HMS-PLAN for Høvikvollen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-PLAN for Høvikvollen AS"

Transkript

1 HMS-PLAN for Høvikvollen AS Utarbeidet av Styret i Høvikvollen AS

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Beredskapsliste med viktige telefonnummer... 4 HMS-planen: A. ARBEIDSRUTINER... 5 B. INFORMASJON... 5 C. ORDEN OG RENHOLD... 5 D. STØY... 5 E. FELLESROM, UTEAREALER,... 6 F. ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR... 7 G. BEREDSKAP... 8 H. Eiers eget vedlikeholdsansvar... 9 I. AVFALL... 9 J. OMBYGGINGER OG NYBYGG, ASBEST... Feil! Bokmerke er ikke definert. K. VÅTROM OG VENTILASJON... Feil! Bokmerke er ikke definert. L. DUGNAD

3 HMS-PLAN HELSE, MILJØ og SIKKERHET Forord Bakgrunn for arbeidet Styret i Høvikvollen ønsker å sette ned en HMS-plan for å trygge boforholdene for alle sameiene i Høvikvollen AS. Planen er i tråd med forskrift av 1. januar 1997 om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. Målet for helse, miljø, og sikkerhetsarbeid (HMS) er å verne om liv, helse og materielle verdier i sameiene i Høvikvollen AS Sameiene skal ha en opplevelse av at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en fordel. Kartlegging av ulykker og uønskede hendelser (risikovurdering). 1. Hva kan gå galt? 2. Hvor galt kan det gå? 3. Hva skal vi gjøre for å hindre/redusere konsekvensene Hvem skal gjennomføre internkontrollene? Styret i Høvikvollen AS står ansvarlig for å gjennomføre noe kontroll, men også for å delegere kontrollarbeidet til sameiene, vaktmesterfirma og eventuelt innleide kontrollører. Sameiene og vaktmesterfirma har til en hver tid plikt til å melde fra til styret om ting de oppdager eller mistenker for å være farlig. Styret i Høvikvollen AS har ansvar for å prioritere sakene etter viktighets-/farlighetsgrad. Om arbeidsdokumentet Arbeidsdokumentet skal revideres og gjøres tilgjengelig for alle på Høvikvollens hjemmeside i etterkant av generalforsamlingen hvert år. HMS-planen skal inneholde: Liste over ansvarsområder og telefonlister slik at alle vet hvor de skal henvende seg. Beredskapsliste skal henge på oppslagstavlen i alle sameiene. Referat fra årets HMS arbeid inngår som en del av årsrapporten. Styret i Høvikvollen AS April

4 BEREDSKAPSLISTE FOR HØVIKVOLLEN AS BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 Vannlekkasjer (akutte): Vaktmester ved akutte situasjoner: Styremedlemmene: Ansvarsområder: Leder: Karin Skog. Styreleders oppgaver, VVS, forsikringssaker vaktmestertjenester, info til nye eiere og prosjekt nye dører. Nestleder: Truls Omtvedt. Hjemmesiden på Web, Canal Digital, trepleie og grøntområder Styremedlem: Thorleiv Benjaminsen. Byggeteknisk vedlikehold, bestilling av nøkler og prosjekt nye dører. Styremedlem: Reidun Glette Hansen. Eierskifter, infoskriv, HMS, brannvarslere og styrets representant i Garasjehuset. Styremedlem: Kari Schultz. Elektrisk, strømforbruk, kommunale tjenester, miljøhus og containere. Vaktmester: Asker & Bærum Vaktmester Kompani as. Ved brann, ulykker og vannlekkasjer skal styreleder kontaktes i ettertid, for arkivering av rapporter, kontroll av skadeomfang og eventuelle forsikringssaker. Nytt postkasse-skilt: Nytt navn på ringeklokke: QUALITRONIC, Posboks 19, Tveita 0617 Oslo Forretningsfører: Bendixen Eiendomsforvaltning AS Postboks 1500 Vika, 0117 Oslo Merk: Det henger til enhver tid oppdatert beredskapsliste på oppslagstavlene i alle sameiene. 4

5 A. ARBEIDSRUTINER Vaktmester har selv ansvar for å følge arbeidsmiljøloven. Innleide firmaer har selv ansvar. HMS-plan: Et av styremedlemmene utnevnes til å ha ansvar for å følge opp datoer for internkontrollene, og holde oversikt over HMS-planen. HMS-planen skal gjennomgås og revideres av styret en gang i året, i etterkant av generalforsamlingen. Hvert år deles beredskapsplan og beredskapsliste med det nye styrets telefonnummer ut til alle. Innen 1.mai hvert år Innen 1. mai hvert år B. INFORMASJ ON Oppgaver Ansvar Skal gjennomføres innen Det deles ut informasjonsskriv til alle ved behov HMS-planen ligger på nett. Styret Minst 3 ganger i året Det henger oppslagstavler i alle oppganger. Styret/Sam eieleder C. ORDEN OG RENHOLD Oppgaver Ansvar Skal gjennomføres innen Renhold av gulv i sameienes oppganger, korridorer og vaskerom Sameiet Ukentlig, innen utføres en gang i uka. lørdag Vinduer i inngangspartier vaskes Sameiet Ved behov Hovedrengjøring av oppgangene. Sameiet Ved behov Personlige eiendeler skal oppbevares i leiligheten, i Beboere Hele tiden kjellerbodene, eller i loftsboder hvor slike er innredet. Beboere med husdyr må sørge for at dyrene ikke er til sjenanse Hele tiden for andre beboere. Anskaffelse av husdyr krever styregodkjennelse. Beboere Inngangsdørene og dørene til kjeller skal alltid være låst. Alle Hele tiden D. STØY 5

6 Ved bruk av TV og radio må det vises rimelig hensyn. Høytalere må ikke festes til vegg mot naboleilighet hvis ikke veggen er skjermet mot lydgjennomgang. Hvis høytalere står på gulvet, må de ha lyddempende underlag Sang- og musikkundervisning kan bare finne sted etter at det er innhentet samtykke fra sameiestyret, som forelegger saken for de nærmeste naboer før avgjørelse fattes. Sang- og musikkøvelser bør foregå før kl og ikke før kl på søn- og helligdager. Piano og flygel skal stå på lyddempende underlag. Etter kl skal det være nattero. Oppvask- og vaskemaskiner skal ikke brukes etter dette tidspunkt. Gi naboene forhåndsvarsel ved større selskapelige arrangementer. Særlig støybringende arbeid Med særlig støyfrembringende arbeid forstås boring og saging i betong, riving eller flytting av lettbetong- eller teglstensvegger, sliping av gulv, riving av større innredningselementer, legging av nytt gulv o.l. og fjerning av bygningsavfall. Fjerning av vegger og opphugging av badegulv skal meldes til styret i Høvikvollen AS, senest 14 dager før arbeidet igangsettes. Nabovarsel skal gis med minst syv dagers varsel. Hver enkelt dag slikt arbeid vil skje, skal angis spesielt. Særlig støyfrembringende arbeid skal bare skje i tidsrommet mandag-fredag kl Hvis samtlige beboere i sameiet gir sitt samtykke, kan arbeidet foregå utenom disse tider. Fjerning av bygningsavfall fra leiligheten skal skje så skånsomt som mulig. Materialer som kan knuses, skal bæres ned. Skader i oppgangen må repareres på fagmessig måte og innen kortest mulig tid. Trappen og området i oppkjørselen må feies daglig og vaskes eller spyles når det er nødvendig. E. FELLESROM, UTEAREALER Fellesvaskeri Vaskeri og tørkerom kan brukes av beboerne etter tur ved å tegne seg på egen liste. Tørkestativet kan benyttes av alle i sameiet. Klargjør maskin og snorer til nestemann, så snart du er ferdig og tøyet er tørt. Det er forbudt å la barn oppholde seg i i vaskeriet uten tilsyn av de voksne. For bruk og renhold av maskinene gjelder de oppsatte forskrifter. Feil eller skade på maskinene meldes til vaskeriansvarlig (kontaktperson oppslått på døren) som kontakter leverandøren. Avgjørelse om nyanskaffelser kan kun tas av styret i Høvikvollen AS. Brukere av vaskeriet plikter å gjøre rent etter seg og fjerne avfall. Informasjon om kjøp og fornyelse av vaskekort skal finnes oppslått i vaskeriet. 6

7 Sameienes uteareal Sykler skal plasseres i sykkelstativene ute eller inne. Sykler, fottøy, klær og annet skal ikke settes i eller utenfor trappeoppganger eller kjellernedganger. Barnevogner og mindre gjenstander til bruk for småbarn kan settes under kjellertrappen så fremt gjenstanden er i daglig bruk. Trær og beplantning Trær, busker, beplantning og terreng skal behandles skånsomt. Beboerne har ansvaret for stell av planter og busker rundt sine respektive blokker. Når en beboer i et av sameiene i Høvikvollen AS ønsker at et tre skal felles, skal alle beboere i det aktuelle sameiet forespørres. Dersom det er 2/3 flertall for felling, fremlegger sameieformann saken for styret i Høvikvollen AS til avgjørelse. Motorkjøretøy parkering Innkjøring til blokkene skal bare foretas når det er behov for det, f.eks. ved av- og pålessing eller transport av bevegelseshemmede. Innkjøring skal ikke skje før kl og ikke etter kl Dette gjelder også taxi. Kjøretøyet skal ikke gå på tomgang under oppholdet. Parkering foran inngangene eller i oppkjørselen er forbudt. Kjøring og parkering på plenene er ikke tillatt. Vask av kjøretøy skal ikke foretas i stikkveiene eller i innkjørslene til garasjebygget. De som har garasjeplass anmodes om å benytte den slik at det frigjøres plass for besøkende i Fjordveien. Lys og varme i fellesarealer Sløs ikke med elektrisk strøm. Slukk lyset i kjelleren når du forlater den. Sett ikke opp vinduene i regn og blåst. Den som åpner vinduet er også ansvarlig for at det lukkes. Begge håndtak skal peke ned når vinduet er lukket. Kjeller - Boder Det bør luftes godt om sommeren. Om vinteren skal vinduene være lukket. Lagring av fuktig ved må skje slik at sopp- og muggdannelse unngås. Brannfarlige eller eksplosive stoffer må ikke oppbevares i kjelleren. Tilfluktsrommene og sportsrommene skal ikke være lagringsplass for møbler og lignende. Røyking, bruk av åpen ild eller sveising, lodding, bruk av primus, gassapparat og lignende i kjelleren er strengt forbudt. Kjøle- /fryseskap/boks kan plasseres i kjellerbodene, men først etter at Styret har gitt sitt samtykke. F. ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYRi Det elektriske anlegget ble sjekket ut sommeren Blant annet ble alle soilrør forbundet til jord i hovedsikringstavlen i hver blokk skiftet ut (Differensial utjevning) I 2010 ble det installert nye tidsriktige sikringstavler med jordfeilbryter i F-59, F-61 og F-63. I 2011 ble det samme gjort i F-65, F-67 og F-69. 7

8 G. BEREDSKAP Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige beboere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer. Brannvern Ansvar Eier har ansvar for At det finnes røykvarslere i leiligheten Vedlikehold og kontroll av røykvarslere At det finnes velfungerende brannslukningsutstyr i leiligheten. Dette innebærer at eieren har ansvar for å kontrollere at utstyret er i orden. At det ikke finnes ulovlig brannfarlig vare i leiligheten eller kjellerbod At brannlukene på balkongene i 3. og 4. etasje må være tilgjengelige. At det ikke oppbevares brannfarlige stoffer i kjelleren Styret har ansvar for fellesområdene, men alle beboere har et felles ansvar for å sørge for at også fellesområdene holdes fri for brannfarlig avfall, gjenstander som sperrer for rømning ved brann etc. Brannvernutstyr Oppgaver Ansvar Skal gjennomføres innen Alle boenhetene skal ha installert godkjent røykvarsler. Eiere/ beboere Høvikvollen AS har montert brannslukningsapparater i kjellergangene. (3 i hver blokk) Styret Kontroll årlig ved Norsk Brannvern Høvikvollen AS har montert nye kjellerdører fra trappehalsen og inn i kjellergangene. Den nye type er av stål, og har en brannmotstand på 60 minutter..det er montert røykvarsler/brannmelder i alle trappegangene og på loft der slike er innredet, F67A, F65A F63C. Styret Styret Gjennomført i 2009 Gjennomført oktober Brannganger kontrolleres. Vaktmester Ukentlig Brannberedskap Oppgaver Ansvar Skal gjennomføres innen 8

9 Branninstruks utarbeides av styret. Denne inneholder tlf nr til Styret brannvesen, adresse på eiendommen, plassering av brannslokkingsutstyr i fellesrommene, oversikt over rømningsveier og ansvar når det gjelder å holde rømningsveier ryddig. Det avholdes opplæringssekvenser for beboerne Styret Høsten 2013 Branninstruks henger på informasjonstavlene i alle oppganger, deles ut til alle og er tilgjengelig på internettsiden. Styret Gjennomført okt./nov H. Eiers eget vedlikeholdsansvar. Leilighetene skal til enhver tid holdes i god stand. Det er leilighetens eier som har ansvar for oppsyn med røropplegget slik at det ikke oppstår vannlekkasjer eller at avløp tilstoppes. Ha jevnlig ettersyn med gulv og vegger på badet. Innvendig stoppekran skal være synlig og lett tilgjengelig. Eieren er også ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at røykvarslere og brannslukningsutstyr er i orden. Eier er ansvarlig for at balkonggulvet er vanntett og at det er skikkelig fall mot sluket, for å unngå at vann trenger ned i betongen. Eier må sørge for åpent sluk. Rehabilitering av baderom m.v. Opphugging av badegulv, utskifting av sluk, legging av membran og varmekabel, oppdimensjonering av strømledninger og/eller innstøping av nye vann- og avløpsrør skal utføres av godkjent og autorisert fagpersonell. En skriftlig melding om prosjektet med navn på utførende firma, må forelegges styret i Høvikvollen AS senest 14 dager før arbeidet påbegynnes. Ny off. forskrift av 1. juli 2010 krever at det sendes søknad til kommunen om tillatelse til ombygging/renovering av bad/våtrom. Fjerning av bygningsavfall fra leiligheten skal skje så skånsomt som mulig. Materialer som kan knuses skal bæres ned. Skader i oppgangen må repareres på fagmessig måte og innen kortest mulig tid. Trappen og området i oppkjørselen må ryddes og feies daglig og vaskes og spyles når det er nødvendig. Oppvarming lufting Installasjon av ovn, endring av peis og lignende kan bare skje med styrets samtykke. Parafinbrennere kan ikke benyttes. Ved bruk av peis må det sørges for rikelig tilgang av frisk luft via vindu, dør eller ventiler. Banking eller risting av tepper og lufting av sengetøy må ikke skje fra balkong eller vinduer. Bruk tørkestativet til dette når det er ledig på hverdager. Klestørking på balkong skal skje så diskret som mulig I. AVFALL 9

10 Privat avfall Oppgaver Ansvar Skal gjennomføres innen Avfall skal pakkes godt inn før det legges i blokkens miljøhus. Beboere Hele tiden Søppel skal ikke settes på utsiden av blokkens miljøhus. Beboere Hele tiden Oppbevaring av søppel eller avfall i kjeller eller trappeoppganger er strengt forbudt. Aske som kastes må være avkjølt og uten glør. Beboere Hele tiden Papiravfall og plastemballasje hentes av kommunen på angitte dager. Beboere Faste datoer etter en plan Glass, flasker, blikkbokser, plastemballasje og lignende skal kastes i containere på miljøstasjonene. Beboere Hele tiden J. DUGNAD Det avholdes dugnad hver vår. Sameiet Innen 15. mai Sameiet har ansvar for å fordele arbeidsoppgaver og se til Sameiet at arbeidet utføres forsvarlig. Vårfeiing av grus i inngangspartiene og fra gresset Vaktmesterfirma Innen 15.mai Beboere som gjennomfører større aksjoner mot skadedyr, må gi styret beskjed. Vennligst ikke legg ut mat til fuglene, da dette trekker rotter til området. Vennligst ikke kast rusk og rask fra balkongkassene ut på plenen, gjelder også sigarettsneiper.. 10

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag Husordensregler for Utsyn Borettslag Rettet 14.04.98 og 21.0699. ALMINNELIG ORDENSREGLER. Det må være ro fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Sang, høylydt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II Borettslagets styre er tillagt ansvaret for Husordensreglementet jfr. Borettslaglovens 5-11 pkt. 4. Husordensreglementet har sitt utspring i de vedtatte vedtekter

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema Side 3 Om oss Side 4 Husordensregler Side 6 Brannsikkerhet Side 9 Inneklima Side 10 Beboere i leiligheten Side 11 Reklamasjon Side 12 Husleieloven, kap.2 Side 14 Forsikring Side 15 Fellesvaskeri Side 16

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer