ÅRSMØTET RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET 2008. RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson"

Transkript

1 ÅRSMØTET 2008 RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson Styre og stell Det har vært et intenst år som forbundsleder. Det tar tid å venne seg til lederansvaret, det tar tid å bygge de relasjonene du trenger for å virke optimalt, og jeg opplevde at jeg var i god rute da Tom ble syk. Læringskurven min ble brattere etter dette, det har vært en stor utfordring å få oppgavene til Tom løst på det nivået han holdt. Heldigvis er Eli og Liv i administrasjonen veldig rutinerte, heldigvis har jeg en meget dyktig nestleder, heldigvis har jeg hatt det beste styret jeg kunne ønske meg, heldigvis fikk vi inn Eva Sevaldson i vikariat fra september til jul, og heldigvis har jeg litt bakgrunn som økonom, byråkrat, sosiolog, saksbehandler og leder. Det som ikke har vært mulig å erstatte er vekten av den tenkningen som Tom hele tiden ga og som bidro så utmerket til å forstå hvilke valg som til enhver tid er de beste for forbundet, kortsiktige og langsiktige. For hver uke er det jo slik at forbundsledelsen må ta mange avgjørelser på vegne av oss alle, og her var Tom en uvurderlig samtalepartner og støtte. Ikke til forkleinelse for andre kunstnerforbund, men det er ingen andre som er i nærheten av oss når det gjelder kompleksitet og variasjon i virkeområder. Skal man som tillitsvalgt dramatiker mestre alle disse arenaene, er veien kort til å bli komplett fagidiot, og du kan bare glemme din gjerning som dikter. Behovet for en dyktig generalsekretær for oss er stort og vil bli enda større ettersom mange av våre felt bare blir mer og mer sammensatte. Toms sykefravær vil nå året den 23.mai og da løses han fra den formelle tilknytningen til forbundet. Styret vedtok før jul å begynne prosessen med å finne hans erstatter. Vi satte bort jobben til Manpower med å utlyse og sile kandidater og vi har intervjuet tre av 21 søkere, utvalgt av Manpower til en finale. En av de tre kandidatene er etter vår og Manpowers oppfatning veldig godt egnet. Han vil ha jobben og vi vil forhåpentligvis inngå en avtale med vedkommende snarlig. Når alt er i orden vil han bli presentert på hjemmesidene våre. En ting er vårt formelle ansvar for Tom som arbeidsgiver, noe annet er vårt moralske ansvar for Tom som menneske. Jeg har forsikret hans kone Elisabeth, at om han blir frisk nok til å kunne løse oppgaver for oss, og selv gjerne vil bidra, så er det nok å ta av. Rekruttering av tillitsvalgte Som flere sikkert husker hadde vi for et par år siden en diskusjon om hvorvidt det var et demokratisk underskudd i forbundet eller ikke. Vi klarte ikke helt å stikke hull på dette ganske store spørsmålet, det er vanskelig å vite hva det rommer, det lukter røyk men ilden er vanskelig å finne, det er litt som å påstå at vi ikke har de rette verdiene eller noe i den dur, for vi er jo et demokratisk organisert forbund. Vi fant riktignok et par grep som på papiret muligens har gjort oss mer demokratiske ved at styret ikke lenger har en representant i hhv valgkomiteen og stipendkomiteen. Men utover dette var det vel ikke noe? Hva slags demokratiske utfordringer har et forbund som vårt? Det er et spørsmål jeg oppfatter som min oppgave å stadig stille. Det er min plikt som øverste tillitsvalgt.

2 Den overordnede utfordring er å legge til rette for en god dialog i styret, mellom styret og administrasjonen og mellom styret og generalforsamling. Av dette følger utfordringen det er å få formidlet til medlemmene rett mengde informasjon på rett nivå. Enhver organisasjon som vår har denne utfordringen. Det vil alltid være stor forskjell på det å delta i styre og stell og det å ikke gjøre det. Hvordan organisasjonen formidler sitt arbeid og sin berettigelse er det som skaper engasjement og deltakelse blant medlemmene. Hvor høyt det er under taket, hvordan vi tar vare på engasjement og deltakelse avgjør om vi klarer å fornye oss. Slik blir forbundet vitalt, slik verver vi nye tillitsvalgte. Et styre må etterstrebe å være lydhørt overfor alle medlemmene, det samme må generalforsamlingen som forbundets øverste organ. Alle skal føle seg velkomne og berettiget til å uttale seg og til å være med å forme organisasjonen om de ønsker. Slik vi har organisert oss er pr i dag mer enn ti prosent av vår totale medlemsmasse til enhver tid involvert i driften gjennom styre, komiteer, råd og utvalg. Disse utvalgte tillitsvalgte er alle aktive og ut i fra et anslag på i overkant av 100 medlemmer som engasjerer seg jevnlig i forbundet bruker vi så mange som en tredjedel av disse. Slik sett kan vi ikke snakke om noe demokratisk underskudd. Den demokratiske utfordringen i denne forbindelse er rekrutteringen. Det påstås at det stadig blir litt vanskeligere å rekruttere medlemmer til de verv vi må fylle. Det ligger muligens i tiden, det at det er mindre attraktivt å engasjere seg på vegne av en stand, bære ved og vann for andre, være tillitsvalgt. Jeg tror heller det bare er noe som alltid blir sagt i sånne sammenhenger. Men likevel: Jeg oppfordrer alle som blir forespurt om å gjøre en jobb for forbundet, om å tenke seg svært godt om før de svarer nei. Vi trenger våre beste kvinner og menn for å opprettholde nivået på det arbeidet som gjøres, for at vi alle skal få det best mulig i vår yrkesutøvelse og til fremme for vårt fags beste. Derfor vil jeg også oppfordre alle til å ikke spare på rosen til dem som gjør en jobb for oss. Slik gjør vi vervene attraktive, slik gjør vi folk stolte over å ha dem. Tusen takk til alle våre tillitsvalgte for at dere bruker av deres tid og gjør en så viktig innsats for forbundet. Vederlag og stipendier For informasjon om Bibliotek, Kopinor og Norwaco se årsmeldingen. Når det gjelder det annonserte nye individuelle vederlag fra Norwaco som kompensasjon for lovlig privat kopiering, dvs lovlig nedlasting av film og TV og Radiodrama, er det følgende å si: Oppdraget til Norwaco følger av loven om denne type nedlasting som ble gjort gjeldende fra og med Utbetalingene i år vil altså være for 2005 og 2006, og muligens 2007 hvis midlene er overført også for dette året ved utbetalingstidspunktet. Midlene kommer som en rund sum inn til Fondet og vi må først foreta fordelingen foreningene i Rådhusgata i mellom. Vi har begynt å motta den nødvendige statistikken for å kunne gjøre dette, og jeg regner med at mye vil være gjort før sommeren. Medlemmene vil bli grundig orientert underveis, og det vil bli utarbeidet et notat fra Fondet og fra den enkelte forening som redegjør for hvordan fordelingen er foretatt. Vi har fått et nytt arbeidsstipend fra staten, beløpet for det enkelte stipend er hevet til Sosiale ytelser Staten har som kjent en kunstnerundersøkelse på gang, uansett hva denne vil fortelle er det diskusjon i flere kunstnerorganisasjoner om hvordan kunstnerne skal få bedre trygderettigheter. 2

3 Trygderettene er ikke laget for dem som har en blandingsøkonomi, mange kunstnere passer ikke inn i de eksisterende enten-eller kategoriene lønnsmottaker eller næringsdrivende og taper dermed både sykelønn og fødselspenger og pensjon. Hvis du fakturerer så mye som en krone er du for staten å regne som næringsdrivende selv om 99 prosent av inntekten din er lønnsinntekt. Da får du lite igjen for skatten du betaler av lønnsinntekten i form av trygderettigheter, og du må forsikre deg spesielt. Dette er et problem som alle kunstnere sliter med og en utfordring som alle kunstnerorganisasjonene har felles. Jeg håper at vi i løpet av dette året og neste kan bidra til en bred aksjon mot Stortinget for å få politikerne med på at de må endre trygdesystemet. Økonomistyring Økonomistyring er en av de viktigste oppgavene jeg har som leder. Hvert styremedlem undertegner tall som de er personlig ansvarlig for, og den informasjonen de får om tallenes tale er det i stor grad ledelsen som gir dem. Vi har nå altså over 9 millioner kroner vi skal fordele og drifte til fordel for ca 400 dramatikere hvis vi inkluderer ikke-medlemmer som bruker oss eller får vederlag. Dette er en ganske stor sum, som strømmer igjennom en relativt liten bedrift, og som skal fordeles av en liten administrasjon, som skal sørge for at disse 400 dramatikerne får mest mulig igjen for pengene i henhold til generalforsamlingens budsjettvedtak. Jeg opplever at det arbeidet som Tom Løland satte i gang da han ble ansatt som generalsekretær og som jeg har fulgt opp spesielt dette året har gitt oss bedre styring og større forutsigbarhet og en regnskapsføring som gjør det lettere å gjennomskue tallene. Dette bekreftes av regnskapsfører og revisor. Dette er et særdeles viktig arbeid, vi ikke kan ta det for gitt at våre tillitsvalgte har en spesiell økonomiforståelse. Det er et stort poeng at flest mulig av forbundets medlemmer kan lese og forstå regnskapene for å kunne kontrollere og påvirke driften. Andre inntekter Det har vært spennende tider etter at de rødgrønnes kulturløft ble satt ut i livet. Jeg er godt fornøyd med vår tilstedeværelse og påvirkningskraft vis a vis både myndigheter og bransjefeltene våre. Dramatikerforbundet blir i stadig større grad inkludert og spurt til råds departementet ringer før statsbudsjettet og lekker det som angår oss, vi er oftere med når det opprettes statlige styrer eller bransjeutvalg. Det er igjennom denne type aktivitet vi får økt de pottene som ligger utenfor forbundet og som er øremerket dramatikerne. Eksempelvis er de to millionene ekstra som Kulturrådet har mottatt i 2007 og 2008 til scenetekst en direkte følge av våre møter i departementet. Baardsenutvalget Trond Giske er en travel minister og han presser organisasjonene og institusjonene til å mene og dokumentere mer enn de fleste er vant til. Fram mot våren og sommeren er det flere løp samtidig. Rett før jul opprettet departementet et utvalg med mandatet: Gi en vurdering av behovet for støtte til scenetekstutvikling og hvordan statlig støtte til dette formålet bør innrettes og organiseres fremover, innenfor en realistisk ramme. Utvalget besto av Bentein Baardsen på vegne av scenekunstutvalget i Kulturrådet, Siren Leirvåg, som en uavhengig rep., hun er teaterviter med spesialfelt postdramatisk teater og nye former for scenetekst, samt meg selv på vegne av dramatikerne. 3

4 Vi tolket vår oppgave som et innspill til Giskes gjennomgang av alle statlige støtteordninger og scenekunstmeldingen han skal legge frem før sommeren. Utvalget leverte sin innstilling rett over nytt år, vi påpekte at dette feltet får relativt liten statlig støtte fordi de store teaterhusene bruker lite av sin statsstøtte på scenetekstutvikling, og vi gikk i hovedsak inn for opprettholdelse av dagens støtteordninger, dvs alle former for stipendier, støtten fra fond for lyd og bilde, samt forfatterstøtten som Kulturrådet tradisjonelt har forvaltet. Den nye ordningen for videreutvikling, den som Kulturrådet opprettet etter at departementet bevilget to millioner ekstra til scenetekst, foreslo utvalget at blir flyttet til en scenetekstutvikling lagt til Dramatikkens Hus. Utvalget foreslo også å avvikle dagens urpremierestøtte. Utvalget ga en uforbeholden støtte til en opprettelse av Dramatikkens Hus, da ingen pr i dag har vilje eller evne nok til å ta nasjonalt ansvar for å sikre at dramatikere som vil skrive for scenen får nødvendig støtte. Løkenutvalget Departementet har opprettet et utvalg som skal gjennomgå tilskuddsordningene på kulturområdet, samt fremme forslag som bidrar til - nyskaping og utvikling - frigjøre ressurser til kunstnerisk virksomhet - større ansvar og frihet til institusjonene - desentralisering av beslutninger og skjønnsutøvelse - sikre armelengdes avstand mellom politikk og kunstfag - større innsyn i beslutningsprosesser Utvalget skal gå igjennom - ansvars- og arbeidsdeling mellom tilskuddsordninger og aktørene som står for disse - hvilke krav som stilles til søknader og rapportering - hvor mye som går til å administrere støtten til kunstnerne Giske kunne ha provosert mange ved å ta initiativ til Løken-utvalget. Når han likevel ikke har gjort det i særlig grad, er det fordi alle vet at han har friske midler å tilby, slik at uansett antall støtteordninger som er igjen etter Løken-utvalget, så vil alle få mer penger. Scenekunstmeldingen Giske inviterte til seminar for noen uker siden hvor alle de store aktørene/institusjonene innenfor norsk teater og fri scenekunst fikk anledning til å legge fram sine ønsker og bekymringer fram mot meldingen han skal legge fram for Stortinget før sommeren. Scenekunstfeltet er det området som Giske har vært minst opptatt av eller som kulturløftet har løftet minst. Med unntak av Dansens Hus er det foreløpig ingen synlige spor etter de rødgrønne. Dramatikerforbundet fikk plass på talelisten, og jeg fikk anledning til å understreke viktigheten av at scenekunsten tiltrekker seg dikterisk talent og sørger for at talentet foredles og kan leve av å skrive for scenen. Det var gledelig å observere at departementet i sin presentasjon på seminaret hadde blinket ut scenetekst som eget punkt, og signalene fra politisk ledelse i departementet er at vi vil få en respons når meldingen legges fram. 4

5 Det viktigste toget for oss i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 er altså bevilgningen til en scenetekstutvikling og Dramatikkens Hus. Får vi ikke friske penger i dette statsbudsjettet blir det vanskelig budsjettet vil være gjenstand for revidering av neste regjering. Scenetekstutvikling Det er ikke tvil om at det er relativt færre som lever av å skrive for scenen enn det er dramatikere som lever av å skrive for film og fjernsyn. Det kan skyldes at scenekunstens behov for ferskvare er mindre, det skyldes i hvert fall at det brukes langt mindre statlige midler på scenetekstutvikling enn for tekstutvikling i de andre mediene. Etter at opprettelsen av en statsfinansiert filmmanuskriptutvikling ble etablert for 6-7 år siden er det mange som har tenkt tanken om at dette også må kunne gjøres for scenetekst. Styret laget et eget prosjekt på styreseminar våren 2005 og siden har vi hatt temaet på dagsorden. Vår strategi har vært å først jobbe ut en beskrivelse av en ordning og lobbe den inn for politikerne, deretter presentere en kostnadskalkyle, og til slutt komme med forslag til mulige omfordelinger at støtteordninger og refusjoner og friske midler. Departementet hørte på oss og svarte som kjent med en ekstra bevilgning. Kulturrådet ble valgt som forvalter av disse pengene i mangelen av et annet sted å legge dem. Gjennom prosessen med departementet fikk vi i gang diskusjonen om hvor en scenetekstutvikling kan ligge. Det ble sagt rett ut av departementet at Det Åpne Teater var en sterk kandidat hvis Dramatikerforbundet gikk inn for det. Noen av de heftigste diskusjonene i styret i min tid som leder har dreid som om hvordan en scenetekstutvikling skal kunne settes ut i livet. Det er jeg glad for. Jeg ønsker meg et stort engasjement rundt dette. Vi kan ikke sitte som en forvalter av en scenetekstutvikling, det kan heller ikke departementet, men vi kan være representert og engasjert der den forvaltes. Ny refusjonsordning Den gamle refusjonsordningen altså urpremierestøtten har gått ut på dato. Dette er en begrenset støtte til store teaterprodusenter som allerede har som et krav til sin statlige støtte at de skal produsere norske urpremierer, og jeg vet at Giske ønsker å avvikle den. Vårt forslag er altså at urpremierestøtten omfordeles og økes og finansierer en scenetekstutvikling og at refusjonsordningen endres til å følge ferdigstilt manus, og ikke premiere og produksjon, og dermed deles med alle som vil bruke en dramatiker: Skrivestøtten skal gå til fratrekk fra honorar på tekstarbeidet i henhold til bransjeavtalene som gjelder, og således gjøre scenetekstene rimeligere og rimeligere for produsentene jo mer støtte den enkelte tekst har fått til utvikling. Filmutviklingen er ikke strengt opptatt av at skrivestøtten skal gå til fratrekk mot honorar i henhold til filmavtalen, alt de krever er at støttebeløpet skal bokføres i filmregnskapet. Kulturrådet krever heller ingen form for refusjon, alt de ber om er en rapport for hvordan skrivestøtten er brukt. Spørsmålet om hvorvidt refusjonen slik vi har foreslått den vil skape prisforskjeller på manus i og med at kulturrådets støtte ikke går til fratrekk oppleves som et luksusproblem. Hvis støtten i Kulturrådet består etter Giske og Løken-utvalget er ferdig, så er det bra med flere kilder. Den ene støtten utelukker ikke den andre, men den ene har altså en refusjon, en pris man betaler for å bli tilbudt dramaturg og forholdsvis mye mer penger enn det Kulturrådet kan gi. 5

6 For en dramatiker som stadig selger sine tekster til full pris har ikke denne refusjonen så stor verdi. Men så er de da kanskje diktere som ikke har behov for ordningen. En refusjonsordning knyttet til en scenetekstutvikling er i sin form helt i tråd med vår teateravtale, hvor utviklingstrinn i en manusprosess har anbefalte delbetalinger fra produsent til dramatiker. Slikt sett er refusjonen en form for honorering vi er vant med, forskjellen er at her får vi pengene og hjelp fra dramaturg før vi har fått teksten antatt. Det skal ikke underslås at refusjonen slik vi foreslår den er en gulrot til politikerne fordi den kan sies å gå til hele teaterfeltet, den inkluderer det frie feltet og vil ikke bare gå til institusjonsteatrene som i dag. Slike gulrøtter er nødvendige for å ha gode argumenter for friske penger. Scenekunstmeldingen vil fortelle om departementet velger å gå inn på denne refusjonen. Dramatikkens Hus Samtalen i dette forbundet i forbindelse med Det Åpne Teaters oppfylling av sitt mandat som et arnested for utvikling av ny norsk dramatikk har aldri vært lett. Mange har vært frustrerte, mange har kanskje hatt urealistiske forventninger, og en del har hatt gode opplevelser og tatt DÅT i forsvar. Uansett har engasjementet alltid vært stort, det skulle bare mangle, bevilgningene til DÅT har av staten vært betegnet som en støtte til dramatikerne. Jeg sitter for tiden i DÅT-styret. Det er ikke gitt at jeg der når fram med alle våre ønsker for Dramatikkens Hus, og det er særdeles viktig at toneangivende dramatikere melder seg og presser på. Jeg opplever at det er god vilje og evne til nytenking i DÅTs styre. Det vil kreve mye å få til et spennende og godt fungerende Dramatikkens Hus. Omorganiseringen av DÅT vil ikke skje med mindre staten legger flere friske millioner i potten. Signalene fra departementet er så tydelig som de kan være på dette tidspunkt i statsbudsjettprosessen, de vil ha Dramatikkens Hus De som kjenner DÅT vil vite at huset preges enormt av hvem som leder det. I og med at Franzisca Aarflot er inne i sitt siste år vil det uansett bli forandringer. Norsk Filminstitutt Arbeidet med omorganiseringen av bruken av statens filmmillioner nærmer seg en premiere, navnet på den nye organisasjonen ble ikke overraskende Norsk Filminstitutt. Vår fokus har vært å bidra til organisasjonsmodell og styrking og fornying av støtteordningene. Jeg har sagt det før, men det kan som sagt ikke sies ofte nok, vi har veldig dyktige og kompetente folk i vårt styre, sendt ut i filmfeltet på mandat fra oss, deltatt aktivt i prosessen, i bransjeråd, i interimstyret og underutvalg, vært på uttallige møter, skrevet lange notater, og sørget for at vi har fått gjennomslag for veldig mye av vårt tankegods. Nina Refseth er ansatt som direktør for det nye filminstituttet og har vært i virksomhet fra årsskiftet. Det nye instituttet vil bli organisert i fem avdelinger: En administrasjonsavdeling, en informasjonsavdeling, en avdeling for publikum/formidling, en avdeling for lansering i inn- og utland samt filmkommisjonsarbeid, og en avdeling for utvikling og produksjon. I den siste avdelingen vil bl.a. også den forfatterbaserte manuskriptutviklingsordningen ligge. Avdelingsdirektørene for disse fem avdelingene vil forhåpentligvis være på plass før 6

7 påske, samtidig som det arbeides med organiseringen av avdelingene i underseksjoner. Filminstituttet vil bli plassert i Filmens Hus - i hvert fall i overskuelig fremtid. Dagen for lansering av den nye virksomheten er mandag 31.mars. Program for dagen er ennå ikke helt fastsatt, men det vil gå fra kl og frem til ca. kl I tillegg til alle ansatte, vil også bransjen og representanter fra KKD og andre bli invitert vil bli et etableringsår for den nye virksomheten, og nye ordninger som pakkefinansiering for spillefilmproduksjon og innkjøpsordning av norske filmer til bibliotekene kommer ikke på statsbudsjettet før i Ny avtale for radiodramatikk Vi har fått en henvendelse fra NRK om å starte forhandling om ny avtale for NRK radioteatret. På grunn av manglende arbeidskapasitet har vi bedt om at denne forhandlingen først starter opp til høsten. Avtalemodell for sekundærutnyttelse Det ligger i kortene at alle nye avtaler med NRK vil inneholde betingelser for sekundærutnyttelse, og at dette ikke lenger vil bli overlatt til den enkelte dramatiker å forhandle særskilt. De andre foreningene i Forfatternes Hus er i forhandlinger om betingelser for opplesninger og romandramatiseringer på radio og der er sekundærutnyttelse som nedlasting fra nettet, bokutgivelser av tekster skrevet for NRK, samt CD utgivelser inkludert. Slike sekundærutnyttelser er altså ikke inkludert i dagens TV-avtale med NRK. Forholdet mellom NRK og Aktivum er det at selv om NRK eier Aktivum er Aktivum en egen forhandlingspart. Avtaler om sekundærutnyttelser vil derfor både måtte forholde seg til NRK drama og Aktivum. I året som kommer vil vi prioritere å finne avtalemodeller for sekundærutnyttelsen til NRK som vi kan anbefale medlemmene. Avtalelisens for fri bruk av NRKs arkiver En avtalelisens med NRK når det gjelder å få frigitt deres arkiver er på trappene, og NRK har spurt Norwaco om de kan forestå forhandlingen og fordelingen av vederlaget for en slik lisens. Hvor stor regningen blir for staten og/eller NRK er uvisst. Danmarks Radio har som de første i verden fått til en slik lisens og der er rammen tenkt økt suksessivt fra 3 mill til 23 mill kroner på noen år. Det har som kjent vært stadige henvendelser fra NRK i forbindelse med opprettelsen av diverse NISJEKANALER. Disse henvendelsene har kommet etter hvert som NRK har fått digitalisert sine arkiver. Hvorvidt det blir Norwaco som skal representere organisasjonene i avtalelisensforhandlingene er ennå ikke avklart, men mye tyder på at så vil skje i og med at de vil stå for fordelingen til de forskjellige kunstnergruppene. Uansett er det snakk om et individuelt vederlag, og det vil være anledning for alle rettighetshavere til å reservere seg. Det gledelige her er at det er snakk om friske penger, det er snakk om materiale som kanskje er ti år og eldre og som ikke vil bli vist igjen uten en slik lisens. Det er stort politisk påtrykk og stort flertall på Stortinget for at en slik lisens skal realiseres, og muligens er også dette en fjær Giske vil ha i hatten før han gir seg. 7

8 Litteraturfestivalen på Lillehammer Tema for festivalen er fremtiden. Styret har landet på at dette er en anledning til å fokusere på følgende: - dramaets gjenbrukskvalitet - hvordan skapes en klassiker - den greske tragedien som forelegg for nåtid Er dramatikken spesielt egnet til å kunne utsi noe om fremtiden, ved at den ved gjenbruk, i mange fremtider, kan si noe om den tiden og det stedet det settes opp? Hvilke kvaliteter har teatertekster som tåler mye gjenbruk? Er det aldri tilfeldig at en tekst blir en klassiker? Elektra i Petter Rosenlunds versjon har premiere på Oslo Nye om kort tid. Denne versjonen handler om æresdrap i dagens Norge og vil bli presentert på Lillehammer som et mulig svar på spørsmålene over. Vi håper å få med et kyndig panel som kan diskutere vårt håndverk, og gjennom denne vinklingen få dramatikken og dramatikeren på dagsorden under Litteraturfestivalen. Foreløpige tidspunkt for vårt program: Lørdag 31. mai kl 1700 og søndag 1. juni kl 1200 Jeg håper mange har anledning til å komme. Søk utviklingsstøtte! Takk for oppmerksomheten, Gunnar 8

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS FRA STYRET I DRAMATIKERFORBUNDET Bakgrunn Styret i Dramatikerforbundet ønsker med dette notatet å komme med innspill til hvordan å oppfylle hovedmålsetningene

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER 7. mars 2015 1 Navn og formål 1 Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Forenklet, samordnet og uavhengig Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Sluttrapporten fra Løken-utvalget, juni 2008 Forord Prosess uten fasit Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler.

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler. NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Gunhild Mohn Dato: 25.04.2014 Saksnummer: 14-274 Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler NJ bruker i dag vederlagsmidler hovedsakelig på IJ, NJs reisestipend, journalistfaglige

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter 1 Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter Tid: 4. april, kl. 10:10 Sted: Litteraturhuset, Oslo Lengde: 7 minutter Antall ord: 835 Innledning på lanseringskonferansen

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 10. MARS 2007

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 10. MARS 2007 REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 10. MARS 2007 TILSTEDE: Gjester: Ika Kaminka (styret, NO), Elisabeth Leinslie (Norsk Kritikerlag, AUs seksjon for teater, musikk og dans), Mette Møller

Detaljer

MØTEBOK. Representantskap SAK 2008/15 ORGANISASJONSGJENNOMGANG

MØTEBOK. Representantskap SAK 2008/15 ORGANISASJONSGJENNOMGANG MØTEBOK Utvalg Møtedato Representantskap 23. - 24.10.08 SAK 2008/15 ORGANISASJONSGJENNOMGANG Forslag til vedtak: Glommens organisasjonsmessige utfordringer er: Vi må forenkle organiseringen ved å skape

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Det er i denne sammenheng viktig for Kunstnernettverket å presisere følgende om rollefordelingen mellom Storting/ regjering og Norsk kulturråd:

Det er i denne sammenheng viktig for Kunstnernettverket å presisere følgende om rollefordelingen mellom Storting/ regjering og Norsk kulturråd: Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 14/3214 Oslo, 22. juni 2015 Høring - utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd Kunstnernettverket vil innledningsvis gi en overordnet kommentar

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 TILSTEDE: Gjester: Lars Haavik (DnF), Heidi Grinde (NO), Lise Männikö (NBU), Marit Strømmen (Kritikerlaget), Reidar Svensson (Regnskapsfører),

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015 BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L05-15 24.02.2015 Landsstyret/ daglig leder Elektronisk Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000 mellom Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side og Norske Dramatikeres Forbund på den annen side vedrørende de generelle bestemmelser som

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

ASSITEJ - NORGE. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74.

ASSITEJ - NORGE. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. ASSITEJ - NORGE Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 4 Organisering 4 Målgrupper og brukere 5 Aktivitet 5

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde:

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde: Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 1 MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal Medlemmer som kalles inn til møtet: Valgte representanter til fylkesmøtet.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

1-2 Forvaltning Norsk filmutvikling forvalter tilskuddsordningene i denne forskriften.

1-2 Forvaltning Norsk filmutvikling forvalter tilskuddsordningene i denne forskriften. Forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet (dato) med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål til de folkevalgte politikerne Svaralternativer: 1. Passer svært dårlig 2. Passer ganske dårlig 3. Passer ganske godt 4. Passer svært godt 0.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer