Jakten på en bedre kommune er størrelse nødvendigvis alltid det rette svaret?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakten på en bedre kommune er størrelse nødvendigvis alltid det rette svaret?"

Transkript

1 Jakten på en bedre kommune er størrelse nødvendigvis alltid det rette svaret? Innledning Fellesmøte for formannskapene i Lister Utsikten hotell 15 september Professor Morten Øgård Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet i Agder/UC-Berkeley

2 Disposisjon Innledning: Hvilke utfordringer er det som skal håndteres? Refleksjoner rundt størrelse og strukturelle reformer Hva kjennetegner den «gode» organisasjon? Ser vi konturene av noe nytt når det gjelder kommunal demokrati, organisering og ledelse? Eventuelle implikasjoner for ledelse i kommunale organisasjoner

3 Hvilke utfordringer er det som skal håndteres?

4 Stat kommune relasjonen Internasjonale strømninger - Økonomiske og utfordringer - Legitimitetsmessige Knyttet til det representative Knyttet til innbyggerne: demokratiet: - Økt individualisering - Frafall av politikere - Valgfrihet - Styringsproblemer - Ønske om økt innflytelse 1)Profesjonelt byråkrati - Mindre tillit til lokaldemo 2)Mangel på styringsinfo

5 Fire strategier som brukes for å håndtere presset mot kommunene 1) Territorielle reformer: Kommunesammenslåing 2) Begrense kommunenes autonomi og oppgaver: Statlig overtakelse av sykehus, NAV osv. 3) Markedstenkning: Konkurranseutsetting, privatisering, benchmarking, valgfrihet osv. 4) Interkommunalt samarbeid: Fra selvstyrte generalister til samarbeidende spesialister i klynger

6 Jeg kunne lagt til at det finnes en femte strategi som på engelsk har gått under navn som: Self government Communitarism Community based democracy Community empowerment

7 Med unntak av den sistnevnte strategien sliter de fire første i forhold til klassiske begreper som: Ethics og Accountability Begrepene er relatert til hverandre og blir ofte brukt om hverandre i og med at begge begrepene relaterer seg til forpliktelse og ansvar. Vi kan definere de to begrepene med referanse til Kearns (1996:10) på følgende måte:

8 Ethics is primarily concerned with the responsibility-personal or organizational for making decisions according to an accepted (or defensible) moral code for distinguishing right from wrong. Accountability, on the other hand, involves the responsibility to answer to higher authority for whom ethical standards (if they are considered at all) may be only one of many performance criteria

9 Refleksjoner rundt størrelse og strukturelle reformer

10 Av en eller annen eller grunn synes reformmakerne å ha hengt seg opp i at det må eller er høyst nødvendig at det foretas strukturelle reformer i kommune Norge: Det være seg om vi snakker om territorielle reformer eller behovet for å bygge store organisasjoner Det er ikke måte på så store organisasjoner vi trenger å bygge. Vi kan snakke om at det råder en form for gigantomani: Vi må ha store/mega sykehus, store kommuner, store skoler, store barnehager, store eldreinstitusjoner, store departementer, stor NAV forvaltning, store skattekontor, store lensmannskontorer/politidistrikt osv.

11 Svært få stiller spørsmålet hvor denne gigantomanien kommer fra, og i hvilken grad størrelse egentlig er svaret på de utfordringene som kommunene står overfor Kanskje det er på tide at noen våger å stille spørsmålet: «Does size matter?» eller «When does size matter?» For å rette søkelyset mot størrelse vil jeg dra dere med i et lite eksperiment

12 Det første jeg vil gjøre er å be dere om å tenke gjennom hva som kjennetegner omgivelsene til kommunene i deres region? Omgivelsene er Stabile Dynamiske Homogene Omgivelsene er Heterogene

13 Neste spørsmål blir: Hvilken organisasjonsform skal en velge gitt de omgivelsene som en står overfor? Omgivelsene er Stabile Dynamiske Homogene Omgivelsene er Heterogene

14 Hva sier teorien oss? Omgivelsene er Stabile Maskinbyråkrati Dynamiske Profesjonelt byråkrati Homogene Omgivelsene er Heterogene Divisjonalisert Organisk/Adhokrati/- nettverk

15 Noen tanker omkring størrelse Størrelse = byråkrati = økte transaksjonskostnader er et av de mest bekreftede funnen vi har i hele organisasjonsteorien/statsvitenskapen Nærmere 70% av alle sammenslåinger mislykkes Utfordringene spores veldig ofte tilbake til altfor optimistiske anslag omkring effekter Manglende forståelse av hva sammenslåinger faktisk koster, samt kulturelle utfordringer Fusjoner/sammenslåinger ofte et resultat mer av individuelle ønsker og makt, enn faktiske behov

16 Refleksjoner rundt størrelse (forts.) Små organisasjoner/kommuner har lavere sykefravær enn store (KS ) «Det politiske systemet i store kommuner har flere utgifter per pr representant enn for små kommuner Økt kommunestørrelse fører til økt maktkonsentrasjon» An Sherin Johansen 2014 (s ) «The lesson for other states confronting the wave of hospital mergers is to look much more carefully at possible consequences than Massachusetts did 20 years ago. Mergers are hard to undo after the fact» (New York Times Monday, july 7, 2014)

17 Gigantsykehus hverken billigere eller bedre Ressurskrevende fusjoner i sykehussektoren hviler på et ønske om bedre og billigere sykehus, men når de positive virkningene ikke kan dokumenteres er det på høy tid å dempe fusjonsiveren NHH Professor Kurt R. Brekke

18 Så langt er det få positive effekter å spore De påståtte positive virkningene er ikke dokumentert. Det er ikke grunnlag for å hevde at gigantsykehus og store helseforetak er riktig medisin Større sykehus = bedre kvalitet Hovedfunn er at fusjon ikke har noen positive effekter på hverken kostnadseffektiviteten eller kvaliteten Hovedforklaringen er at gigantsykehus fører til manglende konkurranse om pasientene og dermed økte transaksjonskostnader

19 Fusjon Oslo universitetssykehus Skulle i følge beregningene i forkant gi en besparelse på ca 900 millioner kroner i året. Før årsskiftet 2013/2014 lå OUS an til et totalt underskudd på 300 millioner kroner Likevel kjøper man retorikken rundt fusjonstankegangen om høyere effektivitet, stordriftsfordeler og bedre kvalitet på pasientbehandling Alle er enige om nettopp dette, men hvor er bevisene?

20 «Hvis en fusjon innebærer at hele eller deler av sykehuset må legges ned, og du ikke kan dokumentere høyere kvalitet eller bedre kostnadseffektivitet, kan lang reisevei være det eneste du sitter igjen med» Så langt ser sykehusfusjonering ut som rene tapsprosjekter Professor Kurt R. Brekke (NHH)

21 Stordriftsulemper Landets 25% minste kommuner (107 stk) står for om lag 4% av kommunesektorens samlede utgifter Om lag 14,8 milliarder av totalt 342 milliarder kroner Landets 25% største kommuner står for om lag 72% av kommunesektorens samlede utgifter dvs. 247 milliarder kroner av 342 milliarder totalt Spørsmålet blir hvor har man det største effektiviseringspotensialet målt i kroner?

22 Om man øker produktiviteten tilsvarende 10% i hver av landets 25% minste kommuner, vil dette utgjøre 1,5 milliarder kroner. Om man i de 25% største kommunene til sammenlikning kunne øke produktiviteten tilsvarende bare 2% i hver kommune, ville dette utgjøre 4,9 milliarder kroner

23 Stordriftsulemper Stordriftsulemper begynner å gjøre seg gjeldende allerede på ca innbyggere Stordriftsulemper begynner virkelig å gjøre seg bemerket ved ca innbyggere

24 Hva kjennetegner den gode organisasjon? Leverer varene (effektiv/styrbar både politisk og administrativt) Har et kontinuerlig fokus på åpenhet, innsyn og deltakelse i sentrale prosesser (demokrati) Tar vare på og videreutvikler de ansatte og folkevalgte (kunnskapsforvaltning) Ligger i forkant og hele tiden klarer å drive fram nye innovasjoner (både når det gjelder demokrati, ledelse brukerorientering, struktur og organisasjonskultur, samarbeid, styring osv.) Nettverksorientert (internt/eksternt) Evne til å mobilisere samfunnets totale ressurser med tanke på utvikling og krisehåndtering

25 Sagt på en litt annen måte kunne dette innebære at robuste organisasjoner framstår som å: Holde seg selv på tå hev ved å måle resultater, evaluere programmer/prosjekter og ikke minst skape klare forventninger knyttet til hvilke resultater som skal oppnås. Dyrke selvstyre og fleksibilitet gjennom å desentralisere mest mulig makt og myndighet nedover i systemet, bygge ned barrierer mellom enheter, fremme deltakelse og åpen kommunikasjon Fremme tilpasning gjennom kontinuerlig oppfølging av brukere, investere i nye ideer, stimulere læring og innovasjon, og skape kraftfulle insentivstrukturer for resultatoppnåelse Holde seg orientert gjennom utvikling og bruk av databaser og ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi

26 Hva kjennetegnet den moderne 90 talls organisasjonen?

27 Langt på vei kan en si at slik flertallet av norske og nordiske kommuner i dag framstår organisatorisk og ledelsesmessig så er de et bilde av den moderne 90- talls organisasjonen: - Stor tro på betydningen av ledelse - Mindre bruk av direkte autoritet enn indirekte styring - Brukerorientering Spørsmålet blir imidlertid om vi blant våre foregangskommuner i dag ser konturene av noe nytt?

28 Ser vi konturene av noe nytt?

29 Utviklingstrekk i styringsoppfatninger i offentlig sektor Fra: Public Administration New Public Management Public/New/Network Governance

30 Hva ligger i New Governance begrepet? Noen definisjoner: the way in which stakeholders interact with each other in order to influence the outcomes of public policies (Boivard og Löfler 2003:6) Government is the institution itself, where governance is a broader concept describing forms of governing which are not necessarily in the hands of formal government (Huges 2003) The notion of governance implies that public policies are no longer made merely by government but through a complex process of interaction among many different parties, including those in government, but also those in business and those in nonprofit organizations. (Denhardt m.fl. 2008:394) Følgende figur er et forsøk på å illustrere ulike retninger innenfor governance litteraturen

31 Nettverksbasert oppgaveløsning/innovasjon Partnerskap (PPP) Kontraktbasert styring Endringsledelse Lederskap gjennom resultatinformasjon Public/New/N etwork/ Governance IKT Refleksivt Lederskap Fra politikk utforming til politikk moderering/tilrettelegging Åpenhet Accountabillity Nytt fokus på å engasjere innbyggerne Fra servicekvalitet til livskvalitet og demokratibokslut

32 Typer av utviklingspolitikk fordelt på land, 1997/ /11 (Mean scores: Scale 0-100) Bruker orientering Markeds orientering Samfunns/borger orientering Åpenhet/innsyn/ informasjon Finland Mean Sverige Mean Norge Mean Danmar k Mean Total Mean

33 Governance tenkningens konsekvenser i forhold til kommuner Ikke bare Organisatorisk lederskap Politikk områder og strategi Men i økt utstrekning Nettverk lederskap Politicking : Balansere ulike strategiske interesser Strategisk personalforvaltning Kunnskapsforvaltning Prosessfokus Måling av objektive og subjektive resultater Fokus på autoritet Ikke bare tjenestekvalitet Dagens kommuner må ta hensyn til: Interne og eksterne relasjoner Måling av multidimensjonell resultatoppnåelse Utvikle good local governance (kreative og lærende lokale nettverk) Men også livskvalitet og demokrati (involvering)

Veier til god lokaldemokratisk styring

Veier til god lokaldemokratisk styring Marte Winsvold (red.) Veier til god lokaldemokratisk styring Veier til god lokaldemokratisk styring Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:4 Samarbeidsrapport NIBR/ Uni Rokkansenteret 2013 Samarbeidsrapport

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Statstilskudd til frivillige organisasjoner

Statstilskudd til frivillige organisasjoner Hedda Lombardo Statstilskudd til frivillige organisasjoner - Norsk Forening for Fartøyvern som case Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 1

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Kompetente skoleledere og elevresultater

Kompetente skoleledere og elevresultater Ivar Michael Jahr Kompetente skoleledere og elevresultater Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser SJPA 14 (1-2) Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser Haldor Byrkjeflot * Sammendrag Haldor Byrkjeflot Institutt for administrasjon og organisasjon og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen

Detaljer

Innovasjon: Hva betyr nettverksfaktoren? Paper presentert Nordisk kommunalforskerkonferanse Gøteborg. November 2007. Morten Øgård

Innovasjon: Hva betyr nettverksfaktoren? Paper presentert Nordisk kommunalforskerkonferanse Gøteborg. November 2007. Morten Øgård Innovasjon: Hva betyr nettverksfaktoren? Paper presentert Nordisk kommunalforskerkonferanse Gøteborg November 2007 Morten Øgård Institutt for statsvitenskap og ledelse Universitetet i Agder Utkast Ikke

Detaljer

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management Utveier Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management En rapport fra SVs stortingsgruppes Forvaltningsgruppe Oslo/Stortinget Desember 2008 Forvaltningsgruppa har bestått av Rolf Reikvam (leder),

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Fra vernet bedrift i et vernet marked, til tiltaksbedrift i et konkurranseutsatt marked

Fra vernet bedrift i et vernet marked, til tiltaksbedrift i et konkurranseutsatt marked Marit Kasin Birgit Sannes Fra vernet bedrift i et vernet marked, til tiltaksbedrift i et konkurranseutsatt marked Framtidige tjenesteleveranser i et uforutsigbart marked Masteroppgave i styring og ledelse

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

E-medvirkning, åpenhet, deltakelse og samarbeid KVU. E-medvirkning

E-medvirkning, åpenhet, deltakelse og samarbeid KVU. E-medvirkning KVU E-medvirkning Mars 2010 1 2 E-medvirkning: Åpenhet, deltakelse og samarbeid Hvordan KVU Kristiansandsregionen kan involvere innbyggerne i prosessen gjennom bruk av sosiale medier En kartlegging av

Detaljer

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Nr. 2006:11 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Forord Pfl oppdrag fra Norges forskningsrfld har Statskonsult gjennomf@rt en kartlegging og vurdering av planer og strategier

Detaljer

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten Konkurranseutsetting av kommunal revisjon -en analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000-2012 Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden NIBR-rapport 2013:4 Gro Sandkjær Hanssen Jan Erling Klausen Marte Winsvold Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden Andre publikasjoner fra NIBR:

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag

Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag Sett i lys av intensjonen i NAV reformen med å få flere I arbeid og aktivitet og færre på sosialhjelp Venke Anny Nes Masteroppgave

Detaljer

Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina

Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina Master i offentlig ledelse og styring. Fordypning i økonomi, regnskap og finansiering-ørf HØGSKOLEN

Detaljer

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Gro Sandkjær Hanssen, Ann Karin T. Holmen, Ståle Opedal, Inger Marie Stigen På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Arbeidsnotat RF-2005/127 Samarbeidsnotat

Detaljer

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Åge Johnsen aage.johnsen@oks.hio.no Performance audit in politics: The municipal audit s roles in the Norwegian

Detaljer

DEN VANSKELIGE DIALOGEN

DEN VANSKELIGE DIALOGEN DEN VANSKELIGE DIALOGEN Om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i 2004 Av Torjus Bolkesjø og Bent Aslak Brandtzæg Rapport nr 224 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett!

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! av Dag Arne Christensen Jacob Aars Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Desember 2002 Notat 29-2002 Innhold

Detaljer

Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte?

Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte? Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte? En studie av sammenhengen mellom kommunal organisering og resultater Sissel Hovik NIBR sissel.hovik@nibr.no og Inger Marie Stigen NIBR inger.stigen@nibr.no

Detaljer

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer