves innfridd... 5 Adgangen til å bringe pantekravet til forfall ved gjeldsforhandling eller konkurs... 6 Pantekravet kan kreves innfridd dersom eieren vesentlig misbruker sin rådighet eller forsømmer sine plikter overfor panthaveren... 7 Ved tap av eller skade på panteobjektet vil innfrielse kunne kreves dersom sikkerheten blir vesentlig redusert... 8 Før innfrielse kan kreves etter 1-9 første ledd bokstav d eller e, må det gis varsel

4 Panteloven Avhendelse og pantsettelse av panterett Generelt. Paragrafens anvendelsesområde... 2 Dersom det ikke er særlig hjemmel for annet, kan panterett avhendes eller frempantsettes... 3 Dersom det underliggende forhold ikke kan avhendes, kan heller ikke panteretten avhendes eller frempantsettes... 4 Ved overdragelse eller frempantsettelse av panterett gjelder som utgangspunkt prinsippet om derivativt erverv Avhendelse av pantet m.v Generelt. Oversikt over lovendringer... 2 Dersom ikke annet er avtalt, kan eieren avhende panteobjektet eller foreta rettsstiftelse på sekundær prioritet... 3 Rettsstiftelse i fysisk del av et panteobjekt krever som hovedregel samtykke fra panthaveren... 4 For avhendelse av gjenstander som inngår i tingsinnbegrepspant, gjelder særlige regler... 5 Det gjelder også særlige regler for salgspant og ved avtalepant i enkle pengekrav... 6 Ved underpant i alminnelige løsøre kan panteobjektet ikke avhendes uten etter samtykke fra panthaveren... 7 Ved erverv av pantbeheftet fast eiendom til veg- eller jernbaneformål faller panterett bort Fellespant Anvendelsesområdet for reglene om fellespant... 3 Prinsippet om den solidariske panteheftelse... 4 Gjennomføring av panteregress. Noen utgangspunkter... 5 Hvem kan gjøre panteregress gjeldende?... 6 Hvordan skal regressnøkkelen fastlegges?... 7 Den eller de regressberettigede trer inn i fellespanthaverens panterett... 8 Frafall av panterett fra fellespanthaveren Forholdet mellom flere panteretter Som utgangspunkt går den panterett foran som først ble påheftet... 2 Dersom en foranstående heftelse opphører, rykker etterstående opp («opptrinnsrett»)... 3 Etterstående heftelser rykker opp ved materielt opphør av foranstående heftelse... 4 En heftelse som må stå tilbake for en annen heftelse på grunnlag av rettsvernsregler, må rykke opp dersom rettsvernet for den kolliderende rettsstiftelse faller bort... 5 Den prioritet som følger av stiftelsestidspunktet, kan være fraveket ved avtale

5 Innhold 6 Den prioritet som følger av stiftelsestidspunktet, kan ha blitt ekstingvert... 7 Ved opplåning av et pantedokument som det er skaffet rettsvern for, kan panthaveren få prioritet fra et tidligere tidspunkt enn stiftelsestidspunktet for panteretten... 8 Motstrid i prioritetsrekkefølgen Utløsning Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter... 2 Dersom en panthaver tar skritt til tvangsdekning, får andre panthavere rett til å utløse ham... 3 Ved mislighold kan etterstående panthavere mv. i ikke-realregistrerte formuesgoder utløse foranstående panthavere... 4 I konkurranse mellom flere utløsere har den best prioriterte fortrinnsrett... 5 Dersom pantets eier ikke er hovedskyldner, har han en subsidiær utløsningsrett dersom en panthaver tar skritt til tvangsdekning Nedsettelse av restkrav etter gjennomført dekningssalg Bestemmelsens tilblivelse... 2 Dersom panthaveren har kjøpt pantet til underpris, kan restkravet nedsettes... 3 Skal restkravet kunne nedsettes, må det være et åpenbart misforhold mellom kjøpesum og pantets verdi Beregning av frister Hvilke frister bestemmelsen gjelder for... 3 Hva det innebærer at domstolloven 146, 148 og 149 kommer til anvendelse Bruk av elektronisk kommunikasjon Bestemmelsens tilblivelse... 2 Skriftlighetskrav kan oppfylles ved elektronisk kommunikasjon... Kapittel 2 Avtalepant i fast eiendom Hva kan pantsettes Hvilke rettigheter til fast eiendom som kan pantsettes... 3 Begrensninger i adgangen til å pantsette rett til fysisk del av fast eiendom... 4 Dekning av panterett i fast eiendom skjer ved tvangssalg eller tvangsbruk

6 Panteloven 2-2. Hva panterett i fast eiendom omfatter Hva som omfattes av pantsettelse av fast eiendom... 3 Forholdet mellom pant i fast eiendom og pant i driftstilbehør Hva panterett i festerett til grunn og hus m.m. på grunnen omfatter. 1 Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter... 2 Hva panterett i festerett omfatter... 3 Tomtefesteloven 18 første ledd andre punktum og tredje ledd Pantsettelse av eierseksjon Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter... 2 Hva panterett i eierseksjon omfatter Rettsvern Avtalepant i eiendomsrett eller særlig rett til fast eiendom får rettsvern ved tinglysing... 3 Dersom ikke annet er avtalt, forblir pantet i eierens besittelse... 4 Om rettsvern ved frempantsettelse... 5 Ved pantsettelse av adkomstdokument til leierett eller borett til husrom gjelder Brukspant Det kan avtales at panthaveren skal drive eiendommen for pantsetterens regning («ta pantet til brukelighet»)... 3 Ved avtale om å ta pantet til brukelighet kommer tvangsfullbyrdelsesloven første ledd, og tilsvarende til anvendelse... 4 Det kan avtales at panthaveren skal drive eiendommen for egen regning («brukspant»)... 5 Ved avtale om brukspant kommer tvangsfullbyrdelsesloven første ledd og tilsvarende til anvendelse... 6 Avtaler om å ta pantet til brukelighet og om brukspant kan ikke gjennomføres i strid med konsesjonslovgivningen Overtagelse av pantegjeld Noen utgangspunkter. Forholdet til alminnelige, ulovfestede regler om gjeldsovertakelse... 2 Etter alminnelige ulovfestede regler anses en avtale om gjeldsovertakelse som en tredjemannsavtale... 3 Anvendelsesområdet for panteloven Dersom erververen skal overta personlig ansvar for pantegjelden, må kreditor forespørres... 5 Overtakelse av personlig gjeldsansvar skjer ved kreditors skriftlige samtykke

7 Innhold 6 Om avhendelsesavtalen blir omgjort, står gjeldsovertakelsen likevel ved lag... 7 Samtykke til gjeldsovertakelse står ved lag i ett år... 8 Dersom kreditor ikke skriftlig samtykker i gjeldsovertakelse, kan pantegjelden innfris... 9 Retten til ekstraordinær innbetaling må gjøres gjeldende innen ett år etter at kreditor ble forespurt Bestemmelsene i 2-7 kan ikke fravikes til skade for avhender og erverver... Kapittel 3 Avtalepant i løsøre Hovedregelen om rettsvern Ved etablering av avtalepant i løsøre gjelder som utgangspunkt håndpantregelen... 2 Det finnes flere unntak fra håndpantregelen Håndpant Løsøre som ikke kan registreres i realregister, kan pantsettes, og panteretten får rettsvern ved overlevering... 3 Tilbehør til realregistrerbart løsøre kan håndpantsettes... 4 Skal rettsvern kunne etableres ved overlevering, må pantsetteren fratas rådigheten over pantet... 5 Overleveringskravet er tilfredsstilt ved overlevering av nøkkel eller gjennomføring av lignende tiltak («nøkkelpant»)... 6 Dersom panteobjektet befinner seg hos tredjemann, kan rettsvern etableres ved melding til ham... 7 Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved håndpant... 8 Om rettsvern ved frempantsettelse... 9 Dekning av panterett i håndpantsatt løsøre skjer ved tvangssalg Pant i realregistrerbart løsøre Realregistrerbart løsøre kan pantsettes etter tilsvarende regler som for fast eiendom... 3 Ved avhendelse av realregistrerbart løsøre gjelder 2-7 tilsvarende for overtakelse av ansvar for pantegjeld... 4 Dekning skjer ved tvangssalg eller tvangsbruk... Pant i driftstilbehør Hva panteretten omfatter... 2 Driftstilbehør som brukes i eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet, kan pantsettes som tingsinnbegrep

8 Panteloven 3 Ved lovendring i 2001 er pant i driftstilbehør blitt et selvstendig tingsinnbegrepspant... 4 Hvilke løsøregjenstander som omfattes av driftstilbehørspant... 5 Hvilke immaterielle rettigheter som omfattes av driftstilbehørspant... 6 Driftstilbehørspant omfatter også undersøkelsessrett etter mineralloven... 7 Driftstilbehørspant står tilbake for salgspant... 8 Skal rett til en gjenstand være omfattet av driftstilbehørspant, må pantsetteren eie eller ha en overførbar bruksrett til den... 9 Ting som kan realregistreres, eller som kan underpantsettes etter 3-8, 3-9 eller 3-10, og tilbehør til realregistrerbare formuesgoder faller utenfor Driftstilbehørspant må gjelde driftstilbehøret i sin helhet Overfor pantsetterens hjemmelsperson og suksessorer må panteobjektet avgrenses på samme måte som kreditorenes beslagsrett Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, vil panteobjektet kunne begrenses til én eller flere avdelinger Dekning av panterett i driftstilbehør Næringsdrivende Paragraf 3-5 inneholder en uttømmende legaldefinisjon av «næringsdrivende»... 3 Foretak som er registrert i Foretaksregisteret, er «næringsdrivende»... 4 Som «næringsdrivende» anses også rettssubjekt som driver nærmere bestemte sosiale eller humanitære institusjoner Rettsvern Panterett i driftstilbehør får rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret.. 3 Skal tinglysing av panterett gi rettsvern, må den være gyldig partene imellom Avhendelse av pantsatt driftstilbehør Pantsetterens adgang til å skifte ut eller avhende pantsatte driftstilbehørsgjenstander eller utstede lisenser... 3 Når panthaveren tar skritt til å inndrive pantekravet («tiltrer pantet»), opphører pantsetterens rettslige rådighet over driftstilbehørsgjenstandene... 4 Under gjeldsforhandling kan skyldneren også etter at pantet er tiltrådt, foreta avhendelser som ikke vesentlig forringer panthavers sikkerhet... 5 Ved rettmessig salg av tilbehørsgjenstander faller panteretten bort når erververen har oppnådd rettsvern mot pantsetterens kreditorer... 6 Som motstykke til at panteretten faller bort i gjenstander som blir skiftet ut, får panthaveren panterett i nyanskaffelser

9 Innhold 7 Ved rettmessig utstedelse av lisenser står panteretten ved lag, men får prioritet bak lisensretten Pant i motorvogner og anleggsmaskiner Næringsdrivende kan underpantsette motorvogner, flyttbare anleggsmaskiner og jernbanemateriell... 3 Rettsvern for pantsettelsen oppnås ved tinglysing i Løsøreregisteret... 4 Om rettsvern ved frempantsettelse... 5 Ved pantelovsforskriften er det gitt nærmere regler om hva som skal regnes som «motorvogn» mv Ved samlet pantsettelse av motorvogner må pantsettelsen gjelde motorvognparken i sin helhet... 7 Ved samlet pantsettelse har pantsetteren rett til å avhende enkeltgjenstander som inngår i panteobjektet... 8 Pant etter 3-8 står tilbake for salgspant, og panteretten omfatter bare formuesgoder som pantsetteren eier eller har en overførbar bruksrett til... 9 Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, kan panteobjektet begrenses til én eller flere avdelinger Tvangsdekning skjer som hovedregel ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring Løsøre som har karakter av driftsmidler eller varelager i landbruket («landbruksløsøre»), kan underpantsettes som tingsinnbegrep... 3 Hvilke formuesgoder som omfattes av landbruksløsørepant... 4 Landbruksløsørepant får rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret... 5 Hva som skal anses som næringsvirksomhet i landbruket... 6 Bestemmelsene om landbruksløsørepant går foran driftstilbehørs- og varelagerpant, men står tilbake for andre former for avtalepant... 7 Pantsettelsen må gjelde landbruksløsøret i sin helhet... 8 Pantsetteren har rett til å avhende enkeltgjenstander som inngår i panteobjektet... 9 Det er bare formuesgoder som pantsetteren eier eller har en overførbar bruksrett til, som omfattes Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, kan panteobjektet begrenses til én eller flere avdelinger Tvangsdekning skjer som hovedregel ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Pant i fiskeredskaper Løsøre som har karakter av driftsmidler ved fiske eller fangst («fiskeog fangstutstyr»), kan underpantsettes som tingsinnbegrep

10 Panteloven 3 Pantsettelsesadgangen er forbeholdt næringsdrivende, og panteobjektet er begrenset til løsøre som brukes i eller er bestemt til bruk i næringsvirksomheten... 4 Virksomheten må foregå med fiske- eller fangstfartøy... 5 Hvilke gjenstander som omfattes av pantsettelsen... 6 Panterett i fiske- og fangstutstyr omfatter ikke tilbehør til fartøy... 7 Panteretten får rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret... 8 Pant i fiske- og fangstutstyr går foran driftstilbehørspant, men står tilbake for andre former for avtalepant... 9 Pantsettelsen må gjelde fiske- og fangstutstyret i sin helhet Pantsetteren har rett til å avhende enkeltgjenstander som inngår i panteobjektet Det er bare formuesgoder som pantsetteren eier eller har en overførbar bruksrett til, som omfattes Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, kan panteobjektet begrenses til én eller flere avdelinger Tvangsdekning skjer ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8... Pant i varelager Hva panteretten omfatter Næringsdrivende kan underpantsette varelager i næringsvirksomheten... 2 Hvilke formuesgoder som anses som varelager... 3 Varelagerpant omfatter bare varer som tilhører pantsetteren, eller som han har en overførbar bruksrett til... 4 Varelagerpantet må gjelde varelageret som tingsinnbegrep, men det er adgang til avdelingsvis oppdeling av panteobjektet... 5 Overfor pantsetterens hjemmelspersoner og suksessorer må pantet avgrenses på samme måte som kreditorenes beslagsrett... 6 Ting som kan realregistreres, eller som kan underpantsettes etter 3-8, 3-9 eller 3-10, faller utenfor... 7 Varelagerpant står tilbake for salgspant... 8 Tvangsdekning skjer som hovedregel ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Rettsvern Varelagerpant får rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret... 3 Tinglysing har ikke noen reparerende effekt på gyldigheten av pantsettelsen... 4 Om rettsvern ved frempantsettelse Avhendelse av pantsatte varer Pantsetterens adgang til å avhende varer av pantsatt varelager

11 Innhold 3 Når panthaveren tar skritt til å inndrive pantekravet, opphører pantsetterens avhendelsesrett... 4 Under gjeldsforhandling kan skyldneren også etter at pantet er tiltrådt, foreta avhendelser som ikke vesentlig forringer panthavers sikkerhet... 5 Ved rettmessig salg av varer fra pantsatt varelager faller panteretten bort når erververen har oppnådd rettsvern mot pantsetterens kreditorer... 6 Varelagerpant bør kombineres med factoringpant. Forholdet til avtaler om kassekreditt... Salgspant Hvilke krav kan sikres... 2 Salgspant kan avtales i forbindelse med salg av løsøre... 3 Salgspant kan bare avtales i de gjenstander som omfattes av salget... 4 Det er bare innkjøpskreditt som kan sikres med salgspant... 5 Dekning gjennomføres ved tvangssalg eller ved tilbakelevering Hvilke ting kan beheftes Salgspant kan ikke avtales i realregistrerbare formuesgoder... 3 Salgspant kan avtales i tilbehør til realregistrerbare formuesgoder... 4 Salgspant kan ikke avtales i en ideell del av en løsøregjenstand... 5 Salgspant kan ikke avtales i ting som er beregnet på videresalg... 6 Før lovendringen i 1999 kunne salgspant avtales dersom videresalg først var forutsatt å skulle skje etter bearbeidelse... 7 Ved forskrift kan visse ting eller vareslag unntas fra ordningen med salgspant Forbud mot videresalg eller pantsettelse Ting som er beheftet med salgspant, kan ikke avhendes eller håndpantsettes... 2 Ting som er beheftet med salgspant, kan avhendes eller håndpantsettes dersom salgspanthaveren samtykker Rettsvern I forbrukerkjøp må avtale om salgspant være skriftlig for å ha rettsvern.. 3 Ved andre kjøp enn forbrukerkjøp må salgspantavtalen bekreftes skriftlig... 4 Salgspant i registrerte motorvogner må tinglyses for å få rettsvern... 5 Ved avtale om salgspant stilles det spesielle formkrav til individualisering av panteobjektet... 6 For at avtale om salgspant skal ha rettsvern, må kjøpesummen eller innkjøpslånet være angitt... 7 Når flere salgspantgjenstander er kjøpt under ett, skal gjenstandene hefte som fellespant... 8 Salgspant for kjøpesum og innkjøpslån har lik prioritet

12 Panteloven Salgspant i deler og tilbehør Salgspant i deler eller tilbehør til fast eiendom er beskyttet mot eldre heftelser i eiendommen uten tinglysing... 2 Skal salgspant i del av eller tilbehør til fast eiendom være beskyttet mot yngre heftelser, må salgspantet være tinglyst... 3 Reglene om salgspant i deler av eller tilbehør til fast eiendom gjelder tilsvarende for salgspant i deler av eller tilbehør til realregistrerbart løsøre... 4 Panterett i realregistrerbare formuesgoder omfatter også deler eller tilbehør som er beheftet med salgspant Sammenføyning Salgspantet kan falle bort dersom gjenstanden blir inkorporert i fast eiendom eller annen hovedting... 2 Skal salgspantet falle bort, må utskilling medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelige verditap... 3 Ved inkorporasjon i ting som tilhører tredjemann, kan salgspanthaveren få et vederlagskrav mot eieren... 4 Salgspant i gjenstander som skal inkorporeres i ting som tilhører tredjemann, kan også falle bort ved godtroerverv Bearbeidelse og påkostning Salgspant kan falle bort ved bearbeidelse eller påkostning... 2 For at salgspantet skal falle bort, må det ha skjedd en ikke uvesentlig forandring av tingens karakter eller verdi Foreldelse Salgspant foreldes ett år etter avtalt forfallstid og som hovedregel senest fem år etter at salgstingen ble overgitt til kjøperen... 3 Foreldelse avbrytes ved begjæring om tvangsdekning eller uttrykkelig påberopelse av salgspant i fordringsanmeldelse... 4 Ved fristberegningen kommer nærmere angitte bestemmelser i foreldelsesloven tilsvarende til anvendelse Rett som likestilles med salgspant Ved avgrensningen av rekkevidden av reglene om salgspant er det realitetene som er avgjørende... 3 Hvis det er «meningen at leieren skal bli eier», skal også leieavtale anses som avtale om salgspant... 4 Ved avtale om leiefinansiering kommer salgspantreglene delvis til anvendelse... 5 Operasjonelle leieavtaler faller utenfor panteloven... 6 Panteloven omfatter heller ikke avtaler om restverdileasing... 7 Hva som er sikret ved avtaler om leiefinansiering som omfattes av panteloven

13 Innhold 8 Det er bare løsøre som kan leiefinansieres... 9 Gjenstander som er beregnet på videresalg, kan ikke leiefinansieres Bestemmelsene i 3-15 til 3-20 kommer tilsvarende til anvendelse på avtaler om leiefinansiering Ved avtale om leiefinansiering stilles det spesielle formkrav til individualisering av leieobjektet For at leasingselskapet skal ha rettsvern, må kjøpesummen eller leietiden og de terminvise leiebeløp være oppgitt Når flere gjenstander leiefinansieres under ett, hefter alle gjenstandene for det samlede leiekrav Dekning skjer ved utlevering av leiegjenstanden... Kapittel 4 Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav m.m Verdipapir og finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister Verdipapirer kan pantsettes, og panteretten får rettsvern ved overlevering... 3 Skal panteretten ha rettsvern, må pantsetteren fratas rådigheten over pantet... 4 Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av verdipapirer... 5 Om rettsvern ved frempantsettelse av verdipapirer... 6 Om hva som regnes som verdipapirer... 7 Finansielle instrumenter i verdipapirregister kan pantsettes, og panteretten får rettsvern ved registrering... 8 Livsforsikringer kan pantsettes, og panteretten får rettsvern ved registrering i livsforsikringsregisteret... 9 Ved pantsettelse av finansielle instrumenter og livsforsikringer kommer 1-4 til anvendelse Tvangsdekning av panterett i verdipapirer, finansielle instrumenter og livsforsikringer Innløsningspapir Formuesgoder som er knyttet til innløsningspapir, kan pantsettes... 2 Rettsvern etableres ved overlevering og melding... 3 Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av innløsningspapirer... 4 Om rettsvern ved frempantsettelse... 5 Tvangsdekning av panterett i innløsningspapirer skjer ved innkreving eller på den måte namsmannen bestemmer

14 Panteloven a. Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister Bestemmelsens forhistorie. Lovendringer... 2 Aksjer kan pantsettes... 3 Rettsvern etableres ved melding... 4 Paragraf 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av aksjer etter 4-2a... 5 Om rettsvern ved frempantsettelse... 6 Tvangsdekning av panterett i aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister b. Medlemskap i samvirkeforetak... 2 Adgangen til å pantsette medlemskap i samvirkeforetak... 3 Rettsvern for avtalepant i medlemskap i samvirkeforetak... 4 Paragraf 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av samvirkemedlemskap som får rettsvern ved melding... 5 Om rettsvern ved frempantsettelse... 6 Tvangsdekning av panterett i medlemskap i samvirkeforetak Adkomstdokument til leierett til husrom Leie- eller borett til husrom kan pantsettes sammen med adkomstdokument til slik rett... 3 Hva som menes med «adkomstdokument til leie- eller borett til husrom»... 4 Hvordan rettsvern oppnås... 5 Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av adkomstdokument til leie- eller borett til husrom... 6 Tvangsdekning av panterett i adkomstdokument til leie- eller borett til husrom skjer ved tvangssalg a. Borettslagsandel som er registrert i grunnboken... 2 Borettslagsandeler kan pantsettes... 3 Avtalepant i borettslagsandeler får rettsvern ved tinglysing... 4 Ved pantsettelse av borettslagsandeler gjelder Avtalepant i borettslagsandeler omfatter vanlig tilbehør... Enkle pengekrav Hvilke enkle pengekrav kan pantsettes Bestemte enkle pengekrav kan pantsettes... 3 Pantsettelse av eksisterende enkle pengekrav... 4 Pantsettelse av fremtidige enkle pengekrav... 5 Pantsettelse av innskuddskonti... 6 Hva som menes med «enkle pengekrav»... 7 Dekning av avtalepant i enkle pengekrav gjennomføres ved at panthaveren overtar kreditorbeføyelsene for kravene

15 Innhold 4-5. Rettsvern Panterett i enkle pengekrav får som hovedregel rettsvern ved melding til skyldneren for kravet... 3 Rettsvern ved pantsettelse av innskuddskonti... 4 Ved pant i bestemte enkle pengekrav gjelder ikke Om rettsvern ved frempantsettelse Rådighet over pantsatt krav Dersom ikke annet er avtalt, overtar panthaveren allerede fra pantsettelsen av rådigheten over kravene... 2 Fra det tidspunkt panthaveren overtar rådigheten over kravene, overtar han kreditorbeføyelsene både overfor debitor cessus og overfor pantsetteren... 3 Forholdet til panthaverens kreditorer... 4 Gjeldsbrevloven 25 gjelder tilsvarende... 5 Om debitor cessus adgang til å motregne overfor panthaveren med motkrav på pantsetteren. Anvendelsen av gjeldsbrevloven Gjeldsbrevloven 27 kommer tilsvarende til anvendelse... 7 Panthaverens legitimasjon overfor debitor cessus (kvitteringslegitimasjon) Innskrenkning av panthaverens rådighet Bakgrunnen for Pantsetterens rett etter en avtale om at han skal beholde kreditorbeføyelsene på sikringsstadiet, kan bare påberopes overfor tredjemann dersom debitor cessus er varslet om avtalen Avregning hvor et pantsatt krav er avhendet I tilfeller hvor dekning skjer ved at det pantsatte krav blir avhendet, skal som hovedregel avhendelsessummen legges til grunn for oppgjøret mellom panthaver og pantsetter... 2 Dersom panthaveren «uten rimelig grunn» har avhendet et pantsatt krav før forfall, skal pålydende legges til grunn... 3 Forhåndsavtale om at avregning skal skje på annen måte, er ugyldig Avhendelse i sikringsøyemed Avtale om sikringscesjon behandles på samme måte som pant... 2 Skal et enkelt krav kunne sikringscederes, må vilkårene i 4-4 være oppfylt Factoring Fra factoring til factoringpant... 3 Paragraf 4-10 gir den nødvendige lovhjemmel både for factoringpant og for tradisjonell factoring

16 Panteloven 4 Det er bare næringsdrivende som kan inngå avtale om factoringpant... 5 Om hvilke former for sikkerhetsretter som omfattes av Objektet for sikkerhetsretten («panteobjektet»)... 7 Panteobjektet kan gjelde den utestående fordringsmasse slik den til enhver tid er, men kan også begrenses til eksisterende eller fremtidige krav... 8 Det er bare krav som oppstår i pantsetterens virksomhet, som omfattes... 9 Dersom virksomheten er oppdelt i flere avdelinger, kan factoringpantet begrenses til å gjelde én enkelt avdeling Avtale om factoringpant får rettsvern ved tinglysing eller ved melding. Forholdet til Factoringpanthaverens rett kan ekstingveres av godtroende omsetningserververe Bestemmelsene i 4-6 til 4-8 gjelder tilsvarende. Anvendelsen av gjeldsbrevloven Tvangsdekning gjennomføres ved at panthaveren tiltrer pantet Omstøtelse av factoringpant for eldre gjeld... Patenter og planteforedlerretter Patent m.m Patentretter kan pantsettes særskilt... 3 Det kan også etableres avtalepant i patentsøknader mv. og overdragelige avtalelisenser... 4 Ved deling av en pantsatt patentsøknad eller uskilling av en oppfinnelse i ny søknad omfatter panteretten også avdelt eller utskilt søknad... 5 Når patent blir meddelt på grunnlag av pantsatt patentsøknad, går panteretten over på patentet... 6 Ved utstedelse av beskyttelsessertifikat går panteretten over på dette når basispatentet opphører Rettsvern for panterett i patent m.m Rettsvern for panterett i patentrettigheter etableres ved registrering... 3 Rettsvern ved frempantsettelse Planteforedlerrett m.m Planteforedlerretter kan pantsettes særskilt... 3 Det kan også etableres avtalepant i søknader om planteforedlerretter og overdragelige avtalelisenser... 4 Når planteforedlerrett blir meddelt på grunnlag av pantsatt søknad, går panteretten over på planteforedlerretten

17 Innhold Rettsvern for panterett i planteforedlerrett m.m Rettsvern for panterett i planteforedlerrett etableres ved registrering... 3 Rettsvern ved frempantsettelse Avhendelse og lisensiering... 2 Pantsatte patenter og planteforedlerretter kan overdras... 3 Adgangen til å lisenser i pantsatte patenter og planteforedlerretter Bortfall av panteretten m.m Noen utgangspunkter... 3 Ved uforutsett opphør av pantsatt immaterialrett kan pantekravet kreves innfridd... 4 Ved uforutsett opphør av lisensrett eller immaterialrett som det er utstedt lisens i, kan panthaver i lisensretten kreve innfrielse Avtale om realisasjon... 2 Dersom dekningsmåte ikke er skriftlig avtalt, må dekning gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven Paragraf 1-14 om utløsningsrett gjelder... 4 Før realisasjon kreves, må innehaveren og kjente rettighetshavere varsles... 5 Den som gjennomfører realisasjonen, har regnskapsplikt... Kapittel 5 Utleggspant Hva kapitlet gjelder Panteloven kapittel 5 gir ikke selv hjemmel for utleggspant, men gir regler om rettsvern og enkelte andre bestemmelser for utleggspant... 3 Hjemmelen for namsutleggspant må søkes i dekningslovens regler... 4 Skifteutleggspant kan ikke bare etableres i tilfeller hvor det er særskilt hjemmel for det, men også på grunnlag av avtale Utlegg i fast eiendom Utleggspant i fast eiendom eller særlig rett til fast eiendom får rettsvern ved tinglysing... 3 Bestemmelsene i 2-1 andre ledd og 2-2 til 2-4 gjelder tilsvarende.. 4 For utlegg i adkomstdokument til leie- eller borett til husrom gjelder

18 Panteloven 5-3. Utlegg i realregistrerbart løsøre og andre realregistrerte formuesgoder enn fast eiendom Utlegg i realregistrerbart løsøre med vanlig tilbehør får rettsvern ved registrering... 3 Utlegg i realregistrerte formuesgoder som verken er fast eiendom eller løsøre, får rettsvern ved registrering... 4 Utleggspant i skip som ikke er innført i skipsregisteret eller skipsbyggingsregisteret, kan få rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret Utlegg i driftstilbehør og varelager Dersom debitor er næringsdrivende, kan utleggspant etableres i driftstilbehøret som tingsinnbegrep... 3 Ved utleggspant i driftstilbehør som tingsinnbegrep gjelder 3-4 og 3-5 tilsvarende, men ikke Utleggspant i enkeltgjenstander i et driftstilbehør får rettsvern ved overlevering, ved tinglysing i Løsøreregisteret eller ved registrering i rettighetsregister for immaterielle rettigheter... 5 Dersom debitor er næringsdrivende, kan det tas utlegg i varelageret som tingsinnbegrep... 6 Ved utleggspant i varelager gjelder 3-11 tilsvarende, men ikke Utlegg i motorvogn Utlegg i registrert motorvogn får rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret... 2 Ved tinglysing av utleggspant i registrert motorvogn oppnås også rettsvern mot godtroende omsetningserververe... 3 Dersom debitor er næringsdrivende, kan det tas utlegg i motorvognparken som tingsinnbegrep Utlegg i annet løsøre Utleggspant i løsøre som ikke omfattes av 5-3 til 5-5, får rettsvern enten ved overlevering eller ved tinglysing... 2 I tilfeller hvor tingsinnbegrepspant kan etableres ved avtale, kan det også etableres ved utlegg Utlegg i verdipapir, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, innløsningspapir, aksjer, medlemskap i samvirkefortak [sic] eller enkle krav Utlegg i verdipapir får rettsvern ved overlevering eller ved tinglysing i Løsøreregisteret... 3 Utlegg i innløsningspapir får rettsvern enten ved overlevering og melding eller ved tinglysing i Løsøreregisteret

19 Innhold 4 Utlegg i aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister, får rettsvern ved melding eller ved tinglysing i Løsøreregisteret... 5 Utlegg i samvirkeandel får rettsvern ved melding til foretaket eller ved tinglysing i Løsøreregisteret... 6 Utlegg i enkle krav får rettsvern ved melding til skyldneren eller ved tinglysing i Løsøreregisteret... 7 Ved utlegg i enkle krav gjelder gjeldsbrevloven tilsvarende... 8 Utlegg i finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister får rettsvern ved registrering i verdipapirregisteret Utlegg i adkomstdokument til leierett til husrom Utlegg i adkomstdokument til leie- eller borett til husrom får rettsvern enten ved overlevering og melding eller ved tinglysing i Løsøreregisteret a. Utlegg i borettsandel som er registrert i grunnboken... 2 Utlegg i borettslagsandel får rettsvern ved tinglysing... 3 Utleggspant i borettslagsandeler omfatter vanlig tilbehør Utlegg i immaterialrettighet Hvorvidt det kan tas utlegg i immaterielle rettigheter, må avgjøres på grunnlag av andre regler enn Hvis det finnes særskilt rettighetsregister for en immaterialrettighet som det kan tas utlegg i, får utlegget rettsvern ved registrering... 4 Dersom det ikke finnes særskilt rettighetsregister, får utlegg i immaterialrettighet rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret... 5 Registrering eller tinglysing skal besørges av namsmannen Utlegg i andre formuesgoder Når utlegg kan tas i andre formuesgoder enn nevnt i 5-2 til 5-9, får utlegget rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret... 2 Namsmannen plikter å besørge utlegget tinglyst Melding til tredjeperson Om hvem som kan gi rettsvernsmelding for utleggspant... 3 Dersom rettsvern er betinget av melding, har namsmannen plikt til å gi melding Adgang for eier av et utlagt formuesgode som ikke er realregistrert til å kreve formuesgodet solgt Dersom det er tatt namsutlegg i et formuesgode som ikke er realregistrert, har eieren en betinget rett til å kreve formuesgodet tvangssolgt

20 Panteloven 3 Skal eieren kreve formuesgodet tvangssolgt, må han ha en «fyldestgjørende grunn»... 4 Ved tvangssalg etter panteloven 5-12 kommer tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8, jf. kapittel 10, til anvendelse Foreldelse av namsutlegg i formuesgoder som ikke er realregistrert Namsutlegg som ikke er registrert i et realregister, faller som hovedregel bort etter tre år... 3 Dersom det ikke har vært lovlig adgang til å begjære tvangsdekning, utskytes foreldelsen... 4 Namsutlegg for krav på skatt og offentlig avgift og underholdsbidrag foreldes ikke Plikt for offentlig myndighet til å sørge for sletting av visse namsutlegg Når det er tatt namsutlegg for krav som det offentlige er kreditor for, må utlegget slettes når kravet er opphørt... Kapittel 6 Lovbestemt pant Lovbestemt pant i fast eiendom For krav på eiendomsskatt har kommunen legalpant på første prioritet.. 3 Kommunen har også legalpant på første prioritet for krav på avfallsgebyr, feieavgift og årsavgift for vann og kloakk... 4 Krav på dekning av forpliktelser som eierseksjonssameiere har overfor sameiet, har legalpant på annen prioritet... 5 Legalpant etter 6-1 første til tredje ledd har rettsvern uten tinglysing. Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke... 6 For legalpant for andre krav enn de som omfattes av 6-1 første til tredje ledd, gjelder vanlige regler om rettsvern Lovbestemt pant i løsøre Bestemmelsen i 6-2 gir ikke selv hjemmel for legalpant... 3 Dersom ikke annet er fastsatt, har legalpant i løsøre rettsvern uten noen form for rettsvernsakt... 4 Panteloven inneholder ingen regler om legalpant i fordringer... 5 Ved legalpant i løsøre kommer bestemmelsen i 1-4 ikke til anvendelse

21 Innhold 6-3. Foreldelse Legalpant som ikke er registrert, faller bort etter to år, mens registrert legalpant faller bort etter tre år... 3 Dersom pantekravet skal betales i flere årlige terminer, regnes foreldelsesfristen fra den dag den siste termin skulle ha vært betalt... 4 Hvis det ikke har vært lovlig adgang til å begjære dekning, utskytes foreldelsen... 5 Foreldelse utskytes også hvor det kommer i stand gjeldsordning Lovbestemt pant for boomkostninger... 2 Konkursboer har første prioritets legalpant i ethvert pantbeheftet formuesgode som tilhører skyldneren, og som kan være gjenstand for kreditorbeslag... 3 Boet har også legalpant i formuesgoder som tredjeperson har stilt til sikkerhet for konkursdebitors gjeld... 4 Boets legalpant er subsidiært og beløpsmessig begrenset... 5 Boets legalpant har første prioritet... 6 Boets legalpant kan innløses av panthavere og andre interesserte... 7 Dersom ingen vil innløse, kan boet begjære tvangssalg... 8 Det er ikke noe vilkår for innløsning eller tvangssalg at størrelsen på boomkosatningene er avklart... 9 Dersom konkursdebitor senere enn tre måneder før fristdagen har solgt pantbeheftede formuesgoder, kan tingretten kreve legalpantoppgjør Tingretten avgjør hvor mye av boets legalpant som er nødvendig for å dekke boomkostningene Paragraf 6-4 står tilbake for traktatforpliktelser... Kapittel 7 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser, opphevelse og endringer av andre lover Ikrafttredelse Panteloven trådte i kraft 1. januar Ikrafttredelse av senere lovendringer Overgangsbestemmelser Bestemmelsene i kapittel 1 til 5 gjelder bare panterett som er stiftet etter at panteloven av 1980 trådte i kraft... 2 Bestemmelsene i kapittel 6 gjelder ikke for krav som er opptjent før panteloven av 1980 trådte i kraft... 3 Fullbyrdelse av panteretter som er stiftet før 1. januar 1981, skal følge de regler som til enhver tid gjelder

22 Panteloven 4 Overgangsspørsmål ved senere lovendringer må avgjøres ut fra hva som er fastsatt ved den enkelte lovendring Opphevelse og endringer av andre lover Vedlegg... Forskrift 21. november 1980 nr. 14 til lov om pant (pantelovsforskriften) Domsregister

Jens Edvin A. Skoghøy. Panteloven. med kommentarer. 3. utgave

Jens Edvin A. Skoghøy. Panteloven. med kommentarer. 3. utgave Jens Edvin A. Skoghøy Panteloven med kommentarer 3. utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave 1995 2. utgave 2003 3. utgave, 1. opplag 2016 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Sats: Type-it AS,

Detaljer

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget Jens Edvin A. Skogh0y Panterett 2. utgave Universitetsforlaget Innhold Forkortelser 19 (a) Litteratur 19 (b) Forarbeider 20 (c) Domssamlinger 20 (d) Domstoler 21 (e) Tidsskrifter 21 Kap. 1 Introduksjon

Detaljer

Jens Edvin Ä. Skoghi. Panteloven. Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Jens Edvin Ä. Skoghi. Panteloven. Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK Jens Edvin Ä. Skoghi Panteloven Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forkortelser 29 (a) Litteratur 29 (b) Forarbeider 31 (c)

Detaljer

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE Insolvensrettens Dag København - torsdag 22. mars 2012 Av Inger Marit H. Borch i.borch@haavind.no Mobil: + 47 911 85 964 Erfaringer fra Norge 2 11. apr. 2012 2 Virksomhetspant

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro 1 INNLEDNING 1.1 Læringskravenes 1.1.1 Karakter og hovedtrekk 1.1.2 Pantsettelse

Detaljer

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon Panterett 2001V Erik Røsæg Epost: Tel: 2285 9752 Kontor: Opp aulatrappen og til venstre (Sjøretten) Vev: Oversiktsdisposisjon

Detaljer

Panterett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik

Panterett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Panterett Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik 1 Faget Panterett, konkursrett og dynamisk tingsrett Nasjonal rett, fremmed rett og internasjonal rett Litteratur 2 Ressurser Fakultetets fagside/ Semestersiden

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED

KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED URETTE MENER DEN ER KONTRAKTSSTRIDIG, FOR ØVRIG IKKE

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer: 44 skal lyde: Er et patent, en patentsøknad eller et supplerende

Detaljer

Innst. O. nr. 71 (2000-2001)

Innst. O. nr. 71 (2000-2001) Innst. O. nr. 71 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i l ov 8.februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT. Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro

DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT. Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro INNLEDNING Læringskravene o Karakter og hovedtrekk o Pantsettelse av fast eiendom

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 Skrevet av Emma Nilsen Vonen Oppgaven er dessverre ikke kommentert Første spørsmål er om Storevik sparebanks (SSBanken) panteretter faller bort fordi taket

Detaljer

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o erik.rosag@jus.uio.no o 2285 9752 o folk.uio.no/erikro Ressurser Fakultetets

Detaljer

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 KNUT KAASEN: INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 I. Program 0. Formål med oversiktsforelesningen II. Kort oversikt over de tre fagene 1. Formål med det følgende 2. Hva er

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000 P HØSTEN 2013 DAG 2, TEORI

SENSORVEILEDNING JUR 3000 P HØSTEN 2013 DAG 2, TEORI Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 26. november 2013 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUR 3000 P HØSTEN 2013 DAG 2, TEORI Denne eksamensoppgaven består

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, Radiv AS (advokat Erik Eriksen til prøve) mot AS Hafnor, dets konkursbo

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Sikkerhetsstillelse i kredittavtaler mellom forbrukere og finansinstitusjoner.

Sikkerhetsstillelse i kredittavtaler mellom forbrukere og finansinstitusjoner. Sikkerhetsstillelse i kredittavtaler mellom forbrukere og finansinstitusjoner. Gir reglene om pant i eiendomsretten til fast eiendom og salgspant i motorvogn tilstrekkelig vern mot eldre heftelser? Kandidatnummer:

Detaljer

Godtroerverv av panterett i løsøre

Godtroerverv av panterett i løsøre Godtroerverv av panterett i løsøre Kandidatnummer: 199 239 Veileder: Hans Fredrik Marthinussen Antall ord: 12 559 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs. Dato: 24. februar 2009

PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs. Dato: 24. februar 2009 PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs Dato: 24. februar 2009 Pantsettelse av immaterialrettigheter Temaets aktualitet Immaterialrettigheters økende betydning Lite kunnskap på tvers av fagene

Detaljer

Panthavergarantiordningen

Panthavergarantiordningen Panthavergarantiordningen Gyldig fra 24.10.2013 til 31.12.2015 Panthavergarantiordningen består av forsikringsselskapenes panthavergaranti og kommentar til forsikringsselskapenes panthavergaranti. Forsikringsselskapenes

Detaljer

Kåre Lilleholt. Konkurs- og panterett Våren 2014

Kåre Lilleholt. Konkurs- og panterett Våren 2014 Kåre Lilleholt Konkurs- og panterett Våren 2014 Panterett Pantelova 1-1: (1) Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet).

Detaljer

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold.

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold. Forsikringsselskapenes panthavergaranti Gyldig fra 01.07.12 til 24.10.2013 1. Formål Denne garanti trer i stedet for forsikringsattester for fast eiendom alene med lånetakst 10 mill. kroner eller lavere

Detaljer

Dokumentoversikt kreditt/depot

Dokumentoversikt kreditt/depot E 20000 Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (SEF-opplysninger) E 20001 E 20010 E 20031 E 20033 E 20053 E 20054 E 20055 E 20056 E 20057 E 20058 E 20059 E 22000 E 22003 E 22005 Informasjon

Detaljer

Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen?

Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen? Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen? Kandidatnummer: 229 Antall ord: 14633 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs 1 KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs OVERSIKTSDISPOSISJON 1. Emne, kilder og litteratur 2. Formene for kreditorbeslag 3. Insolvensbegrepet 4. Skyldneren 5. Definisjoner

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd , Januar 2008 1 073 13 389 19 348 2 388 1 569 22 937 2 143 42 451 452 3 309 12 205 102 283 Februar 2008 955 12 193 12 322 2 322 1 981 25 409 2 036 35 366 258 3 251 11 953 96 058 Mars 2008 962 10 302 29

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Dynamisk tingsrett v-15

Dynamisk tingsrett v-15 Dynamisk tingsrett v-15 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger januar 2015 Husk (1): Mange av dem presenteres gradvis på forelesningen (altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7)

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) KAP. I. Innledende bestemmelser. 1. Definisjon. Med eierseksjon forstås i loven her sameieandel i bygning med grunn eller festerett til grunn når det til andelen er

Detaljer

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009 Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: panterettens karakter og hovedtrekk hovedreglene om pantsettelse av fast eiendom hovedreglene om salgspant hovedreglene om

Detaljer

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Pantelova kap. 4 oversyn Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav Registrerte finansielle

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon anvendelse av tinglysningsloven 23 når konkursdebitor ikke har grunnbokshjemmelen Sven Krohn 1 Innledning Den 25. april 2008 avsa Høyesterett

Detaljer

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010 Pantelova kap. 4 oversyn Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav Registrerte finansielle

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd Januar 2008 3 208 0 20 15 5 918 46 9 245 116 532 1 509 375 20 984 Februar 2008 3 189 0 21 14 6 690 33 7 645 142 543 2 179 291 20 747 Mars 2008 3 161 1 14 12 6 347 37 6 203 90 413 2 051 317 18 646 April

Detaljer

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010 Utleggspant Namsutlegg Skifteutlegg Namsutlegg Tvangsl. 7-1 Utleggspant panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk Dekningsobjekt Dekningslova 2-2, jf. tvangsl. 7-1

Detaljer

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Formuerett Sentral del av privatretten Privatrett Formuerett Familie / arverett Personrett Formuerettigheters

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. januar 2014 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing

Detaljer

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014 Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Agenda Registrering av fritidsfartøy Skipsregisteret som tinglysingsregister/«realregister»

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

Panterett. Våren 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Våren 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010 Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: panterettens karakter og hovedtrekk hovedreglene om pantsettelse av fast eiendom hovedreglene om salgspant hovedreglene om

Detaljer

Panterettslige problemer ved oppløsning av borettslag særlig om pant i andeler når laget omdannes til seksjonssameie

Panterettslige problemer ved oppløsning av borettslag særlig om pant i andeler når laget omdannes til seksjonssameie Panterettslige problemer ved oppløsning av borettslag særlig om pant i andeler når laget omdannes til seksjonssameie Kandidatnummer: 621 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 956 Forord Denne avhandlingen

Detaljer

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder BRØNNØY TINGRETT Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV M.V. (Lov av 18.des. 1959 nr.2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument

Detaljer

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift 1. Avhandlingens formål og problemstilling Internasjonale pantekontrakter: Partsautonomiens grenser Problemstilling: Om et lovvalg til fordel for utenlandsk rett i

Detaljer

LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom Page 1 of 9 LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. DATO: LOV-2003-11-28-98 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 16

Detaljer

DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn

DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn Innhold DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn................................... 15 1 Innledning og problemstilling.......................... 17 2 Noen grunnleggende

Detaljer

Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009

Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009 Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009 Av Jan Mathias Råheim Del 1 Tvisten står mellom Tetra AS og Ås AS, heretter Tetra og Ås. Tetra ønsker å ta utlegg til dekning for sitt krav mot Holm i Ås sin eiendom.

Detaljer

Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet

Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet Hans Fredrik Marthinussen Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet CAPPELEN AKADEMISK FORLAG Innhold DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn 15 1 Innledning

Detaljer

Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom?

Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom? 1 Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom? Kandidatnummer: 218710 Veileder: Hans Fredrik Marthinussen Antall ord inkludert fornoter:

Detaljer

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet) ~ OSLO BYFOGDEMBETE Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Sendes kun i scannet utgave til lovavdelingen@jd. dep. no Deres referanse 15/7963 EP KHR/AMSL/mk Vår referanse Dato 01.02.2016

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Varelagerpantets omfang

Varelagerpantets omfang Varelagerpantets omfang Grensedragningen for varer på vei inn og ut fra varelageret. Kandidatnummer: 198187 Veileder: Marianne Rødvei Aagaard Antall ord: 12087 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND.

NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND. NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND. Studentnummer 53902. 14749 ord. INNHOLD: 1. Innledning. 2. Tingsinnbegrep.

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 18.10.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUS 3212 FORMUERETT II HØSTEN 2016

SENSORVEILEDNING JUS 3212 FORMUERETT II HØSTEN 2016 SENSORVEILEDNING JUS 3212 FORMUERETT II HØSTEN 2016 1 GENERELT OM OPPGAVEN Eksamensoppgaven er gitt i form av en forholdsvis omfattende praktikumsoppgave (del I) og en kort teorioppgave (del II). Eksamenstiden

Detaljer

Pant i skip. -med fokus på avtalepant. Norsk rett med linjer til Marshall Islands rett. Kandidatnummer: 527 Leveringsfrist: 25.

Pant i skip. -med fokus på avtalepant. Norsk rett med linjer til Marshall Islands rett. Kandidatnummer: 527 Leveringsfrist: 25. Pant i skip -med fokus på avtalepant. Norsk rett med linjer til Marshall Islands rett Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 527 Leveringsfrist: 25. november 2010 Til sammen 17 926

Detaljer

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Utleggspant Pantelova 5-1 Namsutlegg Skifteutlegg Namsutlegg Tvangsl. 7-1 Utleggspant panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk Dekningsobjekt Dekningslova 2-2,

Detaljer

Ot.prp. nr. 27 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 8. desember 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

NOU 1993:16. side 1 av 6

NOU 1993:16. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1993:16 Dokumentdato 1993-04-01 Tittel Etterkontroll av konkurslovgivningen m.v Utvalgsnavn Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utvalgsleder Falkanger, Thor Utgiver

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Thor Falkanger Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Problemet Hva skjer med panterett i kontrakter og rettigheter når kontrakt eller rettighet slettes? Hva hender med bankens eller skattemyndighetenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT PRIVATRETTEN BESTÅR AV ARVERETT, FAMILIERETT, PERSONRETT OG FORMUERETT

Detaljer

OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT

OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 530 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 15 418 ord 14.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG TEMA FOR OPPGAVEN

Detaljer

Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014

Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014 Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014 Tvist 1: Peder Ås konkursbo Eiendomsinvest AS (v/lars Holm) Oppgaven har en «myk start», i den forstand at spørsmålet om beslag er rimelig åpenbart. Eiendommen

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Dynamisk tingsrett h-11

Dynamisk tingsrett h-11 Dynamisk tingsrett h-11 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger august 2011 Husk (1): Mange av dem presenteres gradvis på forelesningen (altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. april 2017 Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 18.12.2013 nr. 1634 om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret

Detaljer

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør) Finansnæringens Fellesorganisasjon Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 01.02.12 Vår ref.: 11-762/BKA/htg Deres ref.: 09/2599 ANE Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Debitors rådighet over tingsinnbegrepspant etter at det er tatt utlegg

Debitors rådighet over tingsinnbegrepspant etter at det er tatt utlegg Debitors rådighet over tingsinnbegrepspant etter at det er tatt utlegg Kandidatnummer: 71 Antall ord: 14.668 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 31.05.2016 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

Forsikringsselskapenes panthavergaranti gyldig fra 01.01.2016.

Forsikringsselskapenes panthavergaranti gyldig fra 01.01.2016. Forsikringsselskapenes panthavergaranti gyldig fra 01.01.2016. Panthavergarantiordningen består av forsikringsselskapenes panthavergaranti og kommentar til forsikringsselskapenes panthavergaranti. 1. Formål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer