ÅRSMØTET RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET 2008. RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson"

Transkript

1 ÅRSMØTET 2008 RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson Styre og stell Det har vært et intenst år som forbundsleder. Det tar tid å venne seg til lederansvaret, det tar tid å bygge de relasjonene du trenger for å virke optimalt, og jeg opplevde at jeg var i god rute da Tom ble syk. Læringskurven min ble brattere etter dette, det har vært en stor utfordring å få oppgavene til Tom løst på det nivået han holdt. Heldigvis er Eli og Liv i administrasjonen veldig rutinerte, heldigvis har jeg en meget dyktig nestleder, heldigvis har jeg hatt det beste styret jeg kunne ønske meg, heldigvis fikk vi inn Eva Sevaldson i vikariat fra september til jul, og heldigvis har jeg litt bakgrunn som økonom, byråkrat, sosiolog, saksbehandler og leder. Det som ikke har vært mulig å erstatte er vekten av den tenkningen som Tom hele tiden ga og som bidro så utmerket til å forstå hvilke valg som til enhver tid er de beste for forbundet, kortsiktige og langsiktige. For hver uke er det jo slik at forbundsledelsen må ta mange avgjørelser på vegne av oss alle, og her var Tom en uvurderlig samtalepartner og støtte. Ikke til forkleinelse for andre kunstnerforbund, men det er ingen andre som er i nærheten av oss når det gjelder kompleksitet og variasjon i virkeområder. Skal man som tillitsvalgt dramatiker mestre alle disse arenaene, er veien kort til å bli komplett fagidiot, og du kan bare glemme din gjerning som dikter. Behovet for en dyktig generalsekretær for oss er stort og vil bli enda større ettersom mange av våre felt bare blir mer og mer sammensatte. Toms sykefravær vil nå året den 23.mai og da løses han fra den formelle tilknytningen til forbundet. Styret vedtok før jul å begynne prosessen med å finne hans erstatter. Vi satte bort jobben til Manpower med å utlyse og sile kandidater og vi har intervjuet tre av 21 søkere, utvalgt av Manpower til en finale. En av de tre kandidatene er etter vår og Manpowers oppfatning veldig godt egnet. Han vil ha jobben og vi vil forhåpentligvis inngå en avtale med vedkommende snarlig. Når alt er i orden vil han bli presentert på hjemmesidene våre. En ting er vårt formelle ansvar for Tom som arbeidsgiver, noe annet er vårt moralske ansvar for Tom som menneske. Jeg har forsikret hans kone Elisabeth, at om han blir frisk nok til å kunne løse oppgaver for oss, og selv gjerne vil bidra, så er det nok å ta av. Rekruttering av tillitsvalgte Som flere sikkert husker hadde vi for et par år siden en diskusjon om hvorvidt det var et demokratisk underskudd i forbundet eller ikke. Vi klarte ikke helt å stikke hull på dette ganske store spørsmålet, det er vanskelig å vite hva det rommer, det lukter røyk men ilden er vanskelig å finne, det er litt som å påstå at vi ikke har de rette verdiene eller noe i den dur, for vi er jo et demokratisk organisert forbund. Vi fant riktignok et par grep som på papiret muligens har gjort oss mer demokratiske ved at styret ikke lenger har en representant i hhv valgkomiteen og stipendkomiteen. Men utover dette var det vel ikke noe? Hva slags demokratiske utfordringer har et forbund som vårt? Det er et spørsmål jeg oppfatter som min oppgave å stadig stille. Det er min plikt som øverste tillitsvalgt.

2 Den overordnede utfordring er å legge til rette for en god dialog i styret, mellom styret og administrasjonen og mellom styret og generalforsamling. Av dette følger utfordringen det er å få formidlet til medlemmene rett mengde informasjon på rett nivå. Enhver organisasjon som vår har denne utfordringen. Det vil alltid være stor forskjell på det å delta i styre og stell og det å ikke gjøre det. Hvordan organisasjonen formidler sitt arbeid og sin berettigelse er det som skaper engasjement og deltakelse blant medlemmene. Hvor høyt det er under taket, hvordan vi tar vare på engasjement og deltakelse avgjør om vi klarer å fornye oss. Slik blir forbundet vitalt, slik verver vi nye tillitsvalgte. Et styre må etterstrebe å være lydhørt overfor alle medlemmene, det samme må generalforsamlingen som forbundets øverste organ. Alle skal føle seg velkomne og berettiget til å uttale seg og til å være med å forme organisasjonen om de ønsker. Slik vi har organisert oss er pr i dag mer enn ti prosent av vår totale medlemsmasse til enhver tid involvert i driften gjennom styre, komiteer, råd og utvalg. Disse utvalgte tillitsvalgte er alle aktive og ut i fra et anslag på i overkant av 100 medlemmer som engasjerer seg jevnlig i forbundet bruker vi så mange som en tredjedel av disse. Slik sett kan vi ikke snakke om noe demokratisk underskudd. Den demokratiske utfordringen i denne forbindelse er rekrutteringen. Det påstås at det stadig blir litt vanskeligere å rekruttere medlemmer til de verv vi må fylle. Det ligger muligens i tiden, det at det er mindre attraktivt å engasjere seg på vegne av en stand, bære ved og vann for andre, være tillitsvalgt. Jeg tror heller det bare er noe som alltid blir sagt i sånne sammenhenger. Men likevel: Jeg oppfordrer alle som blir forespurt om å gjøre en jobb for forbundet, om å tenke seg svært godt om før de svarer nei. Vi trenger våre beste kvinner og menn for å opprettholde nivået på det arbeidet som gjøres, for at vi alle skal få det best mulig i vår yrkesutøvelse og til fremme for vårt fags beste. Derfor vil jeg også oppfordre alle til å ikke spare på rosen til dem som gjør en jobb for oss. Slik gjør vi vervene attraktive, slik gjør vi folk stolte over å ha dem. Tusen takk til alle våre tillitsvalgte for at dere bruker av deres tid og gjør en så viktig innsats for forbundet. Vederlag og stipendier For informasjon om Bibliotek, Kopinor og Norwaco se årsmeldingen. Når det gjelder det annonserte nye individuelle vederlag fra Norwaco som kompensasjon for lovlig privat kopiering, dvs lovlig nedlasting av film og TV og Radiodrama, er det følgende å si: Oppdraget til Norwaco følger av loven om denne type nedlasting som ble gjort gjeldende fra og med Utbetalingene i år vil altså være for 2005 og 2006, og muligens 2007 hvis midlene er overført også for dette året ved utbetalingstidspunktet. Midlene kommer som en rund sum inn til Fondet og vi må først foreta fordelingen foreningene i Rådhusgata i mellom. Vi har begynt å motta den nødvendige statistikken for å kunne gjøre dette, og jeg regner med at mye vil være gjort før sommeren. Medlemmene vil bli grundig orientert underveis, og det vil bli utarbeidet et notat fra Fondet og fra den enkelte forening som redegjør for hvordan fordelingen er foretatt. Vi har fått et nytt arbeidsstipend fra staten, beløpet for det enkelte stipend er hevet til Sosiale ytelser Staten har som kjent en kunstnerundersøkelse på gang, uansett hva denne vil fortelle er det diskusjon i flere kunstnerorganisasjoner om hvordan kunstnerne skal få bedre trygderettigheter. 2

3 Trygderettene er ikke laget for dem som har en blandingsøkonomi, mange kunstnere passer ikke inn i de eksisterende enten-eller kategoriene lønnsmottaker eller næringsdrivende og taper dermed både sykelønn og fødselspenger og pensjon. Hvis du fakturerer så mye som en krone er du for staten å regne som næringsdrivende selv om 99 prosent av inntekten din er lønnsinntekt. Da får du lite igjen for skatten du betaler av lønnsinntekten i form av trygderettigheter, og du må forsikre deg spesielt. Dette er et problem som alle kunstnere sliter med og en utfordring som alle kunstnerorganisasjonene har felles. Jeg håper at vi i løpet av dette året og neste kan bidra til en bred aksjon mot Stortinget for å få politikerne med på at de må endre trygdesystemet. Økonomistyring Økonomistyring er en av de viktigste oppgavene jeg har som leder. Hvert styremedlem undertegner tall som de er personlig ansvarlig for, og den informasjonen de får om tallenes tale er det i stor grad ledelsen som gir dem. Vi har nå altså over 9 millioner kroner vi skal fordele og drifte til fordel for ca 400 dramatikere hvis vi inkluderer ikke-medlemmer som bruker oss eller får vederlag. Dette er en ganske stor sum, som strømmer igjennom en relativt liten bedrift, og som skal fordeles av en liten administrasjon, som skal sørge for at disse 400 dramatikerne får mest mulig igjen for pengene i henhold til generalforsamlingens budsjettvedtak. Jeg opplever at det arbeidet som Tom Løland satte i gang da han ble ansatt som generalsekretær og som jeg har fulgt opp spesielt dette året har gitt oss bedre styring og større forutsigbarhet og en regnskapsføring som gjør det lettere å gjennomskue tallene. Dette bekreftes av regnskapsfører og revisor. Dette er et særdeles viktig arbeid, vi ikke kan ta det for gitt at våre tillitsvalgte har en spesiell økonomiforståelse. Det er et stort poeng at flest mulig av forbundets medlemmer kan lese og forstå regnskapene for å kunne kontrollere og påvirke driften. Andre inntekter Det har vært spennende tider etter at de rødgrønnes kulturløft ble satt ut i livet. Jeg er godt fornøyd med vår tilstedeværelse og påvirkningskraft vis a vis både myndigheter og bransjefeltene våre. Dramatikerforbundet blir i stadig større grad inkludert og spurt til råds departementet ringer før statsbudsjettet og lekker det som angår oss, vi er oftere med når det opprettes statlige styrer eller bransjeutvalg. Det er igjennom denne type aktivitet vi får økt de pottene som ligger utenfor forbundet og som er øremerket dramatikerne. Eksempelvis er de to millionene ekstra som Kulturrådet har mottatt i 2007 og 2008 til scenetekst en direkte følge av våre møter i departementet. Baardsenutvalget Trond Giske er en travel minister og han presser organisasjonene og institusjonene til å mene og dokumentere mer enn de fleste er vant til. Fram mot våren og sommeren er det flere løp samtidig. Rett før jul opprettet departementet et utvalg med mandatet: Gi en vurdering av behovet for støtte til scenetekstutvikling og hvordan statlig støtte til dette formålet bør innrettes og organiseres fremover, innenfor en realistisk ramme. Utvalget besto av Bentein Baardsen på vegne av scenekunstutvalget i Kulturrådet, Siren Leirvåg, som en uavhengig rep., hun er teaterviter med spesialfelt postdramatisk teater og nye former for scenetekst, samt meg selv på vegne av dramatikerne. 3

4 Vi tolket vår oppgave som et innspill til Giskes gjennomgang av alle statlige støtteordninger og scenekunstmeldingen han skal legge frem før sommeren. Utvalget leverte sin innstilling rett over nytt år, vi påpekte at dette feltet får relativt liten statlig støtte fordi de store teaterhusene bruker lite av sin statsstøtte på scenetekstutvikling, og vi gikk i hovedsak inn for opprettholdelse av dagens støtteordninger, dvs alle former for stipendier, støtten fra fond for lyd og bilde, samt forfatterstøtten som Kulturrådet tradisjonelt har forvaltet. Den nye ordningen for videreutvikling, den som Kulturrådet opprettet etter at departementet bevilget to millioner ekstra til scenetekst, foreslo utvalget at blir flyttet til en scenetekstutvikling lagt til Dramatikkens Hus. Utvalget foreslo også å avvikle dagens urpremierestøtte. Utvalget ga en uforbeholden støtte til en opprettelse av Dramatikkens Hus, da ingen pr i dag har vilje eller evne nok til å ta nasjonalt ansvar for å sikre at dramatikere som vil skrive for scenen får nødvendig støtte. Løkenutvalget Departementet har opprettet et utvalg som skal gjennomgå tilskuddsordningene på kulturområdet, samt fremme forslag som bidrar til - nyskaping og utvikling - frigjøre ressurser til kunstnerisk virksomhet - større ansvar og frihet til institusjonene - desentralisering av beslutninger og skjønnsutøvelse - sikre armelengdes avstand mellom politikk og kunstfag - større innsyn i beslutningsprosesser Utvalget skal gå igjennom - ansvars- og arbeidsdeling mellom tilskuddsordninger og aktørene som står for disse - hvilke krav som stilles til søknader og rapportering - hvor mye som går til å administrere støtten til kunstnerne Giske kunne ha provosert mange ved å ta initiativ til Løken-utvalget. Når han likevel ikke har gjort det i særlig grad, er det fordi alle vet at han har friske midler å tilby, slik at uansett antall støtteordninger som er igjen etter Løken-utvalget, så vil alle få mer penger. Scenekunstmeldingen Giske inviterte til seminar for noen uker siden hvor alle de store aktørene/institusjonene innenfor norsk teater og fri scenekunst fikk anledning til å legge fram sine ønsker og bekymringer fram mot meldingen han skal legge fram for Stortinget før sommeren. Scenekunstfeltet er det området som Giske har vært minst opptatt av eller som kulturløftet har løftet minst. Med unntak av Dansens Hus er det foreløpig ingen synlige spor etter de rødgrønne. Dramatikerforbundet fikk plass på talelisten, og jeg fikk anledning til å understreke viktigheten av at scenekunsten tiltrekker seg dikterisk talent og sørger for at talentet foredles og kan leve av å skrive for scenen. Det var gledelig å observere at departementet i sin presentasjon på seminaret hadde blinket ut scenetekst som eget punkt, og signalene fra politisk ledelse i departementet er at vi vil få en respons når meldingen legges fram. 4

5 Det viktigste toget for oss i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 er altså bevilgningen til en scenetekstutvikling og Dramatikkens Hus. Får vi ikke friske penger i dette statsbudsjettet blir det vanskelig budsjettet vil være gjenstand for revidering av neste regjering. Scenetekstutvikling Det er ikke tvil om at det er relativt færre som lever av å skrive for scenen enn det er dramatikere som lever av å skrive for film og fjernsyn. Det kan skyldes at scenekunstens behov for ferskvare er mindre, det skyldes i hvert fall at det brukes langt mindre statlige midler på scenetekstutvikling enn for tekstutvikling i de andre mediene. Etter at opprettelsen av en statsfinansiert filmmanuskriptutvikling ble etablert for 6-7 år siden er det mange som har tenkt tanken om at dette også må kunne gjøres for scenetekst. Styret laget et eget prosjekt på styreseminar våren 2005 og siden har vi hatt temaet på dagsorden. Vår strategi har vært å først jobbe ut en beskrivelse av en ordning og lobbe den inn for politikerne, deretter presentere en kostnadskalkyle, og til slutt komme med forslag til mulige omfordelinger at støtteordninger og refusjoner og friske midler. Departementet hørte på oss og svarte som kjent med en ekstra bevilgning. Kulturrådet ble valgt som forvalter av disse pengene i mangelen av et annet sted å legge dem. Gjennom prosessen med departementet fikk vi i gang diskusjonen om hvor en scenetekstutvikling kan ligge. Det ble sagt rett ut av departementet at Det Åpne Teater var en sterk kandidat hvis Dramatikerforbundet gikk inn for det. Noen av de heftigste diskusjonene i styret i min tid som leder har dreid som om hvordan en scenetekstutvikling skal kunne settes ut i livet. Det er jeg glad for. Jeg ønsker meg et stort engasjement rundt dette. Vi kan ikke sitte som en forvalter av en scenetekstutvikling, det kan heller ikke departementet, men vi kan være representert og engasjert der den forvaltes. Ny refusjonsordning Den gamle refusjonsordningen altså urpremierestøtten har gått ut på dato. Dette er en begrenset støtte til store teaterprodusenter som allerede har som et krav til sin statlige støtte at de skal produsere norske urpremierer, og jeg vet at Giske ønsker å avvikle den. Vårt forslag er altså at urpremierestøtten omfordeles og økes og finansierer en scenetekstutvikling og at refusjonsordningen endres til å følge ferdigstilt manus, og ikke premiere og produksjon, og dermed deles med alle som vil bruke en dramatiker: Skrivestøtten skal gå til fratrekk fra honorar på tekstarbeidet i henhold til bransjeavtalene som gjelder, og således gjøre scenetekstene rimeligere og rimeligere for produsentene jo mer støtte den enkelte tekst har fått til utvikling. Filmutviklingen er ikke strengt opptatt av at skrivestøtten skal gå til fratrekk mot honorar i henhold til filmavtalen, alt de krever er at støttebeløpet skal bokføres i filmregnskapet. Kulturrådet krever heller ingen form for refusjon, alt de ber om er en rapport for hvordan skrivestøtten er brukt. Spørsmålet om hvorvidt refusjonen slik vi har foreslått den vil skape prisforskjeller på manus i og med at kulturrådets støtte ikke går til fratrekk oppleves som et luksusproblem. Hvis støtten i Kulturrådet består etter Giske og Løken-utvalget er ferdig, så er det bra med flere kilder. Den ene støtten utelukker ikke den andre, men den ene har altså en refusjon, en pris man betaler for å bli tilbudt dramaturg og forholdsvis mye mer penger enn det Kulturrådet kan gi. 5

6 For en dramatiker som stadig selger sine tekster til full pris har ikke denne refusjonen så stor verdi. Men så er de da kanskje diktere som ikke har behov for ordningen. En refusjonsordning knyttet til en scenetekstutvikling er i sin form helt i tråd med vår teateravtale, hvor utviklingstrinn i en manusprosess har anbefalte delbetalinger fra produsent til dramatiker. Slikt sett er refusjonen en form for honorering vi er vant med, forskjellen er at her får vi pengene og hjelp fra dramaturg før vi har fått teksten antatt. Det skal ikke underslås at refusjonen slik vi foreslår den er en gulrot til politikerne fordi den kan sies å gå til hele teaterfeltet, den inkluderer det frie feltet og vil ikke bare gå til institusjonsteatrene som i dag. Slike gulrøtter er nødvendige for å ha gode argumenter for friske penger. Scenekunstmeldingen vil fortelle om departementet velger å gå inn på denne refusjonen. Dramatikkens Hus Samtalen i dette forbundet i forbindelse med Det Åpne Teaters oppfylling av sitt mandat som et arnested for utvikling av ny norsk dramatikk har aldri vært lett. Mange har vært frustrerte, mange har kanskje hatt urealistiske forventninger, og en del har hatt gode opplevelser og tatt DÅT i forsvar. Uansett har engasjementet alltid vært stort, det skulle bare mangle, bevilgningene til DÅT har av staten vært betegnet som en støtte til dramatikerne. Jeg sitter for tiden i DÅT-styret. Det er ikke gitt at jeg der når fram med alle våre ønsker for Dramatikkens Hus, og det er særdeles viktig at toneangivende dramatikere melder seg og presser på. Jeg opplever at det er god vilje og evne til nytenking i DÅTs styre. Det vil kreve mye å få til et spennende og godt fungerende Dramatikkens Hus. Omorganiseringen av DÅT vil ikke skje med mindre staten legger flere friske millioner i potten. Signalene fra departementet er så tydelig som de kan være på dette tidspunkt i statsbudsjettprosessen, de vil ha Dramatikkens Hus De som kjenner DÅT vil vite at huset preges enormt av hvem som leder det. I og med at Franzisca Aarflot er inne i sitt siste år vil det uansett bli forandringer. Norsk Filminstitutt Arbeidet med omorganiseringen av bruken av statens filmmillioner nærmer seg en premiere, navnet på den nye organisasjonen ble ikke overraskende Norsk Filminstitutt. Vår fokus har vært å bidra til organisasjonsmodell og styrking og fornying av støtteordningene. Jeg har sagt det før, men det kan som sagt ikke sies ofte nok, vi har veldig dyktige og kompetente folk i vårt styre, sendt ut i filmfeltet på mandat fra oss, deltatt aktivt i prosessen, i bransjeråd, i interimstyret og underutvalg, vært på uttallige møter, skrevet lange notater, og sørget for at vi har fått gjennomslag for veldig mye av vårt tankegods. Nina Refseth er ansatt som direktør for det nye filminstituttet og har vært i virksomhet fra årsskiftet. Det nye instituttet vil bli organisert i fem avdelinger: En administrasjonsavdeling, en informasjonsavdeling, en avdeling for publikum/formidling, en avdeling for lansering i inn- og utland samt filmkommisjonsarbeid, og en avdeling for utvikling og produksjon. I den siste avdelingen vil bl.a. også den forfatterbaserte manuskriptutviklingsordningen ligge. Avdelingsdirektørene for disse fem avdelingene vil forhåpentligvis være på plass før 6

7 påske, samtidig som det arbeides med organiseringen av avdelingene i underseksjoner. Filminstituttet vil bli plassert i Filmens Hus - i hvert fall i overskuelig fremtid. Dagen for lansering av den nye virksomheten er mandag 31.mars. Program for dagen er ennå ikke helt fastsatt, men det vil gå fra kl og frem til ca. kl I tillegg til alle ansatte, vil også bransjen og representanter fra KKD og andre bli invitert vil bli et etableringsår for den nye virksomheten, og nye ordninger som pakkefinansiering for spillefilmproduksjon og innkjøpsordning av norske filmer til bibliotekene kommer ikke på statsbudsjettet før i Ny avtale for radiodramatikk Vi har fått en henvendelse fra NRK om å starte forhandling om ny avtale for NRK radioteatret. På grunn av manglende arbeidskapasitet har vi bedt om at denne forhandlingen først starter opp til høsten. Avtalemodell for sekundærutnyttelse Det ligger i kortene at alle nye avtaler med NRK vil inneholde betingelser for sekundærutnyttelse, og at dette ikke lenger vil bli overlatt til den enkelte dramatiker å forhandle særskilt. De andre foreningene i Forfatternes Hus er i forhandlinger om betingelser for opplesninger og romandramatiseringer på radio og der er sekundærutnyttelse som nedlasting fra nettet, bokutgivelser av tekster skrevet for NRK, samt CD utgivelser inkludert. Slike sekundærutnyttelser er altså ikke inkludert i dagens TV-avtale med NRK. Forholdet mellom NRK og Aktivum er det at selv om NRK eier Aktivum er Aktivum en egen forhandlingspart. Avtaler om sekundærutnyttelser vil derfor både måtte forholde seg til NRK drama og Aktivum. I året som kommer vil vi prioritere å finne avtalemodeller for sekundærutnyttelsen til NRK som vi kan anbefale medlemmene. Avtalelisens for fri bruk av NRKs arkiver En avtalelisens med NRK når det gjelder å få frigitt deres arkiver er på trappene, og NRK har spurt Norwaco om de kan forestå forhandlingen og fordelingen av vederlaget for en slik lisens. Hvor stor regningen blir for staten og/eller NRK er uvisst. Danmarks Radio har som de første i verden fått til en slik lisens og der er rammen tenkt økt suksessivt fra 3 mill til 23 mill kroner på noen år. Det har som kjent vært stadige henvendelser fra NRK i forbindelse med opprettelsen av diverse NISJEKANALER. Disse henvendelsene har kommet etter hvert som NRK har fått digitalisert sine arkiver. Hvorvidt det blir Norwaco som skal representere organisasjonene i avtalelisensforhandlingene er ennå ikke avklart, men mye tyder på at så vil skje i og med at de vil stå for fordelingen til de forskjellige kunstnergruppene. Uansett er det snakk om et individuelt vederlag, og det vil være anledning for alle rettighetshavere til å reservere seg. Det gledelige her er at det er snakk om friske penger, det er snakk om materiale som kanskje er ti år og eldre og som ikke vil bli vist igjen uten en slik lisens. Det er stort politisk påtrykk og stort flertall på Stortinget for at en slik lisens skal realiseres, og muligens er også dette en fjær Giske vil ha i hatten før han gir seg. 7

8 Litteraturfestivalen på Lillehammer Tema for festivalen er fremtiden. Styret har landet på at dette er en anledning til å fokusere på følgende: - dramaets gjenbrukskvalitet - hvordan skapes en klassiker - den greske tragedien som forelegg for nåtid Er dramatikken spesielt egnet til å kunne utsi noe om fremtiden, ved at den ved gjenbruk, i mange fremtider, kan si noe om den tiden og det stedet det settes opp? Hvilke kvaliteter har teatertekster som tåler mye gjenbruk? Er det aldri tilfeldig at en tekst blir en klassiker? Elektra i Petter Rosenlunds versjon har premiere på Oslo Nye om kort tid. Denne versjonen handler om æresdrap i dagens Norge og vil bli presentert på Lillehammer som et mulig svar på spørsmålene over. Vi håper å få med et kyndig panel som kan diskutere vårt håndverk, og gjennom denne vinklingen få dramatikken og dramatikeren på dagsorden under Litteraturfestivalen. Foreløpige tidspunkt for vårt program: Lørdag 31. mai kl 1700 og søndag 1. juni kl 1200 Jeg håper mange har anledning til å komme. Søk utviklingsstøtte! Takk for oppmerksomheten, Gunnar 8

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS FRA STYRET I DRAMATIKERFORBUNDET Bakgrunn Styret i Dramatikerforbundet ønsker med dette notatet å komme med innspill til hvordan å oppfylle hovedmålsetningene

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Dramatiker 2013 hvem er du?

Dramatiker 2013 hvem er du? Dramatiker 2013 hvem er du? Om undersøkelsen Dramatikerforbundet har gjennomført en medlemsundersøkelse for å bestemme fokus for tiden fremover. Datainnsamlingen foregikk mellom 4.-18. januar 2013. Spørreskjema

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 3. mars 2012

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 3. mars 2012 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER 3. mars 2012 1 Navn og formål 1 Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER 7. mars 2015 1 Navn og formål 1 Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Forenklet, samordnet og uavhengig Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Sluttrapporten fra Løken-utvalget, juni 2008 Forord Prosess uten fasit Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler.

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler. NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Gunhild Mohn Dato: 25.04.2014 Saksnummer: 14-274 Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler NJ bruker i dag vederlagsmidler hovedsakelig på IJ, NJs reisestipend, journalistfaglige

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål til de folkevalgte politikerne Svaralternativer: 1. Passer svært dårlig 2. Passer ganske dårlig 3. Passer ganske godt 4. Passer svært godt 0.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. pr. 19. mars 2006

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. pr. 19. mars 2006 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER pr. 19. mars 2006 1 Navn og formål Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014. Rune Kloster Tvedt

Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014. Rune Kloster Tvedt Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014 Rune Kloster Tvedt Kommuner som fikk utmerkelsen i 2014 * Eidsberg kommune * Oppegård kommune * Ullensaker kommune * Songdalen kommune * Sandnes kommune * Hå

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Valgkomitéarbeid på grunnplanet

Valgkomitéarbeid på grunnplanet 1 Valgkomitéarbeid på grunnplanet Ansvarsfullt og strategisk viktig Et minihefte om valgkomitéarbeid - Med særskilt vekt på å oppnå kravet om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i landbrukssamvirkenes styrer

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter 1 Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter Tid: 4. april, kl. 10:10 Sted: Litteraturhuset, Oslo Lengde: 7 minutter Antall ord: 835 Innledning på lanseringskonferansen

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 10. MARS 2007

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 10. MARS 2007 REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 10. MARS 2007 TILSTEDE: Gjester: Ika Kaminka (styret, NO), Elisabeth Leinslie (Norsk Kritikerlag, AUs seksjon for teater, musikk og dans), Mette Møller

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Økonomisk beretning. oktober 2008 desember desember 2008

Økonomisk beretning. oktober 2008 desember desember 2008 Økonomisk beretning oktober 2008 desember 2008 desember 2008 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og i ungdomsskolen

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 12. mars 2016

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 12. mars 2016 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. mars 06 Navn og formål Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres kunstneriske

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL MÅL At elevene blir bevisst problemstillinger og hva det innebærer. TIDSBRUK En skoletime GJENNOMFØRING 1. Del klassen

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 54/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/05022-12 Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke Sammendrag Kirkerådet og bispedømmerådene

Detaljer