IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL"

Transkript

1 IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL KATALOG OVER REGISTRERTE AREALER MED ENKEL KONSEKVENSUTREDNING NB: Dette er ikke forslag til nærings, men en oversikt over områder som undergis en nærmere vurdering. Foreløpig versjon: Oppdatert fra kommunene mars 2009 Sist revidert Revidert, regionale merknader med blått sqt side 1

2 STJØRDAL KOMMUNE... 3 Hell vest daa... 4 Midtnorsk næringspark 420 daa... 5 Stormyra daa... 6 Sutterøleiret nord 170 daa... 7 Stjørdal interkommunale havn 100 daa... 8 MALVIK... 9 Nye Sveberg daa... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kvegjerdsmyra 800 daa Muruvik daa TRONDHEIM Kvenild 100daa Torgård II 150daa Torgård nedre 400 daa Lauvås 220 daa Hegstad 150 daa Klett nordøst 200 daa KLÆBU Tulluan 2000 daa Tanem Øvre 150 daa Nideng 430 daa Skjøla 130 daa MELHUS Søberg Øst daa Gravråksmoen 300 daa Fremo 100 daa Øysand 190 daa SKAUN Håggån 160 daa Kleiva -Ulvdalen 200 daa Høgsetåsen/ næring daa Litlsanden 65 daa ORKDAL Bårdshaug Vest 170 daa Grønnøra Vest utvidelse 350 daa MIDTRE GAULDAL Frøsetøran 100 daa Nygårdsøran 75 daa Haukadals-myra 550 daa side 2

3 Sutterøleiret nord Stjørdal havn Hell vest STJØRDAL KOMMUNE Muruvik Midtnorsk hendelspark Stormyra side 3

4 - Hell vest daa - 95 daa sør for jernbanen er planavklart i KPA ( C og D) - Mulig tillegg 130 daa - Ev utfylling: 225 daa - Eksponert mot E6 - Inntil jernbane - Nær flyplass - Avstand til havn ca 5 km Uavklarte spørsmål Direktetilknytning til E6? (overgang over jernbane etableres som ledd i Gjevingåsen tunnel) Vegtilknytning til område nord for E6 er uavklart Ulemper - - Rekkefølgebestemmelse: Areal sør for gammel E6 først. - Området er sterkt oppdelt av E6 og jernbane. - Mangler tilknyting til E6. SVV har så langt sagt nei til flere avkjørsler mellom tunnel og Værneskrysset. størrelse utvidelsespotensial havn - 2,3 km fra E6-kryss - Umiddelbar nærhet til jernbane. God kollektivdekning nært Hell stasjon Direktetilknytning til E6, - Avstand til havn Flate og lett byggbare områder. Grunnforhold ved ev utfylling - Krever oppfylling pga flom. - Behov for ny adkomstveg (rekkefølgebestemmelse) - Ulike adkomstutfordringer til de ulike delene. - moderat investering i va-anlegg veg, vann, kloakk, strøm Moderat konflikt med jordvern: - Relativt oppdelte. - klar avgrensing ikke press på andre områder - Omdisponering avklart med landbruksmyndighetene. - Arealer med både matkorn- og kornkvalitet. Ca 200 daa. - Grunneier avviser omdisponering. Aktuell for virksomheter med behov for eksponering mot E6, arbeidsplassintensive virksomheter aktuell ut fra kollektivdekning. Ved oppfylling i sjøen/elva blir det sterk konflikt med natur- og rekreasjonsinteresser (Hellsstranda) For dårlig adkomst delvis gjennom boligområde. (kan løses ved nytt kryss) Område som vurderes for godsterminal. Noe mer areal enn angitt mellom E6 og jernbanen. Støy mot eksisterende boliger (ca 150) er en særlig utfordring KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 4 Sist revidert Stjørdal kommune jh side 4

5 Gjevingåsen 420 daa Uavklarte spørsmål - Deler av området er planavklart. - Potensial på 335 daa - Nært gammel E6. - Nær flyplass Bra kollektivdekning: - buss hver time - hver 1/2t i rush Vann og avløp er ok. Ikke påvist kvikkleire. Geoteknisk vurdering av planområdet Bekken må vurderes etter VL 8 og 20 Liten konflikt med jordvern og skogbruk: - Omdisponering er avklart med landbruksmyndighetene. - Avgrenset område, skaper ikke ytterligere press mot jordbruksareal - Noe skogareal med varierende bonitet Ikke konflikt med friluftsinteresser. er uavklart for landbruksarealet. må kartlegges Forbeholdes bedrifter som driver lettere produksjon. Deler av området kan også være aktuelt for større kontoretableringer (jf kollektivdekning). Vestområdet forbeholdes for arealkrevende virksomheter. KONFLIKT: 3 ATTRAKTIVITET: 3 KOSTNAD: 5 Ulemper Samfunnsikkerhet: - Nærhet til boliger: befolkningskonsetrasjoner - Nærhet til utfartsområde friluftsliv 2,8 km til E6 - Deler av området er kupert. Ca 170 daa dyrka mark Gamle Kongeveger går gjennom/tangerer området (kan ivaretas). Bryter opp et stort sammenhengende friluftsområde Arealer for friluftsliv må avsettes Sist revidert Stjørdal kommune jh sbt havn Avstand til havn side 5

6 Stormyra daa Mulig område på 550 daa med utvidelsesmuligheter. Utarbeides reg.plan for ca 550 daa av området. Inkludert steinbrudd reguleres for tiden 825 daa - Vann ok - Avløp må etableres - Opparbeidet adkomstveg fra Selbuvegen. Ikke konflikt med landbruksinteresser. Ikke konflikt med biologisk mangfold i planområdet. Området forbeholdes store, arealkrevende bedrifter. Godt egnet til spesielle typer virksomheter som krever avstand til boliger pga støy, lukt og lignende. Uavklarte spørsmål Mulig vei til Hommelvik vil gjøre området mer attraktivt G/S-veg Myra kan gi opparbeidelseskostnader KONFLIKT:2 ATTRAKTIVITET: 4 KOSTNAD: 2 Ulemper Usentralt. Støybelastet fra Frigård skytebane og Lauvåsen pukk 10,3 km fra Stjørdal sentrum 7,5 km fra E6 Høydeforskjell m. Moderat konflikt med friluftsinteresser: - lysløype - Skihytte Sist revidert Stjørdal kommune jh havn Avstand til havn side 6

7 Sutterøleiret nord 170 daa - Eksisterende næringsområde på 400 daa med vist internt omformingspotensial Transportcluster bilbransjen + transportbedrifter - Nytt E6- kryss Gråelva under 500 m - Avstand til havn 1-2 km - Nært attraktivt friluftsområde mot sjø Uavklarte spørsmål Foreslått utvidelse på 170 daa Diskusjon om utnyttingsgrad vil påvirke omformingspotensialet. Nært havn Nært E6 Nytt E6-kryss. Utvidelsen er lett bebyggbar. Det foreligger innsigelse pga jordvern. Området er aktuelt for flere typer virksomheter grunnet den sentrale beliggenheten. Krav om god arealutnytting utelukker de store, arealkrevende virksomhetene. KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 1 Sist revidert Stjørdal kommune jh Ulemper Svak kollektivdekning ca 3 km til sentrum. (pendelen har arbeidsrute) Utvidelsen på 170 daa er meget konfliktfylt ut fra jordvernhensyn (matkorn). Dette vil bety vekst ut i et større, sammenhengende jordbruksområde. Det foreligger det innsigelse. havn Avstand til havn side 7

8 Stjørdal interkommunale havn 100 daa Mulig utvidelse ca 100 daa. Nærhet til Sutterøleiret Nærhet til flyplass På havna! 1,5 km til kryss E6 Fylkesveg 34 trenger opprusting, spesielt g/sveg Etablert VA. Ingen konflikt med landbruksinteresser Forbeholdes havnerelatert virksomhet. KONFLIKT: 3 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 4 Uavklarte spørsmål Mulig utvidelse vurderes Oversendt fra Stjørdal kommune jh Ulemper Ikke jernbanetilknytning. Store kostnader til mulig utvidelse. Oppfylling gir konflikter med natur- og friluftsintereser - Langøra nord havn Avstand til havn side 8

9 Muruvik Kvegjedsmyra Nye Sveberg MALVIK side 9

10 Nye Sveberg daa Uavklarte spørsmål Ulemper - Stort utv.potensiale. - Ny vei kan utløse fra 1000 til 3000 daa. - Mellom flyplass- Trondheim - Starter utbygging nært E6 - Har areal til arealkrevende bedrifter - Nærhet til eksisterende næringsområder - Mulig langsiktig utbyggingsområde på ca daa - Mulig med en gjennomgående parallell veg fra Leistadkrysset til Svebergkrysset Samfunnsusikkerhet: - Nærhet til befolkningskonsentrasjoner i de deler av området som ligger mot nord. - Nærhet til nær- og fjern friluftsomårde. havn - Nært E6 - Buss 1 gang i timen Hvert 20. minutt mellom 7 og 8, men bare mot byen, og hver halvtime fra til 17.30, men da bare fra byen. - Relativt små høydeforskjeller fra E6 Område har en slik beliggenhet at det fort blir avstand fra bussholdeplassen ved E6. Avstand til havn Vann og vassdrag må vurderes etter VL 8 og 20 - Kupert terreng, med mye fjell. - Utfordring med nok vann. Stort vannforbruk kan føre til at det må legges ny ledning til Reppe, stor terrenghøyde kan gi behov for vanntårn til brannvann. - Kloakk må føres ned til Midtsand. - Berører ikke dyrka mark - Langsiktige utviklingsområder som berører dyrka mark i liten grad. Både produktiv skog (aktive skogbrukere), myr og grunnlendt mark. Godt skjøttede skogeiendommer, med omfattende investeringer i traktorveinett og skogkultur. - Trolig ikke store problemer i forhold til kjente kulturminner og miljøer. - Utfordrer friluftsinteresser. - Viktig med grønn sone langs Stavsjøen. - må utredes før planavgrensning - Kan ha potensiale for utmarkskulturminner - Området kommer i konflikt med lokaliteter for 3 rødlistearter: Stor salamander, elveperlemusling og hønsehauk. - I konflikt med relativt stor tiurleik og lokaliteter for padder. - I konflikt med friluftsverdier regionale og lokalt Et område med stort potensial for å bli et attraktivt regionalt næringsområde. Regionale innspill angir noe økt konfliktnivå i forhold til biologisk mangfold og friluftsliv. Forbeholdes arealkrevende bedrifter. Kan på lang sikt ses i sammenheng med et eventuelt næringsareal ved Leistadkrysset. Vurdere avgrensing ut fra biologisk, mangfold, friluftsliv og samfunnsikkerhet. KONFLIKT: 3 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 4 Revidert Malvik kommune sbt jh side 10

11 Kvegjerdsmyra 800 daa Uavklarte spørsmål Ulemper - Flatt areal på ca daa - Stort utv.potensial. - Mellom flyplass- Trondheim - Nært kryss på E6 - Nært Trondheim - Deler av området ligger godt eksponert i forhold til E6. - Press om handelsetableringer, lite aktuelt fordi Sveberg er fastsatt som regionalt senterområde (kjøpesenterstoppen) - Ev. videre utvidelse vil ta dyrkamark. - Kommunestyret har sagt nei til å endre formål fra LNF. - Markabygda velforening har protestert på IKAP. - Spredte boliger/gårdsbruk innenfor og nær området. havn - Nært kryss på E6-1buss i timen Hvert 20. min mellom 7 og 8 mot byen, hver halvtime fra til 17.30, fra byen. - Relativt små høydeforskjeller fra E6 - Liten høydeforskjell fra E6 Avstand til havn Relativt flatt terreng Dokumentasjon om områdestabililitet før planen legges ut på høring: - Kvikkleiresoner i og utenfor omårdet - Sikkerhet i anleggsperioden? - Risiko for skred ovenifra? - Andre skredtyper enn kvikkleire? - Vanskelige grunnforhold gjør utbygging teknisk krevende (kvikkleire) - Mangler vann, strøm, kloakk. Stort vannforbruk kan føre til at det må legges ny vannledning til Reppe - Varierende kvalitet på dyrka marka - Relativt klar avgrensning, forutsatt at E6 opprettholdes som langsiktig grense - Mulig tilknytningen til framtidig utbyggingsområde på Sveberg - Sikre at E6 blir langsiktig grense. Det meste av arealet er dyrket/dyrkbart. Utbygging her kan legge et framtidig press for utbygging på nærliggende jordbruksområder, spesielt arealene nord for E6, delvis også mot øst og sør. Trhreg.frilluftsråd:Ikke mye brukt som friluftsområde. Markabygda velforening påpeker friluftslivbruk. Gravfelt ikke langt unna.ti bygninger er SEFRAK-registrert, gårdene ligger som små øyer i jordbrukslandskapet. Dyrka mark og myr. Ligger opp mot et av FMs kulturlandskapsområder, Leistad og Bjørnstad og prioritert beitelandskap i kommunens miljøprogram for landbruket. Kulturlandskapsverdiene må avklares Viltkryssing Viltoverganger Et attraktivt område med stort potensial for å bli et attraktivt regionalt næringsområde. Forbeholdes arealkrevende bedrifter, ev. bedrifter med litt mer arbeidsplasser nært E6. Ikke aktuelt for handelsvirksomhet, ut fra Ny Giv og ny kjøpesenterstopp.. Kan på lang sikt ses i sammenheng med mulig framtidig næringsareal mellom Sveberg og Bostad. Grunnforhold krever utredning KONFLIKT: 3 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 3 Revidert Malvik kommune jh sbt side 11

12 Muruvik havn 150 daa Uavklarte spørsmål Ulemper Gode havnemuligheter med næringsareal i tilknytning. Mulighet for å utvide næringsarealene, utfylling i sjøen eller eget område i nabolaget(se egen beskrivelse). - Reguleringsarbeid pågår. - Mulig vanskelige grunnforhold, med tanke på utvidelse ved utfylling i sjøen. Relativt små nærings (ca. 115 da) i tillegg til selve havneområdet på 33 da. Utvidelsesarealet på land ligger ca meter fra havna. havn Legger til rette for økt bruk av båt i varetransporten, samt mulighet for overgang med gods mellom tog og båt. Ca. 600 meter til kollektivtilbudet på Fv 950. Kan bli en del av et gods-/ havneterminalområde i Hell/Muruvik. (Godkjent reguleringsplan januar 2010, kan føre til utbygging av næringsarealet før sted for godsterminal er valgt.) Nærmere 4 km til E6, over Hommelvikhøgda og ca. 6 km over Gjevingåsen. Avstand til havn Havn. Mulighet for jernbanetilknytning (eksisterende spor fra Hell). Må bygge ny adkomstveg fra FV 950, til erstatning for den som i dag går gjennom boligområdet. Vann- og avløpsanlegget i Muruvik har liten kapasitet. Havneområdet med næringsareal anlegges på gammelt industriområde. Berører ikke dyrket eller dyrkbar mark. Klar avgrensning mot sjø og jernbanelinje/boligområde. Gode muligheter for å utnytte båttransport, samt mulig overgang mellom båt og tog. Området har vært næringsareal i lang tid. Sjøfugler i bukta mellom næringsarealet og Flatholman og ved Flatholmskjæret. Nær Flatholman friomr.. Kan vær kulturminner i sjøen. Kort avstand til de nærmeste boligene (ca. 50 meter). Kan bli en del av godsterminalen. Kan bli et attraktivt område for bedrifter avhengig av gode havnemuligheter og/eller jernbanetransport. Et begrenset areal (totalt ca. 150 da.), med lang og tung transportavstand til E6. Det må bygges ny adkomstveg fra Fv 950, samt at eksisterende vann- og avløpsanlegg har begrenset kapasitet. Næringsarealet kan ikke utvides. KONFLIKT: 2 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 3 Revidert Malvik kommune jh side 12

13 Muruvik, Hommelvik øvre søndre 80 eller 65 da Selv om arealet er lite og oppdelt, er det et område som kan bli attraktivt på grunn av relativt nær beliggenhet til havna i Muruvik (ca. 1 km.) Er derfor med i denne oversikten, selv om arealet er meget begrenset. Nær Fv Uavklarte spørsmål Reguleringsarbeid pågår (januar 2010). To alternative forslag med henholdsvis 80 og 60 da. næringsareal. Ulemper Et relativt lite område, som reguleringsmessig er foreslått delt i flere mindre områder (på grunn av skrånende terreng). havn Kan dekkes av kollektivtilbudet på FV 950 (januar 2010, buss ca. hver halve time). Muruvik havn kan bli en del av et gods-/havneterminalområde i Hell/Muruvik. Ca. 3 km til E6, over Hommelvikhøgda og ca. 6 km over Gjevingåsen Avstand til havn Det er ikke vann og avløpsanlegg i området. Arealet ligger i et område med skrånende fjell. Fører til store sprengningsarbeider. Det meste av arealet vil ligge på fjellgrunn, uten å ta dyrket mark. Delvis klar grense, men kan lett utvides mot vest, retning dyrket mark. Hvis området blir attraktivt (f. eks. nær havneterminal), kan det legge press på dyrkamarka. Nær gammel vegtrasé for hovedvegen mellom Sørog Nord-Trøndelag, som også er turveg for nærområdet. Avstand til de nærmeste boligene er/kan bli ca meter. Relativ kort avstand til havn/jernbane, som kan bli en del av godsterminalen for Trondheimsregionen, Hell/Muruvik. Kort avstand til fylkesveg 950, men må over Gjevingåsen eller Hommelvikhøgda for å komme til E6. Vann- og avløpsnettet i Muruvik har begrenset kapasitet. Næringsarealet kan utvides, men da først og fremst på dyrkbar eller dyrket mark. KONFLIKT: 3 ATTRAKTIVITET: 3 KOSTNAD: 3 Revidert Malvik kommune jh side 13

14 Klett nordøst Heggstad Torgård nedre Løvås Kvenild Torgård II TRONDHEIM side 14

15 Kvenild 120daa daa - Ligger inntil det nye næringsarealet på Torgård. - Reguleringsplanforslag i sammenheng med Torgård foreligger. - Ligger i tilknytning til etablerte store nærings på Torgård/Kvenild/Tillerbyen - Ligger inntil E6 og eksisterende kryss på Sandmoen, nært jernbane - Nærhet til spredte boliger/gårdsbruk Uavklarte spørsmål Grunnforhold har stoppet området fram til nå. Ulemper - God kollektivdekning, knyttet til bussnettet i Trondheim og regionbussene. - Inntil E6 - Liten høydeforskjell til stamveg - Dokumentert gunstig lokalisering gjennom transportanalyser for Torgård. - Tiknyttet eksisterende nærings - Lite terrengbearbeiding - Areal avklart i forhold til grunnforhold - Det skal framlegges full dokumentasjon for rassikkerhet. - knyttet til grunnforhold. Framhevet av landbruksmyndigeheten som alternativ til Torgård. Ca 75 daa dyrka mark, det meste for øvrig dyrkbart. Fornminnerikt område, er i hovedsak registrert, men må undersøkes nærmere ved ev utbygging.de gamle landskapssammenhengende har delvis gått tapt, må vurderes om videre utbygging er forsvarlig. Område som inngår i friluftsområdene i Tillermarka Et område som meget enkelt kan tas i bruk som tilsluttende areal til Torgård dersom dokumentert sikkerhet i forhold til rassikkerhet foreligger. KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 3 jh havn Avstand til havn side 15

16 Torgård II 160daa Uavklarte spørsmål Ulemper - Området er planlagt som del av Torgård. - Ligger i tilknytning til etablerte store nærings på Torgård/Kvenild/Tillerbyen - Ligger inntil FV 704 E6 og eksisterende kryss på Sandmoen, nært jernbane - Nærhet til spredte boliger/gårdsbruk - Området ble tatt ut av Miljøverndepartementet i innsigelsesbehandlingen av Torgård, henviser til IKAP. havn - God kollektivdekning, knyttet til bussnettet i Trondheim og regionbussene. - Inntil E6 - Liten høydeforskjell til stamveg - Dokumentert gunstig lokalisering gjennom transportanalyser for Torgård. Avstand til havn - Tiknyttet eksisterende nærings - Lite terrengbearbeiding Det må dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet mot steinsprang Sørlige deler innenfor potensiell fare for steinskred Området ligger på dyrka mark. Tatt ut pga landbrukshensyn av Miljøverndepartementet i innsigelsesbehandlingen av Torgård. 130 daa dyrka mark, det meste for øvrig dyrkbart - Ingen registreringer på friluftsliv Fornminnerikt område, er i hovedsak registrert, men må undersøkes nærmere ved ev utbygging.de gamle landskapssammenhengende har delvis gått tapt, må vurderes om videre utbygging er forsvarlig. - Beiteområde for elg og rådyr - Berører/avskjærer storvilttrekk mellom Bymarka og markaområdene på østsiden av byen. Trondheim kommune har avklart at deler må holdes ubebygd som avbøtende tiltak. Attraktivt næringsomrde dokumentert i innsigelsesprosessen Østre del er berørt av viktig storvilttrekk samt risiko for steinsprang. Landbruksverdiene må avveies i forhold til arealets attraktivitet som regionalt næringsareal KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 2 jh sbt side 16

17 Torgård nedre 530 daa - Ligger i tilknytning til etablerte store nærings på Torgård/Kvenild/Tillerbyen - Ligger inntil E6 og eksisterende kryss på Sandmoen, nært jernbane - Er aktuelt areal for godsterminal jernbane. Uavklarte spørsmål Gjenværende grusressurser. - God kollektivdekning, knyttet til bussnettet i Trondheim og regionbussene. - Inntil E6 - Liten høydeforskjell til stamveg - Dokumentert gunstig lokalisering gjennom transportanalyser for Torgård. Noe intern terrengbearbeiding Ikke angitt kvikkleire, men ligger mellom store kvikkleireforekomster, grunnforhold må vurderes. Ulemper Pågående grusuttak. - Berører ca 265 daa dyrka mark og ca 50 daa dyrkbart. - Legger press på ytterligere landbruks. havn Avstand til havn Vil bidra til istandsetting etter grusuttak Fornminnerikt område, er i hovedsak registrert, men må undersøkes nærmere ved ev utbygging.de gamle landskapssammenhengende har delvis gått tapt, må vurderes om videre utbygging er forsvarlig.? - Berører/avskjærer storvilttrekk mellom Bymarka og markaområdene på østsiden av byen. - Er et inngrep i landskapsrommet mot Gauldalen, i strid med prinsipper for byutvikling fastsatt i kommuneplanmelding. Et meget attraktivt næringsareal nært inntil eksisterende næringsområder, og med god tilknytning til kommunikasjonsnettet. Gjennom analysen av eksisterende område på Torgård dokumentert gunstig effekt for transportskapende virksmhet. Særlig aktuelt å vurdere i forhold til eventuell godsterminal. KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 3 jh side 17

18 Løvås 490 daa Uavklarte spørsmål Ulemper Stort område i sammenheng med eksisterende nærings på Tiller. Totalt er vist 490 daa ved at området utvides mot øst i forhold til kommuneplanens arealdel med samme dybde som boligarealene lenger nord. 220 daa avklart i arealdelen. Ev kan hele dyrkamarka vurderes - ytterligere 180 daa. Forslås utvidet inn i markaområdet. Berører kvikkleireområder som må avklares. Ikke avklart grunnerverv. Nærhet til store befolkningskonsentrasjoner i nordre del av området (området er langstrakt) Nærhet til nær- og fjernfriluftsomårde innfarts punkt til markaomårde havn - God kollektivdekning, knyttet til bussnettet i Trondheim og regionbussene. - Nært kryss E6 (Sandmoen) - Liten høydeforskjell til stamveg - Dokumentert gunstig lokalisering gjennom transportanalyser for Torgård. Avstand til havn - I tilknytning til samleveg og teknisk infrastruktur. - - Det må framlegges full dokumentasjon for rassikkerhet, berører registrert faresone. - Ligger delvis innenfor kvikleiresone med faregrad rød - knyttet til grunnforhold. Berørt dyrka mark er ikke del av stort sammenhengende område. Berører 90 daa dyrka mark, det meste for øvrig er dyrkbart og er potensiell skog av høy bonitet. Ev. utvidelse av området til å ta inn hele dyrkamarkområdet vil ta ytterligere 180 daa. Trolig ikke store problemer i forhold til kjente kulturminner og -miljøer Områdets avgrensning i forhold til nærfriluftdliv og markaområde må vurderes dersom utbygging Berører Tillermarka. Ca 130 daa innenfor markagrensen. Berører etablert og planlagt sti og skiløype. Nærturområde blir forskjøvet lenger ut, det er avsatt en 150 m bred naturkorridor mellom bolig- og næringsområdet. Området er klassifisert som svært viktig lokal naturtype (C) Et meget attraktivt næringsareal nært inntil eksisterende næringsområder, og med god tilknytning til kommunikasjonsnettet. Gjennom analysen av eksisterende område på Torgård dokumentert gunstig effekt for transportskapende virksmhet. Meget uavklarte grunnforhold for de østlige delene de samme områdene er viktige friluftsområder. Inngrep i markaområdet må avveies mot arealets attraktivitet som regionalt næringsareal KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 3 jh sbt side 18

19 Hegstad 150 daa Uavklarte spørsmål Avklart i kommuneplanens arealdel - God kollektivdekning, knyttet til bussnettet i Trondheim og regionbussene. - Nært kryss E6 (Sandmoen) - Liten høydeforskjell til stamveg - Dokumentert gunstig lokalisering gjennom transportanalyser for Torgård. Betydelig usikkerhet til grunnforhold og rassikkerhet. Inneklemt avgrenset område Trolig ikke store problemer i forhold til kjente kulturminner og miljøer Avklart område i arealdelen. Rassikkerhet må avklares nærmere KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 3 jh Ulemper 115 daa dyrka mark, 2 daa dyrkbart. havn Avstand til havn side 19

20 Klett nordøst 250 daa Uavklarte spørsmål Ulemper Området er lett synlig fra E6. Eksisterende industrimiljø på Klett. Adkomst gjennom Klettområdet er lang og miljømessig uheldig. Bystyret avviste i siste revijon av arealdelen en næringsutvikling mot Klett. havn - Kollektivdekning, knyttet primært til regionbussene. - Liten høydeforskjell til stamveg - Gunstig lokalisering jf. transportanalyser for Torgård. Avstand til havn Ligger i risikosone kvikkleire, må utredes før ev utnytting. med grunnforhold. 190 daa dyrka mark, ca 20 daa dyrkbart. Legger press på meget godt og sammenhengende dyrka mark av kornkvalitet. Trolig ikke store problemer i forhold til kjente automatisk fredede kulturminner Ligger innenfor et av FMs utvalgte kulturlandskap, et lett tilgjengelig og synlig område. Et moderne, åpent og helhetlig jordbrukslandskap, brutt opp av ravineområder. Flere gamle tun utgjør helhetlige og velbevarte kulturmiljøer. Utfordrer landbruksverdiene. Legger også press på sammenhengende godt landruksområde. KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 4 jh side 20

21 Nideng Skjøla Tanem KLÆBU Tulluan side 21

22 Tulluan 2000 daa Attraktivitet/Egnethet daa under regulering inngår i KPA - Stort utviklingspotensial, ca 2000 daa totalt - Flatt område vel 1/3 er myr Klima/transport/tilgjengelighet Infrastruktur/ - Teknisk infrastruktur snart på plass - Flatt område - moderate kostnader - God tilgang på vann av meget høy kvalitet - Svært lite konflikt med landbruksinteresser - Berører i hovedsak skog av middels bonitet - Berører i svært liten grad registrert biologisk mangfold, ikke registrert kulturminner i området Stort område med lav konfliktgrad. Adkomst rv må forbedres for å utløse potensialet. I dag er det stor konflikt i forhold til framkommelighet/trafikksikkerhet Uavklarte spørsmål - Opprusting av rv Opprusting av rv Energitilknytning ny kraftlinje må bygges fra sentrum (etter hvert) Ulemper - Dårlig adkomst (rv 704) - Noe konflikter med eksisterende boligbebyggelse i område under regulering - Dårlig adkomst (rv 704) - Dårlig kollektivdekning - 8 km til E6 - Noe stigning/høydeforskjell internt i Klæbu (ca. 55 m) - 4 km til kommunesenter - Noen områder med dyp myr som gir kostnader - Avgrensning mot friluftsområder - Grusressurser - Et av FMs utvalgte kulturlandskap er Tulluan-Forset, men det ser ikke ut til at mulighetsområdet berører dette. - Viktige bekkedrag er registrert, enkelte rødlistearter ved disse kan berøre deler av området Kan oppstartes 2010 Godt egnet til arealkrevende bedrifter: - industri - lager Lite aktuelt/uaktuelt for publikumsrettet virksomhet KONFLIKT: 2 ATTRAKTIVITET: 3 KOSTNAD: 2 Oversendt fra Klæbu kommune jh havn Avstand til havn side 22

23 Tanem Øvre 150 daa daa - på 50 daa - Flatt terreng - Beliggenhet i vegkryss (riksvegfylkesveg) - Ganske nært Trondheim/Torgård - Nært veg (rv704) - Bra kollektivdekning - Teknisk infrastruktur på plass. - Relativt billig å ta i bruk. - Relativt avgrenset landbruksareal - Ikke kjente forekomster biologisk mangfold Egnet for lett næringsvirksomhet. Bilretta servicevirksomhet (f.eks. byggvare) Planavklaring kan ta noe tid, ellers raskt å klargjøre Uavklarte spørsmål - Mulig boligareal - Uavklart vegsystem - Opprusting Grusressurs KONFLIKT: 3 ATTRAKTIVITET: 4 KOSTNAD: 2 Oversendt fra Klæbu kommune jh Ulemper - Dårlig adkomst (rv 704) - Nærhet til boligområde - Avstand til E6: 5 km - Noe stigning/ høydeforskjell internt i Klæbu (30-35 m) - 4 km til kommunesenter (men nært lokalsenter) - Dyp myr i del av området daa dyrka mark. Stor konflikt med registret bygdeborg, denne vil skjemmes utilbørlig av et industriområde. I tillegg stor sannsynlighet for forekomst av automatisk fredete kulturminner under dyrkamarka. Tidligere er det kjent gravfunn her. Slik vil vi i utgangspunktet fraråde dette området. havn Avstand til havn side 23

24 Nideng 430 daa daa daa - Ligger inntil rv 704, ganske nært Trondheim/Torgård - Nært veg (rv704) - Bra kollektivdekning - Kort avstand til infrastruktur Uavklarte spørsmål - Noe usikkerhet knyttet til grunnforhold - Området er ikke i konflikt med jordbruk - Ikke registrerte kulturminner - Prosess opp mot fylkesmannens miljøvernavdeling - biologisk mangfold Forbeholdes arealkrevende virksomhet Ikke publikumsrettet virksomhet og dårlig adkomst er en utfordring for å utløse potensialet. KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 3 Ulemper - Dårlig adkomst (rv 704) - Noen boliger som ligger nært havn - 4 km fra E6 - Noe stigning/ høydeforskjell internt i Klæbu (50-60 m) Avstand til havn - Betydelig oppfylling må til (ravinelandskap), kostnader - Skog av svært høy bonitet. - et gir konflikt med dyrka mark, men er et avgrenset område, og berører ikke svært verdifulle areal - Konflikt med biologisk mangfold av regional verdi. - srommet mot Nidelva krever avgrensning. - Konflikt med gravrøys og kullgroper. Sannsynlighet for at det skal forekomme ytterligere automatisk fredete kulturminner. Slik vil vi i utgangspunktet fraråde dette området. Oversendt fra Klæbu kommune jh side 24

25 Skjøla 130 daa daa - 2 km fra Torgård - Bra kollektivdekning - Berører ikke dyrka mark - I hovedsak skog av middels bonitet Ingen kjente automatisk fredete kulturminner, relativt liten prognose for slike. Egnet for industri/ lager. Terrenget er en utfordring. Uavklarte spørsmål KONFLIKT: 3 ATTRAKTIVITET: 3 KOSTNAD: 4 Oversendt fra Klæbu kommune jh Ulemper - Begrenset areal uten utviklingspotensial. - Intern adkomst er vanskelig. - Kupert terreng - 3 km fra E6 - Nesten 100 m høydeforskjell - Sterk stigning og over 40 m høydeforskjell til utnyttbare areal fra rv Kupert terreng gir store interne feltkostnader. - Må tilrettelegge teknisk infrastruktur. - Konflikt med friluftsinteresser (regionalt løypenett) - Vilttrekk og enkelte forekomster av rødlistearter kan berøre deler av området havn Avstand til havn side 25

26 Øysand MELHUS Gravråksmoen Søberg øst I Søberg øst II Fremo side 26

27 Søberg Øst daa Ca 500 daa - tilgjengelig 300 daa - framtidig 200 daa Ligger på motsatt side av Gravråksmoen, som er planavklart med 300 daa. Inntil jernbane Nært E6, ingen høydeforskjell - Teknisk infrastruktur på gang. - Flatt terreng Avgrenset område. Vil ikke skape press mot tilgrensende jordbruksområde. Framtidig stort potensial. Aktuelt område for godsterminal? Ikke arbeidsplassintensive virksomheter. Uavklarte spørsmål Ny E6 er under planlegging Mulig alternativ for godtsterminal??? Avklare grunnforhold Stort potensiale for skjulte automatisk fredete kulturminner under overflaten. Vil komme nært kulturmiljøet på Skjerdingstadmoen. Slik kan det være problematisk. Frarådes inntil videre. KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 2 Oversendt fra Melhus kommune Ulemper Store grusressurser som må tas ut før alt areal er tilgjengelig. Begrenset kollektivtilbud Sterk konflikt med jordvern. Ca 150 daa matkornareal. - Hjorteviltrdrag. - Nært lite boligfelt. - Grunnvannsressurs i området. Liten konflikt fordi den fortsatt kan brukes til energiforsyning. havn Avstand til havn Merknader: Landbruk: Vil beholde dagens jordbruksareal som LNF område inntil arealene på Gravråksmoen er fylt opp. Rekkefølgebestemmelser. side 27

28 Gravråksmoen 300 daa - Ferdig regulert daa brutto areal, 250 daa utnyttbart - Lite boliger i nærheten. - Inntil E6, ingen høydeforskjell - Flatt område Teknisk infrastruktur på gang Ingen konflikt Ingen direkte konflikt med miljøverninteresser. Regulert til næringsformål. Ikke arbeidsplassintensive virksomheter. KONFLIKT: 1 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 2 Uavklarte spørsmål Ulemper - Ny E6 under planlegging - Området antas å være fullt belagt innen kort tid. havn - Nært et av alternativene til fremtidig godsterminal - Begrenset kollektivdekning Avstand til havn Opprydding etter Forsvaret (forsvaret gjør det selv) avklares gjennom bebyggelsesplan. Forurenset grunn. Rødlisteart samt hjortevilttrasse i nærheten av regulert område, anes ikke til å være i konflikt med området slik det er regulert i dag. Kan bli en utfordring for eventuell påkjøringsrampe til ny E6. Oversendt fra Melhus kommune jh Merknader: Landbruk: Omlegging av ny E6 har ført til endra trekkmønster hos hjortevilt- flere påkjørsler av elg sør for Gravråksmoen. side 28

29 Fremo 100 daa - allerede avsatt til næringsformål. - Ca 100 daa - Ingen konflikt Regulert til næringsformål. Ikke arbeidsplassintensive virksomheter. KONFLIKT:5 ATTRAKTIVITET: 4 KOSTNAD: 4 Uavklarte spørsmål - - Mulig adkomst fra Klæbu i en evt Tiller- Klæbu akse. Ulemper havn - En satellitt sett i forhold til E6 ved Ler, med en avstand på 5-6 km. - Dårlig kolloektivtilbud - Betydelig høydeforskjell fra E6. Avstand til havn Dårlig vei/adkomst hele veistrekningen fra Ler ligger i kvikkleiresone 4 og 5. ingen kjent konflikt med automatisk fredete kulturminner, men det er stor sannsynlighet for at det skal forekommer slike. Slik kan det være problematisk. - Samfunnssikkerhet: Området ligger nært viktig grunnvannsressurs for regionen. Fare for forurensing. - Området ligger nært viktig viltområde og er blant annet biotop for sårbar art. Oversendt fra Melhus kommune jh Merknad: side 29

30 Øysand 190 daa - ca 190 daa - Nært etablert næringsmiljø. - Nært E 39 Ligger på aksen Orkanger -Trondheim - Nært E 39 (relativt nært E6), ingen høydeforskjell. Flatt terreng Regulert til næringsformål. Ikke arbeidsplassintensive virksomheter. KONFLIKT: 4 ATRAKTIVITET:2 KOSTNAD: 2 Uavklarte spørsmål - - Kvikkleire påvist. Må avklares. Ulemper Noe erosjonsfare - Stor jordvernkonflikt, matkornareal. - Området ligger utenfor grønnstrek. havn Avstand til havn Sannsynlighet for konflikt med automatisk fredete kulturminner under dyrkamarka. fra krigen i området og frittliggende gårdsanlegg. Betydelige friluftsinteresser og utgjør en del av et markert landskapsrom. Har slik høyt konfliktnivå. Oversendt fra Melhus kommune jh side 30

31 SKAUN Litlesanden Høgsetåsen Kleiva/Uvdalen Håggån side 31

32 Håggån 160 daa Uavklarte spørsmål daa km fra kryss - Ingen høydeforskjell fra E39 Relativt lave eksterne og interne infrastrukturkostnader avhengig av grunnforhold som er uavklart. - Ikke brukt i friluftssammenheng. (Tursti langs Vigda) - smessig godt plassert - God avstad til boliger - Ingen kjent konflikt med automatisk fredete kulturminner. - - Mulig Rødlisteart i berget ovenfor (Hubro) Forbeholdes arealkrevende og lite arbeidsplassintensive bedrifter. Konfliktfylt ut fra jordvern. Jordvern gjør også utviklingspotensialet konfliktfylt. KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 3 Ulemper Feil side av E39 XX m fra E39 kryss Ikke cluster Ikke eks. hovedvei havn Dårlig utgangspunkt for kollektivløsning. Avstand til havn - Berører 160 daa dyrka mark av kornkvalitet. - Utfordrer E39 som langsiktig grense. - Vil gi press mot tilgrensende sammenhengende jordbruksområde Oversendt fra Skaun kommune jh side 32

33 Kleiva -Ulvdalen 200 daa daa - Nært E39 kryss - Nært kommunesenter - Eksponert mot E39 (profilering) kan være næringshageekspedisjon - Åpner for relokalisering av bedrifter internt i kommunen. Dette åpner igjen for attraktive boområder med tilgang til sjøen. (transformasjon) Uavklarte spørsmål Innsigelse jordvern til Kleiva. - God kollektivdekning - Kort avstand fra E39 og sentrum i Børsa. - Høydeforskjell 10 m Lave eksterne og interne feltkostnader. grunnforhold Ikke press på tilgransende dyrkamark Innsigelse jordvern til Kleiva. Ikke brukt i friluftssammenheng God landskapstilpassing Ingen kjent konflikt med automatisk fredete kulturminner. Området forbeholdes bedrifter med behov for å ligge nært E39: - profilering - besøksintensitet - arbeidspl.intensitet Næringshage? KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 3 Oversendt fra Skaun kommune jh Ulemper Betydelig terrengbearbeiding daa kornareal i Kleiva - Fylkesmannen/SLF mener at området utfordrer langsiktig grense. (Fjellvåk) i Ulvdalen. havn Avstand til havn side 33

34 Høgsetåsen/ næring daa - Område med stort utviklingspotensial daa - Mulig ekstraareal mot Vekta - nær avklart Uavklarte spørsmål Uavklart kryss E39 Vigja, har betydning for områdets attraktivitet og tilgjengelighet Uavklart kryss E39 Vigja - Middels interne feltkostnader - God byggegrunn (grunn myr) - Liten grad av konflikt med jordvern, 50 daa - Stort sett lavbonitet skog - Lite press på tilgrensende - Lite brukt i friluftssammenheng - Ingen konflikt med kulturminner - Liten konflikt med biologisk mangfold - Ikke eksponert i landskapet. Dersom dyrkamarka skal reguleres må den undersøkes med tanke på kulturminner. Lite arealkonflikt Bør forbeholdes arealkrevende og lite arbeidsplassintensive bedrifter. Skaper bilbruk, dårlig mulighet for god kollektivløsning. Høye tilkoblingskostnader, store investeringer for å utløse potensialet i området. Ulemper Meget store infrastrukturkostnader for å utløse området. Blir en satellitt Eksponering - - avstand til Børsa 3 km - 3 km fra E39 både fra øst og vest - Høydeforskjell/ fra E39 er 150 m - Dårlig kollektivdekning - Betydelig vegkostnader på hovedvegnettet (250 mill). - Store kostnader til teknisk infrastruktur Oversendt fra Skaun kommune jh Kryssløsning ved E39/veistandard påvirker områdets attraktivitet. Høydeforskjell (130 m) lite gunstig for spesielt næringstransport. KONFLIKT: 2 ATTRAKTIVITET: 4 KOSTNAD: 5 havn Kollektivdekning (i dag) Avstand til havn side 34

35 Litlsanden 65 daa - 65 daa - Kaimulighet - Utviklingspotensial i retning Thamshavn - Nært eksisterende industrivirksomhet Sjøtilknytning Kollektivdekning Lave eksterne grunnlagskostnader. Ingen konflikt med landbruksinteresser Skrapskog Legger ikke press på landbruksareal Ikke brukt i friluftssammenheng God avstand til boliger med tanke på støy Lite potensielt for arkeologiske funn. Forbeholdes bedrifter med spesielle behov (sjøtransport) KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 5 Uavklarte spørsmål Under regulering Grunnforhold: - Kvikkleire - Forurenset grunn Forurenset grunn Oversendt fra Skaun kommune jh Ulemper Langt og smalt område, lite bakland Dårlig eksponering Avstand til påkjøring E39 2 km Krever utfylling i sjøen Høye interne feltkost Ligger i 100-metersbeltet havn Avstand til havn side 35

36 ORKDAL Grønnøra vest Bårdshaug vest side 36

37 Bårdshaug Vest 170 daa Uavklarte spørsmål daa - Naboområdene er regulert til forretning/ industri - Inntil kryss på E39 - God eksponering mot E39 - Dårlig kollektivdekning Gangavstand til skysstasjonen (700 m). - 0 m til framtidig E39, 900m til dagens E39 - Ingen høydeforskjell km til havn - Kommunen stiller krav om tilrettelegges for fjernvarme. Vurderer rekkefølgebestemmelse - Eksterne feltkostnader små - oppfylling nødvendig pga flomfare - Flatt område Avgrenset område med klare grenser. Berører ikke miljøinteresser. Ingen kjent konflikt med automatisk fredete kulturminner. Mest egnet til lettere industri. Bør ikke brukes til tyngre industri og lagervirksomhet. Sterk konflikt med jordvernet. KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 3 Oversendt fra Orkdal kommune jh Ulemper - Omlegging av ca 1 km fylkesvei. - Nødvendig med oppfylling grunnet flomfare. Konflikt med jordvern - matkornareal., ca 165 daa - Ca 10 boliger inntil området. - 1 gårdstun i området. havn Avstand til havn side 37

38 Grønnøra Vest utvidelse 350 daa Uavklarte spørsmål - Ca 350 daa - Ligger inntil dagens industriområde på Grønnøra. - Ligger inntil og er eksponert mot framtidig E39. - Smelteverk/cilisiumcluster - Nærhet havn - Nærhet til spredte boliger - Ny E39 vil gå rett forbi km til dagens E39. - Ligger i kryss fv. 710, vegen vil bli en del av framtidig E39 når Harangen - Høgkjølen ferdigstilles. - Området er flatt - Nærhet til havn ca 1 km. - Fjernvarme. - Teknisk infrastruktur på plass. - Relativt flatt område, lett å bygge ut. - Nødvendig med oppfylling på deler av området pga flomfare Det må dokumenteres tilfredstillende sikkerhet mot utglidninger og skred.(spesielt i forhold til eventuelle oppfyllinger i området) Ulemper Dårlig kollektivdekning. Krever oppfylling grunnet flomfare. Grunnforholdene i planområdet består av marine avsetninger hvor det kan forekomme bløt marin leire eller kvikkleire. - Klart avgrenset mot øvrige landbruks Jordvernkonflikt matkornareal. 350 daa med unntak av kroksjø, massetak/deponi ca 10 daa. Ingen spesielle arter registrert. Ingen konflikt med automatisk fredete kulturminner, trolig lite sannsynlig at det skal forekomme slike på grunn av at området ligger lavt. det er liten sannsynlighet for kulturminner Utredes hvordan kroksjone kan ivaretas selv om området utbygges Det må utredes mulighet for å etableres en tursti gjennom området. Turveg langs elva og g/svei gjennom området. Kroksjø er rasteområde for våtmarksfugl lokal verdi. 5-7 boliger ca 100m fra området. Område brukt til fritidsfiske Området er egnet til industrivirksomhet tilknyttet smelteverk- /cilisiumsbransjen og havnerelatert virksomhet. Bør ikke brukes til forretning / kontor. Relativt små opparbeidings-kostnader. Sterk konflikt med jordvernet. KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 1 KOSTNAD: 3 Oversendt fra Orkdal kommune jh sbt havn Avstand til havn side 38

39 MIDTRE GAULDAL Frøsetøran Nygårdsøran Haukdalsmyra side 39

40 Frøsetøran 100 daa Eksponert mot E6 Ca 100 daa - Avgrenset område. - Vil ikke skape press mot tilgrensende jordbruksområder. Iflg. kommunens kulturminnekart foreligger ingen kjente kulturminner på arealet Forbeholdes lettere industri og bedrifter med behov for eksponering mot E6. Uavklarte spørsmål På nåværende tidspunkt er arealet utleid til Statens Vegvesen til lagring og produksjon av asfalt sentralt i forhold til vegnettet i Støren-området. Dette skal tilbakeføres til landbruksområde etter at avtaletiden går ut. Ulemper Vanskelig adkomst - Manglende kollektivdekning. - Avstand til Prestteigen 1,5 km. - Avstand til E6 etter dagens adkomst er 1,3 km havn Avstand til havn - Må fylles opp/evt. annet flomvern på grunn av fare for 20- års flom. - Adkomst må evt. utbedres med ny tunnel. Arealet er ikke avklart i forhold til landbruksmyndighetene. - Cirka 50 daa. kornareal. - Avgrenset område uten mulighet for utvikling. shensyn må vurderes. - Nært verna vassdrag - Grunnvannsforekomst i nordkant. - Arealet lengst nord får verdi som viktig lokalitet, naturtype: stor elveør. - Strekningen ut mot Gaula er attraktiv og mye brukt til laksefiske. Grunnvannsforekomst. Ikke aktuell som drikkevann, men kan være en fremtidig energiressurs. Nært verna vassdrag, flomutsatt område. KONFLIKT: 4 ATTRAKTIVITET: 3 KOSTNAD: 4 Oversendt fra Midtre Gauldal kommune jh side 40

41 Nygårdsøran 75 daa - 75 daa - Eksponert mot E6. - Har utvidelsesmuligheter - Adkomst til E6 avklart med Statens vegvesen Bru over elva gir kort avstand til E6. Moderate kostnader for bru/kryss, tilkobling E6. Berører ikke kjent biologisk mangfold. Ikke brukt i friluftssammenheng. Mulighet for fjernvarme, fra planlagt anlegg Støren trelast. Forbeholdes Mindre arealkrevende virksomheter med behov for eksponering og lett tilgang til E6 KONFLIKT: 5 ATTRAKTIVITET: 2 KOSTNAD: 3 Uavklarte spørsmål Innsigelse fra fylkeslandbruksstyret i forbindelse med revisjon av kommunedelplan Støren. Flomfare må avklares (Ev mindre behov for oppfylling.) Trolig ikke store problemer i forhold til kjente kulturminner og miljøer. shensyn må vurderes Oversendt fra Midtre Gauldal kommune jh Ulemper et er konfliktfylt (jf. jordvern) Ca 1,5 km til Prestteigen, som er ett av sentrene på Støren. Konflikt med jordvern. Beiteareal som er blitt oppdyrket. Innsigelse fra fylkeslandbruksstyret. Vil skape press mot tilgrensende jordbruksareal. Nært vernet vassdrag (ikke varsel om innsigelse) Elvestrekningen brukes til laksefiske havn Avstand til havn side 41

42 Haukadalsmyra 550 daa Område på 550 daa. Flat myr Ikke i konflikt med jordvern. Det er ikke kjent at arealet er brukt i friluftssammenheng. Området forbeholdes store, arealkrevende virksomheter. Meget godt egnet til spesielle typer virksomheter som krever avstand til boliger pga støy, lukt og lignende. Uavklarte spørsmål Foreslått område i KPA Krav om KU fra FM Ulemper Bratt adkomst til området. havn Potensiell trase går 2,5 km fra E6 Bratt adkomst til området, 150 m høydeforskjell fra Haukdalsmyra og ned til E6. Ca 4 km til Prestteigen Kollektivdekning (i dag) Avstand til havn Det foreligger på nåværende tidspunkt ikke etablert veitrase til arealet Store kostnader for å utløse potensialet i området: - dyp myr - mangler teknisk infrastruktur - nytt veisystem bru over Sokna Anslått kostnad 80 mill kr for adkomst Kommunestyret : Haukdalsmyra vurderes lagt ut til nydyrkning til erstatning for dyrket mark i sentrumsnære områder som ev, bør omdisponeres fra landbruk til annen næring og boliger. FM har varsel om innsigelse (krav om KU for området). Jfr. kulturminnekart for kommunen foreligger ikke kjente kulturminner på myra. Rik skog- og krattbevokst myr. Myra er satt som et nasjonalt og regionalt viktig område jfr naturtypekartlegging i kommunen. Mindre aktuelt for publikumsrettet virksomhet Behov for store investeringer for å utløse potensialet i området. Langsiktig prosess. KONFLIKT: 2 ATTRAKTIVITET: 4 KOSTNAD: 5 Oversendt fra Midtre Gauldal kommune jh side 42

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Forside Uten bilde Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Felles formannskapsmøte 05.03.2010 Jon Hoem 1 Regionalt utgangspunkt: MÅL 2: Trøndelag skal

Detaljer

NYE LEANGEN. Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013

NYE LEANGEN. Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013 NYE LEANGEN Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013 Muligheter Leangen Forventet at arealplan 2012 2024 vedtas i april / mai 2013 Fannrem Orkdal Vollmarka Melhus Vassfjellet Klæbu

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE FOR STYRINGSGRUPPEN NYE LEANGEN

ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE FOR STYRINGSGRUPPEN NYE LEANGEN ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE FOR STYRINGSGRUPPEN NYE LEANGEN MAI 2013 ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE Verdivurdering Oppdragsgiver: Styringsgruppen Nye Leangen Oppdragsgivers representant:

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Alternativ til Orkanger hamn?

Alternativ til Orkanger hamn? Alternativ til Orkanger hamn? Utbygging av regionhamn på Grønøra vil føre til Alvorleg skade på naturverdiar, uansett alternativ Auka trafikk gjennom Orkanger, støy, støv m.m Lite framtidsretta: Verken

Detaljer

Rullering IKAP Massedeponi. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Rullering IKAP Massedeponi. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Rullering IKAP Massedeponi Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Kommuner i Trondheimsregionen Mål utvikling Trondheimsregionen Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag I 21 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bos Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS Referat

Detaljer

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN Tjøme kommune 15. juli 2014 Kart over foreslåtte utbyggingsområder (Se egne konsekvensutredninger for det

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP-2 Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen Styrke Trondheimsregionens utvikling

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune Vedlegg 1.1 Analyse arealer Lillestrøm-Eidsvoll 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 I dag finnes det 13 hensettingsplasser rett nord for Lillestrøm stasjon (mot Kongsvinger), og 10 plasser ved Eidsvoll. Det

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE

VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE Revidert: 15.08.2014 Vurderinger er gjort på basis av data tilgjengelig i databasen «skog og landskap», http://www.skogoglandskap.no/

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag ved KU av grus- og pukkforekomster, deponi

Kunnskapsgrunnlag ved KU av grus- og pukkforekomster, deponi Arealforvaltning Saksbehandler Camilla Stenstad Telefon 72858173 Dato 09.07.2015 Saksnr. 13/866-59 Kunnskapsgrunnlag ved KU av grus- og pukkforekomster, deponi Alle områder i planen er vurdert faglig og

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 14/1138 Arkivkode: 121 &13 Sakstittel: 125/1 DETALJPLAN NEDRE LANGLAND - GRUSUTTAK/DEPONI Datert: 15.4.2015

Planprogram. Arkivsak: 14/1138 Arkivkode: 121 &13 Sakstittel: 125/1 DETALJPLAN NEDRE LANGLAND - GRUSUTTAK/DEPONI Datert: 15.4.2015 Planprogram Arkivsak: 14/1138 Arkivkode: 121 &13 Sakstittel: 125/1 DETALJPLAN NEDRE LANGLAND - GRUSUTTAK/DEPONI Datert: 15.4.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Beliggenhet... 3 2. Historikk og bakgrunn... 4 3.

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

GNR. 40 BNR. 92 M. FL.

GNR. 40 BNR. 92 M. FL. HEMNE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE KARTUTSNI TT Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11 Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak For hver av de aktuelle nye utbyggingsområdene er det for temaet samfunnssikkerhet

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet.

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet. 9. Støy Ikke registrert. 10. Gang og sykkel Ikke relevant. 11. Kollektiv Ikke relevant. 12. Trafikk Ikke registrert. 13. Veger Avklares i reguleringsplan 14. Markslag Skog 15. Fredning /vern 16. Inngrepsfri

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer