2006 Norges Musikkorps Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1

2 Årsmelding 2006

3 2006 Norges Musikkorps Forbund

4

5 Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet Rammevilkår Medlemsutvikling og tendenser Driftsåret Ny generalsekretær satsingen 10 2 Om virksomheten Innledning Økonomi Forbundsstyrets medlemmer Politisk plattform Ansatte Kontrollkomiteen Arbeidsmiljø Likestilling Regionalisering H.K.H Kronprins Haakon 15 3 Opplæring, formidling og aktivitetstilbud Innledning NMFs historie Unge i Teten Musikkfaglig arbeid Høyere utdanning Dirigentsymposium Nasjonale sommerkurs Ungdomskonferansen Fremtidskvelder/Korpset vårt 18 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser Innledning Korpsenes rammevilkår Instrumentfondet Frifond Lotteridrift Voksenopplæringsmidler Spilleautomatmidler Momskompensasjon Landsmøtet Sponsorarbeid 24 5 Informasjon, samfunnskon takt og profilering Innledning Internett Musikkorpsavisa Samarbeidsarenaer EBBA NoMU Folkehøgskoler National Baton Twirl Association Europe (NBTA) WASBE/ World of Winds Norsk kulturskoleråd LNU Frivillighet Norge Tusenårsmålskampanjen (TMK) Forskningssamarbeid Stavanger

6 6 Bands Crossing Borders 32 7 Konkurransene Innledning Internasjonale konkurranser Resultater fra norgesmesterskapene Kontrollkomiteen Protokoller Ledermøter Årsmelding Regnskap og økonomi Avslutning 52 8 Hederstegn 42 9 Statistikk Oppsummering Medlemskategorier Endringer Alder Kjønn 48

7 1. STYRETS Har status som landets viktigste musikkopplæringsarena. Har sikret gode rammebetingelser. Kulturorganisasjonen med landets mest fornøyde medlemmer. Norges største formidler av konserter med nyskrevet musikk. Attraktive og fulltegnede kvalitetsarrangementer i regi av NMF. Disse målene utfordrer organisasjonen i meget stor grad, og det arbeides med forankring og strategier for å nå målene. 6 BE- RET- NING NMFs virksomhet samles under mottoet "Spilleglede og fellesskap", og hvor visjonen er at "NMF skal bidra til kvalitetsfylt opplæring, sterke musikkopplevelser, en lettere korpshverdag og positiv markering av musikkorps". 1.1 Landsmøtet Landsmøtet i Molde i april samlet organisasjonen om framtidsrettede vedtak for organisasjonsutvikling, hovedprioriteringer for og ambisiøse målsettinger for NMFs hovedprioriteringer for er å: - Satse på ungdom. - Legge til rette for frivilligheten. - Fremme høy musikalsk kvalitet. - Styrke fellesskapet i organisasjonen. Forbundsstyret har etablert en ordning hvor ulike medlemmer av styret er "framdriftsagenter" for de fire punktene, som også er fulgt opp gjennom ledersamling, ledermøter og ikke minst ved at regioner/kretser har utarbeidet sine handlingsplaner i takt med landsmøtets. På landsmøtet i Molde i april samlet organisasjonen seg om følgende høye mål for 2015: Runde medlemmer. 30% flere tenåringer. 20% av de tillitsvalgte i NMF er under 26 år. Fått gjennomslag for fri dirigentordning til alle skolekorps. Vedtakene i saken om organisasjonsutvikling var basert på en omfattende prosess hvor en egen gruppe hadde lagt fram sine anbefalinger som også ble tilrådd av forbundsstyret. Landsmøtet vedtok hovedlinjene i forslagene, basert på en regionalisering av forbundet med mulighet for overgangsperiode, administrativ organisering i sju regioner og innføring av nytt økonomisk prinsipp basert på en deling i nasjonal og lokal økonomi. Flere av regionene er godt i gang med arbeidet, enten man har valgt å gå for full regionalisering straks, eller man velger overgangsordningen. I fem av sju regioner går man for full regionalisering nå: Nord, Trøndelag, Nordvest, Hedmark-Oppland og Sør. 1.2 Rammevilkår Året bød på to viktige gjennomslag for NMFs årelange arbeid for bedre rammevilkår for musikkorpsene: - Ny ordning for støtte til instrumentkjøp for skolekorps.

8 - Start på gjenreisning av voksenopplæringstilskuddet. Tilskuddsordning for instrumentkjøp for skolekorps var et innspill fra NMF til den rød-grønne regjeringen. I år ble de første 2,5 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet og med NMF som instans for fordelingen. 64 skolekorps av de 650 som søkte fikk tilskudd fra til kroner. I oktober, ved framleggelsen av statsbudsjettet for 2007, ble det kjent at Kulturdepartementet øker bevilgningen til 5 millioner kroner. Regjeringen har også tatt fatt på arbeidet med å gjenreise voksenopplæringsmidlene. NMF har spilt en sentral rolle i kulturorganisasjonenes lobbyarbeid for å få den rød-grønne regjeringen til å iverksette løftet om å gi voksenopplæringsmidlene et løft. I revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt i mai, foreslo regjeringen å øke tilskuddet til voksenopplærin med 27 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2007, framlagt i oktober, ble det foreslått å øke med ytterligere 31 millioner kroner. Disse beløpene er riktignok ikke større enn at man igjen kommer tilbake til 2005-nivået for ordningen. Og fortsatt er det godt stykke igjen til 2002-nivået, da nedbyggingen av ordningen startet. Men det var en viktig seier at politikerne gikk fra prat til penger. Regjeringen har også nedsatt et offentlig utvalg som skal gjennomgå voksenopplæringsordningen for framtiden. 1.3 Medlemsutviklingen og tendenser NMF opplevde etter tusenårsskiftet en medlemsframgang og kunne i 2003 igjen notere medlemstall over Fra 2004 har det vært en mindre tilbakegang hvert år. Samtidig opplever vi en rekke positive utviklingstrekk. Rekorddeltakelse på våre norgesmesterskap og andre arrangementer, den musikalske kvaliteten på alle nivåer er stadig stigende og noen av våre beste korps holder verdensklasse. Rekrutteringen er stadig bra og søknadsbunkene til Frifond og Drømmekonserten forteller om en imponerende skaperkraft, kreativitet og utviklingsvilje på grunnplanet over hele landet. 1.4 Driftsåret har vært et år preget av omstillinger og prosesser for NMF. Organisasjonsutviklingsprosessen skulle implementeres og følgende av landsmøtevedtaket skulle settes ut i livet. Dette arbeidet har lidd under bemanningsutfordringer i sentraladministrasjonen og tap av nøkkelpersoner, kompetanse og kontinuitet har Musikkorps gir spilleglede og fellesskap 7

9 8 gjort arbeidet krevende. Spesielt utfordrende har det vært å finne en god overgang og tilpasning til nytt økonomiprinsipp og skape rutiner og rapporteringer som vil fungere godt for hele organisasjonen. Det har vært viktig for styret å arbeide for at våre regioner og kretser også skal inn i de samme systemene slik at tilgjengelighet, oppdateringer og rutiner skal fungere mer tilfredsstillende enn det har gjort de siste årene. Samtidig har det i 2006 vært en del uforutsette kostnader og inntektssvikt som har gjort at resultatet for året har blitt mye dårligere enn forutsatt. Det ble i 2006 også jobbet iherdig med å få på plass et organisasjonskart og en organisasjonsform administrativt som er rustet for fremti- den og i tråd med landsmøtevedtaket. Det ble i den prosessen besluttet å sørge for tydelige linjer og nedsettelse av en ny administrativ ledergruppe. Denne ble bestående av generalsekretær, musikksjef, administrasjonssjef og kommunikasjonssjef, samtidig ble det opprettet en utvidet ledergruppe hvor de regionale daglige lederne har direkte linje

10 inn til generalsekretæren. Hver av fagsjefene og lederne har personalog budsjettansvar for sine ansvarsområder. Rekrutteringen til alle disse rollene ble igangsatt av daværende konstituert generalsekretær Harald Eikaas umiddelbart. 1.5 Ny generalsekretær NMFs generalsekretær Anna Elisa Tryti sa opp sin stilling i april og gikk til stilling som rådmann i Naustdal kommune. Forbundsstyret vedtok å utlyse stillingen og knytte til seg et rekrutteringsfirma til å bistå i arbeidet. Ass. generalsekretær Ole Nilsen ble konstituert i stillingen som generalsekretær, men gikk fra sin stilling i juni. Musikksjef Harald Eikaas ble så konstituert som generalsekretær. I november kunne NMF kunngjøre at Arild Moen er ansatt som ny generalsekretær i NMF. Han kommer fra stillingen som kultur- og idrettssjef i Vestfold fylkeskommune og tiltrer i mars Forbundsstyret retter en stor takk til administrasjonen som har gjort en omfattende innsats i en tid med store omstillinger satsingen I året som har gått har det vært viktig å legge grunnlaget for en solid satsing i 2008 når Stavanger er europeisk kulturhovedstad. Derfor signerte også NMF i mai, som eneste organisasjon hittil, en avtale hvor NMF og musikkorpsene blir "artistic ambassador" for Stavanger2008. Målet er at Stavanger2008 som begivenhet og organisasjon skal bidra til å løfte musikkorpsene strategisk og kunstnerisk. Og at tusenvis av musikanter skal myldre på 2008-arrangementene. I løpet av året har man særlig lagt hovedlinjene for satsingen, og det har vært definert langs fire spor: Landsfestival: En samlende musikkorpsfestival for hele landet i juni 2008 basert på erfaringene fra suksessen med 2005-festivalen i Oslo. Europamesterskapet: EM i brass avholdes i mai 2008, og utfordrer NMF til å beholde rollen som en respektert arrangørnasjon. Kunstnerisk prosjekt: Stavanger2008 har gitt NMF kroner i støtte til prosjektet "Between acoustics and electronica", som innebærer en fornyelse av det tradisjonelle korpsuttrykket gjennom fusjon med elektroniske musikkuttrykk. Involvering: NMF og musikkorpsene skal delta i 2008-arrangementer som medarrangør eller som leverandør av aktører, kunstneriske bidrag og våre musikanter som bidragsytere i store og små "events". NMF skal bidra til kvalitetsfylt opplæring, sterke musikkopplevelser, en lettere korpshverdag og positiv markering av musikkorps 9

11 2. OM VIRK- SOM- HETEN

12 2.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Antall medlemskorps er 1703 fordelt på medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, vedtatt handlingsplan og vedtatt strategiplan fram mot Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 2.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for at NMF har en tilfredsstillende økonomiforvaltning. I perioden har det kommet fram at det har vært omfattende svikt i rutiner og oppfølging av regnskapsføringen, ikke bare sentralt, men også i kretsene/regionene. Det har derfor vært vanskelig å utøve den kontrollfunksjon som styret er pålagt. Det er foretatt nyansettelser og forbedring av rutiner for å bringe dette i orden. Tiltakene vil gi effekt fra Forbundsstyrets medlemmer President: Ulf Rosenberg, Rogaland Visepresident: Erik Rastad, Vestfold Styremedlemmer: Ingolf Dragset, Sør-Trøndelag Trond Elnes, Akershus Ellinor Grude, Rogaland Frank Mathisen, Nordland Trond Elnes, Akershus Line Mygland, Oslo Varamedlemmer: 1. Per-Lorentz Milotzki, Telemark 2. Per Erling Løkken, Akershus 3. Elisabeth Sundkvist, Troms Ansattes repr.: Morten E. Hansen, Rogaland Ansattes vararepr.: Åse Espevik, Hordaland Etter landsmøtet: President: Ulf Rosenberg, Rogaland Visepresident: Erik Rastad, Vestfold Styremedlemmer: Ingolf Dragset. Sør-Trøndelag Line Mygland, Oslo Elisabeth Sundkvist, Troms Merit Kristiansen, Telemark Lars Emil Johannesen, Akershus Varamedlemmer: 1. Kristoffer Sundøy, Hordaland 2. Per-Lorentz Milotzki, Telemark 3. Per Erling Løkken, Akershus Ansattes representant: Morten E. Hansen Ansattes vararepresentant: Åse Espevik 2.4 Politisk plattform Forbundsstyrets plattform bygger på vedtatt visjon, handlingsplan og landsmøtevedtak. Hovedoppgavene har vært kamp for bedre økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene og musikalsk fornyelse. Det er avholdt 9 styremøter og 17 møter i presidentskapet. Det har vært avholdt styreseminar på Solstrand Fjordhotell, Os mai. 11

13 2.5 Ansatte NMF har i alt 44 ansatte fordelt på 38,15 årsverk. Av disse arbeider 15 i sentraladministrasjonen i Bergen, mens 29 har sin arbeidsplass i region-/kretskontor. Sentraladministrasjonen i Bergen: Anna Elisa Tryti generalsekretær (sluttet pr. 30. april 2006) Ole Nilsen assisterende generalsekretær (konst. generalsekretær fra 1. mai til 22. juni, sluttet pr. 30. september 2006) Harald Eikaas musikksjef (konst. generalsekretær fra 22. juni) Øyvind Storheim kommunikasjons- og arrangementssjef Ingunn Ek service- og kontorsjef (sykemeldt i to perioder, fra 20. mars til 30. juni og fra 6. september til 31. desember) Håkon Mogstad seniorrådgiver Arne Amland seniorrådgiver, personalansvarlig Fredrik C. Birkenfeldt controller (konst. økonomisjef fra 22. juni) Evy Langeland økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes økonomikonsulent (engasjement fra 11. september) Odd Petter Saltnes IKT konsulent Erlend Veland Thorsen IKT konsulent (prosjektstilling) Berit Handegard prosjektkonsulent Tone Sæle informasjonskonsulent Birgit Berg-Olsen saksbehandler Anlaug Ersland saksbehandler (vikariat) Marit Olsen sekretær (langtidssykemeldt) Birthe Berven Dahle kontorsekretær (vikariat fra 28. august) Ida Kleiven nasjonal drillkonsulent (tilsatt 1. juni, sluttet 30. november) Silvelin Havnevik prosjektleder Sør Afrika (tilsatt pr. 1. august) Ansatte i region/krets: Øyvind Bakkeby Moe Lillian Grøsnes Anne Guri Frøystein Keth Bjørnsen Dag Helle Bysting Håvard Hinsverk Geir Ulseth Gørild Meland Arnfinn Dalhaug Arnvid Mondal daglig leder i region Nord-Norge (tilsatt pr 1. januar) regionkonsulent Nord-Norge (sluttet pr 30. april) musikkonsulent Nord-Norge kontorsekretær (tilsatte pr 15. august) daglig leder Trøndelag musikkonsulent Trøndelag musikkonsulent Trøndelag (permisjon fra 1. september) kretssekretær Trøndelag daglig leder Møre og Romsdal (sluttet pr. 30. september) kretskonsulent Møre og Romsdal (sluttet pr. 31. januar) 12

14 Trond Brennedaglig Helga Didrikke Sundal Steffen Blindheim Egil Magnussen Viggo Bjørge Åse Espevik Morten E. Hansen Morten Øvrebekk Kristin Eileraas Marianne Meling Britt Hvidsten Øyvind Klingberg Per Einar Fon Suzy Haugan Liv Bente Olufsen Tommy Bakkelund Botolv Gjeldaker Kristin Børresen Pål Gløtta Nina Sundborg Jødahl Per Olaf Winge Sissel Larsen Else Marie Solbrekke Iver Vatvedt leder region Nordvest (tilsatt pr. 1. november) daglig leder Sogn og Fjordane, (sykemeldt 1. januar til 6. august, permisjon fra 1. september) produsent region Nordvest (tilsatt pr. 4. desember) daglig leder Hordaland organisasjonskonsulent Hordaland (sluttet pr 31. august) servicemedarbeider (vikariat) daglig leder Rogaland musikkonsulent Rogaland (sluttet pr. 31. august) kretskonsulent Rogaland (tilbake fra perm 14. august) kretskonsulent Rogaland (vikariat, sluttet pr. 15. august) kretssekretær region sør musikkonsulent region sør daglig leder region sør informasjonskonsulent region sør (engasjement) kretssekretær Buskerud musikkonsulent Buskerud (sluttet pr. 31. august) daglig leder Hedmark og Oppland kretssekretær Hedmark og Oppland musikkonsulent Akershus kretssekretær Akershus organisasjonskonsulent Oslo musikkonsulent Oslo kretssekretær Østfold musikkonsulent Østfold 13

15 2.6 Kontrollkomiteen Før Landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Bertel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød Etter Landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Bertel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød 2.7 Arbeidsmiljø Som en følge av vedtak i landsmøtesak Organisasjonsutvikling i NMF, har det naturlig nok vært mye fokus på rekruttering til nye stillinger i NMF (daglig ledere i regionene, nasjonal produsent, administrasjonssjef og kommunikasjonssjef ). I tillegg har 2006 vært preget av tre ansatte i langtidssykemelding og at andre har sluttet i NMF ut fra egen beslutning. Alle disse faktorene har nok påvirket arbeidsmiljøet i organisasjonen og medført en del usikkerhet blant de fast ansatte i NMF. Korttidssykefraværet har vært på 6.4 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 14

16 2.8 Likestilling Det er 51.5 % menn og 48.5 % kvinner ansatt i NMF. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både sentralt og på kretskontorene Regionalisering Landsmøtets vedtak om organisasjonsutvikling var startskuddet for regionalisering, både politisk og administrativt. I vedtaket heter det at det pr skal være opprettet et regionkontor med daglig leder i hver region. Ved årsskiftet 06/07 var region Nord, Trøndelag, Nordvest, Sør samt Hedmark og Oppland i mål med denne prosessen. I region Vest og Viken var kontorplassering bestemt (hhv. Stavanger og Oslo) men daglig leder ennå ikke besatt. De tillitsvalgte viser god oppfølging av landsmøtevedtaket og kretsene innenfor regionene har utviklet samarbeidsavtaler som ivaretar Landsmøtets intensjon. En av utfordringene har vært å få på plass økonomimodellen for nasjonal og lokal økonomi, dette arbeidet må sluttføres i H.K.H Kronprins Haakon NMF har siden 1997 hatt Kong Harald som beskytter. Slottet signaliserte i 2005 at kongefamiliens beskytterskap skulle vurderes på nytt og som en følge av dette ble samtlige beskytterskap sagt opp og organisasjonene gitt anledning til å søke på nytt. Antallet beskytterskap ble som en følge av dette redusert, men NMF var blant de heldige og fikk Kronprins Haakon som beskytter fra

17 3. OPPLÆRING, FORMIDLING OG AKTIVITETS- TILBUD

18 3.1 Innledning Også i år har det vært sommerkursene som har trukket flest deltakere på vår opplæringsaktivitet. Mange steder har det vært ventelister på de ulike kurs, noe som vitner om at det er attraktivt å delta på disse kursene. Ellers er det gledelig at det begynner å bli en del tilbud om dirigentutdanning på høyere nivå. 3.2 NMFs historie Det er i 2006 inngått et samarbeid med Bergen Skolemuseum om en utstilling om skolekorpsene i Bergen, åpning i Intensjonen er å gi publikum en opplevelse av hva det vil si å være med i et skolekorps og en bedre forståelse av skolekorpsene som kulturelle faktorer i lokalsamfunnet gjennom tidene. Det søkes om midler fra forskjellige instanser og svar ventes i Det utarbeides et konsept som kan danne grunnlag for en vandreutstilling ved at rammene i utstillingen beholdes og lokale elementer skiftes. 3.3 Unge i Teten NMFs utviklingsprogram for unge tillitsvalgte gikk i år inn i sitt tredje år. Etter de to første kullene, som startet ved begynnelsen av kalenderåret, ble våren 2006 brukt til å oppsummere Unge i Teten. Deltakerne fra de første to kullene ble invitert på en evalueringssamling i mars, og der ble det enighet om blant annet å heller starte programmet fra høsten. Første helg i november startet det tredje kullet, med 16 deltakere. Fortsatt er det regionene/kretsene som nominerer kandidater, og med ungdomssatsing som et av de fire satsingsområdene i handlingsplanen, jobber kretsene godt med dette. Det er ellers verdt å nevne at Kristoffer Sundøy, som deltok på det første kullet, er valgt inn som første varamedlem i Forbundsstyret, og at han er en i trioen som leder programmet for Ellers har ledergruppen bestått av; Per Lorentz Milotzki (leder) og Håkon Mogstad Musikkfaglig arbeid Fremme av høy musikalsk kvalitet har stått sentralt i NMFs arbeid. World of Winds verdenskorpset fikk sin premiere og gjennomførte en suksessfull turne i Norge og Tyskland. Det er innledet et bredere samarbeid med de profesjonelle militærkorpsene, her kan nevnes felles konsertprosjekter mellom skolekorps og Forsvarets Stabsmusikk og planlagt felles kurs med Forsvarets Musikkorps Vestlandet og NMF. NMF er stadig hovedsponsor for BrassWind, en festival med fokus på nytt repertoar, som samler noen av de fremste aktørene innen korpsbevegelsen. Prosjektet Frisk Pust fikk sin videreførelse i samarbeid med Norsk Noteservice og de første utgivelsene har sett dagens lys. En planlagt cd-innspilling måtte av ulike årsaker utsettes til Sommerkursene viser god påmelding og er stadig en viktig opplæringsarena for våre unge musikanter. NMF fikk gjennomslag for en kunstnerisk satsing i Stavanger, europeisk kulturhovedstad Prosjektet New Compositions ble innvilget kr ,-. Korpsene er utnevnt til å være ambassadører for kulturhovedstaden, et forpliktende samarbeid der musikkorpsene promoterer kulturhovedstaden og til gjengjeld får tilgang til arrangermenter i regi av Stavanger Høyere utdanning NMF samarbeider med en rekke høyere utdanningsinstitusjoner om korpsledelse. Samarbeidet fra tidligere med Griegakademiet er videreført. Nytt av året er bachelorstudium i korpsledelse ved Universitetet i Stavanger, samt kurs i ensembleledelse ved NTNU, der NMF bidrar med praksisensembler. Det har vært avholdt møter med Høgskolen i Tromsø om oppstart av dirigentutdanning der i

19 3.6 Dirigentsymposium Årets Dirigentsymposium ble arrangert i Horten i tidsrommet august, og ble arrangert i samarbeid mellom NMF Sør og Norsk kulturskoleråd Buskerud, Telemark, Vestfold. Målgruppen for symposiet var dirigenter i skolekorps, og 25 dirigenter deltok. Som kursholdere figurerte Craig Kirchoff, Elisabeth Jackson og Torbjørn Dahl (slagverk). Symposiet fokuserte på prøveteknikker og repertoar for skolekorps. Evalueringene fra deltagerne viser at de var svært godt fornøyd med symposiet.. Mange har gitt uttrykk for at det var nyttig med et ekstra fokus på slagverk Nasjonale sommerkurs Siden 2005 har det vært gjennomført nasjonalt kurs for brassband i regi av Manger Folkehøgskule i samarbeid med NMF. Nivået i år viste stigning, det samme gjorde antall påmeldte. Kurset gikk over en uke med avsluttende konsert. 3.8 Ungdomskonferansen Årets ungdomskonferanse gikk som vanlig av stabelen på Stjørdal i januar. Årets trekkplaster var Ole Edvard Antonsen, som både holdt foredrag og dirigerte/spilte under konserten med Forsvarets Musikkorps Sør Trøndelag. Med et såpass kjent navn, var det derfor skuffende at deltakertallet også i 2006 viste en fallende tendens. 79 deltakere var til stede på årets ungdomskonferanse. 3.9 Fremtidskvelder/Korpset vårt Det har vært ti veiledere i år på Fremtidskvelder og to på Korpset vårt. Det har vært 37 gjennomføringer av Fremtidskvelder i løpet av året, mot 46 i To korps har gjennomført Korpset vårt, det samme som året før. Siden starten er det nå gjennomført 179 Fremtidskvelder og 11 Korpset vårt. 18

20 19

21 4.NMFs ORGAN- ISATOR- ISKE RAMME- BETING- ELSER

22 4.1 Innledning Det viktigste i forhold til korpsenes rammevilkår i løpet av dette året, har vært at Instrumentfondet nå er en realitet. Likeledes at nedgangen i voksenopplæringsmidlene er stoppet opp. 4.2 Korpsenes rammevilkår Etter flere år med nedgang i tilskudd til voksenopplæring, snudde trenden, både i forbindelse med revidert budsjett og med det fremlagte statsbudsjettet for Her ble det foreslått en økning som bringer støtteordningen tilbake til nivået slik det var i KKD ga NMF i oppdrag å administrere det nye instrumentfondet på 2,5 millioner kroner I statsbudsjettet for 2007 ble dette foreslått økt til 5 mill.kr. Frifond hadde betydelig nedgang. Dette skyltes dels en reell nedgang i overskudd av spilleinntekter for Norsk Tipping, men også en justering av tildelingssystemet, en endring NMF har vært oppmerksom på ville komme. En viktig sak fremover vil være å jobbe for kompensasjon av inntekter fra spilleautomater, en inntekstkilde for rundt 400 av NMFs medlemskorps. Et forbud mot spilleautomater trer i kraft 1. juli Regjeringen og Stortinget Instrumentfondet NMF ble tildelt 2,5 millioner kroner via statsbudsjettet til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps, også kjent som Instrumentfondet. Midlene ble utlyst medio september med søknadsfrist 15. oktober. Korpsene som fikk tildelt midler mottok tildelingsbrev medio desember. NMF mottok 650 søknader fra skolekorps over hele landet, hvorav 10 søknader kom fra korps utenfor organisasjonen (7 fra Korpsnett Norge, 3 uten organisasjonstilhørighet). 64 korps fikk tildelt midler fra Instrumentfondet og gjennomsnittlig tildelingssum var kroner. Den totale søknadssummen utgjorde i overkant av 37 millioner kroner. Nye instrumenter er en svært kostbar investering for korpsene. Det ble derfor tidlig besluttet at pengene skulle deles ut som større beløp til en mindre andel korps, istedenfor å dele ut en liten sum til alle søkere. Tilskuddsordningen har vært svært godt mottatt blant korps over hele landet, og NMF ser frem til å videreføre ordningen også i 2007, med en pott som er fordoblet til kroner Frifond av medlemskorpsene mottok støtte fra Frifond. NMF mottok total kroner til fordeling blant medlemskorpsene, noe som dessverre var en markant nedgang fra Midlene ble utlyst i februar med søknadsfrist 1.april og kriteriene for støtte var som i Korpsene mottok tildelingsbrev medio oktober. Størsteparten av midlene ble delt ut som grunnstøtte (1 018 korps), mens ca. 3 % av ble delt ut som prosjektstøtte (33 korps). Grunnstøtten var i 2006 på kroner, en nedgang på kroner fra året før Lotteridrift NMF skiftet i 2006 entreprenør til Ringen forlag for å gi korpsene større andel på solgte lodd i landslotteriet, i lokale lotterier samt en høyere provisjon til NMF. Tilbudet til korpsene er fremdeles at det tilbys full organisering. Ringen forlag tar ansvar for all administrasjon og korpset får tilbakeført provisjonen. Dessverre gikk volumet på antall solgte lodd ned dette året, noe som blant annet skyldes ny markedsføring. Det ble solgt lodd som innbrakte kr ,- til 101 korps. Avtalen er 3-årig. 21

23 4.2.4 Voksenopplæringsmidler Norges Musikkorps Forbund er medlem i studieforbundet Folkeuniversitetet (FU). NMF forvalter Tilskudd til voksenopplæring til korpsene. Driften styres av en samarbeidsavtale mellom NMF og FU og Lov om Voksenopplæring med forskrifter. NMF mottok kr ,00 i tilskudd til studiearbeid (Statsbudsjettets kap. 254 post 70). I foreløpig tildelingsbrev fra FU i april ble det varslet kutt i tilskuddet på ca 35% i forhold til 2005 med tildelingssum kr ,00. Etter revidert budsjett ble rammene utvidet med kr ,00. Prosentvis reduksjon i forhold til 2005 endte derfor opp på ca 16%. Den negative utviklingen i tildeling av voksenopplæringstilskudd til NMF vedvarer se tabell 2. Departementet utbetaler tilskudd til administrasjon og drift. NMF mottok i 2006 kr ,00 for å administrere og forvalte tilskuddet til korpsene. En del av administrasjonstilskuddet betales til FU som årlig medlemskontingent. NMF setter av ca 5% av den totale rammen til toppfinansiering av NMFs prioriterte opplæringsaktiviteter - Nasjonale opplæringstiltak (instruksjons- og dirigenttiltak, spillekurs, konferanser) - Svarte sommerkurs - Dirigent- og instruktørkurs - Ungdomslederkurs / Organisasjonskurs - Elitekorpsenes samspillaktivitet - Kretskorps NMF mottok kr ,00 i ekstra støtte til opplæringsaktiviteten for særlige målgrupper. Dette omfatter i første rekke spesialkorpsene - korps for psykisk utviklingshemmede. I høst lanserte NMF en ny og forenklet web-basert rapportering av voksenopplæringsmidler. Overgangen til ny rapporteringsmetode har vært uproblematisk og er blitt meget godt mottatt av medlemskorpsene. 93 % av de rapporterende korpsene har sendt inn sine rapporter over portalen. Det totale studievolumet i NMF viser oppgang fra 2005 til I 2006 ble det gjennomført totalt studietimer (2005: studietimer), timer m/ lærer (2005: timer), og timer u/ lærer (2005: timer). Tabell 2 viser studieaktiviteten fordelt krets/regionvis Spilleautomatermidler Spilleautomater har vært hyppig i media i forbindelse med spilleavhengighet og saken om Norsk Tipping kan gis enerett til drift av gevinstautomater som er fremmet for EFTA-domstolen. I mars 2007 kom kjennelsen fra EFTA domstolen om at staten vant denne saken og at Norsk Tipping kan gis enerett. Endelig dom i høyesterett kommer i løpet av Dagens automater vil bli fjernet fra og mest sannsynlig først bli erstattet med nye automater fra Norsk Tipping i Norske korps har totalt cirka 400 automater og kun én av våre kretser har automater. NMF vil engasjere seg i debatten rundt det nye automatregimet og de fordelinger av automatoverskuddet som vil bli gjort etter at Norsk Tipping overtar automatdriften Momskompensasjon NMF driver aktivt lobbyarbeid for å sikre korpsenes rettmessige andel av de bevilgede til dekning av den innførte tjenestemoms. Dette gjøres først og fremst ved deltakelse i arbeidsgrupper etablert av Frivillighet Norge. Gjennom dette arbeidet søker en på sikt også å få innført full momsrefusjon for kjøp av instrumenter, noter, uniformer etc. 22

24 23

25 På grunn av et relativt lite refusjonsbeløp er det ikke gjennomført en reell søknadsbasert kompensasjon til korpsene, men alle korps er gitt en generell kompensasjon på følgende måte: Korpskontingenten er for alle korps redusert med kr. 250,-. Den vedtatte solidaritetskontingenten (nedskriving av gjeld til NMF Nord Norge) på kr 5,- pr medlem er ikke fakturert korpsene, men dekket inn av kompensasjonsbeløpet. 4.3 Landsmøtet Årets landsmøte ble avholdt i Molde og var det 31. ordinære landsmøte i NMF. Sist det var landsmøte i Møre og Romsdal var i 1996, da det ble avholdt i Ålesund. 85 delegater, 40 observatører og 22 gjester sørget for et godt gjennomført landsmøte. Åpningen sto bysbarnet, Kjell Magne Bondevik for. Under banketten på lørdag kveld hilste leder av Stortingets kulturkomité, May Helen Molvær Grimstad (KrF) til Landsmøtet. Fredagens arrangement var tradisjonen tro iscenesatt av vertskapskretsen. Deltakerne ble fraktet i buss langs Atlanterhavsveien og videre i båt til Håholmen Havstuer. Film av Ragnar Thorsets reiser, mat og drikke, samt musikk av Ola Kvernbergs trio, var kveldens hovedingredienser. Den store saken under årets landsmøte, var NMF og fremtidig organisering. En gruppe nedsatt av Landsmøtet 2004, hadde jobbet siden høsten 2004 med saken. Landsmøtet vedtok å organisere NMF i sju regioner, med muligheter for overgangsordninger. Ellers hadde Landsmøtet besøk av Frode Alnæs, en ubetinget suksess. Tre deltakere fra Unge i Teten holdt et inspirerende foredrag på søndag. Arild Eielsen og Sigmund Olsnes ledet landsmøteforhandlingene på en utmerket måte. 4.4 Sponsorer og samarbeidspartnere I år har hovedfokus for NMFs sponsorarbeid vært utvikling og fornying av de eksisterende samarbeidsavtalene. Det har spesielt vært arbeidet med utvikling, mereffekt og reforhandling av generalsponsoravtalen med Norsk Tipping, og reforhandling av den store regionavtalen med BKK. I generalsponsoravtalen med Norsk Tipping har det vært stort fokus på utvikling av Drøm-konseptet. Målet med Drøm er at det skal skape regional og nasjonal oppmerksomhet rundt partene, prosjektet og samarbeidet. Prosjektet startet i år, og vil bli videreført i I tillegg har det vært viktig å reforhandle selve generalsponsoravtalen med Norsk Tipping. Dette er gjort i år og avtalen går nå inn i sin tredje toårige periode. Avtalen har totale økonomiske rammer på ca 4 millioner kr over to år, fordelt på økonomiske tilskudd, premiering, tjenester og prosjekter. NMF har på vegne av NMF Hordaland og NMF Sogn og Fjordane hatt et samarbeid med kraftleverandøren BKK. Denne avtalen utløp sommeren Samtidig som det har vært arbeidet med reforhandling av denne avtalen, har det vært store organisatoriske endringer i BKK. Dette har gjort arbeidet med reforhandling krevende. Men en god dialog med BKK førte til slutt frem til en ny ettårig samarbeidsavtale. Den nye avtalen er gjort på vegne av NMF Hordaland, NMF Sogn og Fjordane og korpsene i disse to fylkene. Avtalen har en totalramme på kr , og er den klart største avtalen som er inngått med BKK. 24

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Bibliotekaren. Innvandrere er ressurssterke kollegaer. Sertifisering av bibliotek? 9. årgang. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Innvandrere er ressurssterke kollegaer. Sertifisering av bibliotek? 9. årgang. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 42001 Innvandrere er ressurssterke kollegaer Sertifisering av bibliotek? Med innmeldingsskjema på t-skjorta Ulike innfallsvinkler til lønnskamp

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer