Plan for internkontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for internkontroll"

Transkript

1 Plan for internkontroll Sameiet Søndre Nes

2 Innhold Innhold Bakgrunn Hvem har ansvaret? Om Sameiet Søndre Nes Plan for internkontroll De sentrale HMS-handlingene Brannsikring: Utdrag fra Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn: Krav til røykvarsler/brannvarsler Krav til brannslukningsapparat eller husbrannslange Krav til rømningsveier: Elektrisk anlegg Skadedyrbekjempelse Snømåking og strøing av veier i sameiet Snømåking av tak Strøing på vinteren på stier og gangveier Lekeplassene Garasjeanleggene Oppbevaring av brannfarlig vare Dokumenthistorie Kilder Sjekklister for Sameiet Søndre Nes Sjekkliste for brannsikkerhet, rømningsveier, brannslokningsutstyr o.l Sjekkliste for lekeplassutstyr Sjekkliste for sameiets garasjelag Informasjon om internkontrollarbeidet (HMS) i Sameiet Søndre Nes Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i boenheten Sameiet Søndre Nes Side 2 av 18

3 1 Bakgrunn Alle boligvirksomheter skal gjennomføre internkontroll. Det skal bidra til at sikkerheten ivaretas, slik at beboerne er trygge i sine nærområder. Hensikten med internkontroll i borettslag, sameier og vel. Er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne til enhver tid er trygge i sine nærområder samt verne om liv, helse og materielle verdier. Det skal finnes skriftlige beskrivelser av de farer og problemer styret har kartlagt, samt hvilke tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres for å hindre at ulykker oppstår. Internkontroll er tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (Internkontrollforskriften). i et borettslag, sameier eller vel skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre forebyggende tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer. Det er i forskrift om internkontroll vi finner bestemmelsene om systematisk HMSarbeid i virksomheter. Forskriften bruker altså begrepet virksomheter. Dette omfatter ikke bare næringsvirksomhet, men også boligeieformer hvor flere mennesker eier noe sammen. Derfor er boligvirksomheter underlagt denne forskriften som man kaller for internkontrollforskriften, som trådde i kraft 1. januar 1992 og ble revidert fra 1.januar Internkontrollforskriften inneholder ikke selv konkrete krav når det gjelder sikkerhetstiltak som skal gjennomføres, men den gjelder for enhver virksomhet som blant annet omfattes av følgende lover og forskrifter: lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med forskrifter lov om brannvern med forskrifter lov om brannfarlige varer med forskrifter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med forskrifter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø med forskrifter lov om vern mot forurensninger og om avfall ( forurensningsloven ) med forskrifter 1.1 Hvem har ansvaret? Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) kunngjorde i en pressemelding 3. juni 2005 at styrene i borettslag og sameier har ansvaret for å innføre internkontroll. Sameiet Søndre Nes Side 3 av 18

4 Det er styret som både har ansvaret for å innføre og vedlikeholde HMS-tiltakene i boligvirksomheten. Hvis styret ikke tar dette alvorlig, kan det bli holdt ansvarlig dersom en ulykke skulle inntreffe. I tillegg kan boligvirksomheten bli holdt økonomisk ansvarlig dersom personer skader seg på områder som borettslaget, sameiet eller velforeningen eier - og dermed er ansvarlige for. 2 Om Sameiet Søndre Nes Sameiet Søndre Nes består av 80 boenheter fordelt på 13 rekkehus. Følgende rekkehus har 4 boenheter: - Kitty Kiellands vei 9 - Kitty Kiellands vei 11 - Kitty Kiellands vei 13 Følgende rekkehus har 6 boenheter: - Kitty Kiellands vei 1 - Kitty Kiellands vei 3 - Kitty Kiellands vei 4 - Kitty Kiellands vei 10 - Kitty Kiellands vei 12 - Kitty Kiellands vei 16 Følgende rekkehus har 8 boenheter: - Kitty Kiellandsvei 6 - Kitty Kiellands vei 8 - Kitty Kiellands vei 15 - Vallerveien 69 Sameiet Søndre Nes har ingen ansatte. og styreleder i sameiet jobber på frivillig basis. består av seks personer inkludert styreleder og varamedlem. Sameiet Søndre Nes Side 4 av 18

5 3 Plan for internkontroll skal årlig gjennomføre internkontroll. Resultatet av interkontrollen skal omhandles i årsberetningen for sameiet. skal årlig sende ut informasjon til boenhetene om internkontrollarbeidet (HMS) i Sameiet Søndre Nes, inkludert Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i boenheten. Boenhetene skal fylle ut sjekklisten og sende den til styret. Se vedlegg: 6.1 Informasjon om internkontrollarbeidet (HMS) i Sameiet Søndre Nes. skal årlig gjennomgå brannslokkningsutstyr og elektrisk anlegg i fellesarealene (kjellere). i garasjelaget skal årlig gjennomføre en kontroll av garasjeanleggene og rapportere til ved hjelp av 6.3 Sjekkliste for selskapets garasjer. Lekeplasskomiteen skal årlig gjennomføre vernerunde av lekeplassen og rapportere til ved hjelp av 6.2 Sjekkliste for lekeplassutstyr. Resultatet av innrapporterte skjemaer registreres i 6.1 Sjekkliste for brannsikkerhet, rømningsveier, brannslokningsutstyr o.l. Tiltak igangsettes ved behov etter resultatene fra internkontrollen. 3.1 De sentrale HMS-handlingene Under er det listet opp de sentrale HMS- handlingene (i et selskap uten egen ansatt vaktmester). Disse skal styret sørge for at blir gjennomført ved hjelp av internkontroll. SAK TILTAK ANSVAR HYPPIGHET REF OK Informasjon om boligselskapets rutiner Introduksjonsbrev og invitasjon til samtale med nyinnflyttede Ved nyinnflytting Tilsyn med utviklingen på HMS-området Vernerunde 1 gang pr. år 6.1 Brannvern, fellesområdet Gjennomgang av slanger og brannslokkere i fellesarealer Beboere i boenhetene 1 gang pr. år 6.1 Brannvern, beboerne Sjekk av røykvarslere og håndslokkere. Fysisk kontroll av håndslokkere og varslere Beboere i boenhetene 1 gang pr. år Hvert 5. år 6.5 Elektriske anlegg og utstyr, beboerne Beboers egenkontroll etter skjema Beboer i hver boenhet 1 gang pr. år, ved skriv til general forsamling 6.4 Sameiet Søndre Nes Side 5 av 18

6 SAK TILTAK ANSVAR HYPPIGHET REF OK Garasjer Vernerunde etter skjema i garasjelagene Lekeplass Skifte av sand Lekeplasskomiteen Lekeplassutstyr Befaring etter skjema Lekeplasskomiteen 1 gang pr. år 6.3 Etter behov 1 gang pr. år. 6.2 Innkjøp av vedlikeholdstjenester HMS-erklæring; krav om operativt Internkontroll fra leverandør Der det er vurdert risiko Framkommelige veier og gangveier Brøyting og strøing, se serviceavtale Ved snøfall og glatte forhold Skadedyrbekjempelse Forebygge; bekjempe ved behov Beboer i hver enhet Kontinuerlig Ombygging/nybygg Foreta HMS-konsekvensanalyse Ved behov Revisjon av systemet Gjennomgang av handlingsplanen og utførte handlinger Årlig, i forbindelse med beretningsarbeidet 3.2 Brannsikring: Boligsameier og borettslag har et lovpålagt ansvar for brannvern. Det er styrets ansvar at brann-sikkerhetsutstyr og brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte. Samt at det følges opp med kontroll og service. Forebyggende brannvern og brannsikringstiltak er en svært sentral og viktig del av styrets internkontroll Utdrag fra Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn: 1-3 Definisjoner Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten. Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt. 2-2 Generelle krav til virksomhet/bruker Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. Sameiet Søndre Nes Side 6 av 18

7 2-3 Rømning av personer Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Eier skal i brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem. 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v. Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slikt at brannmotstanden ikke reduseres. Eier skal melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Eier må sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegget ikke brukes. 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom Krav til røykvarsler/brannvarsler Alle boenheter skal ha montert minst én røykvarsler i boligen. Den skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For større boliger og boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer flere røykvarslere og at disse sammenkobles Krav til brannslukningsapparat eller husbrannslange Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom. Fellesområder som garasjer og fellesrom skal være utstyrt med tilstrekkelig slokkeutstyr. For husbrannslange: tilfredsstillende trykk at den er lang nok til å nå alle rommene at den ikke lekker tilknyttet en fast kran som ikke er vanskelig å åpne For pulverapparat: Sameiet Søndre Nes Side 7 av 18

8 kontroll minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt vende på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg se til at splinten er på plass se til at det blir etterfylt etter bruk Krav til rømningsveier: Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Heis regnes ikke som rømningsvei. Rømning ut av vinduet ved hjelp av brannvesenets stigebiler eller skyvestiger gjelder som rømningsvei. Dørene i rømningsveiene skal slå ut i rømningsveiene, og de skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel. Rømningsveiene bør være tydelig merket og godt opplyst. Vedlegg: 6.1 Sjekkliste for brannsikkerhet, rømningsveier, brannslokningsutstyr o.l. 3.3 Elektrisk anlegg Hver enkelt beboer er ansvarlig for at det elektriske anlegget i boenheten er i orden. Garasjelagene er ansvarlig for at det elektriske anlegget i garasjene er i orden. 3.4 Skadedyrbekjempelse Hver enkelt beboer i boenhetene er ansvarlig for å rapportere til styret ved evt skadedyr som kan forårsake skade i egen og nærliggende boenheter. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse skal varsle naboer og andre som kan bli berørt av skadedyrbekjempelsen. Disse skal bli orientert om når tiltaket skal gjennomføres, hvilket bekjempelsesmiddel som skal brukes og om faresignaler og forholdsregler som må tas. Nabovarsel kan utelates dersom dette anses åpenbart unødvendig eller ikke er praktisk gjennomførbart. Før tiltaket iverksettes skal den som skal foreta skadedyrbekjempelsen forvisse seg om at naboer og berørte er klar over gjennomføringstidspunktet. 3.5 Snømåking og strøing av veier i sameiet Bilveiene og parkeringsplassene blir måkt og strødd av eksternt firma Snømåking av tak Ingen hustak skal måkes av beboerne selv. Ved evt behov for måking av tak skal styret kontaktes Strøing på vinteren på stier og gangveier Beboerne er ansvarlig for å strø inngangsparti og stier til rekkehusene når det er glatt. Sameiet Søndre Nes Side 8 av 18

9 3.6 Lekeplassene Lekeplasskomiteen er ansvarlig for internkontrollen på lekeplassene. Internkontroll av lekeplassen utføres av innled firma. Lekeplasskomiteen skal rapportere om resultatene av internkontrollen til styret i Sameiet Søndre Nes. Se eget vedlegg for sjekkliste: 3.7 Garasjeanleggene Garasjelagene er ansvarlig for å utøve årlig internkontroll av garasjeanleggene. Det er styret i garasjelaget som må foreta denne inspeksjonen Oppbevaring av brannfarlig vare Oversikten viser maks volum av brannfarlig vare: Klasse Type Liter pr. boenhet I garasje, lagerhus, skur eller båthus Klasse A Væsker med flammepunkt høyst 23 C; som bensin, aceton, rødsprit (96 %), lynol, propan og butan 55 liter brannfarlig gass (ikke i kjeller eller på loft) 5 liter brannfarlig væske (ikke på loftet) 55 liter brannfarlig gass (ikke i kjeller eller på loft) 100 liter brannfarlig væske (ikke på loftet) Klasse B Væsker med flamme-punkt over 23 C og under 55 C; som parafin, whitespirit, terpentin, rødsprit (60 %) 50 liter brannfarlig væske 500 liter brannfarlig væske Klasse C Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over 55 C, som diesel 200 liter brannfarlig væske 500 liter brannfarlig væske Mengden for garasje osv. kan dobles dersom oppbevaringen skjer i egen branncelle. Klasse Merking A Ekstremt brannfarlig (F+) Meget brannfarlig (F) B Brannfarlig (-) Sameiet Søndre Nes Side 9 av 18

10 4 Dokumenthistorie Dato Kommentar Forfatter Første utgave Gro Frøshaug Nakstad Revidert utgave Lars Halaas Lyster 5 Kilder Internkontroll i Borettslag og sameier, NBBL Sameiet Søndre Nes Side 10 av 18

11 6 Sjekklister for Sameiet Søndre Nes 6.1 Sjekkliste for brannsikkerhet, rømningsveier, brannslokningsutstyr o.l Krav Spørsmål Kontrollpunkter for brannvarsling OK Nei Ikke aktuelt Merknader Har du røykvarslere i boligen? Er det montert røykvarslere eller brannvarslingsanlegg på fellesområdene? Har du/dere rutiner for jevnlig kontroll av røykvarslerne / brannvarslingsanlegget? Er røykvarslerne plassert hensiktsmessig og hørbare fra soverom? Kontrollpunkter for brannslokkingsutstyr Er det slokkingsutstyr i din bolig? Er brannslokkingsutstyret lett tilgjengelig i fellesområdene? Kan alle beboere bruke dette utstyret? Har dere rutiner for jevnlig ettersyn av utstyret? Kontrollpunkter for rømningsveier Er rømningsveiene egne brannceller? Er rømningsveiene fri for søppel, sykler og henstilte gjenstander? Er alle rømningsveiene merket, skiltet og opplyst? Leder rømningsveiene ut i det fri, og slår dørene utover? Er adkomsten for brannvesenets Sameiet Søndre Nes Side 11 av 18

12 Krav Spørsmål utstyr, stigebil, brannkum mv. god? Kontrollpunkter for informasjon til beboerne Er du/dere kjent med kravene til årlig kontroll med røykvarslerne og batteribytte? Er du/dere kjent med kravene til kontroll av slokkingsutstyr og årlig risting av pulverapparatet.? Er du/dere kjent med de strenge reglene for oppbevaring av brannfarlige væsker? OK Nei Ikke aktuelt Merknader Sameiet Søndre Nes Side 12 av 18

13 6. 2 Sjekkliste for lekeplassutstyr Spørsmål Ja Nei Foretas rutinemessige tilsynsrunder? Er bakkeoverflaten godt drenert slik av vanndybden over 10 cm unngås? Er overflaten fri for glasskår? Er uteområdet fritt for stikkbusker og/eller giftige planter/busker? Er farlige skrenter og stup sikret? Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende måket og strødd på vinterstid? Er lekeapparatene konstruert og montert i overensstemmelse med forskriften? Er støpte fundamenter på lekeapparater avsluttet minst 20 cm under bakken og tildekket med fyllmasse? Er ulike lekeapparater plassert slik at de ikke står i veien for hverandre eller kommer i konflikt med andre lekeaktiviteter? Blir lekeapparater og tremateriale jevnlig sjekket for rust-, brudd- og slitasjeskader? Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag? (for eksempel cm siktet, ikke byggbar sand) Er lekeapparatene slik utformet at barna ikke kan henge seg fast (det vil bl.a. si at det ikke skal være åpninger som er mellom 9-23 cm)? Er alle konstruksjoner/apparater godt festet? Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barna kan falle ned på eller snuble i? Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd? Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og spissene bøyd? Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan klemme/klippe fingre? Er det oppbremsingsflate på slutten av sklier? Er huske-/vippesetene av støtdempende materiale (f.eks. bildekk)? Blir sanden i sandkassen skiftet ut med jevne mellomrom? Sameiet Søndre Nes Side 13 av 18

14 6.3 Sjekkliste for sameiets garasjelag Krav Spørsmål Finnes det brannfarlige/skadelige (bilbatteri) væsker i garasjen utover det som er i kjøretøyene? Er det lagret brannfarlig gods som ikke hører naturlig hjemme i anlegget? Finnes det brannslokkingsutstyr og er det godt synlig? Er det laget skriftlige regler for bruk av garasjeanlegget? Er reglene distribuert til alle leietakerne og/eller slått opp i garasjeanlegget? Er det laget rutiner for behandling av leietakers brudd på sikkerhetsreglene? Er el-anlegget kontrollert og i orden? OK Nei Ikke aktuelt Merknader Sameiet Søndre Nes Side 14 av 18

15 6.4 Informasjon om internkontrollarbeidet (HMS) i Sameiet Søndre Nes. I Sameiet Søndre Nes ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet. Hva menes med systematisk internkontrollarbeid? Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er i forhold til sameiet bl.a.: å gi god opplæring av styret slik at det kan bli bedre oppfølging av de krav som stilles i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i boligselskapet å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektriske anlegg å hindre brann og branntilløp å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger å sørge for bedre behandling av avfall Hva kan du gjøre for at sameiet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Oppdager du feil og mangler eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg om å melde fra om dette. Ansvar har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i sameiet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig internkontrollarbeid. Sameiet Søndre Nes Side 15 av 18

16 Ansvarsfordeling Hva Hvem Brannsikring av fellesområdene (utendørs) Bekjempelse av skadedyr utendørs Lekeplasser og lekeplassutstyr Vedlikehold av bygningsmasse Veier og trafikk Måking og strøing på gangveier og trapper på parkering og vei Beboer Informasjon til beboerne om beboernes ansvar Vedlikehold og overvåking av elektrisk anlegg i garasjene Garasjelagene Elektrisk anlegget og utstyr i boligen Beboer Bekjempelse av skadedyr innendørs Beboer Brannverneutstyr i boenhetene Beboer Måking og strøing på gangveier og trapper utenfor boenhetene Beboer Elektriske anlegg og utstyr Rundt 40 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. Garasjelagene er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i garasjene er til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte boenhet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. Beboer må selv sørge for at det innenfor boenheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i boenheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Sameiet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. anbefaler beboerne til ikke å betale regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. Sameiet Søndre Nes Side 16 av 18

17 Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, ligger ved dette informasjonsskrivet. Brannvern og brannvernutstyr I sameiet skal det være installert følgende typer utstyr: Håndslukkeapparat i hver boenhet. Godkjent røykvarsler i hver boenhet. Røykvarsler Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For større boliger og boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer flere røykvarslere og at disse sammenkobles. Beboer har ansvar for vedlikehold og overvåking av røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende. Brannslokkingsutstyr Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr som kan benyttes i alle rom tilgjengelig. Det er beboer som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i boenhetene. Med vedlikehold menes blant annet: Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt. Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass, pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk. Sameiet sørger for at det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av varsler og pulverapparat hvert femte år. Der man har husbrannslange må følgende sjekkes årlig: at det er tilfredsstillende trykk i slangen, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker og kranen ikke er vanskelig å åpne. Ta kontakt med styret hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret. Rømningsveier Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Heis regnes ikke som rømningsvei. Beboerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler. Vedlagt ligger - Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene Sameiet Søndre Nes Side 17 av 18

18 6.5 Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i boenheten Fylles ut og sendes til Lars Halaas Lyster, KKv 8c, eller et annet styremedlem. Frist: 10.januar Sjekkpunkter Ja Nei Sjekker du om sikringene dine er skikkelig tilskrudd én gang i året? (gjelder gamle sikringsskap hvor sikringene byttes når de går) Dette bør du helst gjøre før det blir vinter/kaldt ute. Hvis sikringselementene er unormalt varme - kontakt en autorisert elektroinstallatør. Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? For eksempel kaffetrakter, brødrister, hårføner etc. Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? Det oppstår ofte feil i slike apparater pga. svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie. (pga. tordenvær). Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det? Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter (slappe "fjærer"), tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden. Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektro-installatør. Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket? Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk ALDRI klær på ovnen. Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren? Det finnes utstyr (komfyrvakt) på markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle glemme det. (Distré/glemske kan ha krav på å få dekket utgiftene til komfyrvakt. Ta kontakt med Hjemmehjelpstjenesten i tilhørende kommune eller bydel for å få en vurdering.) Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for? Se etter brunsvidde skjermer. En 100W lyspære kan ha en overflate temperatur på over 200o C! Bruker du skjøteledning til annet enn lamper? (F.eks. varmeovner) Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er tilkoblet i og er å betrakte som midlertidig installasjon. Bruker du skjøteledning som fast installasjon kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter. Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. Sameiet Søndre Nes Side 18 av 18

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar 1 Borettslagets hovedmål for HMS: Borettslaget skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet. Dette skal oppnås

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe Sameiet Nordviken B5 A/B HMS Håndbok 2014 HMS Ansvarlig: Herleik Moe HMS Håndbok Revidert 2014 Herleik Moe og Tor Bekkevold Utgave 1, Rev. 28.10.2014 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Sameiet... 5 1.1.

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Sikkerhet og. informasjon. Sandaker Borettslag OBOS 444. www.sandaker-borettslag.no

Sikkerhet og. informasjon. Sandaker Borettslag OBOS 444. www.sandaker-borettslag.no Sandaker Borettslag OBOS 444 www.sandaker-borettslag.no Sikkerhet og informasjon August 2007 (oppdatert september 2014) Dette heftet skal medfølge leiligheten ved leilighetsovertagelse 1 INNHOLD 1. BRANN

Detaljer

2013/14. HMS-forskrift for Langslynga borettslag

2013/14. HMS-forskrift for Langslynga borettslag 2013/14 HMS-forskrift for Langslynga borettslag Langslynga borettslag 26.05.2013 1. HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.2 -, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID... 3 2. HMS I HVERDAGEN...

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

Vestre Ullern Boligsameie

Vestre Ullern Boligsameie Vestre Ullern Boligsameie Tips og informasjon vedrørende leilighetene og fellesarealene Oppdatert mars 2013 Se også våre hjemmesider www.vestreullern.no 2 1 Generelt... 3 1.1 Forretningsfører/sameiet...

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER Den lille IK-hjelperen - Barnehager Miljørettet helsevern Tromsø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.side 3 INTERNKONTROLL.side

Detaljer

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS!

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Nye beboere OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Forord Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer