SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser"

Transkript

1 FROGN KOMMUNE Prosjekt 8336 Helsebygg ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 09. mai 2014

2 Skisseprosjekt Prosjekt 8336 Helsebygg Ullerud sykehjem - Frogn kommune INNHOLDSLISTE 1. Funksjonsbeskrivelse Vedlegg: 2. Romprogram 3. Planløsninger og skisser 4. Fremdriftsplan Innholdsfortegnelse_kortversjon_p03020

3

4 1. Funksjonsbeskrivelse

5 Prosjekt 8336 Helsebygg SKISSEPROSJEKT Funksjonsbeskrivelse Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Dato:

6 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Innhold INNLEDNING EKSISTERENDE SITUSJON Stedets karakter Prosjektets formål Reguleringsmessige forhold Overordnet kjøremønster UTFORMING YGNING Generelt Sentralkjøkken, hjelpemiddelsentralen dkomst / parkering ORGNISERING YGNINGSSTRUKTUR Kommunikasjon, soneinndeling og logistikk Funksjonsbeskrivelse Enhet for pleie og omsorg (Eldresenter,) lærings- mestringssenter Rehabilitering/ trening Fellesarealer Dagsenter asisfunksjoner bogrupper, bogruppens fellesarealer og fellesarealer for basisfunksjoner Sentralkjøkken m. lagerfunksjon Hjelpemiddelsentralen Vaskeri spesialtøy årerom ygningsmessig drift Tekniske rom Parkering realeffektivitet KRKTER OG MTERILER I EKSTERIØR NTIKVRISKE FORHOLD FREMTIDIGE UTVIDELSER GENERLITET OG FLEKSIILITET MSSIVTRE Nasjonale mål med massivtre fra «itre» Fremtiden bygges i tre Politisk handlekraft ygg og næring over hele landet Skogens potensial i Norge ruk av massivtre fra «itre» Informasjon om konstruksjoner i massivtre Kort byggetid og tørt bygg Utnyttelse av treets egenskap rbeidsmiljø og ryddig arbeidsplass Tekniske installasjoner Kombinasjon med andre materialer Lav vekt vfall Konstruksjonsfordeler skivevirkning FORHÅNDSUTTLELSER OFFENTLIGE MYNDIGHETER ORGNISERING / EMNNING YGGETEKNIKK Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 2 av 34

7 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: VRME-/ VENTILSJONSTEKNIKK SNITÆRNLEGG VRME LUFTEHNDLING ELKRFT TELE OG UTOMTISERING UTOMTISERING LNDSKPSREIDER KUSTIKK RNN Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 3 av 34

8 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: INNLEDNING Ved siden av utarbeidelsen av skisseprosjektet for «prosjekt 8336 Helsebygg» har prosjekteringsgruppen også gjennomført en reguleringsprosess for Ullerud, samt en utredning av massivtre i prosjektet som er blitt innarbeidet som en del av skisseprosjektet. Skisseprosjekt Skisseprosjektet har tatt utgangspunkt i idéprosjektet fra konseptstudiet, og er blitt videreutviklet med utgangspunkt i de økonomiske og arealmessige rammer og som tidligere er blitt vedtatt. Kommunestyret vedtok i møte 7. oktober 2013 (sak 104/13) følgende: 1. lternativ C (jf. vedlagt rapport) legges til grunn for videre prosjektplanlegging. 2. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Rådmannen gis fullmakt til å iverksette detaljplanlegging for alle faser frem til 2030 og bes fremme forslag til detaljplan for første gangs behandling i MP november Rådmannen gis fullmakt til å iverksette skisseprosjektering for første byggefase og bes fremme saken til politisk behandling i løpet av første halvår Rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av prosjektets romprogram og arealer med mål om reduksjon av kostnader. Det opprettes en referansegruppe bestående av 1 representant fra hvert parti. Gruppen skal holdes orientert om fremdriften og ellers bistå med råd ved planleggingen av prosjektet. Forutsetningene i vedtaket har vært å utvikle 107 nye beboerplasser samt arealdisponering etter utarbeidet romprogram i konsept studiet. Konseptstudiet ble gjort på et overordnet nivå for å kunne illustrere hoved areal plasseringer på tomten, uten å gå i dybden på plassering av funksjonene. Dette ble gjenspeilet i kostnadskalkylen med en høyere usikkerhetsfaktor enn i skisseprosjektfasen. Skisseprosjektet har fått totalt 109 nye beboerrom og har hatt spesiell fokus på å få til en helhetlig planløsning samt organisere hovedfunksjonene med best mulig innbyrdes plassering, og da med hovedvekt på beboerne, besøkende og drift. Den kompakte og trange tomtesituasjonen med sammenkobling til eksisterende bygningsmasse, har avdekket en del utfordringer i skisseprosjektet. Dette har påvirket den prosjekterte løsning, og på enkelte områder har dette gitt premisser for valgene som ikke har gitt den mest optimale funksjonelle og økonomiske løsning og gitt et areal økning i prosjektet. realøkningen er delvis en konsekvens av Husbankens krav til økning av antallet bogrupper sammen med støttefunksjoner som har medført et ekstra sett trapper og heiser for å kunne få en funksjonell driftsmodell og bygningsstruktur. I tillegg har det vært en utvikling av prosjektet for bedre funksjonelle løsninger og større presisjonsnivå i prosjektet, noe som også har påvirket arealene. Det henvises for øvrig til spesifisert beskrivelse av areal økning i eget vedlagt notat. I skisseprosjektet har prosjekteringsgruppen gått mer i dybden på arealplasseringer, funksjonenes innbyrdes plassering, driftsmodell, sjekket ut høyder i bygget for tekniske føringer, sett på struktur for ventilasjon og aggregatplasseringer, innarbeidet andre tekniske rom og tilknytning til eksisterende sykehjem, slik at presisjonsnivået et blitt økt for å få videreutviklet prosjektet for en sikrere kalkyle. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 4 av 34

9 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Skisseprosjektet består av tre hoveddeler: ) Nybygg i 4 etasjer over bakken, sammen med en u.etasje. ) Rehabilitert del i 1.etg. i eksisterende Ullerud sykehjem. C) Nytt sentralkjøkken i u.etg. eksisterende Ullerud sykehjem. I prosessen med å utvikle skisseprosjektet ser vi at etableringen av nybygget berører en rekke eksisterende ledningsnett og anlegg i området. Dette gjelder spesielt eksisterende energibrønner og varmerør mellom bofellesskapet og eksisterende sykehjem. Nybyggets nærhet til eksisterende sykehjem vil også ha en del utfordringer ettersom deler av bygget ikke har kjeller og antageligvis må spuntes for ikke å gi setningsskader på eksisterende bygg under byggeperioden. yggeaktiviteten vil også skape en del utfordringer for driften av eksisterende sykehjem under byggeperioden, hvor bl.a adkomsten og inngangspartiet må flyttes pga. byggeaktivitet ved hovedinngangen. Det kommer også til å bli gjort endringer av ventilasjonsanlegg i eksisterende bygg med en sammenkobling av ventilasjonsanlegg for kjøkken og ny felles løsning for varmesentralen i dagens sykehjem og bofellesskapet. Ved ombygging av kjøkken blir det en del støyende aktiviteter som må tas hensyn til og vurderes ifh til ekstra tiltak. Det samme må gjøres ved ombyggingen av 1.etg i eksisterende sykehjem. De spesielle vurderingene for avbøtende tiltak for dette vil bli behandlet i forprosjektet. I skisseprosjektet har det vært avholdt to møter med Husbanken, flere prosjekteringsmøter, en rekke brukermøter, særmøter ang. kjøkken/ drift/ medisinsk forbruksmateriell etc. for å verifisere vedtatte arealrammer og avdekke eventuelle funksjonelle endringer som det må tas hensyn til i prosjektet. Fordi prosjektets presisjonsnivå er høyere i skisseprosjektet er usikkerhetsfaktoren blitt tilsvarende lavere enn i ideprosjektet. Dette sammen med et høyere presisjonsnivå har økningen for kostnadsnivået i skisseprosjektet fått en liten økning ved sammenlignbare Vi synes at det valgte konsept har gitt mange gode kvaliteter både funksjonelt og arkitektonisk, og mener prosjektet kan videreutvikles til et levende og flott sted for de eldre i Frogn kommune. Regulering Kommunestyret vedtok deretter i møte (Sak 141/13) følgende: Kommunestyret fastsetter planprogram for nytt helsebygg på Ullerud, datert Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid med detaljregulering og konsekvensutredning av nye helsebygg på Ullerud. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 12-9 Dette arbeidet har vært utarbeidet parallelt med skisseprosjektet og har tatt utgangspunkt i utarbeidet skisseprosjekt for trinn 1, et forenklet skisseprosjekt for trinn 2 og volumstudie med påbygg av bofellesskapet for trinn 4. Det har også vært viktig i reguleringsprosessen å få en forbindelse til prosjektet på elsjø terrasse med en universell utformet sti. rbeidet med utarbeidelse av reguleringsarbeidet er ikke en del av skisseprosjekt og er utarbeidet og sendt inn som egen sak for behandling og vedtak. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 5 av 34

10 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Massivtre Kommunestyret vedtok deretter i møte (Sak 141/13) følgende: Rådmannen bes å ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Landbruks og Matdepartementet (LMD) for å klargjøre prosjektsamarbeidsmuligheter ved å benytte byggeteknikken «massivtre» som er benyttet på studenthybelblokkene Pentagon II på UM, Ås. Det skal innen 1. mars gis tilbakemelding på antatt innsparing på byggetid, antatt pris per kv.m., driftskostnad og CO2-regnskapet ved bygging og i drift av helsebygget. Det har det vært avholdt møter i Frogn og hos JR i Oslo med representanter fra itre, Helpro S og en person fra Høyer/ Finseth as med erfaring fra dimensjonering av massivtre. I tillegg har ygganalyse blitt engasjert for vurderinger av kostnader ettersom de også har gjort kostnadsberegningene for skisseprosjektet. For våre vurderinger av massivtre har vi tatt utgangspunkt i prosjektmaterialet fra skisseprosjektet, med noen justeringer/ tilpasninger til konstruksjonene i underetasjen. ITRE og Helpro as er med sin ekspertise blitt engasjert direkte av Frogn kommune for å bistå PG i utredningsarbeidet. Det utarbeidede materialet er innarbeidet som en del av skisseprosjektet. Oslo, PGL for prosjekteringsgruppen Siv. rk. MNL Jostein Rønsen Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 6 av 34

11 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Følgende har deltatt i utviklingen av skisseprosjektet: Styringsgruppen: Leder Deltagere Prosjektledelsen: Prosjektleder Prosjekteringsgruppeleder yggeleder rukerrådet: Fra tjenesteenheten Lokal tillitsvalgt Fra pårørende/ Interesseorganisasjoner Teknisk gruppe: Teknisk drift og vedlikehold Hovedverneombud Kjøkkensjef vd.leder- pleie og oms. instit. Harald K. Hermansen, Rådmann Inger S Fjeld, Kommunalsjef jørn Edholm, Enhetsleder teknisk drift og forvaltning Siv altzersen, Fagforbundet Nils Dæhlen, Utdanningsforbundet ne Nordskar, leder av brukerrådet jørn Nordvik, TDF Jostein Rønsen, Jostein Rønsen arkitekter sle N orge, HR Prosjekt ne Nordskar (leder) Margunn Hetlelid Marthe Delmark Karin Løvaas Drøbak Frogn Pensjonistforening Rolf Svendsen Drøbak/Frogn Røde Kors rne Krokeide (leder) Ludmila Dementeva jørg Thue Kristin Rein Representanter fra byggherren i prosjekteringsgruppen: Prosjektkoordinator (PL) jørn Nordvik, Frogn kommune rukerrepresentant (R) ne Nordskar, Frogn kommune Margunn Hetlelid, Frogn kommune Teknisk gruppe(tek) rne Krokeide, Frogn kommune Engasjert prosjekteringsgruppe: yggeleder (L) Prosjekteringsgruppeleder (PGL) sle N. orge, HR Prosjekt S Jostein Rønsen, Jostein Rønsen rkitekter S rkitekt (RK) Landskapsarkitekt (LRK) Rådgivende Ing. ygget. (RI) Jouko Isosomppi, Jostein Rønsen rkitekter S Nicolas Croze, Jostein Rønsen rkitekter S Erlend Strønstad, Jostein Rønsen rkitekter S John erg, Landskapsarkitektene erg & Dyring S Erik Sjetnan, UnionConsult Fredriksen S Thomas Lindgaard, UnionConsult Fredriksen S Stein Stokkebø, Stokkebø Competanse S Einar Kr. Larsen, UnionConsult ORO VVS og Miljø S Rådgivende Ing. GEO tek. (RIG) Rådgivende Ing. VVS tek. (RIV) Rådgivende Ing. El. Tek. (RIE) Fredrik Hontvedt, ndersen & skjem S Rådgivende Ing. ranntek. (RIR) jørn Vik, UnionConsult 8 S Marina Solheim, UnionConsult 8 S Rådgivende Ing. kustikk (RIKU) Lars V. Strand, rekke & Strand kustikk S Underkonsulenter RK: Kjøkkenkonsulent Carl Martin Faannessen, Culinarum S Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 7 av 34

12 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Kostnadsberegninger Tor Inge Eriksen, S ygganalyse Følgende har deltatt i utviklingen av vurderingene av massivtre: Representanter fra byggherren i prosjekteringsgruppen: Prosjektkoordinator (PL) jørn Nordvik, Frogn kommune Engasjert prosjekteringsgruppe: yggeleder (L) Prosjekteringsgruppeleder (PGL) rkitekt (RK) Rådgivende Ing. ygget. (RI) sle N. orge, HR Prosjekt S Jostein Rønsen, Jostein Rønsen rkitekter S Jouko Isosomppi, Jostein Rønsen rkitekter S Erik Sjetnan, UnionConsult Fredriksen S Thomas Lindgaard, UnionConsult Fredriksen S Rådgivende Ing. ranntek. (RIR) jørn Vik, UnionConsult 8 S Rådgivende Ing. kustikk (RIKU) Lars V. Strand, rekke & Strand kustikk S Underkonsulenter RK: Kostnadsberegninger Tor Inge Eriksen, S ygganalyse Konsulenter engasjert av Frogn kommune: itre as jørn Nordermoen Høyerfinseth S Odd Grøthe Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 8 av 34

13 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: EKSISTERENDE SITUSJON 10.1 Stedets karakter Planområdet ligger på Ullerud ved Drøbak. Planområdet grenser mot Follo museum og boligområder mot nord- og vest, mot golfbane i øst og mot Osloveien FV 152 i syd. Området preges av bebyggelsen for Ullerud sykehjem med bofellesskap samt for tidligere Frogn herredshus murbygningen. Planområdet ligger eksponert i et visuelt viktig område ved innfarten til Drøbak by. Tomten ligger til dels sydvendt og har i utgangspunkt gode solforhold. Ullerudveien som er en av hovedinnfartsveiene til Drøbak er til dels sterkt trafikkert og skaper tidvis utfordringer med støy fra biltrafikk. På eiendommene innenfor planavgrensningen er det i dag oppført seks bygninger. - Ullerud sykehjem, sykehjemmet ble ferdigstilt i 2005 og er i god teknisk stand. - ofellesskap, bygget ble ferdigstilt i 2011 og er i god teknisk stand. - Murhuset (tidligere Frogn herredshus), ligger innenfor spesialområde. - arnehage - To mindre, eldre trehus på to etasjer Det har foregått reguleringsarbeid sammen med skisseprosjektet parallelt med utredninger. I dette arbeidet har reguleringsarbeidet hatt en del utfordringer til kulturminnevurderinger for byggetrinn 2 i forhold til murhuset og hageanlegget på Ullerud. Dette omfatter også lokalt viktig natur fra naturmangfoldståsted - rekken med lindetrær i etablert hage. Kulturminne er rester av et mye større anlegg på Ullerud gård. yggetrinn 1 kommer ikke i direkte konflikt med disse kulturminnevurderingene Prosjektets formål Som grunneier for mesteparten av planområdet ønsker Frogn kommune å utvikle Ullerudveien gård som et attraktivt bo-/ oppholdssted for eldre med en totalløsning på Ullerud frem til 2030 (bortsett fra en mindre enhet på 20 boenheter på Dal). yggetrinn 1 er første etappe for å nå dette målet Reguleringsmessige forhold Det har pågått en reguleringsprosess parallelt med skisseprosjektet som omfatter hele sykehjemsutbyggingen frem til I det nye reguleringsforslaget har tomtearealet for byggetrinn 1 blitt definert som Off. tjenesteyting, Sykehjem, felt 1. estemmelsene definerer maks R og kotehøyde. Presentert skisseprosjekt har vært utgangspunkt for bestemmelsene. I denne reguleringsprosessen har det kommet sterke negative synspunkter ved utbygging av trinn 2 i planforslaget, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til om det er mulig å få vedtatt denne planen innenfor fremdriftsplan for å få ferdigstilt nybygget til 2016/ Det nye sykehjemmet ligger imidlertid innenfor eksisterende reguleringsplan av , hvor trinn 1 ligger innenfor felt som er regulert til byggeområde for offentlig formål (sykehjem). Dersom reguleringsprosessen blir forsinket pga. felt 2 finnes det en mulighet for å søke om rammetillatelse for byggetrinn 1 med noen dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan angir følgende begrensninger som krever dispensasjon for nybygget i byggetrinn 1 innenfor felt : Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 9 av 34

14 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Y skal være 30% av tomteareal - Maks høyde bygning c+97,0 Når det gjelder Y, overskrider presentert skisseprosjekt tillatt Y med ca. 3% (=ca. 440m2). Når det gjelder maks byggehøyde ligger selve hovedvolumen av presentert skisseprosjekt innenfor høydebegrensningen men tekniske rom på taket overskrider maks høyden. Tekniske rom med høyde ca. 4 meter overskrider maks byggehøyde med ca. 3.3 meter Overordnet kjøremønster ll innkjøring til tomten skjer via eksisterende rundkjøring i Osloveien. Det etableres toveiskjørt adkomst mellom rundkjøring og sykehjemmets hovedinngang for besøkende for av-/ påstigning, mindre varetransport, taxi, begravelsesbyråbil til seremonirommet. Egen ned- og utkjøring for p-kjeller for privatbiler for besøkende og personalet, sykkelparkering, begravelsesbyråbil, mindre varebil for skitten-/ rent tøy. Fra hovedinngangen er vist en enveiskjørt vei med bom for tilkomst til bofellesskapet og Murhuset for varetransport, renovasjonsbil, besøkende, sykebil, taxi til bofellesskapets dagsenter, brannbil etc. Likeledes er det fra rundkjøringen til økonomiadkomsten for sykehjemmet en toveis kjørebane som går til barnehavens parkeringsplass. Større biler for varetransport og renovasjon snur i en vendehammerløsning ved siden av varemottaket. Mindre biler for varetransport til sentralkjøkkenet snur ved varemottaket. Det vurderes alternativt å kjøre videre på Ullerudveien forbi bom -løsningen til elsjøveien for større kjøretøyer. Dette vil endelig bli avklart i forprosjektet. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 10 av 34

15 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: UTFORMING YGNING 11.1 Generelt I byggetrinn 1 etableres det 109 nye sykehjemsplasser som er disponert i 4 etasjer over bakkeplan. Dette er to plasser mer enn i konseptstudiet. Nye sykehjemsplasser 109 plasser Eksisterende Ullerud sykehjem 28 «ofelleskapet 24 «Totalt 161 plasser Det etableres også kjelleretasje med parkering, drift- og tekniske funksjoner. ygningsvolumet er plassert på nordsiden av eksisterende Ullerud sykehjem i L-form slik at nybyggets korte fasade (gavlvegg) blir knutepunktet mot eksisterende bygg. Løsningen vil danne en ny gårdsplass på vestsiden av bygget på tilsvarende måte som eksisterende Ullerud sykehjem. Dette minimerer bygningens skyggevirkning iht. eksisterende bebyggelse. Løsningen skaper avskjermede, lyse uterom. L-formet bygningsvolum har blitt brudd opp til mindre skala med hjelp av variasjon i fasadelivet, balkonger og trapperom. Kantine og fellesarealene i bakkeplan danner en lav paviljongaktig bygningsvolum ved gårdsrommet. Samspillet med de innvendige arealene og uterommene vil gi gode muligheter for utfoldelse og stimulering for beboerne i anlegget. ygget knyttet til eksisterende Ullerud i plan 1 og u.etasjen Sentralkjøkken, hjelpemiddelsentralen Sammen med representanter for Frogn kommune har det blitt bestemt å flytte hjelpemiddelsentralen ut fra Ullerud sykehjem for bl.a å gi plass til nytt sentralkjøkken samt varemottak og avfallsrom. I skisseprosjektet har det vært en prosess med bruker og innleid kjøkkenkonsulent for å utarbeide et nytt sentralkjøkken. Kjøkkenet skal produsere ferdigprodusert varmmat for Ullerud sykehjem, hjemmetjenesten, div. mindre institusjoner og mat til møter/ sammenkomster. I tillegg har den også distribusjon av tørrmat. Dette gir behov for et moderne storkjøkken som er tilrettelagt for en produksjonsvennlig løsning med best mulig logistikk dkomst / parkering Hovedinngang til sykehjemmet er etablert ved plassen som dannes mellom nybygg og eksisterende sykehjem. esøkende til nybygget kan henvende seg i resepsjonen ved hovedinngangen. Denne er tilgjengelig også gjennom parkeringskjeller via trapp/heis. I tillegg er det mulig for besøkende å bruke bi innganger som er direkte tilknyttet avdelingene og som også er tilgjengelig via p- kjeller. Dagens inngang til eksisterende sykehjem beholdes, men endres til en bi inngang. rukerne av dagsenteret og de som besøker sykehjemsavdelingene kan benytte denne inngangen, arealene er også tilgjengelige via hovedinngangen. rukerne av dagsenteret kjøres med bil til bi inngangen der man har garderobeløsning og plass for rullestoler i umiddelbar nærhet. Det etableres parkeringskjeller i underetasjen på nybygget med adkomst til nybygget og eksisterende sykehjem på Ullerud samt bofellesskapet med en kulvertforbindelse. I tillegg etableres det enkelte parkeringsplasser på bakkeplan i nærheten av hovedinngang og de tre bi inngangene. Skittent og rent tøy fraktes med mindre varebil fra parkeringskjeller. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 11 av 34

16 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Det etableres felles sentral økonomiadkomst for nybygget og eksisterende sykehjem på samme sted som dagens varemottak. Fra varemottaket distribueres varer til sykehjemmet ved kulvertløsning i u.etasjen. Tilsvarende fraktes avfall fra sentrale avfallsstasjoner i samme nivå til felles avfallsrom ved varemottaket. Sentralkjøkkenet har egen port for varetransport ved siden av eksisterende varemottak. 12. ORGNISERING YGNINGSSTRUKTUR 12.1 Kommunikasjon, soneinndeling og logistikk Det nye omsorgssenteret skal bære preg av boliggjøring og desentralisert struktur, samtidig som det tilrettelegges for en driftseffektiv organisasjon. De nye (109) plassene splittes opp i bogrupper med maksimal størrelse på 8 personer med egne fellesrom, kjøkken og støttearealer. Hver bogruppe har tilgang til balkong via fellesrom og tilgang til gårdsplass via heis/trapp. Kafe /kantine i nybygget har direkte tilgang til hage/gårdsplass, samme gjelder for dagsenter. Hovedinngangen er flyttet ut fra eksisterende Ullerud sykehjem og danner en romlig adkomst for alle sykehjemsfunksjonene. Nybyggets fellesarealer i 1. etasje binder sammen eksisterende bygningsmasse og nytt bygningsvolum. Også kjelleretasjen har blitt knyttet mot eksisterende sykehjem. I tillegg til hovedinngangen er det etablert to biinnganger i nybygget som er knyttet mot avdelingene. Løsningen muliggjør besøk til bogrupper uten behov for å gå via hovedinngang og resepsjon. Inngangene er også tilgjengelig via parkeringskjelleren. Eksisterende hovedinngang i Ullerud sykehjem endres til biinngang. I forbindelse med 1. byggetrinn gjøres det planendringer i eksisterende sykehjem for å knytte felles funksjonene sammen til en enhetlig løsning. Endringene innebærer etablering av et sentralkjøkken i underetasjen samt etablering av dagsenter, møterom, og noen fellesfunksjoner i første etasjen. Endringene forutsetter fjerning av 5 eksisterende sykehjemsplasser i 1.etg. Kjelleretasje: I underetasjen etableres det parkeringskjeller med 66 vanlige p-plasser og 4 HC plasser, til sammen 70 p-plasser. En korridor binder sammen nybygget og eksisterende sykehjem i samme plan. Her er det direkte horisontal kontakt fra felleskjøkkenet til trapper/ heis som er knyttet mot avdelingene, parkeringskjeller, diverse avfallsrom, lager og personalgarderober. I kjelleren etableres også tekniske rom (inkludert to separate VVS - rom som håndterer kjelleretasjen og 1. etasjen), lagerarealer, båre-/ visnings- og oppbevaringsrom. Plan 01: Første etasjen i nybygget inneholder hovedinngang, resepsjon, fellesarealer som vestibyle, kantine/storstue med et lite kjøkken, garderobe- og wc-funksjoner, velværerom og seremonirom. I umiddelbar nærhet til disse funksjonene i 1. etasje ligger også rehabiliterings- og administrasjonsfunksjoner. I tillegg plasseres sykehjemmets korttidsplasser i nybyggets 1. etasje. Korttidsplassene har blitt delt opp i 3 mindre avdelinger, og har nær tilknytning til rehabiliteringsenheten. Planløsningen i 1. etasje i eksisterende bygg innebærer etablering av dagsenter, noen fellesfunksjoner og undervisningsrom som knyttes direkte mot vestibylen i nybygget gjennom en gangforbindelse. Funksjonene i 1. etasje har blitt organisert slik at fellesarealene, rehabiliteringsfunksjoner, dagsenter og administrasjon har blitt samlet langs en felles akse. Dette muliggjør bruk av disse arealer uten at korttidsavdelingen blir unødvendig forstyrret av gjennomgangstrafikken. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 12 av 34

17 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Plan 02-4 eboerrommene fra plan 2 og oppover er formet slik at hver etasje har 4 bogrupper, med henholdsvis to på 8 og to på 7 beboere. Fra hver trapp/heis er det tilgang til to bogrupper. Hver bogruppe har egen spisestue og dagligstue som fellesarealer, samt en ministue som kan brukes som allrom/skjermingsrom. Disse er plassert med tanke på lys, utsikt og minimering av korridoreffekt. lle bogruppene har balkong knyttet mot fellesarealer. To bogrupper har felles driftsfunksjoner (skyllerom, vaskerom, tøylager etc.) som enkelt kan nås fra begge avdelinger og fra heis. Kontoret til avdelingsleder og personalrommet er også plassert i samme knutepunkt. Det er forutsatt en løsning med sjakt for søppel og skittentøy med etablering av kjølt lagerarealer i kjelleretasjen. Takplan (plan 05): Tekniske rom for ventilasjon som håndterer etasjene 2-4, er plassert på taket i to separate rom med tilgang via trapperommene. eboerrommene Opprinnelig skulle det ha vært plass til 107 nye sykehjemsplasser i nybygget, men pga. bygningsstrukturen og den trange tomtesituasjonen har det vært vanskelig å få til 20 korttidsplasser i 1.etg. og skisseprosjektet viser derfor en løsning på 19 nye korttidsplasser. Det har blitt plassert 1 ekstra beboerrom i hver av etasjene mellom Skisseprosjektet viser derfor 109 nye sykehjemsplasser som er plassert i 4 etasjer over bakkeplan. Korttidsplasser: Sykehjemmets korttidsplasser (19 stk) etableres i nybyggets 1. etasje. Korttidsplassene har blitt delt på 3 mindre bogrupper, med henholdsvis 8, 5 og 6 beboere. ogruppene har en nær tilknytning til rehabiliteringsenheten og er skjermet fra gjennomgangstrafikken. Det planlegges å etablere 1-2 palliative senger på korttidsavdelingen. Disse vil få en skjermet plassering. Korttidsavdelingen tar imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus som har behov for et korttidsopphold i noen uker før de kan reise hjem. Det kan være at de har behov for opptrening etter slag, lårbeinsbrudd eller pasienter som trenger utredning i forhold til demens, smitte etc. Korttidsavdelingen har til enhver tid rullerings- og avlastningspasienter fra hjemmet som kommer for opptrening eller et løft i forhold til helse, mat osv. Dette oppholdet varierer fra 2 til 3 uker hjemme og tilsvarende på korttidsavdelingen, - altså rullerende løsning. De fleste av disse pasientene er kronikere som har ulike diagnoser som kreft, MS, Parkinson etc. hvor flesteparten er yngre brukere fra 50 år og oppover. vlastningsopphold er for å kunne avlaste pårørende som gjør en svært viktig jobb i forhold til sin kjære og sparer samfunnet for store utgifter, og det er derfor viktig å ta vare på dem så de får en bedre hverdag. Disse pasientene trenger også mye oppfølging i forhold til demens, pleie/stell etc. altså ingen lettvektere, men snarere ofte tunge brukere. Somatiske plasser: Sykehjemmets somatiske plasser (90 stk) etableres i etasjene 2-4. Hver etasje har 4 bogrupper med to bogrupper i hver avdeling organisert rundt to trapper/heiser. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 13 av 34

18 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Funksjonsbeskrivelse Enhet for pleie og omsorg Enheten plasseres slik at arealene er lett tilgjengelige fra resepsjonen. Det etableres følgende funksjoner innenfor enheten: Kontor for enhetsleder med mulighet til møtevirksomhet, 4 arbeidsstasjoner i kontorlandskap (merkantil/fag. undervisning, sykepleierkoordinator), møterom for 6 personer, kopirom. I konseptstudiet var det programmert et kontor for frivilligsentralen. Denne funksjonen har blitt tatt ut, men kontoret har blitt plassert under enhet for pleie og omsorg (Eldresenter,) lærings- og mestringssenter I konseptstudiet var det programmert følgende arealer for eldresenteret: Undervisningsrom / møterom (fellesrom som kan deles på mindre rom), oppholdsstue/bibliotek, hobbyrom, kontor for koordinator. I skissefasen har det blitt avklart at eldresenterfunksjonen utgår. Eldresenteret kan benytte seg av kapasiteten av hjemmebaserte tjenester, frivillige lag og foreninger. v programmerte arealer har undervisningsrom og kontoret blitt beholdt, resten er tatt ut av programmet. Et nytt kontorareal for kreft- og frisklivskoordinator har blitt tatt med i romprogrammet. Undervisningsrommet og kontorene har blitt plassert lett tilgjengelig fra vestibylen i første etasjen til eksisterende sykehjem Rehabilitering/ trening Rehabilitering og forebyggende er et satsningsområde. Helsebygget vil være et sentralt sted for innbyggerne med tanke på tverrfaglig innsats. I denne forbindelse etableres nødvendige treningsarealer i bygget. Det etableres følgende funksjoner innenfor enheten: Treningsrom med garderober og nærlager. Treningsrommet bør ligge sentralt i bygget og i nær tilknytning til dagsenter, korttids- og rehabiliteringsavdelingen, velværerom og resepsjon for best mulig utnyttelse og tverrfaglig samarbeid. rukere av trenings-/rehabiliteringsarealer bør ha en enkel mulighet for å gå ut og bruke utearealene. Treningsrom: Treningsrommet skal være til bruk for brukere/pasienter, og beboere i institusjon som har behov for rehabilitering, behandling og opptrening individuelt eller i gruppe. Tjenesten drives primært av kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det kan også være aktuelt å leies / låne ut disse lokalene til private aktører som for eksempel, private fysioterapeuter, manuelle terapeuter mm. Rommet kan også brukes til personaltrim for ansatte og for Frisklivssentralens aktiviteter. I fremtiden bør en vurdere å etablere dagrehabiliteringstilbud som et supplement til korttidsavdelingen. Rommet bør være mest mulig kvadratisk, uten søyler og må kunne deles i 2 mindre rom for best mulig ressursutnyttelse. Veggene i treningsrommet har ribbevegg, trekkapparat og slynger. Taket må forsterkes i forhold til terapimasteroppheng med takhøyde på minimum 3 meter. Rommet må være godt lydisolert, og ha støtdempende gulvflate. Rommet vil inneholde 3 behandlingsbenker som skjermes med forheng eller lettvegg ved behov. Det vil være tilgang til treningsutstyr som gangbane, treningssykler, vekter, stå benk og annet behandlingsutstyr. Fra treningsrommet er det tilgang til: Håndvask, knagger til tøy, HC toalett og HC-dusj. Rullestoler / rullatorer kan legges i fellesarealet. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 14 av 34

19 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Nærlager Det er behov for et nærlager til diverse utstyr som gangtreningshjelpemidler, store baller og annet stort og smått utstyr som trengs til trening. Lageret er direkte knyttet til treningsrommet, gjerne med skyvedør. Må kunne låses. realet for rehabilitering/trening har blitt redusert skisseprosjektet pga. noe overdimensjonering i konseptstudiet. Garderobe-, dusj- og wc-areal har blitt redusert, mens badstuarealet har utgått Fellesarealer Fellesarealene: Vestibyle/resepsjon, kafe/kantine/storstue, seremonirom, velværerom (privat drift) og legekontor. Tannlegekontor var med i konseptstudiet (fylkeskommunal drift), har vært vurdert men tatt ut av programmet. Kontoret for frivilligsentralen som var med i romprogrammet i konseptstudiet har blitt tatt ut og flyttet inn under enhet for pleie og omsorg som en vanlig kontorplass. Vestibylen: Fra vestibylen er det enkel tilgang til bygningens fellesfunksjoner. I forbindelsen med resepsjonen etableres det en åpen arbeidsplass / informasjonsskranke med plass for håndtering av daglig post, henvendelser, informasjon, plass til mottak av mindre vareleveringer og plass til et lite nærarkiv (journalarkiv) kopi skanner og rekvisita. Skisseprosjekt viser samme areal for vestibylen som i konseptstudiet. Kafe/kantine/storstue er ment til brukere av helsebygget og beboerne i omsorgsanleggene på Ullerud, dvs. sykehjemmene og bofellesskapet. Det er ikke «storstuer» i de andre byggene. Rommet tenkes som felles møteplass - allrom som kan brukes ved større tilstelninger, konserter/ andre kulturaktiviteter, og det vurderes derfor mulighet for å dele rommet med tanke på flerbruk som etableres med sofagrupper og storskjerm. Kulturaktiviteter inne i bygget er et viktig ledd i forhold til å ivareta den sosiale biten for beboere og andre besøkende, og det legges derfor opp til teleslynge for hørselshemmede. Ladeplasser for rullestoler og andre batteridrevne fremkomst hjelpemidler kan plasseres i nærheten til Kaféområdet. Kafeteria har direkte atkomst fra vestibylen med mulighet for uteterrasse mot gårdsplassen. Kafeteriaen har eget kjøkken med støttefunksjoner. Kafén må også kunne leies ut og bli brukt av frivillige. Fra kantine må det også være tilgang til garderobe, WC og HCWC. realet for kafeteriafunksjoner har blitt noe økt fra konseptstudiet primært pga. økning i garderobe/wcarealene og pga. kantinelageret som ikke var tidligere programmert. Seremonirom Det har vært utfordrende å plassere seremonirommet på egnet sted som både er lett tilgjengelig og har kort og usjenert tilkomst til underetasjen med tilliggende funksjoner. Rommet bør kunne skjermes og samtidig ha lett tilkomst for bårebil når dette er ønskelig. Den viste plassering er ikke helt optimal da ettersom den burde ha vært plassert i et roligere område enn ved hovedinngangen, men vi mener at det ved en bearbeidelse av løsningen i forprosjektet vil kunne bli en bra løsning for denne funksjonen. Seremonirom plasseres med enkel forbindelse til båre-/visningsrom og kjølt oppbevaringsrom via heis. Rommet skal være fleksibelt og med mulighet for seremonier fra flere livssynsretninger samt skal kunne brukes til møter, undervisning osv. som også utstyres med teleslynge for hørselshemmede. Det må være diskré/ verdig adkomst i forhold til å få kisten inn og ut av rommet. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 15 av 34

20 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Ved bisettelse eller lignende skal garderoben og toalettene ved kafeen kunne benyttes og rommet er derfor plassert i nærheten av garderobene. Løsningene knyttet til seremonirommet (skjerming osv.) må utvikles videre. realet er noe redusert etter konseptstudiet. Velværerom etableres i nærheten til vestibyle med benker og stoler. Det skal være fleksibelt og kunne brukes for frisør, fotpleie, massør, SP. Tjenester tilbys både beboere og ansatte. Legekontor etableres i nærhet til vestibyle, og er plassert i eksisterende sykehjem med plass til arbeidsbord og pasientundersøkelsesbenk, vask samt plass til et høyt låsbart skap. I forbindelse med kontoret etableres et enkelt skyllerom med plass til en liten dekontaminator, vask/- skylle kum og håndvask. Plassering ved inngangspartiet i 1 etasje, gjerne i en nisje med et par sitteplasser, med Venteplass og nærhet til HC-toalett Dagsenter Tilbud er tilrettelagt for eldre hjemmeboende personer som mottar tilbud etter vedtak. Tjenesten skal motivere brukere til fysisk, psykisk og sosiale aktiviteter som bidrar til å høyne livskvaliteten til hver enkelt, slik at de kan opprettholde funksjonsnivå for å klare egen bo situasjon. Enheten er etablert i første etasjen i eksisterende sykehjem med nærheten til vestibyle og dimensjoneres for ca. 25 personer med tilgang til utearealer. Dagsenter: Garderobe for dagsenteret er etablert ved tidligere hovedinngang i eksisterende bygg. Garderoben bør utrustes med låsbare skap og må ha god plass for av/påkledning, da flere trenger hjelp til dette. Sitteplasser til bytte av klær og sko pga. nedsatte funksjoner. Må ha tilgang og plass til oppbevaring av rullestoler / rullatorer, da disse er i bruk mange ganger pr dag. De fleste brukere kommer / drar samtidig. Dagsenteret ligger i umiddelbar nærhet til inngang pga. av brukere med dårlig gangfunksjon, rullatorer og rullestoler. Rett ved inngang til avdeling bør det være mulighet for håndvask og dagsenteret har eget HCWC og dusj/baderom. Stue: Sosialt samvær og gode samtaler er en viktig del av brukernes hverdag. Med mulighet for å lukke døren for egne aktiviteter som for eksempel høytlesning og bør derfor ligge i nærhet av garderobe og inngang. ør ha plass til rullestoler / rullatorer og fot gynger pga brukere med dårlig / nedsatt gangfunksjon. Stue brukes til aktiviteter som høytlesning av lokalaviser, bøker, spill, spørreleker. Spisestue: Dette er et av de viktigste rommene for driften av dagsenteret. Det er uheldig med åpent kjøkken/landskap pga. brukere med nedsatt hørsel, syn og andre spesielle behov i spisesituasjon. Dette bør ligge i umiddelbar nærhet og tilknytting til stue, og bør ha dører som kan lukkes ved behov og for å vedlikeholde sine funksjoner lengst mulig for at gruppen føler trygghet og samhold. Det er viktig med det sosiale fellesskapet, felles måltider som igjen skaper hjemme hygge i hverdagen. Noen trenger skjerming, mens andre trenger aktiviteter ved bordet. Kjøkken: Kjøkkenet med spisestue skal ha dør som kan lukkes ved behov. Kjøkkenet må ha gode Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 16 av 34

21 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: enkeplasser, oppvaskkum, oppvaskmaskin, håndvask, veggfestet trådkurv til søppel samt kjøl/frys, komfyr og lagerareal. Hvilerommene (2 stk.) bør ligge i nærheten av stue. Kontor (plass for 2 arbeidsplasser)/samtalerom for leder/aktivitør: (ca ) kvm. bør plasseres i nærheten av brukerne. ktivitør er et viktig kontaktledd for brukerne, og bør kunne ha bra tilgjengelighet pga. aktivitetsbehov i løpet av dagen. realet for dagsenteret har blitt noe redusert etter konseptstudiet. I konseptstudiet var det ikke programmert eget HCWC for avdelingen, dette har nå blitt tatt med i romprogrammet asisfunksjoner bogrupper, bogruppens fellesarealer og fellesarealer for basisfunksjoner. ogruppene er basert på 7-8 boenheter med felles kjøkken, stue og allrom etter Husbankens retningslinjer for bogruppestruktur. To og to bogrupper er lokalisert rundt felles støttefunksjoner ved trapp/ heis sammen med administrative tjenester som avd. leder kontor og personalrom. Programmert areal for bogrupper, bogruppens fellesarealer og fellesareal for basisfunksjoner har totalt sett blitt økt med ca. 100 m2. realøkningen er primært konsekvens av at det er prosjektert to boenheter mer i skisseprosjektet enn i konseptstudien samt at endring av bogruppestruktur iht. Husbankens krav av mindre bogrupper har ført til behov til flere rom (personalrom, kontor mm) i avdelingene. asisfunksjoner: Sengerom med bad/wc, spisekjøkken/aktivitetsrom, dagligstue og allrom/skjermingsrom. Fellesarealer for to bogrupper inkluderer følgende type rom: Korttidslager skittent tøy, lager rent tøy/rekvisita, nærlager tekniske hjelpemidler og skyllerom. I tillegg til avdelingene inkluderes personal-/møterom og kontor for avdelingsleder. Personalgarderobene er plassert i kjelleretasjen. I konseptstudiet var de plassert i avdelingene. Fellesarealer for basisfunksjoner: Sengerom med bad/wc utformes iht. minimumsareal og funksjonene etter Husbankens veileder. Det skal være mulig å anlegge opplegg for tak heis i samtlige beboerrom. Spisekjøkken/aktivitetsrom og dagligstue er rom som må ses i sammenheng. egge rommene må gi mulighet for deltagelse og aktiviteter. Utsikt til utearealer og aktiviteter bør prioriteres. Hvert bogruppekjøkken skal fungere som et mottakskjøkken. Sluttilbereding av varmmat og bruk av tørrmat tilberedes på bogruppekjøkkenet, og kjøkkeninnredningen må være romslig nok for å gi plass for nødvendig hjelpemidler, maskiner, lagerplass for tørrmat og kjølevarer og tilstrekkelig skapplass for dekketøy. Stua møbleres med sittegrupper og reoler og plass for TV. Rommet må ikke være for smalt slik at dette gir begrensede møbleringsmuligheter og trange passasjer for rullestol. llrom/skjermingsrom er en mindre stue som avlaster hovedstuen for de som ønsker å sitte mer skjermet. Dette skal brukes for skjerming, samtaler, grupperapporter etc. Rommet er sentralt plassert for at kortere rapportering kan foregå her, samtidig som en kan følge med beboerne på stue, kjøkken og korridor. llrommet vil også være en plass hvor nattvakt kan oppholde seg med kort vei til begge avdelinger. Dette rommet skal også ha muligheter for å benytte TV og holde på med aktiviteter uten å forstyrre andre. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 17 av 34

22 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: Rommet skal møbleres med sofa, og det skal tilrettelegges av uttak for data og telefon. Korttidslager for skittent tøy. Det forutsettes installert søppelsjakter for skittentøy og restavfall noe som gjør at dette arealbehovet kan reduseres. Endelig avklaring gjøres i forprosjektet. Lager rent tøy/rekvisita. Det etableres en luke mellom renholds rom og skyllerom, hvor det også ønskes mulighet for plassering av vogner med forbruksmateriell. Endelig innredning og logistikk utarbeides i forprosjektet. Skyllerom. Det skal være skyllerom/vaskerom på hver avdeling, med utslagsvask, vaskesøyle (vask og tørk) til beboertøy, benkeplass, strykeplass, dekontaminator og plass for oppbevaring av rent utstyr. Dette rommet skal deles i en ren og uren sone. lle institusjoner som har pasienter, som bruker eller kan få bruk for bekken, må ha bekkenspyler (dekontaminator). Plasseringen av skyllerom bør sikre enkel tilgjengelighet og ikke komme i konflikt med hygieniske og estetiske hensyn. Skyllerommet må ellers være planlagt, innredet og utstyrt slik at god hygiene blir ivaretatt. Dette innebærer bl.a. markert skille mellom områdene for skittent og rent utstyr. Den øvrige innredning kan f.eks. bestå av gjennomgående stålskap (med og uten varme), stål benk, stålvask, låsbart skap for vaskemidler o.l. Det må dessuten være plass til nødvendig utstyr (for eksempel søppelsekker), fortrinnsvis i stativ på hjul. Endelig innredning og logistikk utarbeides i forprosjekt. Personal-/møterom etableres mellom to bogrupper. Det må være mulighet for møter og jobbing med pc. Det er behov for skapplass i rommet. Kontor for avdelingsleder er plassert mellom to bogrupper, i nærheten til personalrommet. Personalgarderobene er plassert i kjelleretasjen. realet inkluderer garderobeskap, dusj og WC og deles på to separate enheter. Felles bad: lle beboerrom har eget bad med dusj. For mange kan det å få legge seg ned i et badekar være noe som gjør godt og kan gi ekstra velvære. Det er derfor planlagt et eget bad som kan tilrettelegges for terapeutisk behandling i nybygget. I innredningen av badet legges det vekt på miljøskapende elementer som dempet belysning, levende lys, beroligende musikk og velduftende oljer i badevannet. Et lett møblement med bord, stoler og hyller skal bidra til en god atmosfære. adet tilrettelegges for at alle, uavhengig av funksjonsnivå, skal kunne benytte fasilitetene. Dette oppnås ved at badekaret kan heves og senkes for å lette tilgjengeligheten for brukeren. rukt i kombinasjon med en hev og senkbar tralle eller tak heis, oppnås en funksjonell og trygg badesituasjon. I tillegg til velvære, kan bad være et viktig element innen behandling av beboere. Dette kan gjelde ved mange ulike tilstander, men vi vil fremheve i særlig grad demente og smertepasienter. Et bad kan redusere smerter, uro og angst. For å gi et best mulig faglig tilbud, med kompetanse på både det terapeutiske og det tekniske utstyret samt kontinuitet planlegger vi å ansatte en pleier/ terapeut i 50% stilling som har kompetanse på berøring og sansestimulering. Ut over dette vil badet være tilgjengelig for Dagsenterets brukere. Det kan også være aktuelt å leie ut lokalet til en terapeut i den tiden hvor sykehjemmets beboere eller Dagsenteret ikke benytter badet. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 18 av 34

23 yggherre: FROGN KOMMUNE Prosjekt: 8336 HELSEYGG ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Dokument: Teknisk beskrivelse Dato: adet plasseres i 1. etasje med nærhet til korttidsavdelingen. adet utrustes med justerbart badekar, badevogn, tak heis, wc, vask. Det skal være rikelig med skapplass. Endelig innredning og logistikk utarbeides i forprosjektet. Medisinrom. Romprogrammet har blitt justert noe etter møte med firmaet «ktiv forsyning» med medisinsk ekspertise. Medisinrommet har blitt redusert i areal fra konseptstudiet, men det har blitt programmert lager for medisinsk hjelpemiddel noe som tidligere ikke var med i romprogrammet. Den foreslåtte løsning er et helautomatisert anlegg med digital registrering av medikamenter. Felles medisinrom for avdelingene i sykehjemmet er plassert i tilknytning til korttidsavdelingen. Ut fra antall beboere ved sykehjemmet, vil det være behov for tre skap bestående av dispenser og kabinett, som til sammen vil kreve ca. 3,5 meter av rommets lengde samt et kjøleskap. Oppbevaring av en dose medikamenter i dispenser. Høyeste sikkerhetsnivå for - og - preparater. Oppbevaring av andre medikament i kabinett. En brukerstasjon kan bare disponeres av én person av gangen. Dersom så mange avdelinger skal ha tilgang til ett hovedmedisinrom, kan det være en løsning å lage to brukerstasjoner på medikamentrommet. egge brukerstasjonene må være komplett med dispenser og kabinett. rukerstasjonene kan være i samme rom. I avdelingene vil det være aktuelt å ha én tralle med PC, per avdeling. Trallen kan fylles med én dose medikamenter og andre medisiner. Trallen kan fylles én gang per uke, ved normal drift, på en somatisk avdeling. Det bør vurderes eget skap/ rom for plassering av tralle etc Sentralkjøkken m. lagerfunksjon Det har blitt engasjert en egen kjøkkenkonsulent som sammen med brukerne først utarbeidet et prinsipielt kjøkkenkonsept. Dette er så blitt bearbeidet og en mer spesifisert planløsning har blitt utarbeidet som vedlegg til skisseprosjektet. For et storkjøkken er det spesielt viktig at logistikken for de forskjellige varene som skal benyttes og arbeidsoperasjonene får en mest mulig effektiv løsning, og at Mattilsynets krav innarbeides i løsningsforslaget. Planløsningen er bygget opp som en lineær struktur der de forskjellige varene kommer inn i den ene enden av arealet og fordeles til tørrvare/ utstyrslager, fryserom eller kjøl/ fisk, kjøl/ kjøtt, kjøl/ grønnsaker. Fra disse arealene hentes varene inn til et forberedelsesrom hvor all forberedelse av råvarene før koking/ steking foregår. De klargjorte varene settes så i vogner på et kjølerom for produksjon. En oppvaskenhet er plassert mellom forberedelses-/ produksjonsrommet. Fra produksjonsrommet sendes ferdig produsert mat inn i en hurtigkjøler før det går videre til et kjølerom og pakking. Fra pakkerommet går det igjen til et utgående kjølerom før distribusjon i sykehjemmet eller med bil ut til kunder. Ved hovedvaremottaket ligger et kontor samt personalrom, toaletter og garderober. Storkjøkkenløsningen vil bli kvalitetssikret og bearbeidet bla. med bygningsmessige tekniske løsninger. Se vedlegg 9 for utstyrliste. Rapport 1 Prosjekt Helsebygg- Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 19 av 34

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

NY KROHNBORG BYDELSSENTER

NY KROHNBORG BYDELSSENTER BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem 240 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming,

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer