REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK"

Transkript

1 REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

2 PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET ENN SYSTEMENE UTVIKLET SÆRSKILT FOR Å DEKKE OFFENTLIG VIRKSOMHET NOU 2003:6 HVA KOSTER DET? HEVDER DET OG ANBEFALER DET FOR STATSFORVALTNINGEN KS HAR ANBEFALT LR FOR KOMMUNENE/FYLKESKOMMUNENE FRP FORESLO LR FOR KOMMUNENE (DOK 8 FORSLAG) I 2009 SSØ ARBEIDER MED NYE STANDARER FOR STATEN BASERT PÅ LR- PERIODISERING HELSE OG OMSORGSDEP INNFØRTE LR FOR HELSEFORETAKENE, MEN ØNSKER DET NÅ IKKE FOR SIN ØVRIGE VIRKSOMHET FLERE DEP. PRØVER UT LR I SIN VIRKSOMHET DEN NORSKE REVISORFORENINGEN ANBEFALER LR

3 LØNNSOMHETSREGNSKAP OMTALES OFTE SOM INNFØRING AV PERIODISERINGSPRINSIPPET Periodiseringsprinsipp - hvordan skal utgifter og inntekter tidsavgrenses i et budsjett og regnskap. Alle regnskap har et periodiseringsprinsipp FORRETNIGSREGNSKAP/LØNNSOMHETSREGNSKAP: LØNNSOMHETSPERIODISERING - Opptjeningsprinsippet for inntekter og sammenstillingsprinsippet for utgifter. KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER / STATEN: FINANSIELL PERIODISERING / INNTEKTER OG UTGIFTER Kommuner og fylkeskommuner: Anordningsprinsippet. Investeringer og kapitalinntekter og utgifter skilt ut i eget budsjett/regnskap Staten: Kontantprinsippet. Skiller ikke mellom investeringer, driftsutgifter og kapitalutgifter eller drifts- og kapitalinntekter.

4 PÅSTÅTTE VIRKNINGER AV LØNNSOMHETSREGNSKAP I OFF. VIRK. VISER HVA OFF. VIRKSOMHET KOSTER ØKER DERMED EFFEKTIVITET I OFF. VIRK. BEDRE VEDLIKEHOLD OG KAP. FORV BEDRE GRUNNLAG FOR SAMMENLIGNING MELLOM OFF. VIRKSOMHETER OG OFF. VIRK OG PRIVAT. VIRK OPPNÅR DET SAMME FOR OFF. VIRKSOMHET SOM VI ELLERS VILLE OPPNÅDD VED KONKURRANSEUTSETTING OG PRIVATISERING STIMULERER TIL KONKURRANSEUTSETTING OG PRIVATISERING VIRKSOMHETER UTEN LØNNSOMHET SOM FORMÅL BRUKER DET (BORETTSLAG, FORENINGER, LO mv.) INTERNASJONAL TREND ANDRE LAND GJØR DET OECD, IMF ANBEFALER DET

5 PROBLEMSTILLINGEN I VÅRT PROSJEKT Vil lønnsomhetsregnskap gi en mer effektiv offentlig sektor og bedre offentlige tjenester? Hvilke prinsipper bør budsjett og regnskap baseres på ut fra styrings- og kontrollbehov i offentlig virksomhet? Kostnadsmessige effekter av NPM-tiltakene. Virkninger for ledelse, beslutningssytem og styring. Rollekonflikter, habilitet og legitimitet hos pressgruppene for nye regnskapsprinsipper. PROSJEKTET DELVIS FINANSIERT VED TILSKUDD FRA Los FORSKNINGSMIDLER REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

6 RAPPORTER HØGSKOLEN I HEDMARK: OFFENTLIGE VELFERDSGODER. ØKONOMISTYRING, REGNSKAPSPRINSIPPER OG NEW PUBLIC MANAGEMENT ANALYSE AV PRINSIPPER FOR BUDSJETTERING OG REGNSKAPSFØRING I OFFENTLIG VIRKSOMHET RESULTATSTYRING I OFFENTLIG FORVALTNING MÅL OG RESULTATSTYRING MULIGHETER OG BEGRENSNINGER FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET HELSEREFORM UTFORDRINGER OG LØSNINGER REGNSKAP I STAT OG KOMMUNER OM DAGENS REGNSKAP OG ET ALTERNATIV FAFO: FORRETNINGSBASERT REGNSKAP I STATEN MAKT, INTERESSER OG LEGITIMITET PÅ VEIEN FRAM MOT NYE REGNSKAPSSTANDARDER (Notat)

7 HVA OFFENTLIG VIRKSOMHET KOSTER KAN IKKE LESES FRA REGNSKAPET. BEREGNING AV KOSTNADER KREVER ANALYSER SÆRLIG MED DATA FRA REGNSKAP. - Mange kostnadsbegreper (Gjennomsnittskost, faste og variable kost, marginalkostnader/grensekostnader osv). Intet regnskapssystem viser slike kostnader. - Riktig kostnadsbegrep avhengig av beslutningsproblem. -Bruk av kostnadsinformasjon krever særskilte analyser. - Offentlige regnskapssystemer gir like godt datagrunnlag for kostnadsberegninger og kostnadsanalyser som lønnsomhetsregnskap

8 LØNNSOMHETETSREGNSKAP GIR IKKE BEDRE VEDLIKEHOLD DET HAR INTET MED REGNSKAPSSYSTEM Å GJØRE GODT VEDLIKEHOLD ER AVHENGIG AV: SYSTEMER SOM REGISTRERER VEDLIKEHOLDSBEHOV OPPLEGG FOR GJENNOMFØRING AV VEDLIKEHOLD BEVILGNING AV MIDLER TIL VEDLIKEHOLD DET ER DIREKTE TØV Å TRO AT LØNNSOMHETSREGNSKAP BIDRAR TIL BEDRE VEDLIKEHOLD ÅRSAKEN TIL MISFORSTÅELSEN KAN VÆRE AT MANGE IKKE VET FORSKJELLEN PÅ AVSKRIVNINGER OG AVSETNINGER

9 BEDRE SAMMENLIGNING LØNNSOMHETSREGNSKAPET GIR GRUNNLAG FOR Å SAMMENLIGNE AVKASTNING PÅ KAPITAL OG ØKONOMISK LØNNSOMHET MEN ER DET RELEVANT FOR FELLESSKAPETS VELFERDSGODER? - TJENESTETILBUD KVANTITET OG KVALITET, KOSTNADER, TILGJENGELIGHET,FORDELING FORMÅLET MED FELLESBETALT OFF. VIRK. ER IKKE FORTJENESTE. DET KAN FOR ØVRIG ENKELT OPPNÅS VED IKKE Å BRUKE TILDELTE MIDLER

10 Virkninger for helseforetakene av de forretningsbaserte prinsipper - Regnskapsmessige underskudd hvert år etter overgangen til de nye prinsipper - Akkumulert underskudd 24 milliarder kroner etter 6 år. - Framstår som konkursbo selv om de ikke er det. - Etter kommunale prinsipper ville de hvert år hatt positivt netto driftsresultat samtidig som det har vært investert 46 milliarder krone i spesialisthelsetjenesten etter Elendig økonomistyring savner sidestykke når det gjelder offentlig tjenesteproduksjon i Norge. - Gir inntrykk av behov for omfattende strukturrasjonalisering i spesialisthelsetjenesten. Hovedspørsmål: Er det forretningsbaserte regnskapssystemet egnet til å styre offentlig tjenesteproduksjon?

11 Forskjeller i økonomistyring forretning og offentlig forvaltning Offentlig forvaltning: Disponerer inntekter for å dekke fellesbehov/-tjenester. Økonomisk resultat i form av overskudd er irrelevant. Resultat vanskelige å måle/lar seg ikke måle med enkle indikatorer. Budsjettet bindende vedtak om ressursbruken i offentlig sektor. Regnskapet registrerer om midlene er brukt i henhold til vedtak. Forretningsvirksomhet: Har kostnader for å skape inntekter. Budsjettets betydning omdiskutert. Internt dokument og plan for å skape størst mulig resultat eller overskudd. Økonomiske målsetting å maksimere overskuddet. Regnskapet viser det økonomiske resultat.

12 Endringer ved lønnsomhetsregnskap: -Betydning av budsjett og budsjettkontroll tones ned og erstattes av regnskaps- og resultatrapportering. - Resultatfokus flyttes fra velferdvirkninger for befolkningen til begreper som økonomisk overskudd og økonomisk avkastning. -Omfattende bruk av kalkulatoriske størrelser i regnskap og budsjett. Eks. investeringer input i en ny kalkulatorisk størrelse kapitalkostnader. - Mer arbeidskrevende og vanskelig å forstå -Overføring av beslutningsmyndighet fra folkevalgte til administrative organer. - Stimulerer NPM-tiltak (Rene bedriftsøkonomiske metoder i styring av off. virk.)

13 REGNSKAP FOR DEMKRATISK STYRING OG KONTROLL HVILKE BEHOV SKAL DET DEKKE ØK. INF. FOR FOLKEVALGT STYRING OG KONTROLL VISE OFFENTLIG VIRKSOMHETS FINANSIELLE STATUS OG RESULTATER BIDRA TIL GOD BUDSJETTGJENNOMFØRING BIDRA TIL BUDSJETTKONTROLL REGNSKAPSINFORMASJON TIL BUDSJETTETUTFORMING BETALINGSKONTROLL DATA TIL KOSTNADSANALYSER, RESULTATKONTROLL, PRODUKTIVITETS OG EFFEKTIVITETSANALYSER

14 NYTT REGNSKAP FOR DEMOKRATISK STYRING OG KONTROLL - REDESKO STATENS OG KOMMUNENES REGNSKAPSSYSTEM HAR UTSPRING I SAMME PRINSIPPER OG SYSTEM OG STYRINGSUTFORDRINGENE ER LIKEARTET. VI BØR LEGGE TIL SIDE ARBEIDET MED Å INNFØRE NYE REGNSKAPSSYSTEMER I OFFENTLIG VIRKSOMHET I NORGE BASERT PÅ LØNNSOMHETSREGNSKAP I STEDET BØR VI SATSE PÅ Å UTVIKL ET FELLES PRINSIPP- /SYSTEMGRUNNLAG FOR REGNSKAP FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET I NORGE BASERT PÅ DE BEHOV REGNSKAP I OFFENTLIG VIRKSOMHET SKAL IVARETA

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Sykehusene. - formål, organisering og økonomisk styring. Seminar for Fagforbundet, FO og NSF i Helse Vest Bergen 2, desember 2009

Sykehusene. - formål, organisering og økonomisk styring. Seminar for Fagforbundet, FO og NSF i Helse Vest Bergen 2, desember 2009 Sykehusene - formål, organisering og økonomisk styring Seminar for Fagforbundet, FO og NSF i Helse Vest Bergen 2, desember 2009 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol LO Offisiell status for helseforetakene

Detaljer

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom alternativer Fanny Voldnes Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private

Detaljer

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 F O R V E L F E R D S S TAT E N 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.21 Side 2 ISBN 978-82-92515-06-2 For velferdsstaten Keysersgate 15 0130 Oslo Tlf.

Detaljer

Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning

Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning Stein Østre Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning Delrapport 3: Økonomistyringssystemer og New Public Management Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 14 2007 Fulltekstutgave

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Kontroll og rapportering hva er godt nok?

Kontroll og rapportering hva er godt nok? Kontroll og rapportering hva er godt nok? DIFI 10. februar 2012 Direktør Marianne Andreassen 22.02.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Vi trenger (selvsagt!) rapportering og kontroll «.bruken av

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk Oslo, 21.03.2011 Fra Professor Bjarne Jensen DISKONTERINGSRENTEN MV. I BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR ElENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK Problemstilling Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk skal i henhold

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer