Protokoll Landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Landsmøte 2014 1"

Transkript

1 Protokoll Landsmøte

2 Saksliste Landsmøtesak Konstituering 3 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap Landsmøtesak Årsmelding og regnskap Landsmøtesak Driftsmodell og organisering av NMF 5 Landsmøtesak Musikkorpsenes Venner 6 Landsmøtesak Revidering av vedtektene 6 Landsmøtesak Honorar Forbundsstyret og kontrollkomiteen 6 Landsmøtesak Kontingentsatser Landsmøtesak Handlingsplan Landsmøtesak Budsjett Landsmøtesak Langtidsbudsjett Landsmøtesak Valg 8 Vedlegg 10 Protokoll Landsmøte

3 Sak : Konstituering A: Åpning Musikalsk åpning av Surfin brass fra Vilberg skolekorps Innledning ved generalsekretær Karl Ole Midtbø Hilsen fra leder av kulturkomiteen Svein Harberg Hilsen fra Vibeke Limi, utvalgsleder kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune. Åpningstale ved president Suzette Paasche B: Navneopprop ble foretatt av Harald Eikaas - 65 stemmeberettigede ved opprop stemmeberettigede ved behandling av årsmelding og årsregnskap. C: Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent uten merknader D: Godkjenning av dagsorden og saksliste Olav Havstad NMF Sør la frem et forsalg om endring av saksrekkefølge. LM-sak 4, 5 og 6 flyttes til søndag. LM-sak 8, 9 og 10 flyttes til lørdag. Forslag til endring fra NMF Sør enstemmig vedtatt E: Valg av møteledelse Birgitte Brekke Helge Tiller Enstemmig vedtatt Protokoll Landsmøte

4 F: Valg av fullmaktskomité Lars-Jørgen Hauge Frank Mathisen Bjørg Odland (velges som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen) Fullmaktskomite også valgt som tellekorps, Enstemmig vedtatt G: Valg av redaksjonskomité Sigvald Refsum NMF Øst Trine Høgmo NMF Nord-Norge Vidar Nornes NMF Rogaland (valgt som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen). Enstemmig vedtatt. H: Valg av protokollunderskrivere Charlotte Algrøy Svidal Dag Otto Jostad Enstemmig vedtatt NMF Sør NMF Hedmark/Oppland I: Valg av referenter Lilli Anne Jacobsen Grong Karsten Selseth Landrø Randi Kvinge Finn Arne Dahl Hanssen Talerett Olav Havstad fra NMF Sør la frem forslag om at observatører får talerett under landsmøtet. Forslaget vedtatt med 51 stemmer. 7 stemmer mot forslaget. Jørgen Foss fra Forbundsstyret la frem et forslag om at Christian Børresen, vararepresentant i forbundsstyret innvilges talerett under sakene 8,10 og 11. Forslaget enstemmig vedtatt Protokoll Landsmøte

5 Sak : Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding 2012 ble fremlagt av Suzette Paasche Regnskap 2012 ble fremlagt av Alfred Stabell Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for Sak : Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding 2013 ble fremlagt av Suzette Paasche Regnskap 2013 ble fremlagt av Alfred Stabell Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for Innspill fra NMF Hordaland tas med i årsmeldingen. Sak : Driftsmodell og organisering av NMF NMF Øst fremmet saken ved Øystein Bø Forbundsstyrets forslag til vedtak ble lagt frem av Suzette Paasche 1. Landsmøtet ber Forbundsstyret å nedsette et utvalg med representasjon fra alle regioner, forbundsstyret, administrasjon og tillitsvalgt, som skal evaluere NMFs styrings- og driftsmodell. Regionene oppnevner selv egen representant. Regionstyrene, forbundsstyret og tillitsvalgte skal være høringsinstanser underveis i prosessen. 2. Forbundsstyret utarbeider mandat for utvalget. 3. Forbundsstyret legger frem forslag til endring på Landsmøtet Endret vedtak enstemmig vedtatt. Protokoll Landsmøte

6 Sak : Musikkorpsenes Venner Saken ble lagt frem av Merit Kristiansen Landsmøtet vedtar å legge ned organisasjonen Musikkorpsenes Venner. Enstemmig vedtatt Sak : Revidering av vedtektene Saken ble lagt frem av Lise Hagen Rebbestad Landsmøtet vedtar revidering av vedtektene i tråd med fremlagte forslag. Enstemmig vedtatt Sak : Honorar Forbundsstyret og kontrollkomiteen Saken ble lagt frem av Merit Kristiansen Landsmøtet vedtar følgende honorasatser for perioden : 1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år som utbetales som månedlig honorar. 2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år som utbetales som månedlig honorar. 3. Honorar til Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer for perioden fastsettes til kr ,- pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene. Honoraret inkluderer alle oppdrag styremedlemmene har i perioden. 4. Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden fastsettes til kr ,- pr. år. 5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning. 6. Utbetalinger til styret og kontrollkomité skal spesifiseres i note til regnskapet. Protokoll Landsmøte

7 Sak : Kontingentsatser Saken ble lagt frem av Christian Børresen Landsmøtet vedtar kontingentsatser for perioden i tråd med Forbundsstyrets forslag: 1 Medlemskontingent musikant, driller og aspirant Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og instruktører Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper Korpsavgift Kontingent for ikke aktive korps, inkl lagerforsikring 2000 Økning av kontingentsatser vil ha tilbakevirkende kraft, og vil være gjeldende fra Vedtatt med 39 stemmer for forbundsstyrets forslag og 23 mot. Sak : Handlingsplan Saken ble lagt frem av Jørgen Foss og Hilde Sandvær Landsmøtet vedtar Handlingsplan i tråd med Forbundsstyrets forslag. Sak : Budsjett Saken ble lagt frem av Christian Børresen. Landsmøtet vedtar Langtidsbudsjett for perioden som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid. Enstemmig vedtatt. Protokoll Landsmøte

8 Sak : Langtidsbudsjett Saken ble lagt frem av Christian Børresen. Landsmøtet vedtar Langtidsbudsjett for perioden som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid. Enstemmig vedtatt Sak : Valg Valgkomiteens leder Roger Lund redegjorde for sin innstilling på Landsmøtet. Forbundsstyret President Rita Hirsum Lystad Visepresident Alfred Stabell Styremedlemmer: Hilde Sandvær Lise Hagen Rebbestad Christian Børressen Harald Eikaas Marianne Øksnes Dalheim Øst Nord- Norge Nord-Norge Øst Hedmark-Oppland Hordaland Trøndelag Varamedlemmer: 1. Jørgen Foss Øst 2. Dag Inge Århus Rogaland 3. Anita Nøring Nord-Vest Ansattes representanter Erlend V. Thorsen Lilli Anne J. Grong ansattes representant ansattes representant (vara) Kontrollkomiteen: Leder Lars Jørgen Hauge Hordaland Medlem Frank Mathisen Nord Norge Medlem Merit Kristiansen Øst Varamedlem Bjørg Odland Rogaland Protokoll Landsmøte

9 Valgkomiteen Leder Kristoffer Sundøy Øst Medlem Per-Lorentz Milotzki Hordaland Medlem Turid Angell-Olsen Øst Elisabeth Sundkvist Nord-Norge Truls Bonden Sør Revisor: Deloitte AS Bergen Jessheim, 27. april 2014 Lilli Anne J. Grong Referent Karsten Selseth Landrø Referent Finn Arne Dahl Hanssen Referent Randi Kvinge Referent Charlotte Algrøy Svidal NMF Sør Protokollunderskriver Dag Otto Jostad NMF Hedmark/Oppland protokollunderskriver Protokoll Landsmøte

10 Vedlegg til Landsmøteprotokollen: Sak : Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding 2012 ble fremlagt av Suzette Paasche Regnskap 2012 ble fremlagt av Alfred Stabell Delegat nr. 25, Jacob Lampe Falck fra NMF Øst: - Positivt med økning av sponsormidler på Vil ha med i årsmeldingen hvor mange amatørkorps som deltar i NM. - Er rystet over økonomien i NMF. Vi må sette et mål om hva skal egenkapitalen være? - Oppfatter ikke at en tar innover seg alvoret i situasjonen. Gir også kontrollutvalget kritikk for at de ikke har skrevet tøft nok om dette. Får sjokk når økning i overskudd er økning i kontingent. - Har tro på ny ledelse. Ber forbundsstyremedlemmene vurdere gjenvalg. Burde gått sterkere inn og snudd egenkapital allerede i Ber landsmøtet om å sende sterke signaler om dette. Delegat nr. 63, Knut Einar Dahl fra NMF Trøndelag: - Kommentar med tilføyelse i årsmelding om Unge i Teten. Kommenterer at vi også har en nasjonal ungdomskonferanse på Hell. Bør også nevne Kragerøkonferansen. - Nyhetsbrev som sendes ut hver tredje uke, blant annet til alle landets redaksjoner, burde alle regionstyrer også få tilgang til. - Stiller spørsmål ved hvilke rutiner NMF har for purring av medlemskontingent? Regionen kunne hatt en delegat mer på Landsmøtet om flere korps hadde betalt i tide. Delegat nr. 38, Olav Havstad fra NMF Sør: - Understreker alvoret i den økonomiske situasjonen. Viken-regionaliseringen har tatt mye ressurser, og det er OK siden regionen nå er oppe og går. Men det har gått på bekostning av resten av organisasjonen. Også OK at regioner med underskudd fikk støtte. - Korpsbygging: Stiller noen spørsmål rundt korpsbygging og økonomi. Prosjektet har vært initiert fullfinansiert Norsk Tipping. Dette viser seg ikke å stemme. Korpsbyggerprosjektet anslås til å koste NMF ,-. Det signaliseres fortsatt en utvidelse av prosjektet på tross av at det er signalisert en økonomisk begrensning. Er utvidelsen godkjent i forbundsstyret og er prosjektet ute av kontroll? Delegat nr. 47, Arne Sigurd Mossige fra NMF Rogaland: - Spørsmål om ettergivelse og tapsavsetning. Er det gjort grep for å forhindre at regioner skal komme i økonomisk uføre? Delegat nr. 54, Kåre Stokke fra NMF Hordaland: - Synlighet i media. NMF Hordaland mener det bør føyes til at NRK sendte serien Korpsfiksert. Delegat nr. 59, Oddgeir Øren fra NMF Nordvest: - Er medlemstallene kvalitetssikret eller er det dobbeltspillende? - NMF Nordvest savner utdyping om årsak til økonomiske uføre. Stiller spørsmål om manglende rapporteringsrutiner. - Viktig å rapportere til TONO, viktig inntektskilde for komponister/arrangører. - Hva har NMF gjort for å fremme grasrotandelen? - Vil også ha med Korpsfiksert i årsmeldingen. - Ca 14% deltar på NM-arrangement. Hva med de resterende 86%? Protokoll Landsmøte

11 - Savner tall fra sommerkurs og unge i teten. - Medlemstall: Sammenlikner er med folketallsutviklingen. 1992: 2,8% 2014: 1,16% Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for Sak : Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding 2013 ble fremlagt av Suzette Paasche Regnskap 2013 ble fremlagt av Alfred Stabell 4 delegater på talelisten. 2 minutters taletid. Eirik Helland: Ønsker minimum 3 min på innlegg. Dette ble godkjent. Eirik Helland NMF Hordaland: - Ønsker forklaring på 2 mill. i merforbruk for 2012 og Finner ikke vedtak fra Forbundsstyret på oppretting av korpsbyggerstilling. - Årsmelding: Skrivefeil bør rettes opp i. - Samarbeidspartner: Bergen Kommune bidrar med premie til NM Brass. Dette bør med i årsmelding. - VO midler: Hvorfor så høye administrasjonskostnader? 25% i 2012 og 30% i NMF Hordaland mener at det bør tilføyes et punkt om at NRK sendte en serie i 8 deler om Eikanger Bjørsvik Musikklag. Dette er så spesielt at det bør nevnes spesifikt. Hilde Horpen NMF Nordvest: - Unge i Teten og Hellkonferansen er viktige aktiviteter som bør med i årsmelding. Sigvald Refsum NMF Øst: - Forbundsstyret sier de har kontroll på økonomien, men de har ikke vist det enda. Er det tatt nok i på kostnadskuttsiden? - Lønnskostnadene i 2014 er høyere enn Burde gått hardere til verks i kuttprosessen. - Analyse sammen med kontrollkomiteen ønskes lagt fram. Marianne Øksnes Dalheim NMF Trøndelag: - Språkvask må til. Historiske dokument bør gjennomgås. Noe står 2 ganger. Begge årsmeldingene må gås igjennom før dette kan betraktes som historiske dokument. Oppsummering ved Suzette Paasche: Til årsmeldingene - Språkvask - «Korpsfiksert» - Unge i Teten - Hellsymposiene - Ungdomskonferansen - Kragerøkonferansen - Sommerkurs- antall deltakere - Endring i tekst i forhold til økonomi? Regnskap - Forstå underskuddet - Større krav til egenkapital Protokoll Landsmøte

12 - Omstillingen burde skjedd på tidligere tidspunkt. - Budsjett og rapporteringsrutinene har ikke vært gode nok. - Tiltak som er iverksatt Får ikke effekt før Budsjett 2014 i balanse brukes til oppbygging av egenkapital. Korpsbygging - Satsingsområdet til Landsmøte Korpsbygging satset på, men også redusert fra 2, 7 stillinger til 1 stilling. - Eirik Helland etterlyser svar på VO midler. Suzette gav ordet til Karl Ole som igjen gav ordet til Trine Lise. Praktisert 24 % som er grensen. Innkjøring av Korpsdrift.no har vært kostnadskrevende, og er et viktig redskap for å gjøre rapporteringen enklere for korpsene. Målet for 2014 er å komme ned i 24 %, slik at timeprisen til korpsene økes. - Trine Lise: Kommenterte også salgsinntektene. Går mot varekostnader. NMF Hordaland leverte følgende skriftlige forslag: NRK sendte en serie i 8 deler om Eikanger- Bjørsvik Musikklag. Dette er så spesielt at det bør nevnes spesifikt. Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for Innspill fra NMF Hordaland tas med i årsmeldingen. Protokoll Landsmøte

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2013.

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt.

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2015, Arendal, 25.06.2015 Sak 1: Konstituering A: Det ble foretatt opprop. Det var registrert 93 medlemmer, hvorav 82 delegater med

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer