Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato Vår ref. 14/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1"

Transkript

1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato Vår ref. 14/ Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker Kommunestyret Rådmannen Bjørn Nordvik Prosjekt Helsebygg- Status i forhold til reguleringsarbeidet og utredning knyttet til bruk av massiv tre Kommunestyret vedtok blant annet i møte 7. oktober 2013 (sak 104/13) følgende: Alternativ C (jf. vedlagt rapport) legges til grunn for videre prosjektplanlegging, Rådmannen gis fullmakt til å iverksette detaljplanlegging for alle faser frem til 2030 Rådmannen gis fullmakt til å iverksette skisseprosjektering for første byggefase og bes fremme saken til politisk behandling i løpet av første halvår Kommunestyret vedtok deretter i møte (Sak 141/13) følgende: Kommunestyret fastsetter planprogram for nytt helsebygg på Ullerud, datert Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid med detaljregulering og konsekvensutredning av nye helsebygg på Ullerud. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 12-9 Rådmannen bes å ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Landbruks og Matdepartementet (LMD) for å klargjøre prosjektsamarbeidsmuligheter ved å benytte byggeteknikken «massivtre» som er benyttet på studenthybelblokkene Pentagon II på UMB, Ås. Det skal innen 1. mars gis tilbakemelding på antatt innsparing på byggetid, antatt pris per kv.m., driftskostnad og CO2-regnskapet ved bygging og i drift av helsebygget. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 DRØBAK Side 1 av 5

2 I konseptstudien (ref pkt 4) som ble behandlet i kommunestyret 7. oktober 2013 kommer det frem blant annet følgende: «Den planmessige usikkerheten knytter seg først og fremst til byggetrinn C 2. I gjeldende regulering ligger det regulert et spesialområde, bevaring i en sone rundt murhuset. Deler av det foreslåtte nybygget i fase innenfor denne sonen. C2 er Vår ref.: 14/ Side 2 av 5

3 Det vil måtte foretas en vurdering av omfanget av den forestående reguleringsprosess. Dersom en velger å regulere alle faser nå vil det kunne medføre at prosessen tar lengre tid enn antydet overfor som følge av vernehensyn. Dersom bare første byggetrinn reguleres nå reduseres fremdriftsrisikoen, men man vil da ikke vite om det neste byggetrinnet vil være mulig å gjennomføre slik det her er anbefalt. Kommunen må således ta stilling til om man setter fremdriftskravet eller forutsigbarhetskravet først. Det vil ha stor innvirkning på omfanget av den forestående reguleringsprosessen.» I forhold til det pågående arbeidet med ny reguleringsplan er det gjennomført et møte med kulturminnevernseksjonen i Akerhus fylkeskommune med tanke på gjennomføring av byggetrinn 2. Fylkeskommunen har i brev av avgitt en forhåndsuttalelse til fremlagte planer (jf vedlegget). I denne forhåndsuttalelsen fremgår det blant annet at fylkeskommunen vurderer det som svært utfordrende å oppnå en god tilpasning av ny bebyggelse sør for bevaringsområdet som er avmerket i den gjeldende reguleringsplanen. Bygging innenfor det regulerte bevaringsområdet anses som svært konfliktfylt. Fylkeskommunen oppfordrer Frogn kommune å vurdere bruk av andre arealer med tanke på utvidelse av kommunens sykehjemtilbud. Vår ref.: 14/ Side 3 av 5

4 På dette grunnlaget er det grunn til å anta at det vil ta noe tid før arbeidet med ny reguleringsplan vil kunne bli ferdigstilt. For at dette arbeidet ikke skal kunne forsinke gjennomføring av byggetrinn 1 vil rådmannen om det skulle bli aktuelt, vurdere å søke om rammetillatelse på gjeldende reguleringsplan for fase 1. Dersom dette skal kunne la seg realisere vil dette avhenge av at det blir gitt to dispensasjoner. Gjeldende reguleringsplan maksimale BYA er satt til 30%. Realisering av byggetrinn 1 vil kreve at det gis en tillatelse til å bygge med en BYA på ca. 32 %. Videre vil det kreve at det gis dispensasjon fra høydekrav i gjeldende regulering (maks høyde C+97,0). Foreløpig beregninger viser at det må kunne gis tillatelse til å bygge til maks høyde C+101. I forhold til utredningen om bruk av massiv tre er det gjennomført flere møter mellom Frogn kommune, Jostein Rønsen arkitekter, itre, Helpro AS og Høyer/ Finseth as med erfaring fra dimensjonering av massiv tre. ITRE og Helpro as er blitt engasjert direkte av Frogn kommune for å bistå prosjekteringsgruppen i utredningsarbeidet. Temaene i møtene har vært å få kartlagt leverandører og produksjonsmetoder både i Norden, Tyskland og Østerrike. Dette er de mest aktuelle landene for leveranse av massiv tre produkter til dette prosjektet. I tillegg ble det på siste møte gjennomgått diverse tekniske prinsipper og detaljer knyttet til vegger og dekker i forhold til brann- og lydproblematikk som en må ha spesiell fokus på ved bruk av massiv tre. Prosjekteringsgruppens foreløpige konklusjon er at underetasjen med parkeringskjeller bør utføres i prefabrikkert/ plaststøpt konstruksjon og at massiv tre bør eventuelt benyttes fra plan 1 og oppover. Dersom massiv tre skal tas i bruk krever det enkle og klare grensesnitt mot andre konstruksjoner. De innarbeidede breddene og den innvendige planstrukturen i bygningsvolumene gir imidlertid ikke optimale spennvidder for bruk av massiv tre. Prosjekteringsgruppen trenger mer tid til å vurdere bærekonstruksjonen og en mulig optimalisering av massiv tre sammen med betongkonstruksjonen i kjeller. I forhold til brannsikkerhet må sykehjemmet være i den høyeste risikoklassen (risikoklasse 6) og må full sprinkles. Dette gir noen utfordringer ved at en må gjøre noen ekstra tiltak for å ivareta brannsikkerheten i prosjektet, men er allikevel løsbare med massiv tre konstruksjoner. Lyd har noen større utfordringer, men kan også løses med ekstra tiltak og nøye planlegging. Det er foreløpig ikke gjort noen vurderinger av driftskostnader og CO2-regnskap i prosjektet. Ved bruk av massiv tre vil entreprisen for bæresystemet bli en av de største kostnadsbærerne i prosjektet og vil dermed kunne få avgjørende betydning for de totale prosjektkostnadene. Med noe begrenset konkurransemarked for massiv tre i Norge vil det være nødvendig å innhente tilbud fra utenlandske leverandører. Dette kan gi en begrenset konkurranse og vil dermed kunne gi en større risiko i prosjektet enn en mer tradisjonell byggemetode. Prosjekteringsgruppens foreløpige konklusjoner er at bæresystemet isolert sette antageligvis er noe dyrere enn en tradisjonell bærekonstruksjon i stål og betong. Det er også en del utfordringer spesielt angående lydkrav. Dette på grunn av at massiv tre er en mye lettere konstruksjonstype enn tradisjonelle byggesystemer som har en tyngre masse, som er viktig for å dempe lyd. Disse elementene vil antageligvis være prisdrivende. Vår ref.: 14/ Side 4 av 5

5 Ved bygging i massiv tre vil en imidlertid kunne forkorte byggetiden vesentlig ved god planlegging og prosjektering, noe som bør være den store økonomiske gevinsten ved denne byggemetoden. Bygget kan lukkes mye tidligere og oppstarten av de tekniske fagene vil også kunne gjennomføres mye tidligere. Det er viktig å se hele prosjekterings-/byggeperioden i en helhet når en vurderer massiv tre som byggemetode. Det er ikke funnet noen sykehjemprosjekter eller sammenlignbare prosjekter med samme kompleksitet i massiv tre, og det vil derfor være mye usikkerhet rundt økonomiske/ tekniske vurderinger om bruk av massiv tre. Det jobbes nå med å fremskaffe erfaringstall fra andre prosjekter med massiv tre for å kunne komme opp med noen kvalifiserte vurderinger rundt de etterspurte m2- kostnader, driftskostnader og CO2-regnskap ved bygging og drift av sykehjem. For å kunne få et best mulig beslutningsgrunnlag angående byggemetode for helsebygget er det å foretrekke at hele vurderingen knyttet til bruk av massiv gjennomføres som en integrert del av skisseprosjektet. Dette ville gi en bedre mulighet for et sikrere og mer sammenlignbart materiale. Skisseprosjektet skal etter planen fremmes for politisk behandling i kommunestyrets møte i juni Med hilsen Harald K Hermansen Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 14/ Side 5 av 5

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser FROGN KOMMUNE Prosjekt 8336 Helsebygg ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 09. mai 2014 Skisseprosjekt Prosjekt 8336

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/00115-1 Behandlingsrekkefølge 1 Formannskap 7/15 28.01.2015 2 Kommunestyre 9/15 09.02.

Saksutskrift. Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/00115-1 Behandlingsrekkefølge 1 Formannskap 7/15 28.01.2015 2 Kommunestyre 9/15 09.02. Saksutskrift Follo lokalmedisinske senter - revidert selskapsavtale Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/00115-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 7/15 28.01.2015 2 Kommunestyre 9/15 09.02.2015

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4).

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). 1 Innledning: Formannskapet vedtok i sitt møte av 23.10.13 blant annet følgende: «Rådmannen

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser.

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser. Byrådssak 120/13 Tilstandskartlegging/tiltak skoler. Handlingsplan 1. Status pr. 15.4.2013 MEGJ ESARK-1642-201302335-5 Hva saken gjelder: 15. mai 2012 ble det lagt frem en sak (104/12) for Bystyret som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0216 Arkivsaksnr.: 12/1542-14 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -34/12 29.10.2012

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer