Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast"

Transkript

1 Forside Uten bilde Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Felles formannskapsmøte Jon Hoem 1

2 Regionalt utgangspunkt: MÅL 2: Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster Strategi 3: Styrke bærekraftig arealplanlegging for Trondheimsregionen, byene og tettstedene i Trøndelag MÅL 1: Miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner

3 IKAP gir Trondheimsregionen avgjørende konkurransefortrinn: Vilje og evne til samarbeid om arealutviklingen. Gode regionale næringsareal for store næringsvirksomheter og næringsarealer for å videreutvikle kommunenes fortrinn. IKAP gir grunnlag for miljøvennlige valg for næringsliv og beboere: Aktivitet, opplevelse, service og bosetting samles i regionens sentra. Dynamiske IKAP gir Trondheimsregionen samvirkende sentra avgjørende er suksesskriteriet konkurransefortrinn for næring og bosetting Boliger for framtidens beboere med miljøvennlig livsform. Rollemodell for konkurransedyktig, bærekraftig utbyggingsmønster Hva er høringsutkast til 1.-utkast IKAP: Før godsterminal/havn er avklart skal det være tilstrekkelig arealtilbud: 1.-utkast IKAP skal gi retningslinjer om 1-2 større gode næringsareal som også ivaretar klima- og miljøutfordringene. Når godsterminal/havn er nærmere avklart må IKAP videreføres: Klargjøring av ytterligere store næringsareal i henhold til behov. 1.-utkast IKAP skal gi retningslinjer til kommunene for prioritering av boligområder attraktive boliger og bærekraftige valg. Arealutvikling for et konkurransedyktig næringsliv og gode boliger for framtidens befolkning 3

4 To tilknyttede prosjekt: Strategisk næringsplan Befolknings- og bosettingsanalyse Forpliktende samarbeid om: Befolkningsprognoser på skolekretsnivå boligtyper/etterspørsel Pendling analyser av reisekonsekvenser

5 1.-utkast IKAP bygger på: 1 Melding om strategiske valg Planprogram utkast IKAP Vedtatte strategier er lagt til grunn Arbeidsgruppa har gjort planfaglig utredning Felles dugnadsperioder med opp til en ukes varighet Innbyrdes vekting av strategiene er politiske valg Forslaget skal høres prosessen er ikke lukket 5

6 Mulighetsrom, store næringsarealer Identifiserte store næringsareal : Hell Sveberg Kvegjerdsmyra Flatås-Kvenild-Torgård Torgård nedre Tulluan Søberg-Gravråksmoen Høgsetåsen Mellomstore areal : Stormyra Gjevingåsen Nideng Grønøra vest Haukdalsmyra Rød skrift: Aktuelt for godsterminal 6

7 forhold til strategier - Klassifisering i 1 er best, 5 er dårligst Usikkerhet: ±1 Strategi 2a: Rassikkerhet. Strategi 2b - Gjelder arbeidsplassintensive virksomheter: Nærhet kollektivknutepunkt. Strategi 2b: Gunstig for godsstrømmer og øvrig trafikkskaping Strategi 2c: Miljøkonflikte r skal tillegges stor vekt Strategi 2c: Omdisponering av dyrka jord skal tillegges stor vekt Strategi 2f: Forhold til arealtilgang og næringsklynger Strategi 2h: Tilknytning til veg og annen infrastruktur STJØRDAL Hell vest daa STJØRDAL Gjevingåsen 420 daa STJØRDAL Stormyra daa STJØRDAL Sutterøleiret nord 170 daa STJØRDAL Stjørdal interkom havn 100 daa MALVIK Nye Sveberg daa MALVIK Kvegjerdsmyra 800 daa MALVIK Muruvik daa TRONDHEIM Kvenild 100 daa TRONDHEIM Torgård II 150daa TRONDHEIM Torgård nedre 400 daa TRONDHEIM Løvås 490 daa TRONDHEIM Hegstad 150 daa TRONDHEIM Klett nordøst 200 daa KLÆBU Tulluan 2000 daa KLÆBU Tanem Øvre 150 daa KLÆBU Nideng 430 daa KLÆBU Skjøla 130 daa MELHUS Søberg Øst daa MELHUS Gravråksmoen 300 daa MELHUS Fremo 100 daa MELHUS Øysand 190 daa SKAUN KLEIVA 90da SKAUN Høgsetåsen/ næring daa SKAUN Litlsanden 65 daa ORKDAL Bårdshaug Vest 170 daa ORKDAL Grønøra Vest utvidelse 350 daa MIDTRE GAULDAL Frøsetøran 100 daa MIDTRE GAULDAL Nygårdsøran 75 daa MIDTRE GAULDAL Haukdals-myra 550 daa Overordnet strategi Stort område Mellomstort område

8 Retningslinjer store regionale næringsareal (1) Retningslinje 1.1 o Nye Sveberg prioriteres som aktuelt område for etablering av langsiktig stort regionalt næringsområde o Mulighetsstudie av Nye Sveberg, siktemål: Førsteetappe på ca daa Å avklare nærmere terrengmessig tilpassing Hensynet til biologisk mangfold og friluftsliv. Retningslinje 1.2 o Følgende områder skal bidra i et kortsiktig perspektiv: Deler av Tulluanområdet. Deler av Stormyra, med vekt på eventuelle spesielle etableringer. Deler av Løvåsområdet avhengig av resultat av grunnforhold og friluftsinteressene. Minimalt jordbruksareal foreslås 8

9 Retningslinjer store regionale næringsareal (2) Retningslinje 1.3 o Dersom mulighetsstudien for Nye Sveberg avdekker avgjørende utfordringer: o Kvegjerdsmyra sammen med Tulluan og Stormyra vurderes som langsiktige løsning. Ev. videreutvikling av Kvegjerdsmyra i samarbeid med Malvik kommune. Retningslinje 1.4 Grønøra vest: Tilrår at planavklaring igangsettes: o Landbruksareal med høy kvalitet o Regional betydning for videreutvikling av Orkdal som industrikommune med havn o Rekkefølgebestemmelse : Avvente igangsetting av utbygging inntil eksisterende næringsareal på Grønøra er avklart utnyttet. Nye etableringer skal ha regional betydning. 9

10 Retningslinjer store regionale næringsareal (3) Retningslinje 1.5 For å dempe arealbehov og omdisponering av jordbruksareal: o Eksisterende og nye næringsområder utnyttes med høy utnyttingsgrad. o Utrede metodikk for å fortette eksisterende store næringsarealer i regionen. Havneområdet i Orkdal og Sutterø i Stjørdal skal inngå Retningslinje 1.6 Ivareta nødvendig offentlig styring for å sikre det regionale perspektivet og etablere nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring: o Vurdere utviklingsselskap for hvert av o områdene med offentlig eiermajoritet Der det trengs gjennomføringskraft, kan alle kommuner i regionen inviteres til å delta i slike selskap. I første omgang sikte mot å etablere en regional portal for markedsføring og informasjon om samlet tilbud av næringsareal i regionen Retningslinje 1.7 o Når det foreligger nærmere sikkerhet om valg av lokalisering for godsterminal og havn: Ny vurdering av retningslinjene Uansett senest sommeren

11 Retningslinjer besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet Retningslinje 2.1 o Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet prioriteres lokalisert til kollektivbuen og avlastningssentrene i Trondheim og senterområdene i region/kommune sentrene. Retningslinje 2.2 o Sentrene skal fortettes gjennom samling av arbeidsplasser, handel, sosialt liv og kulturaktiviteter, med sikte på samvirke innenfor næringsliv og annet fellesskap. Retningslinje o Tilstrekkelig andel næringsareal og godt hushold av arealene Retningslinje 2.5 o Ikke nye sentra for besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet o Kjøpesenterstopp gjelder o Ny Giv gjelder fortsatt angående senterstruktur og omland.

12 Retningslinjer kommunenes næringsareal ut fra fortrinn Retningslinje o Alle kommuner skal ha tilrettelagt gode næringsarealer ut fra egne fortrinn og behov. o Innsigelsene til jordvern for Torgård II i Trondheim og Kleiva i Skaun vurderes på nytt o For å dempe arealbehov og dermed omdisponering av jordbruksareal mm, skal både eksisterende og nye næringsområder utnyttes på en god måte. Jordbruksareal i begge områdene 12

13 Retningslinjer for boligbygging Retningslinje 4.1 o Felles boligpolitikk basert på at framtidig befolkningsvekst skal fordele seg mellom kommunene som tidligere. o Prognose ca 3.500/år - høyere enn siste 10-år o innebærer at kommunene skal dimensjonere og tilrettelegge for boligbygging i henhold til årlig gjennomsnittlig boligtall: Retningslinje 4.2: o Hver kommune skal prioritere sine framtidige boligfelt slik at klima-, miljø- og landbrukshensyn ivaretas, ut fra IKAPs analyser: Transportkonsekvenser for boligfelt Landbrukskonsekvenser for boligfelt Analyse om boligtypefordeling Analyse av skolekapasitet Retningslinje 4.3: o Kommunen velger selv de planmessige/ juridiske virkemidler som den anser som mest hensiktsmessig for porsjonering Siste 10-årsperiode Prognose IKAP Befolkningsvekst Boliger Befolknings- Boliger Boliger per år vekst per år per år Stjørdal 1,47 % 190 1,55 % Malvik 1,31 % 86 1,38 % Trondheim 1,35 % ,42 % Klæbu 1,52 % 41 1,58 % Melhus 1,17 % 91 1,24 % Skaun 1,01 % 45 1,13 % Orkdal 0,94 % 57 1,01 % Midtre Gauldal *) 0,30 % 21 0,64 % SUM IKAPS HENSIKT: o Ikke å strupe boligbyggingen i hver kommune, men at kommunene benytter en rekkefølgemetodikk for å ivareta at de riktigste boligene - ut fra de vedtatte strategiene - bygges først o At nybyggingen sees i sammenheng med eksisterende boligmasse o Fokus på boliger for morgendagens beboere At beboere kan gjøre miljøvennlige valg Bolig/tjenester/fritid: ny livsstil

14 Transportanalysen Viser antall km som bilfører per person over 18 år til arbeids- og servicereiser. o Bedriftsregister fra 2005 o Reisevaneundersølelse fra 2001 o Regionen inndelt i 51 soner som er gitt sonevise egenskaper o Vedlegg viser reiselengde for hvert boligfelt

15 Samlet gjennomsnittlig årlig boligbyggebehov Av dette antall eneboliger per år Av dette antall i småhus per år Av dette antall i blokk per år Boligutviklingen er sammensatt, den totale boligmassen virker inn Trendalternativet: Andelen som bor i enebolig fortsetter å gå ned Kommune Stjørdal Malvik Trondheim Klæbu Melhus Skaun Orkdal Midtre Gauldal Markedet har etterspurt leiligheter dvs. enklere boliger: o Til tross for høy pris o Kjøpt i konkurranse med andre boligtyper i nybolig- og bruktmarkedet. o Indikasjon på at dette er boligtype som stadig flere ønsker o Antall personer over 60 år vokser nå betydelig. Dersom seniorer får attraktive, enklere boligalternativ: o Grunnlag for flere familieboliger i bruktmarkedet: Befolkningsvekst i eks. boligmasse

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 05.10.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-10 Dato 01. oktober 2010

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 05.10.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-10 Dato 01. oktober 2010 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 05.10.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-10 Dato 01. oktober 2010 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Rådhuset i Trondheim, Storsalen Kjell Fosse, Kristian Rolstad,

Detaljer

MELDING OM STRATEGISKE VALG Strategier i kap 5.2 vedtatt av Trondheimsregionen i møte 18.09.09 INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN (IKAP)

MELDING OM STRATEGISKE VALG Strategier i kap 5.2 vedtatt av Trondheimsregionen i møte 18.09.09 INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN (IKAP) MELDING OM STRATEGISKE VALG Strategier i kap 5.2 vedtatt av Trondheimsregionen i møte 18.09.09 INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN (IKAP) 02.10.2009 FORORD Trondheimsregionen har igangsatt interkommunalt

Detaljer

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Framdriftsplan Regionråd 19. september: sende IKAP-2 på høring (høringsperiode 22. september 31. oktober) felles saksframlegg

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 13.09.2012 Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens organer og sak om Trondheimsregionens

Detaljer

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 06. februar 2015 Sted: Orkdal kommune, Rådhuset. Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 1400. Lunsj

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL

IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL KATALOG OVER REGISTRERTE AREALER MED ENKEL KONSEKVENSUTREDNING NB: Dette er ikke forslag til nærings, men en oversikt over områder som undergis en nærmere vurdering.

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Høringsforslag. Høringsfrist 27. februar 2015 Omslagsfoto: Øystein Søbye/NTB Scanpix Høringsforslag til Regional plan for areal og transport

Detaljer

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 12.09.2013 Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2014-17 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

Rullering av kommuneplanen sentrumsavgrensing/senterstruktur

Rullering av kommuneplanen sentrumsavgrensing/senterstruktur Rullering av kommuneplanen sentrumsavgrensing/senterstruktur Kommuneplanens arealdel 2010 2022 Arbeidsnotat 02.05.2011 Etat Teknisk drift 1 Innholdsfortegnelse Innhold Bakgrunn...3 Nye vedtatte føringer...3

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Kommunestyrets satsingsområder for utviklingen av Hurumsamfunnet har gitt føringer for kommuneplanarbeidet:

Kommunestyrets satsingsområder for utviklingen av Hurumsamfunnet har gitt føringer for kommuneplanarbeidet: Kommuneplan for Hurum kommune 2015-27: SAMFUNNSDELEN «Hurum - muligheter mellom to fjorder» Visjon: Hurum er i endring. Fra å være en typisk industrikommune med store industribedrifter på Tofte og Sætre

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN "PLANBESKRIVELSE"

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN "PLANBESKRIVELSE" Dokument gjennomgått/revidert etter kommunestyrets behandlinger i sak PS 0010/03

Detaljer

Arealbruk og transport

Arealbruk og transport Arealbruk og transport Arealbruk Fredrikstad har et arvet utbyggingsmønster som preges av at bykommunen i 1994 ble slått sammen med 4 omkringliggende landkommuner. I dag bor bare ca. 25000 i eller nær

Detaljer