Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Lill Tove Bergmo leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene -1-

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen (ipad) Økonomisjefen (ipad) Leder for teknisk sektor (ipad) Oppvekstsjefen (ipad) Helse- og omsorgssjefen (ipad) Sendes på til: Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer) Råd for folkehelse v/harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Kommunekassereren NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). -2-

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 31/15 RS 9/15 Referatsaker Undertegnet avtale mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge om etablering av tjenesten døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp 2015/865 PS 32/15 Plan for helsemessig og sosial beredskap 2015/1806 PS 33/15 Tilstandsrapport fro grunnskolen i Lyngen /1766 PS 34/15 Retningslinjer for skoleturer 2015/1046 PS 35/15 Håndtering av mobbesaker i Lyngen-skolen 2015/1766 PS 36/15 Søknad om støtte til områdekonferanse, Natur og Ungdom 2015/53 Til orientering: - orientering/oppfølging av Råd for folkehelse s tidligere innspill/sak vedr eldrepolitisk handlingsplan v/lill Tove m/fl -3-

4 PS31/15Referatsaker -4-

5 -5-

6 -6-

7 -7-

8 -8-

9 -9-

10 -10-

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 144 Saksbehandler: Kjellaug Grønvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 32/15 Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Plan for helsemessig og sosial beredskap Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Plan for helsemessig og sosial beredskap Rådmannens innstilling Plan for helsemessig og sosial beredskap vedtas. Planen skal være et offentlig dokument som skal være lett tilgjengelig for kommunens ansatte, innbyggere og eksterne instanser. Planen skal oppdateres årlig og ved skifte av ansatte som står oppført i planen. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Ved innføring av loven om helsemessig og sosial beredskap, ble det satt fram krav om at kommunene innen skulle ha utarbeidet en beredskapsplan for sine helse- og sosiale tjenester. I 2011 var fylkesmannen på tilsyn i Lyngen kommune ang samfunnsmedisinske oppgaver, og det ble avvik pga at kommunen ikke hadde plan for helsemessig og sosial beredskap. Avviket ble lukket våren Det er blitt gjort revideringer i henhold til dagens situasjon, slik at planen som blir lagt fram til politisk behandling er oppdatert. -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 -29-

30 -30-

31 -31-

32 -32-

33 -33-

34 -34-

35 -35-

36 -36-

37 -37-

38 -38-

39 -39-

40 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: A20 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/15 Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen 2014 Henvisning til lovverk: Opplæringsloven Vedlegg 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen 2014 Rådmannens innstilling 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering. 2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2015/2016 er: Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå) Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing. Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Ifølge Opplæringsloven andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. -40-

41 Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rådmannen i Lyngen kommune finner det formålstjenlig at tilstandsrapporten også drøftes i Levekårsutvalget. Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i egne skoler. Verktøy for måling av tilstanden Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består av en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten. Data fra andre kilder kan også flettes inn hvis ønskelig. Verktøyet inneholder felt for å fylle inn blant annet: 1. lokale mål 2. vurderinger av tilstanden 3. beskrivelse av system for oppfølging (internkontroll) 4. sammendrag og konklusjon av rapporten Lokale mål (pkt.1) er hentet fra vedtaket i Kommunestyret i sak 38/14 under behandling av tilstandsrapporten for Vurderinger (pkt. 2) finnes også både i sammendraget og under hver indikator i rapporten. Resultater inngår i vurderingen, og det nevnes noen steder kort om mulige årsaker til resultatene. Når det gjelder pkt. 3, beskrivelse av system for oppfølging (internkontroll) etter opplæringsloven andre ledd, som nevnes i rapportens tredje kapittel, vises det til vedtak i K-sak 47/2010 om nytt arbeids- og delegeringsreglement for Lyngen kommune og til kommunens dokument System for kvalitetsvurdering. Opplæringsloven andre ledd. Skoleåret Lyngen kommunes rapport har beskrevet alle obligatoriske og anbefalte indikatorer. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 er godt egnet for politisk drøfting. Den gir i hovedsak et bilde av tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater og læringsmiljø. Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til hvert hovedpunkt. Det vises også til konklusjoner som kommer fram i kapittel 4 i rapporten. Arbeidsmåte ved utarbeiding av rapporten Rapporten er utformet og gjennomgått i samarbeid mellom oppvekstsjef og rektorer og tillitsvalgte i offentlige grunnskoler i Lyngen kommune. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommuneplan K-sak 69/12 K-sak 38/14 Økonomiske konsekvenser Ingen Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen Miljøkonsekvenser Ingen -41-

42 Vurdering av alternativer og konsekvenser Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 gir et bilde av tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater og læringsmiljø og er godt egnet for politisk drøfting. Utfra sammendraget kan vi lese følgende: Elever og undervisningspersonale:lyngen kommune har en liten nedgang i elevtallet og en liten oppgang i undervisningspersonale. Dette skyldes i hovedsak elever med store behov, delvis finansiert eksternt. Lyngen kommune vil fortsatt ha høy lærertetthet sammenlignet med landet forøvrig,dette har bakgrunn i kommunens geografi. Nasjonale prøver: Lyngen kommune har en nedgang i antall elever som skårer på laveste nivå(mestringsnivå 1) på de aller fleste prøver. Dette er gledelig, og har også vært et kommunalt mål siden Skolene har fokus på tiltak på 5.klasse(grunnopplæringa) og fagene engelsk og matematikk, da det er her vi har de største utfordringene. Læringsmiljø: Lyngen kommune skårer godt på Elevinspektørenes faktorer. Spesielt gledelig er årets resultat på faktoren mobbing. Dette viser at systematisk jobbing og satsing på klasseledelse gir resultat. Grunnskolepoeng: Lyngen kommune har en god utvikling i grunnskolepoengene og har oppnådd det lokale målet. Overgangen til videregående:lyngen kommune hadde 100% overgang til videregående skole både i 2013 og Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til hvert hovedpunkt. -42-

43 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja Nei Organisasjonene Ja Nei Skoler Ja Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen Ja Nei Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen Ja Nei Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres -43-

44 Kan inneholde data under publiseringsgrense. vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Kvalitetsvurderingssystemet Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 2 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

45 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

46 Kan inneholde data under publiseringsgrense. 1. Sammendrag Elever og undervisningspersonale: Lyngen kommune har en liten nedgang i elevtallet og en liten oppgang i undervisningspersonale. Dette skyldes i hovedsak elever med store behov, delvis finansiert eksternt. Lyngen kommune vil fortsatt ha høy lærertetthet sammenlignet med landet forøvrig,dette har bakgrunn i kommunens geografi. Nasjonal prøver: Lyngen kommune har en nedgang i antall elever som skårer på laveste nivå(mestringsnivå 1) på de aller fleste prøver.dette har også vært et kommunalt mål siden Skolene har fokus på tiltak på 5.klasse(grunnopplæringa) og fagene engelsk og matematikk, da det er her vi har de største utfordringene. Læringsmiljø: Lyngen kommune skårer godt på Elevinspektørenes faktorer. Spesielt gledelig er årets resultat på faktoren mobbing. Dette viser at systematisk jobbing og satsing på klasseledelse gir resultat. Grunnskolepoeng: Lyngen kommune har en god utvikling i grunnskolepoengene og har oppnådd det lokale målet. Overgangen til videregående: Lyngen kommune hadde 100% overgang til videregående skole både i 2013 og Side 4 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

47 Kan inneholde data under publiseringsgrense. 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning. K-sak 38/14 Lyngen kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Side 5 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

48 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Årsverk for undervisningspersonale 50,0 48,2 44,5 41,3 42,6 Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Skoleeiers egenvurdering Økningen fra skyldes ressurskrevende elever, og finansieres delvis gjennom inntekter Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning. K-sak 38/14 Side 6 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

49 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Lærertettheten viser en liten oppgang grunnet nedgang i elevtall. Lærertettheten vil være høy når man har en desentralisert skolestruktur. Den høye lærertettheten på Eidebakken skyldes delingstall på trinnene. I tillegg må en del grupper deles grunnet romkapasitet. Høy andel elever med spesialundervisning virker inn på to av skolene. Fjorårets tall var 10,8 på barnetrinnet og 11,0 på ungdomstrinnet Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Side 7 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

50 Kan inneholde data under publiseringsgrense Støtte fra lærer Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal i samrabeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående utdanning.k-sak 38/14 Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 8 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

51 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 9 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

52 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleeiers egenvurdering Lyngen kommune skårer høyere enn kostra gruppa, fylket og landet på 10.trinn, men noe lavere på 7.trinn.Det vil forekomme årvisse variasjoner i dette resultatet, men resultatet er på greit nivå Vurdering for læring Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående utdanning.k-sak 38/14 Side 10 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

53 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 11 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

54 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 12 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

55 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleeiers egenvurdering På 10.trinn ser vi en markant oppgang i elevenes svar fra ifjor til iår, og også et klart bedre resultat enn kostra, fylket og landet. Også her ser vi et lavere resultat på 7.trinn. Lyngen kommune har fokus på vurdering for læring, men kanskje det høyeste fokuset er på ungdomstrinnet Læringskultur Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående utdanning.k-sak 38/14 Side 13 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

56 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 14 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

57 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering På indikatoren læringskultur vises noe av det samme resulatet som ellers i Elevinspektørene. Et svært godt resultat i 10.klasse og et mindre godt resultat i 7.klasse. Elevene rapporterer i hovedsak at skolearbeid er viktig for dem Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Side 15 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

58 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående utdanning.k-sak 38/14 Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 16 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

59 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Lyngen kommune skårer godt på faktoren mestring, høyere enn både landet og fylket. Dette tyder på at det arbeides godt med tilpasning i Lyngen-skolen Elevdemokrati og medvirkning Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Side 17 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

60 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående utdanning.k-sak 38/14 Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 18 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

61 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Tabellen viser en svært positiv økning i elevens opplevelse av medvirkning, som nå er oppe på gjennomsnittsnivå Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Side 19 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

62 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre(lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. K-sak 38/14 Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 20 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

63 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Systematisk jobbing og fokus på klasseledelse har gitt resultater.svært godt resultat Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Side 21 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

64 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre(lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. K-sak 38/14 Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 22 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

65 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Resultatet på faktoren mobbing er svært godt. Systematisk arbeid synes å ha gitt resultater Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Side 23 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

66 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). K-sak 38/14. Side 24 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

67 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 25 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

68 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleeiers egenvurdering Nedgang i elever på laveste mestringsnivå. Jevnt og godt resultat. Litt få elever på høyeste nivå Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). K-sak 38/14. Side 26 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

69 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 27 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

70 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Resutlatet er noe svakere enn tidligere år. Lyngen kommune har, i motsetning til flere andre kommuner, Ingen elever som er fritatt fra nasjonale prøver i lesing på ungdomstrinnet. Det er iår for få elever på mestringsnivå 4. Dette resultatet må undersøkes videre Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. Side 28 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

71 Kan inneholde data under publiseringsgrense. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). K-sak 38/14. Side 29 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

72 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 30 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

73 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleeiers egenvurdering Årets resultat viser at for mange elever er på mestringsnivå 1 og 2. Rektorene og skolene analyserer årsaken videre Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). K-sak 38/14. Side 31 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

74 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 32 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

75 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Resaltatet viser at det er lite spredning. Lyngen kommune har færre elever med mestringsnivå 1 enn sammenlignbare kommuner, noe som også har vært et mål for skolene. Litt for få elever på mestringsnivå 5, høyeste nivå. Også i regning er det gitt få fritak Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon Side 33 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

76 Kan inneholde data under publiseringsgrense. forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). K-sak 38/14. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 34 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

77 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Resulatet viser et forholdsvis lavt elevtall på laveste nivå, noe som er tilfredsstillende.vi har en utfordring i forhold til det lave antallet elever som skårer på høyeste nivå. Engelskfaget vil fortsatt prioriteres kompetansemessig Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 Side 35 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

78 Kan inneholde data under publiseringsgrense. mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). K-sak 38/14. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 36 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

79 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Ingen fritak er gitt for denne klassen. Resultatet viser stor spredning. Her er det for mange elever som skårer på mestringsnivå 1. Skolene har analysert resultate og vil iverksette tiltak Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget Side 37 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

80 Kan inneholde data under publiseringsgrense. 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Lokale mål Grunnskolepoengene skal ligge minst på nasjonalt nivå. K-sak 38/14. Side 38 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

81 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Grafene viser gode resultat i norsk og engelsk. Her ser vi også at det er god sammenheng mellom eksamen og standpunkt, noe som er et kvalitetstegn. Svakt resultat i matematikk som analyseres Grunnskolepoeng Side 39 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

82 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Grunnskolepoengene skal ligge minst på nasjonalt nivå. K-sak 38/14. Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 40 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

83 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleeiers egenvurdering Godt resultat 2.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Lokale mål Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående utdanning. K-sak 38/14 Lyngen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2013 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Lyngen kommune skoleeier Kommunegruppe 05 Troms Nasjonalt fylke Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole 100,0 98,7 97,9 Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Skoleeiers egenvurdering Svært godt resultat Side 41 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

84 Kan inneholde data under publiseringsgrense. 3. System for oppfølging (internkontroll) System for kvalitetsutvikling etter Opplæringslova er i bruk i samtlige grunnskoler i Lyngen. Rektorene rapporterer innen 1.juli på eventuelle avvik fra opplæringslova som videre tas med i budsjettbehandlingen hvis nødvendig. Revidering av systemet skjer jevnlig og systematisk og tar hensyn til endringer i nasjonalt lovverk, statlige forskrifter, rundskriv og kommunale vedtak. System for kvalitetsutvikling er satt sammen av følgende komponenter: -Utdrag av Lyngen kommunes arbeids- og delegeringsreglement -Oversikt over styringsdokument og ansvarsfordeling -Oversikt over verktøy for å vurdere om Opplæringsloven følges -Oversikt over verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringa -Sjekkliste for kontroll på lovverk -Rutiner for å gjennomføre arbeidsoppgaver -Plan for gjennomføring av kvalitetsvurdering -Sjekkliste i forhold til opplæringslova med oppførte ansvarlige og avkrysningsboks for gjennomførte oppgaver -Kommunens praksis og prosedyrer i kvalitetsvurderingsarbeidet -Avviksrapport på eget skjema som leveres fra skolene til skoleeier innen 1.juli hvert år. Gjennomgang av system for kvalitetsutvikling ved skolene i Lyngen etter Oppll ga følgende avvik: Lenangen skole: -mangler kompetanse i tysk (en lærer under utdanning) - helsesøster er for lite tilgjengelig for elevene. Eidebakken skole: -Mangler kvalifiserte vikarer ved fravær - mange mangler etter prosjekt Eidebakken skole som ikke er rettet. Side 42 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

85 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Lyngsdalen oppvekstsenter: -Manglende utstyr i forhold til opplæring i digitale ferdigheter jmf Oppll 9-3, mulig rettet ved budsjettvedtaket i k-styret. - Skolebygget har behov for oppgradering jmf Oppll Side 43 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

86 Kan inneholde data under publiseringsgrense. 4. Konklusjon Hovedinntrykket i tilstandsrapporten for 2014 er tilfredsstillende for kommunen som helhet. Spesielt gledelig er reultatene innenfor området læringsmiljø og mobbing. Det er likevel behov for at skoleeier undersøker forholdene ved den enkelte skole nærmere opp og følger opp det som finnes av svake punkter eller utilfredsstillende resultater etter undersøkelser og nasjonale prøver. Det er grunn til å ha spesielt fokus på regning og engelsk på 5.trinn. Resultatet er bedre enn tidligere, da færre elever skårer på emstringsnivå 1, men fortsatt for svakt. Lyngen kommune skårer godt på Elevinsprektørenes aller fleste faktorerer, og det skal vi være svært fornøyd med. Det er behov for at Lyngen kommune arbeider videre arbeider systematisk med grunnlegggende ferdigheter i kjernefagene. Dette er et område som vil få fokus i Læring, mestring og trivsel som er et interkommunalt prosjekt for å klargjøre skolene for den statlige satsinga som pågår i dag. I denne satsingen er Lyngen kommune i pulje 4, noe som betyr at vi ikke er i gang før høsten Inneværende år skal kompetanseplanen for grunnskolen revideres, og der er det viktig at vi har fokus på rett og nok kompetanse i kjernefagene, og da spesielt i engelsk. Side 44 av 44 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 7. august

87 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: B57 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/15 Lyngen levekårsutvalg Retningslinjer for skoleturer Henvisning til lovverk: Opplæringslovens 2-15: Gratisprinsippet Vedlegg 1 Retningslinjer for skoleturer Rådmannens innstilling Levekårsutvalget i Lyngen vedtar retningslinjer for skoleturer i Lyngen kommune med virkning fra Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Felles retningslinjer for skoleturer ble initiert av Levekårsutvalget i møte Rektorer og hovedtillitsvalgte utarbeidet forslag til retningslinjer som ble sendt på høring til elevrådene, FAU, skolene og forbundene med høringsfrist 1.juni Det kom inn 5 høringssvar. Høringsinnspillene er i stor grad tatt med i retningslinjene som foreligger i dag. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommuneplanen Økonomiske konsekvenser Ingen Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Felles retningslinjer vil avbøte eventuelle risiko og sikkerhetsutfordringer -87-

88 Miljøkonsekvenser Ingen Vurdering av alternativer og konsekvenser Saker som har vært publisert i media de siste par årene viser at det er behov for å utarbeide og vedta retningslinjer for skoleturer i alle kommuner. Retningslinjene må sikre at skoleturer blir gjennomført etter opplæringslovens Opplæringslovens 2-15 sier at: «Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Skolene i Lyngen kommune opplever at mange lærere, elever og foresatte ønsker å bruke skoleturer som en stimulerende og motiverende læringsarena, samt utvikle samhold mellom elevene i klassen og gi elever nye opplevelser. Oppvekstsjefen er positiv til denne type læringsaktivitet, og at det fortsatt skal være mulig å reise på skoleturer for elever i kommunen. Gratisprinsippet i opplæringsloven vil imidlertid i praksis legge begrensninger på denne muligheten. I vedlagte forslag til retningslinjer for skoleturer i Lyngen kommune er det presisert at skoler eller foresatte ikke kan stille krav til enkeltelever om selv å dekke hele eller deler av kostnadene tilknyttet skoleturer. Utdanningsdirektoratet har i rundskriv F-14/03 presisert at opplæringsloven ikke er til hinder for at skoleturer og andre kostnadskrevende aktiviteter finansieres av andre enn skoleeier/ skolen. I dette ligger det at: «elever og foresatte kan gå sammen om å finansiere skoleturer ved reelt frivillige gaver og dugnader, så lenge det ikke stilles motytelser for disse bidragene og forutsatt at de kommer alle elevene til gode». Med bakgrunn i dette er det ikke foreslått forbud mot at klasser kan motta gaver eller gjennomføre dugnader til inntekt for klasseturer. -88-

89 Retningslinjer for skoleturer i Lyngen kommune Vedtatt i Levekårsutvalget: Skolene i Lyngen kommune kan gjennomføre skoleturer i henhold til gjeldende retningslinjer. Egen avtale gjelder for lovpålagt bemannet leirskoleopphold. Med skoletur menes avsluttende tur i 10. klasse. Gratisprinsippet: Ved alle skoler gjelder Opplæringslovens 2-15: Elevene har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæring, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa Rundsskriv F-14-03: For at gaver og andre bidrag ikke skal komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende: Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk. Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame. Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke. Retningslinjer: 1. Skoleturer skal ha et forsvarlig pedagogisk opplegg, de skal være avtalte med foresatte og godkjent av rektor. 2. En skoletur skal ha minst to voksne reiseledere. En av lederne skal være lærer. Ledernes reiseutgifter dekkes av innsamlede fellesmidler. 3. Hvis elevene skal overnatte skal det være maksimalt 12 elever per reiseleder. 4. Minimum 3/4 av klassen skal være med på turen for at den skal kunne gjennomføres. 5. Det er ikke anledning å bruke innsamlede penger til et annet formål enn skoletur eller felles aktiviteter for alle. Pengene følger ikke barnet, men klassen. 6. Alle skoleturer skal være helt kostnadsfrie for elevene, med unntak av eventuelle lommepenger. 7. Det er elevene selv som skal samle inn penger til turen, og det er de foresatte som skal administrere og hjelpe til. 8. Dersom foresatte ønsker å bidra med penger er dette tillatt. Disse pengene skal gå til alle elevene i fellesskap og kan ikke øremerkes egne barn. Foresatte kan ikke pålegges å betale inn penger. -89-

90 9. Arbeidet med planlegging, pengeinnsamling og andre aktiviteter tilknyttet skoleturen må foregå på en inkluderende måte og skal i seg selv være med på å styrke samholdet. 10. Ved skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor i god tid i forveien. Denne søknaden skrives av klassekontakt, kontaktlærer og tillitsvalgt elev. 11. Det utarbeides reglement for turen med sanksjoner for brudd på reglementet 12. Ved utenlandsturer må privat reiseforsikring tegnes. Søknad til rektor må inneholde: 1. Beskrivelse av det pedagogiske opplegget 2. Oversikt over for- og etterarbeid for klassen og for ansvarlig lærer. 3. Budsjett og finansieringsplan 4. Eventuell annen dokumentasjon som er av betydning. -90-

91 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: A20 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 35/15 Lyngen levekårsutvalg Håndtering av mobbesaker i Lyngen-skolen Henvisning til lovverk: Opplæringslova 9a Vedlegg 1 Ordensreglement 2 Handlingsplan mot mobbing. Kap. 7 i sosial læreplan Rådmannens innstilling Levekårsutvalget tar saken til orientering. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Levekårsutvalget protokollerte i møte 10.juni 2015 at de ønsket en sak fremmet til neste møte om hvordan en håndterer digital mobbeproblematikk i Lyngen-skolen. Skolene i Lyngen har en sosial læreplan, der både ordensreglement og håndtering av mobbing er beskrevet. Ordensreglementet ble sist endret i 2012, i sak 21/12 og følger denne saken. Handlingsplan mot mobbing og for et godt psykososialt skolemiljø er også vedlagt denne saken. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Levekårsutvalget 21/12 Kommuneplanen- samfunnsdelen Økonomiske konsekvenser Ingen Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser -91-

92 Ingen Miljøkonsekvenser Ingen Vurdering av alternativer og konsekvenser Bakgrunnen for at det i Levekårsmøtet den ble bedt om sak angående håndtering av digital mobbing var at det i juni 2015 ble arbeidet med to digitale mobbesaker ved skolene i Lyngen. Formålet med ordensreglementet kommer fram i 2: 2 Formål Skolene i Lyngen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt, medansvar og Læring. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb Vårt ordensreglement sier følgende om mobbing: 5.0 Mobbing og annen voldelig adferd Voldelig adferd eller trusler om vold eller mobbing skal ikke aksepteres i skolene i Lyngen. Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. 5.1 Kjønnsrelatert trakassering Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing som ikke tillates i skolene i Lyngen. 5.2 Rasisme Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt. 5.3 Religiøs trakassering Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt Mobbing på mobiltelefon eller på nett er ikke tillatt. Digital mobbing sidestilles dermed med annen mobbing, trakassering og rasisme, og de samme sanksjonene vil dermed gjelde alle former for mobbing. Kapittel 5 i ordensreglementet regulerer sanksjonene som kan brukes ved brudd på ordensreglementet: 5.1 Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: a. Muntlig irettesettelse b. Muntlig melding til foreldre / foresatte c. Skriftlig melding til foreldre / foresatte d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte. Ulovlige gjenstander overleveres politiet Ulovlige rusmidler overleveres politiet Mobiltelefoner som brukes i strid med skolens ordensreglement beslaglegges. Etter første gangs forseelse kan eleven hente telefonen etter skoletid. Ved gjentagelse overleveres telefonen til foresatte etter avtale e. Pålegg om å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.) f. Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1-2 for inntil kr 5.000,- g. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid for å ta igjen tapt undervisning. -92-

93 h. Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Utestengning av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter. i. Individuelt undervisningsopplegg eller undervisning alene. j. Anmeldelse av straffbare forhold. Dette kan være alvorlig tyveri, hærverk våpenbesittelse, alvorlig vold, krenkende bruk av mobiltelefon/kamera etc. Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område meldes politiet ved rektor. k. Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i det felles ordensreglementet, eller den enkeltes skole tilleggsreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet, selv om det er snakk om en enkelthendelse. 5.1Bortvisning: Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldre / foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på klassetrinn, jf opplæringsloven Flytting av elev til annen skole Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn den skolen eleven har rett til å gå på. Før det blir gjort vedtak om å flytte ene elev skal man ha prøvd andre tiltak. Jf. Opplæringsloven avsnitt. Administrasjonssjefen tar avgjørelse i slike saker. 6. Akutt-tiltak Når det i helt spesielle tilfeller er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppen og bli plassert i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to voksne. Når et slikt tiltak iverksettes skal det straks meldes fra til rektor, skolehelsetjenesten og foresatte. Rektor har ansvar for at opplysninger om tiltak og årsak til tiltak blir ført inn i elevmappen. 7. Ugyldig fravær Den enkelte skole fastsetter regler for fravær i sitt ordensreglement. Dersom eleven er borte fra skolen mer enn tre dager, skal hjemmet kontakte skolen. Oversikten over viser at vi i Lyngen-skolen har klare regler for håndtering av mobbesaker, også digitale mobbesaker. Det en må søke å sikre er at planer og regelverk brukes aktivt av den enkelte og jevnlig diskuteres i skolen. Gjennomgang av disse dokumentene ligger i den enkelte skoles årshjul. Allikevel vil det være behov for flere drøftinger omkring håndheving av reglementet. I Lyngen er et beredskapsteam mot mobbing under utarbeidelse. Dette teamet er bredt sammensatt, og vil være en støtte til både foresatte og skoler framover. Levekårsutvalget vil i sitt neste møte bli forelagt en sak om etablering av beredskapsteam. -93-

94 Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2012 Endringer vedtatt i levekårsutvalget i sak 21/12 Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato -94-

95 2 I INNLEDNING Hjemmel Formål Virkeområde... 3 II REGLER OG SANKSJONER Generell oppførsel Du har krav på : Du har plikt til å : Farlige gjenstander Rusmidler Mobbing og annen voldelig adferd Juks Symbolbruk Bruk av sykler o.l Mobiltelefoner Fravær Skolens område Det gjelder egne regler for databruk i kommunen og ved skolene Sanksjoner tiltak ved brudd på ordensreglene Kontroll Refselsestiltak Straffbare forhold Erstatningsansvar Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: Bortvisning: Flytting av elev til annen skole Akutt-tiltak Ugyldig fravær... 7 III SAKSBEHANDLING Generelt Kunngjøring... 7 IV IKRAFTREDELSE

96 3 I INNLEDNING 1. Hjemmel Ordensreglementet for grunnskolen er hjemlet i Opplæringsloven 2-9 samt 9a-1, 9a-4, 9-5. Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva som er akseptabel oppførsel for å hjelpe til med å utvikle sosiale ferdigheter hos elevene og bidra til å bygge positive relasjoner mellom elevene og mellom lærerne og elevene. Reglene skal bidra til å skape trygge rammer. Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven 2. Berørte institusjoner eller organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jf forvaltningsloven 37. Forskriften må oppfylle kravene i forvaltningsloven Formål Skolene i Lyngen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt, medansvar og Læring. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. 3 Virkeområde Ordensreglementet omfatter alle kommunens grunnskoler. I tillegg skal den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også skoleveien. II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel Som elev har du både rettigheter og plikter: 1. Du har krav på : at alle behandler deg på en ordentlig måte at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging / mobbing at du får et godt lærings- og skolemiljø at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing 2. Du har plikt til å : behandle andre på en ordentlig måte vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt arbeide for et godt lærings- og skolemiljø -96-

97 4 3. Farlige gjenstander Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen og andre gjenstander/saker som kan forvolde skade. Bruk av fyrstikker og lightere er forbudt. Slikt utstyr kan etter avtale med skolen taes med på turer i naturen, men oppbevares i sekken når de ikke skal brukes. Snøballkasting er generelt ikke tillatt, men kan etter avtale med elevene tillates etter nærmere angitte regler mot en blink eller lignende oppsatt av skolen. 4. Rusmidler Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 5.0 Mobbing og annen voldelig adferd Voldelig adferd eller trusler om vold eller mobbing skal ikke aksepteres i skolene i Lyngen. Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. 5.1 Kjønnsrelatert trakassering Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing som ikke tillates i skolene i Lyngen. 5.2 Rasisme Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt. 5.3 Religiøs trakassering Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt Mobbing på mobiltelefon eller på nett er ikke tillatt. 6. Juks Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor fastsette at arbeidet underkjennes og/eller benytte annet refselsestiltak. Egne regler gjelder for eksamen. 7. Symbolbruk Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller noe som kan virke støtende, verken på klær, smykker, plakater eller lignende. 8. Bruk av skateboard, sykler og lignende Bruk av skateboard, rulleskøyter, sykler og lignende er bare tillatt på anviste plasser og ved bruk av riktig sikkerhetsutstyr. 9. Mobiltelefoner Skal være avslått og ute av syne. Kontaktlærer kan innvilge dispensasjon -97-

98 5 10. Fravær Ha alltid med skriftlig melding fra hjemmet ved søknad om fri. Ha alltid med skriftlig melding etter fravær p.g a sykdom eller andre plutselig oppstått forhold. Ha alltid med skriftlig melding med angivelse av grunn dersom du møter uforberedt. 11. Skolens område Hold deg på skolens område i friminuttene. Gjør avtale med lærer dersom du har behov for å forlate skoleområdet. 12. Det gjelder egne regler for databruk i kommunen og ved skolene (vedlegg 1 og 2) 5 Sanksjoner tiltak ved brudd på ordensreglene Sanksjoner oppfattes som enkeltvedtak 1. Kontroll Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av 4, pkt 3 og/eller pkt 4 kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene f.eks. garderobeskap, bokskap o.lign. 2. Refselsestiltak Før refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person. 3. Straffbare forhold Dersom det foreligger mistanke om alvorlige straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.lign. Elevens foreldre / foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Alvorlige straffbare forhold skal anmeldes/meldes til politiet av skolen. 4. Erstatningsansvar Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eller andres eiendom og utstyr som eleven nytter i opplæringa, kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1-2, for tiden inntil kr Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eller ansattes eiendeler eller skoleutstyr. 5.1 Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: a. Muntlig irettesettelse b. Muntlig melding til foreldre / foresatte c. Skriftlig melding til foreldre / foresatte d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte. -98-

99 6 Ulovlige gjenstander overleveres politiet Ulovlige rusmidler overleveres politiet Mobiltelefoner som brukes i strid med skolens ordensreglement beslaglegges. Etter første gangs forseelse kan eleven hente telefonen etter skoletid. Ved gjentagelse overleveres telefonen til foresatte etter avtale e. Pålegg om å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.) f. Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1-2 for inntil kr 5.000,- g. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid for å ta igjen tapt undervisning. h. Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Utestengning av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter. i. Individuelt undervisningsopplegg eller undervisning alene. j. Anmeldelse av straffbare forhold. Dette kan være alvorlig tyveri, hærverk våpenbesittelse, alvorlig vold, krenkende bruk av mobiltelefon/kamera etc. Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område meldes politiet ved rektor. k. Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i det felles ordensreglementet, eller den enkeltes skole tilleggsreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet, selv om det er snakk om en enkelthendelse. 5.2 Bortvisning: Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldre / foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på klassetrinn, jf opplæringsloven

100 Flytting av elev til annen skole Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn den skolen eleven har rett til å gå på. Før det blir gjort vedtak om å flytte ene elev skal man ha prøvd andre tiltak. Jf. Opplæringsloven avsnitt. Administrasjonssjefen tar avgjørelse i slike saker. 6. Akutt-tiltak Når det i helt spesielle tilfeller er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppen og bli plassert i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to voksne. Når et slikt tiltak iverksettes skal det straks meldes fra til rektor, skolehelsetjenesten og foresatte. Rektor har ansvar for at opplysninger om tiltak og årsak til tiltak blir ført inn i elevmappen. 7. Ugyldig fravær Den enkelte skole fastsetter regler for fravær i sitt ordensreglement. Dersom eleven er borte fra skolen mer enn tre dager, skal hjemmet kontakte skolen. III SAKSBEHANDLING 1. Generelt Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III kap. VI ved enkeltvedtak. 2. Kunngjøring Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foreldre / foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. IV IKRAFTREDELSE Denne forskriften trer i kraft ved vedtak i levekårsutvalget i Lyngen kommune

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst og kultur Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen/Kursrommet Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen levekårsutvalg. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 13:10

Møteprotokoll. Lyngen levekårsutvalg. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 13:10 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dan

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13 Skoleåret 2012/13 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 12.04.2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer