Protokoll Landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Landsmøte 2012 1"

Transkript

1 Protokoll Landsmøte

2 Saksliste Landsmøtesak Konstituering 3 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap Landsmøtesak Årsmelding og regnskap Landsmøtesak Innkomne saker Landsmøte Landsmøtesak 4a Landsmøtesak 4b Landsmøtesak 4c Landsmøtesak 4d Landsmøtesak 4e Landsmøtesak 4f Landsmøtesak 4g Endring av vedtektenes 4.3 Representasjon, rettigheter og votering Større åpenhet i NMF mht. sakspapirer og vedtaksprotokoller, uttalelser Tiltak for å forbedre den interne forvaltning i NMF Mønstervedtektene behandles av Landsmøte + forslag til endringer av Mønstervedtektene. Endring av vedtektenes 9.2 Valgkomiteens oppgaver. Forslag om styrking av regionenes økonomi Regionalisering av NMF Viken Landsmøtesak Vedtekter 8 Landsmøtesak Honorar Forbundsstyret den nasjonale kontrollkomiteen 8 Landsmøtesak Kontingentsatser Landsmøtesak Formål, visjon og verdier - Handlingsplan Landsmøtesak 8a Formål, visjon og verdier Landsmøtesak 8b Handlingsplan Landsmøtesak Budsjett og Langtidsbudsjett Landsmøtesak 9a Budsjett Landsmøtesak 9b Langtidsbudsjett Landsmøtesak Valg 11 Vedlegg 13 Protokoll Landsmøte

3 Sak : Konstituering A: Åpning Musikkinnslag Landsmøte 2012 ble åpnet av styreleder i NMF Rogaland, Tore Bjørheim. Hilsen ved representant Stavanger kommune, kommunalråd Bjarne Kvadsheim Åpningstale ved President Per Kvistad Uddu B: Navneopprop Ble foretatt av Kristoffer Sundøy - 68 stemmeberettigede ved opprop stemmeberettigede ved behandling av årsmelding og regnskap. C: Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent uten merknader D: Godkjenning av dagsorden og saksliste Hilde Sandvær (NMF Nord Norge) foreslår å flytte sak 5 til etter Sak 8b Enstemmig godkjent. E: Valg av møteledelse Harry Rishaug, seniorrådgiver Norsk Kulturskoleråd Svend-Ola Haadi, president Norges Korforbund F: Valg av fullmaktskomité Lars Jørgen Hauge, NMF Hordaland Berthel Pettersen, NMF Nordvest Frank Mathisen, NMF Nord-Norge (valgt som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen) Protokoll Landsmøte

4 G: Valg av redaksjonskomité Olav Havstad, NMF Sør Irene Tjørve, NMF Hedmark-Oppland Liv Elgheim, NMF Rogaland (velges som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen) H: Valg av protokollunderskrivere Eivind Krokmo, NMF Nord-Norge Bjørnar Evjen, NMF Nord-Norge (erstatter Eivind Krokmo søndag) Marianne Øksnes Dalheim, NMF Trøndelag Knut Einar Dahl, NMF Trøndelag (erstatter Marianne Ø. Dalheim søndag) I: Valg av referenter Holger Gulbrandsen, NMF Viken Karsten S. Landrø, NMF Trøndelag Rigmor Sætherskar, NMF Nord-Norge Jonas S. Rogne, NMF Rogaland Forslag om talerett: Olav Havstad (NMF Sør) foreslo å gi talerett til observatører, hele valgkomiteen, Unge i Teten og Bjørg Odland fra Kontrollkomiteen. Enstemmig vedtatt. Protokoll Landsmøte

5 Sak : Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding 2010 ble fremlagt av Kristoffer Sundøy Regnskap 2010 ble fremlagt av Merit Kristiansen Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2010 med anmerkninger. Sak : Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding 2011 ble fremlagt av Jørgen Foss Regnskap 2011 ble fremlagt av Merit Kristiansen Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2011 med anmerkninger. Sak 4a.2012: Forslag endring av vedtektens 4.3 Representasjon og votering NMF Buskerud fremmet forslaget, ønsket ikke å kommentere ytterligere Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Jørgen Foss Forslaget falt, ingen endringer vedtatt. Protokoll Landsmøte

6 Sak 4b.2012: Forslag om større åpenhet i organisasjonen NMF Buskerud fremmet saken, ønsket ingen ytterligere kommentarer. Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Kristoffer Sundøy 1. Landsmøtet støtter intensjonene i det framlagte forslaget til Landsmøtesak. 2. Landsmøtet ber Forbundsstyret intensivere arbeidet med å få på plass et intranett for de tillitsvalgte 3. Sakspapirer gjøres tilgjengelig ved at de legges ut på intranett i henhold til fristene i NMFs styreinstruks. Protokollene legges ut på internett. 4. I vedtak- eller orienteringssaker som omhandler en region skal regionen gis anledning til å komme med sine kommentarer før Forbundsstyret behandler saken. Sak 4c.2012: Tiltak for å forbedre den interne forvaltning i NMF Forslaget om endring ble lagt frem av Sverre Sørvåg fra NMF Akershus Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Alfred Stabel Landsmøtet støtter ikke forslaget, men ber Forbundsstyret arbeide for en mer enhetlig organisasjonsstruktur. Sak 4d.2012: Forslag om endring av mønstervedtektene NMF Østfold fremmet saken, ønsket ingen ytterligere kommentarer. Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Kristoffer Sundøy Landsmøtet viser til vedtektens 6.2 og oversender forslag til endringer av mønstervedtektene fra NMF Østfold til Forbundsstyret for behandling. Protokoll Landsmøte

7 Sak 4e.2012: Forslag om endring av vedtektenes 9.2 Valgkomiteens oppgaver NMF Rogaland fremmet forslaget, ønsket ikke å kommentere ytterligere Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Alfred Stabel Forslaget falt, ingen endringer vedtatt. Sak 4f.2012: Forslag om styrking av regionenes økonomi Forslaget om endring ble lagt frem av Nils Gunnar Solli Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Grete Wennes 1. Landsmøtet ber Forbundsstyret vurdere å ferdigstille og utfase utjevningsandelen i perioden 2013 og 2014, totalt beløper dette seg til kr Landsmøtet ber Forbundsstyret å vurdere fast regulering av driftsmidler på sikt. Sak 4g.2012: Regionalisering av NMF Viken Forslaget om endring ble lagt frem av Nils Gunnar Solli fra NMF Nordvest Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Grete Wennes 1. Landsmøtet er av den oppfatning at overgangsperioden for regionalisering av region Viken er over, og kretsene skal avvikles innen , jfr. punkt Landsmøtet ber om at forbundsstyret i samarbeid med kretsene utvikler en bærekraftig modell for det administrative og økonomiske fundament for regionaliseringen umiddelbart etter landsmøtet. Frist for dette arbeidet er Landsmøtet setter en ramme på maksimum to regioner. 4. Landsmøtet gir herved forbundsstyret fullmakt til å godkjenne den nye organisasjonsstrukturen for region Viken. 5. Landsmøtet ber om at hele prosessen med regionaliseringen i region Viken er sluttført, inkl. alle formelle vedtak i saken, innen Protokoll Landsmøte

8 Sak : Revidering av vedtektene Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Alfred Stabel Behandling av vedtekter utsettes til neste landsmøte, og forbundsstyret legger frem et helhetlig vedtektsforslag Sak : Honorar Forbundsstyret og den nasjonale kontrollkomiteen Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Hilde Vedvik Thomassen Landsmøtet vedtar det fremlagte forslag til honorar for perioden Presidentens honorar fastsettes til 3G som utbetales som månedlig honorar. 2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G som utbetales som månedlig honorar. 3. Honorar til øvrige styremedlemmer og varamedlemmer for perioden fastsettes til kr ,- pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene. Honorar inkluderer alle oppdrag styremedlemmene har i perioden. 4. Det utbetales reise og diettgodtgjørelse etter statens regulativ for reiser. 5. Alle andre dokumenterte utgifter dekkes etter regning. 6. Utbetalinger til styret skal spesifiseres i note til regnskapet. 7. Det ovenforstående prinsipp om honorar for styremedlemmene utvides til også å omfatte den nasjonale kontrollkomiteen og dens medlemmer og varamedlem. Honorar fastsettes til kr ,- pr. år. Protokoll Landsmøte

9 Sak : Kontingentsatser Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Hilde Vedvik Thomassen Landsmøtet vedtar det fremlagte forslag til kontingent for : 1 Medlemskontingent musikant, driller og aspirant 245,- 2 Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og 80,- instruktører 3 Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper 250,- 4 Medlemskontingent i Musikkorpsenes Venner 250,- 5 Korpsavgift 1 500,- Kontingent for ikke aktive korps, inkl. lagerforsikring 2 000,- Sak 8a.2012 Formål, visjon og verdier Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Grete Wennes 1. Nytt formål for Norges Musikkorps Forbund: «Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet» 2. Ny visjon for Norges Musikkorps Forbund - Alle snakker korps 3. Nye verdier for Norges Musikkorps Forbund - Inkluderende. Inspirerende. Engasjert Protokoll Landsmøte

10 Sak 8b.2012: Handlingsplan Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Grete Wennes 1. Landsmøtet vedtar Forbundsstyrets forslag til Handlingsplan Landsmøtet gir Forbundsstyret fullmakt til å inkorporere de innspill som er fremmet på landsmøtet. Sak 9a.2012: Budsjett Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Merit Kristiansen 1. Landsmøtet vedtar Forbundsstyrets fremlagte budsjett for perioden Landsmøtet ber om at det i revidert budsjett 2014 settes av midler til reisefordeling i forbindelse med Landsmøte Sak 9b.2012: Langtidsbudsjett Forbundsstyrets forslag ble lagt frem av Merit Kristiansen Landsmøtet vedtar Forbundsstyrets fremlagte forslag til Langtidsbudsjett for perioden som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid. Protokoll Landsmøte

11 Sak Valg Ulf E. Rosenberg redegjorde for Valgkomiteens innstilling: Forbundsstyret President Per Kvistad Uddu Visepresident Suzette Paasche Styremedlemmer: Hilde Sandvær Alfred Stabel Merit Kristiansen Harald Eikaas Lise Hagen Rebbestad Trøndelag Trøndelag Nord-Norge Nord-Norge Sør Hordaland Viken/Akershus Varamedlemmer: Hilde Vedvik Thomassen Christian Børresen Jørgen Foss Sør Hedmark/Oppland Viken /Oslo Ansattes representanter Morten S. Wensberg Iver Vatvedt ansattes representant ansattes representant (vara) Kontrollkomiteen: Leder Lars Jørgen Hauge Hordaland Medlem Frank Mathisen Nord Norge Medlem Arild Eielsen Sør Vara Bjørg Odland Rogaland Valgkomiteen Leder Roger Lund Trøndelag Medlem Sofie Ringen Sør Medlem Per Lorentz Milotzki Hordaland Medlem Anniken Kvarstad Hedmark / Oppland Medlem Kristoffer Sundøy Viken / Oslo Revisor: Deloitte AS Bergen Protokoll Landsmøte

12 Stavanger, 29. april 2012 Holger Gulbrandsen Karsten S. Landrø Rigmor Sætherskar Jonas S. Rogne Referent Referent Referent Referent Frank Eivind Krokmo (fredag/lørdag) NMF Nord-Norge Protokollunderskrivere Marianne Øksnes Dalheim (fredag/lørdag) NMF Trøndelag protokollunderskrivere Bjørnar Evjen (søndag) NMF Nord-Norge Protokollunderskrivere Knut Einar Dahl (søndag) NMF Trøndelag protokollunderskrivere Protokoll Landsmøte

13 Vedlegg til Landsmøteprotokollen: Sak : Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding 2010 ble fremlagt av Kristoffer Sundøy Elisabeth Gundersen (NMF Viken): Ønsker at Handlingsplan og Årsmelding henger bedre sammen. Nytt avsnitt 5.11: I løpet av 2010 gjennomførte Telemarksforskning forskningsprosjektet Når hornet er lagt på hylla. Prosjektet hadde fokus på årsaker til at tenåringer avslutter sin korpskarriere. Marianne Øksnes Dalheim (NMF Trøndelag): Innspill til neste årsmelding: Avsnitt om de tillitsvalgtes arbeid i løpet av de to årene mellom Landsmøtet. Erik Helland (NMF Hordaland): Bilde av Forbundsstyret bør inn i Årsmeldingen. Øvrige som kommenterte saken: Nils Kaltenborn (NMF Viken) Regnskap 2010 ble fremlagt av Merit Kristiansen Elisabeth Gundersen (NMF Viken): Protokolltilførsel til sak Inntektssiden økes tilsvarende moms føres på post 3906 beløpet tilsvarer beløpet NMF Østfold og NMF Buskerud har bidratt til i finansiering av rapporten Når hornet er lagt på hylla. Øvrige kommentarer til saken: Grete Wennes Anita Finnebråten Lillian Bjerke Erik Helland Knut Einar Dahl. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2010 med anmerkninger. Endelig vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2010 med anmerkninger. Protokoll Landsmøte

14 Sak : Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding 2011 ble fremlagt av Jørgen Foss Tore Bjørheim (NMF Rogaland): pkt NM ble arrangert i Stavanger Forum ikke Stavanger Konserthus. Regnskap 2011 ble fremlagt av Merit Kristiansen Sverre Sørvåg: (NMF Viken): Protokolltilførsel: Det er en tvist hvor kretsene i NMF Viken mener at de er belastet med kr for mye på posten lønn. Dette fremkommer ikke i regnskapet og at det må minimum fremkomme som en note i regnskapet. Øvrige kommentarer til regnskapet: Knut Gunnar Valle (NMF Sør) Merit Kristiansen Anita Finnebråten Erik Helland Magnus Fauske (revisor) Forbundsstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2011 med anmerkninger. Endelig vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2011 med anmerkninger. Protokoll Landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Program, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt mye annet - ligger utlagt på Forbundets hjemmesider: http://www.museumsforbundet.no

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund.

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. Protokoll Ordinært Bridgeting 15.-16. juni 2002, Bergen, kl. 11:00 Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer