MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Silje Brandvoll varamedlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Frøydis Støle medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 5/13 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2013 6/13 Rapport og planer /13 Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 8/13 Etatstyringsmøtet sammensetning av delegasjon 9/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rita Jakobsen 10/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Teshome Tilahun Bizuayehu 11/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thor-Erik Sandberg Hanssen 12/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Are Severin Ingulfsvann 13/13 Langtidsdagsorden møte 2/ /13 Referatsaker møte 2/ /13 Orienteringssaker møte 2/ /13 Eventuelt møte 2/2013

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 5/ Arkivreferanse: 2013/345/ Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 1/2013 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/2013. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 1/2013 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13: Til stede: Navn Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Christian Lo Sissel Bjørnli Stian Hiis Bergh Frøydis Støle Funksjon medlem/nestleder medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt ansatt student student Forfall: Vigdis Moe Skarstein styreleder ekstern Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør rådgiver/referent

5 Innkallingen ble godkjent. Det ble meldt en tilleggssak 4/13 eventuelt orientering vedr. Mørkvedgården Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte 7/2012 2/13 Avlagt regnskap /13 Tilsetting i åremålsstilling som dekan - st. nr HHB X 4/13 Eventuelt 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte 7/2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 7/ /13 Avlagt regnskap 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar det fremlagte avlagte regnskapet for 2012 for Universitetet i Nordland med noter, samt styrets ledelseskommentarer for driften i Dersom det ikke er mulig å behandle revidert årsregnskap i ordinært styremøte innenfor fristen, bemyndiger styret til styreleder og rektor i fellesskap å godkjenne endelig årsregnskap for Dette forutsetter ingen vesentlige merknader i revisjonsbrevet fra Riksrevisjonen. 3. Fakultets- og avdelingsvise regnskap for 2012 med nærmere analyser fremlegges i senere styremøte. Behandling: Rektor endret sin innstilling ved å legge frem følgende tillegg til pkt. 1: Styret gir rektor fullmakt til å undertegne ledelseskommentarene.

6 Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar det fremlagte avlagte regnskapet for 2012 for Universitetet i Nordland med noter, samt styrets ledelseskommentarer for driften i Styret gir rektor fullmakt til å undertegne ledelseskommentarene. 2. Dersom det ikke er mulig å behandle revidert årsregnskap i ordinært styremøte innenfor fristen, bemyndiger styret til styreleder og rektor i fellesskap å godkjenne endelig årsregnskap for Dette forutsetter ingen vesentlige merknader i revisjonsbrevet fra Riksrevisjonen. 3. Fakultets- og avdelingsvise regnskap for 2012 med nærmere analyser fremlegges i senere styremøte. 3/13 Tilsetting i åremålsstilling som dekan - st. nr HHB Enstemmig vedtak: 1. Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Bjørn Olsen i åremålsstilling som dekan - st. nr HHB, for perioden 13. februar juli Dersom Bjørn Olsen ikke tar i mot tilbud om stillingen eller styret ikke godtar utvalgets innstilling, ønsker utvalget å få saken tilbake. Den midlertidige åremålsstillingen er hjemlet i universitets- og høgskolelovens 6 4 (1) bokstav d). 4/13 Eventuelt møte 1/2013 Styret ble orientert om at fellesadministrasjonen flytter ut fra Mørkvedgården på grunn muggog sopp-problemer. Styret tok orienteringen til etterretning. Paul Birger Torgnes nestleder Pål A. Pedersen rektor

7 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 6/ Arkivreferanse: 2012/2555/502 Sak: Rapport og planer Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret tar utkastet til Rapport og planer til orientering. 2. Universitetsstyret vedtar forslag til ordlyd for virksomhetsmål og styringsparametre, samt styringsparametrenes beregningsmåte slik disse fremgår av vedlegg nr. 1 i utkastet. 3. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Universitetsstyret ber rektor melde inn strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet innen fristen 15. mars 2013, på bakgrunn av diskusjonen i møtet. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

8 SAKSUTREDNING Sak: Rapport og planer Saksbehandler: Berit Eliassen Vedlegg: 1. Utkast til Rapport og planer Satsningsforslag 2014 for Universitetet i Nordland, sendt KD (arkivref 2012/1840) 3. Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet brev fra KD datert (arkivref 2006/404) INNLEDNING I denne saken legges utkast til Rapport og planer frem for universitetets styre til behandling innen oversending til Kunnskapsdepartementet (KD). Departementet innkaller 18 universitet/høyskoler til etatsstyringsmøte i 2013, og for Universitetet i Nordlands (UiN) del finner denne sted i Bodø klokken KD opplyser i tildelingsbrevet for 2013 at videre utvikling av ny målstruktur for institusjonen og oppfølgingspunkter fra tilbakemeldingen i 2012 vil være et tema i etatsstyringsmøtet. Videre vil departementet legge opp til en mer omforent dagsorden mellom departementet og institusjonen. I tildelingsbrevet for 2013 bes styret melde inn strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av Rapport og planer 15. mars I tillegg til behandling av dokumentet Rapport og planer, legges det derfor opp til en diskusjon vedrørende innmeldinger til etatsstyringsmøtet i denne saken. Med utgangspunkt i overordnede risikovurderinger (se kapittel 3 i foreliggende utkast til Rapport og planer ) vil rektor anmode styret om å melde inn campusutvikling som ett av temaene til etatsstyringsmøtet. Ellers følger UiNs innmelding til statsbudsjettet for 2014 vedlagt denne saken sammen med KDs tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2012, som grunnlag for diskusjonen i styret. Se vedlegg 2 (grunnlaget for brevet ble behandlet i styremøte 31.10, sak 68/12) og vedlegg 3. Rapport og planer er en tilstandsrapport for Universitetet i Nordland, utarbeidet i samsvar med krav fra eieren, Kunnskapsdepartementet. Dokumentet leveres årlig til KD. Vedlagt følger utkast til dokumentet for (vedlegg 1). Innledningsvis finnes omtale av styrets arbeid i 2012 (kapittel 1). Blant annet omtales styrets til dels omfattende arbeid med å videreutvikle UiNs strategi. I rapportdelen av dokumentet (kapittel 2) omtales og vurderes oppnådde mål og gjennomførte aktiviteter i 2012, mens plandelen (kapittel 3) klarlegger ambisjonsnivået for UiNs parametersett og aktiviteter i 2013; disse skal bidra til å realisere institusjonens strategi. I kapittel 3 finnes også omtale av overordnede risikoområder ved UiN i Fra og med 2012 har KD endret noe på forventningene til innholdet i Rapport og planer, som resultat av tilrådinger fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sektoren og KD (nedsatt i 2010). Til og med rapporteringsåret 2011 fastsatte KD felles sektor- og

9 virksomhetsmål med tilhørende styringsparametre 1 for alle virksomhetene i sektoren. Virksomhetene kunne selv utvide antall parametre ved behov. Fra og med rapporteringsåret 2012 har institusjonene departementets overordnede føringer (dvs. sektormålene og enkelte nasjonale styringsparametre) som felles ramme for egen mål- og resultatstyring. Departementet forutsetter i brev bl.a. at «Styrene skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utviklingen i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. [ ] Når institusjonene skal fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametere til disse, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i egne strategiske planer og mål, og tilpasse disse til de overordnede sektormålene og de felles, nasjonale styringsparametrene». Årets utgave av Rapport og planer skal altså dekke KDs krav til rapportering for og omtale av planer, med utgangspunkt i felles sektormål fastsatt av KD, virksomhetsmål fastsatt av institusjonen selv samt nasjonale styringsparametre og institusjonens egne styringsparametre. I det følgende omtales arbeidet med strategi og virksomhetsstyring i 2012, og viktige forutsetninger for de opplysninger som finnes i Rapport og plan-utkastet på tidspunktet styret har dokumentet til behandling. TIDSFRISTER OG KONSEKVENSER FOR INNHOLD I FORELIGGENDE UTKAST Styrets behandling av saken finner sted 26. februar. Det innebærer at intern skrivefrist er satt tidligere enn rapportering av resultater for 2012 finner sted. Resultatmåling på en god del av UiNs parametersett er knyttet til DBH-rapportering 3 som finner sted 15. februar. Flere av resultatene som presenteres i dokumentets kapittel 2 og 3 for 2012 er å betrakte som foreløpige, basert på uttrekk fra UiNs systemer innen rapportering fant sted. Det understrekes at man ikke forventer vesentlige endringer i tallstørrelser, da tallene i foreliggende utkast er satt sammen nært opp til rapporteringsfristen. Endelige resultatstørrelser 4 innarbeides innen oversending til departementet senest 15. mars. STRATEGIARBEID 2012 UiNs overordnede strategi ble vedtatt i siste styremøte 2011 og er i noen grad inndelt i samsvar med departementets sektormål. Den overordnede strategien ble lagt som ramme for arbeidet med fakultetsvise strategiplaner, og høsten 2012 (styremøte ) behandlet styret ved Universitetet i Nordland disse i sak 54/12. 1 I teksten nyttes begrepene styringsparametre og parametre synonymt 2 Jf. dokumentet «Rapporteringskrav 2012» på DBHs nettside, samt tildelingsbrev for 2012 og DBH database for statistikk om høyere utdanning, som alle institusjoner leverer data til. DBH-statistikk er åpen tilgjengelig fra egen nettside: 4 Med unntak for antall publiseringspoeng i Frist for rapportering av disse går ut først 3. april.

10 I tillegg til de fakultetsvise strategiene har styret ved Universitetet i Nordland i 2012 behandlet flere saker som omhandler delstrategier for virksomheten: styresak 55/12 Handlingsplan for forskning (møte 12.09); styresak 56/12 Handlingsplan for internasjonalisering av utdanning (møte 12.09) og styresak 73/12 Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt 2012 (møte 31.10). I forbindelse med behandling av styresak 73/12 ble det klart at styret ønsker å utvikle en samlet, fakultetsovergripende strategisk handlingsplan for institusjonen, med den hensikt å foreta planmessige prioriteringer de kommende år i samsvar med strategien som ble vedtatt ultimo Ved inngangen til 2013 pågår arbeidet med å etablere en strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland. Den strategiske handlingsplanen som er under utarbeidelse skal omfavne prioriteringer som omtalt i strategidokumentene styret har behandlet i Rektor tar sikte på å få opp mer langsiktige målsettingsnivåer gjennom arbeidet med strategisk handlingsplan, og det innebærer at fremtidige utgaver av Rapport og planer ventelig vil innehold ambisjonsnivå som strekker seg utover ettårige perspektiv. Årets utgave av Rapport og planer har hovedsakelig 2013 som målsettingshorisont i plandelen. ARBEIDET MED Å VIDEREUTVIKLE VIRKSOMHETSMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I 2012 I styresak 124/11 vedtok styret virksomhetsmål og styringsparametre under sektormålene for 2012, bl.a. med utgangspunkt i departementets brev av juni På vedtakstidspunktet gjensto fremdeles noe utviklingsarbeid, blant knyttet til å operasjonalisere flere av styringsparametrene. Basert på tilbakemelding i etatsstyringsmøtet mai 2012 har rektor ved universitetsdirektøren foretatt en gjennomgang med siktemål å redusere antall styringsparametre, og virksomhetsmålene har gjennomgått en tekstlig bearbeiding med utgangspunkt i sektormålenes hovedtema. Det vises i denne forbindelse til styresak 34/12 om kvalitetsrapporten for 2011, hvor virksomhetsmål (og parametre)under sektormål 1 er bearbeidet med utgangspunkt i sektormålets hovedtema, utdanning og internasjonalisering. Parametrene under sektormål 1 har vært gjenstand for ytterligere gjennomgang etter styresak 34/11. Gjennomgangen innebærer at rektor i denne styresaken fremmer forslag til noe endret ordlyd for flere av virksomhetsmålene vedtatt i styresak 124/11, og antallet styringsparametre foreslås redusert fra 49 til 35 (hvorav 12 er nasjonale styringsparametre). Det kan fortsatt diskuteres hvorvidt 35 parametre er for mye, men rektor legger dette antallet til grunn i forslaget til Rapport og planer som her legges frem. Endringer i virksomhetsmål og styringsparametre fra styresak 124/11 kommer frem i vedlegg 2 i foreliggende utkast til Rapport og planer Rapport- og planarbeidet i utkastet er foretatt på grunnlag av foreliggende forslag til ordlyd for virksomhetmål og styringsparametre. I løpet av 2012 ble den nye NOKUT-portalen lansert. Fra NOKUT-portalens hjemmeside heter det bl.a. at «Formålet med NOKUT-portalen er å bidra til bedre og lettere tilgjengelige indikatorer for kvalitet i forskning og utdanning. Målsetningen er å etablere et sett av kvantitative data i DBH og bidra til å gjøre NOKUTs prosesser mer effektive. Portalen vil gjøre det kvantitative datagrunnlaget for NOKUTs akkrediteringer og andre evalueringsformer mer

11 transparent og tilgjengelig for både NOKUT, Universitets- og høyskolesektoren, forskere og allmennheten.» 5 NOKUT har rollen som tilsyns- og akkrediteringsorgan i sektoren, og organets syn på kvalitet er derfor sentralt. Flere av NOKUT-indikatorene må sies å være svært relevante for å vurdere UiNs utvikling, og inngikk som del av parametersettet i styresak 124/11. NOKUTs beregningsmåte er i enkelte tilfeller (marginalt) forskjellig fra beregningsmåten som lå til grunn for beregningen av parametrene i styresak 124/11. NOKUTs beregningsmåte er lagt til grunn i arbeidet med årets utgave av Rapport og planer. Det innebærer at tallstørrelser ikke nødvendigvis er gjenkjennbare for samme parameter i fjorårets og årets utgave av dokumentet. Gjeldende definisjon/beregningsmåte og formål med UiNs parametre er beskrevet i vedlegg 1 i utkastet til Rapport og planer ENDRINGER I DOKUMENTETS INNRETNING I tillegg til gjennomgangen av virksomhetsmål og styringsparametre, er det foretatt visse endringer i dokumentets innretning sammenlignet med fjorårets utgave. Det er vektlagt å beskrive gjennomførte aktiviteter og planlagte aktiviteter som støtter opp om å nå de ulike virksomhetsmålene, og dermed bidrar til å realisere UiNs strategi. Rapportering om resultatstørrelser (tallverdier) og fastsetting av ambisjonsmål i form av tallverdier for 2013 er videreført. I plandelen er det i tillegg til større fokus på aktivitetsplaner, innarbeidet en overordnet risikovurdering hvor fokus rettes mot de mest sentrale områdene for risikostyring ved institusjonen i I det saken legges frem for styret, gjenstår enkelte tiltaksbeskrivelser samt redigeringsarbeid bl.a. knyttet til avstemming av tiltaksbeskrivelser på tvers av virksomhetsmål i plandelen (kapittel 3). Dette arbeidet utføres innen oversending av dokumentet. Videre vil styrets behandling av forslag til strategiske avsetninger for 2013 innarbeides innen oversending til departementet (denne saken behandles i samme styremøte som utkastet til Rapport og plandokument). FORSLAG TIL VEDTAK På bakgrunn av saksutredningen over fremmes følgende forslag til vedtak 5. Universitetsstyret tar utkastet til Rapport og planer til orientering. 6. Universitetsstyret vedtar forslag til ordlyd for virksomhetsmål og styringsparametre, samt styringsparametrenes beregningsmåte slik disse fremgår av vedlegg nr. 1 i utkastet. 7. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Universitetssttyret ber rektor melde inn strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet innen fristen 15. mars 2013, på bakgrunn av diskusjonen i møtet. 5 For mer informasjon, se

12 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 7 Kap 2.1 Rapport Resultatrapportering på mål Regjeringens politiske prioriteringer for Rapportering på virksomhetsmål under sektormålene Kap 2.2 Rapport Annen rapportering Oppfølging etter etatsstyringsmøtet Aktivitetskrav Rapportering om SAK i ingeniørutdanningen Rapportering om førskolelærerutdanning Universell tilrettelegging Studentkapasitet Midler tildelt over kap Rapportering på likestilling Større investeringsprosjekter Forvaltning av aksjefullmakt Sikkerhet og beredskap Felles føringer Oppfølging av evalueringer og akkrediteringer Oppfølging av revisjon og kartlegginger KAPITTEL 3. PLAN Kap 3.1 Plan 2013 Plan for virksomheten Regjeringens politiske prioriteringer for Plan for virksomhetsmål under sektormålene Strategiske satsinger i Overordnede risikovurderinger Kap 3.2 Plan for tildelt bevilgning VEDLEGG: Vedlegg 1. Definisjon styringsparametre UiN Vedlegg 2. Tidligere målstruktur og endringer f.o.m Vedlegg 3. Skjema for studentkapasitet Vedlegg 4. Rapport førskolelærerutdanningen Vedlegg 5. UiNs strategiplan

13 Kapittel 1. Innledning Rapport og planer er en tilstandsrapport for Universitetet i Nordland (UiN), utarbeidet i samsvar med krav fra eier, Kunnskapsdepartementet (KD). Dokumentet leveres årlig til KD, og har vært behandlet av universitetsstyret innen oversending til departementet. Innledningsvis finnes omtale av endringer i årets utgave av dokumentet, samt universitetsstyrets arbeid i Blant annet omtales universitetsstyrets til dels omfattende arbeid med å videreutvikle UiNs strategi, herunder omtale av gjenstående arbeid med å utvikle strategisk handlingsplan ved inngangen til 2013 (kapittel 1). I rapportdelen av dokumentet (kapittel 2) omtales oppnådde mål og gjennomførte aktiviteter i 2012 for hvert av virksomhetsmålene, mens plandelen (kapittel 3) klarlegger ambisjonsnivået for 2013, som ledd i å realisere institusjonens strategi. I kapittel 3 finnes også omtale og vurdering av overordnede risikoområder for institusjonen i 2013, med tilhørende vurderinger av risikonivå. ENDREDE RAMMEBETINGELSER FOR DOKUMENTET Fra og med 2012 har KD endret noe på forventningene til innholdet i Rapport og planer, som resultat av tilrådinger fra en arbeidsgruppe departementet satt ned i Til og med rapporteringsåret 2011 fastsatte KD felles sektor- og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametre 1 for alle virksomhetene i sektoren. Virksomhetene kunne selv utvide antall parametre ved behov. Fra og med rapporteringsåret 2012 har institusjonene departementets overordnede føringer (dvs. sektormålene og enkelte nasjonale styringsparametre) som felles ramme for egen mål- og resultatstyring. Departementet forutsatte i brev bl.a. at «Styrene skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utviklingen i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. [ ] Når institusjonene skal fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametere til disse, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i egne strategiske planer og mål, og tilpasse disse til de overordnede sektormålene og de felles, nasjonale styringsparametrene». Årets utgave av Rapport og planer er utformet i henhold til departementets krav til rapportering 2 og plan, med utgangspunkt i felles sektormål fastsatt av KD, virksomhetsmål fastsatt av institusjonen selv samt KDs nasjonale styringsparametre og institusjonens egne styringsparametre. ARBEIDET MED Å VIDEREUTVIKLE VIRKSOMHETSMÅL OG PARAMETRE I forbindelse med omleggingen fra og med 2012 har departementet presisert at utvikling av mål- og resultatstyringen ved den enkelte institusjon vil være et utviklingsarbeid der det må vinnes erfaringer over tid, og ved Universitetet i Nordland har dette arbeidet ved inngangen til 2013 fortsatt preg av at man er i en utviklingsfase (jf. avsnitt om strategiarbeid under). 1 I teksten nyttes begrepene styringsparametre og parametre synonymt 2 Jf. dokumentet «Rapporteringskrav 2012» på DBHs nettside, samt tildelingsbrev (også foreløpig) 2012 og

14 I styresak 124/11 vedtok universitetsstyret virksomhetsmål og styringsparametre under sektormålene for 2012, bl.a. med utgangspunkt i departementets brev av juni På vedtakstidspunktet gjensto fremdeles noe utviklingsarbeid, blant knyttet til å operasjonalisere flere av styringsparametrene. Basert på bl.a. tilbakemelding i etatsstyringsmøtet mai 2012 er det foretatt en gjennomgang med siktemål å rendyrke virksomhetsmålenes innhold med utgangspunkt i hovedtema for hvert sektormål. Videre er parametrene gjennomgått med siktemål å redusere antallet, samt jamføre beregningsmåte med NOKUT-portalens beregninger for de parametre det er relevant. Flere av virksomhetsmålene har etter gjennomgangen noe endret ordlyd og antall styringsparametre er redusert fra 49 til 35 (hvorav 12 er nasjonale). Det kan fortsatt diskuteres hvorvidt 35 parametre er for mange; dette antallet ligger likevel til grunn for arbeidet med Rapport og planer Mer inngående beskrivelse av parametrenes formål og beregningsmåte finnes i vedlegg 1. Endringer i virksomhetsmål og styringsparametre fra fjorårets utgave av Rapport og planer kommer frem i vedlegg 2. ENDRINGER I DOKUMENTETS INNRETNING I tillegg til gjennomgangen av virksomhetsmål og styringsparametre, er det foretatt visse endringer i dokumentets innretning sammenlignet med fjoråret. I årets utgave er det lagt vekt på å beskrive gjennomførte aktiviteter som støtter opp om de ulike virksomhetsmålene, og således bidrar til å realisere Universitetet i Nordlands strategi. Rapportering om resultater 2012 på styringsparametrene og fastsetting av ambisjonsmål på styringsparametrene for 2013 er videreført. I plandelen er det innarbeidet en overordnet risikovurdering hvor fokus rettes mot de mest sentrale områdene for risikostyring ved institusjonen i I avsnittet under om universitetsstyrets arbeid i 2012, går det frem at Universitetet i Nordland ved inngangen til 2013 er i ferd med å utarbeide en samlet strategisk handlingsplan basert på strategiarbeidet som er utført på ulike nivå og områder i Det innebærer at fremtidige utgaver av Rapport og planer ventelig vil inneholde ambisjonsnivå som strekker seg utover ettårige perspektiv. Årets utgave av dokumentet har hovedsakelig 2013 som horisont i plandelen. VURDERING AV RESULTATUTVIKLING OG NÅSITUASJON Universitetet i Nordland ble etablert etter forutgående søknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene (NOKUT). Universitetet i Nordland er etablert som resultat av en langsiktig satsing hvor det å bygge faglig kompetanse på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, spesielt innenfor de faglige satsingsområdene som lå til grunn for universitetssøknaden, har vært helt sentralt. Gjeldende strategiplan fremhever at universitetets fortsatte utvikling skal være konsentrert om de fire faglige søylene hvor det er bygget opp ph.d.: bedriftsøkonomi, sosiologi, profesjonspraksis og akvakultur. Fagsøylene klarlegger universitetets særegne profil og danner et godt utgangspunkt for arbeidet med ytterligere spissing av profilen. Som det fremgår av tabellen under har utviklingen siste fem år (siden 2008) vært positiv innen sentrale områder som antall studerende, studiepoeng- og kandidatproduksjon, forskning og faglig kompetansenivå, og omfang ansatte. Tabell: Sentrale utviklingstrekk siste 5 år 2008* 2012* Endring % Merknad Antall studenter ,7 % Studiepoeng (60-poengenheter) ,0 % Ferdige kandidater ,0 % Avlagte doktorgrader % Publiseringspoeng 96,2 188,7 48,9 % Foreløpig tall Rapporteringsfrist først 3. april 2013 Førstestillingskompetanse 53,7 % 60,2 % 6,5 % Årsverk (totalt) 495,1 533,6 7,8 % *All finansiering, jf. DBH-data Universitetet i Nordland må sies å være en institusjon med potensiale for videre utvikling og vekst. Ledelsen har identifisert overordnede risikoområder ved Universitetet i Nordland, jf. omtale i kapittel 3. For 3

15 flere av disse vurderes risikonivået til å ligge på moderat til alvorlig. Det gjelder risiko knyttet til infrastruktur (alvorlig), gjennomstrømming og balanse i etterspørsel og tilbud av studier (moderat), ekstern finansiering (moderat) og risiko for lav kapasitet på fellesadministrative tjenester i 2013 (moderat). Antallet studenter (heltidsekvivalenter) per faglig årsverk er høyt sammenlignet med snittet for universitetene (18,2 ved UiN mot snitt 12,1 ved universitetene i 2011) 3, og indikerer at den faglige ressursen ved Universitetet i Nordland er relativt hardt belastet. Dagens ressursrammer må sies å være knappe, kanskje særlig sett i sammenheng med de ambisjoner for utvikling som fremkommer av universitetets strategiplan. Universitetet i Nordland har gjennom sin strategiplan ambisjoner om å videreutvikle institusjonen i retning av å gi ytterligere bidrag til samfunns-, nærings- og arbeidslivet i regionen. Dette forutsetter imidlertid en bedring av rammebetingelsene for virksomheten. Universitetsstyrets vurderinger tilsier at det kreves overordnede grep for å sikre den videre utviklingen av Universitetet i Nordland. Bedre grunnfinansiering, flere stipendiat- og post doc-stillinger samt mulighet for økte investeringer i infrastruktur vil etter universitetsstyrets syn representere sentrale grep for å bidra til den videre faglige utviklingen som er nødvendig for at aktivitetene innen utdanning, forskning og formidling ved Universitetet i Nordland skal videreutvikles. UNIVERSITETSSTYRETS ARBEID 2012 Universitetet i Nordland har enhetlig ledelse. Rektor er daglig leder ved institusjonen og sender innkalling til universitetsstyret omtrent ei uke innen møtene. Sammen med innkallingen følger saksliste og saksdokumenter med rektors innstilling til vedtak. I samarbeid med administrasjonen har rektor forberedt styresakene i 2012 og stilt i styremøtene for å legge frem sakene, delta i diskusjoner og protokollere vedtakene i universitetsstyret. Universitetsstyret har hatt følgende sammensetning i 2012: Eksterne medlemmer Vigdis Moe Skarstein, styreleder Varamedlem: Eirin Kjølstad Paul Birger Torgnes, nestleder Varamedlem: Brynjolv Anke Bodil Børset Varamedlem: Silje Brandvoll Inge Myrvoll Varamedlem: Helge M. Sønneland Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet, fast ansatte Berit Støre Brinchmann Varamedlem: 1: Ingrid Fylling Ann Gøril Hugaas 2: Allan Sande Jan-Oddvar Sørnes 3: Arne Martin Jakobsen Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet, midlertidig ansatte: ( ): Christian Lo Varamedlem: June Borge ( ): June Borge Varamedlem: Lisa Overå Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte Sissel Bjørnli Varamedlem: Hilde Ribe. Medlemmer fra studentene ( ): Stian Hiis Bergh Varamedlem: 1. Nils Ole Jentoft Frøydis Støle 2. Malin Sofie Tørrisplass 3 Jf. NOKUT-portalen 4

16 ( ): Stian Hiis Bergh Varamedlem: 1. Håvard Olafsen Bea Birgitte Madsen 2: Malin Sofie Tørrisplass Universitetsstyret har avholdt 7 styremøter og behandlet til sammen 96 saker i Universitetsstyret har i 2012 hatt fokus på å videreutvikle det strategiske rammeverket som ble trukket opp gjennom vedtak om overordnet strategi for Universitetet i Nordland ( ), i siste styremøte 2011 (14.12, styresak 125/11). Universitetet i Nordlands strategiplan er gjengitt i vedlegg 5. Strategiplanen er i noen grad inndelt i samsvar med departementets sektormål. Den overordnede strategien for Universitetet i Nordland har dannet rammen for fakultetenes arbeid med fakultetsvise strategiplaner første halvår I styresak 23/12 (møte 25.04) behandlet universitetsstyret fremdriftsplan for oppfølging av overordnet strategiplan, og i styresak 54/12 (møte 12.09) ble fakultetenes strategiplaner presentert for universitetsstyret. Universitetsstyret initierte i den forbindelse et videre arbeid bl.a. med siktemål å se fakultetsstrategiene i tettere sammenheng med universitetets overordnede strategiplan, og ytterligere konkretisering av strategiene. I 2012 har universitetsstyret ved Universitetet behandlet flere strategiske handlingsplaner for ulike deler av virksomheten: styresak 55/12 (møte 12.09) Handlingsplan for forskning ; styresak 56/12 (møte 12.09) Handlingsplan for internasjonalisering av utdanning og styresak 73/12 (møte 31.10) Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt Under behandlingen av styresak 73/12 drøftet universitetsstyret behovet for en omlegging av det strategiske planverket, slik at Universitetet i Nordland har én overordnet strategiplan med én handlingsplan som dekker de ulike satsingene. Rektor ble bedt om å vurdere dette. På bakgrunn av vurderingene i styresak 73/12, behandlet universitetsstyret i siste styremøte 2012 (12.12) egen sak (styresak 88/12) om utforming av det strategiske planverket for Universitetet i Nordland. Ved inngangen til 2013 pågår arbeidet med å utvikle en samlet, fakultetsovergripende og langsiktig strategisk handlingsplan ut fra sentrale tema i overordnet strategiplan. Gjennom den strategiske handlingsplanen har styret som siktemål å sikre en bedre sammenheng mellom overordnet strategi, målstruktur og budsjett I 2012 er det utført et til dels omfattende arbeid med å etablere faktagrunnlag og plan for campusutviklingen for Universitetet i Nordland mot 2030, jf. omtale under virksomhetsmål 4.4 i kapittel 2. Planen er utarbeidet med bistand fra Statsbygg og viser med tydelighet behovet for å sikre videre utvikling av campus Bodø spesielt, og universitetet generelt. Universitetsstyret behandlet campusutviklingsplanen i junimøtet (sak 35/12). Fjoråret utgave av Rapport og planer ( ) ble behandlet av universitetsstyret innen oversending til Kunnskapsdepartementet (styresak 4/12). For øvrig har universitetsstyret arbeidet med en rekke saker innen ulike virksomhetsområder i 2012, her nevnes: STUDIER OG FORSKNING Retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader ved Universitetet i Nordland (sak 24/12) Forskriftsrevisjoner av studietilbud: Revisjon av forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland (sak36/12), Revisjon av forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Nordland som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner (sak 37/12), Ny forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (sak 38/12) Forskrift for dr.philos. ved Universitetet i Nordland (sak 75/12) Endring av navn på årsstudier i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø (sak 72/12) 5

17 Endring av navn på ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling Søknad om utsatt sensur (sak 25/12 og 72/12) Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden Studieportefølje for Universitetet i Nordland (sak 41/12 og 70/12) Etablering av nye studier (sak 40/12, 69/12 og 86/12) Studentrekruttering (sak 89/12). Kvalitetsrapporten 2011 (sak 34/12) PERSONAL/ORGANISASJON Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyret ved FSV endringer (sak 57/12) Lokale lønnsforhandlinger per 1. september 2012 (sak 58/12) Reviderte bestemmelser om faglige stillinger og lederstillinger (sak 76/12) Kreeringer ph.d.: Til sammen 15 saker Utlysning av og tilsetting i stillinger: 7 saker som omfatter tilsetting av personal- og organisasjonsdirektør og utlysning av 6 professorstillinger. Sak om KOLT; Kompetansesenter for læring og teknologi (sak 5/12) ØKONOMI Foreløpig årsregnskap 2011 (sak 2/12), konsernregnskap 2011 (sak 32/12), samt tertialregnskapene (sak 31/12 og 67/12) Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling (sak 22/12) Foreløpig budsjettramme 2013 økonomisk handlingsrom (sak 33/12) Økonomisk situasjon ved Profesjonshøgskolen (sak 53/12) Budsjett 2014 satsingsforslag (sak 68/12) Budsjettforslag 2013 (sak 85/12) Universitetsstyret er av den oppfatning at det fungerer godt som et samlet organ. Saksfremleggene universitetsstyret mottar vurderes til å være av en slik karakter at de i tilstrekkelig grad belyser problemstillinger og gir universitetsstyret grunnlag for å treffe beslutninger. Universitetsstyret vurderer samarbeidet mellom styret og daglig leder ved Universitetet i Nordland som konstruktivt og godt, preget av åpen kommunikasjon om sentrale utfordringer. 6

18 Kapittel 2. Rapport Kap 2.1 Rapport Resultatrapportering på mål Regjeringens politiske prioriteringer for 2012 a) Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig i profesjonsfagene For studieåret har Universitetet i Nordland hatt en økning i antall søkere i hovedopptaket (NOM) på 6,7 %, omtrent som den gjennomsnittlige økningen i sektoren. Av de søkene var kvalifiserte, dvs. ca. 70 %. Dette er et stykke under gjennomsnittlig andel i sektoren totalt sett. Universitetet har som mål å ha 1,2 kvalifiserte førsteprioritetssøkere per studieplass i hovedopptaket. For studieåret ble resultatet 1,06. Når det gjelder profesjonsfag, har Universitetet i Nordland for studieåret tilfredsstillende søkning på bachelor i sykepleie (Bodø), bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid med henholdsvis 1,27, 1,40 og 1,97 kvalifisert søker per studieplass. Innenfor sykepleieutdannning har universitetet også en nett- og praksisbasert variant med oppstart i vårsemesteret. Vårsemesteret 2012 ble det tredje kullet i dette studiet tatt opp. Bachelor i førskolelærerutdanning og grunnskolelærerutdanningen og trinn har hatt søkning som ligger under universitetets målsetting om 1,2 kvalifisert førsteprioritetssøker per studieplass. Disse utdanningene er blitt organisert i ulike varianter: fulltid på campus, nettstøttet og samlingsbasert. Hensikten har vært å kunne nå flere søkere i regionen. Samtidig er det en utfordring at det dermed også skapes en viss intern konkurranse mellom de ulike variantene. I 2012 er det arbeidet med å integrere de disse studievariantene bedre for dermed å skape grunnlag for en mer effektiv ressursutnyttelse. Det er også satt i gang et samarbeidsprosjekt med kommuner i regionen for å styrke rekrutteringen til lærerutdanningen og læreryrket: Nordlandsløftet. Høsten 2012 ble det nedsatt en gruppe som ledes av prorektor for å vurdere hvordan universitetet kan forbedre arbeidet med å utvikle egen studieportefølje og styrke studiekvaliteten, med henblikk på å øke søkertrykket på egne studier og skape bedre studentgjennomstrømning. Gruppens arbeid legges fram for universitetsstyret i løpet av vårsemesteret I Rapport og planer meldte universitetet at en kunne øke kapasiteten med ca. 540 studieplasser frem mot høsten 2013, forutsatt at nye studieplasser ble fullfinansiert. Forslaget baserte seg på studietilbud med god søkning og godt rekrutteringspotensial. I 2012 er det ikke blitt tildelt nye studieplasser til universitetet. Det er derfor ikke skjedd noen utvidelse av kapasiteten i b) Økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag Universitetet i Nordland undertegnet i 2012 en samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Denne legger grunnlaget for samarbeid på flere områder, men profesjonsfag er definert som et av de viktige fagområdene. Spesielt ønsker man å bidra til felles styrking av profesjonsfaglig forskning gjennom samarbeid om forskerutdanning på området. Som et resultat av dette samarbeidet leverte også de tre institusjonene en felles høringsuttalelse til den kommende forskningsmeldingen der behovet for økt satsing på profesjonsrettet forskning og utdanning ble understreket. c) Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Arbeidet med å utvikle en samfunnskontrakt for høyere utdanning i Nord-Norge ble videreført i Rådet for høyere utdanning i Nord-Norge (RHU) er prosjektets styringsgruppe og de to nord-norske 7

19 universitetene har sekretariatsansvar. Etter at grunnlagsdokumentet for samfunnskontrakt ble oversendt departementet er det i 2012 gjennomført en rekke tiltak. Det er etablert et opplegg der RHU og representanter for de nord-norske lærestedene møter representanter for regionalt nærings- og samfunnsliv for å avklare regionale kompetanseutfordringer og hvordan lærestedene skal bidra til å løse disse. Høsten 2012 ble det arrangert et slikt møte for samfunnskontrakt i Kirkenes. For å sikre arbeidsdeling og identifisere mulige områder for samarbeid eller uheldig konkurranse, er det også etablert årlige møter mellom studiesjefene ved de nord-norske lærestedene i forkant av at det enkelte lærested skal fastsette sin studieportefølje for kommende studieår. I 2012 ble dette møtet avholdt tidlig i høstsemesteret i Bodø. Videre er det innenfor prosjektet satt i gang to større delprosjekter: Samarbeid om utvikling av IKTinfrastruktur for opptak og streaming av undervisning, i tett samarbeid med det nasjonale ecampusprosjektet som ledes av Uninett, og samarbeid om en mastergrad innenfor helsefag. I 2012 har de tre lærestedene i Nordland sammen med Høgskolen i Harstad satt i gang et arbeid for å utvikle og utdype samarbeid om utdanning og forskning. Følgende fire fagområder er pekt ut som sentrale samarbeidsområder: a) Teknologi og realfag b) Økonomi, ledelse og IKT c) Helse- og sosialfag d) Pedagogiske utdanninger. I Nordlandsprosessen inngår institusjonene i Nordland, dvs. Høgskolen i Nesna (HiNe), Høgskolen i Narvik (HiN) og Universitetet i Nordland. Innen rammen av Nordlandsprosessen er det satt av midler til å utvikle samarbeid knyttet til felles infrastruktur og administrative tjenester å utvikle felles studietilbud å utvikle felles forskningssøknader å utvikle felles fagnettverk I tilknytning til utvikling av felles infrastruktur og administrative tjenester er det utført arbeid innen områdene økonomiadministrasjon, personaladministrasjon, studieadministrasjon, felles infrastruktur i forbindelse med nytt kunnskapssenter Mo i Rana, samt utvikling av felles bibliotektjenester. Innen økonomifeltet har institusjonene gjennomført felles kartlegging innen BOA, felles excel-kurs er gjennomført og man har samarbeidet om innføring av ny kontoplan. På personalfeltet er det anskaffet og implementert felles elektronisk HR-portal. Studieadministrasjonene har samarbeid innen FS, og institusjonene har innført felles elektronisk kvalitetshandbok for modellering av arbeidsprosesser i tilknytning til eget kvalitetssystem. Institusjonene har felles internrevisorkorps for revisjon og mulighet for kvalitetssikring av hverandres prosesser i kvalitetshandboka, etter at internrevisjonskurs ble gjennomført i Institusjonene samarbeider for å finne gode felles infrastrukturløsninger i tilknytning til etablering av nytt kunnskapssenter i Mo i Rana, hvor blant annet felles bibliotektjenester og felles IKT-infrastruktur for støtte til fleksible/nettstøttede studietilbud inngår. Ultimo 2012 forberedte man anskaffelse av MediaSite opptaksutstyr i Narvik, og infrastrukturen på Helgeland er under planlegging for å sikre det videre arbeidet med studio og opptaksmuligheter på campus Helgeland, se mer detaljert omtale under kapittel virksomhetsmål 3.1. IKT-satsingen på Helgeland vil bidra til hensiktsmessig ressursbruk med tanke på opptak og distribusjon av undervisning/forelesninger og forskningsformidling i forhold til all utdanning som har geografisk tilknytning til Helgeland. I tillegg bidrar dette til nettverksbygging og faglig kompetanseheving blant de ansatte ved lærestedene. Ved utgangen av 2012 er flere faglige prosjekt i gang. Det gjelder samarbeid om master i sykepleie, hvor flere av Høgskolen i Nesnas og Høgskolen i Narviks videreutdanningstilbud er godkjent og inngår som valgfrie moduler (30 stp) ved masteren i klinisk sykepleie ved Universitetet i Nordland. Dette samarbeidet vil ventelig utvides med Høgskolen i Harstad, som resultat av samarbeidsavtalen mellom de fire 8

20 institusjonene. Videre samarbeides det om lærerutdanning ved at det fra høsten 2012 ble etablert tilbud om lærerutdanning GLU 5-10 i nordfylket i regi av Universitetet i Nordland. GLU 1-7 nettstøttet/samlingsbasert ble tilbudt på Helgeland i regi av Høgskolen i Nesna. Første års ingeniørutdanning kom i gang ved Universitetet i Nordland høsten 2012, etter tett dialog mellom institusjonene og næringslivet i regionen. Utdanningen er basert i det faglige miljøet ved Høgskolen i Narvik. Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland jobber innen biovitenskap og teknologi for å få til forskningssamarbeid rettet mot akvakultur/fiskeindustri. 9

21 2.1.2 Rapportering på virksomhetsmål under sektormålene Sektormål 1: Utdanning og internasjonalisering Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål 1.1: UiN skal utdanne kandidater med høy kompetanse og relevans for samfunnets og regionens behov Styringsparametre Resultat Mål Antall registrerte studenter totalt Antall uteksaminerte kandidater totalt Antall studenter (HE) per faglig årsverk (UFF) 6 14,9 16,6 17,5 18,2 18,4 15 Antall studiepoeng per faglig årsverk (UFF) 7 11,2 12,2 12,4 12,3 12,7 12,5 Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene 8 Kvalitativ parameter Tiltak for virksomhetsmålet/uins strategi: UiN skal utvikle studieportefølje og vurdere faglig profil i samsvar med institusjonens strategi og egenart, samt departementets overordnede føringer knyttet til arbeidet med nye rammeplaner i lærerutdanningene UiN skal satse på erfaringsbaserte mastergrader som ledd i å utvikle studietilbud som er attraktive og bidrar til internasjonalisering, og som er i samsvar med regionens og samfunnets behov UiN skal ha opprettet Råd for samarbeid med næringslivet (RSA) UiN skal gjennom prosjektet ecampus legge til rette for infrastruktur som sikrer tilgang til fleksibel og desentralisert utdanning ved UiN Vurdering av måloppnåelse/resultatanalyse: Ambisjonsnivået for 2012 vedrørende studentvekst er ikke realisert, og ambisjonsnivået for 2012 må ses i sammenheng med den gode veksten i søkningen til universitetet i Veksten i søkningen til opptaket lå ikke på samme nivå som Det er grunn til å justere ambisjonene noe på dette feltet. Uten at målet om uteksaminerte kandidater i 2012 ble nådd, må veksten fra 2011 (og tidligere) sies å være god. Det må imidlertid nevnes at universitetet forventet et noe økt omfang for 2012, da noe av kandidatproduksjonen i 2011 ikke kom med i rapporteringen dette året (gjelder om lag 30 kandidater) 9. Denne delen av 2011-produksjonen er rapportert i Fra og med 2013 er studieadministrative rutiner vedrørende vitnemålsproduksjon lagt om, og dette vil bidra til at kandidatproduksjonen i økt grad rapporteres på riktig periode fra og med rapporteringsåret Jf. NOKUT-portalen. Registrerte studenter 1.10, all finansiering, ph.d. holdt utenfor. Jf. DBH-tabellen «registrerte studenter». 5 Jf. NOKUT-portalen. Ferdige kandidater, all finansiering (jf DBH-definisjon og tabell ferdige kandidater ), ph.d. holdt utenfor. 6 Jf. NOKUT-portalen. HE = Heltidsekvivalent. 60-poengekvivalenter nyttes grunnet varierende innslag av deltidsstudenter (all finansiering). Se neste fotnote for definisjon av undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (UFF)/fagmiljø i denne sammenheng. 7 Antall nye produserte 60-poengsekvivalenter (all finansiering) per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (UFF) 1.10, all finansiering (dvs. alle stillingskoder i UN1, UN2 og UN3 unntatt spesialistkandidat og stipendiat) 8 Nasjonal styringsparameter, jf. tildelingsbrev KD Jf UiNs kvalitetsrapport

22 Omfanget av egenfinansiert studiepoengproduksjon (målt i antall produserte heltidsekvivalenter) ved universitetet har vært økende de senere år (se tabell under). Det er positivt, men økningen står ikke i samsvar med det økte omfanget av studenter. I det videre arbeidet med utvikling av studiekvaliteten ved institusjonen er gjennomstrømming ett av flere sentrale tema. Tabell: Egenfinansiert studiepoengproduksjon (60-poengekvivalenter) Sum produserte 60-poengekvivalenter 2839,7 3050,0 3107,8 3260,2 3250,1 Kilde: DBH Antall studenter (omregnet til heltidsekvivalenter) per faglig årsverk anses fremdeles for å være høy ved Universitetet i Nordland. Det er positivt at antall avlagte studiepoeng per faglig årsverk økte fra 2011 til Økningen må likevel ses i sammenheng med noe vakans i faglige stillinger på måletidspunktet i I 2012 er det arbeidet aktivt med å utvikle kvaliteten i Universitetet i Nordland sine studietilbud, bl.a. gjennom det reviderte kvalitetssikringssystemet 10. Gjennom nye krav i systemet om bl.a. studieprogramrapporter og studiekvalitetsrapporter på fakultetsnivå, er arbeidet med studiekvalitet styrket. Anvendelse av eksterne panel med representanter for samfunns- og arbeidsliv gir grunnlag for å utvikle studienes relevanskvalitet, i samsvar med institusjonens strategi om å være et universitet i og for Nordland som region. I 2012 har det ikke vært gjort større endringer i studieporteføljen, men det er i 2012 utredet og vedtatt interessante nye studietilbud for å møte regionale og nasjonale behov: Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse, samt to erfaringsbaserte mastergradstudier: i teknologiledelse og i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Disse studiene blir tilbudt fra studieåret I 2012 er det nedsatt et utvalg med representanter for regionalt næringsliv, Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland for å vurdere hvordan regionens behov for teknologisk utdanning skal kunne møtes i årene framover. Fra 2012 har Høgskolen i Narvik i samarbeid med Universitetet i Nordland tilbudt både forkurs og første års ingeniørutdanning i Bodø. Generelt er studiekvaliteten ved Universitetet i Nordland god, men på enkelte studier er det for dårlig søkning. Høsten 2012 er det nedsatt en gruppe ledet av prorektor som ser nærmere på utvikling av universitetets studieportefølje og studiekvalitet. Gruppen skal vurdere tiltak for å styrke søkning og inntakskvalitet, øke studentgjennomstrømning og begrense frafall i studiene. Det er arbeidet med å utvikle grunnskolelærerutdanningen, herunder i større grad å integrere nettstøttet og samlingsbasert lærerutdanning med lærerutdanningen på campus. Når det gjelder i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbytte som definert for studieprogrammene viser resultatstatistikken for vår 2011-vår 2012 at 8,2 % strøk, dvs. 91,8 % av studentene som tok eksamen fikk oppnådd læringsutbytte. Ståkarakterene viser prestasjonsnivå innenfor rammene av definert læringsutbytte. Resultatstatistikken for vår 2011-vår 2012 viser følgende fordeling: A: 10,6 %, B: 27,0 %, C: 30,7 %, D: 16,6 % og E: 6,9 %. Fordelingen er ganske lik den gjennomsnittlige karakterfordeling for sektoren nasjonalt. Universitetet i Nordland har i 2012 hatt den avsluttende fasen i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser, herunder på engelsk som ledd i arbeidet med å få ECTS Label. Det arbeidet som er gjort danner et godt grunnlag for videre arbeid med studiekvalitet og videreutvikling av en god sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning og vurderingsformer. Høsten 2012 ble det utformet et grunnlag for å innhente tilbud på en kandidatundersøkelse der bl.a. læringsutbytte og arbeidslivsrelevans vil være sentrale tema. Undersøkelsen vil bli gjennomført i Det er i 2012 satset sterkt på erfaringsbaserte mastere innenfor henholdsvis økonomi og ledelse, personalledelse (HRM), luftfartsledelse, økologisk økologi og business in Russia. Flere av de 10 Andre syklus evaluert av NOKUT ultimo 2011, godkjenning mottatt ved institusjonen i 2012, jf. omtale i kapittel

23 erfaringsbaserte mastergradene har hatt stor søkning og har til dels et nasjonalt rekrutteringsgrunnlag. I 2012 er det som allerede nevnt arbeidet videre med å utvikle nye erfaringsbaserte mastergrader, et mastergradstudium i teknologiledelse og en master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Sammen med høgskolene i Nordland og sentrale samfunns- og næringslivsaktører er det etablert et RSA Nordland, hvor Nordland fylkeskommune har sekretariatsansvaret. Det første større prosjektet under RSA-paraplyen har i 2012 vært Nordlandsløftet, der lærestedene sammen med regionale aktører skal utvikle tiltak for å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. I en første fase vil målgruppe være offentlig sektor med spesiell fokus på velferd, læreryrket/-utdanningene, barnehagene /førskolelærerutdanningene, ingeniørfag, samt sykepleie og helsefagutdanningene ved lærestedene i Nordland. Det nasjonale ecampus-prosjektet er i 2012 blitt koblet til et parallelt prosjekt innenfor arbeidet med samfunnskontrakt for høyere utdanning i Nord-Norge. Universitetet i Nordland har hatt prosjektansvar for å utvikle IKT-infrastruktur for opptak og streaming av undervisning. Dette utviklingsarbeidet har bl.a. vært knyttet opp mot etableringene av campus Helgeland der lærestedene i Nordland skal ha aktivitet i samme bygg fra høsten

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer