HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag"

Transkript

1 HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013

2 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C. ORDEN OG RENHOLD...7 D. VEDLIKEHOLD AV UTSTYR...7 E. FELLESROM OG UTSTYR...7 Fellesvaskeri...7 Parkeringsplasser...8 F. ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR...8 G. BEREDSKAP...8 Brannvern...8 H. AVFALL...9 I. OMBYGGINGER OG NYBYGG, ASBEST...10 J. VÅTROM OG VENTILASJON...10 K. SKADEDYRSBEKJEMPELSE...11 VEDLEGG:...11 ANDELSEIERNES VEDLEGG:

3 HMS-PLAN HELSE, MILJØ og SIKKERHET (Vedlikeholdsplan for Hollendergården borettslag.) Forord Bakgrunn for arbeidet Borettslag er underlagt FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse - miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) og er pliktig til å ha en HMS-plan på lik linje med arbeidsplasser. Hensikten er å verne om liv, helse og materielle verdier, samt å skape et godt miljø for andelseierne og ansatte. I følge Internkontrollforskriften (1996, s. 1) er internkontroll definert som: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Styret i borettslaget har etter loven ansvar på vegne av laget til å gjennomføre de tiltak som følger direkte av borettslagsloven eller annen lovgivning som borettslaget er underlagt. Styret må selv påse at arbeidet med internkontroll blir gjennomført, selv om de bruker konsulenter til disse oppgavene. Alt arbeid skal dokumenteres. Styret har en plikt til å arbeide systematisk med HMS-arbeid på fellesarealer, mens det i forhold til andelseierne er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. Borettslagets mål for helse, miljø, og sikkerhetsarbeid (HMS) Styret vil, i samarbeid med andelseiere og vaktmester, arbeide for best mulig sikkerhet for alle borettslagets andelseiere, gjester og andre som oppholder seg/arbeider i og i tilknytning til borettslagets arealer. Andelseierne og styret skal ha en opplevelse av at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en fordel; laget blir drevet bedre økonomisk, andelseierne føler seg tryggere og saker blir håndtert på en forutsigbar måte. Tre ting vi er opptatt av (risikovurdering): 1. Hva kan gå galt? 2. Hvor galt kan det gå? 3. Hva skal vi gjøre for å hindre/redusere konsekvensene Hvem skal gjennomføre internkontrollene? Styret står ansvarlig for å gjennomføre noe kontroll, men også for å delegere kontrollarbeidet til andelseiere, vaktmester og eventuelt innleide kontrollører. 3

4 Andelseierne og vaktmester har til en hver tid plikt til å melde fra til styret om ting de oppdager eller mistenker for å være farlig. Styret har ansvar for å prioritere sakene etter viktighets-/farlighetsgrad. Om arbeidsdokumentet Arbeidsdokumentet skal revideres og er tilgjengelig for andelseierne hos styreleder i borettslaget. Nye beboeres telefonnummer føres fortløpende inn i beredskapslisten, - Arbeidsdokumentet deles ut til alle andelseierne første gang etter at det er ferdig, og deretter kun til nye andelseiere. - En gang i året, fortrinnsvis i juni, deles beredskapsplanen og sjekklistene ut til andelseierne. Arbeidsdokumentet skal inneholde: - Liste over ansvarsområder, hvem som skal gjøre hva om noe skjer og eventuelle telefonlister slik at alle vet hvor de skal henvende seg. - Sjekklister for styret, andelseiere og vaktmestertjeneste, med tidsfrister (Bare andelseiernes sjekklister deles ut til andelseierne). - Arbeidsplan/prioriteringsplan for styret, med dato for planlagt gjennomført. - Referat fra fjorårets HMS-arbeid. Den reviderte HMS-planen skal være klar i god tid før generalforsamlingen, slik at eventuelle saker kan tas opp til behandling. Styret Hollendergården borettslag, mai

5 BEREDSKAPSLISTE FOR BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 Vaktmester ved akutte situasjoner (vannlekkasjer o.l.): John Larsen, Tlf Styremedlemmene: Leder: Marte Steffensen (tlf ) Medlem: Stian Særnmo Medlem: Erlend Lans Pedersen 1. vara: Solveig Persson 2. vara: Tore Christian Braset Vaktmester: John Larsen, Sørligata Vedlikeholdssentral AS Ved brann, ulykker og vannlekkasjer skal styreleder kontaktes i ettertid, for arkivering av rapporter, kontroll av skadeomfang og eventuelle forsikringssaker. Ved nytt postkasse-skilt, navn på ringeklokke, nye nøkler til garasjeport eller ved forespørsel om borettslagets parkeringsplasser: Ta kontakt med styret 5

6 A. ARBEIDSRUTINER Styret og vaktmester har i samarbeid satt opp rutiner for det daglige arbeidet i Borettslaget Hollendergården Fordelingen av arbeidsoppgaver utføres av styret. Vaktmester har selv ansvar for å følge arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder innleide firmaer. Beboere har ansvar for å melde feil og mangler til styret som har ansvar for å følge dette opp. Styre skal videre gi tilbakemelding om hvilke tiltak som iverksettes. HMS-plan: Et av styremedlemmene utnevnes til å ha ansvar for å følge opp datoer for internkontrollene, og holde oversikt over HMS-planen. Konflikthåndtering: Styret kaller inn andelseiere som er i konflikt til samtale. Hvis det ikke er mulig for styret å løse konflikten, bes det om hjelp fra OBF. HMS-planen skal gjennomgås og revideres av styret en gang i året, før generalforsamling. HMS-planen skal deles ut til alle andelseiere første gang, deretter kun til nye andelseiere. Hvert år deles Internkontroll-heftet m/andelseiernes sjekklister, beredskapsplan og beredskapsliste med det nye styrets telefonnummer ut til alle andelseierne. Innen 1. mars hvert år Første gang mai 2013 Innen utgangen av mai hvert år. B. INFORMASJON Oppgaver Andelseiere kan treffe vaktmester på telefon , på e-post eller ved å bruke vaktmesterens postkasse i A-oppgangen. Styremedlemmene kan kontaktes på privat mobiltelefon mellom klokken på hverdager. Det deles ut informasjonsskriv til andelseierne ved behov. Gjennomføres i dag Skal gjennomføres innen 6

7 C. ORDEN OG RENHOLD Oppgaver Renhold av gulv i borettslagets oppganger og fellesvaskeri utføres en gang i uka av vaktmester. Vinduer i fellesarealer vaskes i forbindelse med dugnad. Rengjøring av oppgangene gjøres en gang i uken av vaktmester og grundigere ved fellesdugnadene. Grov-renhold av fellesarealer som bl.a. boder utføres i forbindelse dugnad. Utvendig renhold utføres av vaktmester fortløpende. Matter i oppganger skiftes av vaktmesteren en gang i uka. Gjennomføres i dag Skal gjennomføres innen Utvendig renhold utføres av vaktmester - plukking av søppel ved behov - fjerning av tagging ved behov - rydding av uteområder ved behov - feiing av gangveier og parkeringsplasser ved behov. - vasking av søppeldunker ved behov - snømåking ved behov - bileiere rydder snø rundt egne biler D. VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Vaktmester har ansvar for vedlikehold av utstyr borettslaget eier. E. FELLESROM OG UTSTYR Fellesvaskeri Borettslaget har fellesvaskeri på loftet. Vaskeriet har pr mars 2011 nye vaskemaskiner. Når det gjelder retningslinjer for bruk av fellesvaskeriene, se oppslag i vaskeriene. Åpningstidene er mellom på hverdager og lørdag. På søndager og helligdager er det forbudt å vaske før kl 12. Se reglement for bruk av fellesvaskeriet, vedlegg Ved feil på maskinene, ta kontakt med styret snarest! 7

8 Parkeringsplasser Borettslaget leier ut fire parkeringsplasser i bakgården. Det er mulig å søke om parkeringsplass en gang i året i forbindelse med dugnad. Kontakt styret ved interesse. F. ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR Det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet kontrolleres jevnlig av vaktmester. Feil og mangler blir umiddelbart utbedret, så snart de blir oppdaget. Borettslaget bruker autorisert installatør ved nye installasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Oppgaver Elektrisk anlegg - kontrolleres med varmefotografering hvert 4 år Vaktmester sjekker alle lyspærene og skifter ved behov. Gjennomføres i dag Skal gjennomføres innen (hvis øko. tilsier at dette er ok) Den enkelte andelseier har ansvaret for kontroll av det elektriske anlegget i egen boenhet. Dette vil styret minne andelseierne om ved utdeling av årets internkontroll-hefte. Beboerne kan henvende seg til vaktmesteren for sjekk av det elektriske anlegget i hver enkelt boenhet for egen regning. Andelseierne har ansvar for at sikringsskapet tilhørende boenheten skal holdes lukket til enhver tid. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer eventuelle feil. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler andelseierne til IKKE å betale regningen før samsvarserklæringen er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. G. BEREDSKAP Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige andelseiere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes ved behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer. Brannvern Ansvar Andelseier har ansvar for At det finnes røykvarslere i leiligheten Vedlikehold og kontroll av røykvarslere At det finnes velfungerende brannslukningsutstyr i leiligheten. Dette innebærer at andelseieren har ansvar for å kontrollere at utstyret er intakt At det ikke finnes ulovlig brannfarlig vare i leiligheten eller kjellerbod 8

9 At brannbalkong holdes ryddig Styret har ansvar for fellesområdene, men alle andelseierne har et felles ansvar for å sørge for at også fellesområdene holdes fri for brannfarlig avfall, gjenstander som sperrer for rømning ved brann etc. Brannvernutstyr Oppgaver Alle boenhetene skal ha installert godkjent røykvarsler. Alle boenhetene skal ha ett pulverapparat pr. boenhet. Andelseierne får sjekkliste en gang årlig. Styret innhenter tilbud på brannalarmanlegg eller seriekoblede røykvarslere. Styret innhenter tilbud på brannslokkingsapparater som kan plasseres strategisk i fellesområder Brannberedskap Gjennomføres i dag Skal gjennomføres innen Første gang mai Oppgaver Gjennomføres i dag Skal gjennomføres innen Branninstruks utarbeides av styret. Denne inneholder tlf nr til brannvesen, adresse på eiendommen, oppmøtested for andelseierne, plassering av brannslokkingsutstyr i fellesrommene, oversikt over rømningsveier og ansvar når det gjelder å holde rømningsveier ryddig. Branninstruks deles ut til alle andelseiere og henges opp i oppgangene Ulykker og brann skal alltid meldes styreleder, innen kort tid (gjerne rett etter brannvesenet). Styreleder melder fra til forsikringsselskap og eventuelt el-tilsynet. Borettslaget har ingen tilfluktsrom. H. AVFALL Oppgaver Husholdningsavfall sorteres og puttes i godt knyttet før det kastes for å unngå å lage søl. Papp og papir puttes i egne søppelkasser. Glass og metall skylles og legges i spesialbeholder, for eksempel ved enden av botsparken eller i borggata ved politihuset. 9 Gjennomføres i dag Skal gjennomføres innen

10 Alt annet avfall kjøres bort av andelseier. Borettslaget leier inn containere til avfall (privat og borettslagets) ved dugnad. Søppeldunkene vaskes av vaktmester ved behov. Søppelkasser skal ikke stå nærmere fasade enn 8 meter 2013 I. OMBYGGINGER OG NYBYGG, ASBEST Borettslaget skriver kontrakt med de som skal gjennomføre arbeid for styret, om at disse har ansvar for sikkerhet og miljøet i byggeperioden, og oppryddingen etterpå. Styret kjenner ikke til at det har vært tilfeller av asbest i gården. Hollendergården ble bygget før asbest ble tatt i bruk som byggemateriale. Styret har utarbeidet vedlikeholdsplan for borettslaget. Slik har styret oversikt over når nødvendig vedlikehold/utskiftinger må gjennomføres og har dermed kontroll over de økonomiske utgiftene. J. VÅTROM OG VENTILASJON Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, radiatorer, avløp og ventilasjon i egen boenhet. Dette vil styret minne andelseierne om ved årlig utdeling av internkontroll-heftet. Feil og mangler rettes opp umiddelbart, på andelseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og mangler som har betydning for øvrige andelseiere, må varsles styret snarest, eventuelt vaktmester. Ventilasjonsanlegget i borettslaget fungerer ikke per dags dato, november Styret er i kontakt med siv. ing. Knut Kløve for å undersøke hva som må gjøres for å få et velfungerende ventilasjonssystem, og kostnadene forbundet med dette. Stoppekranene er plassert før første avgreining i alle innendørs vannforsyningssystemer, dvs. Der vannet blir ført inn i huset. Stoppekranene i Hollendergården befinner seg i kjelleren i hver oppgang. Vannrørene går langs taket og hver stoppekran er merket med informasjon om hvor røret går, det være seg kjøkken, bad eller radiator, og hvilken leilighetsrekke røret går til. Beboerne oppfordres til å gjøre seg kjent med hvor sin stoppekran befinner seg. Det finnes videre lokale stoppekraner i hver leilghet under kjøkkenvasken. Oppgaver Gjennomføres i dag Skal gjennomføres innen Det utarbeides informasjon om bruk av stoppekraner i blokkene. Stoppekranene merkes tydelig. Andelseierne får sjekkliste en gang årlig. Mai

11 K. SKADEDYRSBEKJEMPELSE Borettslaget har avtale med vaktmester om å etterse gårdens situasjon hva gjelder rotter og mus. Ved andre skadedyr er andelseier i utgangspunkt selv ansvarlig. Naboer skal varsles ved skadedyrbekjempelse, og faresignaler og forhåndsregler skal tas til etterretning. Kun autoriserte skadedyrsbekjempere har lov til å benytte skadedyrbekjempende midler av meget giftig art. Dette er midler med kroniske langtidsvirkninger. Eier eller bruker av leilighet kan selv utføre skadedyrsbekjempelse av mindre omfang. En person som skal bekjempe skadedyr, har plikt til å bruke et middel og en metode som gir minst mulig skadevirkninger på miljø og helse, men likevel gir ønsket resultat. Innleid skadedyrbekjemper har opplysningsplikt om tidspunkt for tiltak, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr, nabovarsel og eventuelle skader. Andelseier har plikt til å opplyse skadedyrsbekjemper om at alle regler i forhold til dette, må følges. Autoriserte skadedyrsbekjempere skal kjenne disse. Andelseiere som gjennomfører større aksjoner mot skadedyr, må gi styret beskjed. VEDLEGG: I neste del følger en del vedlegg. Noen vedlegg deles ut til andelseierne og noen vedlegg har bare styret tilgang til. Alle andelseiere kan be om å se vedlegg som er forbeholdt styret, om ønskelig. ANDELSEIERNES VEDLEGG: (deles ut mai 2013) Beredskapsplan m/branninstruks Sjekkliste for andelseiere: Elektrisitet Sjekkliste for andelseiere: Brannvern Sjekkliste for andelseiere: Våtrom, ventilasjon Sjekkliste for andelseiere: Avfall og skadedyrsbekjempelse STYRETS VEDLEGG: Sjekkliste for kontroll av elektrisk anlegg Sjekkliste for brannvern Avtale om vaktmestertjenester, trappevask og skifting av matter 1 1

12 SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: ELEKTRISITET Krav/oppgave OK Nei Merknad Er låsen på sikringsskapet og nøkkelen på plass? Er kurser/brytere godt merket og lette å komme til? Oppbevares det ting i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre? Trekker du ut støpslet i forbruksapparatene dine etter bruk? (kaffetrakter, brødrister, hårføner og lignende) Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen på TV`n hver kveld? (Det oppstår ofte feil i slike apparater pga svikt i loddinger/kretskort, noe som kan føre til brann) Trekker du ut antenne og strømledninger i TV og PC når du reiser på ferie? (Pga tordenvær) Etterser du det elektriske ledningsopplegget med jevne mellomrom? (Kjenn etter om noe er unormalt varmt, slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger. Ved feil kontakt autorisert elektroinstallatør) Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? (En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes skal den stå stødig og ikke plasseres nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. Hender det du glemmer å slå av plata på komfyren? (Det finnes komfyrvakter på markedet, som kobler ut komfyren. Personer med spesielle behov kan få slike hos hjemmehjelpstjenesten). Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn de er beregnet for? Har du brunsvidde lampeskjermer? (En 100W lyspære kan ha en overflatetemperatur på 200 O C). 1 2

13 Bruker du skjøteledninger til annet enn lamper? (Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er tilkoblet i, og er å betrakte som en midlertidig installasjon. Bruker du skjøteledning som fast installasjon kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter). Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? Sjekker du jevnlig filteret i kjøkkenventilatoren din? (Filter i tørketrommel bør renses hver gang den er brukt. Tett filter kan forårsake brann i trommelen/ventilatoren). 1 3

14 SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: BRANNVERN Krav/oppgave OK Nei Merknad Er det en røykvarsler som fungerer i leiligheten? Har leiligheten håndslokkeutstyr (husbrannslange eller pulverapparat)? Er håndslukkeutstyret vedlikeholdt og kontrollert? (se under) Er rømningsveiene ryddet? (Gjelder brannbalkonger og oppganger) Slår dørene i rømningsveiene ut? Kan du åpne rømningsveiene fra innsiden uten bruk av nøkkel? Kjenner du borettslagets branninstruks? Kjenner husstandens medlemmer til hva de skal gjøre dersom det oppstår brann? Kjenner dere reglene for oppbevaring av brannfarlige væsker? Kjenner dere risikoen ved å bore hull i brannvegg? Inngangsdør til leilighet regnes som brannvegg og skal derfor ikke bores i. For pulverapparat: o Står manometernålen på grønt? o Vende apparatet x 2 i året, slik at det ikke klumper seg o Er splinten på plass? o Er det etterfylt ved bruk? 1 4

15 SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: VÅTROM- VENTILASJON Krav/oppgave OK Nei Merknad Drypper vannkranene/armaturene? (Da må du skifte pakninger) Lekker det eller renner det fra sisternen (do)? (Da må du skifte pakninger) Renser du alle sluk to ganger i året? (Det er dyrt å stake opp tette avløp) Er vannslanger/avløpsledninger fra vaskemaskin/oppvaskmaskin eldre enn 10 år? (Da bør den byttes) Sjekker du hvordan det ser ut bak/under oppvaskmaskin/vaskemaskin regelmessig? Vet alle i husstanden hvor stoppekrana er? Har vannførende maskiner som står i rom uten sluk automatiske avstengningsventiler, og står de på vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant? Er avløp fra vannførende maskiner forsvarlig festet? Stenger du vanntilførselen når vannførende maskiner ikke er i bruk? Lar du vannførende maskiner gå når ingen er tilstede eller når du sover? Heller du matolje i sluket? (Dette tetter hele avløpssystemet, og er kjempedyrt å rengjøre) Er avtrekksventilene åpne (kjøkken, do og bad)? (Sørger for at gammel luft kommer ut av leiligheten) Er ventilene over vinduene åpne? (sørger for at ny luft kommer inn i leiligheten, og bør bare stenges på spesielt kalde dager eller ved mye luftforurensing ute (røyk ved f.eks brann)) 1 5

16 SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: AVFALL OG SKADEDYRSBEKJEMPELSE Krav/oppgave Sorterer du søpla di? Pakker du søpla godt inn før du kaster den i søppelcontainer? Vet du hvor du skal kaste glass og metall? Vet du hvordan du skal kvitte deg med søppel som ikke skal i avfallsystemet til borettslaget? Har du farlig avfall? (Kontakt vaktmester om du ikke klarer å kvitte deg med det på en forsvarlig måte. Du må betale for det selv). Kommunen samler inn gratis en gang pr. år. Se etter info på nett. Plukker du opp søppel i oppganger og på fellesområder? Hva gjør du med uønsket reklame? Merknader Har du lært egne barn hvordan de skal håndtere søppel? Setter du fra deg søppel i trappeoppganger/felles korridorer eller andre fellesarealer? Legger du ut mat til fugler? (eller andre dyr) Har du sett/hørt om noen steder i borettslaget der det finnes skadedyr? Eventuelt hvor? Varsle styret! Husk på at all mat som ligger ute, tiltrekker seg skadedyr som rotter, veps, grevlinger, katter, fugler. Søppelhåndtering: Alt husholdningsavfall skal pakkes godt inn før det kastes i søppelcontainer. Papp/papir legges i egne containere. Hvis det er fullt over alt; ta det med deg hjem igjen, og legg det ut når containeren er tømt. Glass og metall legges i container ved f.eks. Borggata ved politihuset og ved enden av botsparken. Gamle klær kan leveres til Frelsesarmeen (Container i borggata ved politihuset). Borettslaget bestiller container i forbindelse med dugnad. Ikke sett noe i fellesarealene. Alt avfall kan leveres gratis på Brobekk/Grønmo fyllplass. Klarer du ikke bli kvitt avfallet ditt, kontakt vaktmesteren for informasjon om for eksempel Søppeltaxi. 1 6

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar 1 Borettslagets hovedmål for HMS: Borettslaget skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet. Dette skal oppnås

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening 2013 Internkontroll Skogen Sør Velforening 11/1/2013 0 Innhold 0 Innhold... 2 1 Revisjon... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Hvem har ansvaret?... 4 3 Om Skogen Sør Velforening... 4 4 Plan for internkontroll... 4

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag HMS-PLAN 2016 Etterstad Sør borettslag 1. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.2 BORETTSLAGETS MA L FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID... 3 1.3 STYRETS SAMMENSETNING... 3

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag

HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag Nett og nye beboere HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag - Utarbeidet av Styret Desember 2007 Revidert mai 20 HMS-PLAN HELSE, MILJØ og SIKKERHET (Vedlikeholdsplan for Nebbejordet borettslag.) Bakgrunn for

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

Plan for internkontroll

Plan for internkontroll Plan for internkontroll Sameiet Søndre Nes Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hvem har ansvaret?... 3 2 Om Sameiet Søndre Nes... 4 3 Plan for internkontroll... 5 3.1 De sentrale HMS-handlingene...

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Velkommen til borettslaget Skredbakka

Velkommen til borettslaget Skredbakka Velkommen til borettslaget Skredbakka Beboerinformasjon Sist oppdatert: 7.2.11 Side 1 of 15 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 VELKOMMEN... 4 2.1 Å bo i felleskap... 4 2.2 Borettslaget...

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

HMS-håndbok for Solskrenten bs

HMS-håndbok for Solskrenten bs 2016 HMS-håndbok for Solskrenten bs Solskrenten boligsameie, 1. utgave 20.01.2016 Innhold Hva menes med systematisk HMS-arbeid... 2 Hva kan DU gjøre for å bedre sikkerheten i Solskrenten boligsameie?...

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE um_brosjyre_boogleveregler_180x180_04.indd 2 04/07/16 11:16 INNBOFORSIKRING, MALING, RENGJØRING, HULL/OPPHENG & BENKEPLATER 1. INNBOFORSIKRING

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG (endret 30.05.02, 27.05.08, 02.06.09, 23.05.13, 22.05.14, 20.05.2015 og 19.05.2016) Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR SAMEIERNE

INTERNKONTROLL FOR SAMEIERNE INTERNKONTROLL FOR SAMEIERNE Informasjon om Internkontroll / helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i Hukenbekken ønsker å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle. Vi skal skape et trygt og godt

Detaljer

HMS-PLAN for Høvikvollen AS

HMS-PLAN for Høvikvollen AS HMS-PLAN for Høvikvollen AS Utarbeidet av Styret i Høvikvollen AS Innholdsfortegnelse Forord... 3 Beredskapsliste med viktige telefonnummer... 4 HMS-planen: A. ARBEIDSRUTINER... 5 B. INFORMASJON... 5 C.

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Line Bøhmer Løkken Styremedlem Maryann Falknor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G V E D T A T T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G 3. M A I 1 9 9 0 M E D E N D R I N G E R S E N E S T A V 2 0. A P R I L 1 9

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet Branninstruks Brannsentraler og brannmeldere Elektrisk anlegg og utstyr beboers ansvar Gass og propan beboers ansvar Forebygging av lekkasjer

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 9.5.2016 Manglerudvangen borettslag er et andelslag hvor andelseierne i felleskap eier borettslagets bygninger. Tomten som bygningene

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Det nye styret som ble valgt på generalforsamlingen den 4. juni har konstituert seg slik (hovedoppgaver i parentes):

Det nye styret som ble valgt på generalforsamlingen den 4. juni har konstituert seg slik (hovedoppgaver i parentes): RUNDSKRIV NR 6 2012 Les rundskriv Det er viktig for styret å kunne holde andelseiere og beboere informert og rundskrivene er den viktigste kommunikasjonskanalen vi har. I rundskrivene blir det gitt informasjon

Detaljer

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Brannsikkerhet Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Formål med beboermøte Gi informasjon knyttet til uønsket hendelse i kjeller 27B. Hva kan vi gjøre for å unngå lignende hendelser? Bistand

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3 Info fra styret Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene Godt gjennomført dugnad! Ragni oppsummerer dugnaden slik: Oppdateringer fra styret. Styret vil

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer