Målsetting, strategi og handlingsplan 2006 / 2007 USH Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målsetting, strategi og handlingsplan 2006 / 2007 USH Tromsø"

Transkript

1 Målsetting, strategi og handlingsplan 2006 / 2007 USH Tromsø Hovedmålsettingen er å bidra til kvalitet i omsorgen for skrøpelige gamle og å skape en lærende organisasjon preget av kritisk refleksjon og utvikling av ny og forbedret kunnskap og forbedrede praksisformer. Målet er at Undervisningssykehjemmet skal være et ressurssenter for forskning, forsøks- og utviklingsarbeid i sitt geografiske område, der spredning av kompetanse også utenfor egen institusjon og kommune skal være beskrevet og planmessig gjennomføres. Publisering av forskning, forsøks- og utviklingsarbeid står sentralt. Mål 1: Fag og kompetanseheving til ansatte for å heve kvaliteten på pleie og behandling til pasienter i sykehjem innen områdene: a) pleie og behandling ved livets slutt, b) demens; inkludert vanskelig adferd og ulike kommunikasjonsformer som for eksempel reminisens og minnearbeid. c) fagprosjekt initiert av personalet d) lederutvikling Mål 2: Forskning, forsøks- og utviklingsarbeid for å skaffe tilveie kunnskap om betingelser for at skrøpelige gamle skal ha et best mulig liv, og at kunnskap om pleie- og behandlingsformer videreutvikles og publiseres. Mål 3:Nettverksbygging og spredning Kunnskap, forskning og modeller for læring utviklet i Undervisningssykehjemmet skal dokumenteres og spres. Mål 4: Informasjon, kommunikasjon og telematikk Øke bruken av IKT og videreutvikle IKT-løsninger i sykehjem. Mål 5: Det skal arbeides aktivt mot utdanningsinstitusjoner og utvikles og utprøves modeller for flerfaglig samarbeid, med fokus på tilrettelegging av gode læringsarenaer og å heve veilederkompetansen til de ansatte. Mål 6: Sertifisering som Undervisningssykehjem skal kvalitetssikres ved at kriteriene gjennomgås regelmessig og at fokus er rettet mot områdene som kriteriene skisserer Mål 1: Fag og kompetanseheving til ansatte for å heve kvaliteten på pleie og behandling til pasienter i sykehjem innen områdene: a) pleie og behandling ved livets slutt, Gjennomføre program i kompetanseplanen og prioritere eksterne kurs innen tema og henvise til litteratur bruk av internt bibliotek. Programmet skal spesielt videreutvikles i forhold til samhandling mellom pårørende, pasient, personalet og legen. Det skal være utarbeidet et 6 timers undervisningsprogram ved utgangen av Undervisningssykehjemmet har hovedansvar. Veiledning og støtte fra Høgskolen og UNN er påkrevd. Evaluering august 2006: :

2 b) demens; inkludert vanskelig adferd og ulike kommunikasjonsformer som for eksempel reminisens og minnearbeid. Gjennomføre program i kompetanseplanen og prioritere eksterne kurs innen tema og henvise til litteratur - bruk av internt bibliotek / Nasjonalt kompetansesenter for Aldersdemens Lage et program på 1-2 dagers lengde i forhold til tema Vanskelig adferd som er bygd på erfaringer i Undervisningssykehjemmet i forhold til opplæring / veiledning og mestring av vanskelig adferd. Dette skal være et samarbeidsprosjekt mellom Undervisningssykehjemmet og Høgskolen. c) fagprosjekt initiert av personalet Videreføre frie midler bistand med søknader, veilede prosjekt og rapportering / implementering og hjelp til spredning av oppnådde resultat Presentasjoner på Vårkonferansen / Fagtidsskrift Veilede / stimulere til utvida fagrapporter fra enkelt prosjekt ½ dags kurs i prosjektarbeid (Tromsø kommune) / eller etter bestilling d) lederutvikling Gjennomføre interne ledersamlinger og prioritere ledere til eksterne kurs og være støttende for at kompetanseplanen gjennomføres. Enhetsleder Kroken sykehjem har hovedansvar for ledersamlingen Mål 2: Forskning for å skaffe tilveie kunnskap om betingelser for at skrøpelige gamle skal ha et best mulig liv, og at pleie- og behandlingsformer videreutvikles og publiseres. Disse forskningsprosjektene prioriteres i forhold til avslutning / oppstart / gjennomføring i perioden: Implementering av gode rutiner og oppfølging av sykehjemspasienter med dårlig hørsel. Forprosjekt gjennomført i 2005, hovedprosjekt starter opp våren Hovedansvarlig er Pål Vegar Storeheier, Senter for aldersforskning i Tromsø. (Lone Høgda) Sykehjemsmedisin I samarbeid med leger på Geriatrisk seksjon UNN, tilsynsleger på Kroken sykehjem / Omsorgstjenesten Jadeveien og sykepleiere på Kroken/Jadeveien prøver vi å legge til rette for medisinsk forskning på sykehjem. Dette prosjektet er i oppstartfasen. Kontaktperson på Undervisningssykehjemmet: Toril B. Mobakken og Lone Høgda Eldre og kreft palliativ omsorg, metodeutvikling for en bedre oppfølging i kommunehelsetjenesten ansvarlig Liv Wergeland Sørbye. Kroken sykehjem har deltatt og fylt ut et internasjonalt vurderingsskjema (Resident Assessmnet Instrument for palliativ care). Vi følger opp dette ved at LWS gir tilbakemelding om resultater fra vurderingsskjemaene, og anbefaling om hva vi bør videreutvikle. Kontaktperson på Undervisningssykehjemmet: Toril B. Mobakken 2

3 Relasjon mellom pleiepersonalet og pårørende i sykehjem, ansvarlig Ketil Normann, Universitetet i Tromsø, avdeling for sykepleie og helsefag. Feltarbeid avsluttes våren Undervisningssykehjem som læringsarena, hovedansvarlig stipendiat Mari W Skaalvik. Starter opp med feltarbeid vår Kontaktperson på Undervisningssykehjemmet: Lone Høgda ( Toril B. Mobakken) Å vente på sykehjemsplass, ansvarlig: stipendiat Aud-Mari Sohini Fjelltun har gjennomført feltarbeid på Kroken sykehjem. Hun skal gi tilbakemelding på funn. Kontaktperson på Undervisningssykehjemmet: Lone høgda Legemiddelstudie av atferdsproblem hos pasienter med demens hovedansvarlig Oskar H. Sommer. En 8 ukers studie av Oxkarbazepins effekt i behandling av agitasjon og aggresjon av demens. Kontaktperson på Kroken sykehjem er spl Monica Eriksen og Berit Fagertun. Gjennomføres våren Nytt prosjekt: Omsorg ved livets slutt kr øremerka midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Etter et notat vedrørende dette tema fra prof. Peter F. Hjort er Undervisningssykehjemmet med samarbeidsparter utfordret til å drive hverdagforskning. Dette vil bli et samarbeidsprosjekt spesielt mellom Undervisningssykehjemmet, Høgskolen og Universitetet. : Mål 3:Nettverksbygging og spredning Kunnskap, forskning og modeller for læring utviklet i Undervisningssykehjemmet skal dokumenteres og spres. Vårkonferansen Dagskonferanse i mars hvert år med presentasjon av forskning fra sykehjem og fagprosjekt (frie midler) med støtte fra Undervisningssykehjemmet i Tromsø Felles ansvar for Undervisningssykehjemmet Nyhetbrev 5 nummer per år i samarbeid med Senter for aldersforskning i Tromsø Spesielt ansvarlig på Undervisningssykehjemmet : Toril B. Mobakken Spesielt skal samarbeid med USH Karasjok og Helgeland vektlegges. Ellers ta imot hospitanter / være åpen for hospitering og lage program for enkeltpersoner eller institusjoner Kompetanseplan prosjekt i Finnmark sluttføres tidlig vår 2006, i Harstad / Kvæfjord seint på høsten Spesielt ansvarlig på Undervisningssykehjemmet : Toril B. Mobakken Deltagelse i Fagråd for forskningsprosjektet Klinisk studie, demens i distriktshelsetjenesten i Nordland hovedansvarlig Fred Andersen Nytt prosjekt: Undervisningssykehjemmet og andre sykehjem i Tromsø kommune starter: Eldreomsorgens ABC studie / opplæring i gruppe i samarbeid m/ fagutviklingskonsulenter i Tromsø kommune (Utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens) (i innledende fase) 3

4 Rapportering: kompetanseprogrammene Mahttu (Finnmark) og KUIST (Harstad / Kvæfjord) Spesielt ansvarlig på Undervisningssykehjemmet: Toril B. Mobakken Fagrapporter: Skrive utfyllende rapporter om frie midler prosjektene Bukta SPA (04), Som fisken i vannet (05) og Vi fargelegger livet (05) Trykke opp og distribuere Læring i Handling. Sluttrapport fra et faglig utviklingsprosjekt ved fem sykehjem i Nord-Norge.(Toril Agnete Larsen og Liv-Berit Knudsen) Klargjøre og utrede hva slags ansvar / rolle samarbeidspartene skal ha i forhold til nettverksarbeid og spredning Undervisningssykehjemmets kompetanseplan / maler og program legges på fellesområde (Tromsø kommune) Kroken sykehjem Mål 4: Informasjon, kommunikasjon og telematikk Øke bruken av IKT og videreutvikle IKT-løsninger i sykehjem Videokonferanser eldreomsorg vår og høst 8-10 forelesinger i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin og Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag Hjemmesider / Web sider må oppdateres både når det gjelder Undervisningssykehjemmet lokalt og nasjonalt samt Kroken sykehjem. Spesielt ansvarlig på Undervisningssykehjemmet: Toril B. Mobakken IKT-søknad sendt Sosial- helsedirektoratet i mars 2005 (videokonferanseutstyr alle USH) etterspørre denne i det nye budsjettåret. (oppfølging fra sidelinjen) og vite hva som skjer når prosjektet avsluttes til sommeren Spesielt ansvarlig på Undervisningssykehjemmet: Toril B. Mobakken Nytt prosjekt: Være med i et nettsted for samarbeid mellom 1. og 2. linje tjenesten (Ullevål prosjektet) Følges opp av enhetsleder Kroken sykehjem Gjennomføre kompetanseplanens program i forhold til IKT - opplæring 4

5 Mål 5: Det skal arbeides aktivt mot utdanningsinstitusjoner og utvikles og utprøves modeller for tverrfaglig læring, med fokus på tilrettelegging av gode læringsarenaer og å heve veilederkompetansen til de ansatte. Spesielle utfordringer : Tettere samarbeid med samarbeidspartene spesielt høgskolen og videregående skole. Konkretisere og beskrive samarbeid Følge opp studenter/ elever i forhold til USH som læringsarena: Koordinere / tilrettelegge / forberede mottak Felles mottagelse for grupper av studenter Studentens time følge opp at den planlegges og gjennomføres Studentovertagelse planlegge og støtte gjennomføringen Spørreskjema til alle studenter: evaluering av læringsarena / bearbeide Oppsumme / evaluere internt etter hver student /elevgruppe Invitere utdanningsinstitusjonene til oppsummerings- evalueringsmøte minst en gang i året. Arbeide for frikjøp (eventuelt toer-stilling) for sykepleier på USH som spesielt skal følge opp elever / studenter i praksisperioden Arbeide for at Undervisningssykehjemmet blir praksisarena for flere helseprofesjoner (Fysioergo- og medisinerstudenter) i tillegg til Mastergradsstudenter i helsefag. Ferdigstille rapporten Undervisningssykehjemmet som læringsarena Gjennomføre kompetanseplanen Spesielt ansvarlig på Undervisningssykehjemmet: Toril B. Mobakken og Lone Høgda Evaluering juni 2006 Mål 6: Sertifisering som Undervisningssykehjem skal kvalitetssikres ved at kriteriene gjennomgås regelmessig og at fokus er rettet mot områdene som kriteriene skisserer Gjennomgang av kriterier to ganger per år Følge opp brukerundersøkelser som er gjennomført i 2005 på Avdelingen Dalheim og Bukta. Arbeide systematisk med rutinebeskrivelser i forhold til rapporterte feil og mangler. Spesielt ansvarlig enhetsleder Kroken sykehjem Evaluering juni 2006: : 5

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010 I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom Forståelse og mestring av utfordrende

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell

Det skal gjøre en forskjell Det skal gjøre en forskjell HVEM ER VI? HVA GJØR VI? INNHOLD Om Glemmen sykehjem USH Om undervisningssykehjem historikk, mål og organisering Etablering av en FoU enhet ved Glemmen sykehjem Arbeidsformer

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Ål Bu- og behandlingssenter er utviklingssenter for sykehjem. Drammen kommune er utviklingssenter for hjemmetjenester. Herbjørg Dalene Bjerke og Sissel Eriksen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer