24 timer GOD SOMMER! Nye krav til sikring av havner og skip side 8 Vaktskifte side 10. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24 timer GOD SOMMER! Nye krav til sikring av havner og skip side 8 Vaktskifte side 10. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr."

Transkript

1 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2003 Årgang 8 GOD SOMMER! Nye krav til sikring av havner og skip side 8 Vaktskifte side 10

2 Leder God sommer Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo Tlf. sentralbord: Telefaks: Adm.dir./ansv.red.: Morten Rønning Redaktør: Laila Windju Tlf Redaksjon: Laila Windju Ann-Karin Skaug Olsen journalist K. Aambø Produksjon: Merkur-Trykk AS Opplag: Neste nummer: Nr. 3/2003. Utsendelse september 2003 Avskrift og kopiering fra 24 timer kan skje ved oppgivelse av kilde. Intervjuer og kommentarer gitt av eksterne aktører samsvarer ikke nødvendigvis med Securitas syn. Så langt har 2003 vært et spennende år. Det har vært mer uforutsigbart og uberegnelig enn på lenge, og det gamle ordtaket om at det eneste som er konstant er forandring har igjen blitt en realitet for mange. Vi opplever i dag at mange bedrifter ikke er preget av samme investeringslyst og optimisme som før, og at flotte, attraktive næringslokaler står tomme. Omstrukturering og markedstilpassing preger mange virksomheter. I Securitas satser vi videre på den samme langsiktige kursen, som har gitt suksess så langt. Vi skal tilføre våre oppdragsgivere større nytteeffekt gjennom kvalitetsforbedringer og optimale sikkerhetsløsninger. Vi skal fortsette å spesialisere oss innen våre kjerneområder, og vi skal utvikle og utfordre våre medarbeidere. Vi skal kort og godt bli enda bedre på det vi kan fra før. Gjennom årets arrangement til IFSEC i Birmingham kan vi konstatere at interessen for riktige sikkerhetsløsninger er større enn noen gang, og tilbakemeldingene fra deltakerne i år har virkelig varmet et gammelt Securitashjerte. Når det gjelder trusselbildet i vårt samfunn, har det endret seg lite. Derimot er de fleste virksomheter mer sårbare enn tidligere. Dette har med økt tempo, avansert teknologi, større enheter og lavere marginer å gjøre. Sommeren i Norge har også sine egne utfordringer med lange lyse kvelder, masse uteliv, ferietid og sommervikarer. Vi kan forsikre alle om at vi er godt forberedt, og benytter anledningen til å ønske alle våre oppdragsgivere og medarbeidere en riktig god og trygg sommer timer et magasin fra Securitas Norge

3 Securitasgjesten Bevillingsvokteren Vekterne utfører en viktig jobb. Yrket fortjener høyere anseelse enn det tradisjonelt har hatt og antagelig fortsatt har. Jeg tror imidlertid at både samfunnsutviklingen og vaktselskapenes satsing på utdanning av personell vil styrke yrkets posisjon. Vekteryrket fortjener høyere anseelse enn det har, mener Kjell Aatangen. Det er Kjell Aatangen, politioverbetjent med ansvar for bl. a. vaktselskapene i Bevillingsseksjonen ved Oslo politikammer, som sier dette. Selv om stillingen er knyttet til Oslopolitiet, er ansvarsområdet landsdekkende. Aatangen har et halvt år bak seg i denne jobben etter 25 år i operativ tjeneste både innen orden og tung etterforskning i ulike posisjoner. Hundtjeneste står hans hjerte spesielt nær, utdannet hundeinstruktør som han er. Denne kunnskapen og erfaringen deler han gjerne også med miljøer utenfor politiet, både i redningstjenestesammeheng og til hundetjenesten i vaktselskaper. et magasin fra Securitas Norge Buser ikke på - Jeg angrer ikke en dag på at jeg søkte denne jobben. Det er spennende å følge vaktselskapene fra min nye utkikksposisjon. Slik samfunnsutviklingen er blitt, har det gradvis utviklet seg et gap mellom publikums forventninger til sikkerhet og trygghet, og det politiet har som ansvar og kan tilby. Her dekker vaktselskapene et behov, og de gjør det etter min mening på en stadig bedre måte, sier Aatangen. Den nye bevillingsvokteren har ingen programerklæring. - Jeg synes det er altfor tidlig å ha bastante synspunkter og meninger etter bare noen måneder i jobben. 24 timer Men generelt kan jeg si at min ledetråd er at jeg alltid ønsker å jobbe til det beste for den jeg jobber mot. Derfor er jeg alltid innstilt på å gi folk en sjanse. Det er kanskje ikke tilfeldig at jeg blir kalt Ludvig. Ikke fordi jeg er spesielt redd av meg, da hadde jeg sikkert ikke vært i politiet. Bakgrunnen er vel heller at jeg i mange sammenhenger synes det er viktig å stoppe opp og tenke seg om fremfor å buse på. Ansvarsområdene I Aatangens arbeidsinstruks ligger mange arbeidsoppgaver i forhold til vaktselskapenes gjøre og laden. Han har ansvaret for å innvilge/avslå Forts. neste side 3

4 Forts. fra foregående side søknader i henhold til bestemmelsene i Lov om vaktselskaper. Videre skal det gjennomføres årlige kontroller av selskapene i henhold til loven, og han skal forberede klagesaker til Politidirektoratet. Dessuten ligger det under hans ansvarsområde å tilrettelegge, samordne, utarbeide og vedlikeholde det sentrale dataregisteret over vaktselskapene. Internt i politiet skal han være en pådriver overfor Politidirektoratet og Justisdepartementet når det gjelder lik saksbehandling og i tillegg også sørge for en sentral opplæring, slik at saksbehandlingen blir lik i alle politidistrikter. - Jevnlig kontakt med selskapene og deres organisasjoner og delta på faglige seminarer og konferanser i innog utland er viktige elementer for å kunne utføre dette arbeidet på en god og tilfredsstillende måte, sier han. Fylle rollen - Hva er den viktigste arbeidsoppgaven? - Jeg synes ikke det er riktig så tidlig etter tiltredelsen å gi uttrykk for spesielle oppfatninger om dette. Men generelt kan jeg si at jeg ønsker å bidra til, fra mitt ståsted og posisjon, at vaktselskapene profesjonaliseres ytterligere og blir stadig bedre i stand til å fylle den rollen de har i dagens samfunn. Jeg synes å merke at selskapene er blitt stadig bedre på f. eks. internkontroll og opplæring. Begge deler er viktig for en profesjonell vaktbransje. Men det er bekymringsfullt at det fortsatt synes å være noen råtne egg i bransjen. Samtidig er Aatangen opptatt av at samfunnet i større grad verdsetter det trygghets- og sikkerhetsfremmende arbeidet vekterne utfører. - I dag er vekterne plassert for lavt på rangstigen, for å si det slik. I hvert fall har ikke yrket noen særlig status. Dette harmonerer ikke på noen måte med viktigheten og nytten av den jobben vaktselskapene utfører. Jeg har ikke noen bestemt oppskrift på hvordan man skal få endret på dette. Men det er i det minste av betydning å benytte enhver anledning til å fremheve hvor viktig dette arbeidet er som supplement til politiets arbeid. Den årlige sjekken - Hva er det viktigste i de årlige kontrollene av selskapene? - Det er at de ansvarlige er skikket til å drive i henhold til regelverket, kundelister og oppdrag, at vandelsattestene til ansatte er i orden samt personal- og timelister. Jeg sjekker dessuten at utdanningen er i henhold til regelverket og om selskapene driver med personbeskyttelse. Jeg sjekker også om selskapene kjøper inn tjenester fra underleverandører, og i så fall om disse har godkjennelse. I det hele tatt sammenligner jeg alt mot den godkjennelsen det enkelte selskap har. Generelt vil jeg si at selskapene er flinke til å legge til rette for kontrollene ved at det meste er tilgjengelig på data. Det forenkler kontrollen, og gjør samarbeidet med selskapene i denne sammenheng enklere. Jeg synes jeg har et ubetinget godt forhold til selskapene. Vekterskole Utfordringene - Hva er bransjens største utfordring med tanke på rollen de skal fylle? - Jeg bør vel være ydmyk og ikke for bastant også når det gjelder dette spørsmålet. Personlig tror jeg mye ligger på yrkesetikk og utdanning. Å innarbeide gode holdninger til denne jobben som skal utføres, er av sentral betydning. Vekterne må ha holdninger som er forenlig med det arbeidet de gjør. Her er f. eks. rasediskriminering et av de viktige stikkordene. Men stort sett er vaktselskapene veldig observante på det som har med holdninger å gjøre. Det gjenspeiler seg i at det historisk har vært få klagesaker, noe som viser at bransjen tar utfordringene seriøst og jobber for å skape trygghet og tillit. Aatangen er dessuten opptatt av at vekterutdanningen styrkes ytterligere. - Det var avgjort et fremskritt at utdanningsbehovene ble tilgodesett i forbindelse med loven om vaktvirksomhet i 1997 og fagbrevet som ble innført. Med utgangspunkt i samfunnsutviklingen og de utfordringer vaktselskapene vil stå overfor med sikte på å skape trygghet og sikre verdier, tror jeg imidlertid det er behov for å oppgradere utdanningen ytterligere. Dessuten mener jeg at vekterutdanningen bør være et offentlig anliggende for å etablere en felles standard. Jeg tror vaktbransjen vil være tjent med at det utformes og etableres et utdanningstilbud som sorterer under Politihøgskolen. Et slikt tiltak vil også være et viktig element for å styrke vekternes posisjon, og synliggjøre den samfunnsnyttige rollen vaktselskapene spiller. Det er nå enighet mellom bransjen og NAF om oppstart av et prosjekt pr. 1. september Prosjektets målsetting er å etablere en vekterskole fra våren Prosjektleder er Jon Norheim, opplæringssjef i Securitas AS. Securitas er fornøyd med at enighet endelig er oppnådd, og at vi er et skritt videre på veien for å heve statusen for vekterne. Dette vil 24 timer selvfølgelig følge opp videre timer et magasin fra Securitas Norge

5 Med høye sikkerhetskrav SINTEF Gruppen i Trondheim er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Over ansatte arbeider med å finne smarte og lønnsomme løsninger på oppdrag for kunder både i inn- og utland. SINTEF er blant de mest sikkerhetsbevisste i Securitas kundeportefølje. - Med forskning og utvikling innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag er vi naturlig nok meget sikkerhetsbevisste for at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Det forholdet at 90 prosent av våre inntekter kommer fra oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning understreker at vi forvalter informasjon som det er ytterst viktig å sikre. Vi er avhengige av at våre oppdragsgivere føler seg helt trygge på at det vi har av informasjon, blir oppbevart trygt og utilgjengelig for uvedkommende. Det vi sitter på av kunnskap og informasjon skal håndteres på en sikker måte, fastslår SINTEFs sikkerhetsleder, Arild A. Danielsen. Dedikert vaktpatrulje Han understreker at Securitas er en viktig samarbeidspartner for SINTEF i sikringen av verdier og informasjon. Securitas har en dedikert vaktpatrulje som håndterer SINTEFs omfattende bygningsmasse og følger opp aktiviteter som foregår på kvelds- og nattestid i de mange lokalitetene SINTEF Gruppen disponerer. Securitas alarmstasjon betjener dessuten SINTEFs beredskapstelefon og bistår også med praktiske tilrettelegginger og brann- og katastrofeøvelser. Løpende utvikling Danielsen har arbeidet med å utvikle SINTEFs beredskapssystem i en årrekke. Han peker på at SINTEF har nedfelt ansvar og krav innenfor sikkerhet i et eget kvalitetssikringsdokument. - Her er sikkerhetsaspektene ivaretatt. Mitt ansvar som sikkerhetsleder er å påse at alt følges opp og at vi utvikler våre sikkerhetstiltak i takt med løpende behov, sier han. Den daglige sikkerhet er et linjeansvar. - Dette systemet fungerer veldig godt. SINTEF er organisert i ulike institutter og aksjeselskaper. Som sikkerhetsleder gir jeg de overordnede retningslinjer, som i praksis blir ivaretatt av linjelederne i de ulike virksomhetsdelene. Mitt ansvar er kontroll- og rådgivningsfunksjonene, understreker han. Holdninger Gode rutiner, opplæring og bevisst holdning til sikkerhet er viktige stikkord i SINTEFs sikkerhetsfilosofi. - Det er grunnleggende at vi har gode systemer og rutiner, men uten opplæring og bevisstgjøring på nødvendigheten av god sikkerhetsholdning er rutiner ikke så mye verdt. Derfor legger vi stor vekt på at det både er forståelse ute i organisasjonen for de ulike sikkerhetskravene og at vi har sikkerhetssystemer som er balanserte. Med det mener jeg at de er i pakt med våre behov og at de er til å leve med i praksis for de som arbeider i SINTEF, sier Danielsen. Åpen dialog Sikkerhetslederen er tilfreds med å ha Securitas som samarbeidspartner. - Vi oppfattes sikkert som en vanskelig og kravstor kunde. Det er imidlertid ikke ofte vi er misfornøyd, og da sier vi i fra. Vi er ikke redd for det, og vi oppfatter det slik at Securitas også setter pris på at vi melder fra. Det er positivt at vi i vårt forhold til Securitas kan ha en slik åpen og fortrolig tone. Dette fremmer samarbeidet. Å ha en åpen dialog er fruktbart for begge parter, mener Danielsen. Han understreker at i denne åpne atmosfæren diskuteres løsninger og mulige endringer på en konstruktiv måte. Dette bidrar til at sikkerhetsarbeidet hele tiden er på riktig spor. Utfordringer Om SINTEFs sikkerhetsutfordringer sier Arild A. Danielsen: - Den trådløse utviklingen med bærbar teknologi, der informasjonen flyter omkring, representerer en stor utfordring for en forskningsinstitusjon som SINTEF med mange medarbeidere på reise til enhver tid. Her er det viktig at vi følger med i timen, men samtidig har et sikkerhetsopplegg som både er godt nok, men også praktiserbart. Med de terrorhendelser vi er vitne til, representerer også vår omfattende reisevirksomhet en utfordring. Her må vi gjennomføre tiltak som er riktige og har aksept blant medarbeiderne. Det er hensynet til våre ansattes sikkerhet som er det viktigste i SINTEF. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 5

6 KVALITETSLEDELSE Se på pyramidene i Egypt. Hvilken enorm arbeidsinnsats lå det ikke til grunn ved byggingen av disse monumentene? Hver enkelt blokk som veide flere tonn, ble hugget ut, tilpasset, fraktet og heist på plass midt ute i ørkenen med millimeterpresisjon. Dokumentasjonen av denne kvalitetskontrollen som fant sted for ca år siden, finnes på veggmalerier i Theben i Egypt. Tore Andreassen Kvalitetssjef, Securitas AS Nå spør dere sikkert: Hva i all verden har noen pyramider ute i ørkenen med våre tjenester og produkter å gjøre? Her foreligger planlegging, jobbutførelse og kvalitetskontroll på et høyt nivå, tatt i betraktning av de midler som sto til rådighet. Hvilken dokumentasjon er det så vi kommer til å etterlate oss? Hva er kvalitet? I dagens samfunn er ordet kvalitet et misbrukt og misforstått begrep, som benyttes om høyst subjektive opplevelser. Securitas definerer kvalitet slik; Leveranse i samsvar med avtalt spesifikasjon. Klarer vi alltid å holde dette? Et gammelt norsk ordtak sier: Et løfte er bra, men å holde et løfte er bedre. Det er her hele nøkkelen til oppfatningen av en kvalitetsleveranse ligger. Det er liten tvil om at satsing på kvalitet også er lønnsomt for så vel kunde som leverandør. Vårt mål er å levere Riktig kvalitet, første gang. Kvalitetsledelse/-sikring For å oppnå dette må vi utvikle, styre, vedlikeholde og kontrollere kvaliteten på våre medarbeideres relasjoner til våre kunder, men også produktenes/tjenestens evne til å tilfredsstille kunders behov, ønsker, krav og forventninger. Som en seriøs leverandør av sikkerhet, må vi skaffe oss oversikt over de forventninger våre kunder har til Securitas. En måte å kvalitetssikre våre leveranser på er at det etableres fornuftige ordninger og tiltak slik at markedet skal ha en tilstrekkelig tiltro til at en tjeneste eller produkt tilfredsstiller angitte krav eller spesifikasjoner. For å tilfredsstille disse krav har vi etablert en kvalitetsstandard i samsvar med NS-ISO 9001:2000, som fokuserer på følgene parametere; Ledelsens ansvar policy, mål, planlegging Ressursstyring ansatte, informasjon, utstyr og lokaler Prosesstyring kundetilfredshet, produktutvikling, innkjøp Målinger analyse og forbedring, med vekt på prosesser for kontinuerlig forbedring. Kvalitet og tilfredse kunder krever en økonomisk investering både med hensyn til personalutvelgelse, opplæring, jobbutførelse, det omkringliggende administrative apparat, samt oppfølging, korrektive aksjoner og ikke minst; Dokumentasjon av hva vi har gjort og hvilket resultat vi oppnådde med dette. I den nye ISO-standarden er fokuset flyttet fra systemer til dokumenterte resultater med hensyn til kvalitetsforbedring. Dette krever at vi i langt større grad enn tidligere må sette kvalitetsmål, måle og dokumentere resultatene. Gjennom å benytte Securitas avvikssystem (forbedringsverktøy) skaffer vi oss dokumentasjon over problemområdene, analyserer årsaken og iverksetter tiltak for å redusere disse. Deretter evalueres for å kontrollere at iverksatte tiltak har gitt den ønskede effekt. Kvalitetskostnader Det er beregnet at mangelfull kvalitet koster norske bedrifter mellom % av brutto omsetning hvert år. Derved forstår vi at å investere i kvalitet lønner seg. Å levere produkter og tjenester av høy kvalitet fører til færre omgjøringer og reparasjoner og færre klager fra kunder. Derved frigis mer til å følge opp eksisterende kunder og utføre salg. Enkelt kan kvalitetsledelse oppsummeres med; Hva har vi lært av fortiden, som vi kan gjøre nytte av i fremtiden? 6 24 timer et magasin fra Securitas Norge

7 Securitas Direct AS utmerker seg i kundeundersøkelse Skrevet av: Anders Boger, driftsleder, Securitas Direct AS. Norsk Kundebarometer har nylig gjennomført en omfattende undersøkelse av kundetilfredshet i 129 bedrifter fordelt på 30 ulike bransjer. Alt i alt har nesten forbrukere vurdert ulike bedrifter hvor de selv er aktive kunder. Undersøkelsen er gjennomført på en måte som muliggjør sammenligning av bedrifter i samme bransje og på tvers av bransjer. Per Øyvind Bekkevold og Ulla Bjørnevald på Callsenteret. I denne sammenheng har Securitas Direct AS utmerket seg ved å komme på 9. plass av totalt 129 bedrifter, og som den eneste alarmleverandøren blant de ti beste i undersøkelsen. På topp av listen finner vi Mercedes med 80,7 poeng, mens Securitas Direct AS scorer 77,3 poeng og havner på 9. plass. Sammenlignet med andre aktører innenfor sikkerhetsbransjen kommer Securitas Direct AS desidert best ut. Dette er første gang Securitas Direct AS har blitt målt i en slik sammenheng og resultatene taler for seg selv. Egen undersøkelse viser at Securitas Direct AS har meget høy kundetilfredshet Selv har Securitas Direct AS nylig gjennomført en egen omfattende kundeundersøkelse i samarbeid med AC Nielsen. Arbeidet med undersøkelsen startet i oktober 2002 og til grunn ligger et ønske om å lære mer om; (1) kundene, (2) hva som er viktig i forhold til Securitas Direct AS som sikkerhetsleverandør og (3) hvor tilfredse de er med de ulike forholdene. Totalt har 3600 kunder blitt invitert til å vurdere sitt kundeforhold til Securitas Direct AS per post og via Internet. Undersøkelsen måler tilfredshet innenfor alle deler av verdikjeden, og er ment å gi et helhetlig inntrykk av kundenes oppfatning. Både antall svar og resultatene har vært overveldende. Her er noen interessante funn: 88% av de spurte vil anbefale Securitas Direct AS til venner og kjente. 72% av de spurte er villige til å betale mer for å ha alarm hos Securitas Direct AS enn til rimeligere selskaper. På spørsmål om hvor tilfredse kundene totalt sett er med Securitas Direct AS som alarmleverandør er responsen meget bra. På en skala fra 6 (svært tilfreds) til 1 (lite tilfreds) svarer gjennomsnittet 5,23 poeng på dette spørsmålet, noe som viser at Forts. neste side et magasin fra Securitas Norge 24 timer 7

8 Forts. fra foregående side kundene totalt sett er tilfreds med Securitas Direct A/S som alarmleverandør. Hemmeligheten bak suksessen Vi anser oss selv som en leverandør av sikkerhet fremfor en leverandør av alarmer. Ønsket om å anskaffe boligalarm grunner i et behov om å føle trygghet og sikkerhet, og ikke i et ønske om å anskaffe alarm for alarmens del. Våre kunder forlanger først og fremst trygghet gjennom teknisk gode løsninger, og rask respons ved utløst alarm. Resultatene fra undersøkelsen viser at Securitas Direct AS i høyeste grad leverer varene på dette området. Men det er flere forhold som påvirker kundenes tilfredshet. Våre kunder føler seg trygge når de er på ferie eller arbeid fordi Securitas Direct AS er en seriøs og solid sikkerhetsleverandør med tillitsvekkende medarbeidere. Bak dette ligger det mye hardt arbeid, en kundeorientert strategi og ikke minst kundeoppfølging. Hos oss er kundene alltid i høysetet og våre ansatte fremstår alltid som gode ambassadører for firmaet. Alt fra sentralbord og kundebehandlere til selgere og installatører, bygger opp under de verdier Securitas Direct AS står for. Undersøkelsen viser også at kundene i stor grad vektlegger utrykningstjenesten i sin evaluering av Securitas Direct AS. I denne forbindelse skal utrykningsavdelingene til Securitas ha mye skryt for den gode jobben de gjør ute hos våre kunder. Vår organisasjonsstruktur legger også forholdene til rette for at kundene skal få hjelp der og da. En flat organisasjonsstruktur hvor hver enkelt ansatt har beslutningsmyndighet i kombinasjon med et generelt høyt kompetansenivå gjør at det oppstår en vinn-vinn situasjon hvor veien til beslutning blir kort, og kundene får løst sine problemer raskt og enkelt. Resultatene av undersøkelsen skal allikevel ikke brukes som noen sovepute. Resultatene vil bli grundig analysert og brukt i fremtidig arbeid. Vi vil fortsette å fokusere på kundens ønsker og behov og bestrebe å dekke disse! Nye krav til sikring 13. desember 2002 vedtas et nytt kapittel i sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) spesielle tiltak for å øke maritim sikkerhet. USA har vært en vesentlig pådriver til nevnte regler som et ledd i kampen mot terror. Reglene skal tre i kraft 1. juli Det gis overhode ikke dispensasjoner vedr. utsettelse av denne tidsfristen. Dette er en usedvanlig stram tidsramme. For å sette saken litt i perspektiv brukte Luftfartsverket 5 år på å innføre tilsvarende regler for luftfarten. Med hjemmel i det nye SOLAS kapittelet, ble også International ship and port facility security code forkortet til ISPS-code vedtatt. Reglene gjelder alle passasjerskip og lasteskip over 500 brutto tonn i internasjonal fart, og i havneanlegg som tar imot skip i internasjonal fart. Det går skip i internasjonal trafikk som vil berøres av dette regelverket, og bare i Norge er det i størrelsesorden ca. 200 havner (av totalt 500) som må tilpasse seg det nye regelverket. Regelverket gjelder ikke fullt ut for havner som sporadisk har anløp av internasjonale skip. Statlig myndighet avgjør her hvilke av kravene i regelverket som skal gjøres gjeldende. Det er satt krav om å gjennomføre en sårbarhetsanalyse, og videre utarbeide en sikringsplan. Sikringsplanen skal godkjennes før iverksettelse for den enkelte havn. Det skal tilsettes en sikringsleder, alternativt tillegge denne funksjonen til en allerede eksisterende stilling. Det skal klart defineres hvem i organisasjonen som har dette ansvaret. Videre skal det innføres rutiner for øvelser som blir et meget viktig punkt i det nye regelverket timer et magasin fra Securitas Norge

9 av havner og skip! Regelverket har utfyllende krav til sikringsleder og vedkommendes handlingsplikter. I forbindelse med sikringsplanen skal det etableres 3 sikringsnivåer: Nivå 1. - Tiltak som er iverksatt for normal driftssituasjon Nivå 2. - Planverk som omtaler tilleggstiltak når statlige myndigheter gir påbud om å heve beredskapen til nivå 2 eller 3. Statlige myndigheter v/fiskeridepartementet herunder Sjøfartsdirektoratet og Kystdirektoratet skal definere nasjonale krav og veiledninger for det nye regelverket, og da spesielt hvordan reglene skal tolkes. Det Norske Veritas (DNV) har fått i oppgave å utarbeide en håndbok/mal for sårbarhetsanalysen og sikringsplan. Denne forventes ferdig utarbeidet i løpet av juni måned. I praksis innebærer dette at havnene kan komme i gang med sårbarhetsanalysen i august/september. Her vil havnene trenge hjelp, både hva gjelder sårbarhetsanalysen, sikringsplan og ikke minst når det kommer til iverksettelse og levering av vakthold og tekniske sikkerhetsløsninger. Fysisk inngjerding i kombinasjon med vakthold, adgangskontroll og intern TV-overvåking blir viktige faktorer for å ivareta kravene i det nye regelverket. Det samme vil gjelde opplæring, trening samt øvelser. Securitas England i samarbeid med Color Line etablerer et treningssenter i London høsten Dette gir mulighet for å trene norsk personell fra havner og skip i det nye regelverket. Hva blir konsekvensen ved ikke å følge det nye regelverket? Som nevnt er USA en vesentlig pådriver i denne saken. Dette vil innebære store begrensninger vedr. vareeksport spesielt til USA hvis regelverket ikke følges. Varer losset på en ikke godkjent havn vil etter all sannsynlighet bli returnert til utgangspunktet hvor avsender må bære kostnaden. Videre vil amerikansk cruisebåttrafikk styre sine skip til havner som er godkjent og sikret etter regelverket. Det blir etter all sannsynlighet vanskelig for europeisk cruisebåttrafikk å besøke amerikanske havner hvis de kommer fra, eller har vært innom en havn som ikke er godkjent. Hvem skal dekke kostnadene? Statlige myndigheter har ikke bevilget ekstra penger. Her blir løsningen som innen luftfarten. Kostnadene skyves nedover i næringskjeden til siste ledd som er forbrukeren. For personbefordring må dette dekkes inn over høyere reisekostnader for den reisende. For godstransport vil dette innebære høyere transportkostnader, som igjen medfører økt pris på varen til forbruker. Kort sagt er det deg og meg som til syvende og sist betaler regningen! et magasin fra Securitas Norge 24 timer 9

10 Vaktskifte I midten av juni blir det vaktskifte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Arnfinn Nilsen går av som leder etter 12 år som forbundets fremste tillitsvalgte. Kandidat til å overta stafettpinnen er Erna Dynge. Hun kan dermed bli forbundets første kvinnelige leder. - Men jeg har ingen planer om å forsøke å få til noen endring av forbundets navn. Vi skal være stolte av navnet. Det oser fagforeningstradisjoner av Norsk Arbeidsmandsforbund, som fylte 100 år i Denne tradisjonen bør vi holde ved like, også gjennom navnet, bebuder Erna Dynge foran landsmøtet i Haugesund i midten av juni. Samlet inn 2 mill. til etterlatte Arnfinn Nilsen på sin side er tilbakeholdende med synspunkter på hva forbundet har oppnådd under hans lederperiode. - For vaktbransjens vedkommende vil jeg si det slik at vi har slitt fælt med å rydde opp og få orden, men jeg synes vi er på god vei til å skape mer tilfredsstillende forhold, sier Nilsen, som har vært valgt til sentrale tillitsverv i forbundet hvert fjerde år siden Men når du spør meg om hva jeg er stolt av, er det at vi etter flyulykken på Svalbard i 1996 samlet inn over 1 mill. kroner til de etterlatte, og vi greide det samme etter gruveulykken i Barentsburg noe senere. Det er dette jeg vil se tilbake på med størst glede når jeg nå går inn i pensjonisttilværelsen etter nærmere et kvart århundre som tillitsvalgt, sier Nilsen. Erna Dynge har vært i Arbeidsmandsforbundets sentrale ledelse siden 1995 først som forbundssekretær med ansvar blant annet for vakt og siden 1999 som nestleder og seksjonsleder for privat sektor. Hun kjenner derfor vaktbransjen godt. Statusheving - Noen av de første arbeidsoppgavene jeg hadde var knyttet til loven om vaktselskaper og opplæringskravene som ble skissert der. Dette innebar blant annet at vi fikk vekterne inn i fagopplæringen, slik at det kunne tas fagbrev. Det var et stort skritt fremover og medførte en statusheving av yrket. Vi hadde også mye å gjøre med godkjenningsordningen. I den sammenhengen hadde vi hyppig kontakt med arbeidsgiversiden, forteller Dynge. - I dette arbeidet hadde jeg for øvrig mye nytte av min erfaring fra renholdsbransjen, som jeg kom fra. Også der hadde vi hatt en prosess for å få orden på arbeidsforholdene. Jeg føler at vi nå er kommet langt på vei i å rydde opp i vaktbransjen, selv om det nok fortsatt er ting som må rettes på. Useriøse arbeidsgivere kan ødelegge en hel bransje. Vi tror imidlertid at godkjenningsordningen vil bidra til å renske opp, sier Erna Dynge. Kompetanse viktig Selv om en god del er oppnådd på kompetansesiden mener Erna Dynge at det fortsatt gjenstår en del. - Spørsmålet om etablering av en vekterskole er til vurdering. Erfaringene fra Sverige med en slik skole er gode. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ønsker en slik skole, som jeg tror vil bety mye for den videre utviklingen av yrket. Slik Erna Dynge er kandidat til å etterfølge Arnfinn Nilsen som ø samfunnsutviklingen er blitt, er kompetanse, gode rutiner og systemer alfa og omega for en oppegående bransje med gode fagfolk, sier Dynge. Hun poengterer at Securitas har spilt en konstruktiv pådriverrolle både i forbindelse med vekterutdanningen og godkjenningsordningen. - Det har vært givende å samarbeide med Securitas om disse sakene. Det skal selskapet ha, sier hun. Hurtig vekter-vekst Erna Dynge mener at den største utfordringen for det tradisjonsrike forbundet vil være å styrke organise timer et magasin fra Securitas Norge

11 Utdrag fra brev til redaksjonen med hilsen fra Svend Helge Securitas Teknikk i Skien. verste tillitsvalgte i Arbeidsmandsforbundet. ringen av arbeidskraften innen serviceyrkene. - Her har vi et enormt potensiale, fordi servicenæringene henger etter organisasjonsmessig. Her gjelder både å styrke bevisstheten omkring organisering og bygge opp og lære opp et tillitsmannsapparat. I dag har vi medlemmer, men potensialet er enormt, slik serviceyrkene utvikler seg. Det er f. eks. interessant å registrere at vaktbransjen har vokst hurtigst de siste årene. Mens vi i 1995 hadde vektere som medlemmer, er tallet i dag rundt 3 000, sier Erna Dynge. Teknikk Vestfold og Telemark har skilt lag. Det er forresten en stund siden allerede, men vestfoldingene er slett ikke glemt. Vi har heldigvis holdt kontakten, og vi prates på telefonen av og til og hjelper hverandre og diskuterer problemer som måtte dukke opp. Vi hadde lenge pratet om at vi måtte finne på noe sosialt, men hva? Selvfølgelig, jeg inviterer dem opp til Seljord, på gården og lar dem leve ut sine drømmer med å kjøre traktor og snøskuter. Først var det traktorkjøring. Første problemet var å få startet traktoren, før en kunne prøve seg på lesseapparatet og kjøringen. Forbausende mange fant ut at reduksjonsspaken måtte stå i fri før traktoren ville starte. Skuterkjøringen gikk greit for alle, det er jo bare gass og brems. Testingen av landbrukskunnskapene fortsatte etter mat, nå teoridelen. Traktoregg, hva var det? Hva var forskjellen på dala og spelsau? Hadde noen hørt om NRF eller FKØ? Vestfold er et fylke med mye landbruk, og det var nok grunnen til at vestfoldingene greide seg så bra som de gjorde. Det var vanskelig å plukke ut en suveren vinner, alle hadde faktisk gjort seg fortjent til premien LUA. Etter en enkel overrekkelsesseremoni var alle glade. Kai, som vant, gledet seg allerede til å komme hjem å vise lua til sin sønn, han skulle jo engang arve den etter sin far. Vi hadde hatt en kjempetrivelig kveld, det var alle enige om. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 11

12 - Leverer gjennomtenkt total sikkerhetsløsning Securitas leverer en gjennomtenkt total sikkerhetsløsning som tilfredsstiller våre krav. Dessuten er Securitas løsningsorientert og har solide underleverandører på utstyrssiden. Dette er alfa og omega for Gjensidige NOR DriftsPartner. Christian Kristensen og Alf Haugen i Gjensidige NOR DriftsPartner er tilfreds med samarbeidet med Securitas. Det er Christian Kristensen og Alf Haugen, henholdsvis sikkerhetsansvarlig og fagsjef for teknisk sikkerhet i Gjensidige NOR DriftsPartner, som gir denne attesten. GNDP har ansvaret for sikkerheten ved Gjensidige NORs bygningsmasse på Lysaker. Securitas har de siste årene levert en omfattende tjeneste- og utstyrspakke til Gjensidige NOR DriftsPartner. Den omfatter så vel teknisk overvåkning - adgangskontroll, innbruddsalarm og TV-overvåkning - som døgnbemannet vakthold og resepsjonstjeneste visse deler av døgnet. Høye krav - Vi er en ressurs for resten av Gjensidige NOR-systemet og stiller derfor høye krav til funksjonalitet i vårt sikkerhetssystem. Når vi har samarbeidet med Securitas gjennom en god del år, skyldes dette at vi har gode relasjoner som imøtekommer våre krav og behov, sier de to. Securitas leverte adgangskontrollsystemet Securimaster Access i Gjensidige NOR DriftsPartner er nå i gang med å oppgradere dette systemet til en nettverksløsning med IP-adressert utstyr. GNDP har også en nøkkelkontroll som er knyttet opp mot adgangskontrollsystemet. Kameraovervåkingen er integrert med adgangskontroll og alarmanlegg. Dette gir den sporbarheten GNDP trenger. Ressursbesparende - Utviklingen på IBMs operativsystem OS2 har stoppet, derfor var tiden inne til å ta skrittet over til ny programvare som støtter nettverksløsning. Vi bruker samme hardware som tidligere, sier Haugen. Denne kan enkelt oppgraderes til IP-adressering der dette er hensiktsmessig. Nettverksløsningen har betydelige fordeler. Ikke minst kan GNDP nå betjene mange regionale kontorer fra ett sentralt sted. I stedet for at betjeningen tidligere foregikk lokalt, kan ansvaret for server, backup og vedlikehold legges sentralt. Alle alarmer sjekkes på én PC. I tillegg til hovedkontoret på Lysaker er allerede tre anlegg i Bergen, samt anlegg i Stavanger og Tromsø tilknyttet nettverksløsningen. Neste ut er Trondheim som tilknyttes løsningen innen utgangen av juni. - Dette er meget ressursbesparende og effektivt. Tanken bak er at vi gjennom denne løsningen kobler anleggene opp mot vår vaktsentral på Lysaker, som er bemannet 24 timer i døgnet inkludert resepsjonstjeneste på dagtid. Derfor planlegger vi å knytte enda flere anlegg opp i mot nettverket etter hvert, understreker Haugen. Varierte vekteroppgaver Kristensen poengterer at det er Securitasvekterne som administrerer den daglige driften av vaktsentralen. Vi har meget gode erfaringer med den løsningen vi har valgt i samarbeid med Securitas. Vekterne får dermed en variert og interessant arbeidsplass. Dette er med på å skape stabilitet med ytterst liten turnover og et sykefravær som nær timer et magasin fra Securitas Norge

13 mest er null. Vekterne kan være med å påvirke vår utvikling på sikkerhetssiden, samtidig som de får et eierskap til løsningene. Dette gir trivsel i jobben og på arbeidsplassen. Gjensidige NOR DriftsPartner synes det har vært inspirerende å være med på å tilrettelegge og skape de gode resultater vi har oppnådd, understreker han. Solid samarbeidspartner Kristensen og Haugen understreker at en viktig side ved å ha Securitas som samarbeidspartner er bredden i tjenestespekteret som tilbys. - Vi har erfaring for at Securitas leverer gjennomprøvde og stabile løsninger. Videre er Securitas internasjonalt en stor kunde hos sine underleverandører, og har dermed en reell mulighet til å påvirke program og produktutvikling for sine løsninger som kommer oss kunder til gode. Dette er alfa og omega for en bransje som må stille så høye krav til sikkerhet som bank og forsikring gjør. Dette innebærer i praksis at GNDP har mulighet til å påvirke utviklingen av nytt utstyr og nye funksjoner i samarbeid med Securitas. Dette er viktig for utvikling av sikkerhetskonseptet inn i fremtiden, sier de to. Hans Jacob Halvorsen er en av Securitasvekterne på hovedkontoret til Gjensidige NOR. Én kontaktperson - Dessuten er det viktig for oss at vi har én kontaktperson i Securitas og at det er de samme teknikerne som rykker ut når vi trenger service på anleggene. De kjenner bygningsmassen og trenger ikke å guides når en jobb skal gjøres. Dette er kostnadseffektivt for oss. Folk som er godt kjent, kan utføre et oppdrag raskt og effektivt. Også dette er et viktig element når vi samtidig får en sikkerhetspakke vi er tilfreds med, sier Alf Haugen og Christian Kristensen. Spesialtilbud til alle ansatte i Securitas på trådløs boligalarm! Bestiller du før 1. august får du i tillegg en gratis fjernkontroll til betjening av alarmen. Ring oss på tlf for bestilling eller mer informajon Sommerhilsen fra Securitas Aroundio et magasin fra Securitas Norge 24 timer 13

14 IFSEC 2003 Ja, så er nok en IFSEC-messe gått inn i historien. 24 timer har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne om årets arrangement. For øvrig lar vi bildene og innlegget fra Johnny Kallestad, regionssjef for offentlig virksomhet i Oslo og Akershus, tale for seg timer et magasin fra Securitas Norge

15 Årets IFSEC går ikke inn i rekken som et vellykket arrangement, den skiller seg faktisk ut av rekken av vellykkede arrangement. Utfordringen med å håndtere den største gruppen som noen gang har deltatt ble ivaretatt til fulle. Dette takket være god planlegging og et godt engasjement av de fra Securitas som var ansvarlig for sine kunder. For at alle kundene skulle føle seg ivaretatt fordret det at alle kontaktpersonene fra Securitas, under hele turen, var til enhver tid sikker på at kundene hadde det bra og at de visste hvor i det ukes lange programmet de var. Securitasstanden var i år som tidligere et populært samlingssted. Alle bussene kom når de skulle, alle guidede turer fra stand 100 på messa gikk når de skulle, alt det faglige i Birmingham, Coventry og London fungerte perfekt, alle kom på toget til London, den generelle stemningen i gruppa var veldig god, de sosiale arrangementene var helt topp osv. Man gikk fra det ene høydepunktet til det andre. Bli kjent med kveld på The Malt House Måten turen var lagt opp på var som en eneste lang crescendo som endte ut i et kulturelt klimaks med besøk på en meget spesiell restaurant og deltagelse på musikalen Mama mia på fredag. En stor honnør til arrangementskomiteen. Jeg vil sitere min gamle venn Samaranch : Best games ever. My Lord Odd Jarle Olsen som baronen av Courte of Combe med sin baronesse Kjellaug som støtter han i hans gjerning. Her gleder de seg over gjestenes entusiasme over underholdningen de har valgt. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 15

16 Kjedesamling på Quality Tirsdag 3. og onsdag 4. juni var det igjen tid for kjedesamling i Securitas regi. Igjen var det en meget lærerik samling, og med tillatelse av foredragsholderne gjengir vi deler av foredragene for 24 timers lesere. Opphør av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers forhold - fokus på økonomiske misligheter v/advokat Eli Aasheim, Wiersholmm Mellbye & Bech Advokat Aasheim holdt foredrag om arbeidstakers forhold med fokus på økonomiske misligheter Vi kan ikke gjengi hele foredraget her, men trekker kun frem Opphør pga. økonomiske misligheter og viser saker med forskjellig utfall, som har vært gjennom rettssystemet. I tillegg gjengir vi noe av det som ble sagt om arbeidsgivers kontrolltiltak og særlig om videoovervåking. Opphør pga. økonomiske misligheter - Innledning Dekker mange ulike forhold urettmessig reiseoppgjør, nasking av varer, lån fra kassen, feilslag i kasse, underslag, tyveri, uberettiget hjemlån av varer Beskyldninger om økonomiske misligheter er særlig belastende for arbeidstakere høy bevisterskel for den påståtte mislighet strenge krav til saksbehandling Rettspraksis viser at domstolene legger stadig større vekt på rimelighet ikke isolert vurdering av misligholdet Stiller særlige krav til arbeidsgivers oppfølgning av arbeidstaker, derunder kontrollrutiner, bevis, saksbehandling overfor den berørte arbeidstaker og i forhold til de tillitsvalgte Politianmeldelse bør vurderes 16 - Momenter ved vurderingen av arbeidstakers forhold økonomiske misligheter misligholdets art beløp/verdi Rt 1999 s. 184 sykehjemsassistents naskeri av støvkluter og gummihansker retten fant forholdene bevist ikke grunnlag for oppsigelse eller avskjed arbeidstakers stilling i virksomheten engangstilfelle eller gjentakelse brudd på kontrollrutiner (interne rutiner eller lignende) arbeidsgivers oppfølgning tidligere - advarsel arbeidstaker har bevisst forsøkt å holde misligholdet skjult bevisst uhederlighet gir ofte grunnlag for avskjed tillitsforhold/lojalitet underslag gjelder betrodde midler, tyveri midler arbeidstaker kun har i sin besittelse *Eksempler fra rettspraksis - Butikksjefs unnlatelse av å slå beløp inn i kasse ikke avskjedsgrunn - oppsigelse saklig - GL tre kontrollkjøp ikke slått inn i kasse, og tre tilfelle av betaling over terminal ikke slått inn i kasse LR: Rettmessig avskjed hvis bevist at arbeidstaker har begått underslag avdekket uregelmessigheter hos arbeidstaker ikke nok kontrollkjøpene fremsto ikke som normalkjøp, heller ikke terminalkjøpene underbygget underslag kunne være ren forglemmelse (varekjøp uten at kunden ventet på kvittering) dissens om avgjørelsen to lagdommere konstaterte avskjedsgrunn beløpene var borte mangelfull saksbehandling før avskjed ble gitt - Tyveri av øl fra produksjonslokalene til et bryggeri 8 ansatte avskjediget GL (flertallet): rettmessige avskjeder pga. tyveri LR: kreves klar sannsynlighetsovervekt for at tyveriene skal anses godtgjort ikke like strengt som i straffesaker arbeidsgiver burde ha informert de tillitsvalgte om kontrolltiltak (bruk av streifpatrulje m.v.), men velbegrunnet pga. relativt betydelige mengder øl stjålet da kontrolltiltak igangsatt flertallet fant det bevist at de ansatte hadde stjålet eller medvirket til tyveri av øl (brettvis med boksøl/paller) kritikk mot avhørsmetode (bruk av privatetterforskere) ikke avgjørende - Avskjed av 1. operatør for underslag fra kasse i kantine på ca. kr over periode på 1,5 år avskjed rettmessig * LR= Lagmannsretten GL= Gulating lagmannsrett

17 Hotel Hunderfossen nyansatt kantineleder kartla omsetning i kantinen ifm omorganisering i kantinen så på dagsoppgjør - reagerte på størrelsen av negativ omsetning (pant) opp til 13 ganger etter hverandre slått inn maksbeløp for pant store avvik ift retur til leverandør systematisk gjennomgang sommeren 2000 liste utarbeidet sammenholdt mot ansatte på jobb mistanke mot A avskjed LR: avskjed rettmessig fant det bevist at underslag i kasse ved utslag av pant på ca. kr mønster ved bruk av maksbeløp begrunnet mistanke mot A - Avskjed av selger pga. mistanke om salg uten å gi oppgjør til arbeidsgiver ikke avskjeds- eller oppsigelsesgrunn BL Ledelsen oppdaget stort svinn i lagerbeholdningen (butikkemballasje) en av selgerne fortalte eier at lagerarbeider G hadde solgt varer fra lageret og beholdt oppgjør, A også med på dette manglet bevis arbeidsgiver arrangerte felle, som involverte kunde skjult filming avskjediget A avvikende ordreseddel LR: ikke avskjeds- eller oppsigelsesgrunn Svinn kunne ha flere grunner revisor foreslo sakkyndig hjelp i form av vaktselskap som kunne kontrollere varelageret i stedet bruk av felle med kunde lite profesjonelt A ikke underslagshensikt lavere pris av hensyn til kunde ikke illojalitet/utroskap svinnproblemet ikke løst etter avskjeden Arbeidsgivers kontrolltiltak Generelt om kontrolltiltak Eksempler: stempling av arbeidstid, kontroll av vesker/bager, videoovervåkning, rusmiddeltesting Rettslig grunnlag kan være: arbeidsgivers styringsrett, samtykke fra arbeidstaker, tariffavtale, lov eller forskrift Vilkår for kontrolltiltak: - saklighet (tiltaket skal være begrunnet i forhold som vedrører virksomheten, tiltaket skal være egnet til å fremme formålet, og tiltaket skal ikke settes i verk vilkårlig overfor arbeidstakerne - Forholdsmessighet (avveining mellom arbeidsgivers interesse i kontrolltiltaket og arbeidstakers personvern) - Dvs. begrunnelse og behov for kontrollen, kontrolltiltakets art og hvor inngripende kontrollen vil virke overfor den enkelte sentralt Særlig om videoovervåkning Flere HR-dommer som avskjærer videoovervåkning av arbeidstakere som bevis i straffe- og arbeidsrettssaker (Rt 2001 s. 668 og Rt 1991 s. 616 Lovregulert i personopplysningsloven av kap VII - videoovervåkning bare tillatt på steder der enhver ikke har adgang, dersom det ut fra virksomheten er et særlig behov for overvåkning dvs. må være identifisert en konkret trussel som overvåkingen kan virke inn på typisk aktuelle problemer med underslag eller lignende ikke helt ubetydelig beløp - krav til tydelig varsling av overvåkning Forts. neste side et magasin fra Securitas Norge 24 timer 17

18 Forts. fra foregående side Organisert kriminalitet Trender og utvikling Stein Erik Mauseth, politiførstebetjent Oslo politidistrikt Internasjonal samfunnsutvikling og kriminalitetstrender Økt internasjonalisering/ globalisering Økte forskjeller - Norge et lukrativt marked et åpent demokrati Ustabile konfliktområder statsapparatet kollapser kriminalitet finansierer helt eller delvis krig og terror Teknologisk utvikling Ny-kriminalisering flere nye handlinger kriminaliseres Mot en ny, kunnskapsbasert økonomi Endringer i samfunnsholdninger og vurderinger Økt utstøting ved økte sosiale ulikheter Trusselbilder 1. Trusler mot: - Fellesskapet - Den sosiale balansen - Den kollektive rettssikkerheten 2. Kriminelle nettverk på offensiven Kriminalitetsbildet Vinningsforbrytelser har alltid vært dominerende 63 % av anmeldte forbrytelser Kriminaliteten preges av stabilitet ca saker pr. år økning på 4,5 % Kriminalitet og urbanitet Trender innenfor kriminell atferd oppstår primært i en urban setting: Antall anmeldelser er dobbelt så mange sammenliknet med landet for øvrig, Oslo med 24% av alle anmeldte lovbrudd ( i 1999) Spesielt utsatt for voldshandlinger Mange tunge rusmisbrukere Trussel mot fellesskapet Økonomisk kriminalitet - Bransjekriminalitet - Mistro til lover og regler Moral og etikk - Arbeidsforhold utnyttes strategisk og taktisk - Innsidevirksomhet og korrupsjon - Tiltrekkende livsstil Endring av samfunnets normer Trusler mot den sosiale balansen Fraviker kjørereglene i samfunnet og skaper frykt og angst blant unge og eldre Hvem: kriminelle ungdomsmiljøer, gatebander, ekstremister, det organiserte ransmiljøet og de kriminelle nettverkene Faren er at befolkningen holder seg unna det offentlige rom- en tumleplass for kriminelle Ta tilbake gata Trussel mot den kollektive rettssikkerheten Urovekkende bruk av trusler mot vitner, media, tjenestemenn, politikere, påtalemyndigheter og forretningsdrivende - Et kvantitativt sprang mot organisert kriminalitet Trendsettere: De kriminelle MCklubbene Modus: Kartlegging av tjenestemenns private sfære samt utstrakt bruk av kontraetterretning Stor smitteeffekt til andre kriminelle- og eks- barneranere Kriminelle nettverk på offensiven Gatebander- klare fronter internt og eksternt Ransmiljøet- profesjonelle yrkeskriminelle Torpedo- utfordret av kriminelle dørvakter Organisert kjønnshandel av kvinner Narkotika og illegale rusmidler: - kosovoalbanere og somaliere - spritsmugling Status gjeng 2002/2003 A-gjeng / Young Guns og B- Gjengen - Meget aktive innen: Narkotika, ran, svindel, torpedovirksomhet, hvitvasking osv - En aktiv del av Oslos organiserte kriminalitet - En aktiv del av Norges organiserte kriminalitet - En aktiv del av Norges nettverkskriminalitet Stjålne luksusbiler eksport til Øst-Europa Kjøretøyene kjørt ved hjelp av nøkkel Chassisnummer forfalsket Andre ID-nummer forfalsket Bilene stjålet i Europa kjørt gjennom Norge opp til Storskog Bilene ansett som umulig å stjele kobling/nøytralisering av datachip Inntreden i Finansmarkedet Kjente kriminelle nettverk samarbeider med finansselskaper og enkelte aksjemeglere Klimaet i finansmiljøet har hardnet Benytter de kriminelles tjenester Cyber crime News-groups Message boards/guest books nternet sites Chat rooms Third-party messengers Commercial service user profile Beslag av narkotika 2002 Cannabis (36,2%), Benzodiazepiner (26,6%), Amfetamin (16,8%), Heroin (6,3%), Smertestillende (4%), Ecstasy (2,4%), Doping (2,2%), Metamfetamin (2,0%), Kokain (1,9%), Khat (0,8%), GHB (0,3%), LSD (0,05%), Opium (0,04%) timer et magasin fra Securitas Norge

19 Hockey n er ikke død! Coach Knut Martinsen poserer stolt med laget som bestod av: Bjørn-Erik Forberg, Atle Næsset, Nils Harry Karlsen, Tom Arne Kristiansen, Kristian Knudsen, Henning Huseby og foran poserer keeper Håvard Polden (legg merke til spakens konstruksjon) Alle på laget representerer Securitas Teknikk AS. Tekst: Sidsel Madshus Lørdag arrangerte Lillehammerselskapet SecuriNet AS sammen med Lillehammer I.K sikkerhetshockey i Kristins Hall. SecuriNet AS, leverandør av ALTEL tjenesten (overvåket alarmoverføring) og sponsor for Lillehammer I.K, inviterte forhandlere fra sikkerhetsbransjen over hele landet til SecuriNet Cup Ishockey 2003, og arrangementet gikk av stabelen på selveste kvinnedagen og Inga-Låmi. Mens tusenvis av kvinner svettet i skiløypa, kjempet over 70 menn om heder og ære i ekte olympisk ånd i Kristins Hall. Sannelig befant det seg noen kvinner her også, og særlig Marianne Gomsrud fra Esmi Hockeyteam imponerte med sine ferdigheter i hallen. Ikke så rart kanskje, når vi får høre at Marianne har en hockeykarriere bak seg på velkjente Vål engas kvinnelag! Med dødsforakt i blikket kjempet også deltakere fra Securitas Night Hawks, Falken Hot Flyers, Vakt Service Devils, hjemmelaget SecuriNet Bambi Flyers og flere. At mange hadde på seg skøyter og utstyr for første gang la ingen demper på stemningen denne dagen. Med DJ til å styre musikken, meget inspirerende og kreative duskedamer, dommer og speaker var stemningen til å ta og føle på! Etter en meget spennende og jevn finale, gikk til slutt Esmi Hockeyteam av med seieren, foran Vakt Service Devils. Etter dopingtester på VIPrommet (utført av duskedamer), bar det av gårde til bankett og premieutdeling for utslitte spillere. En ting er i alle fall sikkert nå blir det sliping av skøyter, stifting av bedriftslag og trening 2 ganger i uka. Neste år blir det andre pucker! Og dumboplassen? Nei, denne lørdagen fantes ingen tapere i Kristins Hall. Og den gladeste vinneren? Det må bli Lillehammer Ishockeyklubb, som stilte mannsterke opp og hjalp til overalt hvor det trengtes, enten som påkledere eller veivisere i hallens indre katakomber. Et meget velfungerende og vellykket arrangement som viser at det ikke er noe i veien med verken stå-på-vilje, humør eller lagånd der i gården. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 19

20 Rekruttering Hanne Dehlie i full gang med intervju I dag er det Hanne Dehlie på heltid og Alice Ernstsen på 50 % stilling som rekrutterer vektere for hele Oslo og Akershus. Hanne Dehlie er ansvarlig for alle avdelinger og tjenestegrener, mens Alice er ansvarlig for ansettelser ved Sentervakthold og kontrolltjenester. Hanne Dehlie begynte sin karriere i Securitas som ferievikar som mange andre i 1985, og har jobbet stort sett deltid ved siden av karriere som musikkpedagog. Hun hadde klare ønsker om å jobbe innenfor personal, og tok derfor eksamen i HR Management på BI i Alice Ernstsen har erfaring i de tjenestene hun rekrutterer til, og har jobbet som vekter og områdeleder siden mars 1999, og kombinerer i dag jobben med videre studier. Så langt har Hanne registrert ca søknader siden hun startet i jobben i mai 2002, og de har ansatt ca. 350 i samme tidsrom. Som et eksempel kan nevnes at i månedene januar til mars 2003 mottok Hanne 250 søknader, intervjuet 56 personer, forkastet halvparten umiddelbart, rekvirerte 28 politiattester og hadde 19 nyansatte på basiskurs. Dette var en svært stille periode. Det er litt spennende å spørre om hvor stor kvinneandel som søker, og Hanne sier at det er ca. 30 %, noe som gjenspeiler kvinneandelen i organisasjonen. Sommerferien står nå for dør, og mange ønsker seg en sommerjobb! Hanne og Alice mottar ca. 100 s- øknader i uken, og har dagene fullt belagt med referansesjekk og intervjuer. I søknadene som mottas vektlegges bakgrunn og yrkeserfaring. Det må alltid kunne oppgis minst 2 referanser, da dette er et viktig kriterium for å bli ansatt. Hanne forteller at de også legger vekt på alder, og med det menes at det er en fordel å være fra 23 år og oppover. Dette gjenspeiles selvfølgelig i kundenes ønsker samt at det er viktig å ha jobberfaringer. I en bransje som vår er personlig egnethet og modenhet vesentlige momenter, og ofte viktigere enn papirer. En forutsetning for å få ansettelse er som kjent uttømmende politiattest samt å beherske norsk - muntlig og skriftlig. I tillegg til disse I oktober 2001 valgte Securitas AS å endre rutinene i forbindelse med rekruttering ved å ansette en egen personalkonsulent med hovedoppgave å rekruttere vektere til Oslo og Akershus - noe som tidligere var håndtert av de enkelte driftskonsulentene. Securitas er selvfølgelig kjent med viktigheten av å få riktig mann/kvinne på rett plass, da det er vekterne som er vårt produkt! nevnte kravene er en god psykisk og fysisk helse et viktig moment. Hva skjer så med de som har blitt funnet gode nok til å få jobbe i Securitas? Hannes ansvar er avsluttet når de har skrevet kontrakt, fått utlevert uniform og ID-kort samt gjennomgått basiskurs, og de nyansatte blir da videreført til operativ ledelse. Det kan jo her nevnes at kontraktene er endret siste halvår, og at de ansatte skriver under på at de tar sterkt avstand fra misbruk av rusmidler, og derigjennom narkotika. De nyansatte blir også informert om at de kan bli testet med tanke på misbruk. Dette blir få skremt av! Hva er egentlig basiskurs? spør vi. Basiskurset er delt i 2, hvorav den ene delen er et mikro vekterkurs med fragmenter av brannvern, førstehjelp, jus for vektere osv. Dette er et multimediaprogram som blir gjennomført på pc. Den andre delen tar for seg arbeidsreglement, egen sikkerhet, service, informasjon om organisasjonens oppbygging, sam timer et magasin fra Securitas Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Vår rolle AID utredet muligheten for å innføre et solidaransvar der oppdragsgiver hefter direkte for

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE Kurs og utdanning 2006 INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Arbeidsgiver ser deg:

Arbeidsgiver ser deg: eforvaltningskonferansen 2011 9. februar 2011 Arbeidsgiver ser deg: Om grensene for arbeidsgivers rett til å kontrollere sine ansatte Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo 26. november 2015 2 Filmet ansatte med skjult kamera De nye eierne av Norsk Kylling har funnet flere kamera

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn ( International Ship and Port Facility Security Code ) Vårt mål er at Bergen Havn skal være Norges sikreste havn Det betinger: Security tiltak (forebyggende) Security

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Farlig avfall konferansen 2014 Norsk Gjenvinning-konsernet i 2013

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender

Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender Senter for rettsinformatikk 12. 10.2011 Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere gjesteforsker

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Ansattes bruk av skytjenester. Arbeidsgivers rett og plikt til å lede

Ansattes bruk av skytjenester. Arbeidsgivers rett og plikt til å lede Ansattes bruk av skytjenester Arbeidsgivers rett og plikt til å lede Den Norske Dataforening 21. januar 2014 Advokat Kari Gimmingsrud Haavind et overblikk Om oss Fullservice forretningsjuridisk advokatfirma

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Ville ikt anno 2016 ha hjulpet Guro?

Ville ikt anno 2016 ha hjulpet Guro? Ville ikt anno 2016 ha hjulpet Guro? Er helse- og omsorgssektoren i posisjon for digitalisering? Peter Hidas, Gartner ehelse konferansen April 2016 Vi er på vei inn i den tredje store ikt-epoken Internett

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO:

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: 20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: KOMMENTARER TIL KRISINO 2011 Takk for invitasjonen! NHO er en av stifterne av NSR. Vi bruker NSR som fagkyndig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet?

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? Kontrollnr:. 011 NCIS Norway National Criminal Investigation Service Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? NSR Sikkerhetskonferansen 20.september 2011 Atle Roll-Matthiesen atle.roll@politiet.no

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN INNLEDNING Finans Norge utvikler årlig rapport om trusler og sikkerhetsutfordringer som finansnæringen står overfor.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon 099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting Original versjon Nr: 099 Etablert: 03.09.2004 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.08.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Ola Stavnsborg Sikkerhetssjef konsern Olav Thon Tidligere: Leder og deleier Pegasus Kontroll Sikkerhetssjef Varner Gruppen Opplæring Securitas Politiet Beredskapstropp

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018 01 UTRYKNINGSPOLITIET Veien mot 2018 01 POLITITJENESTE PÅ VEI UTRYKNINGSPOLITIETS (UP) VIKTIGSTE OPPGAVE er å forebygge alvorlige trafikkulykker. På vei mot 2018 vil UP prioritere tre strategiske satsningsområder.

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september Lars Holmen

Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september Lars Holmen Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september 2011 Lars Holmen Narkotikasituasjonen Hvilket Perspektiv? Verden - Europa - Norden - Norge - Landsdel - By - Bygd - Grend - Gate - Naboer - Familie - Individ

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Konflikthåndtering Saksbehandling HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Tema: Saksbehandling og formaliteter ved person konflikter. Drøfting og erfaringsutveksling spesielt knyttet til konfliktsaker. Utfordringer

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet

Rusmiddeltesting i arbeidslivet Rusmiddeltesting i arbeidslivet Adgang og begrensninger til generell rusmiddeltesting Advokat Nina Melsom, NHO 20. september 2007 Bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler i arbeidslivet kan representere risiko

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015 Kriminalomsorgen Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Sivilombudsmannen PB 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/93 201500989-4 30.09.2015 BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer