2006 Norges Musikkorps Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1

2 Årsmelding 2006

3 2006 Norges Musikkorps Forbund

4

5 Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet Rammevilkår Medlemsutvikling og tendenser Driftsåret Ny generalsekretær satsingen 10 2 Om virksomheten Innledning Økonomi Forbundsstyrets medlemmer Politisk plattform Ansatte Kontrollkomiteen Arbeidsmiljø Likestilling Regionalisering H.K.H Kronprins Haakon 15 3 Opplæring, formidling og aktivitetstilbud Innledning NMFs historie Unge i Teten Musikkfaglig arbeid Høyere utdanning Dirigentsymposium Nasjonale sommerkurs Ungdomskonferansen Fremtidskvelder/Korpset vårt 18 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser Innledning Korpsenes rammevilkår Instrumentfondet Frifond Lotteridrift Voksenopplæringsmidler Spilleautomatmidler Momskompensasjon Landsmøtet Sponsorarbeid 24 5 Informasjon, samfunnskon takt og profilering Innledning Internett Musikkorpsavisa Samarbeidsarenaer EBBA NoMU Folkehøgskoler National Baton Twirl Association Europe (NBTA) WASBE/ World of Winds Norsk kulturskoleråd LNU Frivillighet Norge Tusenårsmålskampanjen (TMK) Forskningssamarbeid Stavanger

6 6 Bands Crossing Borders 32 7 Konkurransene Innledning Internasjonale konkurranser Resultater fra norgesmesterskapene Kontrollkomiteen Protokoller Ledermøter Årsmelding Regnskap og økonomi Avslutning 52 8 Hederstegn 42 9 Statistikk Oppsummering Medlemskategorier Endringer Alder Kjønn 48

7 1. STYRETS Har status som landets viktigste musikkopplæringsarena. Har sikret gode rammebetingelser. Kulturorganisasjonen med landets mest fornøyde medlemmer. Norges største formidler av konserter med nyskrevet musikk. Attraktive og fulltegnede kvalitetsarrangementer i regi av NMF. Disse målene utfordrer organisasjonen i meget stor grad, og det arbeides med forankring og strategier for å nå målene. 6 BE- RET- NING NMFs virksomhet samles under mottoet "Spilleglede og fellesskap", og hvor visjonen er at "NMF skal bidra til kvalitetsfylt opplæring, sterke musikkopplevelser, en lettere korpshverdag og positiv markering av musikkorps". 1.1 Landsmøtet Landsmøtet i Molde i april samlet organisasjonen om framtidsrettede vedtak for organisasjonsutvikling, hovedprioriteringer for og ambisiøse målsettinger for NMFs hovedprioriteringer for er å: - Satse på ungdom. - Legge til rette for frivilligheten. - Fremme høy musikalsk kvalitet. - Styrke fellesskapet i organisasjonen. Forbundsstyret har etablert en ordning hvor ulike medlemmer av styret er "framdriftsagenter" for de fire punktene, som også er fulgt opp gjennom ledersamling, ledermøter og ikke minst ved at regioner/kretser har utarbeidet sine handlingsplaner i takt med landsmøtets. På landsmøtet i Molde i april samlet organisasjonen seg om følgende høye mål for 2015: Runde medlemmer. 30% flere tenåringer. 20% av de tillitsvalgte i NMF er under 26 år. Fått gjennomslag for fri dirigentordning til alle skolekorps. Vedtakene i saken om organisasjonsutvikling var basert på en omfattende prosess hvor en egen gruppe hadde lagt fram sine anbefalinger som også ble tilrådd av forbundsstyret. Landsmøtet vedtok hovedlinjene i forslagene, basert på en regionalisering av forbundet med mulighet for overgangsperiode, administrativ organisering i sju regioner og innføring av nytt økonomisk prinsipp basert på en deling i nasjonal og lokal økonomi. Flere av regionene er godt i gang med arbeidet, enten man har valgt å gå for full regionalisering straks, eller man velger overgangsordningen. I fem av sju regioner går man for full regionalisering nå: Nord, Trøndelag, Nordvest, Hedmark-Oppland og Sør. 1.2 Rammevilkår Året bød på to viktige gjennomslag for NMFs årelange arbeid for bedre rammevilkår for musikkorpsene: - Ny ordning for støtte til instrumentkjøp for skolekorps.

8 - Start på gjenreisning av voksenopplæringstilskuddet. Tilskuddsordning for instrumentkjøp for skolekorps var et innspill fra NMF til den rød-grønne regjeringen. I år ble de første 2,5 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet og med NMF som instans for fordelingen. 64 skolekorps av de 650 som søkte fikk tilskudd fra til kroner. I oktober, ved framleggelsen av statsbudsjettet for 2007, ble det kjent at Kulturdepartementet øker bevilgningen til 5 millioner kroner. Regjeringen har også tatt fatt på arbeidet med å gjenreise voksenopplæringsmidlene. NMF har spilt en sentral rolle i kulturorganisasjonenes lobbyarbeid for å få den rød-grønne regjeringen til å iverksette løftet om å gi voksenopplæringsmidlene et løft. I revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt i mai, foreslo regjeringen å øke tilskuddet til voksenopplærin med 27 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2007, framlagt i oktober, ble det foreslått å øke med ytterligere 31 millioner kroner. Disse beløpene er riktignok ikke større enn at man igjen kommer tilbake til 2005-nivået for ordningen. Og fortsatt er det godt stykke igjen til 2002-nivået, da nedbyggingen av ordningen startet. Men det var en viktig seier at politikerne gikk fra prat til penger. Regjeringen har også nedsatt et offentlig utvalg som skal gjennomgå voksenopplæringsordningen for framtiden. 1.3 Medlemsutviklingen og tendenser NMF opplevde etter tusenårsskiftet en medlemsframgang og kunne i 2003 igjen notere medlemstall over Fra 2004 har det vært en mindre tilbakegang hvert år. Samtidig opplever vi en rekke positive utviklingstrekk. Rekorddeltakelse på våre norgesmesterskap og andre arrangementer, den musikalske kvaliteten på alle nivåer er stadig stigende og noen av våre beste korps holder verdensklasse. Rekrutteringen er stadig bra og søknadsbunkene til Frifond og Drømmekonserten forteller om en imponerende skaperkraft, kreativitet og utviklingsvilje på grunnplanet over hele landet. 1.4 Driftsåret har vært et år preget av omstillinger og prosesser for NMF. Organisasjonsutviklingsprosessen skulle implementeres og følgende av landsmøtevedtaket skulle settes ut i livet. Dette arbeidet har lidd under bemanningsutfordringer i sentraladministrasjonen og tap av nøkkelpersoner, kompetanse og kontinuitet har Musikkorps gir spilleglede og fellesskap 7

9 8 gjort arbeidet krevende. Spesielt utfordrende har det vært å finne en god overgang og tilpasning til nytt økonomiprinsipp og skape rutiner og rapporteringer som vil fungere godt for hele organisasjonen. Det har vært viktig for styret å arbeide for at våre regioner og kretser også skal inn i de samme systemene slik at tilgjengelighet, oppdateringer og rutiner skal fungere mer tilfredsstillende enn det har gjort de siste årene. Samtidig har det i 2006 vært en del uforutsette kostnader og inntektssvikt som har gjort at resultatet for året har blitt mye dårligere enn forutsatt. Det ble i 2006 også jobbet iherdig med å få på plass et organisasjonskart og en organisasjonsform administrativt som er rustet for fremti- den og i tråd med landsmøtevedtaket. Det ble i den prosessen besluttet å sørge for tydelige linjer og nedsettelse av en ny administrativ ledergruppe. Denne ble bestående av generalsekretær, musikksjef, administrasjonssjef og kommunikasjonssjef, samtidig ble det opprettet en utvidet ledergruppe hvor de regionale daglige lederne har direkte linje

10 inn til generalsekretæren. Hver av fagsjefene og lederne har personalog budsjettansvar for sine ansvarsområder. Rekrutteringen til alle disse rollene ble igangsatt av daværende konstituert generalsekretær Harald Eikaas umiddelbart. 1.5 Ny generalsekretær NMFs generalsekretær Anna Elisa Tryti sa opp sin stilling i april og gikk til stilling som rådmann i Naustdal kommune. Forbundsstyret vedtok å utlyse stillingen og knytte til seg et rekrutteringsfirma til å bistå i arbeidet. Ass. generalsekretær Ole Nilsen ble konstituert i stillingen som generalsekretær, men gikk fra sin stilling i juni. Musikksjef Harald Eikaas ble så konstituert som generalsekretær. I november kunne NMF kunngjøre at Arild Moen er ansatt som ny generalsekretær i NMF. Han kommer fra stillingen som kultur- og idrettssjef i Vestfold fylkeskommune og tiltrer i mars Forbundsstyret retter en stor takk til administrasjonen som har gjort en omfattende innsats i en tid med store omstillinger satsingen I året som har gått har det vært viktig å legge grunnlaget for en solid satsing i 2008 når Stavanger er europeisk kulturhovedstad. Derfor signerte også NMF i mai, som eneste organisasjon hittil, en avtale hvor NMF og musikkorpsene blir "artistic ambassador" for Stavanger2008. Målet er at Stavanger2008 som begivenhet og organisasjon skal bidra til å løfte musikkorpsene strategisk og kunstnerisk. Og at tusenvis av musikanter skal myldre på 2008-arrangementene. I løpet av året har man særlig lagt hovedlinjene for satsingen, og det har vært definert langs fire spor: Landsfestival: En samlende musikkorpsfestival for hele landet i juni 2008 basert på erfaringene fra suksessen med 2005-festivalen i Oslo. Europamesterskapet: EM i brass avholdes i mai 2008, og utfordrer NMF til å beholde rollen som en respektert arrangørnasjon. Kunstnerisk prosjekt: Stavanger2008 har gitt NMF kroner i støtte til prosjektet "Between acoustics and electronica", som innebærer en fornyelse av det tradisjonelle korpsuttrykket gjennom fusjon med elektroniske musikkuttrykk. Involvering: NMF og musikkorpsene skal delta i 2008-arrangementer som medarrangør eller som leverandør av aktører, kunstneriske bidrag og våre musikanter som bidragsytere i store og små "events". NMF skal bidra til kvalitetsfylt opplæring, sterke musikkopplevelser, en lettere korpshverdag og positiv markering av musikkorps 9

11 2. OM VIRK- SOM- HETEN

12 2.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Antall medlemskorps er 1703 fordelt på medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, vedtatt handlingsplan og vedtatt strategiplan fram mot Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 2.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for at NMF har en tilfredsstillende økonomiforvaltning. I perioden har det kommet fram at det har vært omfattende svikt i rutiner og oppfølging av regnskapsføringen, ikke bare sentralt, men også i kretsene/regionene. Det har derfor vært vanskelig å utøve den kontrollfunksjon som styret er pålagt. Det er foretatt nyansettelser og forbedring av rutiner for å bringe dette i orden. Tiltakene vil gi effekt fra Forbundsstyrets medlemmer President: Ulf Rosenberg, Rogaland Visepresident: Erik Rastad, Vestfold Styremedlemmer: Ingolf Dragset, Sør-Trøndelag Trond Elnes, Akershus Ellinor Grude, Rogaland Frank Mathisen, Nordland Trond Elnes, Akershus Line Mygland, Oslo Varamedlemmer: 1. Per-Lorentz Milotzki, Telemark 2. Per Erling Løkken, Akershus 3. Elisabeth Sundkvist, Troms Ansattes repr.: Morten E. Hansen, Rogaland Ansattes vararepr.: Åse Espevik, Hordaland Etter landsmøtet: President: Ulf Rosenberg, Rogaland Visepresident: Erik Rastad, Vestfold Styremedlemmer: Ingolf Dragset. Sør-Trøndelag Line Mygland, Oslo Elisabeth Sundkvist, Troms Merit Kristiansen, Telemark Lars Emil Johannesen, Akershus Varamedlemmer: 1. Kristoffer Sundøy, Hordaland 2. Per-Lorentz Milotzki, Telemark 3. Per Erling Løkken, Akershus Ansattes representant: Morten E. Hansen Ansattes vararepresentant: Åse Espevik 2.4 Politisk plattform Forbundsstyrets plattform bygger på vedtatt visjon, handlingsplan og landsmøtevedtak. Hovedoppgavene har vært kamp for bedre økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene og musikalsk fornyelse. Det er avholdt 9 styremøter og 17 møter i presidentskapet. Det har vært avholdt styreseminar på Solstrand Fjordhotell, Os mai. 11

13 2.5 Ansatte NMF har i alt 44 ansatte fordelt på 38,15 årsverk. Av disse arbeider 15 i sentraladministrasjonen i Bergen, mens 29 har sin arbeidsplass i region-/kretskontor. Sentraladministrasjonen i Bergen: Anna Elisa Tryti generalsekretær (sluttet pr. 30. april 2006) Ole Nilsen assisterende generalsekretær (konst. generalsekretær fra 1. mai til 22. juni, sluttet pr. 30. september 2006) Harald Eikaas musikksjef (konst. generalsekretær fra 22. juni) Øyvind Storheim kommunikasjons- og arrangementssjef Ingunn Ek service- og kontorsjef (sykemeldt i to perioder, fra 20. mars til 30. juni og fra 6. september til 31. desember) Håkon Mogstad seniorrådgiver Arne Amland seniorrådgiver, personalansvarlig Fredrik C. Birkenfeldt controller (konst. økonomisjef fra 22. juni) Evy Langeland økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes økonomikonsulent (engasjement fra 11. september) Odd Petter Saltnes IKT konsulent Erlend Veland Thorsen IKT konsulent (prosjektstilling) Berit Handegard prosjektkonsulent Tone Sæle informasjonskonsulent Birgit Berg-Olsen saksbehandler Anlaug Ersland saksbehandler (vikariat) Marit Olsen sekretær (langtidssykemeldt) Birthe Berven Dahle kontorsekretær (vikariat fra 28. august) Ida Kleiven nasjonal drillkonsulent (tilsatt 1. juni, sluttet 30. november) Silvelin Havnevik prosjektleder Sør Afrika (tilsatt pr. 1. august) Ansatte i region/krets: Øyvind Bakkeby Moe Lillian Grøsnes Anne Guri Frøystein Keth Bjørnsen Dag Helle Bysting Håvard Hinsverk Geir Ulseth Gørild Meland Arnfinn Dalhaug Arnvid Mondal daglig leder i region Nord-Norge (tilsatt pr 1. januar) regionkonsulent Nord-Norge (sluttet pr 30. april) musikkonsulent Nord-Norge kontorsekretær (tilsatte pr 15. august) daglig leder Trøndelag musikkonsulent Trøndelag musikkonsulent Trøndelag (permisjon fra 1. september) kretssekretær Trøndelag daglig leder Møre og Romsdal (sluttet pr. 30. september) kretskonsulent Møre og Romsdal (sluttet pr. 31. januar) 12

14 Trond Brennedaglig Helga Didrikke Sundal Steffen Blindheim Egil Magnussen Viggo Bjørge Åse Espevik Morten E. Hansen Morten Øvrebekk Kristin Eileraas Marianne Meling Britt Hvidsten Øyvind Klingberg Per Einar Fon Suzy Haugan Liv Bente Olufsen Tommy Bakkelund Botolv Gjeldaker Kristin Børresen Pål Gløtta Nina Sundborg Jødahl Per Olaf Winge Sissel Larsen Else Marie Solbrekke Iver Vatvedt leder region Nordvest (tilsatt pr. 1. november) daglig leder Sogn og Fjordane, (sykemeldt 1. januar til 6. august, permisjon fra 1. september) produsent region Nordvest (tilsatt pr. 4. desember) daglig leder Hordaland organisasjonskonsulent Hordaland (sluttet pr 31. august) servicemedarbeider (vikariat) daglig leder Rogaland musikkonsulent Rogaland (sluttet pr. 31. august) kretskonsulent Rogaland (tilbake fra perm 14. august) kretskonsulent Rogaland (vikariat, sluttet pr. 15. august) kretssekretær region sør musikkonsulent region sør daglig leder region sør informasjonskonsulent region sør (engasjement) kretssekretær Buskerud musikkonsulent Buskerud (sluttet pr. 31. august) daglig leder Hedmark og Oppland kretssekretær Hedmark og Oppland musikkonsulent Akershus kretssekretær Akershus organisasjonskonsulent Oslo musikkonsulent Oslo kretssekretær Østfold musikkonsulent Østfold 13

15 2.6 Kontrollkomiteen Før Landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Bertel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød Etter Landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Bertel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød 2.7 Arbeidsmiljø Som en følge av vedtak i landsmøtesak Organisasjonsutvikling i NMF, har det naturlig nok vært mye fokus på rekruttering til nye stillinger i NMF (daglig ledere i regionene, nasjonal produsent, administrasjonssjef og kommunikasjonssjef ). I tillegg har 2006 vært preget av tre ansatte i langtidssykemelding og at andre har sluttet i NMF ut fra egen beslutning. Alle disse faktorene har nok påvirket arbeidsmiljøet i organisasjonen og medført en del usikkerhet blant de fast ansatte i NMF. Korttidssykefraværet har vært på 6.4 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 14

16 2.8 Likestilling Det er 51.5 % menn og 48.5 % kvinner ansatt i NMF. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både sentralt og på kretskontorene Regionalisering Landsmøtets vedtak om organisasjonsutvikling var startskuddet for regionalisering, både politisk og administrativt. I vedtaket heter det at det pr skal være opprettet et regionkontor med daglig leder i hver region. Ved årsskiftet 06/07 var region Nord, Trøndelag, Nordvest, Sør samt Hedmark og Oppland i mål med denne prosessen. I region Vest og Viken var kontorplassering bestemt (hhv. Stavanger og Oslo) men daglig leder ennå ikke besatt. De tillitsvalgte viser god oppfølging av landsmøtevedtaket og kretsene innenfor regionene har utviklet samarbeidsavtaler som ivaretar Landsmøtets intensjon. En av utfordringene har vært å få på plass økonomimodellen for nasjonal og lokal økonomi, dette arbeidet må sluttføres i H.K.H Kronprins Haakon NMF har siden 1997 hatt Kong Harald som beskytter. Slottet signaliserte i 2005 at kongefamiliens beskytterskap skulle vurderes på nytt og som en følge av dette ble samtlige beskytterskap sagt opp og organisasjonene gitt anledning til å søke på nytt. Antallet beskytterskap ble som en følge av dette redusert, men NMF var blant de heldige og fikk Kronprins Haakon som beskytter fra

17 3. OPPLÆRING, FORMIDLING OG AKTIVITETS- TILBUD

18 3.1 Innledning Også i år har det vært sommerkursene som har trukket flest deltakere på vår opplæringsaktivitet. Mange steder har det vært ventelister på de ulike kurs, noe som vitner om at det er attraktivt å delta på disse kursene. Ellers er det gledelig at det begynner å bli en del tilbud om dirigentutdanning på høyere nivå. 3.2 NMFs historie Det er i 2006 inngått et samarbeid med Bergen Skolemuseum om en utstilling om skolekorpsene i Bergen, åpning i Intensjonen er å gi publikum en opplevelse av hva det vil si å være med i et skolekorps og en bedre forståelse av skolekorpsene som kulturelle faktorer i lokalsamfunnet gjennom tidene. Det søkes om midler fra forskjellige instanser og svar ventes i Det utarbeides et konsept som kan danne grunnlag for en vandreutstilling ved at rammene i utstillingen beholdes og lokale elementer skiftes. 3.3 Unge i Teten NMFs utviklingsprogram for unge tillitsvalgte gikk i år inn i sitt tredje år. Etter de to første kullene, som startet ved begynnelsen av kalenderåret, ble våren 2006 brukt til å oppsummere Unge i Teten. Deltakerne fra de første to kullene ble invitert på en evalueringssamling i mars, og der ble det enighet om blant annet å heller starte programmet fra høsten. Første helg i november startet det tredje kullet, med 16 deltakere. Fortsatt er det regionene/kretsene som nominerer kandidater, og med ungdomssatsing som et av de fire satsingsområdene i handlingsplanen, jobber kretsene godt med dette. Det er ellers verdt å nevne at Kristoffer Sundøy, som deltok på det første kullet, er valgt inn som første varamedlem i Forbundsstyret, og at han er en i trioen som leder programmet for Ellers har ledergruppen bestått av; Per Lorentz Milotzki (leder) og Håkon Mogstad Musikkfaglig arbeid Fremme av høy musikalsk kvalitet har stått sentralt i NMFs arbeid. World of Winds verdenskorpset fikk sin premiere og gjennomførte en suksessfull turne i Norge og Tyskland. Det er innledet et bredere samarbeid med de profesjonelle militærkorpsene, her kan nevnes felles konsertprosjekter mellom skolekorps og Forsvarets Stabsmusikk og planlagt felles kurs med Forsvarets Musikkorps Vestlandet og NMF. NMF er stadig hovedsponsor for BrassWind, en festival med fokus på nytt repertoar, som samler noen av de fremste aktørene innen korpsbevegelsen. Prosjektet Frisk Pust fikk sin videreførelse i samarbeid med Norsk Noteservice og de første utgivelsene har sett dagens lys. En planlagt cd-innspilling måtte av ulike årsaker utsettes til Sommerkursene viser god påmelding og er stadig en viktig opplæringsarena for våre unge musikanter. NMF fikk gjennomslag for en kunstnerisk satsing i Stavanger, europeisk kulturhovedstad Prosjektet New Compositions ble innvilget kr ,-. Korpsene er utnevnt til å være ambassadører for kulturhovedstaden, et forpliktende samarbeid der musikkorpsene promoterer kulturhovedstaden og til gjengjeld får tilgang til arrangermenter i regi av Stavanger Høyere utdanning NMF samarbeider med en rekke høyere utdanningsinstitusjoner om korpsledelse. Samarbeidet fra tidligere med Griegakademiet er videreført. Nytt av året er bachelorstudium i korpsledelse ved Universitetet i Stavanger, samt kurs i ensembleledelse ved NTNU, der NMF bidrar med praksisensembler. Det har vært avholdt møter med Høgskolen i Tromsø om oppstart av dirigentutdanning der i

19 3.6 Dirigentsymposium Årets Dirigentsymposium ble arrangert i Horten i tidsrommet august, og ble arrangert i samarbeid mellom NMF Sør og Norsk kulturskoleråd Buskerud, Telemark, Vestfold. Målgruppen for symposiet var dirigenter i skolekorps, og 25 dirigenter deltok. Som kursholdere figurerte Craig Kirchoff, Elisabeth Jackson og Torbjørn Dahl (slagverk). Symposiet fokuserte på prøveteknikker og repertoar for skolekorps. Evalueringene fra deltagerne viser at de var svært godt fornøyd med symposiet.. Mange har gitt uttrykk for at det var nyttig med et ekstra fokus på slagverk Nasjonale sommerkurs Siden 2005 har det vært gjennomført nasjonalt kurs for brassband i regi av Manger Folkehøgskule i samarbeid med NMF. Nivået i år viste stigning, det samme gjorde antall påmeldte. Kurset gikk over en uke med avsluttende konsert. 3.8 Ungdomskonferansen Årets ungdomskonferanse gikk som vanlig av stabelen på Stjørdal i januar. Årets trekkplaster var Ole Edvard Antonsen, som både holdt foredrag og dirigerte/spilte under konserten med Forsvarets Musikkorps Sør Trøndelag. Med et såpass kjent navn, var det derfor skuffende at deltakertallet også i 2006 viste en fallende tendens. 79 deltakere var til stede på årets ungdomskonferanse. 3.9 Fremtidskvelder/Korpset vårt Det har vært ti veiledere i år på Fremtidskvelder og to på Korpset vårt. Det har vært 37 gjennomføringer av Fremtidskvelder i løpet av året, mot 46 i To korps har gjennomført Korpset vårt, det samme som året før. Siden starten er det nå gjennomført 179 Fremtidskvelder og 11 Korpset vårt. 18

20 19

21 4.NMFs ORGAN- ISATOR- ISKE RAMME- BETING- ELSER

22 4.1 Innledning Det viktigste i forhold til korpsenes rammevilkår i løpet av dette året, har vært at Instrumentfondet nå er en realitet. Likeledes at nedgangen i voksenopplæringsmidlene er stoppet opp. 4.2 Korpsenes rammevilkår Etter flere år med nedgang i tilskudd til voksenopplæring, snudde trenden, både i forbindelse med revidert budsjett og med det fremlagte statsbudsjettet for Her ble det foreslått en økning som bringer støtteordningen tilbake til nivået slik det var i KKD ga NMF i oppdrag å administrere det nye instrumentfondet på 2,5 millioner kroner I statsbudsjettet for 2007 ble dette foreslått økt til 5 mill.kr. Frifond hadde betydelig nedgang. Dette skyltes dels en reell nedgang i overskudd av spilleinntekter for Norsk Tipping, men også en justering av tildelingssystemet, en endring NMF har vært oppmerksom på ville komme. En viktig sak fremover vil være å jobbe for kompensasjon av inntekter fra spilleautomater, en inntekstkilde for rundt 400 av NMFs medlemskorps. Et forbud mot spilleautomater trer i kraft 1. juli Regjeringen og Stortinget Instrumentfondet NMF ble tildelt 2,5 millioner kroner via statsbudsjettet til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps, også kjent som Instrumentfondet. Midlene ble utlyst medio september med søknadsfrist 15. oktober. Korpsene som fikk tildelt midler mottok tildelingsbrev medio desember. NMF mottok 650 søknader fra skolekorps over hele landet, hvorav 10 søknader kom fra korps utenfor organisasjonen (7 fra Korpsnett Norge, 3 uten organisasjonstilhørighet). 64 korps fikk tildelt midler fra Instrumentfondet og gjennomsnittlig tildelingssum var kroner. Den totale søknadssummen utgjorde i overkant av 37 millioner kroner. Nye instrumenter er en svært kostbar investering for korpsene. Det ble derfor tidlig besluttet at pengene skulle deles ut som større beløp til en mindre andel korps, istedenfor å dele ut en liten sum til alle søkere. Tilskuddsordningen har vært svært godt mottatt blant korps over hele landet, og NMF ser frem til å videreføre ordningen også i 2007, med en pott som er fordoblet til kroner Frifond av medlemskorpsene mottok støtte fra Frifond. NMF mottok total kroner til fordeling blant medlemskorpsene, noe som dessverre var en markant nedgang fra Midlene ble utlyst i februar med søknadsfrist 1.april og kriteriene for støtte var som i Korpsene mottok tildelingsbrev medio oktober. Størsteparten av midlene ble delt ut som grunnstøtte (1 018 korps), mens ca. 3 % av ble delt ut som prosjektstøtte (33 korps). Grunnstøtten var i 2006 på kroner, en nedgang på kroner fra året før Lotteridrift NMF skiftet i 2006 entreprenør til Ringen forlag for å gi korpsene større andel på solgte lodd i landslotteriet, i lokale lotterier samt en høyere provisjon til NMF. Tilbudet til korpsene er fremdeles at det tilbys full organisering. Ringen forlag tar ansvar for all administrasjon og korpset får tilbakeført provisjonen. Dessverre gikk volumet på antall solgte lodd ned dette året, noe som blant annet skyldes ny markedsføring. Det ble solgt lodd som innbrakte kr ,- til 101 korps. Avtalen er 3-årig. 21

23 4.2.4 Voksenopplæringsmidler Norges Musikkorps Forbund er medlem i studieforbundet Folkeuniversitetet (FU). NMF forvalter Tilskudd til voksenopplæring til korpsene. Driften styres av en samarbeidsavtale mellom NMF og FU og Lov om Voksenopplæring med forskrifter. NMF mottok kr ,00 i tilskudd til studiearbeid (Statsbudsjettets kap. 254 post 70). I foreløpig tildelingsbrev fra FU i april ble det varslet kutt i tilskuddet på ca 35% i forhold til 2005 med tildelingssum kr ,00. Etter revidert budsjett ble rammene utvidet med kr ,00. Prosentvis reduksjon i forhold til 2005 endte derfor opp på ca 16%. Den negative utviklingen i tildeling av voksenopplæringstilskudd til NMF vedvarer se tabell 2. Departementet utbetaler tilskudd til administrasjon og drift. NMF mottok i 2006 kr ,00 for å administrere og forvalte tilskuddet til korpsene. En del av administrasjonstilskuddet betales til FU som årlig medlemskontingent. NMF setter av ca 5% av den totale rammen til toppfinansiering av NMFs prioriterte opplæringsaktiviteter - Nasjonale opplæringstiltak (instruksjons- og dirigenttiltak, spillekurs, konferanser) - Svarte sommerkurs - Dirigent- og instruktørkurs - Ungdomslederkurs / Organisasjonskurs - Elitekorpsenes samspillaktivitet - Kretskorps NMF mottok kr ,00 i ekstra støtte til opplæringsaktiviteten for særlige målgrupper. Dette omfatter i første rekke spesialkorpsene - korps for psykisk utviklingshemmede. I høst lanserte NMF en ny og forenklet web-basert rapportering av voksenopplæringsmidler. Overgangen til ny rapporteringsmetode har vært uproblematisk og er blitt meget godt mottatt av medlemskorpsene. 93 % av de rapporterende korpsene har sendt inn sine rapporter over portalen. Det totale studievolumet i NMF viser oppgang fra 2005 til I 2006 ble det gjennomført totalt studietimer (2005: studietimer), timer m/ lærer (2005: timer), og timer u/ lærer (2005: timer). Tabell 2 viser studieaktiviteten fordelt krets/regionvis Spilleautomatermidler Spilleautomater har vært hyppig i media i forbindelse med spilleavhengighet og saken om Norsk Tipping kan gis enerett til drift av gevinstautomater som er fremmet for EFTA-domstolen. I mars 2007 kom kjennelsen fra EFTA domstolen om at staten vant denne saken og at Norsk Tipping kan gis enerett. Endelig dom i høyesterett kommer i løpet av Dagens automater vil bli fjernet fra og mest sannsynlig først bli erstattet med nye automater fra Norsk Tipping i Norske korps har totalt cirka 400 automater og kun én av våre kretser har automater. NMF vil engasjere seg i debatten rundt det nye automatregimet og de fordelinger av automatoverskuddet som vil bli gjort etter at Norsk Tipping overtar automatdriften Momskompensasjon NMF driver aktivt lobbyarbeid for å sikre korpsenes rettmessige andel av de bevilgede til dekning av den innførte tjenestemoms. Dette gjøres først og fremst ved deltakelse i arbeidsgrupper etablert av Frivillighet Norge. Gjennom dette arbeidet søker en på sikt også å få innført full momsrefusjon for kjøp av instrumenter, noter, uniformer etc. 22

24 23

25 På grunn av et relativt lite refusjonsbeløp er det ikke gjennomført en reell søknadsbasert kompensasjon til korpsene, men alle korps er gitt en generell kompensasjon på følgende måte: Korpskontingenten er for alle korps redusert med kr. 250,-. Den vedtatte solidaritetskontingenten (nedskriving av gjeld til NMF Nord Norge) på kr 5,- pr medlem er ikke fakturert korpsene, men dekket inn av kompensasjonsbeløpet. 4.3 Landsmøtet Årets landsmøte ble avholdt i Molde og var det 31. ordinære landsmøte i NMF. Sist det var landsmøte i Møre og Romsdal var i 1996, da det ble avholdt i Ålesund. 85 delegater, 40 observatører og 22 gjester sørget for et godt gjennomført landsmøte. Åpningen sto bysbarnet, Kjell Magne Bondevik for. Under banketten på lørdag kveld hilste leder av Stortingets kulturkomité, May Helen Molvær Grimstad (KrF) til Landsmøtet. Fredagens arrangement var tradisjonen tro iscenesatt av vertskapskretsen. Deltakerne ble fraktet i buss langs Atlanterhavsveien og videre i båt til Håholmen Havstuer. Film av Ragnar Thorsets reiser, mat og drikke, samt musikk av Ola Kvernbergs trio, var kveldens hovedingredienser. Den store saken under årets landsmøte, var NMF og fremtidig organisering. En gruppe nedsatt av Landsmøtet 2004, hadde jobbet siden høsten 2004 med saken. Landsmøtet vedtok å organisere NMF i sju regioner, med muligheter for overgangsordninger. Ellers hadde Landsmøtet besøk av Frode Alnæs, en ubetinget suksess. Tre deltakere fra Unge i Teten holdt et inspirerende foredrag på søndag. Arild Eielsen og Sigmund Olsnes ledet landsmøteforhandlingene på en utmerket måte. 4.4 Sponsorer og samarbeidspartnere I år har hovedfokus for NMFs sponsorarbeid vært utvikling og fornying av de eksisterende samarbeidsavtalene. Det har spesielt vært arbeidet med utvikling, mereffekt og reforhandling av generalsponsoravtalen med Norsk Tipping, og reforhandling av den store regionavtalen med BKK. I generalsponsoravtalen med Norsk Tipping har det vært stort fokus på utvikling av Drøm-konseptet. Målet med Drøm er at det skal skape regional og nasjonal oppmerksomhet rundt partene, prosjektet og samarbeidet. Prosjektet startet i år, og vil bli videreført i I tillegg har det vært viktig å reforhandle selve generalsponsoravtalen med Norsk Tipping. Dette er gjort i år og avtalen går nå inn i sin tredje toårige periode. Avtalen har totale økonomiske rammer på ca 4 millioner kr over to år, fordelt på økonomiske tilskudd, premiering, tjenester og prosjekter. NMF har på vegne av NMF Hordaland og NMF Sogn og Fjordane hatt et samarbeid med kraftleverandøren BKK. Denne avtalen utløp sommeren Samtidig som det har vært arbeidet med reforhandling av denne avtalen, har det vært store organisatoriske endringer i BKK. Dette har gjort arbeidet med reforhandling krevende. Men en god dialog med BKK førte til slutt frem til en ny ettårig samarbeidsavtale. Den nye avtalen er gjort på vegne av NMF Hordaland, NMF Sogn og Fjordane og korpsene i disse to fylkene. Avtalen har en totalramme på kr , og er den klart største avtalen som er inngått med BKK. 24

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Årsmelding 2005 2006 Norges Musikkorps Forbund Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Design: Urbane Guerilla Designgroup, Leif Haglund Spilleglede

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund NMF årsmelding 2003.qxd 09-03-04 14:16 Side 1 2003 NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003 Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund NMF årsmelding 2003.qxd 09-03-04 14:16 Side 2 Årsmeldingen er utgitt

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 13.04.2016 Møtenr. 3 Saker 19/16-29/16 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2015

Invitasjon til Hordablæsten 2015 Invitasjon til Hordablæsten 2015 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2015. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Referat regionstyremøte

Referat regionstyremøte Referat regionstyremøte Dato: 1.-2. april 2016 Møtestart: 1. april kl. 18:00 Møteslutt: 2. april kl. 15:00 Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 b, 2615 Lillehammer Tilstede fra regionstyret:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE Skoger får sitt eget korps I 1966 ble Skoger Skolekorps ble startet opp, av en foreldregruppe, under ledelse av Arvid Andersen. De hadde lenge hadde jobbet med

Detaljer

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år Påmeldingsfrist 15. april 2011 Ung Brass 20.-22. mai GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år En helgesamling med mye musikk og spennende utfordringer. Kanskje du har vært på sommerkurs?

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner)

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner) Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 22. 23, november 2014 hhv kl. 12.00 17.00/10.00-14.00 Sted: Norges korforbund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Nasjonale trafikksikkerhetskonferanse om førerretten «Rett til ratt?»

Nasjonale trafikksikkerhetskonferanse om førerretten «Rett til ratt?» TRYGG TRAFIKK Til Trygg Trafikks medlemmer Deres ref: Dato: 12. mars 2015 Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum NO-O103 Oslo, Norway Tlf: +47 22 40 40 40 Faks: +47 2240 40 70 Vår ref. hovedkontor@tryggtrafikk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015 NMF Rogaland Regionsting 2015 s innstilling 19. april 2015 Tillitsvalgte 2013-2015 5 mer, 2 vara Jan Fossheim Brit Johanne Orre Eirik Lund Hanne Christine Berg Lars Olav Laukvik Arne Mossige Astrid Berg

Detaljer

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 INVITASJON TIL H/O-MESTERSKAPET 2016 NMF Hedmark/Oppland inviterer til konkurranser for: Voksenkorps brass, søndag 31. januar Skolekorps janitsjar og

Detaljer

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Landsmøteprotokoll Fullstendig versjon Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Innhold: Landsmøtesak 1.2004: Konstituering...3 A: Åpning... 3 B: Navneopprop...3 C: Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Styret forslag til årsmøtet 17.11.11 Molde musikkråd Årsmelding 2010/2011 Oversikt styret 2010 2011 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Funksjon i styret: Navn: Representant

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer