VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS."

Transkript

1 VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april 1952, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Hedmark og Oppland Musikkrets. 2 FORMÅL VSK skal: 2.1 Musikk Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering. Drive tilleggsaktiviteter og storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for det. 2.2 Sosial aktivitet Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og ungdom. 2.3 Informasjon Informere om korpsets, kretsens og NMF s aktiviteter, og fremme forståelse for korpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 2.4 Musikkpolitikk Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. Følge opp de overordnede musikkpolitiske retningslinjer kretsen og NMF trekker opp. 2.5 Arrangement Gi musikere, instruktører, dirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs. Arrangere og delta på konserter, stevnerifestivaler, konkurranser og andre arrangementer. 2.6 Utviklingsarbeid Utvikle og forberede faglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skoleverket, musikkskolene, kretsen NMF sentralt og andre organisasjoner. Ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og omstilling og samarbeide med andre korps og musikklivet forøvrig. 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Utøvende og ikke-utøvende medlemmer kan opptas som medlemmer av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. 3.2 Organisering av korpset a) Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser:

2 - Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år. - Utøvende medlemmer i korpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august. det året de fyller 15 år. b) Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset. c) Korpset skal velge to tillitsvalgte fra korpsets utøvende medlemmer. 3.3 Forutsetninger for medlemskap a) Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMF s vedtekter, regler og lovlige vedtak. b) Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigenten/korpsleder varsles i god tid på forhånd. c) Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. d) Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret. 3.4 Kontingent a) Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentinnbetaling følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år. b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre økonomiske medlemsforpliktelser til fastsatte tider. c) Nye medlemmer meldes inn i kulturskolen. Kontingent til kulturskolen dekkes i sin helhet av korpset for korpsmedlemmer som har spilleopplæring gjennom kulturskolen. 3.5 Utmeldinger a) Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette innen første øvelse på høstsemesteret, eller senest 25. august til styreleder/korpsleder. Utmeldte medlemmer må betale kontingent for inneværende semester. Før øvrig vises det til enhver tid gjeldende korpshåndbok. b) Ved utmelding fra skolekorpset, blir medlemmet automatisk også utmeldt fra kulturskolen. 3.6 Suspensjon og eksklusjon a) Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet kan korpsstyret suspendere for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. b) Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse. 4 ÅRSMØTE 4.1 Status Årsmøtet er VSK s høyeste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet a) Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av mars. b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det. c) Innkallingen sendes ut minimum fire uker før ordinært og to uker før ekstraordinært årsmøte. d) Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

3 e) Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid frem på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale - og forslagsrett: - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. d. Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 4.4 Årsmøtet dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1. Konstituering a) Åpning b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden/sakslisten d) Valg av møteledelse e) Valg av møtesekretær f) Valg av to protokollunderskrivere. 2. Godkjenning av årsmelding. 3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap. 4. Saker fremmet av korpsstyret. 5. Saker fremmet av korpsmedlemmene. 6. Plan og budsjett, herunder kontingent. 7. Valg. 7a) Valg av styret skal bestå av: 1. Leder 2. Nestleder 3. Driftsleder Målia 4. Sekretær 5. Leder arrangement komite 6. Kasserer 7. Leder materialforvalter komite 8. Korpsleder 9. Varamedlem 10. Varamedlem Av disse velges lederen, korpslederen og varamedlemmer for ett år, de øvrige for to år. 7b) Valg av arrangementskomité bestående av to medlemmer i tillegg til ansvarlig, velges for to år (jfr. 7.3). 7c) Valg av materialforvalterkomite bestående av 2 medlemmer i tillegg til ansvarlig, velges for to år. 7d) Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer for ett år (jfr. 7.2). 7e) Valg av to revisorer for ett år (jfr. 7.1).

4 7f) Valg av driftskomité Målia bestående av fire medlemmer i tillegg til ansvarlig, som velges for to år (jfr. 7.4). 7g) Korpsleder er musikalsk ansvarlig og velges blant og av foreldre, men kan velges blant korpsets dirigenter. 7h) Styret har fullmakt til å finne representanter til Norges Musikkorps Forbund, Hedmark og Oppland krets (NMF Hedmark og Oppland) og Hamar Musikkråd. Valgbare til verv er de fremmøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg villig til å motta verv. De som skal velges må være fylt 15 år når de tiltrer, og ha gyldig medlemskap. Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det. 5 STYRET 5.1 Fullmakter a) Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets leder eller den styret gir fullmakt tegner korpset. b) Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c) Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtekter for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter. 5.2 Innkalling til styremøter, beslutninger a) Styret innkalles når ledelsen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. b) Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan gjøres. c) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort. d) Korpsets tillitsvalgte gis møterett, ikke møteplikt, til styremøtene hvis/når dette er aktuelt. Møtereferatene sendes til de tillitsvalgte, på lik linje som resten av styrets medlemmer. 5.3 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges frem for årsmøtet til godkjenning Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. 6 MEDLEMSMØTER Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det. 7 KOMITEER 7.1 Revisjon

5 Revisjonen skal gjennomgå regnskapet hvert år og legge frem beretningen for årsmøtet. 7.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal finne frem til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i 4.4. Komiteens innstilling skal gjøres tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet jfr. 4.2.d. 7.3 Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen skal sørge for korpsets indre liv og har bl.a. følgende oppgaver: Arrangere hyggekvelder m.m. og være ansvarlig ved korpsets forskjellige arrangementer. Arrangementskomiteen skal tilstilles nødvendige midler for igangsettelse av arrangementer som er godkjent av styret. Utøvende medlemmers foresatte har plikt til å bistå arrangementskomiteen. 7.4 Driftsansvarlig Målia Totale ansvar for drift og økonomi av Målia. Ansvarshavende for Målia får en utgiftsgodtgjørelse hvert år. Beløpet fastsettes av styret. 7.5 Medaljeråd Styret er til enhver tid korpsets medaljeråd. Statuettene for Vang Skolekorps Hederstegn vedlegges lovene. 8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND 8.1 Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte. 8.2 I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av musikkskolen inntil nytt korps er opprettet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps. 8.3 Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til kretsen, et annet korps, musikkskolen eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt korps ikke er reorganisert innen ti år. 8.4 Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. 9 VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre disse vedtekter med 2/3 flertall. IKRAFTTREDELSE DISSE VEDTEKTER TRER I KRAFT FRA OG MED REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT REVIDERT

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer