JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER"

Transkript

1 JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

2 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye heldøgnsbemannede omsorgsboliger. For å løse denne utfordringen vedtok kommunestyret å bygge et nytt omsorgssenter i tilknytning til dagens helsesenter. I februar i 2014 vedtok kommunestyret planpremissene for nytt omsorgssenter: K-sak 6/2014: Alta omsorgssenter planpremisser «Kommunestyret gir sin tilslutning til driftsmessige og faglige planpremisser for Alta omsorgssenter, datert Planpremissene skal danne grunnlaget for den videre planlegging av Alta omsorgssenter. Kommunestyret ber administrasjon påse at det blir tilstrekkelig med parkeringsplasser og at dette blir ivaretatt». Når omsorgssenteret står ferdig vil kommunen få mange nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. I tillegg skal Ekornsvingen og Kåfjord sykehjem legges ned, og brukere og ansatte overføres til omsorgssenteret. Omsorgssenteret vil være det største byggeprosjektet innen kommunale helse- og omsorgtjenester i Finnmark, og også et stort prosjekt på landsbasis. Utbyggingen er kompleks ved at den inkluderer mange delprosjekter, og at det er flere ulike avdelinger som skal inn i bygget: 54 heldøgnsbemannede omsorgsboliger 6 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for yngre brukere 126 langtidsplasser sykehjem (72 plasser i første og 54 plasser i andre byggetrinn) 36 korttidsplasser sykehjem Administrasjon for omsorgssenteret Allrom med resepsjon, kafé/kantine Storkjøkken Dagsenter for eldre Helsestasjon for eldre Legekontor for sykehjemsleger Rehabiliteringsavdeling Hjemmetjenesten Legesenter Velværeavdeling: frisør, tannpleier, fotterapeut, aromaterapi Planpremissene skulle danne grunnlaget for videre planlegging av omsorgssenteret. Gjennom OUprosessen i HS høsten 2014 kom det forslag til justeringer av planpremissene. To av arbeidsgruppene har anbefalinger som medfører større endringer i forhold til vedtatte planpremisser: bygge nytt storkjøkken (erstatte dagens kjøkken på helsesenteret). botiltak yngre brukere I og med at nytt storkjøkken ikke ligger inne i planpremissene som kommunestyret har vedtatt i sak 6/14, må denne saken til kommunestyret. Botiltak for yngre brukere medfører mindre endringer i vedtatte planpremisser, men ønskes også forankret politisk da det er et nytt tiltak i omsorgssenteret. 2

3 I tillegg må det tas stilling til omfang av nye sykehjemsplasser i byggetrinn 2, og om utbygging av legesenter skal skje i trinn 1 eller 2. 2 Storkjøkken Et av tiltakene i OU-prosjektet i helse og sosial har vært å utarbeide et beslutningsgrunnlag for fremtidsrettede kjøkkentjenester ved Alta helsesenter og Alta omsorgssenter. Det ble etablert en egen arbeidsgruppe for utredningen høsten Tilbakemeldingen fra gruppen var at kjøkkenet ved helsesenteret oppleves som trangt med dagens drift/produksjon. Det har stor produksjonskapasitet, men dårlig med lagerkapasitet. Det er ikke rom for utvidet drift uten kapasitetsøkning. Planlagt endring av produksjon og distribusjon av mat vil medføre behov for om- og utbygginger av eksisterende kjøkken på helsesenteret. Arbeidsgruppen tror ikke det vil være mulig med vesentlige utbygginger og ombygginger innenfor dagens bygningskropp. De fleste av kommunens avdelinger som mottar kjøkkentjenester vil være plassert i det nye omsorgssenteret. Arbeidsgruppens anbefaling er at det bygges nytt kjøkken ved omsorgssenteret. Det må tilrettelegges for god samdrift og god logistikk mellom kantine/kafé og kjøkkenet. Personalfasiliteter bør kunne benyttes av begge funksjoner. I styringsgruppen for OU-prosjektet i Helse og sosial ble det vedtatt at arbeidsgruppen for planlegging av kjøkken skulle lage en utredning for konsekvenser av bygging av nytt storkjøkken på omsorgssenteret. Rapporten er vedlagt saken. Konklusjonen i rapporten fra arbeidsgruppen er at dagens kjøkken vil få problemer med å levere til første fase av utbyggingene, vil ikke tåle senere utvidelser, og det er ikke mulig å levere til Vertshuset eller andre. Arbeidsgruppen anbefaler at: Det bygges nytt moderne storkjøkken i tilknytning til det nye omsorgssenteret Kjøkkenet dimensjoneres for fremtidige behov innenfor et 20 års perspektiv Produksjonsmetoder og produksjonsutstyr må utredes videre her foregår en stadig utvikling Rapporten ble behandlet i styringsgruppen for OU-prosjektet , som fattet følgende vedtak: Styringsgruppen tar rapporten fra kjøkkengruppen til orientering. Styringsgruppen godkjenner planene om bygging av nytt moderne storkjøkken i tilknytning til det nye omsorgssenteret. Kjøkkenet dimensjoneres for fremtidige behov innenfor et 20 års perspektiv. Produksjonsmetoder og produksjonsutstyr må utredes videre i OU-prosessen. Rapporten ble behandlet i styringsgruppen for omsorgssenteret , som fattet følgende vedtak: En arbeidsgruppe har vurdert dagens kjøkkenløsning og kapasitet, og har konkludert med at det må etableres et nytt storkjøkken i det nye Omsorgssentret. Dette kjøkkenet skal dimensjoneres for å kunne dekke behovet innenfor et 20 års perspektiv. I og med at et nytt storkjøkken ikke ligger inne i de planpremissene som Kommunestyret har vedtatt, må denne saken til Kommunestyret. Det vil bli utarbeidet et saksfremlegg til Kommunestyremøte 26. mai. 3

4 Kjøkkengruppen i samarbeid med prosjektleder for omsorgssenteret har utarbeidet et forslag til romfunksjonsprogram for nytt storkjøkken ved omsorgssenteret. Arealbehovet for nytt storkjøkken er på ca 450 kvm. Forslag til romfunksjonsprogram for storkjøkken: Storkjøkkenet dimensjoneres for fremtidige behov innenfor helse og omsorg i Alta, herunder Alta omsorgssenter, Alta nærsykehus, Opptreningssenteret og Vertshuset. Kjøkkenet bør ha en produksjonskapasitet på inntil 900 middager per dag. Rombehov: Varemottak 25 kvm Lager tomgods, kartong, plast 15 kvm 2 fryserom 24 kvm 4 kjølerom: meieri, frukt, kjøtt, fisk 44 kvm Lager tørrvarer 12 kvm Grovkjøkken 30 kvm Produksjonskjøkken kvm Pakkerom 20 kvm Kjølerom for nedkjøling ferdigprodusert mat 12 kvm 2 kjølerom for oppbevaring ferdigprodusert mat 40 kvm Skrubb 12 kvm Trallelager rent 15 kvm Vaskerom for traller 10 kvm Bøttekott 5 kvm Avfallsrom 5 kvm 2 kontor 18 kvm Spiserom personalet 20 kvm Garderober for damer og herrer 20 kvm Toalett 8 kvm Lager arbeidstøy 5 kvm 3 Botiltak yngre brukere Alta kommune mangler et botilbud for yngre brukere med langvarige somatiske lidelser og et omfattende pleiebehov. Dette er brukere som er for unge til å bo på et sykehjem, i ordinære omsorgsboliger og heller ikke passer inn i boliger for psykisk utviklingshemmede (omfatter ikke brukere med psykisk utviklingshemming eller sykehjemspasienter). Fram til i dag har det i stor grad vært opprettet enetiltak i brukernes eget hjem, eller i en egen leilighet i tilknytning til hjemmet. Alta kommune har erfart at det er tilknyttet en del utfordringer til dette. Bl.a. tilgang til kvalifisert helsepersonell, isolasjon og avstand til andre tjenester brukeren er avhengig av (legetjeneste, fysioterapi, laboratoriet, dagaktiviteter, m.m.). Det er grunn til å tro at nærhet og bedre tilgang til andre tjenester kan gi økt trygghet og trivsel for bruker. I OU-prosessen i HS har det ved ulike anledninger vært drøftet hvordan kommunen skal kunne gi et kvalitativt godt nok tilbud til denne brukergruppen. Prosjektgruppen OU sin konklusjon ble å avsette 4

5 6 av leilighetene som opprinnelig er avsatt til heldøgnsbemannede omsorgsboliger ved omsorgssenteret (60 boliger) til et eget botiltak for yngre brukere. Gjennom å realisere dette botiltaket har Alta kommune som mål å få til høyere kvalitet og en bedre ressursbruk innen helse- og sosialtjenesten. Dette ble forankret i styringsgruppen for OU-prosjektet i Helse og sosial i januar 2015: «Inntil 6 av leilighetene som er avsatt til heldøgns bemannede omsorgsboliger avsettes til yngre brukere med behov for særlig ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester. Leilighetene bygges som en separat enhet/eget botiltak i tilknytning til omsorgssenteret. Det opprettes en arbeidsgruppe for å utrede hvilken målgruppe tilbudet skal tilrettelegges for, og hvordan botiltaket skal organisering.» Botiltak for yngre brukere ble behandlet i styringsgruppen for omsorgssenteret , som fattet følgende vedtak: 6 av de planlagte bemannede omsorgsboligene avsettes til yngre brukere med behov for særlig ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester. Leilighetene bygges som en separat enhet/eget botiltak i tilknytning til Omsorgssentret. Lederteamet godkjente romfunksjonsprogrammet for disse boligene. Arbeidsgruppen har fremmet forslag om at leilighetene bygges som en separat enhet/eget botiltak i tilknytning til omsorgssenteret. Botiltaket bør ha en skjermet beliggenhet slik at beboere ikke har en følelse av at de bor midt i et sykehjem/institusjon, og plasseringen bør være på bakkenivå med god tilgang til uteareal og nærmiljøet. Det må være mulighet til å forflytte seg innendørs til hovedbygget. Romprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av Husbankens veiledning og ut ifra erfaringer. Botiltaket tenkes organisert som bofelleskap med funksjonelle fellesarealer og tilstrekkelig areal for personalet. Hver leilighet skal inneholde stue, kjøkkenløsning, soverom og bad. Brukere som er tiltenkt i denne boenheten vil ha varierende omsorgsbehov. Tjenestebehovet vil kunne ligge i størrelsesorden 2 til 1, 1 til 1 eller mindre. Forslag til romfunksjonsprogram for «Botiltak yngre brukere» ved omsorgssenteret: Botiltaket skal bestå av 6 selvstendige leiligheter, fellesareal og areal til personalet (7-10 ansatte samtidig). Boligen plasseres på bakkenivå, og skal være tilknyttet omsorgssenteret men samtidig ha skjermet beliggenhet. Det må være mulig å forflytte seg innendørs til hovedbygget. Rombehov: Leilighet med stue, soverom, bad og kjøkkenløsning. Størrelse: Må være romslig pga eventuelle hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger, jfr. Husbankens krav for slike typer leiligheter, takheis i alle leiligheter. Bod til hjelpemidler og div. utstyr og ting (privat til hver leilighet inne og ute). Oppholdsareal (stue og kjøkken) Uteoppholdsareal Toalett i fellesområdet (obs. handicap toalett) Toalett for personalet Kontor/vaktrom/samtalerom - 15 kvm Rom for personalet (hvilende nattevakt) - 6 kvm Kontor leder - 9 kvm 5

6 Medisinrom - 8 kvm Skyllerom - 10 kvm Bøttekott - 5 kvm Vaskerom for pasienttøy - 10 kvm Lager for hjelpemidler - 12 kvm Lager for pleiemateriell, rent rom - 8 kvm Lager for sengetøy - 8 kvm 4 Nye sykehjemsplasser i andre byggetrinn I andre byggetrinn bygges 72 sykehjemsplasser, dvs 2 avdelinger med 36 plasser. I planpremissene for omsorgssenteret er det skissert en utbygging av sykehjemsplasser i 2 byggetrinn: Samlet bygges det 162 sykehjemsplasser ved omsorgssenteret. 1. Det bygges 108 sykehjemsplasser i første byggetrinn. Dette vil dekke kommunens behov fram mot 2025 og i tillegg vil det være nok plasser til å erstatte 3 av dagens små sykehjem: Ekornsvingen, Bossekop, Kåfjord, samt flytte korttidsavdelingen ved Helsesenterets sykehjem over til det nye omsorgssenteret (inkludert 4 korttidsplasser ved sykestua). 72 plasser vil erstatte eksisterende plasser ved Ekornsvingen, Kåfjord og Bossekop sykehjem og dekke deler av behovet for langtidsplasser fram mot (4 avdelinger med 9+9 plasser) 36 plasser vil erstatte eksisterende plasser ved Helsesenterets sykehjem og dekke behovet for korttidsplasser fram mot Det anbefales at korttidsplassene bygges ut samlet i byggetrinn 1, for å oppnå funksjonelle avdelinger på sikt. (2 avdelinger med 9+9 plasser). 2. I andre byggetrinn bygges 54 sykehjemsplasser. Dette vil ivareta kommunens behov for sykehjemsplasser fram mot (3 avdelinger med 9+9 plasser). Andre byggetrinn bør være ferdig utbygd i Som et ledd i OU-prosessen i HS høsten 2014 hadde en arbeidsgruppe i oppgave å utrede og drøfte størrelsen og organisering av ledelse på sykehjemsavdelingene ved omsorgssenteret, da dette ville påvirke rombehovet for ledere ved senteret. Arbeidsgruppen anbefalte at sykehjemsplassene skulle organiseres med totalt 36 plasser per avdeling. I andre byggetrinn er det planlagt 54 nye sykehjemsplasser. Det vil være uhensiktsmessig å bygge 1 ½ ny avdeling. Antall sykehjemsplasser i 2.byggetrinn bør justeres fra planlagte 54 plasser til 36 eller 72 plasser, slik at dette passer med avdelingsstørrelser på 36 plasser. Nye sykehjemsplasser i andre byggetrinn ble behandlet i styringsgruppen for omsorgssenteret , som fattet følgende vedtak: I andre byggetrinn bygges 72 sykehjemsplasser, dvs 2 avdelinger med 36 plasser. 6

7 5 Nytt legesenter i første byggetrinn Legesenter utbygges i første byggetrinn. Senteret bør plasseres slik at det får en beliggenhet nærmest mulig legevakt og transportkorridor mellom omsorgssenter og helsesenter I vedtatte planpremisser for omsorgssenteret, kap. 7.1 Private aktører, er det foreslått et nytt legesenter plassert i omsorgssenteret: Legesenter: Avhengig av flytting av Sentrum legepraksis og/eller et nytt 5.legesenter (Leinan). Må avklares tidlig i neste fase av prosjektet. Hvis utbyggingen av nytt legesenter ikke realiseres i byggetrinn 1, må dette ivaretas i trinn 2. Etter at planpremissene ble vedtatt er det blitt klart at Sentrum legepraksis må flytte ut av Alta Helsesenter som følge av utbyggingen av ny felles vestibyle for Alta Helsesenter og Alta nærsykehus. Alta kommune har en pågående prosess med å finne nye permanente lokaler for legepraksisen. Sentrum legepraksis har i dag følgende legehjemler: 4 hele hjemler 4 kontor 4 tilpassede hjemler benytter 2 kontor 1 turnuskandidat 1 kontor De nye lokalene blir dimensjonert med 8 legekontor, dvs at kommunen har et ledig kontor tilgjengelig ved behov for en etablering av en ny legehjemmel. Flyttingen av Sentrum legepraksis til nye permanente lokaler medfører at etablering av et legesenter ved omsorgssenteret bør prioriteres i første byggetrinn. Det er flere årsaker til dette. Det ene gjelder forholdet mellom legevakt og legepraksis: Et legesenter ved omsorgssenteret vil ha en beredskapsfunksjon i forhold til legevakta både når det gjelder tilgang på lege og sykepleier. Ved akutte situasjoner på dagtid vil det være kort utrykningstid fra omsorgssenteret og til legevakta. Det kan bli utfordrende å ha tilstrekkelig bemanning ift krav til håndtering av nødnett dersom hjelpepersonell må hentes fra de øvrige legesentrene. Ved å ha et legesenter i umiddelbar nærhet til legevakta har vi fagpersonale tilgjengelig ved samtidighetskonflikt (ved akutte hendelser som krever begge sykepleierne, og vil medføre at nødnettsentralen står ubemannet) I dag er det sambruk av hjelpepersonell mellom Sentrum legepraksis og legevakta. Dette innebærer at det i gitte tilfeller er mulighet til å forskyve ansatte fra legepraksisen og over til legevakta, sistnevnte har prioritet ved mangel på bemanning. Når Sentrum legepraksis flytter ut blir dette mer krevende. Det er enklere med sambruk av personell mellom legepraksis og legevakt når disse ligger «vegg i vegg», og det gir også kommunen stordriftsfordeler på dette området. Det andre gjelder aktivitet og tjenester ved omsorgssenteret: Etablering av en legepraksis ved omsorgssenteret er et viktig tiltak for å skape aktivitet ved senteret. Legepraksisen vil ha mange besøkende per dag, fra ung til gammel. Dette genererer aktivitet i fellesområdet på senteret og det vil bli flere brukere av kantine/kafé. For beboerne ved de 60 omsorgsboligene vil det være en god mulighet til å kunne få fastlege i umiddelbar nærhet til hjemmet. Leger og hjelpepersonell ved legepraksisen kan være nyttige støttespillere for sykehjemslegene ved omsorgssenteret. 7

8 6 Driftsbase for driftspersonell og renholdere Det tilrettelegges for ny driftsbase for driftspersonell og renholdere i ledige lokaler ved Alta Helsesenter. I vedtatte planpremisser for omsorgssenteret, kap. 12 Fellesrom for omsorgssenteret, står det: Fasiliteter til renholdere, driftsrom vaktmester og tekniske rom må avklares i neste fase i nært samarbeid med Drift- og utbyggingsavdelingen. I forslag til romfunksjonsprogram for det nye omsorgssenteret har tjenesteområdet for Drift- og utbygging meldt inn behov for arealer til driftspersonell og renholdere. Dette dreier seg bl.a. om kontor, møterom, garderober, verksted, lager, ol. Kommunen ønsker å prioritere helse- og omsorgsrelaterte tjenester i omsorgssenteret. For å minske investeringsutgiftene foreslås det at driftsbasen, som er et ikke publikumsrettet tiltak, får nye lokaler i ledige arealer ved Alta Helsesenter. 8

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER PROSJEKTGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER Versjon 020514 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Nasjonale føringer... 5 4 Dag- og

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Toften Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Tande Bernt Nestleder Gjertrud Soleng AP Medlem Jensen Anita FO

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksframlegg Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksbehandler: Rannveig Mogren ETABLERING AV PLASSER FOR KOMMUNALT AKUTT DØGNOPPHOLD (KAD) I SAMDRIFT MED NY INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Vedlegg:

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer